Jest

Hledám pøesnì 'jest'. Nalezeny 24 verše. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 3:20...se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin...
Genesis 4:25...ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal jiného potomka...
Genesis 14:2... králi Cebojim, a proti králi Bely (to jest Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé...
Genesis 14:8...Králové Sodomy, Gomory, Admy, Cebojim a Bely (to jest Coaru) tedy vytáhli a seřadili se v údolí Sidim k...
Genesis 25:26...držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob, to jest Bude v patách. Když je Rebeka porodila, bylo Izákovi...
Genesis 35:6...pronásledováni. Jákob tenkrát přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské zemi - on i všichni, kdo byli...
Exodus 38:26... podle šekelu svatyně. Jeden beka z hlavy (to jest půl šekelu svatyně) - tolik bylo vybráno od každého,...
Jozue 21:11...los): V Judském pohoří dostali Kiriat-arbu (to jest Hebron) s okolními pastvinami (Arba byl otcem Anaka)....
Soudců 2:5...hlasitého pláče. To místo tedy nazvali Bokim (to jest Plačící) a obětovali tam Hospodinu. Poté, co Jozue...
Soudců 15:9...se v Judsku a chystali se zaútočit na Lechi (to jest Čelist). "Proč jste na nás vytáhli?" ptali se judští...
1. Královská 9:13...Šalomoun, prohlédl. Ale nelíbila se mu. Řekl: "Cos mi to, bratře, dal za města?" A tak se ten kraj ...
Ezdráš 4:9...a další představitelé perských, uruckých, babylonských, súských (to jest elamských) i všech ostatních...
Marek 7:2...jeho učedníky jíst chlebynečistýma' (to jest neumytýma) rukama. Farizeové a všichni Židé totiž...
Marek 7:11...‚To, čím bych ti měl vypomoci, je korban' (to jest dar Bohu), tak ho nenecháte nic udělat pro jeho...
Marek 15:42...do Jeruzaléma. Nadcházel večer dne příprav (to jest dne před sobotou). Josef z Arimatie, ctihodný člen...
Římanům 1:12...o nějaký duchovní dar k vašemu posílení, to jest, abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a ...
Římanům 7:18...hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně (to jest v tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to...
Římanům 8:23...sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla. Byli jsme totiž spaseni nadějí....
Židům 2:14... a děti, které mi dal Bůh." A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal...
Židům 5:14...nemluvně. Hutný pokrm je ale pro dospělé, to jest pro ty, kdo mají smysly zkušeností vycvičené k...
Židům 7:5...Zákona oprávnění přijímat desátky od lidu, to jest od svých bratrů, kteří tak jako oni vzešli z...
Židům 9:11... prošel větším a dokonalejším stánkem, který nebyl postaven rukama, to jest stánkem, který nepatří k...
Židům 10:20...živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem...
Židům 12:27...na odstranění všeho, co je otřesitelné (to jest udělané), aby tak zůstalo to, co je neotřesitelné. My...

Slova obsahující jest: jest (24) jestli (84) jestliže (111) jestřába (1) jestřábů (2) majestát (4) majestátem (3) majestátním (1) majestátu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |