Jeskyni

Hledám varianty 'jeskyni' [ jeskyních (7) jeskyní (5) jeskyni (14) jeskyně (18) ]. Nalezeny 42 verše.
Genesis 19:30...v Coaru. Bydlel tedy se svými dvěma dceramijeskyni. Prvorozená jednou řekla mladší: "Náš otec je...
Genesis 23:9...za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. mi ji...
Genesis 23:11...pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám tijeskyni, která je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů...
Genesis 23:17...Efronovo pole v Makpele naproti Mamre - pole i s jeskyní stojící na něm, i se všemi stromy rostoucími po...
Genesis 23:19... Poté Abraham pochoval svou manželku Sárujeskyni pole Makpela naproti Mamre (což je Hebron) v...
Genesis 23:20...Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo od Chetejců do Abrahamova...
Genesis 25:9...lidu. Izák a Izmael, jeho synové, ho pochovalijeskyni Makpela, která leží naproti Mamre na poli Efrona...
Genesis 49:29...ke svému lidu, pochovejte k mým otcům do jeskyně na poli Efrona Chetejského, do jeskyně na poli...
Genesis 49:30...otcům do jeskyně na poli Efrona Chetejského, do jeskyně na poli Makpela, která leží v kanaánské zemi...
Genesis 49:32...ženu Rebeku a tam jsem pochoval Léu. To pole i s jeskyní, která je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A...
Genesis 50:13... Přinesli ho do kanaánské země a pochovali hojeskyni na poli Makpela naproti Mamre, na poli, jež Abraham...
Jozue 10:16...tábora. Oněch pět králů ale uteklo a ukrylo sejeskyni u Makedy. Když Jozue dostal zprávu, že těch pět...
Jozue 10:17...dostal zprávu, že těch pět králů našli ukrytéjeskyni u Makedy, nařídil: "Přivalte k ústí jeskyně velké...
Jozue 10:18...v jeskyni u Makedy, nařídil: "Přivalte k ústí jeskyně velké balvany a postavte tam stráže. Vy ostatní ale...
Jozue 10:22...ani ozvat. Potom Jozue řekl: "Odkryjte ústí jeskyně a přiveďte z těch pět králů ke mně!" A tak k...
Jozue 10:23...z těch pět králů ke mně!" A tak k němujeskyně přivedli těch pět králů: krále Jeruzaléma, krále...
Jozue 10:27...Jozue přikázal, je sejmou z kůlů a hodí je do jeskyně, kde se předtím skrývali. K ústí jeskyně pak...
Soudců 6:2...si Izraelci před nimi dělali úkryty v horáchjeskyních a opevňovali se na nepřístupných vrcholcích....
Soudců 15:8...hrozná řež. Potom odešel a usadil se v Etamské jeskyni. Filištíni pak vytáhli do boje. Utábořili se v...
Soudců 15:11...judských mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni mají v moci? Cos...
1. Samuel 13:6...úzkých a že vojsko je v tísni, poschovávali sejeskyních, v houštinách, v rozsedlinách, vyhloubeninách a...
1. Samuel 22:1...do domu?" Tak odtamtud David unikl a ukryl sejeskyni Adulam. Když se to doslechli jeho bratři, vydali se...
1. Samuel 24:4...skalách. Cestou přišel k ovčím ohradám; byla tam jeskyně a Saul zašel dovnitř, aby si ulevil. V zadních...
1. Samuel 24:8...nedovolil jim Saula napadnout. Saul pak vyšeljeskyně a pokračoval po cestě. Hned potom vyšel z jeskyně i...
1. Samuel 24:9...a pokračoval po cestě. Hned potom vyšeljeskyně i David a zavolal za Saulem: "Můj pane! Králi!"...
1. Samuel 24:11...Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči, že mi v  jeskyni Hospodin vydal do rukou. Říkali mi, zabiju,...
2. Samuel 17:9...nocovat s vojskem. Určitě se schoval v nějaké jeskyni nebo někde jinde. Kdyby hned napoprvé někteří z...
2. Samuel 23:13...velitelů sestoupili o žních k Davidovi do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů...
1. Královská 18:4...jich sto vzal, ukryl je po padesáti ve dvou jeskyních a obstarával jim jídlo a vodu.) Achab Obadiášovi...
1. Královská 18:13...sto Hospodinových proroků po padesáti ve dvou jeskyních a obstarával jim chléb a vodu. A ty teď říkáš:...
1. Královská 19:9...čtyřicet nocí k Boží hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. Vtom dostal slovo Hospodinovo: "Co tu...
1. Královská 19:13...si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Vtom k němu ten hlas promluvil: "Co tu chceš,...
1. Letopisů 11:15...velitelů sestoupili k Davidovi na útes do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů...
Job 30:6...roklích bydlet musejí, v děrách do země a v jeskyních. Hýkají jako osli ve křoví, spolu se choulí pod...
Žalmy 57:1...Zlatý zpěv Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi...
Žalmy 142:1... Poučný žalm Davidův. Jeho modlitba, když byljeskyni. K Hospodinu volám s úpěním, k Hospodinu volám,...
Izaiáš 2:19...modly zcela vymizí. Lidé se schovají do skalních jeskyní, do děr pod zemí v hrůze před Hospodinem, před jeho...
Ezechiel 33:27...potravu zvěři a ti, kdo se opevnili ve skaláchjeskyních, pomřou morem. Obrátím tu zem v nejpustější...
Micheáš 1:15...Urození z Izraele půjdou maršem do adulamské jeskyně. Ohol si hlavu ve smutku nad svými hýčkanými syny....
Jan 11:38...rozrušení přišel Ježíš k hrobu. Byla to jeskyně zavalená kamenem. "Odvalte ten kámen," řekl Ježíš....
Židům 11:38...nebyl hoden. Bloudili po pustinách a horách, po jeskyních a zemských roklinách. Ti všichni díky víře došli...
Zjevení 6:15...mocní, každý otrok i každý svobodný se ukryli do jeskyní a do horských skal. Tehdy říkali horám a skalám:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |