Jeruzalémské

Hledám varianty 'jeruzalémské' [ jeruzalémští (7) jeruzalémskými (1) jeruzalémských (12) jeruzalémský (5) jeruzalémskou (4) jeruzalémskému (1) jeruzalémském (4) jeruzalémského (6) jeruzalémské (25) jeruzalémská (7) ]. Nalezeny 72 verše.
Jozue 10:1... A tak je tomu dodnes. Potom se doslechl jeruzalémský král Adoni-cedek, že Jozue dobyl Aj a vyhladil...
Jozue 10:3...než Aj a všichni jeho obyvatelé byli udatníJeruzalémský král Adoni-cedek proto poslal vzkaz...
1. Královská 9:15...Hospodinův chrám, svůj palác, terasu Milojeruzalémské hradby, města Chacor, Megido a Gezer (egyptský...
2. Královská 14:13...Efraimské brány k Nárožní bráně probouraljeruzalémských hradbách trhlinu na 400 loktů širokou....
2. Královská 19:21... Dcera sionská; pošklebuje se nad tebou Dcera jeruzalémská! Kohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu...
2. Královská 22:14... syna Charchasova, strážce rouch. Bydlelajeruzalémském Novém městě. Když s o tom promluvili,...
2. Letopisů 20:20...postavil a prohlásil: "Slyšte , Judo a všichni Jeruzalémští! Věřte Hospodinu, svému Bohu, a obstojíte....
2. Letopisů 20:27... totiž Údolí dobrořečení. Všichni judštíjeruzalémští muži se pak v čele s Jošafatem radostně...
2. Letopisů 25:23...Efraimské brány k Nárožní bráně probouraljeruzalémských hradbách trhlinu na 400 loktů širokou....
2. Letopisů 28:10...nebe! A k tomu si ještě chcete zotročit judskéjeruzalémské děti jako své sluhy a služky? Copak sami...
2. Letopisů 28:24...zamkl dveře Hospodinova chrámu a na kdejakém jeruzalémském nároží si zřídil oltáře. V každém z judských...
2. Letopisů 30:2...beránka. Král se totiž s hodnostáři a s celou jeruzalémskou obcí dohodl, že oslaví Hod beránka v druhém...
2. Letopisů 30:14...chlebů. Celé to veliké množství nejdříve zbořilo jeruzalémské oltáře, odstranili také všechny kadidlové...
2. Letopisů 32:18...Ezechiášův!" Hlasitě křičeli v hebrejštině na jeruzalémský lid na hradbách, aby je zastrašili a vyděsili,...
2. Letopisů 32:19...a vyděsili, aby pak mohli dobýt město. Mluvilijeruzalémském Bohu jako o bozích okolních národů,...
2. Letopisů 34:22...knize." Chilkiáš pak s královými muži šel do jeruzalémského Nového města, kde bydlela prorokyně Chulda,...
2. Letopisů 36:19...bylo odvezeno do Babylonu. Boží chrám vypálilijeruzalémské hradby rozbořili, všechny paláce zapálili a...
Ezdráš 5:14...Božího domu, které kdysi Nabukadnezar odnesljeruzalémského chrámu a zanesl do svého chrámu v Babylonu,...
Ezdráš 5:15...Přikázal mu: ‚Vezmi toto náčiní, jdi a slož jejeruzalémském chrámu. Nechť je Boží dům vystavěn na svém...
Ezdráš 6:5...náčiní Božího domu, které Nabukadnezar odnesljeruzalémského chrámu a zanesl do Babylonu, bude vráceno....
Ezdráš 6:9... pšenice, sůl, víno či olej - cokoli si budou jeruzalémští kněží přát, nechť jim je denně bez prodlení...
Ezdráš 7:19... jež ti bylo svěřeno, však do posledního vrať jeruzalémskému Bohu. Cokoli dalšího budeš potřebovat pro...
Nehemiáš 2:13...a k Hnojné bráně. Přitom jsem prohlížel pobořené jeruzalémské hradby a brány poničené ohněm. Došel jsem ke...
Nehemiáš 2:17...a jeho brány spálené. Pojďme znovu vystavět jeruzalémské hradby, skončí naše potupa!" Potom jsem jim...
Nehemiáš 3:9...opravoval Refajáš, syn Churův, správce poloviny jeruzalémského okresu. Vedle nich opravoval Jedajáš, syn...
Nehemiáš 3:12...dcerami Šalum, syn Lochešův, správce poloviny jeruzalémského okresu. Údolní bránu opravoval Chanun a...
Nehemiáš 7:3...více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim: " jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku...
Nehemiáš 12:43...velikou radostí. Radovaly se i ženy a dětijeruzalémské veselí se rozléhalo široko daleko. Toho dne...
Nehemiáš 13:19...jeho hněv proti Izraeli!" Když se tedyjeruzalémských branách začínalo šeřit před sobotou,...
Píseň 1:5... milují! Snědá jsem, a jsem líbezná, dcery jeruzalémské, tak jako stany Kedarských, jak baldachýny...
Píseň 2:7...mou a pravicí objímá. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, při srnách, při laních divokých:...
Píseň 3:5...mu svůj rodný pokojík! Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, při srnách, při laních divokých:...
Píseň 3:10...byla purpurem a vnitřek celý obložen láskou jeruzalémských dcer. Vyjděte a pohleďte, dcery sionské, na...
Píseň 5:8...ti strážci hradební. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, najdete-li mého milého, co mu povíte? Že jsem...
Píseň 5:16...Takový je můj milý, takový můj druh, dcery jeruzalémské! Kam odešel tvůj miláček, ty nejkrásnější z...
Píseň 8:4...a pravicí by objímal. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, neprobouzejte, nerozněcujte lásku, dříve než...
Izaiáš 10:32... proti hoře Dcery sionské zvednou pěst, pohrozí jeruzalémské výšině. Avšak hle, Panovník, Hospodin zástupů,...
Izaiáš 22:10...jste vodu v Dolním rybníce. Sečetli jste jeruzalémské domy a některé jste zbořili, abyste zpevnili...
Izaiáš 28:14...Hospodinovo slovo, vy drzouni, vy, kdo ovládáte jeruzalémský lid! Říkáte: "Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí,...
Izaiáš 37:22... Dcera sionská; pošklebuje se nad tebou Dcera jeruzalémská! Kohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu...
Izaiáš 52:9...vrací Hospodin. Dejte se spolu do zpěvu radostijeruzalémské sutiny, vždyť Hospodin potěšil svůj lid - on...
Izaiáš 66:10...k porodu, lůno uzavřu? praví tvůj Bůh. S Dcerou jeruzalémskou se veselte, všichni, kdo ji milujete,...
Jeremiáš 4:4... obřežte svá srdce, lide judský a obyvatelé jeruzalémští, můj hněv nevyšlehne plamenem, se...
Jeremiáš 5:1...mi! Život opouští před vrahy!" "Projděte jeruzalémské ulice, dívejte se a pátrejte, prohledejte jeho...
Jeremiáš 7:17...sám nevidíš, co páchají v judských městech a na jeruzalémských ulicích? Děti sbírají dříví, otcové zapalují...
Jeremiáš 7:34... kdo by je odháněl. V judských městech a na jeruzalémských ulicích tehdy nechám utichnout hlas radosti...
Jeremiáš 8:1...a jejich velmožů, kosti kněží a proroků i kosti jeruzalémských občanů. Vystaví je slunci, měsíci a celému...
Jeremiáš 17:21...se v sobotní den nosit náklady a přinášet je do jeruzalémských bran. Nevynášejte v sobotu nic ze svých domů...
Jeremiáš 17:27... pak v jeho branách zapálím oheň, který pohltí jeruzalémské paláce a nezhasne!" Slovo, které Jeremiáš...
Jeremiáš 19:7... Na tomto místě zmařím záměry JudskýchJeruzalémských. Nechám je před jejich nepřáteli padnout...
Jeremiáš 19:13...Způsobím, že toto město bude vypadat jako TofetJeruzalémské domy i paláce judských králů budou stejně...
Jeremiáš 27:20... syna Joakimova, spolu s veškerou judskoujeruzalémskou šlechtou odvlekl z Jeruzaléma do Babylonu)....
Jeremiáš 29:2...král Jekoniáš, královna matka, dvořané, judštíjeruzalémští velmoži a také tesaři a kováři museli opustit...
Jeremiáš 34:19...vedví, aby prošli mezi jeho polovinami. Judskéjeruzalémské velmože, dvořany, kněze i všechen lid země,...
Jeremiáš 40:1...Rámy, kde ho našel spoutaného řetězy mezi všemi jeruzalémskými a judskými zajatci, kteří měli být odvlečeni...
Jeremiáš 44:9...svých žen - na to, co se dělo v judské zemi a v jeruzalémských ulicích? dodnes se nepokořili; nemají...
Jeremiáš 44:21...kadidlové oběti, které jste v judských městechjeruzalémských ulicích přinášeli vy i vaši otcové, vaši...
Pláč 1:7... Ve dnech trápení a bloudění Dcera jeruzalémská vzpomíná na všechny poklady, jež kdysi mívala....
Pláč 1:8...tenkrát díval a smál se nad tou záhubou. Dcera jeruzalémská hrozně hřešila, stala se nečistou. Každý...
Pláč 2:10...Prachem si hlavu pokryli, oblečeni do pytlovinyJeruzalémské panny svěsily hlavy k zemi. Pro slzy sotva...
Pláč 2:13...svým matkám v náručí. K čemu přirovnám, Dcero jeruzalémská, čemu se jenom podobáš? K čemu připodobním,...
Pláč 2:15...ruce. Hvízdnou a hlavou potřesou nad Dcerou jeruzalémskou: "To že je to město, jemuž se říkalo...
Daniel 5:2...nádoby, které jeho otec Nabukadnezar odnesljeruzalémského chrámu: "Král z nich bude pít se svými...
Joel 4:6...poklady jste odnesli do svých chrámů. Judskýjeruzalémský lid jste prodali Řekům, aby je zahnali daleko...
Amos 2:5...šli, za to sešlu na Judu oheň, aby pohltil jeruzalémské paláce. Toto praví Hospodin: Izrael hřešil...
Abdiáš 1:20...vyhnanců obsadí Kanaán po SareptuJeruzalémští vyhnanci v Sefaradu obsadí města v Negevu. ...
Micheáš 4:8... k tobě se navrátí dávná vláda, království Dcery jeruzalémské. Proč tedy teď tak běduješ? Což s tebou není...
Sofoniáš 3:14... Izraeli! Raduj a vesel se celým srdcem, Dcero jeruzalémská! Hospodin zrušil tvůj rozsudek a nepřítele...
Zachariáš 9:9...vesele, Dcero sionská, dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémská! Hle, tvůj král k tobě přichází, spravedlivý a...
Marek 1:5... Vycházela k němu celá judská země i všichni Jeruzalémští, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece...
Lukáš 23:28...a naříkaly. Ježíš se k nim obrátil: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými...
Jan 7:25...zdání, suďte spravedlivým soudem." NěkteříJeruzalémských začali říkat: "Není to snad ten, kterého...

Slova obsahující jeruzalémské: jeruzalémské (25) jeruzalémského (6) jeruzalémském (4) jeruzalémskému (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |