Jenž

Hledám varianty 'jenž' [ nějž (3) jenž (231) jejž (9) ]. Nalezeno 226 veršù.
Genesis 4:20...jmenovala Ada, druhá Cila. Ada porodila Jábalajenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda....
Genesis 7:4...na zemi. za sedm dní totiž na zem sešlu déšťjenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Vše, co jsem...
Genesis 10:8...Šeba a Dedan. Habeš také zplodil Nimrodajenž se stal prvním bojovníkem na zemi. Byl to před...
Genesis 12:7..." Abram tam proto postavil oltář Hospodinujenž se mu ukázal. Odtud se přesunul k horám na východ od...
Genesis 14:20...nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůhjenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze...
Genesis 15:7...spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodinjenž vyvedl z chaldejského Uru, abych ti dal za dědictví...
Genesis 16:13...v neshodě se všemi bratry bude žít." Hospodinajenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne...
Genesis 17:12... tak koupený za peníze od kteréhokoli cizincejenž není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních...
Genesis 17:14...smlouvou věčnou. Neobřezanec mužského pohlavíjenž by si nenechal předkožku obřezat, bude vyobcován ze...
Genesis 18:21...uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křikjenž se mi donesl, je s nimi konec; a pokud ne, poznám to."...
Genesis 35:1...do Bet-elu. Bydli tam a postav tam oltář Bohujenž se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem...
Genesis 35:3...vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohujenž vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na cestě,...
Genesis 36:19...Oholíbamy, dcery Anovy. To jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou synové Chorejce...
Genesis 48:15...tváří chodili otcové Abraham a Izák, Bůhjenž byl mým pastýřem po celý můj život po dnešní den,...
Genesis 48:16...po celý můj život po dnešní den, Anděljenž ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto...
Genesis 49:25...je Pastýř, Kámen Izraelův - od Boha tvého otcejenž ti pomůže. Všemohoucí kéž požehná požehnáním nebes...
Exodus 6:7...Bohem a poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůhjenž vás vyvádí z egyptských robot. Přivedu vás do země, o...
Exodus 11:5...zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonovajenž měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného syna...
Exodus 12:29...prvorozené - od prvorozeného syna faraonovajenž měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného syna vězně...
Exodus 15:13...pravici, země je pohltila. Lidjejž jsi vykoupil, však láskou provázíš, svou silou zvolna...
Exodus 15:16... než přejde tvůj lid, Hospodine, než přejde lidjejž sis vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je...
Exodus 18:10... Jetro tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodinjenž vás vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky faraona! Nyní...
Exodus 25:40...zlata. Hleď, abys vše udělal podle vzorujenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak...
Exodus 26:4...kus; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhujenž bude na konci spojeného kusu, udělej poutka z modré...
Exodus 28:32...modré látky. Uprostřed něj bude otvor pro hlavujenž bude mít dokola tkanou obrubu, jako otvor pancíře;...
Exodus 36:11...sobě; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhujenž byl na konci spojeného kusu, udělali poutka z modré...
Numeri 1:51...k táboření, levité jej vztyčí. Nepovolanýjenž by se přiblížil, však zemře. Synové Izraele budou...
Numeri 3:10... aby zachovávali své kněžství. Nepovolanýjenž by se přiblížil, však zemře." Hospodin promluvil k...
Numeri 3:38...za syny Izraele stráž před svatyní. Nepovolanýjenž by se přiblížil, však měl zemřít. Levité, které Mojžíš...
Numeri 7:89...setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlasjenž k němu promlouval z místa mezi dvěma cheruby nad...
Numeri 18:7... Kněžskou službu vám dávám jako dar. Nepovolanýjenž by se přiblížil, zemře." Hospodin promluvil k Áronovi:...
Numeri 21:28...totiž vyšlehl oheň, z města Sichonova plamenjenž pohltil Ar Moábský, obyvatele arnonských návrší. Běda...
Numeri 23:9...jej vidím a z pahorků jej spatřuji: Hle, lidjenž o samotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národy. Kdo...
Numeri 23:22...s ním, jsou u něj slyšet královské fanfáry! Bůhjenž z Egypta vyvedl je, je pro silou rohů buvolích....
Numeri 24:4... toto praví jasnozřivý muž. Toto praví tenjenž slyší Boží řeč, jenž vidění Všemohoucího spatřuje,...
Numeri 24:8...Agaga vyvýšen, jeho království se pozvedne. Bůhjenž vyvedl je z Egypta, je pro silou rohů buvolích....
Numeri 24:16... toto praví jasnozřivý muž. Toto praví tenjenž slyší Boží řeč, jenž poznání od Nejvyššího, jenž...
Numeri 31:21...byli v bitvě: "Toto je ustanovení Zákonajejž Hospodin přikázal Mojžíšovi: Zlato, stříbro, bronz,...
Deuteronomium 6:15...bohů okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj Bůhjenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě milující Bůh! Jinak...
Deuteronomium 9:18...bez chleba a bez vody. To pro všechen váš hříchjenž jste spáchali, když jste v Hospodinových očích...
Deuteronomium 12:21...své jméno, smíš porážet svůj skot i bravjejž ti Hospodin dal, tak, jak jsem ti přikázal. Smíš je...
Deuteronomium 14:29...roku a slož je ve svém městě. Přijde levita (jenž u tebe nemá podíl ani dědictví) a také přistěhovalec,...
Deuteronomium 17:15...nad sebou krále ze svých bratří; cizincejenž by nebyl tvým bratrem, si dosadit nesmíš. ale nemá...
Deuteronomium 19:6...daleko, mohl by vraha dostihnout krevní mstiteljenž by jej pronásledoval, a ve své zuřivosti by jej mohl...
Deuteronomium 19:15...jakkoli provinil či spáchal jakýkoli hříchjenž se spáchat. Výrok musí být potvrzen výpovědí dvou...
Deuteronomium 23:16... u tebe nevidí žádnou nepatřičnost! Otrokajenž k tobě utekl, nevydávej jeho pánu. bydlí u tebe,...
Deuteronomium 28:49...od konce světa, na tebe Hospodin přivede národjenž přiletí jako orel, národ, jehož jazyku nerozumíš,...
Deuteronomium 28:50... národ, jehož jazyku nerozumíš, surový národjenž nebere ohled na starce a neslituje se nad dítětem....
Deuteronomium 29:17...vámi nevyskytne muž ani žena, rodina ani kmenjenž by se dnes v srdci odvrátil od Hospodina, našeho Boha,...
Deuteronomium 32:15...jsi, ztloustl, spravil ses! Opustil Bohajenž učinil jej, Skálu své spásy potupil. Cizími bohy...
Deuteronomium 33:4...přivinuli, aby přijímali slova tvá - Zákonjenž Mojžíš vydal nám, dědictví shromáždění Jákobova....
Deuteronomium 33:16... nejlepším ze země a její plnosti! Přízeň Tohojenž přebývá v keři, na hlavě Josefově nechť spočine, na...
Deuteronomium 33:20...ukrytých." O Gádovi řekl: "Požehnán buď Tenjenž Gáda rozšiřuje! Gád se uložil jako lvice, s ramenem i...
Deuteronomium 33:21...utrhne! To nejlepší si nechal pro sebe, díljenž je velitelům vyhrazen. V čele lidu totiž směle šel a...
Deuteronomium 33:29...jsi, Izraeli, blažený! Kdo je ti podobný, lidejejž Hospodin zachránil! On je štítem tvé ochrany a mečem...
Soudců 5:18... u svých přístavů hoví si. Zabulon je lidjenž pohrdá smrtí, Neftalí na bojiště vyrazil! Přišli...
Soudců 6:25...býka, sedm let starého. Zboř Baalův oltářjenž patří tvému otci, a ten Ašeřin kůl vedle něj pokácej....
2. Samuel 7:12...ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomkajenž vzejde z tvých beder, a jeho království upevním. To on...
2. Samuel 18:28... Potom řekl: "Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůhjenž porazil muže, kteří pozvedli ruce proti mému pánu a...
2. Samuel 22:44..., jako vůdce národů jsi ochránil, lidjejž jsem ani neznal, slouží mi! Cizáci přede mnou se...
1. Královská 8:23...na nebi ani dole na zemi není bůh podobný tobějenž by zachovával smlouvu a milosrdenství svým služebníkům...
2. Královská 19:15...k Hospodinu modlil: "Hospodine, Bože Izraelejenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech...
2. Královská 19:34...je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davidajenž byl můj služebník!" Téže noci pak vyšel Hospodinův...
2. Letopisů 6:4...Izraele: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraelejenž vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní...
2. Letopisů 6:14...nebi ani dole na zemi není Boha podobného tobějenž by zachovával smlouvu a milosrdenství svým služebníkům...
2. Letopisů 9:8...tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůhjenž si oblíbil a dosadil na svůj trůn, abys byl...
2. Letopisů 36:23...praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebesjenž mi dal všechna království země, mi uložil, abych mu...
Ezdráš 1:2...praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebesjenž mi dal všechna království země, mi uložil, abych mu...
Ezdráš 7:14...na Judsko a Jeruzalém podle zákona svého Bohajenž ti byl svěřen. Stříbro a zlato, které král a jeho...
Nehemiáš 1:5...slovy: "Ach, Bože nebes, Bože veliký a hroznýjenž zachováváš smlouvu a milosrdenství těm, kdo milují...
Nehemiáš 7:2...pevnosti Chananiášovi, což byl důvěryhodný mužjenž měl více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim: "...
Ester 1:1... Stalo se to za dnůkrále Xerxe, toho Xerxejenž kraloval nad sto sedmadvaceti provinciemi od Indie ...
Ester 2:15...Ester, dcera Abichaila, strýce Mordechajovajenž ji přijal za vlastní. Když měla vstoupit ke králi,...
Job 3:12...Proč jsem nezemřel při porodu? Proč tu byl klínjenž přitulil? Proč prsy, z nichž jsem pil? Byl bych teď...
Job 3:23... jakmile hrobu dosáhli? K čemu je to člověkujenž cestu nevidí a jehož Bůh ze všech stran obklíčil? Mým...
Job 15:16...před jeho očima. Co potom člověk zlý a zkaženýjenž hřeší, jako by vodu pil! Něco ti povím, poslouchej, to...
Job 15:24... Úzkost ho svírá, tíseň děsí ho, je jako králjenž čeká na útok. To proto, že proti Bohu vztáhl ruku,...
Job 20:26... na jeho poklady čeká černá tma. Pohltí ho oheňjenž nebyl rozdmýchán, cokoli zůstalo u něj doma, spolyká....
Job 25:6...očima. Co potom pouhý lidský červ, smrtelníkjenž je larvě podoben?" Job na to...
Job 27:2...živém, který mi upřel právo, při Všemohoucímjenž naplnil trpkostí, přísahám, že dokud je ve mně...
Job 29:12...v jeho křiku že vysvobozuji a také sirotkajenž nemá zastánce. Snášela se na žehnání umírajících,...
Job 37:16...Rozumíš rovnováze mračen, všem divům Tohojenž zná vše? Ty, který ve svých šatech pečeš se, když pod...
Žalmy 2:4... shoďme ze sebe jejich provazy!" Směje se Tenjenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin. Jednou k...
Žalmy 7:15...na něj připraví, ohnivé šípy zhotoví. Na tohojenž plodí proradnost, jenž těhotný trápením zrodí lež! Ten...
Žalmy 9:12... ty, kdo hledají! Zpívejte Hospodinujenž trůní na Sionu, o jeho skutcích povězte národům:...
Žalmy 17:12...očima pátrají, jak by srazili. Jsou jako levjenž po kořisti lační, jak dravý lev, jenž číhá ve skrýši....
Žalmy 18:44..., za vůdce národů jsi postavil, lidjejž jsem ani neznal, slouží mi! Jen co uslyší, ihned...
Žalmy 21:5...ryzího zlata korunuješ jej. Dal jsi mu život, o nějž prosil, na věčné časy prodloužils jeho dny! Veliká...
Žalmy 22:32...a jeho spravedlnost rozhlašovat budou lidujenž se teprv narodí, poví, co učinil! Žalm Davidův....
Žalmy 33:12...Blaze národu, jehož Bůh je Hospodin, lidujenž vyvolil za své dědictví! Hospodin z nebe dívá se, na...
Žalmy 34:9...a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověkujenž doufá v něj! Ctěte Hospodina, jeho svatí, vždyť jeho...
Žalmy 35:27...zvesela, navždy říkají: "Veliký je Hospodinjenž svému služebníku pokoj dopřává!" Můj jazyk mluví o...
Žalmy 52:9...nakonec se ti zasmějí: "Pohleďte na toho hrdinujenž neměl v Bohu záštitu. Spoléhal na množství svého...
Žalmy 55:20...pokoří je, ten, který od věků kraluje! séla Bůhjenž se nikdy nemění, pokoří ty, kdo se ho nebojí! Na svoje...
Žalmy 58:9... co ve slizu se plazí, jak potracený plodjenž slunce neviděl! Než z jejich trní vzroste husté křoví,...
Žalmy 60:12...Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než ty, Božejenž zavrhls nás, ty, který s našimi šiky netáhneš? Pomoz...
Žalmy 64:7... "Kdo by vypátral naše zločiny?" Vypátrá je Tenjenž do nitra hledí, jenž pátrá v hlubinách srdce člověka!...
Žalmy 65:7...nadějí všech končin světa i moří dalekých! Tyjenž svou silou hory utvrzuješ, ty, jenž jsi mocí oděný, ty...
Žalmy 65:8...hory utvrzuješ, ty, jenž jsi mocí oděný, tyjenž dokážeš zkrotit řev moře, jekot jeho vln, bouřící...
Žalmy 68:20...Hospodin Bůh u nás přebývat! Požehnán buď Pánjenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh, náš Spasitel!...
Žalmy 71:4..., Bože můj, z ruky ničemy, ze spárů násilníkajenž páchá bezpráví! Vždyť ty, Hospodine, jsi mou nadějí,...
Žalmy 72:6...je jak déšť, co na louku se snáší, a jako lijákjenž zemi napájí. v jeho dnech vzkvétá spravedlivý a...
Žalmy 72:12...v jeho křiku jistě vysvobodí a také ubožákajenž nemá pomoci. S nebohým chudákem bude mít soucit, život...
Žalmy 74:2...ovce hněvat bez konce? Vzpomeň si na svůj lidjenž kdysi získal jsi, na kmen, jenž vykoupils jako své...
Žalmy 77:15... kdo z bohů je veliký jako ty? Ty jsi ten Bůhjenž koná zázraky, svou sílu zjevil jsi mezi národy! Svou...
Žalmy 78:39... Pamatoval na to, že jsou smrtelní, vánekjenž odvane a se nevrátí. Kolikrát jen ho v poušti...
Žalmy 78:65...Pán procitl tak jako ze snu, jako bojovníkjenž byl vínem rozjařen. Tehdy své nepřátele zasáhl vzadu,...
Žalmy 80:2... Žalm Asafův. Pastýři Izraele, naslouchejjenž vodíš Josefa jako ovce své, jenž trůníš na cherubech,...
Žalmy 84:13...upřímným. Hospodine zástupů, blaze člověkujenž v tobě skládá důvěru! Pro předního zpěváka. Žalm synů...
Žalmy 89:16...a věrnost předchází tvoji tvář! Blaze národujenž umí Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví...
Žalmy 95:7... před ním klekněme! On je náš Bůh, my lidjejž on pase, ovce, o které on sám pečuje. Dnes, když ho...
Žalmy 98:9...radostí, hory k tomu zpívají před Hospodinemjenž přichází soudit zem. On bude spravedlivě soudit svět,...
Žalmy 106:21...co trávu ! Zapomněli na Boha, svého spasitelejenž konal veliké věci v Egyptě: zázraky činil v zemi...
Žalmy 108:12...Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než ty, Božejenž zavrhls nás, ty, Bože, jenž s našimi šiky netáhneš?...
Žalmy 112:5...je, milostivý a soucitný! Dobře je člověkujenž soucitně půjčuje, své záležitosti spravedlivě spravuje...
Žalmy 113:5...se nad nebesy. Kdo je jako náš Bůh, Hospodinjenž trůní ve výši, jenž sklání se a na vše pohlíží, na vše...
Žalmy 113:6...je jako náš Bůh, Hospodin, jenž trůní ve výšijenž sklání se a na vše pohlíží, na vše na nebi i na zemi?...
Žalmy 118:26...nás, prosím, Hospodine, dej nám zdar! Požehnanýjenž přichází v Hospodinově jménu! Žehnáme vám z...
Žalmy 121:2...dočkám pomoci? pomoc od Hospodina přicházíjenž nebe i zemi učinil! On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj...
Žalmy 123:1... Poutní píseň. K tobě své oči obracím, k tobějenž trůníš v nebesích! Jako služebníci k svým pánům...
Žalmy 127:5... jsou děti zplozené zamlada. Blaze člověkujenž jich plný toulec - takový nebude zahanben, bude...
Žalmy 134:3...velebit! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodinjenž nebe i zemi učinil! Haleluja! Chvalte jméno Hospodin,...
Žalmy 144:15... není nářek v našich ulicích. Blaze lidujenž toto zakouší, blaze lidu, jehož Bůh je Hospodin! ...
Přísloví 3:13...jak otec syna, jehož v oblibě. Blaze člověkujenž nalezl moudrost, blaze člověku, jenž získal rozvahu!...
Přísloví 3:31... když ti neprovedl žádné zlo. Nezáviď člověkujenž páchá násilí, nesdílej žádnou z jeho cest. Hospodinu...
Přísloví 14:35...zahrne král přízní, prchlivostí však tohojenž dělá ostudu. Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč...
Přísloví 24:12...Copak chceš říci: "My jsme to nevěděli"? Tomujenž zkoumá srdce, vše jasné je! Strážce tvé duše o všem ...
Přísloví 26:10...je přísloví v ústech pitomce. Jako lučištníkjenž střílí naslepo, je ten, kdo najímá tupce jdoucího...
Přísloví 26:17...za uši rozběhnutého psa, kdo plete se do sporujenž se ho netýká. Jako šílenec, jenž rozsévá smrt...
Přísloví 26:18...se do sporu, jenž se ho netýká. Jako šílenecjenž rozsévá smrt zápalnými šípy, které vypouští, takový je...
Přísloví 28:16...je ničemný panovník nad lidem ubohým. Vůdcejenž nemyslí, tím více utlačuje; ten, komu nejde o zisk, tu...
Přísloví 29:12...svým citům, moudrý se ale drží zpět. Panovníkjenž na lživé řeči, bude mít za služebníky samé ničemy....
Kazatel 9:9...ženou po všechny marné dny svého životajenž ti byl darován pod sluncem. Všechny své marné dny si...
Kazatel 11:5...v lůnu těhotné, stejně tak nerozumíš dílu Bohajenž působí to vše. Rozsívej zrána svoje zrno ani zvečera...
Kazatel 12:7...do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohujenž ho daroval. Marnost nad marnost, řekl Kazatel, všechno...
Izaiáš 8:17...mezi mými učedníky. Budu očekávat na Hospodinajenž skryl svou tvář před domem Jákobovým; budu na něj...
Izaiáš 9:14...hlavou je stařec a hodnostář, ocas je prorokjenž učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo...
Izaiáš 10:6...proti bezbožnému národu, poslal jsem je na lidjenž ve mně budí zlost, aby se vrhli na kořist, aby shrábli...
Izaiáš 10:24... toto praví Pán, Hospodin zástupů: "Můj lidejenž bydlíš na Sionu, neboj se Asyřanů, kteří bijí...
Izaiáš 11:16... Tak vznikne cesta pro jeho pozůstatek, pro lidjenž bude v Asýrii zanechán, tak jako kdysi vznikla pro...
Izaiáš 14:12... synu Jitřenky! Poražen jsi byl na zem - tyjenž jsi srážel národy! Říkával sis přece v srdci:...
Izaiáš 16:5...láskou a v Davidově stanu na něm usedne soudcejenž bude věrně hledat právo a spravedlnosti včas dosáhne."...
Izaiáš 23:8...osídlit dálné krajiny? Kdo takto rozhodl o Týrujenž uděloval vládcům korunu, jehož obchodníci byli velmoži...
Izaiáš 23:13... Jen se podívej na zemi Chaldejských, na lidjenž byl a není víc. Asyřané ji zanechali pouštní havěti,...
Izaiáš 29:22...zbavují nevinné jejich práv. A proto Hospodinjenž vykoupil Abrahama, říká o domu Jákobovu: Jákob ...
Izaiáš 30:19...blaze každému, kdo na něj očekává! Sionský lidejenž bydlíš v Jeruzalémě, více plakat nebudeš. Jakmile...
Izaiáš 33:19...podivné řeči, jaká se neslyší, koktavý jazykjejž nelze pochopit. Pohleď na Sion, to město našich...
Izaiáš 33:20...Tvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné obydlí, stanjenž se nezboří. Nikdy se nevytrhnou jeho kolíky, z jeho...
Izaiáš 37:16...modlil: "Hospodine zástupů, Bože Izraelejenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech...
Izaiáš 37:35...je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davidajenž byl můj služebník!" Tehdy vyšel Hospodinův anděl a...
Izaiáš 40:20...ze stříbra? Anebo obětnímu daru chudákajenž trvanlivé dřevo vybírá a hledá zručného řemeslníka, ...
Izaiáš 40:28...nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnostijenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán -...
Izaiáš 41:14...sám ti pomáhám, praví Hospodin, Svatý izraelskýjenž vykoupil. Hle, učiním cepem k mlácení, novým a s...
Izaiáš 42:5...na jeho učení! Tak praví Bůh - Hospodinjenž stvořil nebe, které rozložil, jenž překlenul zemi i co...
Izaiáš 48:17...svým. Toto praví Hospodin, Svatý izraelskýjenž vykoupil: jsem Hospodin, tvůj Bůh, který učí...
Izaiáš 49:7...Hospodinu, který je věrný, Svatému izraelskémujenž vyvolil. Toto praví Hospodin: V čas milosti ...
Izaiáš 49:10...ani slunce neublíží jim, neboť je povede Tenjenž je soucitný, a doprovodí je mezi vodní studánky....
Izaiáš 51:12... Co jsi zač, že se bojíš smrtelníka, člověkajenž se trávě podobá? Zapomínáš na Hospodina, svého Tvůrce,...
Izaiáš 51:13...Zapomínáš na Hospodina, svého Tvůrce, na Tohojenž nebe rozestřel a položil základy země. Denně žiješ v...
Izaiáš 51:15... scházet nebude. jsem Hospodin, tvůj Bůhjenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou - mám jméno Hospodin...
Izaiáš 51:16...tvých úst, ve stínu své ruky jsem skryl - jenž jsem nebe zasadil a základy země položil, říkám Sionu:...
Izaiáš 54:10...mého pokoje se nezachvěje, praví Hospodinjenž s tebou soucítí. Ach ty ztrápená, vichrem zmítaná,...
Izaiáš 54:16...před tebou. Hle, to jsem stvořil kovářejenž dmýchá uhlí ve výhni a vyrábí zbraně k jejich účelu;...
Izaiáš 54:17...zbraň chystaná na tebe se nezdaří a každý jazykjenž obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví služebníků...
Izaiáš 55:5... tvému Bohu, kvůli Svatému izraelskémujenž oslaví. Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení,...
Izaiáš 57:15...odkliďte! Toto praví ten Vznešený a Vyvýšenýjenž žije ve věčnosti a jméno Svatý: Žiji vysoko a ve...
Izaiáš 58:2...hledají, cesty by rádi poznali! Jako národjenž se spravedlivě chová a neopouští zákony svého Boha,...
Izaiáš 59:20...kupředu dechem Hospodinovým. K Sionu přijde Tenjenž je vykoupí - k těm, kdo v Jákobovi opouštějí hřích,...
Izaiáš 60:9...jménu Hospodina, tvého Boha, Svatého Izraelovajenž oslaví. Cizinci zbudují tvoje zdi a jejich králové...
Izaiáš 60:21...a obdrží zemi navěky. Oni jsou výhonekjenž jsem zasadil, dílo mých rukou, v němž se oslavím. Z...
Jeremiáš 5:14...věci, hle, ti dám do úst slova jako oheňjenž spálí jako dříví tento lid. Hle, dome Izraele, přivedu...
Jeremiáš 11:20...Hospodine zástupů, Soudce spravedlivýjenž zkoumáš srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu nad...
Jeremiáš 20:12...věčná nezapomenutelná potupa. Hospodine zástupůjenž spravedlivé zkoušíš a vidíš do srdce i svědomí, kéž...
Jeremiáš 21:13...jsou tak zlé! Hle, jsem proti tobě, Jeruzalémejenž na náhorní plošině trůníš dolině! praví Hospodin....
Jeremiáš 22:11... Toto praví Hospodin o Šalumovi, synu Jošiášovujenž se stal judským králem po svém otci Jošiášovi, ale...
Jeremiáš 31:35...nevzpomenu na jejich hřích." Tak praví Hospodinjenž nechává slunce ozařovat den a měsíc s hvězdami za...
Jeremiáš 33:15...z Davidova semene vyrašit spravedlivý Výhonekjenž v zemi nastolí právo a spravedlnost. V těch dnech bude...
Jeremiáš 48:45...ale oheň vyšlehne, z domu Sichonova plamenjenž pohltí skráně Moábu, lebky těch pyšných křiklounů....
Jeremiáš 49:10...i příbuzní budou zničeni, nezbude mu sousedjenž by ho oslovil: ‚Nech tu své sirotky, je nechám žít,...
Jeremiáš 49:19...jako ? Kdo si předvolá? Kdo je ten pastýřjenž přede mnou obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodl...
Jeremiáš 49:31...vymýšlí svůj plán. Vzhůru! Do boje proti národujenž žije v pohodlí a poklidu! praví Hospodin. Nemají vrata...
Jeremiáš 50:44...jako ? Kdo si předvolá? Kdo je ten pastýřjenž přede mnou obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodl...
Jeremiáš 51:57... Pak usnou navěky a se nevzbudí, praví Králjenž jméno Hospodin zástupů." Tak praví Hospodin...
Pláč 2:3... Vzplanul proti Jákobovi plamenem jak oheňjenž vše spaluje. Jako nepřítel napjal luk s pravicí...
Pláč 4:11...dal průchod svému zuření. Zapálil na Sionu oheňjenž pohltil jeho základy. Nevěřili by zemští králové a...
Pláč 4:17...pomoc čekali. Ze svých věží jsme vyhlíželi lidjenž nebyl s to nás zachránit. Sledovali naše kroky,...
Ezechiel 32:27...zbroji, s hlavou položenou na meči a se štítemjenž přikrýval jejich kosti tenkrát, když se země živých...
Ezechiel 36:8...jen zelenat a ponesete ovoce mému lidu, Izraelijenž se brzy vrátí. Vždyť jsem přece s vámi! Obrátím...
Daniel 3:28...buď Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegůvjenž poslal svého anděla a zachránil své služebníky, kteří...
Daniel 9:1...roce Darjaveše, syna Ahasverova (původem Méda), jenž byl ustanoven vládcem babylonského království - nuže...
Ozeáš 6:3...k nám jako průtrž na podzim, jak jarní déšťjenž zemi zavlaží." Co mám s tebou, Efraime, dělat? Co s...
Joel 2:26...a jméno Hospodina, svého Boha, velebit, tohojenž pro vás koná zázraky: Můj lid navěky nedojde...
Joel 4:17... A tehdy poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůhjenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu...
Amos 4:13...Bohem svým! Hle - tvůrce hor a stvořitel větrujenž oznamuje člověku své myšlenky, ten, který tvoří...
Amos 5:24...právo jako mocná řeka, spravedlnost jako proudjenž nevysychá! Přinášeli jste mi oběti a dary těch...
Abdiáš 1:3...opovržení! Pýcha tvého srdce oklamala, tebejenž bydlíš v rozeklaných skalách. Myslíš si ve výšce svého...
Micheáš 5:1...judskými knížaty, právě z tebe mi vzejít tenjenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode...
Micheáš 5:6...rosa od Hospodina, jak déšť padající na trávujenž ve smrtelníka nedoufá a nezávisí na člověku. Ti, kdo...
Nahum 1:11...jak suché plevy. Z tebe, Ninive, vyšel tenjenž o Hospodinu smýšlí zle a spřádá plány zločinné! Tak...
Sofoniáš 3:17...Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe - hrdinajenž zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, ...
Malachiáš 1:4...Bude se jim říkat "Země zkaženosti" a "Lid, na nějž se Hospodin hněvá navěky". Uvidíte to na vlastní oči a...
Matouš 11:10...‚Hle, posílám svého posla před tváří tvoujenž připraví tvou cestu před tebou.' Amen, říkám vám,...
Matouš 21:9... volaly: "Hosana, Synu Davidův!" "Požehnanýjenž přichází v Hospodinově jménu!" "Hosana na výsostech!"...
Matouš 23:39... neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnanýjenž přichází v Hospodinově jménu!'" Tehdy Ježíš odešel z...
Marek 11:9... kdo šli za ním, volali: "Hosana!" "Požehnanýjenž přichází v Hospodinově jménu!" "Požehnané království...
Lukáš 13:35... dokud nepřijde čas, kdy řeknete: ‚Požehnanýjenž přichází v Hospodinově jménu!'" Jednou, když v sobotu...
Lukáš 19:38...zázraky, které viděli. Volali: "Požehnaný králjenž přichází v Hospodinově jménu! Pokoj na nebi a sláva na...
Jan 12:13...vyšli mu naproti a volali: "Hosana!" "Požehnanýjenž přichází v Hospodinově jménu!" " žije král Izraele!"...
Skutky 4:11... To je tenkámen vámi staviteli zavrženýjenž se stal kamenem úhelným.' V nikom jiném není spása -...
Římanům 9:31...z víry. Izrael usiloval plnit Zákonjenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle nikdy...
Římanům 13:4...netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkemjenž po zásluze trestá pachatele zla. Proto se musíme...
1. Korintským 15:26...všechny nepřátele k nohám. Poslední nepříteljenž bude přemožen, je smrt. Vždyť "všechno položil k jeho...
2. Korintským 5:1... máme od Boha věčné stavení v nebi, příbytekjenž nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud jsme v tomto stanu...
Galatským 6:14...- kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován a světu. To, na čem záleží,...
1. Timoteus 6:15...Pána Ježíše Krista, který nastane v pravý časjenž určí ten požehnaný a jediný Vládce, Král kralujících a...
2. Timoteus 1:14... která je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatéhojenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl...
Židům 3:2...našeho vyznání, Ježíše, který byl věrný Tomujenž ho ustanovil, tak jako Mojžíš byl věrný v celém Božím...
1. Petr 2:7...pro nevěřící je to "Kámen staviteli zavrženýjenž se stal kamenem úhelným," a také "Kámen úrazu a skála...
Zjevení 1:5...duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Kristajenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce...
Zjevení 6:16...skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před Tímjenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Přišel ten...
Zjevení 7:10...a hlasitě volali: "Spasení náleží našemu Bohujenž sedí na trůnu, a Beránkovi!" Všichni andělé, kteří...
Zjevení 11:15...se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiášejenž bude kralovat na věky věků!" Tehdy těch čtyřiadvacet...
Zjevení 18:6...jejích skutků dejte dvojnásob; do kalichujenž namíchala, namíchejte dvojnásob! Nakolik se...
Zjevení 19:11... který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravýjenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen...
Zjevení 20:2...řetěz. Ten se zmocnil draka, toho dávného hadajenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. Uvrhl ho...
Zjevení 22:2...města. Po obou stranách řeky je strom životajenž nese dvanáctero ovoce. Ten strom vydává ovoce každý...

Slova obsahující jenž: jenž (231) jenže (27) nejenže (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |