Jemu

Hledám pøesnì 'jemu'. Nalezeno 67 veršù. Další varianty: ono (16) on (770) ním (650) němu (328) něm (348) něj (759) něho (29) (312) mu (2087) jemu (69) jej (489) jeho (3645) je (6538) ho (2256)
Genesis 17:19...Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla...
Genesis 48:18...z Efraimovy hlavy na Manasesovu, a řekl svému otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož...
Exodus 35:34... opracovával dřevo a ovládal každé řemeslo. Dal mu také schopnost vyučovat, jemu i Oholiabovi, synu...
Leviticus 27:21...bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane se majetkem kněze....
Numeri 3:32... Vůdcem levitských vůdců byl Eleazar, syn kze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči...
Numeri 12:7...k němu skrze sen. S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! S ním...
Deuteronomium 1:36...zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcůmJedině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům...
Deuteronomium 6:13... který vyvedl z Egypta, z domu otroctvíHospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při...
Deuteronomium 10:20...- vždyť jste sami byli přistěhovalci v EgyptěHospodina, svého Boha, cti a jemu služ, k němu se přimkni a...
Deuteronomium 13:5... svého Boha, celým srdcem a celou dušíHospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho...
Deuteronomium 21:17... přizná prvorozenství synu nemilované a  mu dvojnásobný díl z celého dědictví. Protože je prvotinou...
Deuteronomium 28:44...přerůstat výš a výš a ty budeš klesat níž a nížOn bude půjčovat tobě, a ne ty jemu; on bude hlavou a ty...
Jozue 9:6... se drolil. Když přišli k Jozuovi do gilgalského tábora, řekli jemu a izraelským mužům: "Přicházíme z...
Jozue 24:22..." řekl na to Jozue lidu, "že jste si zvolili Hospodina, abyste sloužili jemu." "Ano, jsme svědkové,"...
1. Samuel 2:35...oba zemřou v jediný den. si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle mého srdce a podle ...
1. Samuel 7:3...dům Izraele roztoužil po Hospodinu, promluvil Samuel k celému domu Izraele: "Obracíte-li se k Hospodinu...
1. Samuel 18:26...rukou Filištínů.) Dvořané to sdělili Davidovijemu se líbilo, že by se mohl stát královým zetěm. Ještě...
2. Samuel 3:20...za správné. Když Abner přišel s dvaceti muži za Davidem do Hebronu, David jemu i jeho mužům...
2. Samuel 12:4... v jeho klíně spala, jako by byla jeho dcerouJednou k onomu boháči přišel pocestný. Jemu ale bylo líto...
2. Samuel 13:2...jiný Davidův syn, Amnon, se do zamiloval. Amnon se pro svou sestru Támar tak soužil, z toho onemocněl...
1. Královská 11:32...z ruky Šalomounovy a tobě dám deset kmenůJemu zůstane jeden kmen kvůli mému služebníku Davidovi a...
2. Královská 17:36...se jim, neslužte jim ani jim neobětujte! Pouze Hospodina, který vás vyvedl z Egypta velikou silou a...
1. Letopisů 11:25...Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnalJemu David svěřil svou tělesnou stráž. Další udatní...
1. Letopisů 29:30...proroka Nátana a ve Slovech vidoucího Gáda, stej jako celá jeho vláda, jeho hrdinství i vše, co se...
2. Letopisů 36:20...těch, kdo unikli meči, král odvlekl do Babylonu, kde pak jemu a jeho synům otročili do nástupu...
Job 5:8...vzhůru létají. bych se raději k Bohu obrátiljemu bych předložil svou při. On koná věci veliké a tajemné...
Job 8:19...vytržen a to místo řekne: ‚Neznám ,' vida ho - jemu se šťastně povede, vždyť jinde z prachu vykvete....
Job 12:16...sucho přichází, a když je vypustí, zemi pustošíJemu patří síla i schopnosti, jeho je podvedený i podvodník...
Job 13:8...němu řečníte falešně? Chcete snad nadržovat jemu? Chcete snad dělat obhájce Bohu? Dopadnete dobře, ...
Job 21:19... jako plevy, jež vichr odnesl? Řeknete: ‚Bůh jeho trest odkládá pro děti.' - raději odplatí jemu, aby...
Job 40:9...sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem jemu podobným? Zkus se ozdobit velebnou vznešeností, obleč...
Žalmy 95:4...je Hospodin přece, veliký Král nad všemi bohy. V jeho rukou jsou základy země, jemu náleží horské vrcholy....
Žalmy 100:3...Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvemHospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme;...
Přísloví 6:7... pecivále, pozoruj ho a zmoudříš hned! Žádného vůdce mravenec nemá, dozorce ani vládce jemu netřeba; v...
Izaiáš 62:7...upomínáte, nedopřávejte si pokoje a ani jemu pokoj nedejte, dokud neobnoví Jeruzalém a dokud...
Jeremiáš 27:7...i polní zvěř. Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde čas i pro něj...
Ezechiel 31:8...vodám vydatným. Ani cedry v Boží zahradě nebyly jemu naroveň; jeho větvím se nerovnaly ani cypřiše, platany...
Daniel 2:20...jméno Boží od věků na věky - moudrost a síla jemu náleží! On mění časy a období, sesazuje krále a jiné...
Daniel 5:23...proti Pánu nebes. Nechal sis přinést nádobyjeho chrámu a popíjel jsi z nich se svými velmoži,...
Abakuk 3:6...Zastavil se a měří zem; národy se chvějí pod jeho pohledem. Odvěká pohoří se drolí na kusy, věčná návrší...
Zachariáš 4:7...praví Hospodin zástupů. Co jsi, ty veliká horo? Před Zerubábelem jsi rovinou! Osadí totiž vrcholový...
Malachiáš 2:5...s Levim, praví Hospodin zástupů. smlouvaním byla smlouvou života a pokoje. Jemu jsem uložil, aby...
Matouš 3:11...vodou k pokání, ale ten, který přichází po m, je silnější než . Jemu nejsem hoden ani zout sandály....
Matouš 4:10...kolena a pokloníš se mi." "Odejdi, satane!" řekl mu na to Ježíš. "Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se...
Lukáš 1:74... že nás vysvobodí z ruky nepřátel, abychom beze strachu sloužili jemu ve svatosti a spravedlnosti...
Lukáš 3:16..."Jistě, vás křtím vodou, ale přichází kdo silnější než . Jemu nejsem hoden ani rozvázat...
Lukáš 4:8...se mi pokloníš, bude to všechno tvoje." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se...
Jan 1:27...mezi vámi povstal někdo, koho neznáte. To je ten, který přichází po mně. Jemu nejsem hoden ani...
Skutky 7:5...přestěhoval do země, v níž teď bydlíte. Nedal mu v za dědictví ani stopu země, ale slíbil ji dát do...
Skutky 10:43... koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvýchJemu vydávají svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno...
Skutky 13:25...kázal Jan všemu lidu Izraele křest pokání. Ke konci své cesty Jan říkal: ‚ nejsem ten, za koho ...
Skutky 16:32...ty i tvůj dům!" Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž...
Římanům 11:36...jako první, aby mu Bůh za to zaplatil?" Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen....
1. Korintským 2:15... neboť se jim rozumět jen duchovně. Kdo však je duchovní, může rozumět všemu, ačkoli jemu nikdo nerozumí...
1. Korintským 7:4... Ženino tělo nepatří , ale manželovi, stej jako mužovo tělo nepatří jemu, ale manželce....
Efeským 1:6...Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém...
Efeským 1:14...označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své...
Efeským 3:21...než cokoli, prosíme nebo si představujemeJemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách...
2. Timoteus 4:18...ze lví tlamy. A Pán vysvobodí od všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu buď...
Židům 1:5... vznešenějšího jména se mu dostalo. Vždyť kterému z andělů Bůh kdy řekl: "Ty jsi můj Syn, jsem ode...
Jakub 1:25... hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co...
1. Petr 5:7...v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. Probuďte se, mějte se na...
1. Petr 5:11...slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotvíJemu náleží moc navěky! Amen. S pomocí Silvana, kterého...
2. Petr 3:18... Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i...
1. Jan 3:2...nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že se ukáže,...
Juda 1:25...vás do své slávy neposkvrněné a šťastné -  jedinému Bohu, našemu Spasiteli - jemu buď skrze našeho...
Zjevení 1:6...svou vlastní krví a který nás učinil králi a kžími svému Bohu a Otci - jemu buď sláva a moc na věky...

Slova obsahující jemu: jemu (69) jemuel (2) jemuž (40) objemu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |