Jemuž

Hledám varianty 'jemuž' [ níž (118) niž (6) nímž (4) něž (22) němž (73) němuž (11) něhož (37) jíž (17) jímž (19) jež (331) jemuž (40) jehož (140) ]. Nalezen 771 verš.
Genesis 1:11...a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!" - a stalo se. Země vydala...
Genesis 1:12...semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl...
Genesis 1:29...semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také...
Genesis 2:2...rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce,...
Genesis 2:3...jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho dílajež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a země, o...
Genesis 2:8...na východě zahradu a do postavil člověkajehož zformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst...
Genesis 3:11...tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou...
Genesis 3:23...vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady...
Genesis 4:23...mi zasadil, zabil jsem mladíka za zraněníjež mi způsobil. Bude-li Kain mstěn sedmkrát, Lámech bude...
Genesis 5:29...těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemíjíž Hospodin zlořečil." Po zplození Noema žil Lámech 595...
Genesis 6:5...na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenkyjež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin...
Genesis 6:7... a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověkajehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek,...
Genesis 6:17... Hle, sám způsobím na zemi záplavu vodyjež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi,...
Genesis 8:6...hor. Po čtyřiceti dnech Noe otevřel oknojež v arše udělal, a vypustil havrana. Ten vylétal a zase...
Genesis 9:10...vaším budoucím semenem i s každou živou bytostíjež je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří -...
Genesis 9:11...záplavou vody. nikdy nenastane potopajež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení...
Genesis 9:12...kterou uzavírám s vámi i s každou živou bytostíjež je s vámi, pro všechna příští pokolení: Na oblak...
Genesis 9:26...Řekl také: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Semůvjemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh rozšíří Jáfeta, bydlí...
Genesis 9:27...rozšíří Jáfeta, bydlí ve stanech Semovýchjemuž bude Kanaán otročit!" Po potopě žil Noe ještě 350 let...
Genesis 10:12...vystavěl Ninive, Rechobot-ír, Kelach a Resenjež leží mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městem. Egypt...
Genesis 12:5...Saraj, svého synovce Lota a všechen majetekjehož nabyli, i čeleď, kterou získali v Cháranu. Vydali se...
Genesis 13:14...Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na...
Genesis 14:15...noci je přepadli a pronásledovali je k Chobě (jež leží na sever od Damašku). A tak dobyl zpět všechen...
Genesis 15:13...jist, že tví potomci budou přistěhovalci v zemijež nebude jejich; tam budou zotročeni a utiskováni po...
Genesis 15:14...čtyři sta let. však také budu soudit národjemuž budou otročit, a tak odtud potom vyjdou s velikým...
Genesis 17:21...národ. Svou smlouvu však potvrdím Izákovijehož ti Sára porodí příští rok touto dobou." A když s ním...
Genesis 19:21..."Hle, i v této věci jsem vyslyšel; město, o němž jsi mluvil, nevydám zkáze. Pospěš si! Uteč tam, neboť...
Genesis 19:29...na Abrahama a propustil Lota zprostřed zkázyjež zachvátila města, v nichž Lot bydlel. Lot potom z Coaru...
Genesis 21:23...nástupce a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak přátelsky, jako jsem se...
Genesis 22:3...dříví pro zápalnou oběť a vypravil se k místujež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil...
Genesis 22:9... A tak šli oba spolu. Když přišli na místojež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal...
Genesis 24:5...této země, mám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl...
Genesis 24:36...pána, pak ve svém stáří porodila mému pánu synajemuž dal všechno, co . Můj pán pak zavázal přísahou:...
Genesis 24:40...následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé...
Genesis 25:10...Efrona Chetejského, syna Cocharova, na polijež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován Abraham i...
Genesis 27:27...požehnal: "Hle, vůně mého syna - jak vůně polejemuž Hospodin žehná! Hospodin ti nebeskou rosu,...
Genesis 27:41...tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu požehnáníjež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět....
Genesis 28:13... Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako...
Genesis 30:26...domů do své země. Dej mi ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejít. Víš přece, jakou...
Genesis 30:33...přehlédnout mou odměnu, se mi každé kůzlejež nebude skvrnité nebo strakaté, a každé jehně, jež...
Genesis 30:39...zvířata přicházela pít a kde se pářila. Zvířatajež se pářila před těmi pruty pak vrhala pruhovaná,...
Genesis 31:18...shromáždil všechna svá stáda. Se vším majetkemjehož nabyl, s dobytkem vlastního chovu, který získal v...
Genesis 31:43...bych ale dnes neudělal pro své dcery a pro dětijež se jim narodily? Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy -...
Genesis 33:19...zemi a utábořil se před městem. Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce...
Genesis 35:2...a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohůjež máte u sebe, očistěte se a převlečte si šaty! Potom...
Genesis 35:4...cizí bohy, které měli při sobě, i náušnicejež nosili v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který...
Genesis 36:6...a všechna svá zvířata - všechen svůj majetekjehož nabyl v kanaánské zemi, a odešel do země Seír, daleko...
Genesis 36:14...jsou potomci Ezauovy manželky Basematy. Synovéjež Ezauovi porodila jeho manželka Oholíbama, dcera Anova,...
Genesis 38:25...svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužemjemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosím, čí je toto...
Genesis 39:17...pán. Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrokjehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou...
Genesis 43:27... a řekl: "Jak se daří vašemu starému otci, o němž jste vyprávěli? Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci,...
Genesis 43:29... Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh...
Genesis 44:16... Hle, jsme otroci svého pána - my i ten, u něhož se našel ten pohár!" On však řekl: "To bych nikdy...
Genesis 44:20...‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítějež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtev. Zůstal z...
Genesis 44:30...ke tvému služebníku, svému otci, bez chlapce, na němž on lpí celou duší? uvidí, že s námi chlapec není,...
Genesis 44:34...bez chlapce? Což bych se mohl dívat na neštěstíjež by mého otce postihlo?!" Tu se Josef nemohl déle...
Genesis 46:6...aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj majetekjehož nabyli v Kanaánu, a přišli do Egypta - Jákob a...
Genesis 48:15... A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili otcové Abraham a Izák, Bůh, jenž byl...
Genesis 49:10... žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Tenjemuž náleží a jehož budou poslouchat národy. K vinnému...
Genesis 49:17...na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezcejež koně uštkne do paty a jezdec se skácí zpět. Ó Hospodine...
Genesis 49:21...lahůdky obstará. Neftalí je laň vypuštěnájež vrhá krásné kolouchy. Josef je ratolest plodná, plodná...
Genesis 49:30...leží v kanaánské zemi naproti Mamre, na polijež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní...
Genesis 50:6..."Jdi a pohřbi svého otce podle přísahyjíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a...
Genesis 50:13...jeskyni na poli Makpela naproti Mamre, na polijež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní...
Exodus 3:5...se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého...
Exodus 6:8...z egyptských robot. Přivedu vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi...
Exodus 11:5...na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokynějež mele ručním mlýnkem. I všechen prvorozený dobytek zemře...
Exodus 12:42...stráž, aby je vyvedl z Egypta. To je ta nocjež patří Hospodinu, noc, kdy všichni synové Izraele ve...
Exodus 13:3...Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin...
Exodus 13:5... Chetejců, Emorejců, Hivejců a Jebusejců, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji , do země oplývající...
Exodus 14:28... pohřbily vozy i jezdce, celé faraonovo vojskojež vešlo za Izraelity do moře. Nezůstal z nich ani jeden....
Exodus 15:17...sis vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hořejež je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó...
Exodus 16:32...pro všechna vaše pokolení. vidí pokrmjímž jsem vás krmil na poušti, když jsem vás vyvedl z...
Exodus 16:35...manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli bydlet; tu manu jedli, dokud nepřišli k hranicím...
Exodus 18:9...vysvobodil. Jetro se radoval ze všeho dobrodiníjež Hospodin Izraeli prokázal, když je vysvobodil z ruky...
Exodus 19:7...z lidu a předložil jim všechna tato slovajež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně...
Exodus 20:21...opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k...
Exodus 23:27... Pošlu před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž přijdeš, rozvrátím. Všechny tvé nepřátele obrátím...
Exodus 25:2... Vyberte pro mne příspěvek od každého člověkajehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte...
Exodus 25:21...pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dám. Tam se s tebou budu...
Exodus 25:22... Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicíjež přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu mluvit o všem,...
Exodus 25:35...s pupeny a květy. Pod jedním párem prutůjež z něj vystupují, bude jeden pupen, pod druhým párem...
Exodus 27:2...výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohyjež budou vystupovat z oltáře, a obložíš jej bronzem. K...
Exodus 32:12...Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstíjež proti svému lidu zamýšlíš! Vzpomeň na Abrahama, Izáka a...
Exodus 34:1...podobné těm prvním a na napíšu slovajež byla na těch prvních deskách, které jsi roztříštil....
Exodus 34:10...národě na celé zemi. Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo, neboť to, co s tebou...
Exodus 34:14...Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodinjehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh. Měj se na...
Exodus 36:1...a Oholiab spolu s každým nadaným řemeslníkemjehož Hospodin obdařil zručností a důvtipem k vykonání...
Exodus 36:2...a Oholiaba spolu s každým nadaným řemeslníkemjehož Hospodin obdařil zručností. Ti všichni cítili nutkání...
Exodus 36:5..."Lid přináší mnohem více, než je potřeba k dílujež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy nechal v...
Exodus 37:21...s pupeny a květy. Pod jedním párem prutůjež z něj vystupují, byl jeden pupen, pod druhým párem...
Exodus 39:25...kmentu. Prostřídali je zvonky z čistého zlatajež připevnili mezi granátová jablka po celém spodním lemu...
Exodus 39:26...jablko, po celém spodním lemu pláště, v němž se koná služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro...
Leviticus 3:5...oltáři spolu se zápalnou obětí ležící na dřívíjež bude na ohni, jako ohnivou oběť příjemně vonící...
Leviticus 4:3... poskvrní vinou všechen lid. tedy za hříchjehož se dopustil, obětuje Hospodinu mladého býčka bez vady...
Leviticus 4:14...se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hříchjehož se dopustili, přivede shromáždění mladého býčka před...
Leviticus 4:23...se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hříchjehož se dopustil, přinese darem kozla, samce bez vady....
Leviticus 4:28...se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí hříchjehož se dopustil, přinese jako oběť za svůj hřích kozu,...
Leviticus 4:35...za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchujehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. Člověk se prohřeší...
Leviticus 5:6... v čem se prohřešil. Jako odškodnění za hříchjehož se dopustil, Hospodinu přinese samici z bravu,...
Leviticus 5:10...za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchujehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. Jsou-li však i dvě...
Leviticus 5:13...za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchujehož se v kterémkoli z těchto případů dopustil, a bude mu...
Leviticus 5:18...vykoná obřad smíření kvůli neúmyslnému hříchujehož se dopustil, aniž to věděl, a bude mu odpuštěno. Je...
Leviticus 6:21...látku na svatém místě. Hliněná nádoba, v níž se vařilo její maso, je rozbita. Pokud se vařilo v...
Leviticus 7:25...nesmíte. Každý, kdo by jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze...
Leviticus 9:18...oběti za lid. Jeho synové mu podali krevjíž pokropil oltář ze všech stran, a tučné kusy z býka i z...
Leviticus 10:6...bratři, celý dům Izraele, budou oplakávat tyjež Hospodin sežehl. Vy však neodcházejte od vchodu do...
Leviticus 13:4...za nečistého. Je-li to však jen bílá skvrnajež napohled není hlubší než okolní kůže a jejíž ochlupení...
Leviticus 13:10... Kněz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo ochlupení, a na otoku je jizva živého masa,...
Leviticus 13:58...věc spálíš. Oděv, tkanina či kožený předmět, z něhož rána po vyprání zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý...
Leviticus 14:32...o člověku, který je postižen malomocenstvímjehož očišťování je nad jeho možnosti. Hospodin promluvil k...
Leviticus 15:4... bude pro tento výtok nečistý. Každé lůžko, na němž by ležel trpící výtokem, bude nečisté; cokoli, na čem...
Leviticus 15:9...a bude nečistý do večera. Každé sedlo, na němž by jezdil trpící výtokem, bude nečisté. Kdokoli by se...
Leviticus 15:12...a bude nečistý do večera. Hliněná nádobajíž by se trpící výtokem dotkl, musí být rozbita; každý...
Leviticus 15:24... bude nečistý po sedm dní. Také každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté. Trpí-li žena dlouhodobým...
Leviticus 15:26...v době svého běžného krvácení. Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko...
Leviticus 16:9...‚pro Hospodina' a druhýpro Azazela'. Kozla, na něhož vyšel lospro Hospodina', Áron přivede a obětuje ho...
Leviticus 16:10...a obětuje ho jako oběť za hřích. Kozla, na něhož vyšel lospro Azazela', však postaví živého před...
Leviticus 16:12...za hřích. Nabere plnou kadidelnici žhavého uhlíjež bylo na oltáři před Hospodinem, do obou hrstí nabere...
Leviticus 16:23...do Stanu setkávání, svlékne si plátěná rouchajež si vzal, když měl vejít do nejsvětější svatyně, a nechá...
Leviticus 17:5...proto, aby synové Izraele přinášeli své obětijež dosud zabíjeli na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu...
Leviticus 18:3... Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž jste bydleli, nechovejte se ani podle způsobů kanaánské...
Leviticus 18:30... a nechovejte se podle ohavných zvyklostíjež se dodržovaly před vámi. Neposkvrňujte se jimi. jsem...
Leviticus 19:22...smíření kvůli jeho hříchu, aby mu byl hříchjehož se dopustil, odpuštěn. přijdete do své země a...
Leviticus 20:22...a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste v bydleli. Neřiďte se pravidly...
Leviticus 21:10... který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl pověřen...
Leviticus 22:2...jeho synům, zacházejí uctivě se svatými daryjež mi synové Izraele obětují jako svaté - jinak by...
Leviticus 22:3...vašich pokoleních by přistoupil ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu...
Leviticus 22:5... výron semene nebo se dotkne nějaké havětijež by ho poskvrnila, anebo člověka, který by ho poskvrnil...
Leviticus 22:15...a přidat k tomu ještě pětinu ceny. Svaté daryjež synové Izraele oddělují pro Hospodina, nesmí být...
Leviticus 23:2...synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnostijež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění; jsou to ...
Leviticus 23:4...jsou Hospodinovy slavnosti, svatá shromážděníjež budete vyhlašovat v jejich určený čas: Za soumraku...
Leviticus 23:37...běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy slavnostijež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění. Při nich...
Leviticus 23:38...všech vašich darů, slibů a dobrovolných obětíjež budete přinášet Hospodinu. Patnáctého dne sedmého...
Leviticus 25:31...Nebude vydán ani v létě milosti. Domy v osadáchjež nejsou obehnány hradbou, se však budou počítat za polní...
Leviticus 25:37... Nechtěj úrok na peníze ani přirážku na jídlojež mu poskytneš. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás...
Leviticus 25:51...jako své výkupné odpovídající část z ceny, za niž byl koupen. Zbývá-li do léta milosti jen málo let,...
Leviticus 26:16...toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnicijež vám pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít...
Leviticus 26:22...sedmkrát více ran: Pustím na vás divokou zvěřjež vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a sníží váš...
Leviticus 26:45...si kvůli nim na smlouvu s jejich předkyjež jsem před očima národů vyvedl z Egypta, abych byl...
Leviticus 26:46...Hospodin." Toto jsou pravidla, zákony a pokynyjež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly...
Leviticus 27:9...toho, kdo učinil slib. Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno...
Leviticus 27:10...dobytče za jiné, bude svaté to původní i tojímž je zaměnil. Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž...
Leviticus 27:11...zaměnil. Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře před kněze...
Leviticus 27:24...bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupenojemuž náleží jako dědičný pozemek. Všechny určené ceny...
Leviticus 27:26...svatyně. Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytčejež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo...
Leviticus 27:33...přece vyměnil, bude svatý ten původní i tenjímž jej zaměnil; nebude jej moci vykoupit." To jsou...
Leviticus 27:34...nebude jej moci vykoupit." To jsou přikázáníjež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře...
Numeri 5:7...člověk se provinil. Vyzná tedy svůj hříchjehož se dopustil, nahradí škodu v plné výši, přidá ještě...
Numeri 5:8...provinil. Kdyby po poškozeném nezůstal příbuznýjemuž by se nahradila škoda, bude odškodnění odevzdáno...
Numeri 5:18...a do rukou vloží moučnou oběť připomínkyjež je moučnou obětí žárlivosti. Kněz pak bude mít v ruce...
Numeri 10:29...Reuela, svého tchána: "Vydáváme se k místu, o němž nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námi a dobře...
Numeri 13:19...slabý? Je jich málo, nebo hodně? Jaká je země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou města, v nichž...
Numeri 13:27... země. Vyprávěli: "Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslal. Skutečně oplývá mlékem a medem a toto...
Numeri 13:33...postavy! Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako...
Numeri 14:24...ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž vstoupil, a jeho símě ji získá za dědictví. Jelikož prý...
Numeri 14:30... kdo jste proti mně reptali, nevejde do země, o níž jsem přísahal, že vás v usadím - jedině Káleb, syn...
Numeri 15:18..."Řekni synům Izraele: vejdete do země, do níž vás uvádím, a budete jíst její chléb, odevzdávejte z...
Numeri 17:20...kde se s vámi setkávám, a stane se, že hůl tohojehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání synů...
Numeri 19:2...Mojžíšovi a Áronovi: "Toto je ustanovení zákonajež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, k tobě...
Numeri 19:6... yzop a šarlatovou látku a hodí to do ohně, v němž se pálí ta jalovice. Kněz si pak vypere oděv, omyje si...
Numeri 21:15..."Vaheb v Sufě a údolí Arnonu, svahy údolíjež se táhne ke vsi Ar a k moábské hranici se přimyká."...
Numeri 24:6...prostírají, jako nad řekou zahrady, jako aloejež sázel Hospodin, jak cedry u vody. Z jeho věder voda...
Numeri 30:10...závazek. Hospodin slib odpustí. (Každý slibjímž se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem platí.)...
Numeri 30:14...je odpustí. Jakýkoli slib nebo přísežný závazekjímž by se omezovala, potvrdí, anebo zruší její muž. Pokud...
Numeri 31:12...kořisti včetně lidí a dobytka. Všechnu kořistjíž se zmocnili, i všechny zajatce pak přivedli k Mojžíšovi...
Numeri 33:55...a ostny v bocích. Budou vás trýznit v zemi, v níž budete bydlet. To, co jsem zamýšlel učinit jim, pak...
Numeri 35:33... než zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jste; právě krev totiž zemi poskvrňuje. Země nemůže být...
Numeri 35:34...toho, kdo ji prolil. Nesmíš poskvrnit zem, v níž bydlíte. Vždyť uprostřed přebývám sám - ...
Numeri 36:3...našich otců a bude přidáno k dědictví kmene, do něhož se vdají. Tak by z našeho dědičného losu ubylo....
Numeri 36:4...léto, dědictví těchto dcer setrvá v kmeni, do něhož se vdají. Tak by jejich dědictví ubylo z dědictví...
Deuteronomium 1:8... tu zemi jsem vám dal. Jděte a obsaďte zem, o níž Hospodin přísahal vašim otcům Abrahamovi, Izákovi a...
Deuteronomium 1:35...zlého pokolení - nespatří tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Jedině Káleb, syn...
Deuteronomium 2:8...na Seíru. Vyhnuli jsme se cestě přes pláň Aravajež vede od Eilatu a Ecjon-geberu, a vydali se cestou přes...
Deuteronomium 3:16...jsem dal území od Gileádu k potoku Arnon (jehož středem vede hranice) a k potoku Jabok, který...
Deuteronomium 4:13... kterou vám přikázal plnit, totiž Desaterojež napsal na dvě kamenné desky. Tenkrát mi Hospodin...
Deuteronomium 6:20..."Co znamenají ta svědectví, pravidla a zákonyjež vám přikázal Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě...
Deuteronomium 7:11... Zachovávej tedy přikázání, pravidla a zákonyjež ti dnes udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato pravidla...
Deuteronomium 7:13...tvého skotu i mláďatům tvého bravu v zemi, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji . Budeš požehnaný nade...
Deuteronomium 7:19...znamení a divy, na mocnou ruku a vztaženou pažijíž Hospodin, tvůj Bůh, vyvedl. Takto Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 8:7...krásné země, do země s potoky a vodními pramenyjež vyvěrají z hlubin v údolích i na horách; do země...
Deuteronomium 8:9... do země olivového oleje a medu, do země, v níž nebudeš jíst chléb poskrovnu a v ničem nebudeš mít...
Deuteronomium 10:2...slova, která byla na oněch prvních deskáchjež jsi roztříštil, a ty je uložíš do truhly." Vyrobil jsem...
Deuteronomium 10:11...cestu v čele lidu. vejdou a obsadí tu zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám!" Nyní tedy,...
Deuteronomium 11:9... a budete užívat dlouhého života v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že ji jim a jejich...
Deuteronomium 11:10...obsadit, totiž není jako egyptská zem, z níž jste vyšli, kterou jsi osíval semenem a zavlažoval ji...
Deuteronomium 11:12... zavlažovaná nebeským deštěm. Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha,...
Deuteronomium 11:21...Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji - tak...
Deuteronomium 11:24...větší a mocnější, než jste sami. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, bude vaše. Vaše území bude sahat od...
Deuteronomium 12:1...dnes předkládám. Toto jsou pravidla a zákonyjež budete po všechny dny svého života pečlivě dodržovat v...
Deuteronomium 12:7... a radujte se z veškerého díla svých rukou, v němž ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Nebudete jednat, jak...
Deuteronomium 13:6...- vždyť ten bludař chtěl strhnout z cesty, po níž ti přikázal jít Hospodin, tvůj Bůh! Mohl by tajně...
Deuteronomium 13:7...syn, dcera, manželka ve tvém náručí nebo příteljehož miluješ jako sebe sama. Mohl by říkat: "Pojďme...
Deuteronomium 14:29... Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná každou práci, k níž přiložíš ruku. Každý sedmý rok budeš promíjet dluhy...
Deuteronomium 17:1...Hospodinu, svému Bohu, býka ani berana, na němž by byla vada nebo cokoli špatného - pro Hospodina,...
Deuteronomium 17:11...jejich pokyny. Zachovej se podle pravidla, o němž poučí, a podle rozsudku, který ti řeknou. Od výroku...
Deuteronomium 17:15...mne", pak nad sebou ustanov jen takového králejehož si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou...
Deuteronomium 21:6...nejblíže, si pak umyjí ruce nad jalovicíjíž byl v údolí zlomen vaz, a prohlásí: "Naše ruce tu krev...
Deuteronomium 25:6... aby splnil švagrovskou povinnost. Prvorozenýjehož mu porodí, pak ponese jméno onoho zesnulého bratra,...
Deuteronomium 26:2...ji a usadíš se v , odděl prvotiny všech plodůjež sklidíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vlož...
Deuteronomium 26:3... tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o níž přísahal našim otcům, že nám ji ." Kněz od tebe nůši...
Deuteronomium 28:11...lůna, plodu tvého dobytka i plodů tvé země, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, že ti ji . Hospodin ti...
Deuteronomium 28:36...hlavy k patě. Hospodin odvede i s králemjehož si ustanovíš, k národu, který jsi neznal ty ani tví...
Deuteronomium 28:37...bohům ze dřeva a kamene. Všem národům, mezi něž Hospodin rozptýlí, budeš za strašáka, pořekadlo a...
Deuteronomium 28:43... bude přerůstat výš a výš a ty budeš klesat níž a níž. On bude půjčovat tobě, a ne ty jemu; on bude...
Deuteronomium 28:49...přivede národ, jenž přiletí jako orel, národjehož jazyku nerozumíš, surový národ, jenž nebere ohled na...
Deuteronomium 28:52...se nezhroutí tvé vysoké hradby a opevnění, na něž jsi spoléhal. Sevře ve všech tvých městech po celé...
Deuteronomium 28:68... vrátí do Egypta! S naříkáním půjdeš cestou, o níž jsem ti řekl, že ji nikdy nespatříš. Tam se budete...
Deuteronomium 28:69...nebude chtít koupit. Toto jsou slova smlouvy, o níž Hospodin Mojžíšovi přikázal, aby ji uzavřel se syny...
Deuteronomium 30:1... Všechny tyto věci, požehnání i prokletíjež ti předkládám, na tebe přijdou. Kdekoli budeš mezi...
Deuteronomium 30:3... zpět a shromáždí ze všech národů, mezi něž Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil. I kdybys byl zahnán...
Deuteronomium 30:20...a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a...
Deuteronomium 31:7... neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji . Právě ty...
Deuteronomium 31:16...s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí mne a zruší smlouvu, kterou jsem s...
Deuteronomium 32:17... Obětovali ďáblům, a ne Bohu, těm novým bohůmjež nikdy neznali, těm, co nedávno se objevili - vaši...
Deuteronomium 32:37...se: "Kde jsou ti jejich bohové, ta skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo jedli tuk jejich...
Deuteronomium 32:50...dám do vlastnictví synům Izraele. Na hoře, na niž vystoupíš, pak zemřeš a budeš připojen ke svému lidu...
Jozue 1:3... kterou dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil...
Jozue 1:6... neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď...
Jozue 5:6...jim odpřisáhl, že jim nedá spatřit tu zem, o níž Hospodin přísahal jejich otcům, že nám ji , totiž zem...
Jozue 5:15...řekl: "Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svaté." A Jozue to udělal. Jericho bylo...
Jozue 7:2...totiž z Jericha vyslal muže do místa zvaného Aj (jež leží u Bet-avenu východně od Bet-elu) a řekl jim, ...
Jozue 11:17...hory i jejich podhůří, vše od hory Chalakjež se zvedá k Seíru, po Baal-gád v Libanonském údolí...
Jozue 12:7...Baal-gádu v Libanonském údolí k hoře Chalakjež se zvedá k Seíru. Tuto zem dal Jozue izraelským kmenům...
Jozue 13:30...bášanského krále Oga: všech šedesát městečekjež patří k Chavot-jair v Bášanu; dále polovina Gileádu a...
Jozue 15:8...(což je Jeruzalém) a míří k vrcholu horyjež se tyčí ze západu nad údolím Hinom na severním konci...
Jozue 17:10...patří Efraimovi a severní strana Manasesovijehož hranicí je moře. Na severu hranice dosahuje k...
Jozue 21:43...těmi městy. Hospodin dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich otcům, že jim ji . Zmocnili se a...
Jozue 22:28...‚Pohleďte na to zpodobení Hospodinova oltářejež vytvořili naši otcové - ne pro zápaly a oběti, ale aby...
Jozue 24:32... co Hospodin pro Izrael vykonal. Josefovy kostijež synové Izraele přinesli z Egypta, pohřbili v Šechemu na...
Soudců 9:11...řekl: To snad mám své plody přestat vydávatjež vynikají v sladkosti, a jít kymácet se nad stromy?...
Soudců 18:1...bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se usídlil, protože mu do doby mezi izraelskými...
Soudců 20:48...dobytka a všeho, nač narazili. Všechna města, na něž narazili, vypálili. Izraelci v Micpě přísahali: "Nikdo...
Růt 2:12...Kéž hojně odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavý,...
Růt 3:2... dcero, abys byla šťastná. Víš, že Boáz, s jehož děvečkami jsi pracovala, je náš příbuzný. Dnes večer...
Růt 4:12...potomstvo, aby tvůj dům byl jako dům Peresejehož porodila Támar Judovi!" Boáz si tedy Rút vzal a stala...
1. Samuel 2:32...v tvém domě se nedočká stáří. Uvidíš souženíjež dolehne na můj Příbytek. Ačkoli se Izraeli přihodí...
1. Samuel 6:7...připravte jeden nový vůz a dvě otelené krávy, na něž nebylo nikdy vloženo jho. Obě krávy zapřáhněte do vozu...
1. Samuel 6:11...truhlu naložili na vůz spolu s mošnou, v níž byly ty zlaté krysy a podobizny nádorů. Krávy zamířily...
1. Samuel 9:17... Hospodin promluvil: "Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." Saul...
1. Samuel 9:23..."Přines tu porci, kterou jsem ti dal; tu, o níž jsem ti řekl, ji dáš stranou." Kuchař tedy vytáhl...
1. Samuel 25:41...se slovy: "Hle, tvá služebnice bude služkoujež umývá nohy služebníků svého pána." Poté Abigail rychle...
2. Samuel 7:7...snad někdy některému vůdci izraelských kmenůjemuž jsem přikázal pást můj lid Izrael: ‚Proč jste mi...
2. Samuel 21:19...Betlémského, zabil bratra Goliáše Gatskéhojehož kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo. Také v...
2. Samuel 23:1... syn Jišajův, tak praví povýšený Nejvyššímjehož pomazal Bůh Jákobův, líbezný pěvec izraelský....
1. Královská 5:19...Hospodin pověděl mému otci Davidovi: ‚Tvůj synjehož dosadím na tvůj trůn po tobě, ten postaví chrám mému...
1. Královská 7:8...cedrovým dřevem. Podobně byl postaven i palác, v němž bydlel; ten stál na zvláštním nádvoří za Síní. Podobně...
1. Královská 8:5... král Šalomoun s celým shromážděním Izraelejež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik bravu i...
1. Královská 8:16...kmene nevyvolil město k postavení chrámu, v němž by zůstávalo jméno. Vyvolil jsem však Davida, aby...
1. Královská 8:21... V něm jsem připravil místo pro Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel s našimi otci,...
1. Královská 8:29...dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam bude jméno.' Kéž nasloucháš modlitbě...
1. Královská 8:44... a modlili by se k Hospodinu směrem k městujež jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil tvému...
1. Královská 9:6...a nebudete dodržovat přikázání a ustanoveníjež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím bohům a...
1. Královská 11:26...z Šalomounových dvořanů, Efraimec z Ceredyjehož matka byla vdova jménem Cerua. Důvod, proč se...
1. Královská 12:33... V patnáctý den osmého měsíce, onoho měsíce, v němž si usmyslel zavést pro Izraelce svátek, vystoupil k...
1. Královská 17:1..."Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť -...
1. Královská 18:15...odpověděl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím, dnes se mu ukážu." Obadiáš se tedy...
1. Královská 18:31...oltář. Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenůjež vzešly z Jákoba, který dostal slovo Hospodinovo: "Budeš...
1. Královská 18:32...jménu oltář a kolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě míry zrní. Narovnal dřevo, rozporcoval...
2. Královská 1:4...praví Hospodin: Nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" Pak Eliáš odešel. Když se...
2. Královská 1:6...Ekronu? Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" "Jak vypadal ten muž, který...
2. Královská 1:16...Ekronu. Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!" Achaziáš pak zemřel, jak...
2. Královská 3:14...to řekl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím - kdybych si nevážil judského krále...
2. Královská 5:16...ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si nevezmu!" A i když ho Náman...
2. Královská 17:34...a přikázání, která Hospodin svěřil synům Jákobajemuž dal jméno Izrael. S těmi Hospodin kdysi uzavřel...
2. Královská 18:22...na Hospodina, svého Boha.' Není to snad tenjehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi...
2. Královská 19:10...Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou...
2. Královská 23:27... toto město, které jsem si vyvolil, i chrám, o němž jsem řekl, že tam bude zůstávat jméno." Ostatní...
1. Letopisů 7:14...jsou potomci Bilhy. Synové Manasesovi: Asrieljehož mu porodila jeho aramejská družka. Porodila také...
1. Letopisů 7:16...samé dcery. Machirova žena Maaka porodila synajehož pojmenovala Pereš. Jeho bratr se jmenoval Šereš a...
1. Letopisů 16:29...Hospodinu slávu i moc. Vzdejte Hospodinu slávujež náleží mu, přineste dary, před něj přistupte, Klaňte se...
1. Letopisů 17:6...jsem snad někdy některému izraelskému soudcijemuž jsem přikázal pást můj lid: Proč jste mi nepostavili...
1. Letopisů 24:19...Delajáš, čtyřiadvacátý: Maaziáš. To je pořadí, v němž měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v něm konali...
1. Letopisů 26:16... Šupim a Chosa si vylosovali Západní bránu, k níž vede vyvýšená silnice. Hlídka stála vedle hlídky: na...
1. Letopisů 29:1...pak řekl celému shromáždění: "Můj syn Šalomounjehož jediného Bůh vyvolil, je mladý a nezkušený, a toto je...
1. Letopisů 29:11...zemi je, Hospodine, tvé panství a ty jsi hlavajež převyšuje vše! Od tebe pochází bohatství a sláva, jenom...
2. Letopisů 1:11...a poznání, abys dokázal spravovat můj lid, nad nímž jsem učinil králem - proto tu moudrost i poznání...
2. Letopisů 2:5...bohy. Kdo by však dokázal postavit dům Tomujehož nemohou obsáhnout nebesa, ba ani nebesa nebes? A kdo...
2. Letopisů 5:3...muži se tedy shromáždili ke králi o svátcíchjež připadají na sedmý měsíc. Když přišli všichni izraelští...
2. Letopisů 5:6... král Šalomoun s celým shromážděním Izraelejež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik ovcí,...
2. Letopisů 6:5...kmene nevyvolil město k postavení domu, v němž by zůstávalo jméno, ani jsem nevyvolil nikoho, aby...
2. Letopisů 6:11... Boha Izraele. V něm jsem postavil Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel se syny Izraele...
2. Letopisů 6:20...dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl, že tam spočine tvé jméno. Kéž nasloucháš...
2. Letopisů 6:34... a modlili by se k tobě směrem k tomuto městujež jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému...
2. Letopisů 7:19...odvrátíte a opustíte ustanovení a přikázáníjež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bohům a budete...
2. Letopisů 11:15...Hospodinovo kněžství a ustanovil si vlastní kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty běsy a telata, jež...
2. Letopisů 22:7...k Joramovi, šel s ním za Jehuem, synem Nimšihojehož Hospodin pomazal, aby vyhladil dům Achabův. Když Jehu...
2. Letopisů 32:12...hladem a žízní! Mluví snad Ezechiáš o tom bohujehož obětní výšiny a oltáře sám odstranil? Judovi a...
2. Letopisů 33:8...všechna přikázání, Zákon, ustanovení a předpisyjež jsem jim vydal skrze Mojžíše, nikdy nedopustím, aby...
2. Letopisů 34:30...s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i levité - všechen lid od největších po nejmenší. Král...
2. Letopisů 35:6...a připravujte je pro své bratry podle slovajež Hospodin promluvil skrze Mojžíše." Král Jošiáš...
Ezdráš 6:11...tento výnos poruší, byl z domu vytržen trám, na němž bude vyzdvižen a zbičován; jeho dům se pak stane...
Ezdráš 6:12...jeho dům se pak stane hnojištěm. Bůhjehož jméno přebývá v Jeruzalémě, nechť poníží každého...
Ezdráš 7:11...a řády v Izraeli. Toto je znění dopisujímž král Artaxerxes vybavil učeného kněze Ezdráše, znalce...
Ezdráš 7:16... doneseš na místo spolu se stříbrem a zlatemjež získáš kdekoli v babylonské provincii, stejně jako dary...
Ezdráš 7:19...vůle vašeho Boha. Chrámové bohoslužebné náčiníjež ti bylo svěřeno, však do posledního vrať jeruzalémskému...
Ezdráš 8:30...rodů do komor Hospodinova chrámu." Tito kněží a levité tedy přijali zodpovědnost za stříbro, zlato i...
Ezdráš 9:11...říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázáníjež jsi nám vydal skrze své služebníky proroky, kteří...
Nehemiáš 1:7...- nedodrželi jsme přikázání, pravidla a zákonyjež jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím...
Nehemiáš 1:8...Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím na slovojež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi...
Nehemiáš 1:9... i odtamtud vás shromáždím a přivedu na místojež jsem si vyvolil za příbytek pro své jméno.' Vždyť to...
Nehemiáš 2:3...Jak nemám mít ztrápenou tvář, když město, v němž jsou hroby mých předků, je rozbořeno a jeho brány...
Nehemiáš 2:5...laskavost, pošli do Judska, do města, v němž jsou hroby mých předků, abych ho znovu vystavěl." Král...
Nehemiáš 2:12... Ani zvířata jsem nevzal kromě toho, na němž jsem jel sám. Tu noc jsem se vydal Údolní branou kolem...
Nehemiáš 9:15...ze skály. Řekl jsi jim, jdou obsadit zemi, o níž jsi přísahal, že jim ji dáš. Oni však se svými otci...
Nehemiáš 9:23...jako hvězdy na nebi a uvedl jsi je do země, o níž jsi řekl jejich otcům, ji obsadí. Synové pak do ...
Nehemiáš 13:26...národy nebylo krále jako on - Boží miláčekjehož Bůh učinil králem celého Izraele. I jeho zavedly cizí...
Ester 1:19...a hádek! Nechť král ráčí vydat královské slovojež bude zapsáno mezi práva perská a médská jako nepomíjivé...
Ester 7:9...kůlem, který Haman postavil pro toho Mordechajejehož slovo zachránilo krále? Stojí u Hamanova domu, vysoký...
Job 3:16...jsem jak potrat nebyl zahrabán, jako nemluvnějež světlo nevídá? Tam ničemové nikoho netrápí, tam si...
Job 3:23...K čemu je to člověku, jenž cestu nevidíjehož Bůh ze všech stran obklíčil? Mým denním chlebem je...
Job 4:19... Co potom s těmi, kdo žijí v domech hliněnýchjež mají v prachu základy? Rozmáčknout je lze snáze než...
Job 5:17... že bude umlčeno násilí. ‚Jak blaze je člověkujehož kárá Bůh! Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!' ‚On udeří...
Job 6:15...jsou však zrádní jako bystřiny, jak řečištějež brzy vymizí. Když taje led a sníh, kalným proudem se...
Job 8:7... Tvé počátky budou nicotné oproti hojnostijež čeká . Předchozích pokolení zeptej se, na jejich otce...
Job 14:5... počet měsíců jsi mu odměřil, dal jsi mu mezejež nesmí překročit. Odvrať svůj pohled, nech ho být, si...
Job 15:33... jeho větve se nebudou zelenat. Bude jak révajež ztrácí hrozny nezralé, jako oliva, jež setřásá svůj...
Job 16:22...odměřené se chýlí ke konci, odcházím na cestu, z níž se nevrátím. Dech opouští, dny skončily, jen...
Job 20:9...ten tam, bude zapuzen jak noční vidina. Okojež vídalo ho, ho nespatří, nebude k nalezení ve svém...
Job 20:11...rukama majetek navrátit. Mladická sílajíž měl plné kosti, do prachu ulehne spolu s ním. I když mu...
Job 21:18...Bůh? Bývají jako sláma ve větru, jako plevyjež vichr odnesl? Řeknete: ‚Bůh jeho trest odkládá pro děti...
Job 27:13...‚Takový osud dává Bůh ničemům, dědictvíjež Všemohoucí svěřuje tyranům. I kdyby měl spoustu dětí,...
Job 37:2... Jen si poslechněte jeho hlas hromový, duněníjež z úst mu vychází! Pod celým nebem je nechá znít, i...
Job 42:3...jsem, o čem jsem neměl ponětí, o tajemstvíchjež jsou nad chápání. Řekl jsi: ‚Poslouchej a ...
Žalmy 17:4... tak jak to lidé běžně dělají. Pro slovojež vyšlo ze tvých rtů, varoval jsem se cest zločinců. ...
Žalmy 25:17...jsem tak sám, tak ztrápený! Zbav souženíjež v srdci nosím si, vysvoboď z mých úzkostí! Hleď na...
Žalmy 29:2...Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávujež mu náleží, klaňte se Hospodinu v kráse svatosti! Hlas...
Žalmy 32:1...Davidův. Blaze tomu, komu jsou odpuštěny vinyjehož hříchy jsou přikryty. Blaze člověku, jemuž Hospodin...
Žalmy 32:2...a jehož hříchy jsou přikryty. Blaze člověkujemuž Hospodin nepočítá provinění a jehož duch je beze...
Žalmy 32:8...obklopíš! séla Teď poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím: "Nebuďte...
Žalmy 33:12... úmysly jeho srdce od věků navěky! Blaze národujehož Bůh je Hospodin, lidu, jenž vyvolil za své dědictví!...
Žalmy 35:15...se sběhli, seběhli se na , aby napadli. Tijež jsem ani neznal, rvali na kusy, přestat nechtěli....
Žalmy 37:22...od Boha obdrží zemi, vyhnáni však budou tijež proklíná. Kroky člověka Hospodin potvrzuje, když jeho...
Žalmy 38:6... vlastní bláznovství mi rány zasadilo, rányjež páchnou a mokvají. Shrbený jsem, plížím se tak nízko,...
Žalmy 38:15...ústa otevřít. Jsem jako člověk, který neslyší, z jehož úst nezaznějí žádné odmluvy. V tebe, Hospodine,...
Žalmy 40:13...nade mnou drží stráž! Obklopily pohromyjež nelze vypočíst. Moje viny dostihly, že přes ...
Žalmy 41:10... ze svého lůžka nevstane!" Dokonce i můj příteljemuž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal chléb,...
Žalmy 47:5... Naše dědictví nám přidělil - chloubu Jákobajehož si oblíbil. séla Vznáší se Bůh uprostřed jásání,...
Žalmy 48:14...zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokoleníjež přijde za vámi: Tento Bůh je náš Bůh na věky věků, on...
Žalmy 56:5...bojím se, v tobě mám naději! V Bohujehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím,...
Žalmy 56:11...den. Vím totiž jedno: Bůh se mnou je! V Bohujehož slovo chválím, v Hospodinu, jehož slovo chválím, v...
Žalmy 58:8... se rozplynou, zmizí jako vody, šípyjež vystřelili, ztratí se! jsou jak slimák, co ve...
Žalmy 66:13... Do tvého domu vejdu s oběťmi zápalnými, slibyjež dal jsem, splním ti, sliby, jež pronesl jsem svými rty,...
Žalmy 66:14... sliby, jež dal jsem, splním ti, slibyjež pronesl jsem svými rty, sliby mých úst uprostřed...
Žalmy 68:31...- ti tam králové dary snášejí! Odežeň šelmujež v rákosí se skrývá, to stádo buvolů, býčí národy....
Žalmy 77:6...nemohu promluvit. Připomínám si dávné dny, časyjež dávno minuly. Na své písně vzpomínám po nocích, v srdci...
Žalmy 78:4...o chvále Hospodinově, o jeho síle, o zázracíchjež učinil. Svědectví stvrdil Jákobovi, Izraeli svěřil...
Žalmy 78:6...svým, aby je poznalo budoucí pokolení, i dětijež se teprv narodí, aby zas učily svoje potomky: v Bohu...
Žalmy 78:11... Zapomněli na jeho mocné činy, na zázrakyjež jim projevil. Před jejich otci konal zázraky, v Egyptě,...
Žalmy 78:16...dal jim pít. Ze skály nechal potoky prouditjež v řeky rozvodnil. Oni však proti němu stále hřešili, na...
Žalmy 78:60... Tehdy opustil svůj příbytek v Šílu, stan, v němž mezi lidmi přebýval. Do zajetí dal padnout svoji sílu,...
Žalmy 79:6... uznat nechtějí, vylij ho na ta královstvíjež jméno tvé nevzývají - za to, že Jákoba zhltali, že...
Žalmy 79:13...jimiž ti, Pane, spílali! My pak, tvůj lid, ovcejež paseš, navždy oslavovat budeme. Na věky věků, stále...
Žalmy 80:18...ruka nad mužem tvé pravice, nad lidským synemjehož sis vychoval! Neopustíme nikdy více; oživ nás,...
Žalmy 88:6...mrtvými, jsem jako mrtvoly v hrobě ležící, na něž si nevzpomeneš nikdy víc - od tvojí ruky jsou vzdáleni!...
Žalmy 90:5...hodina! Spláchneš je - jsou pouhý sen, trávajež zítra pomine: ráno roste a rozkvétá, večer skosena...
Žalmy 91:2...řeknu: "Jsi útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!" Jistě vysvobodí z lovcovy pasti, z...
Žalmy 91:5... obklopí! Nezalekneš se noční hrůzy ani střeljež ve dne létají, morové nákazy, jež tmou se plíží, ani...
Žalmy 91:6...ani střel, jež ve dne létají, morové nákazyjež tmou se plíží, ani zhoubné rány v čase poledním. Po...
Žalmy 94:12...úmysly - neznamenají vůbec nic! Blaze člověkujehož, Hospodine, káráš, člověku, jehož učíš ze svého...
Žalmy 94:22...je však mou pevností, můj Bůh je skalou, v níž se ukryji. On jejich zvrácenost na obrátí, jejich...
Žalmy 96:8...Hospodinu slávu a moc! Vzdejte Hospodinu slávujež náleží mu, do jeho nádvoří s dary předstupte. Klaňte se...
Žalmy 104:15...užitku, aby jim ze země pokrm vyrostl: Vínojež smrtelníka v srdci oblaží, olej, po němž se obličej...
Žalmy 104:26...velcí tvorové! Plují v něm lodě a také leviatanjehož jsi stvořil, aby si tam hrál! Ti všichni k tobě...
Žalmy 105:17...je od chleba, poslal před nimi jistého Josefajehož prodali jako otroka. Nohy měl sevřené v okovech,...
Žalmy 106:43...vědomě dráždili - ve své špatnosti klesali stále níž! On ale viděl jejich tíseň, kdykoli slyšel jejich křik...
Žalmy 107:30...se, když nastalo ticho, dovedl je k přístavu, po němž toužili. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které...
Žalmy 108:7...slávou přikryj celou zem! jsou zachráněni tijež miluješ, pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil...
Žalmy 116:12...Jak se Hospodinu odvděčím za všechno dobrodiníjež mi učinil? Pozvednu kalich spasení, uctívat budu jméno...
Žalmy 119:39...své, tak, aby lidé ctili . Zbav potupy, z níž mám strach - jak dobrá jsou nařízení tvá! Jak toužím po...
Žalmy 119:65...Svému služebníku jsi dobro prokázal, dle slovajež jsi, Hospodine, dal. rozumu a dej mi poznání,...
Žalmy 127:4... plod lůna je přece odměna. Tak jako šípyjež hrdina třímá, jsou děti zplozené zamlada. Blaze člověku...
Žalmy 139:16...oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy - dnyjež mi byly určeny, než začal první z nich. Jak jsou mi...
Žalmy 140:11... na prší uhlí řeřavé, padnou do jámy, z níž nikdo nevstane! pomlouvači ztratí svůj domov na zemi...
Žalmy 143:8...tvé - jsi jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. Zbav ,...
Žalmy 144:15... Blaze lidu, jenž toto zakouší, blaze lidujehož Bůh je Hospodin! Chvalozpěv Davidův. Bože, můj Králi...
Žalmy 148:5...v oblacích! všichni chválí jméno Hospodinjehož příkazem byli stvořeni! Na věčné věky je všechny...
Přísloví 1:26... Vašemu neštěstí nyní zasměji se i hrůzejež vás přepadne. Bavit se budu, jako bouře zachvátí vás...
Přísloví 2:17...zachrání , před vábivými slovy svůdkynějež druha svého mládí opustila, na smlouvu se svým Bohem...
Přísloví 3:12...Hospodin kárá, koho miluje, jak otec synajehož v oblibě. Blaze člověku, jenž nalezl moudrost,...
Přísloví 3:25...příjemný. Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázyjež čeká ničemy. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám...
Přísloví 4:24...vychází. Zbav se vší převrácené řeči, ústajež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči vždycky hledí...
Přísloví 6:18... prolhaný jazyk, ruce mordující nevinné, srdcejež chystá hanebné plány, nohy pospíchající páchat zlo,...
Přísloví 9:5..."Pojďte a jezte na mých hodech, popijte vínojež jsem nalila. Opusťte hloupost a konečně žijte, cestou...
Přísloví 9:18... že podsvětí jej čeká: v pekelné jámě jsou tijež pozvala! Zde jsou přísloví Šalomounova: Moudrý syn...
Přísloví 21:22...města siláků vnikl moudrý a zbořil pevnost, na niž se spolehli! Ten, kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání...
Přísloví 23:8... když říká, "Jez a pij," není upřímný. Soustajež snědl jsi, vyzvracíš, tvoje lichotky budou zmařeny!...
Přísloví 24:11...ty, kdo jsou vlečeni k smrti, ujmi se těchjež vedou k popravě! Copak chceš říci: "My jsme to...
Přísloví 30:11... aby ti nezlořečil a abys nepykal! Je pokoleníjež zlořečí otci a svojí matce nežehná. Je pokolení, jež se...
Přísloví 30:12...zlořečí otci a svojí matce nežehná. Je pokoleníjež se sobě zdá čisté, od svojí špíny však není omyté. Je...
Přísloví 30:30...a čtyři kráčí nádherně: lev, nejudatnější zvířejež nikoho se neleká, osedlaný kůň, kozel a nepřemožitelný...
Přísloví 31:3...Nemarni s ženami svoji sílu, nepokaz cestujež králům náleží. Nenáleží, ó Lemueli, králům, nenáleží...
Přísloví 31:30...je!" Klamný je půvab a krása pomíjí; ženajež Hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte odměnu za...
Kazatel 2:11...na všechno své počínání, na všechno pachtěníjímž jsem se zabýval: Hle, vše je marnost a honba za...
Kazatel 2:20... Došel jsem k zoufalství nad vším tím pachtěnímjímž jsem se pachtil pod sluncem! Někdo se pachtí moudře a...
Kazatel 7:28...jsem porovnával s druhým, abych našel smysl, po němž duše tolik toužila, ale nenašel jsem jej. Mezi...
Kazatel 10:5...věc, kterou jsem viděl pod sluncem, a sice omyljehož se dopouštějí vládci: Hloupým se nabízejí nejvyšší...
Kazatel 12:3... udatní mužové se přikrčí, prořídnou řady těchjež v mlýnku mlely, ty, jež vyhlížely z oken, se do tmy...
Píseň 3:11... dcery sionské, na krále Šalomouna v korunějíž jeho matka zdobí jej v den jeho svatební, v den, kdy ...
Píseň 4:1...jsou jako holubičky, tvé vlasy jako stádo kozjež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí...
Píseň 4:5...prsů tvých dvojice kolouchů je, srnčí dvojčátkajež pasou se v liliích. Ještě než s vánkem přijde den a...
Píseň 6:5...jimi přemožen! Tvé vlasy jsou jak stádo kozjež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí...
Píseň 8:13...svůj - dvě stě z něj musíš dát hlídačům! Tyjež prodléváš v zahradách, druhové touží uslyšet tvůj...
Izaiáš 1:8...vinice, jako budka v poli okurek, jak městojež se obléhá. Kdyby z nás Hospodin zástupů nenechal aspoň...
Izaiáš 1:16...- umyjte se a očisťte! Odkliďte mi z očí zlojež jste páchali. Přestaňte jednat zle - jednat dobře se...
Izaiáš 1:30... že jste se pro rozhodli. Budete jako dubjemuž opadává listí, a jako zahrada bez vody. Ze siláka se...
Izaiáš 3:12...lide! Tví vůdci jsou svůdci, zastřeli cestu, po níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby vedl při, stojí, aby...
Izaiáš 8:15...zarazí, padnou a zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou." Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi mými...
Izaiáš 9:3...vojáci, když se dělí o kořist. Rozlámeš jhojež ho tížilo, prut šlehající jeho rameno i hůl jeho...
Izaiáš 10:10...Damašek? ruka uchvátila modlářská královstvíjež měla lepší sochy než Jeruzalém a Samaří. Co jsem...
Izaiáš 13:14...jeho hněv. Jako vyplašená gazela, jako stádojež nikdo nesvolá, každý se vrátí za svým lidem, každý...
Izaiáš 14:6...rozlámal hůl ničemů, žezlo vladařůjež zuřivě bilo národy neustálými ranami, jež vztekle...
Izaiáš 17:8...obdivovat posvátné kůly a kadidlové oltáříkyjež si sám vyrobil. V ten den budou jejich mocná města...
Izaiáš 18:1...osud těch, kdo nás drancují. Běda zemi, v níž bzučí hmyz, zemi při řekách habešských, která posílá...
Izaiáš 19:17...zmínce o se budou děsit kvůli rozhodnutíjež o nich Hospodin zástupů učinil. V ten den bude v Egyptě...
Izaiáš 19:25...trojici a bude požehnáním uprostřed světajemuž Hospodin zástupů požehná: "Požehnán buď Egypt, můj...
Izaiáš 20:6...tohoto pobřeží: ‚Pohleďte, jak dopadli ti, na něž jsme spoléhali a k nimž jsme se obraceli o pomoc, aby...
Izaiáš 21:13...sem!" Ortel nad Arábií: Vy karavany dedanskéjež nocujete v arabské pustině, žíznivým vodu přineste! Vy,...
Izaiáš 23:7... kvílejte! Tohle že je to vaše město hýřeníjež tak dávné dějiny, jež jeho nohy zavedly osídlit...
Izaiáš 23:8...rozhodl o Týru, jenž uděloval vládcům korunujehož obchodníci byli velmoži a kupci slavní všude na zemi?...
Izaiáš 28:13...nazpátek upadnou, zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou. Proto slyšte Hospodinovo slovo, vy drzouni, vy...
Izaiáš 29:1...je v moudrosti! Běda Arieli, Arieli - městu, v němž se David usídlil! Pokračujte si rok za rokem, věnujte...
Izaiáš 29:7...ohně, který vše pohltí. Horda všech národůjež proti Arieli bojují - ti, kdo proti němu vyšli do války...
Izaiáš 29:8...vyprahlým - právě tak dopade horda všech národůjež bojují proti hoře Sionu. Trňte a ustrňte! Děláte slepé,...
Izaiáš 30:1...vzpurným dětem! praví Hospodin. Spřádají plányjež nejsou ze mne, vstupují do smlouvy ne s mým Duchem, a...
Izaiáš 30:26...ováže zranění svého lidu a uzdraví rányjež jim zasadil. Hle, Hospodinovo jméno zdálky přichází,...
Izaiáš 31:3...rukou pohrozí, zhroutí se pomocník, padne i tenjemuž měl pomoci - všichni společně budou zničeni! Toto mi...
Izaiáš 31:6...a zachrání. Synové Izraele, vraťte se k Tomu, od něhož jste tak hrozně odpadli! V ten den každý zavrhnete...
Izaiáš 32:1...pec. Hle - přichází spravedlivý králjehož knížata budou poctivá! Každý z nich bude jak skrýše...
Izaiáš 32:9...bezstarostné, vstaňte a slyšte ! Vy dceryjež si v klidu žijete, řeči ucho nakloňte! Do roka a do...
Izaiáš 32:10...nakloňte! Do roka a do dne třást se budete, vyjež si v klidu žijete. Vinobraní totiž přestane a sklizeň...
Izaiáš 33:17...kráse na vlastní oči uvidíš, spatříš tu zemijež prostírá se do dáli. Pak budeš přemítat nad přežitými...
Izaiáš 36:7...na Hospodina, svého Boha.' Není to snad tenjehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi...
Izaiáš 37:10...Ezechiášovi: Nedej se klamat svým Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou...
Izaiáš 41:25...ještě míň - kdo si vás volí, je odporný! Tenjehož vzbudím, od severu blíží se, ten, který na východě...
Izaiáš 42:1...nicota jsou jejich odlitky! Hle, můj služebníkjehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil! Na něj...
Izaiáš 42:19...tak slepý jako můj služebník, hluchý jako poseljehož jsem pověřil? Kdo je slepý jako ten, jehož jsem...
Izaiáš 42:24...nechal Izrael? Kdo jiný než Hospodin, proti němuž jsme hřešili? Po jeho cestách chodit nechtěli,...
Izaiáš 43:7...stran - všechny, kdo nesou jméno , tyjež jsem stvořil k slávě své, ty, jež jsem udělal a...
Izaiáš 43:10... svědkové, praví Hospodin, a můj služebníkjehož jsem vyvolil, abyste poznali a uvěřili mi a...
Izaiáš 44:15...zatopí a chleba upeče, z kusu pak dělá bohajemuž klaní se, zhotoví si modlu, před níž poklekne. Půlku...
Izaiáš 44:16...před níž poklekne. Půlku dřeva spálí na ohni, na němž si maso k jídlu připraví, peče si pečeni a tou se...
Izaiáš 44:17..." Ze zbytku dřeva si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká svou modlitbu: "Zachraň...
Izaiáš 45:1... Toto praví Hospodin svému pomazanému, Kýrovijehož jsem vzal za pravici, abych mu podmaňoval národy a...
Izaiáš 45:23...samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivájež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na kolena a každý...
Izaiáš 46:1... zvířata vezou jejich sochy pryč; břemenyjež jste si nosili, jsou obtížena k padnutí. Hroutí se,...
Izaiáš 47:14...tu nezůstane ani uhlí řeřavé, žádný oheň, u něhož by se dalo posedět. Takto ti prospějí ti tvoji...
Izaiáš 48:2...odvoláváte, vy, kdo se opíráte o Boha Izraelejehož jméno je Hospodin zástupů: Předem jsem oznamoval věci...
Izaiáš 48:14...Kterýpak z bohů tohle předpověděl? Tenjehož Hospodin miluje, vykoná jeho vůli s Babylonem, jeho...
Izaiáš 48:17...Bůh, který učí úspěchu a vede po cestě, po níž bys jít měl. Kdybys tak poslouchal příkazy, tvůj...
Izaiáš 49:7...Hospodin, vykupitel Izraele, jeho Svatý, tomujímž lidé pohrdají a národy si ho oškliví, služebníku...
Izaiáš 51:1... vy, kdo Hospodina hledáte: Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž vykopáni jste....
Izaiáš 51:2...jste. Pohleďte na svého otce Abrahama a na Sárujež vás rodila: Když jsem ho povolal, byl jen jediný,...
Izaiáš 51:9...svou! Probuď se jako za dávných dnů, za časůjež byly od věků! Nebyls to ty, kdo rozdrtil netvora, kdo...
Izaiáš 53:4... opovržený - proč bychom si ho všímali? Bolestijež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My...
Izaiáš 54:6...zavolá jako opuštěnou, ztrápenou manželku, ženujež byla v mládí provdána a potom zavržena, říká tvůj Bůh....
Izaiáš 54:17...dědictví služebníků Hospodinových a vítězstvíjež jim zajistím, praví Hospodin. Ach, všichni žízniví,...
Izaiáš 55:5...Hle, zavoláš národy, které neznal jsi, a národyjež neznaly, k tobě poběží kvůli Hospodinu, tvému Bohu,...
Izaiáš 55:11...a chléb tomu, kdo - takové je i slovojež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale...
Izaiáš 56:5...nad syny i dcery. Věčné jméno jim udělím, jménojež nikdy nezmizí. Cizince, kteří se k Hospodinu připojí,...
Izaiáš 57:20...uzdravím. Ničemové však budou jak moře bouřícíjež nemůže se utišit a jehož vlny kalným bahnem zmítají....
Izaiáš 58:11...se podobat zavlažené zahradě, budeš jako pramenjehož voda nevyschne. Kdo vzejdou z tebe, zbudují dávné...
Izaiáš 59:13...od Boha, řeči o násilí a o útlaku, mumlání lžíjež naše srdce zplodila. Právo je zpátky zahnáno,...
Izaiáš 59:21...Můj Duch, který je na tobě, a slovajež jsem vložil do tvých úst, se nevzdálí od tvých úst ani...
Izaiáš 60:12...králové ve vítězném průvodu. Národ a královstvíjež ti neslouží, zahynou; takové národy v troskách zaniknou...
Izaiáš 60:21...výhonek, jenž jsem zasadil, dílo mých rukou, v němž se oslavím. Z toho nejmenšího bude kmen, nepatrný bude...
Izaiáš 61:3... Budou je nazývat: Duby spravedlnosti, stromyjež Hospodin zasadil, aby se na nich oslavil. Zbudují dávné...
Izaiáš 61:4... trosky minulosti opraví, zbořená města obnovíjež po věky byla troskami. Pastýři vašich stád budou...
Izaiáš 62:2...králové slávu tvou a tehdy dostaneš nové jménojež ti Hospodinova ústa vyberou. V Hospodinově ruce budeš...
Izaiáš 62:8...sníst; nikdy nevypijí cizinci víno, s nímž ses tak namáhal. Ženci budou jíst obilí a chválit...
Izaiáš 62:12...Hospodinovi, a tebe nazvou: Vyhledávané, Městojež není opuštěné. Kdo to přichází z Edomu, z Bosry v...
Izaiáš 64:5...nečistý, všechna naše spravedlnost jak hadry jež krvácí. Všichni vadneme jako list, jako vichrem unášeni...
Jeremiáš 2:21... Jak ses mi mohla takhle zvrhnout v plané křovíjež mi nepatří? I kdyby ses mýdlem vydrhla a louhu přidala...
Jeremiáš 4:31...rodí poprvé - křik sténající Dcery sionskéjež vzpíná ruce: "Běda mi! Život opouští před vrahy!" ...
Jeremiáš 5:15... Národ prastarý je to, národ odvěký, národjehož jazyk neznáš, a nerozumíš, co říkají. Samí udatní...
Jeremiáš 6:8...odvrátím; jinak obrátím v sutiny, v zemijež není k bydlení." Tak praví Hospodin zástupů: "Proberte...
Jeremiáš 9:21...jako hnůj na poli, jako za žencem padlé klasyjež nikdo nesklidí." Tak praví Hospodin: " se mudrc...
Jeremiáš 11:5...dám zemi oplývající mlékem a medem' - zemi, v níž dnes žijete." "Amen, Hospodine," odpověděl jsem....
Jeremiáš 12:14... zločinné sousedy, kteří se sápou po dědictvíjež jsem dal svému lidu Izraeli - hle, vykořením je z...
Jeremiáš 13:20...od severu! Kde máte stádo vám svěřené, ovcejež byly vaší chloubou? Co řekneš, ti určí za vládce ty,...
Jeremiáš 13:21...chloubou? Co řekneš, ti určí za vládce tyjež sis pěstovala jako spojence? Nepřepadnou bolesti...
Jeremiáš 15:13...náhrady padnout za kořist kvůli všem hříchůmjež jste páchali po celém vašem území. Nechám vás otročit...
Jeremiáš 17:7...nebydlí. Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodinajehož nadějí je Hospodin. Je jako strom zasazený u vody -...
Jeremiáš 18:8... odvrátí od svého zla, pak i upustím od zlajež jsem zamýšlel proti nim. Jindy zas mohu prohlásit o...
Jeremiáš 18:10... poslouchat, pak i upustím od dobrajež jsem jim slíbil prokázat. Teď tedy řekni lidu Judy a...
Jeremiáš 19:8...tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranamijež na něj dopadly. Nechám je jíst maso jejich vlastních...
Jeremiáš 20:16...ho radostí. ten muž skončí tak jako městajež Hospodin bez lítosti vyvrátil. zrána slyší naříkavý...
Jeremiáš 22:26...Tebe i tvou rodnou matku odvrhnu do cizí země, v níž jste se nenarodili, a tam zemřete. Do své vytoužené...
Jeremiáš 23:6...a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jménojímž bude nazýván: HOSPODIN - NAŠE SPRAVEDLNOST. Hle,...
Jeremiáš 23:12...cesta proto bude kluzká, padnou ve tmě, do níž budou vyhnáni, na dopustím neštěstí v čase, kdy s...
Jeremiáš 23:28...zapomněli jejich otcové kvůli Baalovi. Prorokjemuž se zdál sen, si ten sen vypráví. Kdo ale ...
Jeremiáš 25:29...Hospodin zástupů: Musíte pít! Hle, na městojež nese jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy byste...
Jeremiáš 29:7... vás neubývá. Usilujte o prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval, a modlete se za k Hospodinu,...
Jeremiáš 29:17...a mor! Naložím s nimi jako se shnilými fíkyjež jsou tak špatné, že nejdou jíst. Budu je stíhat mečem,...
Jeremiáš 31:3...se mi ukazoval Hospodin: "Miluji láskoujež trvá navěky, vztahuji se k tobě v milosrdenství. Znovu...
Jeremiáš 31:9... K potokům s vodou je přivedu přímou cestou, na níž neklesnou. Jsem přece Izraelův otec, můj prvorozený je...
Jeremiáš 31:35...určuje, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou, a jehož jméno je Hospodin zástupů: "Přestanou-li u mne platit...
Jeremiáš 32:22...uprostřed veliké hrůzy. Dal jsi jim tuto zemi, o níž jsi přísahal jejich otcům, že jim ji dáš - zemi...
Jeremiáš 32:43... které jsem jim zaslíbil. A v této zemi, o níž říkáte: ‚Padla do rukou Babyloňanů, zbyla z pustina...
Jeremiáš 33:4...v tomto městě a o judských královských palácíchjež byly na obranu před obléhacími náspy a zbraněmi zbořeny...
Jeremiáš 33:14...dny, praví Hospodin, kdy toto dobré slovojež dávám domu Izraele a domu Judy, splním. V těch dnech a...
Jeremiáš 35:7...ve stanech, abyste byli dlouho živi na zemi, na níž jste poutníky.' Posloucháme svého otce Jonadaba, syna...
Jeremiáš 36:10...chrámu, do síně písaře Gemariáše, syna Šafanovajež stála na horním nádvoří hned vedle vchodu do Nové...
Jeremiáš 36:14...vyřídí: "Přijď a vezmi s sebou ten svitek, z něhož jsi předčítal lidu." Baruch, syn Neriášův, tedy vzal...
Jeremiáš 37:10...' Neodtáhnou! I kdybyste celé babylonské vojskojež na vás útočí, pobili, takže by v jejich táboře zůstali...
Jeremiáš 42:6... nebo ne, poslechneme Hospodina, svého Boha, k němuž posíláme, aby se nám vedlo dobře. Ano, poslechneme...
Jeremiáš 42:9... a řekl jim: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, k němuž jste poslali, abych mu předložil vaši prosbu: ...
Jeremiáš 42:16...usadit se tam, pak vás tam v Egyptě stihne mečjehož se bojíte, a dolehne na vás hlad, jehož se obáváte,...
Jeremiáš 42:17...z nich ani jediný; nikdo neunikne neštěstíjež na dopustím. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 44:22...To kvůli vašim zločinům a kvůli ohavnostemjež jste páchali, teď z vaší země zbyly jen trosky budící...
Jeremiáš 44:25...čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme slibyjež jsme složili. Budeme pálit kadidlo Královně nebes a...
Jeremiáš 48:17...slovutnost: ‚Ach, jak mocné žezlo zlomeno, hůljež se skvěla nádherou!' Dolů ze slávy, v prachu usedni,...
Jeremiáš 49:17...tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranamijež na něj dopadly. Jako když byla rozvrácena Sodoma a...
Jeremiáš 49:19...znenadání z jejich území. Kdo je ten vyvolenýjehož tím pověřím? Kdo je jako ? Kdo si předvolá? Kdo...
Jeremiáš 49:23...zprávu slyšeli; zmítají se hrůzou jako mořejež nelze utišit. Damašek slábne, zachvácen děsem se dává...
Jeremiáš 50:44...znenadání z jejich území. Kdo je ten vyvolenýjehož tím pověřím? Kdo je jako ? Kdo si předvolá? Kdo...
Jeremiáš 51:46...zuřivost! Neztrácejte odvahu, nebojte se zprávjež krajem zní. Jedna zpráva letos, jiná napřesrok - že v...
Jeremiáš 51:60...do Babylonu.) Jeremiáš zapsal všechna neštěstíjež měla stihnout Babylon, do jediné knihy - všechna tato...
Jeremiáš 51:64...Babylon a se nikdy nezvedne z toho neštěstíjež na něj dopustím.'" Zde končí slova Jeremiášova. ...
Pláč 1:7...Dcera jeruzalémská vzpomíná na všechny pokladyjež kdysi mívala. Když její lid padal rukou soka a nikdo...
Pláč 1:14...dny ležím v bezmoci! Z mých hříchů se stalo jhojež bylo jeho rukou svázáno. Zavěsily se mi na hrdlo, to...
Pláč 2:11... útroby se chvějí. Srdce mi puká nad ranamijež padly na můj lid; nad tím, že děti, ba i kojenci...
Pláč 2:15...nad Dcerou jeruzalémskou: "To že je to městojemuž se říkalo Dokonalost krásy, Potěcha vší země?"...
Pláč 2:19...vylévej před tváří Páně! Za život svých dětíjež umírají hladem na každém nároží, pozdvihuj k němu...
Pláč 2:20...ranil! To mají ženy jíst své děti, své miláčkyjež právě zrodily? To mají být v Hospodinově svatyni...
Pláč 2:22...hněvu Hospodinova, kdo by unikl a přežil. Tyjež jsem hýčkala, jež jsem vychovala, můj nepřítel zhubil! ...
Pláč 3:20... Když o tom stále přemýšlím, duše klesá níž a níž. Toto však k srdci beru si, toto je mojí...
Pláč 3:61...jsi, Hospodine, jejich urážky, všechny úkladyjež na chystají, řeči těch, kdo na útočí, a co si...
Pláč 4:20...polapen - a my jsme mysleli, že nám stín, v němž budeme žít mezi národy! Raduj se a vesel, Dcero...
Pláč 4:21...mezi národy! Raduj se a vesel, Dcero edomskájež bydlíš v zemi Úc. I ty se však dočkáš kalicha - opiješ...
Ezechiel 1:13... Mezi bytostmi planul jasně zářivý plamen, z něhož se blýskalo a ty bytosti se míhaly sem tam jako...
Ezechiel 3:13... jak se otírala jedno o druhé, a rachot koljež se vznášela spolu s nimi - obrovský hluk. Duch se ...
Ezechiel 16:19... Můj olej a kadidlo jsi přinášela jim. Pokrmjímž jsem sytil - jemnou mouku s medem a olejem - jsi...
Ezechiel 17:6...zapouštěla kořeny. Semínko se tak stalo révou, z níž vyrostly ratolesti a vyrašily výhonky. Vtom se objevil...
Ezechiel 17:16... v zemi toho krále, který jej ustanovil králemjehož přísahou pohrdl a jehož smlouvu porušil. Farao mu se...
Ezechiel 18:26...bezpráví, musí zemřít. Zemře kvůli bezprávíjehož se dopustil. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti...
Ezechiel 20:28... jak mi byli nevěrní. Přivedl jsem je do země, o níž jsem přísahal, že jim ji dám. Jenže oni, jakmile tam...
Ezechiel 20:42...- vás přivedu na půdu Izraele, do země, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Tam si vzpomenete...
Ezechiel 21:32...Způsobím trosky jako nikdy dřív, než přijde Tenjemuž náleží soud a jehož pověřím. Prorokuj, synu člověčí....
Ezechiel 21:35...do pochvy! Na místě, kde vyrobili, v zemi, z níž pocházíš, tam odsoudím. Vyliji na tebe své...
Ezechiel 22:3...a řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ó městojež proléváním krve přivolává svůj soudný den! Město, jež...
Ezechiel 24:21...- Hle, znesvětím svoji svatyni, tu pevnostjíž jste se chlubili, potěchu vašich očí a tužbu vašich...
Ezechiel 28:25... shromáždím celý dům Izraele z národů, mezi něž byli rozptýleni, prokážu na nich svou svatost před...
Ezechiel 29:13...let uplyne, shromáždím Egypťany z národů, mezi něž byli rozptýleni. Přivedu Egypťany zpět ze zajetí a...
Ezechiel 32:8...mraky a měsíc nevydá svůj svit. Všechna světlajež září na nebi, kvůli tobě zatemním a tvoji zem ponořím...
Ezechiel 33:13... nebudou vzpomenuty. Zemře kvůli bezprávíjehož se dopustil. Řeknu-li ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a on...
Ezechiel 36:35...je teď úplná zahrada Eden! A ta rozbořená městajež ležela opuštěná v troskách, jsou teď opevněná a...
Ezechiel 38:8...do země, která se vzpamatovala z válek a jejíž lid se shromáždil z mnoha národů na izraelské hory, jež...
Ezechiel 38:16...armády. Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračnojež přikrývá zemi. V budoucnosti , Gogu, přivedu proti...
Ezechiel 39:26... Uvědomí si svou hanbu a všechnu tu nevěrujíž se vůči mně dopouštěli, když ještě žili v bezpečí ve...
Ezechiel 42:1...nádvoří, kde přivedl k budově s místnostmijež stála na severu za vyhrazeným prostranstvím naproti oné...
Ezechiel 42:9... Před spodními místnostmi tak vedla chodba, do níž se na východě vcházelo z vnějšího nádvoří. Její šířka...
Ezechiel 43:15...široký. Na něm stojí 4 lokty vysoké ohniště, z něhož se zvedají čtyři rohy. Čtyři strany ohniště tvoří...
Ezechiel 45:3...díl 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký, v němž bude stát svatyně. Bude to svatý díl země určený...
Ezechiel 46:23...měl uvnitř kolem dokola kamennou římsu, pod níž byla kolem dokola zřízena ohniště. "To jsou kuchyně,"...
Ezechiel 47:17...na severu zahrnovat území Damašku, na sever od něhož se rozkládá Chamát. To je severní strana. Na východě...
Ezechiel 48:1... k Chacar-enanu (což je území Damašku, s nímž na severu sousedí Chamát) bude mít od východu na...
Daniel 1:18...a snům. Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni k němu, přivedl je vrchní dvořan...
Daniel 2:27...znamená?" Daniel králi odpověděl: "Tajemství, na něž se král ptá, mu nedokáže vysvětlit žádný mudrc,...
Daniel 2:45... samo pak potrvá navěky. To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky...
Daniel 4:11...ho listí a rozházejte ovoce! uteče zvěřjež byla pod ním, tak jako ptáci z jeho větví! Pařez i s...
Daniel 4:18...světa, který měl krásné listí a hojné ovocejímž se všichni sytili, strom, v jehož stínu odpočívala...
Daniel 5:11...a nebuď bledý. Máš ve svém království muže, v němž přebývá duch svatých bohů. Ten za dnů tvého otce...
Daniel 5:12...z věštců, kouzelníků, mágů a jasnovidců. Danieljemuž král dal jméno Baltazar, totiž prokázal vzácného...
Daniel 6:17... Král tehdy Danielovi řekl: "Kéž tvůj Bůhjemuž věrně sloužíš, zachrání!" Když pak přinesli kamennou...
Daniel 6:21... služebníku živého Boha! Dokázal tvůj Bůhjemuž věrně sloužíš, zachránit před lvy?" " žiješ, králi,...
Daniel 7:8...tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústajež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dál a uviděl toto: Byly...
Daniel 7:20...mu udělaly místo, a proč ten roh měl oči a ústajež vedla pyšné řeči, a proč vypadal mohutněji než ostatní....
Daniel 7:23..."Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemijež bude odlišné ode všech ostatních: Pohltí celou zem,...
Daniel 8:1...krále Belšasara jsem Daniel měl další viděníjež následovalo po onom předchozím. V tomto vidění jsem se...
Daniel 8:20...pro určený poslední čas. Ten dvourohý beranjehož jsi viděl, jsou králové Médie a Persie. Ten bradatý...
Daniel 9:7... kamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěrujíž jsme se vůči tobě dopouštěli. Hanba nám, Hospodine -...
Daniel 9:18...své oči a pohlédni na naše trosky, na městojež nese tvé jméno! Neprosíme pro svou vlastní...
Daniel 9:21...modlil, vtom ke mně náhle přiletěl onen Gabrieljehož jsem předtím spatřil ve vidění, a dotkl se . Bylo...
Daniel 11:10...povstanou k boji a shromáždí obrovské vojskojež bude postupovat jako nezadržitelná povodeň, zaútočí...
Ozeáš 6:4...udělat? Vaše láska je jako ranní mlha, jak rosajež zrána vyprchá! Proto jsem vás otesával skrze proroky,...
Ozeáš 13:3...telata! A proto budou jako ranní mlha, jak rosajež zrána vyprchá, jak z mlatu vichrem unášená pleva, jako...
Ozeáš 13:5...než ! Na poušti jsem opatroval, v zemijež byla suchopár. Nakrmili se dosyta, nasytili se a jejich...
Joel 2:25...budou tonout ve vínu a oleji. Nahradím vám rokyjež sežraly kobylky, larvy, ponravy i housenky - veliké...
Joel 4:19...pustinou, z Edomu bude pustá poušť kvůli násilíjež páchali na synech Judy, když vraždili nevinné v jejich...
Amos 3:1... praví Hospodin. Slyšte, Izraelci, slovojež Hospodin mluví proti vám - proti celé čeládce,...
Amos 4:1... Vy, bášanské krávy, tohle poslyšte, vyjež se na samařské hoře pasete, vy, které utiskujete ubohé,...
Amos 5:1... jméno Hospodin, Bůh zástupů. Slyšte slovojež pronáším nad vámi - žalozpěv nad domem Izraele: Panna...
Amos 5:3...praví Panovník Hospodin domu Izraele: Městujež vytáhne s tisícem, jen sto jich zůstane a tomu, jež se...
Amos 5:26...Sakúta a hvězdu svého "boha" Saturna - obrazyjež jste si museli sami udělat? Proto vás vystěhuji za...
Amos 9:14...Izrael přivedu zpět ze zajetí. Vystavějí městajež museli opustit, a budou v nich znovu žít. Budou sázet...
Micheáš 4:6... posbírám kulhavé a zahnané shromáždím - tyjež jsem předtím ranil neštěstím. Kulhavou obdařím potomky,...
Micheáš 5:1...však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi vzejít ten, jenž bude Vládcem v...
Micheáš 7:14...jejich skutků. Svou holí pas svůj lid, stádojež je tvým dědictvím. žijí sami v zarostlé krajině,...
Nahum 2:3...Hospodin Jákobovi hrdost navrací, hrdostjež Izraeli náleží, ačkoli jej plenitelé plenili a jeho...
Abakuk 1:6... který se rozejde širou zemí, aby obsadil územíjež jim nepatří. Jsou strašliví a úděsní, právo a čest sami...
Abakuk 2:18...co je modla, kterou někdo vytesal, odlitá sochajež vyučuje klam? Ve vlastní dílo věří, kdo ji vytvořil,...
Abakuk 3:16...mnou poklesly. Budu však čekat na den souženíjež stihne lid, který na nás útočí. I kdyby nerozkvetl...
Zachariáš 12:2...nitru, praví: Hle - učiním Jeruzalém číší, po níž se zapotácejí všechny národy v okolí. Jeruzalém totiž...
Zachariáš 12:10...milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný...
Malachiáš 3:1... Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, ...
Malachiáš 3:22...služebníka Mojžíše, na pravidla a ustanoveníjež jsem mu svěřil na Orébu pro celý Izrael. Hle, ještě...
Matouš 1:16...Jákoba a Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. Celkem tedy bylo...
Matouš 1:25... Nespal s ale do doby, kdy porodila synajemuž dal jméno Ježíš. Ježíš se narodil v judském Betlémě...
Matouš 12:18...slovo proroka Izaiáše: "Hle, můj služebníkjehož jsem vyvolil, můj milovaný, kterého jsem si oblíbil....
Matouš 24:15...na svatém místě státotřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ti,...
Marek 6:17...zatknout, spoutat a uvěznit kvůli Herodiadě, s níž se oženil, ačkoli byla manželkou jeho bratra Filipa....
Marek 10:40...levici však není na mně. To místo patří těm, pro něž je připraveno." A když to uslyšelo ostatních deset,...
Marek 14:14...hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám ukáže...
Marek 16:9...neřekly, protože se bály. V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně,...
Lukáš 1:36...Syn Boží. A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala...
Lukáš 1:78...hříchů pro niterné milosrdenství našeho Boha, v němž nás navštíví jako Svítání shůry, aby se ukázal...
Lukáš 2:31... oči spatřily tvé spaseníjež jsi připravil před očima všech lidí - světlo ke zjevení...
Lukáš 2:34...pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se znamenímjež bude odmítáno (a tvou vlastní duši pronikne meč), aby...
Lukáš 4:22...mu přikyvovali a divili se slovům o milostijež mu plynula z úst. Říkali také: "Copak to není Josefův...
Lukáš 4:29...a hnali ho ven z města na okraj hory, na níž bylo jejich město postaveno. Chtěli ho shodit dolů, ale...
Lukáš 8:2...zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů, Johana, manželka Herodova úředníka...
Lukáš 8:35... Lidé se šli podívat, co se stalo. Když přišliJežíši a našli toho muže, z něhož vyšli démoni, jak sedí u...
Lukáš 9:31...se ukázali ve slávě a mluvili o jeho odchodu, k němuž mělo dojít v Jeruzalémě. Petr a jeho druhové však...
Lukáš 11:27...vykřikla: "Blaze lůnu, které nosilo, a prsůmjež jsi sál!" On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší...
Lukáš 12:1...mnohatisícový dav, takže lidé po sobě šlapaliJežíš promluvil především ke svým učedníkům: "Dávejte si...
Lukáš 13:19...hodil je do své zahrady a vyrostl z něj strom, v jehož větvích se uhnízdili ptáci." "K čemu přirovnám Boží...
Lukáš 21:15... sám vám dám výřečnost a moudrost, proti níž neodolá a neobstojí žádný z vašich protivníků. Budou...
Lukáš 22:11...hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám pak...
Lukáš 23:53...do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován. Byl den příprav a blížil se...
Lukáš 24:28...ve všech Písmech. Když došli k vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dál. Oni ho však...
Jan 1:15...o něm vydával svědectví a volal: "Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází za mnou, je přede mnou,...
Jan 1:30...Boží, který snímá hřích světa! To je ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází muž, který je přede mnou,...
Jan 1:47...Natanael. "Pojď se podívat," řekl mu Filip. Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm: "Hle,...
Jan 2:9... Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale služebníci,...
Jan 3:26... ten, který byl s tebou za Jordánem, ten, o němž jsi vydal svědectví, teď křtí a všichni přicházejí k...
Jan 4:46...ve víno. Byl tam právě jeden královský úředníkjehož syn byl v Kafarnaum nemocný. Když uslyšel, že Ježíš...
Jan 5:2...u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět sloupořadí. [4] Ležela tam spousta nemocných,...
Jan 5:45...před Otcem. Ten, kdo na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte. Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i...
Jan 6:21...vzali na loď, a ta se hned ocitla u břehu, k němuž pluli. Druhého dne si zástup, který zůstal na...
Jan 13:5...učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkemjímž byl přepásán. Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu...
Jan 14:17... aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdyjehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho...
Jan 17:3...aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a tohojehož jsi poslal, Ježíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na...
Jan 17:4...Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílojež jsi mi svěřil, jsem vykonal. Nyní , Otče, uveď k sobě...
Jan 17:8...všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. Slovajež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali....
Jan 17:9... Prosím za . Neprosím za svět, ale za tyjež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. Všechno je tvé a co je...
Jan 17:24... jako jsi miloval . Otče, chci, aby tijež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem , aby viděli...
Jan 18:26... Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný tohojemuž Petr usekl ucho, na to řekl: "Copak jsem s ním...
Jan 19:24..." Když to ti vojáci udělali, naplnilo se Písmojež říká: "Rozdělili si šaty, o roucho házeli los." U...
Jan 19:41...byla zahrada a v zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. A protože byl židovský den...
Skutky 3:13... Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste sami vydali a zavrhli před Pilátem,...
Skutky 4:9... jsme tu dnes vyslýcháni kvůli dobrému skutkujímž bylo uzdravení nemocného člověka. Proto vám všem i...
Skutky 4:10... že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali a...
Skutky 4:12...spása - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!" Když vůdcové viděli Petrovu...
Skutky 4:27...a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož jsi pomazal, a provedli, co tvá ruka a tvá...
Skutky 5:32...hříchů. A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak Duch svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho...
Skutky 6:10... Nemohli ale obstát proti moudrosti a Duchu, v jehož moci mluvil. Nastrčili proto muže, kteří...
Skutky 7:4...otec zemřel, Bůh ho odtud přestěhoval do země, v níž teď bydlíte. Nedal mu v za dědictví ani stopu země,...
Skutky 7:7...zotročeni a utiskováni po čtyři sta let. Národjemuž budou otročit, ale budu soudit,' řekl Bůh. ‚Potom...
Skutky 7:33...mu řekl: ‚Zuj si obuv z nohou, protože místo, na němž stojíš, je svatá půda. Zřetelně jsem viděl trápení...
Skutky 7:43...Molocha a hvězdu svého boha Remfana, obrazyjež jste si udělali, abyste se jim klaněli! Proto vás...
Skutky 9:17... vložil na něj ruce a řekl: "Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž jsi šel, ...
Skutky 13:2...řekl: "Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal." Po půstu a modlitbě na tedy...
Skutky 13:22...však zavrhl a pozdvihl jim za krále Davida, o němž vydal toto svědectví: ‚Našel jsem Davida, syna...
Skutky 13:24...Izraeli zaslíbeného Spasitele - Ježíše, před jehož příchodem kázal Jan všemu lidu Izraele křest pokání....
Skutky 13:41...se a zhyňte: konám dílo ve vaší době, dílojemuž neuvěříte, i kdyby vám o něm někdo vyprávěl!'" Když...
Skutky 14:23...a postem vybrali starší a svěřili je Pánu, v něhož uvěřili. Prošli Pisidii a přišli do Pamfylie...
Skutky 17:23...vaše náboženství, našel jsem také oltář, na němž je napsáno: NEZNÁMÉMU BOHU. Nuže, koho ctíte, aniž ho...
Skutky 17:31...všude, aby činili pokání. Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k...
Skutky 18:7...jistého bohabojného muže jménem Titus Justusjehož dům sousedil se synagogou. Krispus, představený...
Skutky 20:28...Boží vůli. Dbejte tedy na sebe i na celé stádojehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží...
Skutky 21:11...i nohy se slovy: "Tak praví Duch svatý: Mužejemuž patří tento pás, takto spoutají židovští vůdci v...
Skutky 21:16...jistému Mnásonovi z Kypru, dávnému učedníkovi, u něhož jsme měli být ubytováni. Když jsme došli do...
Skutky 25:10...Pavel na to řekl: "Stojím před císařským soudemjemuž podléhám. Židům jsem nijak neublížil, jak sám velmi...
Skutky 25:24...Agrippo a všichni přítomní, vidíte tu muže, o něhož v Jeruzalémě i zde žádala celá židovská obec s...
Skutky 26:26... " slova jsou pravdivá a rozumná. Král, před nímž tak otevřeně mluvím, těm věcem dobře rozumí. Jsem si...
Skutky 27:23...život. Dnes v noci navštívil anděl toho Bohajemuž patřím a sloužím, a řekl mi: ‚Neboj se, Pavle,...
Římanům 1:9...Krista - vždyť o vaší víře mluví celý svět! Bůhjemuž sloužím svým duchem v evangeliu jeho Syna, je mi...
Římanům 1:24... zvěře i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla, když...
Římanům 3:22...Zákon i Proroci dosvědčují - Boží spravedlnostjež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří....
Římanům 4:8...viny a jejichž hříchy byly přikryty. Blaze tomujemuž Hospodin nepočítá jeho hřích!" Platí toto...
Římanům 5:2...také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to;...
Římanům 5:5...srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatéhojehož nám daroval. Kristus zemřel za bezbožné ještě v době,...
Římanům 6:17... že jste celým srdcem uposlechli to učení, do něhož jste byli uvedeni. Tak jste byli osvobozeni od hříchu...
Římanům 8:15...báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu,...
Římanům 10:14... bude zachráněn." Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v Toho, o němž...
Římanům 12:3...- co je dobré, náležité a dokonalé. Pro milostjíž se mi dostalo, říkám každému z vás, si o sobě...
Římanům 12:6...údy patříme k sobě navzájem. Podle milostijíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo proroctví,...
1. Korintským 3:5...vůbec Apollos? Kdo je Pavel? Služebníci, skrze něž jste uvěřili, a to každý, jak mu dal Pán. jsem sázel...
1. Korintským 3:10...jste Boží pole, Boží stavba. Podle Boží milostijíž se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil...
1. Korintským 8:6...řada), pro nás je ale jen jediný Bůh - Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán - Ježíš...
1. Korintským 15:1... Bratři, chci vám připomenout evangeliumjež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte a jímž...
1. Korintským 15:2...vám kázal, jež jste přijali, v němž stojítejímž jste spaseni (pokud se ovšem držíte slova, které jsem...
1. Korintským 15:15...protože jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil Kristajehož nevzkřísil - pokud totiž mrtví nemohou být vzkříšeni....
2. Korintským 3:7...svou slávu. Ta se zračila v Mojžíšově tváři, na niž synové Izraele kvůli pomíjející slávě nemohli ani...
2. Korintským 4:13...život. Protože však máme stejného ducha víry, o níž se píše: "Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil," i my věříme,...
2. Korintským 4:17...vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávyjež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale...
2. Korintským 5:1...je věčné. Víme, že ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčné stavení v...
2. Korintským 7:10...škodu. Zbožný zármutek totiž působí pokáníjež vede ke spáse, takže není čeho litovat. Světský...
2. Korintským 8:22... Posíláme proto s nimi dalšího našeho bratra, o jehož horlivosti jsme se mnohokrát a v mnoha ohledech sami...
2. Korintským 9:2...této službě svatým. Znám přece vaši ochotu, díky níž se mohu chlubit Makedoncům, že Řecko je připraveno ...
2. Korintským 11:2...jsem vás zasnoubil jedinému muži - Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. Bojím se...
Galatským 1:5...zlého věku podle vůle našeho Boha a Otcejemuž buď sláva na věky věků. Amen. Žasnu, jak rychle se...
Galatským 4:27...matkou. Je přece psáno: "Raduj se, neplodná, tyjež nerodíš, jásej a křič, jež nemáš bolesti! Dětí opuštěné...
Galatským 5:1...otrokyně, ale svobodné. V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu...
Efeským 3:3... když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o němž jsem se krátce zmínil dříve. Během čtení budete...
Efeským 3:7...jsem se stal služebníkem díky Boží milostijíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež ve mně působí...
Efeským 3:15...klekám na kolena před Otcemjehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás...
Efeským 4:4... Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest...
Efeským 4:30...je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího Duchajehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá...
Efeským 6:16...pokoje. Nadto vždy třímejte štít víryjímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého....
Efeským 6:17... Vezměte si také přilbu spasení a meč Duchajímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v Duchu;...
Efeským 6:20...ústa a směle oznamovat tajemství evangelia (jehož vyslancem jsem v těchto řetězech), abych je hlásal...
Filipským 3:9...vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlnostíjež přichází od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát,...
Koloským 1:14...a přenesl do království svého milovaného Syna, v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. On...
Koloským 1:23...ve víře a neuchylujete se od naděje evangeliajež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod...
Koloským 1:24...neboť na svém těle nesu část Kristových souženíjež nést jeho tělo, totiž církev. Jejím jsem se stal...
Koloským 2:3...a k poznání Božího tajemství - Krista, v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Toto...
Koloským 2:14...viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpisjehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej...
Koloským 2:19...svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se Hlavy, z níž celé tělo, zásobované a propojené klouby a tkáněmi,...
Koloským 3:24... že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pánjemuž sloužíte, je Kristus. Odplata nespravedlivých však...
Koloským 4:3... abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení), abych je odhaloval tak, jak mám...
1. Tesalonickým 1:10...živému a pravému a očekávali z nebe jeho Synajehož vzkřísil z mrtvých - Ježíše, našeho Vysvoboditele od...
1. Tesalonickým 2:7...uctivost. Byli jsme k vám vlídní jako matkajež kojí své děti v náručí. Tolik nám na vás záleželo, že...
2. Tesalonickým 1:5...budete uznáni za hodné Božího království, pro něž právě trpíte. Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí,...
1. Timoteus 1:18... dávám ti tyto pokyny v souladu s proroctvímijež o tobě zazněla. S jejich pomocí bojuj dobrý boj;...
1. Timoteus 6:12...ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním...
2. Timoteus 1:3... našeho Pána. Ve dne i v noci děkuji Bohujemuž sloužím s čistým svědomím tak jako naši předkové,...
2. Timoteus 2:26...poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli. Buď si jist,...
Titus 1:3...toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázáníjež mi z nařízení našeho Spasitele Boha bylo svěřeno....
Titus 2:8...poctivost a vážnost, mluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben...
Filemon 1:10...Krista Ježíše. Prosím ohledně svého synajehož jsem zplodil ve vězení, Onezima, který ti kdysi nebyl...
Židům 1:2...posledních dnech mluvil k nám skrze svého Synajehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý...
Židům 2:5...a udílením Ducha svatého. Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě...
Židům 2:10...milosti zakusil smrt za nás za všechny. Ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, se totiž rozhodl přivést...
Židům 4:13...všechno je nahé a obnažené před očima Tohojemuž musíme složit účet. Když máme tak úžasného velekněze...
Židům 6:16...někom vyšším a přísaha je pro potvrzením, o němž nemůže být spor. Bůh ovšem chtěl dědicům zaslíbení...
Židům 7:11...mu Melchisedech vyšel vstříc. Kdyby levitské kněžství vedlo k dokonalosti (kvůli níž byl lidu dán Zákon),...
Židům 7:13...se tu mluví, přece patří k jinému pokolení, z něhož nikdy nikdo u oltáře nesloužil. Jak známo, náš Pán...
Židům 7:28... kteří mají své slabosti, ale slovo přísahyjež přišla po Zákonu, ustanovuje Syna, který je dokonalý na...
Židům 9:2...svatyni, ovšem pozemskou. Byl vztyčen stánek, v jehož první části, zvané svatyně, byl svícen, stůl a chleby...
Židům 9:4...smlouvy, ze všech stran obložená zlatem, v níž byl zlatý džbán s manou, Áronova hůl, která rozkvetla,...
Židům 9:11...času nápravy. Kristus však, jako velekněz dobrajež mělo přijít, prošel větším a dokonalejším stánkem,...
Židům 9:24...přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým zobrazením pravé), ale do samotného nebe,...
Židům 10:1...na něj čekají. Zákon je pouhým stínem dobrajež mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazem. Neustálé...
Židům 10:8..."Oběti ani dary, zápaly ani oběti za hřích" (jež se obětují podle Zákona) "sis nepřál a neoblíbil," a...
Židům 10:10... aby ustanovil to druhé. A to je ta vůle, v níž jsme jednou provždy posvěceni skrze obětování těla...
Židům 10:11... Každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě, při níž znovu a znovu přináší stejné oběti, které nikdy nemohou...
Židům 10:29...Božího Syna, přestal si cenit krve smlouvyjíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti! Víme přece, kdo...
Židům 11:1...ale věříme k záchraně. Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky naši...
Židům 11:7...nebylo vidět, v Boží bázni postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina. Tak zahanbil svět a stal se...
Židům 11:8...Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místojež měl dědičně získat. Přestože nevěděl, kam jde, vydal se...
Židům 11:10... Vyhlížel totiž město, které základy, městojehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Vírou také neplodná Sára...
Židům 11:18...zaslíbení, obětoval svého jediného syna, o němž bylo řečeno: "Tvé símě bude povoláno v Izákovi."...
Židům 12:14...Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána. Dávejte pozor, aby se někdo...
Židům 12:28...je neotřesitelné. My však přijímáme královstvíjež je neotřesitelné, a proto buďme vděční a služme Bohu...
Židům 13:10...svým stoupencům nijak nepomohly. Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku. Těla zvířat,...
Židům 13:21...působí v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen. Prosím...
Jakub 1:17...dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. Ze své vůle...
Jakub 5:1...teď vy, boháči - plačte a naříkejte nad bídamijež vás čekají. Vaše bohatství je shnilé, šaty vám sežrali...
1. Petr 2:11...tak vás vyzývám: Zdržujte se tělesných žádostíjež ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý život. Místo...
1. Petr 3:20...Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší....
1. Petr 4:11...dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků! Amen....
1. Petr 4:12...Amen. Milovaní, nedivte se zkoušce ohněmjež na vás přišla - není to přece nic divného. Spíše se...
2. Petr 1:4...získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí. Proto se ze všech sil...
2. Petr 2:15... Vydali se cestou Balaáma, syna Beorovajemuž se zalíbila odměna za špatnost. Za své provinění byl...
1. Jan 4:3...přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch...
1. Jan 4:18... jako je on. V lásce není žádný strach. Láskajež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach...
Juda 1:13...chrlící své vlastní hanebnosti, bludné hvězdyjež navěky čeká jen černá tma. V sedmé generaci od Adama o...
Zjevení 2:17...kamének a na tom kaménku napsané nové jménojež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá." "Andělu církve v...
Zjevení 2:18...praví Syn Boží, který oči jako plamen ohnějehož nohy jsou jako bronz: Znám tvé skutky - tvou lásku,...
Zjevení 6:9...zavražděných pro Boží slovo a pro svědectvíjehož se drželi. Hlasitě volali: "Jak dlouho ještě, Pane,...
Zjevení 9:1... Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdujež spadla z nebe na zem a byl dán klíč od bezedné...
Zjevení 9:18...síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a síroujež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc...
Zjevení 13:5... šelmě? Kdo s může bojovat?" Dostala ústajež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla dána moc působit...
Zjevení 13:8...se klanět všichni obyvatelé země, každýjehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života...
Zjevení 17:3... Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmějež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů....
Zjevení 17:7...povím tajemství ženy i šelmy, která ji nesejež sedm hlav a deset rohů. Šelma, kterou jsi viděl,...
Zjevení 18:14... koně i vozy; a těla i duše lidí. "Sklizeň, po níž jsi prahla, opustila, všechen lesk a nádheru jsi...
Zjevení 18:19...a kvílením křičeli: "Běda, běda, město veliké, z jehož blahobytu zbohatli všichni námořní rejdaři - bylo...
Zjevení 20:11...veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro nalezeno...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |