Jel

Hledám varianty 'jel' [ jet (2) jely (1) jelo (1) jeli (4) jela (3) jel (7) jedu (2) jeďte (2) jedou (4) jede (1) jeď (2) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 50:9... svůj brav a skot zanechali v gošenském krajiJely s nimi i vozy s jezdci; byl to velkolepý průvod. Když...
Numeri 22:22...proti němu, aby mu zahradil cestu. Balaám zatím jel na své oslici spolu se dvěma svými služebníky. Když...
Numeri 22:35...muži; mluv ale jen to, co ti řeknu." Balaám tedy jel s Balákovými hodnostáři dál. Když Balák uslyšel, že...
1. Královská 10:11...ze Sáby. (K tomu ještě Chíramovo loďstvo, které jelo do Ofiru pro zlato, dovezlo odtud veliké množství...
1. Královská 18:44...mu Eliáš řekl: "Jdi vyřídit Achabovi: Zapřáhnijeď, než zastaví liják!" Mezitím nebe pozvolna zčernalo...
1. Královská 20:43...a svůj lid dáš za jeho." Izraelský král pak jel domů a dorazil do Samaří mrzutý a nevrlý. Později...
1. Královská 22:50... nabídl Jošafatovi: " spolu s tvými služebníky jedou na lodích i služebníci." Jošafat ale nechtěl....
2. Královská 4:25...Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu." A tak jela, dorazila k Božímu muži na horu Karmel. Když Boží...
2. Královská 7:14...a král je vyslal za aramejským vojskem: "Jeďte na průzkum!" Vyrazili tedy po jejich stopě k...
2. Královská 9:16...to v Jizreelu." Jehu pak nasedl do vozujel do Jizreelu, kam Jorama k jeho lůžku přijel navštívit...
2. Královská 9:20...Jehu. "Zařaď se za !" Strážný pak ohlásil: "Dojel k nim, ale nevrací se. Podle jízdy je to Jehu, syn...
2. Královská 9:25...Bidkarovi. "Jen si vzpomeň, jak jsme spolu jeli na vozech za jeho otcem Achabem, když nad ním Hospodin...
2. Královská 10:16...podal ruku, vytáhl ho k sobě na vůz a řekl: "Pojeď se mnou a sleduj mou horlivost pro Hospodina!" A tak...
2. Letopisů 9:10...také Chíramovi a Šalomounovi služebníci, kteří jeli do Ofiru pro zlato, dovezli santálové dřevo a...
Nehemiáš 2:12...Ani zvířata jsem nevzal kromě toho, na němž jsem jel sám. Tu noc jsem se vydal Údolní branou kolem Dračího...
Žalmy 58:5...bloudí, kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané, slova...
Jeremiáš 2:10... praví Hospodin, a ještě i vaše vnuky obvinímJeďte se podívat na středomořské ostrovy, pošlete někoho k...
Ezechiel 1:17...kolo uprostřed kola. Když se pohybovala, mohla jet na všechny čtyři strany, cestou nezatáčela. Loukotě...
Ezechiel 10:11...kolo uprostřed kola. Když se pohybovala, mohla jet na všechny čtyři strany a cestou nezatáčela. Kamkoli se...
Matouš 14:22...Hned potom přiměl učedníky, nastoupí na loďjedou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy....
Marek 6:45...potom přiměl své učedníky, nastoupí na loďjedou napřed na druhou stranu k Betsaidě, než rozpustí...
Lukáš 5:4...zástupy z lodi. Když domluvil, řekl Šimonovi: "Jeď na hlubinu. Tam roztáhněte sítě k lovu." "Mistře," řekl...
Lukáš 5:7...proto na své společníky na druhé lodi, jim jedou na pomoc. A když připluli, naplnili obě lodi, se...
Lukáš 19:36...je svými plášti a Ježíše posadili na . A jak jel, prostírali své pláště na cestu. Když se blížil k...
Skutky 8:36...místem Písma mu zvěstoval Ježíše. [37] A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: "Pohleď...
Skutky 8:39...Duch uchvátil Filipa a komoří ho nespatřiljel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak octl v...
Jakub 3:8...neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem...
Zjevení 19:14...nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a...

Slova obsahující jel: dobíjel (1) dojel (4) jel (7) jela (3) jelen (3) jelena (2) jeleni (1) jelení (1) jeli (4) jelikož (5) jelo (1) jely (1) krájel (1) míjel (2) míjeli (3) najela (1) nakrájel (1) napájel (2) napájela (1) napájeli (2) napájelo (1) napájely (1) nepřijela (2) nerozbujel (1) odjel (5) odjeli (1) opíjel (3) opomíjeli (1) pobíjel (6) pobíjeli (11) poodjel (1) popíjel (3) popíjeli (4) pozabíjel (2) projelo (1) přijel (7) přijela (4) přijeli (1) rozbíjeli (1) sjeli (1) ubíjel (2) vybíjeli (1) vyjel (2) zabíjel (6) zabíjeli (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |