Jejichž

Hledám varianty 'jejichž' [ jejíž (12) jejímž (1) jejíchž (2) jejichž (35) jejíhož (2) ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 11:4...si totiž: "Pojďme, postavme si město a věžjejíž vrchol dosáhne k nebi. Tak si uděláme jméno,...
Genesis 24:37...mému synovi manželku z dcer Kananejců, v jejichž zemi bydlím, ale půjdeš do domu mého otce, k mým...
Genesis 49:22...ratolest plodná, plodná ratolest nad pramenemjejíž výhonky se po zdi pnou. Zraňovali ho, stříleli,...
Leviticus 6:23... Nesmí se však jíst žádná oběť za hříchjejíž krev se vnáší do Stanu setkávání k vykonání obřadu...
Leviticus 13:4... jež napohled není hlubší než okolní kůžejejíž ochlupení nezbělelo, kněz postiženého odloučí na sedm...
Leviticus 16:27... Býka oběti za hřích a kozla oběti za hříchjejichž krev byla vnesena do nejsvětější svatyně k vykonání...
Numeri 14:13...Mojžíš ale Hospodinu odpověděl: "Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl tento lid svou silou, se to...
Numeri 32:38...Chešbon, Eleale, Kiriatajim, Nebó, Baal-meon (jejichž jména byla změněna) a také Sibmu. Města, která...
Deuteronomium 8:9...a v ničem nebudeš mít nedostatek, do zemějejíž kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď. Tam...
Jozue 12:1...králové země, které synové Izraele pobilijejichž zem na východní straně Jordánu obsadili od potoka...
Jozue 24:15...vaši otcové za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. a můj dům však budeme sloužit...
Soudců 6:10...Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.' Ale neposlechli jste ." Hospodinův...
1. Samuel 10:26...domů do Gibeje, doprovázen oddílem bojovníkůjejichž srdcí se dotkl Bůh. Nějací ničemové ale říkali:...
2. Královská 8:1...ho v bráně ušlapal k smrti. Elíša řekl ženějejíhož syna vzkřísil: "Ihned se s celou rodinou odstěhuj a...
2. Královská 8:5...Elíša vzkřísil mrtvého, když vtom vešla ta ženajejíhož syna vzkřísil, a domáhala se u krále svého domu a...
2. Letopisů 29:32...měl ochotné srdce, přinesl také zápalné obětijejichž počet činil 70 býčků, 100 beranů a 200 jehňat - to...
2. Letopisů 33:11...na Hospodin přivedl armádu asyrského králejejíž velitelé Menašeho zajali. Vrazili mu do nosu hák,...
Ezdráš 1:5...Benjamína, stejně jako kněží a levité i všichnijejichž ducha Hospodin probudil, se tedy vydali stavět...
Job 3:14...bych v pokoji společně s králi a velmožijejichž stavby jsou troskami, anebo s velmoži, kteří...
Job 30:1...ale vysmívají ti, kdo jsou mladší nežli - tijejichž otcům bych býval nesvěřil ani ovčáckého psa! Síla...
Žalmy 17:14... Hospodine, svou rukou ochraň , před lidmijejichž odplatou je život na světě. se jim naplní břicha...
Žalmy 46:5...a hory se bořily pod jeho náporem! séla Je řekajejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek ...
Přísloví 2:15... kdo si v krutých zvrácenostech libujíjejichž stezky jsou různě pokroucené a jejichž kroky z...
Kazatel 7:26...nalezl něco trpčího než smrt - svůdnou ženujejíž srdce je past a jejíž paže jsou pouta. Boží oblíbenec...
Izaiáš 7:16...dítě naučí odmítat zlo a volit dobro, bude zemějejíchž dvou králů se děsíš, zpustošena. Na tebe, na tvůj...
Izaiáš 16:8...sahaly, které se dříve vinuly k pouštijejíž výhonky se množily, moře objaly. A proto oplakávám...
Jeremiáš 19:13...jako toto místo, Tofet - všechny domy, na jejichž střechách se pálilo kadidlo celému tomu nebeskému...
Jeremiáš 23:10...svatým slovům! Země je totiž plná nevěrníků, pod jejichž kletbou vyprahla, pastviny vyschly, zbyla pustina....
Jeremiáš 32:29...dovnitř a město vypálí; spálí je i s domy, na jejichž střechách lidé uráželi, když pálili kadidlo...
Ezechiel 3:6...k velikým národům podivné řeči a těžkého jazykajejichž slovům bys nerozuměl. Kdybych totiž poslal k...
Ezechiel 11:21...budou mým lidem a budu jejich Bohem. Ale těmjejichž srdce tíhne k ohavnostem a nechutnostem, takovým...
Ezechiel 20:9...v očích národů, mezi nimiž bydleli a před jejichž očima jsem se jim dal poznat. Vyvedl jsem je tedy z...
Ezechiel 20:14... aby nebylo zneváženo v očích národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však...
Ezechiel 20:22... jméno nebylo zneváženo v očích národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však...
Ezechiel 38:8...do země, která se vzpamatovala z válekjejíž lid se shromáždil z mnoha národů na izraelské hory,...
Ozeáš 4:13... pod dubem, topolem, pod mohutným stromem, v jejichž stínu je tak příjemně. Ačkoli vaše dcery smilní a...
Lukáš 13:1...mu někteří z přítomných vyprávěli o Galilejcíchjejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi. Ježíš jim...
Lukáš 23:29...dny, kdy lidé řeknou: ‚Blaze neplodnýmjejichž lůna nerodila a jejichž prsy nekojily!' Tehdy...
Římanům 4:7...skutků: "Blaze těm, jimž byly odpuštěny vinyjejichž hříchy byly přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin...
Efeským 1:19...mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je mocjejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc...
Filipským 4:3... s Klementem a s mými dalšími spolupracovníkyjejichž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu...
Koloským 2:22...Všechno to jsou jen lidské příkazy a naukyjejichž zneužívání je škodlivé. Pro svou okázalou nábožnost...
1. Timoteus 3:9...pokrytci, opilci nebo prospěcháři, ale lidéjejichž tajemství víry je v čistém svědomí. jsou také...
Židům 3:17...celých čtyřicet let? Kdo jiný než ti hříšnícijejichž těla padla na poušti? A komu odpřisáhl, že nevkročí...
Židům 13:11...právo jíst ti, kdo slouží stánku. Těla zvířatjejichž krev přináší velekněz do nejsvětější svatyně jako...
Juda 1:4...svatým. Vloudili se totiž mezi nás jistí lidéjejichž odsouzení bylo dávno popsáno. Tito bezbožníci...
Zjevení 13:12...i její obyvatelé budou klanět první šelmějejíž smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí...
Zjevení 17:8...propasti a jít do záhuby. A obyvatelé země, tijejichž jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |