Jej

Hledám pøesnì 'jej'. Nalezeno 445 veršù. Další varianty: ono (16) on (770) ním (650) němu (328) něm (348) něj (759) něho (29) (312) mu (2087) jemu (69) jej (489) jeho (3645) je (6538) ho (2256)
Genesis 1:27...lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu...
Genesis 2:3... kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal,...
Genesis 5:1... Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka...
Genesis 15:5...dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy,...
Genesis 15:12...zapadat, přišel na Abrama hluboký spánek. Náhle jej sevřela hluboká, děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi...
Genesis 18:19...požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, ...
Genesis 28:18...než Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Čas ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou,...
Genesis 31:45...svědectvím." Jákob tedy vzal kámen a vztyčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte...
Genesis 35:8... Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej proto nazval...
Genesis 35:14...od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kdeněmu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup,...
Genesis 39:21...královští vězni. Tak se Josef ocitl v žalářiHospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím a...
Genesis 45:19... abyste sáli tuk země. Dostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své děti a ženy,...
Genesis 49:23... jejíž výhonky se po zdi pnou. Zraňovali ho, stříleli, lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal...
Genesis 50:7... jíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé faraonovo služebnictvo, jeho...
Exodus 1:12...zásobovací města Pitom a Rameses. Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal....
Exodus 9:8...Farao však zůstal zatvrzelý a lid nepropustilHospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné...
Exodus 9:10...A tak vzali popel z pece, postavili se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil k nebi, vypukly na lidech i...
Exodus 12:5...kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe...
Exodus 12:14...vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve...
Exodus 12:21...vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej...
Exodus 12:22...Hod beránka. Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej do misky s krví a tou krví potřete nadpraží i obě...
Exodus 12:48...to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe,...
Exodus 15:13...pravici, země je pohltila. Lidjejž jsi vykoupil, však láskou provázíš, svou silou zvolna...
Exodus 15:25... "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volalHospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do...
Exodus 16:33...na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem many...
Exodus 16:34...je to uchováno pro všechna vaše pokolení." A tak jej Áron postavil před Truhlou svědectví, aby to bylo...
Exodus 17:15...zpod nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad...
Exodus 18:18...tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úpl se vyčerpáš - ty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol...
Exodus 20:11...ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich,...
Exodus 20:25...své jméno, k tobě přijdu a požehnám tiJestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných...
Exodus 22:26...bližního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou...
Exodus 22:29...skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso...
Exodus 23:4...chudákovi v jeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudil, poctivě mu...
Exodus 23:5... poctivě mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla koho, kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenem,...
Exodus 23:22...- vždyť v něm přebývá jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu...
Exodus 25:24...loket široký a jeden a půl lokte vysoký. Obložíš jej čistým zlatem a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec....
Exodus 26:13...houně bude splývat přes zadní stranu PříbytkuOnen loket, o který budou stanové houně z jedné i druhé...
Exodus 27:2... pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy, jež budou vystupovat...
Exodus 27:8...po obou bocích oltáře, aby se dal nosit. Uděláš jej dutý, z desek. udělají vše podle toho, jak ti bylo...
Exodus 28:15...stočené řetízky připevníš k těm obroučkám. Dále zhotovíš umně tkaný náprsník Božích rozhodnutí. Zhotovíš jej...
Exodus 28:17...a dvojitý, na píď dlouhý a na píď široký. Celý jej posázíš čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě...
Exodus 28:37...na něj vyryješ: Svatý Hospodinu. Modrou šňůrou jej zepředu připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele...
Exodus 28:38...šňůrou jej zepředu připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů...
Exodus 29:7...turban a na turban připevníš korunu svatosti. Nakonec vezmeš olej pomazání, vyliješ mu jej na hlavu a...
Exodus 29:36...budeš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na oltáři obřad smíření, abys jej očistil od hříchu, a...
Exodus 29:37... Po sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětil. Tak bude oltář svatosvatý. Cokoli se dotkne...
Exodus 30:3... dva lokte a z něj vystupují rohy. Obložíš jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i...
Exodus 32:11...z tebe učiním veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš...
Exodus 33:7...bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za táborem, daleko od tábora. Nazval jej Stan...
Exodus 37:11...loket široký a jeden a půl lokte vysoký. Obložil jej čistým zlatem a po jeho obvodu udělal zlatý věnec....
Exodus 37:26...měl dva lokte a vystupovaly z něj rohy. Obložil jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i...
Exodus 38:2... pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaroval rohy vystupující z oltáře a...
Exodus 38:4...veškeré jeho náčiní vyrobil z bronzu. K oltáři zhotovil také mřížový rošt z bronzu a připevnil jej zespodu...
Exodus 38:7...z akáciového dřeva a obložil je bronzem. Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal...
Exodus 39:5...ramenní díly, aby byl spojen. Tkaný pás, který jej obepínal, byl stejně jako efod ze zlata, z modré,...
Exodus 39:9...kmentu. Náprsník byl čtvercový; udělali jej dvojitý, po přehnutí byl na píď dlouhý a na píď široký....
Exodus 39:10...byl na píď dlouhý a na píď široký. Posázeli jej čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě rubín, topas...
Exodus 40:9...olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechno, co je v něm. Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš, a bude...
Exodus 40:13...do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Oblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi...
Leviticus 1:3...ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před...
Leviticus 1:17...popel. Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které...
Leviticus 2:9...k oltáři, odejme z památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící...
Leviticus 4:12...tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví. je spálen na místě, kam se sype...
Leviticus 4:19...který stojí u vchodu do Stanu setkávání. Potomněj odejme všechen tuk a nechá jej dýmat na oltáři. Naloží...
Leviticus 4:21...jim odpuštěno. Vynese býčka ven za tábor a spálí jej, jako spálil toho prvního býčka. To je oběť za hřích...
Leviticus 4:31...k patě oltáře. Všechen tuk odejme, jako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři...
Leviticus 4:35...k patě oltáře. Všechen tuk odejme (tak jako sejehněte odnímá tuk při pokojné oběti) a kněz jej nechá...
Leviticus 5:25...to odevzdá právoplatnému majiteli. Jako odškod přivede Hospodinu berana bez vady o patřičné ceně;...
Leviticus 6:3...v ohništi na oltáři, kde bude planout oheň. Kz si oblékne plátěné roucho a pod něj plátěné spodky....
Leviticus 7:24...hovězího dobytka nebo z ovce či kozy. Tuk zdechlého nebo rozsápaného zvířete se smí užívat k různým účelům,...
Leviticus 7:36... kdy budou uvedeni do kněžské služby HospodinuHospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode...
Leviticus 7:38...odškodnění, oběti pověření a pokojné obětiHospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy...
Leviticus 8:7...Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici, přepásal ho šerpou, oblékl mu plášť, na něj...
Leviticus 8:15...ruce na hlavu býčka obětovaného za hřích, Mojžíš jej zabil. Pak vzal jeho krev a prstem potřel rohy oltáře...
Leviticus 8:19...svými syny vložili ruce na hlavu berana, Mojžíš jej zabil. Potom pokropil oltář ze všech stran krví. Berana...
Leviticus 8:23...svými syny vložili ruce na hlavu berana, zabil jej. Mojžíš pak vzal trochu jeho krve a potřel lalůček...
Leviticus 9:15...dar lidu. Vzal kozla oběti za hřích lidu, zabil jej a obětoval jej za hřích tak jako předešlou oběť. Nechal...
Leviticus 13:3...Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Kz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud ochlupení na ráně...
Leviticus 13:5... kněz postiženého odloučí na sedm dní. Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila a...
Leviticus 13:6...se po kůži, odloučí ho na dalších sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří...
Leviticus 13:8...za čistého, musí se knězi ukázat znovu. Kz ho prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej...
Leviticus 13:11...ochlupení, a na otoku je jizva živého masaje to pokročilé malomocenství kůže - kněz jej prohlásí za...
Leviticus 13:15...na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. Jakmile kz spatří živé maso, prohlásí jej za nečistého. Živé maso...
Leviticus 13:17...zmizí a místo zbělá, přijde postižený ke knězi. Kz ho prohlédne: Pokud postižené místo zbělelo, prohlásí...
Leviticus 13:20...bělavě narudlá skvrna, musí být ukázán knězi. Kz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže...
Leviticus 13:22...na sedm dní. Pokud se po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud...
Leviticus 13:23... Pokud skvrna zůstane na místě a nerozšíří seje to jizva po vředu - kněz jej prohlásí za čistého. Když...
Leviticus 13:25...po vznikne bělavě narudlá nebo bílá skvrna, kz ji prohlédne: Pokud ochlupení na skvrně zbělelo a je...
Leviticus 13:27...a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne: Pokud se skvrna po kůži rozšíří,...
Leviticus 13:28...na místě, nerozšíří se po kůži a bude matnáje to otok po spálenině - kněz jej prohlásí za čistého,...
Leviticus 13:30...muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže...
Leviticus 13:34...s prašivinou odloučí na dalších sedm dní. Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovu: Pokud se prašivina...
Leviticus 13:37...že na vyrostlo černé ochlupení, prašivina se zhojila - je čistý a kněz jej prohlásí za čistého. Když bude...
Leviticus 13:44...narudlým otokem, podobná kožnímu malomocenstvíje ten člověk malomocný. Je nečistý - kněz jej musí...
Leviticus 14:7... Sedmkrát tou krví stříkne na člověka očišťovaného od malomocenství a prohlásí jej za čistého. Živého ptáka...
Leviticus 15:32...můj Příbytek, který je uprostřed nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron...
Leviticus 16:10...a obětuje ho jako oběť za hřích. Kozla, na něhož vyšel lospro Azazela', však postaví živého před...
Leviticus 16:18...shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krve z onoho...
Leviticus 16:19...rohy oltáře ze všech stran a trochu krve na něj sedmkrát stříkne prstem. Tak jej očistí a posvětí od...
Leviticus 20:2...Izraele: Kdokoli, Izraelita nebo přistěhovalec žijící v Izraeli, by daroval své dítě Molochovi,...
Leviticus 20:3...jej ukamenuje. sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval své dítě...
Leviticus 20:5... a neusmrtí ho, sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině. Jeho i všechny, kdo jej v...
Leviticus 20:6... Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti...
Leviticus 23:11... přineste první snop své sklizně ke knězi. Kz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli...
Leviticus 24:12...Šelomít, dcera Dibrího z pokolení Dan.) Nechali jej hlídat, dokud se nevyjasní, co jim Hospodin přikáže....
Leviticus 24:16...Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje...
Leviticus 25:14...každý ke svému vlastnictví. Když budeš svému bližnímu prodávat pozemek nebo jej budeš od svého...
Leviticus 25:15... Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního; podle počtu let, kdy budeš sklízet úrodu, ti...
Leviticus 25:27...k jeho vykoupení, spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej prodal....
Leviticus 25:29...se majitel vrátí ke svému vlastnictví. Prodá-li kdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho...
Leviticus 25:30...Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho...
Leviticus 25:35...trvalé vlastnictví. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej...
Leviticus 25:50...se vzmůže a vykoupí se sám. Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti....
Leviticus 26:26...odříznu od chleba, deset žen bude péci chlébjedné peci a odváží vám jej na příděl. budete jíst,...
Leviticus 27:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když kdo zasvětí život zvláštním slibem Hospodinu, smí jej za...
Leviticus 27:14... přidá k určené ceně ještě pětinu. Zasvětí-li kdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho...
Leviticus 27:15...kolik jej kněz ocení, při tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k...
Leviticus 27:33...svatý Hospodinu. Majitel nebude zjišťovat, zda je lepší, nebo horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby jej...
Numeri 1:51... Když se bude Příbytek chystat na cestu, levité jej složí; když se bude Příbytek chystat k táboření, levité...
Numeri 4:10...na olej, jichž se užívá k jeho obsluze, zabalí jej i s jeho veškerým náčiním do pokrývky z odolných usní a...
Numeri 5:17...ji pak vezme a postaví ji před Hospodina. Kz nabere do hliněné nádoby svatou vodu, vezme trochu...
Numeri 5:26...z moučné oběti do hrsti památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom ženě vypít tu vodu. Pokud se...
Numeri 7:1... a jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, pomazal a posvětil jej i veškeré...
Numeri 9:3...Izraele v určený čas slaví Hod beránka. Slavte jej v určený čas, čtrnáctého dne tohoto měsíce za soumraku....
Numeri 9:11...cestě, přesto Hospodinu slaví Hod beránka.  jej slaví za soumraku čtrnáctého dne druhého měsíce. ...
Numeri 9:14... Takový člověk ponese hřích. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u vás,...
Numeri 11:12...obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid zplodil, že...
Numeri 11:17... sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha, který je na tobě, a vložím jej na , aby nesli...
Numeri 11:25...z lidu a postavil je okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil s ním. Vzal z Ducha,...
Numeri 14:24... ji nespatří! Můj služebník Káleb ale jiného ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž...
Numeri 14:43...a padnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina a přestali jej následovat. Hospodin s vámi nebude...
Numeri 15:33...muže, jak v sobotní den sbírá dříví. Ti, kdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedli k Mojžíšovi,...
Numeri 15:34...k Mojžíšovi, Áronovi a celé obci a nechali jej ve vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním stát....
Numeri 15:35...vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním státHospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej...
Numeri 15:36...jej celá obec za táborem ukamenuje." Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, zemřel, jak...
Numeri 17:7...Když se však obec srotila proti Mojžíšovi a Áronovi, obrátili se ke Stanu setkávání a hle - přikryl jej...
Numeri 19:9...si tělo vodou. do večera však bude nečistýkdo čistý zatím nabere popel jalovice a uloží jej na...
Numeri 19:18...hřích a nalijí na něj do nádoby pramenitou vodukdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká...
Numeri 19:19...nebo zabitého nebo zemřelého nebo hrobu. Třetího a sedmého dne postříká čistý nečistého, a tak jej...
Numeri 20:21...a mocným vojskem. Edom odepřel Izraeli průchod svým územím, a tak jej Izrael musel obejít. Celá...
Numeri 21:24...poušť. Když dorazil do Jahcy, napadl Izrael. Ten jej však porazil ostřím meče a obsadil jeho zem od Arnonu...
Numeri 21:30...zajatkyně Sichona, krále Emorejců. Svrhli jsme je, zničeno vše od Chešbonu k Dibonu; plenili jsme jej...
Numeri 21:35...králem Sichonem, který bydlel v Chešbonu." A tak jej pobili i s jeho syny a s celým jeho lidem, z nich...
Numeri 22:6...přede mnou! Prosím pojď, proklej mi ten lidje na moc silný. Snad jej pak zvládnu porazit a vyhnat...
Numeri 22:11... syn Ciporův, pro poslal se slovy: ‚Hlenějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Pojď a zatrať...
Numeri 23:9...Bůh? Jak spílat, komu Hospodin nespílá? Z vrcholků skal jej vidím a z pahorků jej spatřuji: Hle, lid,...
Numeri 24:17...jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Vidím jej, i když to není teď, hledím na něj, i když ne zblízka:...
Numeri 27:18...Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův, je muž, ve...
Numeri 27:19... Vezmi jej k sobě a vlož na něj ruku. Postav jej před kněze Eleazara a před očima celé obce mu dej...
Numeri 27:20...a před očima celé obce mu dej pověření. Předej mu svou důstojnost, aby jej celá izraelská obec poslouchala...
Numeri 32:39...Machira, syna Manasesova, šli do Gileádu, dobyli jej a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Mojžíš tedy...
Deuteronomium 2:30...země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít svým územím....
Deuteronomium 4:29... nejedí ani necítí. Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým...
Deuteronomium 4:30... Toto vše ve tvém trápení postihne, avšak nakonec se vrátíš k Hospodinu, svému Bohu, a budeš jej...
Deuteronomium 4:33...anebo bylo o něčem takovém slýcháno. Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z prostředku ohně, jak jsi...
Deuteronomium 6:16...Boha, a vyhladí z povrchu země. Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste jej pokoušeli v Masse....
Deuteronomium 7:9... z ruky egyptského krále faraona. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající...
Deuteronomium 7:10...jej milují a dodržují jeho přikázání. Těm, kdo jej nenávidí, však odplácí osobně, aby je vyhubil. Nebude...
Deuteronomium 8:6...syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe. Zachovávej přikázání Hospodina, svého Boha, choď po jeho...
Deuteronomium 9:18...je roztříštil. Vrhl jsem se na zem a ležel před Hospodinem tak jako předtím - čtyřicet dní a čtyřicet nocí...
Deuteronomium 9:20...vyhladil. Ale i tenkrát Hospodin vyslyšelHospodin se hněval na Árona tak, že jej chtěl zahubit, a...
Deuteronomium 10:12... že jim ji dám!" Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina,...
Deuteronomium 10:18... mocný a hrozný Bůh, nestranný a neúplatný. Zjednává právo sirotku a vdově, miluje přistěhovalce, a tak...
Deuteronomium 13:9...světa či z druhého). Nesvoluj a neposlouchej ho! Nesmíš se nad ním slitovat a ušetřit jej. Nesmíš ho...
Deuteronomium 15:12...do otroctví, odslouží u tebe šest let, ale sedmého roku jej propustíš na svobodu. ho budeš propouštět na...
Deuteronomium 15:13... ale sedmého roku jej propustíš na svobodu.  ho budeš propouštět na svobodu, nenech jej odejít s...
Deuteronomium 15:18...o tvou děvečku. ti není zatěžko propustit jej na svobodu - vždyť se ti za těch šest let vyplatil...
Deuteronomium 15:22...nesmíš ho obětovat Hospodinu, svému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu či jelena, jsi...
Deuteronomium 16:7... v dobu, kdy jsi odcházel z Egypta. Připrav a sz jej na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a...
Deuteronomium 19:6...daleko, mohl by vraha dostihnout krevní mstitelje by jej pronásledoval, a ve své zuřivosti by jej mohl...
Deuteronomium 19:11...krev. Ta krev by padla na tebe! Pokud by však kdo úkladně napadl svého bližního z nenávisti a poté, co...
Deuteronomium 19:12...do jednoho z těchto měst, v takovém případě pro něj stařešinové jeho města pošlou, vezmou ho odtud a vydají...
Deuteronomium 19:16...výpovědí dvou nebo tří svědků. Povstane-li proti komu zlomyslný svědek, aby jej nařkl z odpadlictví, obě...
Deuteronomium 20:19...proti Hospodinu, svému Bohu. Budeš-li ve válce které město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič...
Deuteronomium 21:21... Neposlouchá nás, jen hoduje a pije." Všichni muži toho města jej ukamenují k smrti. Odstraň ze svého...
Deuteronomium 22:4...být lhostejný. Když uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě, nebuď lhostejný. Ochotně mu...
Deuteronomium 23:17...nevydávej jeho pánu. bydlí u tebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli městě, které si u vás vybere....
Deuteronomium 24:7...- vždyť by vzal do zástavy sám život! Bude-li kdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů...
Deuteronomium 25:2...odsoudí. Zaslouží-li si viník bičování, soudce jej položit a zbičovat pod svým dohledem tolika ranami,...
Deuteronomium 25:8...svou švagrovskou povinnost!" Stařešinové města jej tedy předvolají a promluví s ním. Bude-li stát na svém...
Deuteronomium 25:11...pod jménem "Rodina vyzutého". Když se budou muži prát, může se stát, že manželka jednoho přistoupí, aby...
Deuteronomium 29:19...dobře!" (Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.) Hospodin nikomu takovému nikdy neodpustí - naopak, vzplane...
Deuteronomium 29:20...této knize Zákona a jeho jméno pod nebem vymažeHospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů Izraele a...
Deuteronomium 31:9...se a nestrachuj." Když Mojžíš sepsal tento Zákon, předal jej levitským kněžím, kteří nosili Truhlu...
Deuteronomium 31:11...se sejde všechen Izrael, aby se ukázal před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolí. Tehdy...
Deuteronomium 31:12...Zákon, tak aby jej slyšeli. Shromážděte lidmuže, ženy, děti i přistěhovalce žijící ve vašich branách -...
Deuteronomium 32:10... Jákob je jeho vlastní pozemek. V pouštní kraji ho našel, v pustině divé, kvílící. Obklopil jej a...
Deuteronomium 32:15...i víno rudých hroznů směl jsi pítJešurun ale ztučněl, zbujněl. Ztučněl jsi, ztloustl,...
Deuteronomium 32:16...potupil. Cizími bohy popouzeli Boha, ohavnostmi jej dráždili. Obětovali ďáblům, a ne Bohu, těm novým bohům,...
Deuteronomium 33:7...mužů jen hrstka je!" O Judovi řekl: "VyslýchejHospodine, hlas Judův, k jeho lidu jej zpět přiváděj. Když...
Deuteronomium 33:8...pomáhej." O Levim řekl: "Kéž tvé urim a tumimHospodine, připadne muži tobě věrnému! Zkusils jej onou...
Deuteronomium 33:12... nikdy nevstali!" O Benjamínovi řekl: "Hospodinův miláček to je - kéž zůstává u něj v bezpečí! On...
Deuteronomium 34:6...služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin řekl. Pochoval jej v moábské zemi, v roklině naproti Bet-peoru, ale...
Deuteronomium 34:11... se kterým se Hospodin znal tváří v tvář. Kolik jen znamení a divů jej Hospodin poslal vykonat v Egyptě...
Jozue 3:1...obyvatelé se před námi třesou!" Jozue čas ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu. Došli k...
Jozue 6:18...domě, protože ukryla posly, které jsme vyslaliJenom se vyvarujte toho, co propadlo klatbě, abyste ...
Jozue 8:28...určil Jozuovi. Tak Jozue vypálil Aj a natrvalo jej obrátil v pustou hromadu sutin dodnes. Ajského krále...
Jozue 8:32... Jozue tam napsal na kameny opis Mojžíšova zákona; zapsal jej v přítomnosti synů Izraele. Celý Izrael se...
Jozue 10:31...s celým Izraelem táhl od Libny k Lachiši. Oblehl jej, zaútočil na něj a Hospodin vydal Izraeli do rukou i...
Jozue 10:32...Libny k Lachiši. Oblehl jej, zaútočil na nějHospodin vydal Izraeli do rukou i Lachiš. Dobyl jej druhého...
Jozue 10:34...Jozue s celým Izraelem táhl od Lachiše k Eglonu. Oblehli jej a zaútočili na něj. Téhož dne jej dobyli a...
Jozue 10:35...k Eglonu. Oblehli jej a zaútočili na něj. hož dne jej dobyli a vyhubili ostřím meče; všechno živé v...
Soudců 3:16...si vyrobil krátký dvojsečný meč, připásal si jej pod oděv k pravému stehnu a přinesl ten dar moábskému...
Soudců 6:3...zasel, přitáhli Midiánci a Amalekovci s východními národy a přepadli jej. Tábořili v zemi a pustošili...
Soudců 6:24..." řekl mu Hospodin. "Neboj se, nezemřeš." Gedeon tam proto postavil Hospodinu oltář a nazval jej...
Soudců 8:4...A po těch slovech se na něj přestali hněvat. Gedeon pak zamířil k Jordánu a se svými třemi sty muži jej...
Soudců 9:50...a žen. Potom Abimelech táhl k Tebecu, oblehl jej a dobyl. Uprostřed města byla pevná věž, kam utekli...
Růt 2:18...vymlátila a byla toho celá efa ječmene. Rút si jej odnesla do města a ukázala své tchyni, kolik toho...
2. Samuel 5:2..."Hle, jsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej...
2. Samuel 5:12...Davidovi postavili palác. Tehdy David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že vyzdvihl...
2. Samuel 7:10...jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby...
2. Samuel 7:14...a navěky upevním trůn jeho království.  mu budu otcem a on mi bude synem. Když pochybí, potrestám...
2. Samuel 18:19...Joába: "Dovol mi běžet a ohlásit králi, že jej Hospodin obhájil před jeho nepřáteli." Ten mu ale...
1. Letopisů 11:2... " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin, tvůj Bůh, řekl: ‚Ty...
1. Letopisů 17:9...jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby...
1. Letopisů 29:3...i množství alabastru. A protože chrám ho Boha je mým potěšením, přidávám také svůj osobní zlatý a...
2. Letopisů 30:5...řešení se líbilo králi i celé obci. Proto rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po...
Ezdráš 1:4...Izraele, Bohu, který je v Jeruzalémě. Kdokolijeho vyhnanců bude potřebovat pomoc k návratu, nechť jej...
Nehemiáš 9:7...život, tobě se klaní zástup nebeský! Ty jsi Hospodin, Bůh, který vybral Abrama, z chaldejského Uru jej...
Ester 3:1...pokyn to bylo zapsáno do říšské kroniky. Po nějaké době král Xerxes poctil Hamana, syna Hamedaty...
Ester 3:10..." Nato si král sňal z ruky pečetní prsten a dal jej tomu židobijci Hamanovi, synu Hamedaty Agagovce....
Job 19:16...sluhu, vůbec se neozve, jakkoli úpěnlivě prosím jej. Můj dech je odporný i manželce, hnusím se své...
Job 22:14...‚Co Bůh ? To může soudit přes mraky? Oblaka cloní jej, takže nevidí, když po nebeské klenbě obchází.' -...
Job 33:24...jeden z tisíců, který prohlásí jeho nevinu, smiluje se nad ním a řekne: ‚Vysvoboď jej, Bože, do jámy...
Job 37:24... bohatý ve spravedlnosti, nečiní příkoří. Toto je důvod, proč jej lidé ctí, i když ho ani mudrcové nevidí...
Job 40:15... - vždyť zachraňuje vlastní praviceJen se na behemota podívej, stejně jako tebe jsem stvořil...
Žalmy 5:13... se před tebou mohou veselit! Ty přeceHospodine, žehnáš spravedlivému, svou přízní jej obklopuješ...
Žalmy 8:6... že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, nad dílem...
Žalmy 18:1...budu tvou podobou, se probudím. Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida, který tuto...
Žalmy 20:7...ti Hospodin splní všechna tvá přání! Teď vím, že Hospodin svého pomazaného zachrání, ze své svatyně v nebi...
Žalmy 21:4...mu daroval, prosbu jeho rtů neodmítl jsi! sélahojným požehnáním vstříc mu jdeš, korunou z ryzího zlata...
Žalmy 22:24... uprostřed shromáždění budu velebit: Ctitelé Hospodina, chvalte jej, všechno símě Jákobovo, slavte jej,...
Žalmy 22:27... své sliby splním před jeho ctiteli. Jíst budou ponížení a budou nasyceni, chválit Hospodina budou, kdo jej...
Žalmy 25:14...svůj život šťastně, jeho potomstvo zdědí zemHospodin důvěřuje těm, kdo jej ctí, jeho smlouva jim dává...
Žalmy 27:4...válka, i tehdy se budu spoléhat. Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal:...
Žalmy 30:6... jeho věrní, chvalte památku jeho svatostiJeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý...
Žalmy 33:8... hlubiny uložil do svých pokladnic. Měj v úctě Hospodina, celá zem, všichni obyvatelé světa, ctěte jej! On...
Žalmy 34:6...mi, ze všech mých obav vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat...
Žalmy 34:7...nebudou v hanbě skrývat tvář! Když chudák volalHospodin slyšel, ze všech úzkostí jej zachránil! Hospodinův...
Žalmy 34:20...zachrání! Mnohá trápení zažívá spravedlivýHospodin jej ale ze všech vyprostí. On střeží všechny jeho...
Žalmy 37:24...schvaluje. I kdyby zakolísal, přece neupadneHospodin za ruku drží jej. Býval jsem mlád a jsem starý,...
Žalmy 41:3...myslí na ubohé, ve zlý den mu Hospodin pomůžeHospodin ho uchrání, naživu udrží jej, šťastným na zemi ho...
Žalmy 41:4...na zemi ho učiní, nevydá ho zvůli nepřátelHospodin jej posílí na lůžku nemocných - z jeho nemoci jej...
Žalmy 48:13...Jen jásají judské dcery nad soudy Božími! Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat,...
Žalmy 68:2...zpěváka. Zpívaný žalm Davidův. Povstane Bůhjeho nepřátelé prchnou, ti, kdo jej nenávidí, před ním...
Žalmy 69:35... nepohrdá svým lidem v zajetí. Nebesa i země  jej oslavují, též moře i všechna havěť v nich! Bůh totiž...
Žalmy 72:17...vlní, jeho města kvetou jak tráva na poli!  jeho jméno trvá navěky, dlouho jak slunce jeho věhlas...
Žalmy 85:10..."Jen se nevracejí k svému bláznovství!" Jeho spása je blízko těm, kdo jej ctí, v naší zemi se sláva...
Žalmy 87:5...i Habešské - každý z nich se tu narodil!" O Sionu se pak prohlásí: "Ten i ten se v něm narodil. Kéž jej...
Žalmy 89:22... svým svatým olejem jsem ho pomazal. ruka jej bude podpírat, paže mu bude síly dodávat. Nebude jej...
Žalmy 89:23...podpírat, paže mu bude síly dodávat. Nebude jej moci vydírat nepřítel, nebude přemožen žádným zlosynem....
Žalmy 89:24...nepřítel, nebude přemožen žádným zlosynemJeho protivníky před ním rozdrtím, ty, kdo jej nenávidí,...
Žalmy 89:28...- ‚ty jsi můj Bůh, skála záchrany!' A tak jej prvorozeným učiním, nejvyšším bude z králů na zemi....
Žalmy 89:39...- ten věrný svědek v oblacích!" séla Teď jsi jej ale zavrhl, zapudil, na svého pomazaného ses rozzuřil....
Žalmy 89:42... jeho opevnění jsi rozbořil. Všichni kolemjdoucí jej drancují, svým sousedům je vydán k tupení! Zvedl jsi...
Žalmy 91:15... jméno a ho vyvýším. Bude volat a  mu odpovím, v dobách soužení budu s ním, vysvobodím jej a...
Žalmy 97:2...se, země, množství ostrovů zajásá! Hustý mrak jej obklopuje, právo a spravedlnost jeho trůn podpírá....
Žalmy 97:3...a spravedlnost jeho trůn podpírá. Předchází jej prudký plamen, spaluje protivníky kolem dokola! Světu...
Žalmy 105:19... hrdlo uvězněné v železech. Když se pak splnila jeho předpověď, když jej protříbila Hospodinova řeč, král...
Žalmy 105:21...okovů, vládce národů dal mu svobodu. Správcem svého paláce jej učinil - vládl nade vším jeho bohatstvím!...
Žalmy 107:32...za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi!  je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě starců jej...
Žalmy 109:30...do hanby, jsou zahaleni pláštěm ostudyHospodina svými ústy velmi velebím, oslavuji jej mezi...
Žalmy 111:5...a soucitný je Hospodin! Potravu dává těm, kdo jej ctí, svou smlouvu si připomíná navěky! Svému lidu své...
Žalmy 119:2...kdo se řídí Hospodinovým zákonem! Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají,...
Žalmy 127:1... Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí. Nechrání-li...
Žalmy 132:13...synové na věky věků dosednou na tvůj trůn." Hospodin si přece Sion zvolil, oblíbil si jej za svůj...
Žalmy 147:11...sílu koní, ve svalech siláků nemá zalíbeníHospodinu se líbí ti, kdo jej ctí, ti, kdo v jeho lásku...
Žalmy 149:1... jeho nejbližších! Haleluja! Haleluja! Zpívejte Hospodinu novou píseň, shromáždění věrných chválí jej!...
Přísloví 3:6...se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za...
Přísloví 6:15... neustále sváry rozsévá. Proto, neštěstí jej náhle potká, v mžiku jej rozdrtí, nebude pomoci. Těchto...
Přísloví 7:21... do konce měsíce se nevrátí!" Proudem těch slov jej nakonec svedla, úlisnými rty jej zlákala. Jako vůl na...
Přísloví 9:18...pokrm tolik příjemný!" Netuší hňup, že podsvětí jej čeká: v pekelné jámě jsou ti, jež pozvala! Zde jsou...
Přísloví 11:1...darebáků však jen zvrácenost. Falešné váhy se Hospodinu hnusí, poctivé závaží jej potěší. Pýchu následuje...
Přísloví 11:20...za špatností ale ke smrti. Zvrhlé povahy se Hospodinu hnusí, kdo žijí bezúhonně, ti jej potěší. Zlý...
Přísloví 12:22... darebáky stíhá samé neštěstí. Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší. Rozvážný...
Přísloví 14:1... břicho ničemů zůstane o hladu. Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej boří svýma rukama. Hospodina ctí,...
Přísloví 14:31...životě, závist je ale jako kostižer. Kdo utiskuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; ctí jej však ten, kdo nuzným...
Přísloví 15:12...záhuby - do srdce člověka tím spíš! Drzoun nemiluje toho, kdo jej kárá, a proto za moudrými nechodí....
Přísloví 18:16... Dar otvírá člověku dveře, i před velikány jej přivede. První, kdo líčí spor, se zdá být v právu,...
Přísloví 18:17... První, kdo líčí spor, se zdá být v právu, příchod druhého jej ale prověří. Los dokáže ukončit sváry, i...
Přísloví 18:22...ovoce. Kdo našel manželku, ten našel štěstíHospodin jej svou přízní obdařil. Chudák poníženě prosí,...
Přísloví 20:2...lev řve, král hrůzu nahání; svůj život ohrožuje, kdo jej popudí. Upustit od sporu je člověku ke cti,...
Přísloví 24:3...trápili. Moudrost dovede postavit dům, šikovnost jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje plní majetkem...
Přísloví 25:13...je moudrá výtka pro vnímavý sluch. Chladivým shem uprostřed léta je věrný posel těm, kdo jej vyslali;...
Přísloví 25:16...jemný jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li medjez ho s mírou; jinak se přesytíš a zvrátíš jej. Navštěvuj...
Přísloví 31:16...služebným rozdělí úkoly. Posoudí pozemek a sama jej pořídí, z vlastního výdělku sází vinici. Odhodlaně se...
Kazatel 4:10...jejich námaha štědrou odměnu: Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo...
Kazatel 7:14...den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil tak jako ten druhý, aby si člověk nikdy nebyl...
Kazatel 7:28...jsem porovnával s druhým, abych našel smysl, po němž duše tolik toužila, ale nenašel jsem jej. Mezi...
Kazatel 8:8... co chystá budoucnost? Nikdo neovládne vítr, aby jej lapil, dnem svojí smrti nikdo nevládne. Nikdo nemá...
Kazatel 11:1...svůj chléb po vodě - po čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co...
Kazatel 11:8...vidět slunce je tak příjemné! Jakkoli dlouho člověk žije, ze všech těch let se raduje - ale...
Píseň 3:11...jeruzalémských dcer. Vyjděte a pohleďte, dcery sionské, na krále Šalomouna v koruně, jíž jeho matka zdobí...
Píseň 6:1... Kam odešel tvůj miláček, ty nejkrásnější z žen? Kam se obrátil tvůj miláček, abychom jej s...
Izaiáš 7:1...tak je svaté símě oním pahýlem." Za vlády judského krále Achaze, syna Jotamova, syna Uziášova, vytáhl...
Izaiáš 9:12...se ještě chystá udeřit! Lid se však nevrátil k tomu, kdo jej ranil, Hospodina zástupů hledat nechtěli. Proto...
Izaiáš 11:15...na Edom a Moáb, i Amonci je budou poslouchatHospodin vysuší záliv Egyptského moře, na Eufrat máchne...
Izaiáš 13:1...Svatý izraelský uprostřed tebe!" Ortel nad Babylonem, jak jej viděl Izaiáš, syn Amosův: Zvedněte korouhev...
Izaiáš 13:20...města - jako Sodoma a Gomora! Nebude seněm nikdy žít, žádné pokolení jej neobydlí; neutáboří se...
Izaiáš 14:23...jeho potomka i nástupce, praví Hospodin. Obrátím jej v hnízdiště sýčků a v bahnitou mokřinu; metlou zkázy...
Izaiáš 20:1... dědictví!" V roce, kdy asyrský král Sargon vyslal do Ašdodu svého vrchního velitele a ten jej...
Izaiáš 27:7... Bil snad Bůh Izrael tak jako ty, kdo bili jej? Copak ho zabíjel, jako jsou zabiti jeho vrahové?...
Izaiáš 31:5...návrší. Jako se ptáci vznášejí nad hnízdem, tak Hospodin zástupů zaštítí Jeruzalém; zaštítí jej a vysvobodí...
Izaiáš 38:1...syn Esar-chadon. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, jej navštívil a řekl...
Izaiáš 42:10...Ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím. Zpívejte Hospodinu novou píseň, po celém světě chvalte jej -...
Izaiáš 44:20...člověk se krmí popelem, oklamané srdce svádí jej. Nezachrání se, neřekne: "Nedržím v pravici prázdnou...
Izaiáš 45:11...A ženě: "Na cos měla bolesti?" Toto praví Hospodin, Izraelův Svatý, který jej utvořil: Na budoucnost...
Izaiáš 51:23...kalicha mého hněvu nebudeš pít nikdy víc. Dám jej však do ruky tvých trapičů, kteří ti říkali: "Sehni se,...
Izaiáš 53:8...ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel. Vzali jej, aby byl zadržen a souzen; kdo z jeho současníků na to...
Izaiáš 53:10...nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lestHospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej...
Izaiáš 58:7...bezdomovcům svůj dům otevřít? Když vidíš nahého, nemáš jej přiodít, přestat být netečný k vlastním...
Jeremiáš 2:3...pouští, v tom nehostinném kraji. Izrael býval Hospodinu svatý, byl prvotinou jeho úrody; všichni, kdo jej...
Jeremiáš 13:5...ho schovej ve skalní puklině." Šel jsem tedy a schoval jej u Pratu, jak mi Hospodin přikázal. Po mnoha dnech...
Jeremiáš 19:14...kde se konaly úlitby cizím bohům.'" Když se pak Jeremiáš vrátil z Tofetu, kam jej Hospodin poslal...
Jeremiáš 31:10...otec, můj prvorozený je Efraim! Slyšte slovo Hospodinovo, národy, zvěstujte v krajích daleko za moři:...
Jeremiáš 33:16...a spravedlnost. V těch dnech bude Juda zachrán a Jeruzalém bude žít v bezpečí. A takto jej budou...
Jeremiáš 34:14... uzavřel jsem s nimi tuto smlouvu: ‚Sedmého roku každý propustíte svého hebrejského bratra, který se...
Jeremiáš 36:21...před krále a všechno mu to oznámili. Král poslal Jehudiho pro svitek. Jehudi jej přinesl ze síně písaře...
Jeremiáš 39:1...Jeruzaléma došlo takto: V desátém měsíci devátého roku vlády judského krále Cidkiáše přitáhl k Jeruzalému...
Jeremiáš 40:5...Gedaliášovi, synu Achikama, syna Šafanova, kterého babylonský král jmenoval správcem judských měst. Bydli u...
Jeremiáš 43:1... kam se vám zachtělo jít a usadit se tam!" Tak Jeremiáš dopověděl všemu lidu všechna slova Hospodina,...
Jeremiáš 47:7...a zastav se!' Jak by však mohl spočinout, když mu Hospodin poručil? Poslal jej proti Aškelonu, namířil jej...
Jeremiáš 48:12... jeho vůně se nemění. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy na něj pošlu přelévače, kteří jej vylijí,...
Jeremiáš 49:2...tam bydlí ve městech? Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy proti Rabě Amonců zakřičím do bitvy. Zbude z...
Jeremiáš 49:12...žít, tvé vdovy ve mne doufají.'" Tak praví Hospodin: "Hle, ti, kdo neměli pít kalich hněvu, jej teď...
Jeremiáš 50:9...ovcemi! Hle, probouzím, vedu proti Babylonu srocení mocných národů ze země severní. Sešikují se...
Jeremiáš 51:2... proti těm, kdo žijí v Leb-kamaji. Pošlu na Babylon cizince, provanou a vyprázdní jeho zem. Ano, obklíčí...
Jeremiáš 51:9...jeho rány, třeba se uzdraví! "Léčili jsme Babylon, ale neuzdravil se. Opusťme jej, pojďme každý do své...
Jeremiáš 51:42...mohl být tak zpustošen Babylon mezi národy! Babylon zaplavilo moře, příval jeho vln jej pohltil. Z jeho měst...
Pláč 3:25... říkám si, v něj složím svoji naději. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej...
Pláč 3:30... klesne - snad je naděje! Tvář nastaví tomu, kdo jej bije, potupou je nasycen. Hospodin přece...
Ezechiel 3:3...ti dávám, si nasyť žaludek, naplň si jím břicho." Snědl jsem jej tedy a v ústech mi chutnal sladce jako...
Ezechiel 3:18... vyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a ty ho nevaruješ, nepromluvíš, abys tomu...
Ezechiel 7:15...do boje - na celý ten dav dopadá můj hněv! Venku je meč, doma hlad a mor; kdo je v krajině, mečem zahyne,...
Ezechiel 10:7...cherubů," vešel mezi a postavil se ke koluJeden z cherubů natáhl ruku k ohni mezi cheruby, nabral jej...
Ezechiel 14:8...něj, Hospodin mu odpovím osobně. Proti takovému člověku se postavím tváří, udělám z něj výstražné...
Ezechiel 17:16... copak unikne? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, zemře v Babylonu, v zemi toho krále, který jej...
Ezechiel 25:13...tou pomstou provinil, proto tak praví Panovník Hospodin: Vztáhnu svou ruku na Edom, vyhladím z něj lidi i...
Ezechiel 28:24... nebude obklopen zlomyslnými sousedy, kteří jej bodají jako trní a píchají jako bodláčí. Tehdy poznají,...
Ezechiel 30:25...ním bude sténat, jako sténají ranění. Paže babylonského krále posílím, ale faraonovy paže budou svěšeny....
Ezechiel 31:11... takže jeho srdce tou výškou zpychlo, vydám jej do rukou vůdce národů, aby s ním naložil, jak si za...
Ezechiel 31:12...zaslouží. Zavrhl jsem ho a cizáci, ti nejukrutnější mezi pohany, jej porazili a nechali ho být. Jeho...
Ezechiel 32:16... tehdy poznají, že jsem Hospodin. Toto je žalozpěv určený k truchlení. jej zpívají dcery...
Ezechiel 39:11...ty, kdo je plenili, praví Panovník Hospodin. Toho dne určím Gogovi pohřebiště v Izraeli, průsmyk ležící na...
Ezechiel 42:15...pro lid, převléknou se do jiných šatů." Když dokončil měření uvnitř chrámového okrsku, odvedl východní...
Ezechiel 43:20... mladého býčka k oběti za hřích. Vezmeš trochu jeho krve a potřeš čtyři rohy oltáře, čtyři hrany...
Ezechiel 43:22...místě chrámového okrsku mimo svatyni. Druhého dne přineseš k oběti za hřích kozla bez vady, aby jím...
Daniel 1:1...HOSPODIN JE TAM. Ve třetím roce vlády judského krále Joakima přitáhl k Jeruzalému babylonský král...
Daniel 2:4..." Mágové králi odpověděli: (aramejsky) " žiješ, králi, navěky! Rač nám prosím ten sen vyprávět a my...
Daniel 2:7..."Nechť nám král prosím vypráví ten sen a my jej vyložíme." Král však řekl: "Je mi to jasné! Snažíte se...
Daniel 4:12... tak jako ptáci z jeho větví! Pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a bronzových...
Daniel 4:13...a o pastvu se dělí se zvěří. Lidský rozum  jej opustí a dostane rozum zvířecí, dokud mu neuplyne sedm...
Daniel 4:15...nad ním může postavit i nejnižšího z lidí.' Toto je tedy sen, který jsem , král Nabukadnezar, viděl. Ty mi...
Daniel 4:20...sahá na kraj světa. Viděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupuje z nebe a říká: ‚Porazte ten strom a...
Daniel 5:11...se tolik a nebuď bledý. Máš ve svém království muže, v němž přebývá duch svatých bohů. Ten za dnů tvého...
Daniel 5:19... slávu a velebnost. Pro tu velikost, kterou ho obdařil, jej s bázní a chvěním ctili lidé všech národů a...
Daniel 7:14...předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda, sláva i království, aby jej ctili všichni...
Daniel 7:16... velmi rozrušilo. Přistoupil jsem tedyjednomu z těch, kdo tam stáli, a ptal se jej, co to všechno...
Daniel 7:26...časy a půl času. Potom však zasedne soud a zbaví jej moci, aby byl navždy zničen a zahuben. Království, moc...
Daniel 7:27...království pod nebem pak bude odevzdána svatému lidu Nejvyššího. Jeho království potrvá věčně a všichni...
Daniel 9:3...let. Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a prosbách, s postem, v pytlovině a...
Daniel 11:1... jedině Michael, váš kníže. Proto jsem v prvním roce Darjaveše Médského povstal, abych jej posílil a...
Daniel 11:39...a klenoty. S tímto cizím bohem ovládne nejmocnější pevnost. Ty, kdo jej uznají, zahrne poctami, svěří...
Ozeáš 2:25...i oleji a to vše odpoví Jizreeli. Do země si jej zaseji a nad Lo-ruchamou se smiluji. Lo-amiho oslovím:...
Ozeáš 8:3... Izrael zná!" Izrael ale dobro opustil, a tak jej bude stíhat protivník. Dosazují si krále, ale beze ;...
Ozeáš 11:1...den, král Izraele bude zahuben. Když byl Izrael ještě dítětem, zamiloval jsem si jej; tehdy jsem povolal...
Ozeáš 12:5... Zápasil s andělem a zvítězil; s pláčemněj tehdy o milost žadonil. Našel jej v Bet-elu a tam s ním...
Ozeáš 13:13... jeho hřích dobře uložen. Porodní křeče sevřou jej, on je však dítě nemoudré - jakmile přijde jeho čas,...
Joel 2:11...slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězdHospodin sám pak burácí v čele své armády; jeho tábor je...
Amos 4:7...Hospodin. Odepřel jsem vám také déšť, když do ž zbývaly tři měsíce. Jedno město jsem skrápěl deštěm,...
Amos 9:11...se nic nestane. Nepotká nás žádné neštěstí!" Toho dne obnovím zbořený stan Davidův. Opravím jeho trhliny a...
Abdiáš 1:18...svůj dědičný majetek. Dům Jákobův pak bude ohněm a Josefův dům plamenem, dům Ezauův však bude strništěm....
Jonáš 3:3...velikého města, a kaž mu, co ti sám řeknu." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin řekl....
Nahum 2:3...se na bedrech, všechnu svou sílu posbírejHospodin Jákobovi hrdost navrací, hrdost, jež Izraeli...
Abakuk 2:15...Hospodinovy, tak jako vody naplňují moře. Běda tomu, kdo dává pít svému bližnímu, kdo jej opíjí z číše svého...
Abakuk 3:13...šlapeš národy. Vyšel jsi zachránit svůj lid, svého pomazaného zachránit. Vůdce zlého domu jsi rozdrtil,...
Zachariáš 9:8...se při svém domě jako stráž proti těm, kdo by jej chtěli napadat. Po mém lidu nebude šlapat tyran -...
Zachariáš 12:3...totiž bude obléhán a stejně tak i Juda. V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny...
Matouš 16:25.... Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro , ten jej...
Marek 3:2... byl tu člověk s ochrnutou rukou. Sledovali ho, zda jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. Ježíš...
Marek 8:35.... Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale kdokoli by ztratil život pro a pro...
Lukáš 1:50...věci Ten, který je mocný. Jeho jméno je svatéjeho milosrdenství k těm, kdo jej ctí, trvá od pokolení do...
Lukáš 4:1...Enoše, syna Setova, syna Adamova, syna Božího.  Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej...
Lukáš 4:13...Hospodina, svého Boha.'" Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další...
Lukáš 7:9...svému otrokuUdělej to,' udělá to." Když to Ježíš uslyšel, užasl nad ním, obrátil se a řekl zástupu,...
Lukáš 9:24...mne. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro , ten jej...
Lukáš 11:25...domu, odkud jsem vyšel.' Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů,...
Lukáš 17:33...ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej zachová. Říkám...
Lukáš 22:17... dokud nedojde naplnění v Božím království." Uchopil kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte jej a rozdělte se...
Lukáš 22:22...na stole vedle . Syn člověka sice odchází, jak je určeno, ale běda tomu, kdo jej zrazuje." Začali se tedy...
Lukáš 22:36... Řekl jim: "Teď ale, kdo měšec, si ho vezme, a také mošnu. Kdo nemá meč, prodá plášť a...
Lukáš 23:14...muže i lid a řekl jim: "Přivedli jste mi tohoto člověka jako rozvraceče lidu. Hle, vyslechl jsem ho...
Jan 1:18...skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdy nikdo neviděljednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil....
Jan 12:25...hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání...
Jan 12:48...abych svět spasil. Kdo odmítá a nepřijímá moje slova, , kdo by ho soudil. V poslední den jej bude...
Jan 18:4...a přišli tam s lucernami, pochodněmi a zbraněmiJežíš, vědom si všeho, co jej čekalo, jim vyšel vstříc se...
Jan 19:3...ji na hlavu. Navlékli mu purpurový plášť a s voláním: " žije židovský král!" jej tloukli holemi. Pilát pak...
Skutky 2:24...vydal, ukřižovali jste ho rukama bezbožníků. Bůh jej ale vzkřísil a zprostil utrpení smrti, protože nemohl...
Skutky 7:27...druhému ubližujete?' Ten, který ubližoval svému bližnímu, jej však odstrčil: ‚Kdo ustanovil naším...
Skutky 7:45... Tento stánek převzali naši otcové a s Jozuem jej vnesli na území pohanů, které Bůh před našimi otci...
Skutky 10:40... Oni ho přibili na kříž a popravili, ale Bůh jej třetího dne vzkřísil a dal, aby se ukázal - ne všemu...
Skutky 12:10...myslel si, že vidění. Když minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města, a...
Skutky 12:23...začal volat: "Hlas boží, ne lidský!" A vtom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu:...
Skutky 13:17..."Izraelité a všichni Boží ctitelé, slyšte: Bůh tohoto lidu, Izraele, vyvolil naše otce. Pozdvihl tento lid,...
Skutky 13:22...muže z pokolení Benjamínova. Po čtyřiceti letech jej však zavrhl a pozdvihl jim za krále Davida, o němž...
Skutky 13:29...jeho popravu. Když naplnili všechno, coněm bylo psáno, sňali jej z kříže a položili do hrobu. Bůh...
Skutky 13:30... sňali jej z kříže a položili do hrobu. Bůh jej ale vzkřísil z mrtvých! On se pak po mnoho dní ukazoval...
Skutky 15:16...‚Znovu se vrátím a obnovím zbořený stan DavidůvJeho trosky obnovím a vztyčím jej, aby ostatní lidé hledali...
Skutky 20:10...ho zvedli, byl mrtev. Pavel sešel dolů a objal jej; potom ho vzal do náruče a řekl: "Buďte klidní, je v...
Skutky 21:3... Přiblížili jsme se na dohled ke Kypru, nechali jej vlevo a plavili se dál do Sýrie. Když jsme pak přistáli...
Skutky 22:30...římského občana. Velitel chtěl zjistit, z čeho přesně jej Židé obviňují. Nazítří ho proto nechal vyvést...
Skutky 23:28...a zachránil ho. Protože jsem chtěl zjistit, z čeho jej obviňují, přivedl jsem ho do jejich Velerady....
Skutky 23:29...jsem ho do jejich Velerady. Shledal jsem, že jej obviňují kvůli sporným otázkám jejich Zákona a že...
Skutky 24:8... sám se budeš moci přesvědčit o všem, z čeho jej žalujeme." Židé s tou řečí souhlasili a potvrzovali,...
Římanům 11:31...teď přišlo milosrdenství na vás. Právě tak jej teď neposlechli oni, aby pro milosrdenství prokázané...
Římanům 14:3...nepohrdá tím, kdo nejí, a kdo nejí, nesoudí toho, kdo - vždyť Bůh jej přijal! Kdo vůbec jsi, že soudíš...
Římanům 14:4...Bůh jej přijal! Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem obstojí, či selže....
Římanům 15:21...neslyšeli, abych nestavěl na cizím základě. Jak je psáno: "Ti, kterým nebyl ohlášen, jej spatří, ti, kdo...
1. Korintským 2:9...totiž znali, neukřižovali by Pána slávy. Ale jak je psáno: "Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku...
2. Korintským 5:3...ocitnout se v našem nebeském příbytku -  jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto...
Efeským 1:22...věku nebo v budoucím. Bůh "poddal všechno pod jeho nohy" a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho...
Filipským 1:30...boj, jaký jste viděli u , a jak slyšíte, vedu jej i nadále. Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké...
Filipským 2:9... a to k smrti - k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu...
Koloským 2:14...viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpisjehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej...
Koloským 4:10... Ti vám poví o všem, co se tu děje. Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos, Barnabášův bratranec...
2. Timoteus 2:12...Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žítJestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme,...
Židům 2:3...neposlušnost stihl spravedlivý trest, jak bychom tedy unikli my, kdybychom opomíjeli takovéto spasení?...
Židům 2:7...tvor, že zajímá? O málo nižším než anděly jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, k jeho nohám...
Židům 3:17...snad všichni, kdo s Mojžíšem vyšli z Egypta? Kdo jej roztrpčoval po celých čtyřicet let? Kdo jiný než ti...
Židům 5:9... Jakmile dosáhl cíle, stal se pro všechny, kdo jej poslouchají, původcem věčného spasení, když ho Bůh...
Židům 11:6... měl pověst Božího oblíbence a bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit,...
Židům 12:17...chtěl zdědit požehnání, byl odmítnut (ačkoli se jej s pláčem dožadoval), neboť nenašel příležitost k pokání...
Židům 12:19...a vichřici, k troubení polnice a k hlasu znějícímu tak, že když jej slyšeli, prosili, aby k nim ...
Jakub 1:14...zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní...
Jakub 1:25... hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co...
Jakub 2:5... milovaní bratři: Copak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni...
1. Petr 1:17..."Buďte svatí, neboť jsem svatý." Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže...
1. Petr 1:21...ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil...
2. Petr 2:5... Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a...
1. Jan 1:2...rukama dotýkali - o Slovu života: Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme vám...
1. Jan 5:15... slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykolico prosíme, pak víme, že to, jsme jej prosili,...
Zjevení 1:7...věky věků. Amen. Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země...
Zjevení 18:21...Bůh je odsoudil za to, jak odsuzovalo vás! Tehdy jeden silný anděl zvedl balvan veliký jako mlýnský kámen a...
Zjevení 19:5...Haleluja!" A od trůnu se ozvalo: "Chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo jej ctíte, malí...
Zjevení 20:2...propasti a veliký řetěz. Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na...

Slova obsahující jej: jej (489) její (315) jejího (47) jejíhož (2) jejich (1791) jejích (36) jejichž (35) jejíchž (2) jejím (54) jejíma (1) jejími (10) jejímu (16) jejímž (1) jejíž (12) jejž (9) míjejí (5) neopíjejte (1) nepobíjej (1) nezabíjej (9) nezabíjejte (3) opájej (1) opájejí (1) opíjejí (2) pobíjejte (1) pomíjející (3) svíjej (2) svíjejí (1) svíjejte (2) zabíjej (2) zabíjejí (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |