Jejímu

Hledám varianty 'jejímu' [ jejímu (16) jejími (10) jejíma (1) jejím (54) jejích (36) jejího (47) její (315) ]. Nalezeno 396 veršù.
Genesis 3:15...nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvýmjejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu."...
Genesis 16:9... řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím...
Genesis 20:7...jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a...
Genesis 21:10... Řekla tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečkujejího syna. Syn děvečky přece nebude dědit spolu s mým...
Genesis 24:22...vážící půl šekelu a dva zlaté náramky pro její ruce, každý o váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi...
Genesis 24:30...i náramky na rukou své sestry Rebeky a slyšel její slova, když říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil."...
Genesis 24:53...a zlaté šperky a šaty a dal je Rebece. Také jejímu bratrovi a její matce dal vzácné dary. A tak jedli a...
Genesis 24:55...ráno vstali, řekl: "Propusťte k mému pánu." Její bratr a matka však odpověděli: " s námi dívka...
Genesis 24:59.... "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebekujejí chůvu propustili s Abrahamovým služebníkem a s jeho...
Genesis 24:61...símě vládne branami svých nepřátel." Rebekajejí děvečky pak vstaly, vsedly na velbloudy a následovaly...
Genesis 25:22...a Rebeka, jeho žena, počala. Když se však dětijejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak...
Genesis 25:24..." Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Ten, který vyšel první, byl celý...
Genesis 27:42...zabiji!" A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého...
Genesis 29:2... neboť ta studna sloužila k napájení stád. V jejím ústí však ležel veliký kámen. Pastýři ten kámen z...
Genesis 29:12...se rozplakal. A když řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn, běžela to povědět svému...
Genesis 29:31...Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná. Léa počala a porodila...
Genesis 30:10...svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženuJejí otrokyně Zilpa potom Jákobovi porodila syna. Léa...
Genesis 30:22...pamatoval i na Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její lůno. Počala tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh...
Genesis 33:2...postavil otrokyně s jejich dětmi dopředu, Léujejími dětmi za a Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel...
Genesis 34:11...v , obchodujte a mějte ji za svou!" Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám,...
Genesis 35:20...na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na...
Genesis 38:12...manželka, dcera Šuova, zemřela. Když se Juda po její smrti utěšil, odešel se svým adulamským přítelem...
Genesis 38:27...A víckrát s nespal. Když pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během...
Genesis 39:12...a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šatyjejí ruce, utekl a běžel ven. Když uviděla, že nechal...
Exodus 2:5... Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcerajejí služebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi rákosím...
Exodus 3:22...s prázdnou. Každá žena požádá svou sousedkujejí návštěvu o stříbrné a zlaté šperky a šaty, které...
Exodus 18:3...Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolujejími dvěma syny. První se jmenoval Geršom, Přistěhovalec,...
Exodus 18:6...Jetro, jdu k tobě s tvojí manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil...
Exodus 19:12...se vystoupit na horu nebo se jen dotknout jejího okraje. Každý, kdo se dotkne hory, musí zemřít,...
Exodus 23:10...Egyptě!" "Šest let osívej svou zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se...
Exodus 25:11... Obložíš ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté...
Exodus 25:12...Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš jejejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva...
Exodus 25:19...tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové mají rozpjatá křídla, jimiž...
Exodus 27:11...stranu: zástěny budou mít délku 100 loketjejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bude z bronzu,...
Exodus 35:12...spony, rámy, svlaky, sloupy a patky, Truhlujejí tyče a slitovnici, zastírající oponu, stůl, jeho tyče...
Exodus 37:2... Obložil ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu udělal zlatý věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté...
Exodus 37:3... Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil jejejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva...
Exodus 37:8...tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové měli rozpjatá křídla, jimiž...
Exodus 38:11...severní straně byly zástěny v délce 100 loketjejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bylo z bronzu,...
Exodus 39:35...usní, zastírající oponu, Truhlu svědectvíjejí tyče a slitovnici, stůl a všechno jeho náčiní, chleby...
Leviticus 3:8...ji před Stanem setkávání; Áronovi synové pak její krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z pokojné...
Leviticus 3:9...z pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinujejí tuk, totiž celý tučný ocas, který odejme těsně u...
Leviticus 6:20... na nádvoří Stanu setkávání. Cokoli se dotkne jejího masa, bude svaté. Kdyby trochu její krve stříklo na...
Leviticus 6:21...na svatém místě. Hliněná nádoba, v níž se vařilo její maso, je rozbita. Pokud se vařilo v mosazné nádobě,...
Leviticus 7:2...zabita na místě, kde se zabíjí zápalná oběťJejí krví se pokropí oltář ze všech stran. Potom bude...
Leviticus 7:3...ze všech stran. Potom bude obětován všechen její tuk: tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, obě...
Leviticus 7:15...Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jíst v den jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána....
Leviticus 7:16...nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v den jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však smí jíst i...
Leviticus 12:4...ještě třicet tři dny. Dokud se nevyplní doba jejího očišťování, nedotkne se ničeho svatého a nepřijde ke...
Leviticus 12:5...po dva týdny nečistá jako při svém krváceníjejí očišťování od krve potrvá ještě šedesát šest dní. Když...
Leviticus 12:6...potrvá ještě šedesát šest dní. Když uplyne doba jejího očišťování po narození syna nebo dcery, přivede...
Leviticus 13:26... Jestliže však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její ochlupení není bílé, není hlubší než okolní kůže a je...
Leviticus 13:30...napohled hlubší než okolní kůže a bude-li její ochlupení nažloutlé a tenké, prohlásí jej kněz za...
Leviticus 13:32...ránu prohlédne znovu: Pokud se prašivina nešíříjejí ochlupení není zažloutlé a není napohled hlubší než...
Leviticus 15:21...čem by seděla, bude nečisté. Kdokoli by se dotkl jejího lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý...
Leviticus 15:24... do večera. Jestliže s ovšem někdo spaljejí krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm dní....
Leviticus 15:25...krvácení nebo když výtok trvá déle než její běžné krvácení, bude po všechny dny svého nečistého...
Leviticus 15:26...kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko jejího běžného krvácení; cokoli, na čem by seděla, bude...
Leviticus 15:30...Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli nečistotě jejího výtoku. Tak budete Izraelity oddělovat od jejich...
Leviticus 15:33...výron semene, který jej znečišťuje, a o ženě při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí nějakým výtokem...
Leviticus 18:17... Zostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženoujejí dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s obcoval,...
Leviticus 18:18...příbuzné, je to zvrhlost! Neber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího života...
Leviticus 18:19...Nesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího krvácení. Nesmíš obcovat s manželkou svého bližního,...
Leviticus 18:25...země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její hřích a země vyvrhne své obyvatele. Vy však...
Leviticus 20:14...krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženujejí matku, je to zvrhlost. ho spolu s nimi upálí -...
Leviticus 20:18...ponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s , takový obnažil její...
Leviticus 22:13...příspěvků. Pokud kněžská dcera ovdoví nebo ji její muž zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otce, smí...
Leviticus 22:28... Nezabíjejte krávu ani ovci v tentýž denjejím mládětem. Když budete Hospodinu přinášet oběť...
Leviticus 23:10...do země, kterou vám dávám, a budete sklízet její obilí, přineste první snop své sklizně ke knězi. Kněz...
Leviticus 25:3...své pole, prořezávej svou vinici a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku však země sobotu, čas...
Leviticus 25:7... Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm sobotních let, sedmkrát...
Leviticus 25:10...rok pak posvěťte a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. To bude vaše léto milosti: vrátíte se...
Leviticus 27:4...(měřeno šekelem svatyně). Bude-li to ženajejí cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti let...
Leviticus 27:16...někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude její cena určena podle jejího osevu: 50 šekelů stříbra za...
Numeri 5:13...kdyby s spal jiný muž a kdyby s bez vědomí jejího manžela obcoval, takže by se v tajnosti poskvrnila...
Numeri 5:25...se v obrátila v hořkost. Potom kněz vezmejejí ruky moučnou oběť žárlivosti, nabídne ji Hospodinu a...
Numeri 5:27...manželu nevěry, voda prokletí v zhořknejejí lůno oteče a její klín zvadne, a tak se ta žena stane...
Numeri 13:27...poslal. Skutečně oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenže lid, který v zemi bydlí, je silný,...
Numeri 15:19...do země, do níž vás uvádím, a budete jíst její chléb, odevzdávejte z něj obětní příspěvek Hospodinu....
Numeri 19:5...pak bude před jeho očima spálena; spálí se její kůže, maso, krev i výkaly. Potom kněz vezme cedrové...
Numeri 25:8...a oba je probodl - onoho Izraelce i tu ženu jejímu podbřišku. Tehdy se rána mezi syny Izraele zastavila...
Numeri 28:24... je obětován kromě stálé zápalné obětijejí úlitby. Sedmého dne pak mějte svaté shromáždění;...
Numeri 29:6...smíření. To vše (kromě novolunní zápalné obětijejí moučnou obětí, kromě stálé zápalné oběti s její...
Numeri 29:11...při obřadu smíření, kromě stálé zápalné obětijejí moučnou obětí a kromě jejich úliteb)." "Patnáctého dne...
Numeri 29:16...jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné obětijejí moučné oběti a její úlitby). Druhý den slavnosti: 12...
Numeri 29:19...jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné obětijejí moučné oběti a jejich úliteb). Třetí den: 11 býčků, 2...
Numeri 29:22...jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné obětijejí moučné oběti a její úlitby). Čtvrtý den: 10 býčků, 2...
Numeri 29:25...jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné obětijejí moučné oběti a její úlitby). Pátý den: 9 býčků, 2...
Numeri 29:28...jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné obětijejí moučné oběti a její úlitby). Šestý den: 8 býčků, 2...
Numeri 29:31...jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné obětijejí moučné oběti a jejích úliteb). Sedmý den: 7 býčků, 2...
Numeri 29:34...jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné obětijejí moučné oběti a její úlitby). Osmého dne mějte svátek;...
Numeri 29:38...jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné obětijejí moučné oběti a její úlitby). Tyto zápalné oběti,...
Numeri 30:5... zaváže Hospodinu nějakým slibem nebo závazkemjejí otec o tom uslyší a nic nenamítne, pak budou všechny...
Numeri 30:6... Hospodin slib odpustí, neboť zabránil její otec. Vdá-li se poté, co na sebe vzala slib nebo...
Numeri 30:8...vzala slib nebo nějaký nerozvážný závazek, a její muž proti tomu v den, kdy o tom uslyší, nic nenamítne,...
Numeri 30:9...o tom uslyší, zakáže, pak tím zrušil jakýkoli její slib i nerozvážný závazek. Hospodin slib odpustí....
Numeri 30:12...se zaváže přísahou v domě svého muže, pak, pokud její muž nic nenamítne, o tom uslyší, a nebude bránit...
Numeri 30:13... pak nic ze slibů a závazků, které vyšlyjejích rtů, neplatí. Její muž je zrušil, Hospodin je...
Numeri 30:14... jímž by se omezovala, potvrdí, anebo zruší její muž. Pokud by však k tomu do příštího dne nic...
Numeri 30:15...dne nic nenamítal, pak tím potvrdil všechny její sliby i závazky, jimiž je vázána. Potvrdil je, neboť v...
Numeri 32:33...krále Sichona a bášanského krále Oga - zemi i s jejími městy včetně území pohraničních měst. Synové Gádovi...
Deuteronomium 1:25... Když prozkoumali zem, vzali s sebou něcojejího ovoce a přinesli je nám. Poté nám podali zprávu:...
Deuteronomium 19:3...Bůh, za dědictví, rozměř vzdálenosti a rozděl její území na tři díly, aby se každý, kdo někoho zabil, měl...
Deuteronomium 20:6...někdo jiný. Kdo vysázel vinici a ještě neokusil její ovoce? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a její...
Deuteronomium 21:13...a matku. Teprve poté se s spojíš a staneš se jejím mužem a ona tvou ženou. Pokud se ti však znelíbí,...
Deuteronomium 22:15... pak otec s matkou dívky přinesou důkaz jejího panenství ke stařešinům do městské brány. Otec dívky...
Deuteronomium 22:17...je ale důkaz panenství dcery!" A rozestřou její roucho před stařešiny města. Stařešinové města pak...
Deuteronomium 22:21...důkaz panenství, ji vyvedou ke vchodu do domu jejího otce a muži toho města ji ukamenují k smrti za to...
Deuteronomium 22:29...se s , pak, budou-li přistiženi, ten muž jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane jeho...
Deuteronomium 24:3... ho do ruky a pošle ji z domu. Anebo tento její druhý manžel zemře. Její původní manžel, který ji...
Deuteronomium 24:4...ji z domu. Anebo tento její druhý manžel zemřeJejí původní manžel, který ji poslal pryč, si ji pak ...
Deuteronomium 25:5...ven z rodiny, za cizího muže. se s spojí její švagr; ten si ji vezme za ženu, aby splnil...
Deuteronomium 28:30...nebudeš v něm bydlet; vysázíš vinici, a neokusíš její ovoce. Tvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z...
Deuteronomium 32:22... šlehá do hlubin podsvětí. Pohltí zemijejí úrodu, zapálí i horské základy! Zavalím je samým...
Deuteronomium 33:16...dary věčných pahorků, nejlepším ze zemějejí plnosti! Přízeň Toho, jenž přebývá v keři, na hlavě...
Jozue 2:15...a věrně." Spustila je tedy oknem po provazejejí dům byl totiž v hradební zdi, takže bydlela na...
Jozue 2:24...tu zem do našich rukou," řekli Jozuovi. "Všichni její obyvatelé se před námi třesou!" Jozue časně ráno...
Jozue 6:17...Rachab zůstane naživu a s i všichnijejím domě, protože ukryla posly, které jsme vyslali. Jenom...
Jozue 6:23..." A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachabjejího otce i matku, její sourozence i všechny, kdo k ...
Jozue 6:25...Hospodinova domu. Nevěstku Rachab s rodinou jejího otce a se všemi, kdo k patřili, ale Jozue nechal...
Jozue 10:28...ještě téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králem; všechno živé v vyhladil jako proklaté....
Jozue 10:30...od Makedy k Libně a zaútočil na ni. I Libnujejího krále vydal Hospodin Izraeli do rukou. Ten ji...
Jozue 10:39...a jeho králem, stejně jako provedl s Libnoujejím králem. Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími...
Jozue 10:40...králem. Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev, podhůří i východní srázy....
Jozue 15:18...za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho,  jejího otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se ...
Jozue 15:47... také Ašdod s jeho vesnicemi a osadami a Gazajejími vesnicemi a osadami k Egyptskému potoku a k...
Soudců 1:14...za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho,  jejího otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se ...
Soudců 4:18...pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jejího stanu a ona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu...
Soudců 5:29...se zvuk jeho vozů tak dlouho zdržuje? Odpovídají její nejmoudřejší kněžny to, co si sama opakuje dokola:...
Soudců 6:21...anděl zvedl hůl, kterou měl v ruce, a dotkl se jejím koncem masa a chlebů. Ze skály vyšlehl oheň a maso i...
Soudců 11:2... Ten měl ovšem syny také se svou manželkou. Když její synové vyrostli, Jiftacha vyhnali: "V domě našeho otce...
Soudců 13:9...jeho ženu znovu navštívil, když byla na poliJejí muž Manoach s právě nebyl, a tak se dala rychle do...
Soudců 15:1... kůzle. "Jdu za svou ženou do ložnice," řeklJejí otec ho tam ale nepustil: "Myslel jsem, že se ti...
Soudců 15:2...ji dal tvému družbovi." Potom mu navrhl: "A co její mladší sestra, ta je přece hezčí. Vezmi si ji místo...
Soudců 15:6...družbovi." A tak Filištíni šli a tu ženu i s jejím otcem upálili. "Tak vy takhle?" řekl na to Samson....
Soudců 19:3...Betlémě. Když tam byla nějaké čtyři měsícejejí muž se rozhodl, že půjde za , vlídně s promluví a...
Soudců 19:26...do rozednění zůstala ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby...
Soudců 19:27...zůstala ležet u dveří domu, kde byl její pánJejí pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na...
Růt 1:22...a s z moábského kraje přišla Moábka Rútjejí snacha. Když dorazily do Betléma, začínala právě...
Růt 3:1...a pšenice. A zůstávala dál se svou tchyní.  Její tchyně Noemi pak řekla: "Musím ti najít domov, ...
1. Samuel 1:4...čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám porce masa, ale Haně dával...
1. Samuel 1:6...Hanu, ačkoli Hospodin nedopřál plodnostJejí protivnice ji ale nesnesitelně ponižovala a trápila...
1. Samuel 1:8...tak, že se rozplakala a nemohla ani jístJejí muž Elkána řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš?...
1. Samuel 1:12...se tak před Hospodinem modlila, Elí si všiml jejích úst. Hana totiž promlouvala srdcem, rty se chvěly...
1. Samuel 1:13...srdcem, rty se chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si myslel, že je opilá. Proto...
1. Samuel 1:18...řekla Hana, a když odešla, pojedla a smutekjejí tváře zmizel. Časně ráno vstali, a když se poklonili...
1. Samuel 4:19...uslyšela zprávu, že Boží truhla je v zajetí a že její tchán i manžel jsou mrtví, zhroutila se a porodila,...
1. Samuel 14:27... a tak vztáhl hůl, kterou měl v ruce, a ponořil její konec do plástve medu. Nabral ho, ochutnal a oči se mu...
1. Samuel 18:19...se měl stát královým zetěm?" Když pak přišel čas její svatby s Davidem, provdal Saul svou dceru Merab za...
1. Samuel 25:3...to velmi chytrá a neobyčejně krásná žena, ale její muž byl hrubý a choval se zle. Byl to potomek Kálebův....
2. Samuel 3:15...předkožek." Iš-bošet ji tedy nechal přivést od jejího manžela Paltiele, syna Lajišova. Její muž ale šel za...
2. Samuel 3:16...od jejího manžela Paltiele, syna LajišovaJejí muž ale šel za a plakal celou cestu do Bachurim....
2. Samuel 11:26..." Když se Uriášova manželka dozvěděla, že její muž Uriáš je mrtev, oplakávala ho. Jakmile doba...
2. Samuel 13:20...byl ten tvůj bratr Amnon?" řekl Abšalomjejí bratr. "Zatím o tom ale musíš mlčet, sestro - vždyť...
1. Královská 3:26...Srdce se totiž sevřelo soucitem nad jejím synem. Ta druhá ale řekla: "Nebude moje ani tvoje....
1. Královská 6:6... která měla po celé délce postranní komoryJejí spodní patro bylo široké 5 loktů, prostřední 6 loktů a...
1. Královská 6:10... Přístavbu vybudoval okolo celého chrámu; každé její patro bylo 5 loktů vysoké a k chrámu byla připojena...
1. Královská 8:6... Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější...
1. Královská 8:7...nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlujejí tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět...
1. Královská 10:3...s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak...
1. Královská 11:19... že mu dal za manželku sestru své ženy, sestru Jejího Veličenstva Tachpenes. Tachpenesina sestra mu...
1. Královská 14:6...někoho jiného." Jakmile pak Achiáš zaslechl zvuk jejích kroků u dveří, řekl: "Pojď dál, ženo Jeroboámova....
1. Královská 17:15...'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Onajejí dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu...
1. Královská 21:2...vinici, lepší, anebo jestli chceš, zaplatím ti její cenu ve stříbře." Nábot ale Achabovi odpověděl:...
2. Královská 4:14...ptal se potom Elíša. "Vlastně nemá synajejí muž je starý," odpověděl Gehazi. "Zavolej ji," řekl mu...
2. Královská 11:1...let. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila všechny, kdo měli...
2. Královská 12:10... Kněz Jojada pak vzal jednu truhlici, udělaljejím víku otvor a postavil ji vedle oltáře vpravo od brány...
1. Letopisů 2:18... se svou ženou Azubou zplodil Jeriot. Toto jsou její synové: Jeter, Šobab a Ardon. Když Azuba zemřela,...
1. Letopisů 12:4... Jišmajáš Gibeonský, hrdina z oné Třicítkyjejí velitel, Jirmeáš, Jachaziel, Jochanan, Jozabad...
1. Letopisů 16:1... Když Boží truhlu přinesli, postavili ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni David postavil....
1. Letopisů 27:6...mužů. Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl její velitel. (Jeho oddílu potom velel jeho syn Amizabad.)...
2. Letopisů 5:7... Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější...
2. Letopisů 5:8...nad Truhlou, takže svrchu přikrývali Truhlujejí tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce čnící od...
2. Letopisů 9:2...s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak...
2. Letopisů 22:10... Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila z Judova domu všechny,...
Nehemiáš 9:36...zemi, kterou jsi daroval našim otcům, aby jedli její plody a užívali její dobroty - v zemi jsme dnes...
Nehemiáš 9:37...její dobroty - v zemi jsme dnes otrociJejí hojná úroda připadá králům, jimž jsi nás pro naše...
Nehemiáš 11:25...usedlosti, synové Judovi bydleli v Kirjat-arbějejích vesnicích, v Dibonu a jeho vesnicích, v Jekabceelu a...
Nehemiáš 11:27... Moladě, Bet-peletu, Chacar-šualu, v Beer-šebějejích vesnicích, v Ciklagu, v Mekoně a jejích vesnicích...
Nehemiáš 11:28...a jejích vesnicích, v Ciklagu, v Mekonějejích vesnicích, v En-rimonu, Coreji, Jarmutu...
Nehemiáš 11:30... v Lachiši a jeho polnostech, v Azecejejích vesnicích. Sídlili od Beer-šeby k údolí Hinom....
Ester 1:11...v královské koruně, aby lidu i velmožům předvedl její krásu. A že to byla krasavice! Když ale eunuchové...
Ester 2:7... Byla to velmi krásná, překrásná dívka. Po smrti jejího otce i matky ji Mordechaj přijal za vlastní. Když...
Ester 2:20...ho na slovo, tak jako kdysi, dokud byl jejím pěstounem. V době, kdy Mordechaj zastával svůj úřad v...
Ester 4:4...si stlali v popelu a pytlovině.) Za Ester přišla její děvčata a eunuchové, aby to oznámili. Královna se...
Job 3:9...připraveni dráždit leviatana. Kéž tehdy zhasla její Jitřenka, nadarmo kéž by na světlo čekala, paprsky...
Job 9:6... I zemí z místa pohnout dokáže, tak že se třesou její pilíře. Řekne slunci, a nevyjde, svou pečetí hvězdy...
Job 9:24...zasměje. Když země padne do rukou bídáka, zrak jejích soudců on sám zakrývá - a když ne on, kdo pak?...
Job 28:5...není živáčka. Země na povrchu skýtá chleba, v jejích hlubinách však sálá žár. Safír se ukrývá v jejích...
Job 28:6...hlubinách však sálá žár. Safír se ukrývájejích skalách, blyští se tam zlatý prach. Stezku tam nezná...
Job 28:15..."Nemám ji." Nedá se pořídit za zlato nejčistšíjejí cenu nelze stříbrem vyvážit. Nedá se zaplatit zlatem...
Job 31:38...něj jako princ! Jestli půda křičí proti mnějejí brázdy pláčí společně, jestli jsem její plody jedl...
Job 31:39...mně a její brázdy pláčí společně, jestli jsem její plody jedl bezplatně a mořil její nájemce - pak mi...
Job 38:5...založil? Jen pověz, když tomu rozumíš. Kdo určil její rozměry? To jistě víš! Kdopak ji mírou přeměřil? Do...
Job 38:6...Kdopak ji mírou přeměřil? Do čeho jsou zapuštěny její základy? Kdo položil její kámen úhelný, když jitřní...
Job 38:32...v jejich čas vyjít planetám, vedeš Medvědicijejí mláďata? Ovládáš nebeská pravidla? Zařídíš, aby se...
Job 39:16...zvěř může rozdupat. Krutá je k mláďatům, jako by její nebyla; že zmaří své úsilí, o to se nestará. Bůh ji...
Žalmy 22:10...tak rád!" To ty jsi vyvedl z lůna matky, u jejích prsů dals mi bezpečí. Na tebe odkázán jsem od svého...
Žalmy 60:4... vrať se k nám. Zemí jsi třásl, na kusy tříštiljejí pukliny uzdrav, se rozpadá! Vlastní lid nechal jsi...
Žalmy 69:16... nepřemůže vodní záplava, nepohltí její hlubina, kdyby se nade mnou propast zavřela! Vyslyš ...
Žalmy 75:4... Země a všichni na se budou třást, sám jejím sloupům pevnost dám! séla Nadutce varuji: S pýchou...
Žalmy 80:11...celou zem, vpustila kořeny. Vysoké hory přikryl její stín, ratolestmi zakryla cedry nejvyšší. k moři...
Žalmy 80:12...cedry nejvyšší. k moři vyslala svoje výhonkyjejí větévky k Eufratu dosáhly. Proč jen jsi rozbořil...
Žalmy 104:5...služebníky jsou plameny! Zemi jsi založil na jejích sloupech, navěky neotřese vůbec nic. Jak pláštěm...
Přísloví 2:18...opustila, na smlouvu se svým Bohem nedbajícJejí dům se chýlí k jisté smrti, její krok míří do podsvětí...
Přísloví 3:14...získal rozvahu! Přináší lepší zisk než stříbrojejí výnosy jsou nad zlato. Její cena je nad perly vyšší,...
Přísloví 3:15...zisk než stříbro, její výnosy jsou nad zlatoJejí cena je nad perly vyšší, nic, v čem si libuješ, se ...
Přísloví 3:17...pravici třímá, bohatství a slávu drží v leviciJejí cesty jsou plné potěšení, její kroky vždy vedou k...
Přísloví 5:3...vědění: Rty svůdkyně sice oplývají medemjejí ústa jsou jemná nad olej, pak ale zhořkne jako pelyněk...
Přísloví 5:5...jako pelyněk, jak dvojsečný meč se zabodneJejí nohy míří k hlubinám smrti, její kroky vedou do pekel....
Přísloví 5:8...mých výroků! Daleko od vede tvá cesta, k jejímu vchodu chraň se přiblížit! Svou důstojnost jinak...
Přísloví 5:19...měj! Ta milostná laň, ta přelíbezná srnaJejími ňadry se stále opájej, v jejím milování se věčně...
Přísloví 6:25...lichotným jazykem svůdkyně. Neprahni v srdci po její kráse, jejími řasami se nenech polapit. Za nevěstku se...
Přísloví 7:5...Bude chránit před cizí ženou, před svůdnicíjejí řečí vábivou. Jednou jsem z okna svého domu skrze...
Přísloví 7:8... co zřejmě zešílel. Když prošel ulicí kolem jejího rohu, k jejímu domu náhle vykročil. Bylo to večer,...
Přísloví 7:11...protřelost. Jak jen je bujná a jak rozpustilájejí nohy doma stání nemají. Hned je na ulici, hned zas na...
Přísloví 7:25... poslyšte mne, dávejte pozor na výroky. Na její cesty nevkročí tvé srdce; po jejích stezkách se...
Přísloví 7:26...stezkách se nikdy netoulej. Tak mnozí podlehli jejím ranám, všech jejích obětí je bezpočet! Cesta do pekel...
Přísloví 7:27...jejích obětí je bezpočet! Cesta do pekel vede jejím domem, do síní smrti se prudce svažuje! Což moudrost...
Přísloví 31:18...paží umí dokázat. Užitek vlastní píle zakoušíjejí svíce září dlouho do noci. Přeslici bere do rukou,...
Přísloví 31:21... Nemá strach o rodinu, ani když padá sníh, celá její domácnost po dvou oblecích. Kmentové přikrývky sama...
Přísloví 31:23...přikrývky sama ušije a obléká se šarlatemJejí manžel je v branách uznáván, kde s představenými země...
Přísloví 31:25... zdobené pásy kupcům dodává. Síla a krása jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další den. Její ústa mluví...
Přísloví 31:26...jsou jejím oděvem, s úsměvem vyhlíží další denJejí ústa mluví s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti. Na...
Přísloví 31:28...svého domu dohlíží, nesytí se chlebem zahálkyJejí synové vstoje dobrořečí, její manžel ji takto...
Přísloví 31:31...ctí, si chválu zaslouží. Dejte odměnu za její úsilí, její činy ji v branách velebí! Slova...
Píseň 4:16... jižní vánku, přijď! Prožeň se mojí zahradoujejí balzámy zavanou. Můj milý přijde do své zahrady,...
Píseň 7:9...datlovým. Dovol mi prosím na palmu šplhatjejí ovoce vzít do dlaní. Tvé prsy kéž jsou mi hrozny vína,...
Píseň 8:6...je silná jako smrt, vášeň neúprosná jako hrobJejí plameny šlehají žárem nejprudším. Lásku neuhasí...
Píseň 8:11...v Baal-hamonu a tu vinici pronajal vinařům. Za její úrodu každý z nich odvádět musel tisíc stříbrných. ...
Izaiáš 5:2...v i vinný lis. Očekával, že hrozny urodíjejí plody ale zplaněly. Nyní, občané Jeruzaléma a lide...
Izaiáš 5:4...Když jsem očekával, že hrozny urodí, proč její plody zplaněly? Nyní vám tedy oznámím, co udělám se...
Izaiáš 5:5...oznámím, co udělám se svou vinicí: Odstraním její plot a bude vypleněna, zbořím její zeď a bude zdupána....
Izaiáš 16:8...jako v Sibmě vinná réva. Vládci národů zdupali její ratolesti, které k Jaezeru sahaly, které se dříve...
Izaiáš 23:11...přikázal ohledně Fénicie, aby byly zničeny její pevnosti. Řekl: "Nebudeš se radovat, zprzněná panno...
Izaiáš 23:13...pouštní havěti, obléhací věže vztyčili proti její paláce zbořili, zbyly hromady rozvalin. Zámořské lodi,...
Izaiáš 24:1...Hospodin vyplení zemi, zcela ji zpustoší; zohaví její vzezření, její obyvatele rozptýlí. Stejně dopadne kněz...
Izaiáš 24:2...dopadne kněz i kmán, otrok i jeho pán, děvečkajejí paní, ti, kdo kupují i kdo prodávají, věřitelé i...
Izaiáš 24:6...smlouvu zrušili. To proto zemi hltá prokletíjejí obyvatelé pykají; obyvatelé země mizejí, zbývají ...
Izaiáš 24:20...jako opilec, chvěje se jako chýše pod vichremJejí provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a ...
Izaiáš 31:4...Hospodin zástupů, aby bojoval o horu Sionjejí návrší. Jako se ptáci vznášejí nad hnízdem, tak...
Izaiáš 42:11...v něm, ostrovy i jejich obyvatelé! poušťjejí města zvolají i s osadami Kedarských, obyvatelé Sely...
Izaiáš 51:6...se rozplyne jako dým, země se jako šaty obnosíjejí obyvatelé pomřou jako komáři. spása ale trvá navěky...
Izaiáš 66:11...nad truchlili! Budete sát do sytosti z prsů její útěchy, zalykat se rozkoší v jejím kyprém náručí!...
Izaiáš 66:12...jako rozvodněným potokem. Budete se kojitjejím náručí, na jejím klíně budete laskáni. Jako když...
Jeremiáš 1:18...bronzovou hradbou proti celé judské zemi - proti jejím králům, jejím velmožům, jejím kněžím i jejímu lidu....
Jeremiáš 3:7... se vrátí ke mně, ale nevrátila se. Viděla to její sestra, zrádkyně Juda. Viděla, že jsem tu poběhlici...
Jeremiáš 3:8... Viděla, že jsem tu poběhlici Izrael kvůli všemu jejímu cizoložství propustil a dal rozlukový list. Její...
Jeremiáš 3:10...s kamením a dřevem. Ani po tom všem se ale ta její sestra, ta zrádkyně Juda, ke mně nevrátila celým...
Jeremiáš 6:9... jako když se paběrkuje vinice. Znovu prohrábni její ratolesti, jako když vinař sbírá hrozny." S kým ale...
Jeremiáš 11:16...ovocem. Za hřmění hrozné bouře ji ale zapálíjejí ratolesti zničí oheň! Hospodin zástupů, který sázel...
Jeremiáš 25:9...králem Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. Vyhladím je...
Jeremiáš 31:23...zpět ze zajetí, bude se v judské zemi a v jejích městech znovu říkat: ‚Požehnej ti Hospodin, příbytku...
Jeremiáš 44:19... úlitby. Copak jsme pekly ty koláčkyjejím obrazem a přinášely úlitby bez vědomí našich...
Jeremiáš 49:2...zakřičím do bitvy. Zbude z jen hromada sutinjejí vesnice budou spáleny a Izrael vyžene ty, kdo jej...
Jeremiáš 49:13...pustinou, že bude posměškem a nadávkou a všechna její města zůstanou v troskách na věčnost." Od Hospodina...
Jeremiáš 50:10...nevrátí. Babylonie padne za kořist; všichni její plenitelé se nasytí, praví Hospodin. Jen se radujte,...
Jeremiáš 51:33...je jako mlat v čas, kdy se mlátí úroda; čas její sklizně rychle nastává!" "Babylonský král Nabukadnezar...
Pláč 1:2...Hořce naříká celou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích milenců, kolik jich bylo, ji žádný nejde utěšit....
Pláč 1:6...vzal! Dceru sionskou opustila veškerá nádheraJejí velmoži jako jeleni pastvu marně hledají; zbaveni síly...
Pláč 1:7...na všechny poklady, jež kdysi mívala. Když její lid padal rukou soka a nikdo nešel na pomoc, nepřítel...
Pláč 1:8...nečistou. Každý ctitel teď pohrdá, když vidí její nahotu, a ona zatím sténá, hanbou zakrývá si tvář. Na...
Pláč 1:9... a ona zatím sténá, hanbou zakrývá si tvář. Na jejích sukních špína ulpěla, nestarala se, co bude pak....
Pláč 1:10...drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její svatyně vtrhli pohané - ti, o kterých jsi nařídil: "Do...
Pláč 1:11...nařídil: "Do tvého shromáždění nesmějí!" Všechen její lid sténá a žebrá o chleba. Své drahé dali za něco k...
Ezechiel 12:19...země bude oloupena o všechno kvůli násilí všech jejích obyvatel. Obydlená města zůstanou ležet v troskách a...
Ezechiel 13:14...omítkou, a srovnám ji se zemí, se obnaží její základy. Spadne a vy skončíte pod - tehdy poznáte,...
Ezechiel 15:2...Co je dřevo vinné révy oproti stromům? Co je její ratolest oproti všem lesům? se z jejího dřeva něco...
Ezechiel 15:3...Co je její ratolest oproti všem lesům? sejejího dřeva něco užitečného vyrobit? Udělají z něj aspoň...
Ezechiel 16:53...nevinně! Změním jejich úděl, úděl Sodomyjejích dcer i úděl Samaří a jejích dcer. Zároveň ale změním...
Ezechiel 19:5...odvlekli. Když lvice viděla, že se nedočkájejí naděje že zhynula, vzala jiné ze svých lvíčat, udělala...
Ezechiel 19:12... k zemi sražena! Východní vítr ji vysušiljejí plody byly servány, její silné větve uschly a pohltily...
Ezechiel 19:14...přesazena do pouště, do země suché a vyprahlé. Z jejích větví vyšlehl oheň a její plody pohltil. Nezůstala...
Ezechiel 21:28...se mu zavázali přísahou! On je však usvědčíjejího porušení a vezme je do zajetí. Nuže, tak praví...
Ezechiel 23:4...své dívčí bradavky. Starší se jmenovala Oholajejí sestra Oholíba. Potom se vdaly za mne a rodily mi syny...
Ezechiel 23:8...tam s souložili ještě zamlada, když osahávali její dívčí bradavky a vylévali si na chtíč. Vydal jsem...
Ezechiel 23:9...si na chtíč. Vydal jsem ji proto do rukou jejích milenců, do rukou Asyřanů, po kterých tolik toužila....
Ezechiel 23:11... popravě se stala pověstnou mezi všemi ženamiJejí sestra Oholíba to všechno viděla, ale ve svém chtíči a...
Ezechiel 23:18...své nahotě, se mi znechutila tak jako předtím její sestra. Smilnila potom čím dál víc. Při vzpomínce na...
Ezechiel 29:12...tu nejpustější ze všech zpustošených zemíjejí města budou po čtyřicet let ta nejzbořenější ze všech...
Ezechiel 31:15...jsem hlubinu smutkem nad ním; zadržel jsem její prameny, se ty vydatné vody zastavily. I Libanon...
Ezechiel 32:22...pobitým mečem!' Bude tam Asýrie a celá její armáda - jejich hroby všude dokola! Ti všichni padli a...
Ezechiel 32:23...pobiti pohřbeni byli do jámy nejhlubší. Kolem jejího hrobu všude dokola leží její armáda. Ti, kdo šířili...
Ezechiel 33:28...morem. Obrátím tu zem v nejpustější pustinujejí pyšná moc tehdy skončí. Izraelské hory natolik...
Ezechiel 36:5...drze přivlastnili mou zemi, aby ukořistili její pastviny. Proto prorokuj o izraelské zemi a řekni...
Ezechiel 38:11... napadnu ty, kdo žijí v klidu a bezpečí - vždyť její obyvatelé vůbec nemají hradby, brány ani závory!'...
Ezechiel 40:6...k východní bráně. Vystoupil po schodech a změřil její práh: byl na tyč hluboký. Byly v výklenky na tyč...
Ezechiel 40:21...délku i šířku severní brány vnějšího nádvoříJejí tři výklenky po jedné i druhé straně a rovněž pilíře a...
Ezechiel 40:22...bráně. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů širokáJejí okénka, síň i palmy měly stejné rozměry jako ve...
Ezechiel 40:24...k jihu, kde jsem uviděl jižní bránu. Změřil její pilíře i síň a měly stejné rozměry jako ty předchozí....
Ezechiel 40:25...stejné rozměry jako ty předchozí. Sama bránajejí síň měla po stranách okénka stejně jako ty předchozí....
Ezechiel 40:29...a měla stejné rozměry jako předchozí brány. Také její výklenky, pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty...
Ezechiel 40:33...a měla stejné rozměry jako ty předchozí. Také její výklenky, pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty...
Ezechiel 40:40...zvenku po stranách severní brány, u schodůjejímu vchodu, stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly...
Ezechiel 40:48... Nato přivedl k předsíni chrámu a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 5 loktů silné....
Ezechiel 41:1...sloup. Poté uvedl do chrámové lodi a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 6 loktů silné....
Ezechiel 41:3...vstoupil do vnitřní místnosti a změřil pilíře jejího vchodu: byly 2 lokty silné. Vchod měl šířku 6 loktů...
Ezechiel 41:13...prostranství včetně oné mohutné stavbyjejích stěn bylo také 100 loktů dlouhé. Právě tak i šířka...
Ezechiel 42:10...níž se na východě vcházelo z vnějšího nádvoříJejí šířka byla dána zdí, která ji oddělovala od nádvoří....
Ezechiel 42:12...tedy vedla chodba podél příslušné zdi a na jejím začátku byl vstup, kterým se do na východní straně...
Ezechiel 46:2...zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví sejejích veřejí. budou kněží přinášet jeho zápalnou oběť a...
Ezechiel 47:2... k východní bráně vnějšího nádvoří. A hle - z její pravé strany se řinula voda. Onen muž se zatím s...
Ezechiel 47:9...ryb. Kamkoli ta řeka přiteče, všechno se tamjejí vodě uzdraví a ožije. Na březích se objeví rybáři a...
Daniel 7:11... Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabitajejí tělo vydáno zkáze v plamenech. Ostatní šelmy směly...
Daniel 7:20...jsem chtěl vědět, co znamená těch deset rohů na její hlavě a proč vyrostl další roh a tři vypadly, aby mu...
Daniel 11:17... pak ale s jižním králem uzavře dohodu. Na její stvrzení mu svou dceru za ženu, ale jen proto, aby...
Ozeáš 2:4... žalujte, neboť mi není manželkou a nejsem jejím manželem! očistí svou tvář od smilstva,...
Ozeáš 2:6...ji v poušť a suchopár, aby žízní zmírala. Ani její děti nebudu milovat, protože jsou to děti ze smilstva....
Ozeáš 2:12... jimiž se přikrývala ve své nahotě. Brzy odhalím její sprostotu před zraky jejích milenců a nikdo ji...
Ozeáš 2:13...nikdo ji nezachrání přede mnou. Ukončím veškeré její veselí, její svátky i její novoluní, její soboty i...
Ozeáš 2:14... její soboty i všechny její slavnosti. Zpustoším její vinice i fíkové sady, o kterých říká: "Tím mi...
Ozeáš 2:17...ji po poušti, kde k láskyplně promluvímJejí vinice tehdy navrátím, Rokle neštěstí se stane...
Ozeáš 4:3...za druhým! To proto země uvadá a každý její obyvatel je vyčerpán; polní zvěř i ptáci na nebi hynou...
Ozeáš 10:11...jalovička, která obilí ráda mlátila. Teď ale její krásnou šíji zapřáhnu a Efraima poženu: Juda bude orat...
Amos 1:7...Edomským, sešlu na hradby Gazy oheň, aby pohltil její paláce. Odstraním toho, kdo trůní v Ašdodu, kdo třímá...
Amos 1:14... zapálím na hradbách Raby oheň, aby pohltil její paláce uprostřed vřavy v den boje, uprostřed bouře v...
Amos 8:8...Copak se kvůli tomu neotřese země, nedá se každý její obyvatel do pláče? Jako Nil se celá rozlije, vzedme se...
Amos 8:10... Nechám zem truchlit jako nad jednorozenýmjejí poslední den bude nejtrpčí! Hle, přicházejí dny, praví...
Amos 9:5... se dotkne země a ta se roztřese, všichni její obyvatelé se dají do pláče. Jako Nil se celá rozlije a...
Jonáš 2:1... aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba, a Jonášjejím břiše strávil tři dny a tři noci. V břiše ryby se...
Jonáš 4:5...od něj. Postavil si tam budku a sedl si do jejího stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane....
Micheáš 1:6...v kupu sutin, místo vhodné tak pro viniciJejí kameny svalím do údolí, obnažím její základy. Všechny...
Micheáš 1:7...svalím do údolí, obnažím její základy. Všechny její modly budou rozbity, všechny její výdělky ohněm...
Matouš 1:19... se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatéhoJejí muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl...
Matouš 8:15...tam jeho tchyni, jak leží s horečkou. Dotkl se její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala ho...
Matouš 15:28...se ti stane, jak toužíš." A od chvíle byla její dcera zdravá. Ježíš se pak odtud vrátil ke...
Matouš 21:34... poslal k vinařům své služebníky, aby převzali její úrodu. Vinaři se těch služebníků chopili a jednoho...
Matouš 26:13... bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš...
Marek 5:29...se aspoň jeho roucha, budu uzdravena." Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z...
Marek 7:26... Přišla, padla mu k nohám a prosila ho, abyjejí dcery vyhnal démona. Ta žena byla Řekyně, rodem...
Marek 14:9... bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš...
Lukáš 1:41...Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, děťátkojejím lůnu poskočilo. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a...
Lukáš 1:58...tehdy naplnil čas k porodu a porodila syna. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, jak Hospodin prokázal...
Lukáš 8:44...k Ježíši a dotkla se cípu jeho rouchajejí krvácení ihned přestalo. "Kdo se dotkl?" ptal se...
Lukáš 8:56...vstala. Nechal tedy přinést něco k jídluJejí rodiče byli ohromeni, ale on jim zakázal komukoli...
Lukáš 10:39... kde ho k sobě přijala jistá žena jménem MartaJejí sestra Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala...
Lukáš 14:28...si nejdříve, aby spočítal náklad, zda na její dokončení? Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl...
Lukáš 23:51...muž jménem Josef, nesouhlasil s Radoujejím činem. Byl z judského města Arimatie a také očekával...
Jan 11:1... Nějaký Lazar z Betanie, městečka Mariejejí sestry Marty, onemocněl. To byla ta Marie, která...
Jan 11:2...Pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasyjejí bratr Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly Ježíšovi:...
Jan 11:5...ni byl oslaven Boží Syn." Ježíš miloval Martujejí sestru i Lazara. Když uslyšel, že Lazar onemocněl,...
Jan 16:21... Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení...
Skutky 2:24...zprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstatjejí moci. David o něm říká: ‚Hospodina vidím před sebou...
Skutky 5:10...ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli,...
Skutky 8:27...královny Kandaky, který spravoval všechny její poklady. Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohu a...
Skutky 9:40...ven, poklekl a modlil se. Potom se obrátiljejímu tělu a řekl: "Tabito, vstaň!" Otevřela oči, a když...
Skutky 16:19...Krista, vyjdi z !" V tu chvíli byl pryč. Když její páni uviděli, že jejich naděje na další zisk je pryč,...
Skutky 19:35...město Efes je strážcem chrámu veliké Artemisjejí sochy spadlé z nebe? Tyto věci jsou nepopiratelné, a...
Římanům 7:3...zákona zproštěna. Oddá-li se jinému muži, dokud její manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud však...
1. Korintským 7:39... dělá ještě lépe. Žena je vázána zákonem, dokud její muž žije. Pokud její muž zemře, je svobodná; může si...
1. Korintským 9:7...na vlastní náklady? Kdo sází vinici, a neokusí její hrozny? Kdo pase stádo, a nepije jeho mléko? Dávám tu...
1. Korintským 11:3... že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh. Každý muž, který se modlí...
Galatským 4:30...Ducha. Co ale říká Písmo? "Vyžeň otrokynijejího syna. Syn otrokyně nebude dědit se synem svobodné!"...
Galatským 5:24...patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnostjejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem...
Efeským 5:23...Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak...
Koloským 1:25...soužení, jež nést jeho tělo, totiž církevJejím jsem se stal služebníkem podle pověření, které mi Bůh...
Koloským 4:15...sourozence v Laodikeji i Nymfu a církevjejím domě. u vás bude tento dopis přečten, zařiďte, ...
1. Timoteus 2:15... ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu. V jejím mateřství je ovšem záchrana - její i všech těch, kdo...
2. Timoteus 3:5... Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej. Jsou mezi...
1. Petr 1:7...víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den...
1. Petr 3:6...a mluvila o něm jako o svém pánu. I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte se ničím...
2. Petr 2:21... lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali....
2. Jan 1:1...se model, drazí! starší píšu vyvolené paníjejím dětem, které miluji v pravdě (a nejen , ale všichni...
Zjevení 2:23...činit pokání ze svých skutků. zahubím její děti, všechny církve poznají, že jsem Ten, který...
Zjevení 5:2..."Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečeti?" A nikdo na nebi, na zemi ani pod zemí nemohl...
Zjevení 5:5...Juda, kořen Davidův! On otevře tu knihujejích sedm pečetí." A hle, spatřil jsem, jak uprostřed...
Zjevení 5:9...novou píseň: "Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti, neboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu svou krví...
Zjevení 12:1...ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd....
Zjevení 12:4...se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí. Ale když porodila syna...
Zjevení 12:5... který pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. A ta žena utekla na...
Zjevení 12:17...ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatnímijejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se...
Zjevení 13:2... kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva....
Zjevení 13:3...dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jednajejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její...
Zjevení 13:12... Ta vykonává všechnu moc první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou...
Zjevení 13:17...mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí,...
Zjevení 14:9...volal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmějejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na...
Zjevení 14:11...stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmějejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména,...
Zjevení 14:18...svůj ostrý srp a skliď hrozny vinice země, neboť její hrozny dozrály!" Tehdy ten anděl vrhl svůj srp na zem,...
Zjevení 15:2...ohněm a také ty, kteří zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího jména. Stáli na tom...
Zjevení 16:2...měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy. Druhý pak...
Zjevení 16:10... Pátý pak vylil svou číši na trůn šelmyjejí království bylo zatemněno. Lidé se bolestí kousali do...
Zjevení 16:12...pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufratjejí voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od...
Zjevení 17:2...králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva." A odnesl v Duchu na poušť. Tehdy jsem...
Zjevení 17:16...nechá ji zpustošit a obrat donaha; budou požírat její tělo a spálí ji ohněm. Neboť Bůh vložil do jejich...
Zjevení 18:3...všech nečistých a ohavných šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy,...
Zjevení 18:4...z nebe: "Vyjděte z , můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! Vždyť její...
Zjevení 18:5...hříchům, abyste nedostali z jejích ran! Vždyť její hříchy dosáhly k nebi a Bůh si připomenul její...
Zjevení 18:6... Odplaťte tak, jak sama splácela, a podle jejích skutků dejte dvojnásob; do kalichu, jenž...
Zjevení 18:8...a nevím, co je žal.'" V jediný den proto přijdou její rány: smrt, nářek a hlad; a bude spálena ohněm, neboť...
Zjevení 18:9...oplakávat a budou nad kvílet, uvidí dým jejího pálení. Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát zdálky a...
Zjevení 18:10... kvílet, uvidí dým jejího pálení. Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát zdálky a řeknou: "Běda, běda,...
Zjevení 18:15...věcmi, kteří na zbohatli, se pro hrůzujejích muk zastaví v povzdálí a budou plakat, truchlit a...
Zjevení 18:18...moři, zůstali stát v povzdálí, a když viděli dým jejího pálení, začali volat: "Které bylo podobné tomuto...
Zjevení 19:3...měla na rukou!" A znovu opakovali: "HalelujaJejí dým stoupá na věky věků." Těch čtyřiadvacet starců a...
Zjevení 19:20...ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého...
Zjevení 20:4...slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |