Jeho

Hledám pøesnì 'jeho'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: ono (16) on (770) ním (650) němu (328) něm (348) něj (759) něho (29) (312) mu (2087) jemu (69) jej (489) jeho (3645) je (6538) ho (2256)
Genesis 2:7...pára a zavlažovala celý zemský povrchHospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho...
Genesis 2:21... Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když...
Genesis 2:25...své manželce a stali se jedním tělem. Oba dvamuž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Nejchytřejší ze...
Genesis 3:6...znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom...
Genesis 3:8...a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku....
Genesis 3:21...jest Živa), neboť ona byla matkou všech živýchHospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a...
Genesis 4:2...jsem od Hospodina muže!" Porodila také Ábelajeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain...
Genesis 4:4... zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Ábelovi...
Genesis 4:5...v Ábelovi a v jeho oběti, ale v Kainovijeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, se mu...
Genesis 4:21...otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stádaJeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na...
Genesis 6:3...za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to...
Genesis 7:7... Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Ze všech...
Genesis 7:13...na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noejeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho...
Genesis 8:18...na zemi plodí a množí." Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Všechna zvěř...
Genesis 9:1... léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovijeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se,...
Genesis 9:5...maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni...
Genesis 9:8...takto se na rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovijeho synům promluvil: "Hle, uzavírám smlouvu s vámi, s...
Genesis 9:24...Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán;...
Genesis 10:10..."Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem." Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a...
Genesis 10:25...zplodil Hebera. Heberovi se narodili dva synovéjeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla...
Genesis 11:28...ve své vlasti, v chaldejském Uru, dříve než jeho otec Terach. Abram a Náchor se oženili. Abramova žena...
Genesis 12:12...jsi žena. Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej...
Genesis 12:17...i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudyHospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a...
Genesis 13:3... k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem, k místu oltáře, který tam...
Genesis 14:12...Abramova synovce Lota (neboť bydlel v Sodomě) i jeho majetek a odjeli. Jeden uprchlík přišel a vyprávěl to...
Genesis 14:14...byli Abramovi spojenci. Když Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajat, vypravil 318 vycvičených...
Genesis 14:15...domě, a sledoval ty krále k Danu. Abramjeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a...
Genesis 14:16...na sever od Damašku). A tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedl i svého příbuzného Lota a jeho majetek a...
Genesis 17:19...Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla...
Genesis 17:25...mu bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo třináct let....
Genesis 17:26...obřezáno, když mu bylo třináct let. Abrahamjeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni...
Genesis 17:27...Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni jeho domácí, jak narození v domě, tak koupení od cizince za...
Genesis 19:3...na tomto prostranství." Když však na  velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu....
Genesis 19:14...šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin...
Genesis 19:16...trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se...
Genesis 20:14...Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otroky, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl:...
Genesis 20:17...se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelechajeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit děti. Hospodin...
Genesis 21:7...řekl, že Sára bude kojit děti? Ale porodila jsem mu syna - i přes jeho stáří!" Když dítě povyrostlo,...
Genesis 21:11...Abrahama ta slova velmi trápila. Šlo přecejeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli...
Genesis 21:21...něj velký lučištník. Bydlel v Paranské pouštijeho matka mu vybrala ženu z Egypta. Někdy v době...
Genesis 22:21...Milka porodila syny tvému bratru Náchorovi: svého prvorozeného Úce, jeho bratra Búze a Kemuele (otce...
Genesis 22:24...porodila Abrahamovu bratru Náchorovi Milka. Také jeho družka jménem Reuma rodila děti: Tebacha, Gachama,...
Genesis 23:9...za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. mi ji...
Genesis 23:10...za plnou cenu ve stříbře jako pohřebiště." Efron Chetejský ovšem seděl mezi ostatními Chetejci. Odpověděl...
Genesis 23:18...Chetejců, přede všemi, kdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v...
Genesis 24:2...mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který spravoval všechen jeho...
Genesis 24:10...Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu...
Genesis 24:20...odběhla ke studni pro vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby...
Genesis 24:21...vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává...
Genesis 24:48...a na ruce náramky, padl jsem na kolena a klal se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého...
Genesis 24:59.... "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebekujejí chůvu propustili s Abrahamovým služebníkem a s jeho...
Genesis 24:67...své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti...
Genesis 25:9...a byl připojen ke svému lidu. Izák a Izmaeljeho synové, ho pochovali v jeskyni Makpela, která leží...
Genesis 25:10...Efrona Chetejského, syna Cocharova, na polijež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován Abraham i...
Genesis 25:11...jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který...
Genesis 25:18...vydechl naposled a byl připojen ke svému liduJeho synové se usadili od Chavíly k Šuru (který leží...
Genesis 25:21...Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlilHospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a...
Genesis 25:26...kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu....
Genesis 26:7...tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to...
Genesis 26:11...na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky,...
Genesis 26:15...začali závidět. Všechny studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnů jeho otce Abrahama, Filištíni...
Genesis 26:18...pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni...
Genesis 27:9... a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber miněj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím...
Genesis 27:23..."Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak...
Genesis 27:26...a on jedl; přinesl mu také víno a on pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a polib ...
Genesis 27:27...synu můj, a polib ." Přistoupil tedy a políbil ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal:...
Genesis 27:30...Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu. Také on...
Genesis 27:32...syna, abys mi proto s chutí požehnal." Izákjeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn,"...
Genesis 27:37...?" Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za...
Genesis 27:39...Mně také, otče!" A Ezau se hlasitě rozplakalJeho otec Izák mu odpověděl: "Hle, tvůj příbytek - daleko...
Genesis 27:40...rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy...
Genesis 27:41...tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba...
Genesis 27:45...zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe...
Genesis 28:8...a odešel do Padan-aramu. Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a tak šel k...
Genesis 28:18...než Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Čas ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou,...
Genesis 29:3...se tam shromáždila všechna stáda, a tehdy napájeli dobytek. Potom kámen vraceli zpět na jeho místo v ústí...
Genesis 29:6... "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho dcera Ráchel...
Genesis 29:10...pastýřka. Když Jákob spatřil Ráchel, dceru svého strýce Lábana, a jeho stádo, přistoupil, odvalil kámen z...
Genesis 31:19...Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel svému otci ukradla jeho domácí bůžky.) Jákob opustil Aramejce...
Genesis 34:5...ženu!" Když Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli....
Genesis 34:18...se, vezmeme si svou dceru a odejdeme." Jejich slova se Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbila a...
Genesis 34:20...rodiny svého otce ten nejváženější.) Chamorjeho syn Šechem tedy přišli k bráně svého města a...
Genesis 34:24...u nás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho města, poslechli Chamora i jeho syna Šechema a dali se...
Genesis 34:26... kdo byli mužského pohlaví. Také Chamorajeho syna Šechema zabili ostřím meče. Vzali Dínu z...
Genesis 35:9...nazval Alon-bachut, Dub nářků. Jákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu....
Genesis 35:18...život (neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oní, Syn bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín,...
Genesis 35:29...se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke...
Genesis 36:6...své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žilijeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata - všechen...
Genesis 36:14...jsou potomci Ezauovy manželky Basematy. Synovéjež Ezauovi porodila jeho manželka Oholíbama, dcera Anova,...
Genesis 36:32...předtím, než synům Izraele vládl král: Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba....
Genesis 36:33...jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab,...
Genesis 36:34...Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země. Když zemřel Chušam,...
Genesis 36:35...z temanské země. Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v...
Genesis 36:36...jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na...
Genesis 36:37...Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul,...
Genesis 36:38...z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel...
Genesis 36:39...zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena...
Genesis 37:4... Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je,...
Genesis 37:8... vaše snopy obklopily ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat?...
Genesis 37:11...a bratry máme klanět k zemi?" Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak...
Genesis 37:12... ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl...
Genesis 37:20...si spolu: "Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme: Sežrala ho...
Genesis 37:22...mu život!" Ruben pokračoval: "Neprolévejme krevhoďme ho do téhle jámy zde v pustině, ale nevztahujme na...
Genesis 37:26...do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho...
Genesis 37:35...a truchlil nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal...
Genesis 38:9...povinnost a vzbuď svému bratru potomka." Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli...
Genesis 38:10...bratrovi nedal potomka. To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda...
Genesis 38:11...své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž:...
Genesis 38:16..."Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?"...
Genesis 38:29...ni červenou nit se slovy: "Tento vyšel první." On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr....
Genesis 38:30...tak dostal jméno Peres, Průlom. Když potom vyšel jeho bratr s onou červenou nití na ruce, dostal jméno...
Genesis 39:3...a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí,...
Genesis 39:4...ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem...
Genesis 39:6...v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se o...
Genesis 39:7...Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat...
Genesis 39:9...pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou...
Genesis 39:16... nechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů...
Genesis 39:20...mně zachoval tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místo, kde bývají...
Genesis 40:7...na a hle, byli smutní. Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v domě jeho pána:...
Genesis 40:13...farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to dělával, když jsi býval...
Genesis 40:21...vrchního číšníka i vrchního pekaře. Vrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár...
Genesis 41:12...měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli...
Genesis 41:37...Egyptě nastane, a země se nezhroutí hladem." Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to...
Genesis 42:22...se ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste nechtěli slyšet, a tak teď pykáme za...
Genesis 42:25...Potom přikázal, jim naplní měchy obilím, každému z nich do pytle vrátí jeho stříbro a dají jim také...
Genesis 42:27...zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovatjeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok,...
Genesis 42:38...Svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev...
Genesis 43:21... otevřeli jsme své vaky a hle, stříbro každého z nás leželo navrchu v jeho vaku - naše stříbro v plné...
Genesis 44:20...otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve svém stáří....
Genesis 45:8...jste to tedy vy, kdo sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho domu a...
Genesis 45:14...si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a Benjamín plakal...
Genesis 45:15...své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do...
Genesis 45:16...bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi bratři!"...
Genesis 45:23...sta šekelů stříbra a pět svátečních plášťů. Svému otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší...
Genesis 45:26...ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!"...
Genesis 46:6... aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj majetek, jehož nabyli v Kanaánu, a přišli do Egypta - Jákob a...
Genesis 46:7...do Egypta - Jákob a veškeré jeho potomstvoJeho synové i vnukové přišli s ním, také jeho dcery a...
Genesis 46:8...synů, kteří přišli do Egypta - Jákobjeho synové: Ruben, Jákobův prvorozený. Rubenovi synové:...
Genesis 46:29...Gošenu. A když tam dorazili, Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému otci Izraelovi....
Genesis 48:12...i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedljeho klína a poklonil se tváří k zemi. Pravou rukou...
Genesis 48:17...jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo se...
Genesis 48:19...prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vím, synu, vím. I z něho vzejde...
Genesis 49:10...Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlojeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož...
Genesis 49:12...víně své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šatJeho oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko bílé jsou....
Genesis 49:24... lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného...
Genesis 49:31...Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Tam pochovali Abrahama i jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka i...
Genesis 50:2...a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby jeho otce nabalzamovali. Lékaři...
Genesis 50:4...smutek po sedmdesát dní. Když uplynula doba jeho oplakávání, promluvil Josef k faraonovu dvoru:...
Genesis 50:7... jíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé faraonovo služebnictvo, jeho...
Genesis 50:8...hodnostáři. Šla také celá Josefova rodinajeho bratři a rodina jeho otce - jen své děti, svůj brav a...
Genesis 50:14... Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a všichni, kdo s ním šli pochovat jeho...
Genesis 50:18..." Josef se při těch slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji...
Exodus 1:6... byl v Egyptě. Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to pokolení. Synové Izraele však byli...
Exodus 2:7...musí být jedno z hebrejských dětí." Tehdy k faraono dceři přistoupila jeho sestra s otázkou: "Mám ti z...
Exodus 2:11...jsem ho z vody." Čas plynul a Mojžíš vyrostlJednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou...
Exodus 4:6...- Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do podpaždí." Vložil si tedy...
Exodus 4:7...sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu potom. Mojžíš si tedy znovu vložil ruku do podpaždí, a...
Exodus 4:15... uvidí, bude mít velikou radost. Budešněmu mluvit a vkládat mu slova do úst. pak budu při...
Exodus 4:21...do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží hůlHospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď...
Exodus 4:25...však vzala kamenný nůž, odřízla předkožku svého syna, dotkla se s jeho údu a řekla: "Jsi mým...
Exodus 5:21...přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás faraonovi i...
Exodus 6:1...ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!"  Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s...
Exodus 7:10...a promění se v hada.'" A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron...
Exodus 7:20... dokonce i ve džberech a džbánech." Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když...
Exodus 8:20...a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci, v domě jeho...
Exodus 8:25...se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlitHospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí...
Exodus 8:27...odešel od faraona a modlil se k HospodinuHospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil faraona, jeho...
Exodus 9:18...hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode dne jeho založení doteď. Rychle nech odvést svá stáda a vše,...
Exodus 9:34...přestaly, pokračoval zarytě ve svém hříchu, stej jako jeho dvořané. Farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin...
Exodus 10:1...předpověděl, Izraelity nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho...
Exodus 11:3...žena svou sousedku o stříbrné a zlaté šperky." A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho lidu. Samotný...
Exodus 11:5...prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po...
Exodus 12:29... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od...
Exodus 12:30... noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a všichni Egypťané. V Egyptě propukl hrozný...
Exodus 12:33...i mně." Egypťané pak lid pobízeli, aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!"...
Exodus 12:46...ho jíst přistěhovalec ani nádeníkMu být sněden v jednom domě - nic z jeho masa nevyneseš z...
Exodus 14:4...v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na...
Exodus 14:5...Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i jeho...
Exodus 14:9...Izraelity, kteří se opovážili odejít. Egypťané je pronásledovali - všechny faraonovy vozy, jeho jezdci i...
Exodus 14:17...skrz moře suchou nohou. sám zatím posílím odhodlání Egypťanů, takže vejdou do moře za vámi. Tehdy se...
Exodus 14:18...jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho vozech a...
Exodus 14:23...jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je pronásledovali - všichni faraonovi koně, jeho vozy i...
Exodus 14:31...na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina...
Exodus 15:3...ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebitHospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin....
Exodus 15:4...udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin. Faraonovy vozy i s jeho vojskem do moře svrhl, nejlepší z jeho...
Exodus 15:26...vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné,...
Exodus 17:12...Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali...
Exodus 17:13... do západu slunce. Tak Jozue porazil Amalekajeho lid mečem. Hospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na...
Exodus 18:2... co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími dvěma syny. První se...
Exodus 18:5... před faraonovým mečem." Mojžíšův tchán Jetro tedy přišel s jeho syny a manželkou na poušť, kde...
Exodus 20:7...a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil...
Exodus 20:17...o svém bližním. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku,...
Exodus 21:3... ale sedmého roku zadarmo odejde na svoboduJestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl ženu, odejde...
Exodus 21:4...jestliže měl ženu, odejde s ním i jeho ženaJestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo...
Exodus 21:6...ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k...
Exodus 21:13...udeří člověka tak, že zemře, musí zemřít. Pokud mu však neukládal o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky,...
Exodus 21:16...otce nebo matku, musí zemřít. Kdo unese člověkamu zemřít, byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho...
Exodus 21:21...že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěnJestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn,...
Exodus 21:28...je na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován...
Exodus 21:29...jíst; majitel toho býka pak bude bez vinyJestliže ale byl ten býk trkavý od dřívějška a jeho...
Exodus 21:34... býk nebo osel, vyrovná se majitel jámyjeho majitelem: mu peníze a mrtvé zvíře si nechá. Když...
Exodus 21:36...vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale jeho majitel ho nehlídal, musí nahradit býka za býka a toho...
Exodus 22:13...důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude. Když si kdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo...
Exodus 22:26...bližního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou...
Exodus 23:3...pod vlivem většiny. Nestraň ani chudákovijeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho...
Exodus 23:4...chudákovi v jeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudil, poctivě mu...
Exodus 23:19...nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky."...
Exodus 24:10...vystoupilo na horu a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové dláždění, jasné jako...
Exodus 24:13...které jsem napsal k jejich vyučování." Mojžíšjeho pomocník Jozue tedy vstali a Mojžíš vystoupil na Boží...
Exodus 25:9...přebýval uprostřed nich. Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu."...
Exodus 25:24...loket široký a jeden a půl lokte vysoký. Obložíš jej čistým zlatem a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec....
Exodus 25:25...a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Uděláš po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem další...
Exodus 25:26...širokou obrubu a kolem další zlatý věnec. Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke...
Exodus 25:32...z něj vystupovat pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné...
Exodus 27:2... pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy, jež budou vystupovat...
Exodus 27:3...misky, vidlice a pánvice na oharky. Veškeré jeho náčiní vyrobíš z bronzu. Zhotovíš k němu také mřížový...
Exodus 27:4...oharky. Veškeré jeho náčiní vyrobíš z bronzu. Zhotovíš k němu také mřížový rošt z bronzu a na jeho čtyři...
Exodus 27:19...náčiní pro veškerou službu v Příbytku včet všech jeho kolíků a všech kolíků nádvoří bude z bronzu."...
Exodus 28:1...pokolení synů Izraele." "Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi konali...
Exodus 28:4...konal kněžskou službu. Toto jsou roucha, která zhotoví: náprsník, efod, plášť, tkaná suknice, turban a...
Exodus 28:23...dva zlaté kroužky, které připevníš na oba jeho horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma...
Exodus 28:26...dva zlaté kroužky, které připevníš ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobíš...
Exodus 28:27...k dolní části obou ramenních dílů efodu, těs u jeho švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak bude...
Exodus 28:33...otvor pancíře; plášť se nebude trhat. Podél celého jeho spodního lemu udělej granátová jablka z modré,...
Exodus 28:41...jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je, pověříš a posvětíš...
Exodus 28:43...nahotu: budou jim sahat od beder po stehna. Áron a jeho synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do...
Exodus 29:4...s tím býčkem a oběma berany. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je...
Exodus 29:8... vyliješ mu jej na hlavu a pomažeš ho. Přivedeš jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami,...
Exodus 29:9...jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami, Árona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy....
Exodus 29:10...Přivedeš před Stan setkávání býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před...
Exodus 29:14...na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za...
Exodus 29:15...táborem. Je to oběť za hřích. Potom vezmeš prvního berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu....
Exodus 29:16...a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš oltář ze všech stran....
Exodus 29:19...vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Potom vezmeš druhého berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu....
Exodus 29:20...a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho krve a potřeš lalůček Áronova...
Exodus 29:21...trochu krve, která bude na oltáři, a trochu oleje pomazání a postříkáš tím Árona a jeho roucha a s ním i...
Exodus 29:24...olejem a jednu placku. To všechno vložíš Áronovi a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním nabízeli...
Exodus 29:27...pozvedá a odevzdává z berana pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným...
Exodus 29:28...berana pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od...
Exodus 29:29...obětí jako jejich příspěvek Hospodinu. Áronova svatá roucha připadnou po něm jeho synům, aby v nich...
Exodus 29:31...do Stanu setkávání, aby konal službu ve svatyniOnoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém...
Exodus 29:32...vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém místě. Áron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst...
Exodus 29:35...se to jíst, neboť je to svaté. Takto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je...
Exodus 29:44...slávou. Posvětím Stan setkávání i oltář, také Árona a jeho syny posvětím, aby mi konali kněžskou službu....
Exodus 30:3... dva lokte a z něj vystupují rohy. Obložíš jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i...
Exodus 30:10...ani moučnou oběť, nevylijete na něj ani úlitbuJen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření....
Exodus 30:19...a oltářem a nalij do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli budou...
Exodus 30:21...si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro  bude věčné ustanovení - pro Árona i pro jeho símě po...
Exodus 30:27...setkávání i Truhlu svědectví, stůl s veškerým jeho náčiním, svícen s jeho náčiním, kadidlový oltář, oltář...
Exodus 30:28...oltář, oltář pro zápalné oběti s veškerým jeho náčiním a také umyvadlo s podstavcem. Tak je posvětíš...
Exodus 30:30...se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou...
Exodus 31:8...ležící na , veškeré náčiní stanu, stůljeho náčiní, svícen z čistého zlata a všechno jeho náčiní,...
Exodus 31:9...oltář, oltář pro zápalné oběti a všechno jeho náčiní, umyvadlo i jeho podstavec, svatá bohoslužebná...
Exodus 31:10...jeho náčiní, umyvadlo i jeho podstavec, svatá bohoslužebná roucha kněze Árona, roucha jeho synů ke konání...
Exodus 33:11...a klaněli se, každý u vchodu do svého stanuHospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví...
Exodus 34:26...nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky."...
Exodus 35:11... a vyrobte vše, co Hospodin přikázal: Příbytekjeho stan a pokrývku, jeho spony, rámy, svlaky, sloupy a...
Exodus 35:13...její tyče a slitovnici, zastírající oponu, stůljeho tyče a všechno náčiní, chleby předložení, svícen, jeho...
Exodus 35:14...a všechno náčiní, chleby předložení, svícenjeho náčiní a kahany, olej ke svícení, kadidlový oltář a...
Exodus 35:15...a kahany, olej ke svícení, kadidlový oltářjeho tyče, olej pomazání a vonné kadidlo, vchodový závěs ke...
Exodus 35:16...ke vchodu do Příbytku, oltář pro zápalné obětijeho bronzový rošt, tyče a všechno jeho náčiní, umyvadlo a...
Exodus 35:19...Příbytku, kolíky nádvoří a jejich lana, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze...
Exodus 37:11...loket široký a jeden a půl lokte vysoký. Obložil jej čistým zlatem a po jeho obvodu udělal zlatý věnec....
Exodus 37:12...a po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Udělal po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem další...
Exodus 37:13...obrubu a kolem další zlatý věnec. Ulilněmu také čtyři zlaté kruhy, které připevnil ke čtyřem...
Exodus 37:18...a vystupovaly z něj pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků vycházelo šest prutů: tři pruty svícnu z jedné...
Exodus 37:26...měl dva lokte a vystupovaly z něj rohy. Obložil jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i...
Exodus 38:2... pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaroval rohy vystupující z oltáře a...
Exodus 38:3...obětní misky, vidlice a pánvice na uhlí; veškeré jeho náčiní vyrobil z bronzu. K oltáři zhotovil také...
Exodus 38:4...veškeré jeho náčiní vyrobil z bronzu. K oltáři zhotovil také mřížový rošt z bronzu a připevnil jej zespodu...
Exodus 38:8...na nich dal nosit. Udělal jej dutý, z desek. Bronzové umyvadlo a jeho bronzový podstavec vyrobil ze...
Exodus 38:30...jako dar bylo 70 talentů a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu do Stanu setkávání,...
Exodus 39:19...dva zlaté kroužky, které připevnili ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobili...
Exodus 39:20...k dolní části obou ramenních dílů efodu, těs u jeho švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak modrou...
Exodus 39:21...efodu. Náprsník pak modrou šňůrou přivázali za jeho kroužky ke kroužkům efodu. Takto spočíval na tkaném...
Exodus 39:27...služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a jeho syny utkali kmentové suknice, kmentový turban,...
Exodus 39:33...přinesli Příbytek k Mojžíšovi: Stan a všechno jeho náčiní, jeho spony, rámy, svlaky, sloupy a patky,...
Exodus 39:36... její tyče a slitovnici, stůl a všechno jeho náčiní, chleby předložení, svícen z čistého zlata,...
Exodus 39:37...jeho náčiní, chleby předložení, svícen z čistého zlata, jeho uspořádané kahany a všechno náčiní, olej ke...
Exodus 39:39... vonné kadidlo, závěs pro vchod do Stanu, bronzový oltář, jeho bronzový rošt, tyče a všechno náčiní,...
Exodus 39:40... umyvadlo a jeho podstavec, zástěny nádvoříjejich sloupy a patky, závěs do brány nádvoří, jeho lana a...
Exodus 39:41...ke službě v Příbytku, ve Stanu setkávání, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze...
Exodus 40:4...ji oponou. Přineseš stůl a uspořádáš vše na něm, přineseš i svícen a zapálíš jeho kahany. Před Truhlu...
Exodus 40:8...vodu. Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěs. Potom vezmeš olej pomazání a...
Exodus 40:10... Pomažeš také oltář pro zápalné oběti a veškeré jeho náčiní. Tak oltář posvětíš, a bude svatosvatý. Pomažeš...
Exodus 40:11... a bude svatosvatý. Pomažeš i umyvadlojeho podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a...
Exodus 40:12...podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je...
Exodus 40:14... aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi...
Exodus 40:18...vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho patky, postavil jeho rámy, provlékl jeho svlaky a...
Exodus 40:19...jeho sloupy. Nad Příbytkem roztáhl stan a seshora na něj položil jeho přikrývku, jak Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 40:31...umyvadlo a nalil do něj vodu k omývání, aby siněm Mojžíš i Áron a jeho synové omývali ruce a nohy....
Exodus 40:33...a oltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil....
Leviticus 1:4...na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před...
Leviticus 1:5...jako jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho...
Leviticus 1:15... přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat. Kz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a...
Leviticus 2:3...vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí...
Leviticus 2:10...vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí...
Leviticus 3:13...kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkávání; Áronovi...
Leviticus 4:11...na oltáři pro zápalné oběti. Celý zbytek býčkajeho kůži, veškeré maso i s hlavou, nohama, vnitřnostmi a...
Leviticus 4:15...jako oběť za hřích. Stařešinové obce vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavu a býček bude zabit před...
Leviticus 4:16...a býček bude zabit před Hospodinem. Pomazaný kz přinese trochu jeho krve do Stanu setkávání, namočí...
Leviticus 4:24...darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se...
Leviticus 4:26...na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření a bude mu...
Leviticus 5:6... vyzná, v čem se prohřešil. Jako odškod za hřích, jehož se dopustil, Hospodinu přinese...
Leviticus 5:11...odpuštěno. Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil,...
Leviticus 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům následující pokyny. Toto je zákon o...
Leviticus 6:9...dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Áron a jeho synové budou jíst, co z zůstane. Budou to jíst...
Leviticus 6:13...dále promluvil k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové budou v den svého pomazání přinášet...
Leviticus 6:18...promluvil k Mojžíšovi: "Promluv k Áronovi a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na...
Leviticus 7:31...tuk s hrudím, aby je zvedáním nabídl Hospodinu. Kz nechá tuk dýmat na oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a...
Leviticus 7:34...odevzdání jsem totiž synům Izraele odebraljejich pokojných obětí a dal jsem je knězi Áronovi a jeho...
Leviticus 7:35...ustanovením přijímat od synů Izraele." Toto je podíl z Hospodinových ohnivých obětí, patřící Áronovi a...
Leviticus 8:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi Árona s jeho syny a jejich roucha, olej pomazání, býčka k...
Leviticus 8:6...Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici,...
Leviticus 8:11...jím stříkl na oltář a pomazal oltář s veškerým jeho náčiním i umyvadlo s podstavcem, aby je posvětil. Část...
Leviticus 8:15...ruce na hlavu býčka obětovaného za hřích, Mojžíš jej zabil. Pak vzal jeho krev a prstem potřel rohy oltáře...
Leviticus 8:17...i jejich tuk a nechal to dýmat na oltáři. Samotného býčka, jeho kůži, maso a výkaly pak spálil na ohni venku...
Leviticus 8:21...ty díly i s hlavou a tukem dýmat na oltářiJeho vnitřnosti a nohy Mojžíš omyl vodou a celého berana...
Leviticus 8:23...svými syny vložili ruce na hlavu berana, zabil jej. Mojžíš pak vzal trochu jeho krve a potřel lalůček...
Leviticus 8:27...je na onen tuk a pravou kýtu. To vše vložil do Áronových dlaní a do dlaní jeho synů, aby to zvedáním...
Leviticus 8:30...přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš trochu oleje pomazání a trochu krve, která byla na oltáři, a...
Leviticus 8:31...ním i jeho syny a jejich roucha. Tehdy Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu...
Leviticus 9:1...vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal. Osmého dne pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny i stařešiny...
Leviticus 9:9...oltáři a zabil své tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové podali krev, namočil si v prst a...
Leviticus 9:12...ohni venku za táborem. Poté zabil zápalnou oběťJeho synové mu podali krev a on pokropil oltář ze všech...
Leviticus 9:18... Potom zabil býka a berana pokojné oběti za lidJeho synové mu podali krev, jíž pokropil oltář ze všech...
Leviticus 10:6...ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi:...
Leviticus 10:12...jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl:...
Leviticus 11:39...namočeno vodou, bude pro vás nečisté. Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho...
Leviticus 13:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Když kdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo světlou skvrnu...
Leviticus 13:13...od hlavy k patě, kamkoli padne knězův zrak, kz ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho tělo,...
Leviticus 13:43...bující na holém čele nebo na pleši. Kz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši...
Leviticus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Pro malomocného bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být...
Leviticus 14:19...něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom kz vykoná oběť za hřích, a tak očistí toho, kdo chce být...
Leviticus 14:21... Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistýJe-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti,...
Leviticus 14:25...zvedáním to nabídne Hospodinu. Potom beránka zabije jako oběť odškodnění, nabere trochu jeho krve a potře...
Leviticus 14:32...obřad smíření za toho, kdo se očišťuje." Toto je zákon o člověku, který je postižen malomocenstvím a...
Leviticus 14:48...kdo by v tom domě jedl, vypere svůj oděv. Pokud kz přijde, ránu prohlédne a uvidí, že se v domě po jeho...
Leviticus 15:3...údu, bude pro ten výtok nečistý. Pro nečistotu jeho výtoku platí toto: výtok z jeho těla uniká nebo...
Leviticus 15:5...na čem by seděl, bude nečisté. Kdokoli se dotkne jeho lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý...
Leviticus 15:15...Stanu setkávání a je knězi. Ten bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za...
Leviticus 16:15...sedmkrát stříkne prstem trochu krve. Potom zabije kozla oběti za hřích lidu a jeho krev vnese dovnitř za...
Leviticus 17:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Toto přikázal...
Leviticus 17:10...člověk bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by jedl...
Leviticus 17:13...jíst krev. Kdokoli ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka,...
Leviticus 17:14...krev a přikrýt ji prachem. Vždyť životem každého tvora je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem...
Leviticus 18:14...příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá...
Leviticus 19:17... jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního otevřeně napomeň - jinak jsi jeho...
Leviticus 19:22...- berana odškodnění. Tím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho...
Leviticus 19:23...země a zasadíte jakýkoli ovocný strom, nechte na něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro vás bude...
Leviticus 19:24...tak jako neobřízka - nesmí se jíst. Čtvrtého roku je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě...
Leviticus 19:25...posvěceno k oslavě Hospodina, aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. jsem...
Leviticus 20:3...jej ukamenuje. sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval své dítě...
Leviticus 20:5... a neusmrtí ho, sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině. Jeho i všechny, kdo jej v...
Leviticus 20:6... Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti...
Leviticus 20:9...Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému otci a...
Leviticus 21:12...ani kvůli otci nebo matce. Nesmí vyjít ze svaty, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm...
Leviticus 21:15...neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho Posvětitel!" Hospodin promluvil k...
Leviticus 21:24... jejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvil k Áronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele. Hospodin...
Leviticus 22:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům, zacházejí uctivě se svatými dary,...
Leviticus 22:7...čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se však poskvrnit tím, že by jedl...
Leviticus 22:11...nádeník nesmí jíst nic svatého. Když si ale kz koupí otroka, ten z toho jíst smí; rovněž otroci...
Leviticus 22:18...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokoli z domu...
Leviticus 23:30... bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal jakoukoli práci, toho vyhubím z jeho lidu....
Leviticus 24:9...mu náleží od synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to...
Leviticus 24:11...Izraele a popral se v táboře s jedním IzraelcemOnen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu jménu a...
Leviticus 24:14... Všichni, kdo to slyšeli, vloží ruce na jeho hlavu a celá obec ho ukamenuje. Potom promluv k...
Leviticus 25:25...zajistíte právo zpětného vykoupení. Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého...
Leviticus 25:26...a vykoupí prodaný pozemek svého bratra. Nemá-li kdo vykupitele, ale později se vzmůže a získá, co je...
Leviticus 25:28...vrátí ke svému vlastnictví. Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v...
Leviticus 25:29...se majitel vrátí ke svému vlastnictví. Prodá-li kdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho...
Leviticus 25:30...Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho...
Leviticus 25:41... do léta milosti. Tehdy od tebe odejdeon a s ním i jeho děti - a vrátí se ke své rodině, vrátí se...
Leviticus 25:47...bratrem nikdo nesmí krutě panovat. Když se přistěhovalec žijící u tebe vzmůže a tvůj bratr vedle něj zchudne...
Leviticus 25:48...tomu přistěhovalci anebo jeho příbuznému, bude jeho právo na vykoupení trvat i poté, co se prodal. Jeho...
Leviticus 25:49...strýc či bratranec nebo jiný pokrevní příbuznýjeho rodu ho vykoupí anebo se vzmůže a vykoupí se sám....
Leviticus 25:50...se vzmůže a vykoupí se sám. Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti....
Leviticus 25:54...těchto letech vykoupen, odejde v létě milostion a s ním i jeho děti. Synové Izraele jsou přece moji...
Leviticus 27:8...na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před kněze a ten určí jeho cenu podle možností toho, kdo...
Leviticus 27:12...nepřináší, postaví to zvíře před kněze. Ten určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz...
Leviticus 27:14... přidá k určené ceně ještě pětinu. Zasvětí-li kdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho...
Leviticus 27:15...kolik jej kněz ocení, při tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k...
Leviticus 27:22...stane se majetkem kněze. Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z jeho dědičné polnosti,...
Numeri 1:50... Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co k němu náleží. Oni budou Příbytek s...
Numeri 2:4...vůdce Judových synů Nachšon, syn Aminadabův, a jeho vojsko o počtu 74 600 mužů. Vedle něj táboří pokolení...
Numeri 2:6...vůdce Isacharových synů Netaneel, syn Cuarův, a jeho vojsko o počtu 54 400 mužů. Dále pokolení Zabulon:...
Numeri 2:8...vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův, a jeho vojsko o počtu 57 400 mužů. Celkem v oddílech Judova...
Numeri 2:11...vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův, a jeho vojsko o počtu 46 500 mužů. Vedle něj táboří pokolení...
Numeri 2:13...Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův, a jeho vojsko o počtu 59 300 mužů. Dále pokolení Gád: vůdce...
Numeri 2:15...Gád: vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův, a jeho vojsko o počtu 45 650 mužů. Celkem v oddílech Rubenova...
Numeri 2:19...vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův, a jeho vojsko o počtu 40 500 mužů. Vedle něj pokolení...
Numeri 2:21...Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův, a jeho vojsko o počtu 32 200 mužů. Dále pokolení Benjamín:...
Numeri 2:23...Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho, a jeho vojsko o počtu 35 400 mužů. Celkem v oddílech...
Numeri 2:26...vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův, a jeho vojsko o počtu 62 700 mužů. Vedle něj táboří pokolení...
Numeri 2:28...vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův, a jeho vojsko o počtu 41 500 mužů. Dále pokolení Neftalí:...
Numeri 2:30...vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův, a jeho vojsko o počtu 53 400 mužů. Celkem v oddílech Danova...
Numeri 3:7...pomáhali. Svou službou při Příbytku budou plnit jeho povinnost i povinnost celé obce vůči Stanu setkávání....
Numeri 3:9...povinnost synů Izraele. Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, mu jsou z řad Izraelitů zcela...
Numeri 3:10... mu jsou z řad Izraelitů zcela odevzdáni. Árona a jeho syny pověříš, aby zachovávali své kněžství....
Numeri 3:25...otcovského domu byl Eljasaf, syn Laelův. Geršonovi synové dostali ve Stanu setkávání do opatrování...
Numeri 3:26...do Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod do nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jeho lana...
Numeri 3:36...Tábořili na severní straně Příbytku. Synům Merariho byly do opatrování svěřeny desky Příbytku, jeho svlaky,...
Numeri 3:38...patky a kolíky s jejich lany. Vepředu, na výcho, tábořili před Příbytkem, totiž před Stanem setkávání,...
Numeri 3:48...svatyně; šekel je 20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převyšují...
Numeri 3:51...stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). Podle Hospodinova rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro...
Numeri 4:9...odolných usní a provléknou tyče. Potom vezmou přehoz z modré látky, přikryjí svícen k svícení i s jeho...
Numeri 4:10...na olej, jichž se užívá k jeho obsluze, zabalí jej i s jeho veškerým náčiním do pokrývky z odolných usní a...
Numeri 4:14...prostřou na oltáři přehoz z purpurové látky a na něj položí veškeré oltářní náčiní, které používají k jeho...
Numeri 4:19...věcem, naložíte s nimi takto: přijde Áron a jeho synové a každému z nich určí jeho službu a jeho...
Numeri 4:25... jejich úkoly a břemena: Budou nosit plachtyhouně Příbytku, Stan setkávání, jeho pokrývku i pokrývku z...
Numeri 4:27...ve všem, co jim bylo uloženo. Veškerá služba Geršonových synů se bude dít podle rozkazů Árona a jeho synů -...
Numeri 4:49...celkový počet byl 8 580. Podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem byla každému z nich...
Numeri 5:14...a nepřistižena, učiníte toto: Zmocní-li se muže žárlivost vůči jeho manželce, se skutečně...
Numeri 5:30...svého manžela, a tak se poskvrnila, nebo když se muže zmocní žárlivost vůči jeho manželce. Postaví ji před...
Numeri 6:5...vinné révy, od zrnka po slupku. Po celou dobu jeho nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne břitva. Dokud...
Numeri 6:9...zasvěcení bude svatý Hospodinu. Kdyby všakjeho blízkosti někdo zemřel náhlou smrtí, a tak poskvrnil...
Numeri 6:13...se zruší, neboť poskvrnil své nazírství. A toto je zákon ohledně nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho...
Numeri 6:16...olejem a s nimi patřičné moučné oběti a úlitby. Kz to přinese před Hospodina a vykoná nazírovu oběť za...
Numeri 6:17...oběť. Berana pak připraví jako pokojnou oběť Hospodinu spolu s košem nekvašeného pečiva a vykoná jeho...
Numeri 6:19... vezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kz vezme z onoho berana vařené plece, z koše vezme jeden...
Numeri 6:21... Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za...
Numeri 6:23...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele;...
Numeri 7:1... a jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, pomazal a posvětil jej i veškeré...
Numeri 7:5...při Stanu setkávání. Rozděl to levitům, každému v souladu s jeho službou." Mojžíš tedy vzal vozy i býky...
Numeri 7:10...byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své daryjeho zasvěcení a položili je před oltář. Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 7:13...dar Nachšon, syn Aminadabův z pokolení JudaJeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů,...
Numeri 7:19...Netaneel, syn Cuarův, vůdce pokolení IsacharJeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů,...
Numeri 7:25...vůdce Zabulonových synů Eliab, syn ChelonůvJeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů,...
Numeri 7:31...vůdce Rubenových synů Elicur, syn ŠedeurůvJeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů,...
Numeri 7:37...Šimeonových synů Šelumiel, syn CurišadajůvJeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů,...
Numeri 7:43...vůdce Gádových synů Eljasaf, syn DeuelůvJeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů,...
Numeri 7:49...vůdce Efraimových synů Elišama, syn AmihudůvJeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů,...
Numeri 7:55...vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn PedacurůvJeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů,...
Numeri 7:61...vůdce Benjamínových synů Abidan, syn GideonihoJeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů,...
Numeri 7:67...vůdce Danových synů Achiezer, syn AmišadajůvJeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů,...
Numeri 7:73...vůdce Ašerových synů Pagiel, syn OkranůvJeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů,...
Numeri 7:79...vůdce Neftalímových synů Achira, syn EnanůvJeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů,...
Numeri 8:13...k vykoupení levitů. Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu...
Numeri 8:19...odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu při...
Numeri 8:22...do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně...
Numeri 9:3...Izraele v určený čas slaví Hod beránka. Slavte jej v určený čas, čtrnáctého dne tohoto měsíce za soumraku....
Numeri 9:12...s nekvašenými chleby a s trpkými bylinami. něj nenechají nic do rána a nezlámou v něm jedinou kost. ...
Numeri 14:19...' Prosím, pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravost, tak jak jsi jim odpouštěl od...
Numeri 14:24... ji nespatří! Můj služebník Káleb ale jiného ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž...
Numeri 15:31...bude vyobcován ze svého lidu. Protože pohrdl Hospodinovým slovem a porušil jeho přikázání, musí být...
Numeri 16:5...uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří,...
Numeri 16:6...toto: Vezměte si kadidelnice, Korach a celá jeho tlupa. Zítra do nich dejte žhavé uhlí a na před...
Numeri 17:5... aby žádný nepovolaný, který by nebyl z Áronova semene, nepřistupoval a nepálil před Hospodinem...
Numeri 17:17..."Mluv k synům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holí - po jedné holi na...
Numeri 19:3...a na niž dosud nebylo vloženo jho. Dáte ji kzi Eleazarovi; ten ji odvede ven za tábor, kde bude v...
Numeri 19:5...ke Stanu setkávání. Jalovice pak bude před jeho očima spálena; spálí se její kůže, maso, krev i výkaly...
Numeri 19:13... pak čistý nebude. Kdokoli se dotkne těla mrtvého člověka a neočistí se, poskvrnil Hospodinův příbytek....
Numeri 19:16...nečistá. Kdokoli se na poli dotkne člověka zabitého mečem nebo zemřelého nebo jeho kostí nebo hrobu, bude...
Numeri 20:9...obec i dobytek měli co pít." Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůl, která byla před Hospodinem. Spolu s...
Numeri 20:25...se u Mej-meriby vzepřeli mému příkazu. Vezmi Árona i jeho syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. Svlékni...
Numeri 20:26...syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. Svlékni Áronovi roucho a obleč je jeho synu Eleazarovi. Áron pak bude...
Numeri 20:28...obce vystoupili na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl je jeho synu Eleazarovi. Tam, na...
Numeri 21:24...poušť. Když dorazil do Jahcy, napadl Izrael. Ten jej však porazil ostřím meče a obsadil jeho zem od Arnonu...
Numeri 21:25...všechna emorejská města a usadil se v nich, včet Chešbonu a všech jeho vesnic. Chešbon byl městem...
Numeri 21:26...nich, včetně Chešbonu a všech jeho vesnic. Chešbon byl městem emorejského krále Sichona, který bojoval s...
Numeri 21:32... Mojžíš poslal vyzvědače do Jaezeru. Dobyli jeho vesnice a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli. Potom...
Numeri 21:34...svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u EdreiHospodin Mojžíšovi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do...
Numeri 21:35...králem Sichonem, který bydlel v Chešbonu." A tak jej pobili i s jeho syny a s celým jeho lidem, z nich...
Numeri 22:5...posly k Balaámovi, synu Beorovu, do Petoru ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito...
Numeri 22:22...a odjel s moábskými hodnostáři. Bůh ale kvůli jeho odjezdu vzplanul hněvem a Hospodinův anděl vyšel proti...
Numeri 23:21...v Jákobovi, nejsou na dohled těžkosti v IzraeliHospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet královské...
Numeri 24:4... toto praví jasnozřivý muž. Toto praví tenje slyší Boží řeč, jenž vidění Všemohoucího spatřuje,...
Numeri 24:7...aloe, jež sázel Hospodin, jak cedry u vody. Z jeho věder voda poteče, jeho símě bude mít vody bohatě....
Numeri 24:16... toto praví jasnozřivý muž. Toto praví tenje slyší Boží řeč, jenž poznání od Nejvyššího, jenž...
Numeri 24:20...Íru přežijí." Když pak Balaám spatřil Amaleka, pronesl tuto průpověď: "První mezi národy je Amalek, jeho...
Numeri 25:13...sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou věčného kněžství, neboť...
Numeri 26:54...dědičné území podle počtu zapsaných osob. Většímu rodu přiděl větší dědictví, menšímu menší - každému...
Numeri 27:1... syna Manasesova z rodu Josefova syna ManaseseJeho dcery se jmenovaly Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa....
Numeri 27:4...svůj vlastní hřích, aniž měl syny. jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto, že neměl syna?...
Numeri 27:8...na . K synům Izraele pak promluv takto: Když kdo zemře, aniž měl syna, převedete jeho dědictví na jeho...
Numeri 27:9...na jeho dceru. Kdyby neměl ani dceru, přidělíte jeho dědictví jeho bratrům. Kdyby neměl ani bratry,...
Numeri 27:10...jeho bratrům. Kdyby neměl ani bratry, přidělíte jeho dědictví bratrům jeho otce. Kdyby ani jeho otec neměl...
Numeri 27:11...jeho dědictví bratrům jeho otce. Kdyby ani jeho otec neměl bratry, přidělíte jeho dědictví nejbližšímu...
Numeri 27:21...izraelská obec poslouchala. se postaví před kze Eleazara. Ten se za něj bude dotazovat na Hospodinova...
Numeri 30:17...později, ponese vinu." Toto jsou pravidla, která Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně muže a jeho ženy a...
Numeri 32:42...Jairovy vesnice. Také Noba vytáhl, dobyl Kenatjeho vesnice a nazval je svým jménem: Noba. Toto jsou...
Numeri 33:54...losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu přidělte větší dědictví a menšímu menší. Kamkoli...
Numeri 34:6...západní hranici bude tvořit Středozemní mořeJeho pobřeží bude vaše západní hranice. Vaše severní...
Numeri 35:8...synů Izraele přidělíte takto: od většího pokolení více, od menšího méně. Každé pokolení ...
Numeri 35:23...něm hodí nějaký předmět, ale neúmyslně, anebo na něj z nepozornosti shodí jakýkoli kámen, který může zabít,...
Numeri 35:27...hranice svého útočištného města a krevní mstitel ho najde mimo jeho hranice a zabije ho, nebude mstitel...
Numeri 35:28...ho, nebude mstitel vinen prolitou krví. Ten, kdo koho zabil, totiž pobývat ve svém útočištném městě ...
Numeri 35:31...popravě člověka nestačí. Vrah zaslouží smrt. Za jeho život nepřijímejte výkupné; musí zemřít. Ani za toho,...
Numeri 36:2...a před izraelskými rodovými náčelníky. Řekli: "Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil...
Deuteronomium 1:16...spravedlivě, půjde o při mezi člověkemjeho druhem nebo mezi ním a přistěhovalcem. Při soudu buďte...
Deuteronomium 1:36...zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcůmJedině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům...
Deuteronomium 2:24...místě.) "Vzhůru! Jděte dál a překročte potok Arnon! Pohleď, dal jsem do tvé ruky chešbonského krále,...
Deuteronomium 2:30...země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít svým územím....
Deuteronomium 2:31...jej pak vydal do tvé ruky, jak je tomu dodnesHospodin mi řekl: "Pohleď, to začíná! Vydávám ti Sichona...
Deuteronomium 2:33...svým lidem proti nám vytáhl do boje v JahceHospodin, náš Bůh, nám ho však vydal, takže jsme ho...
Deuteronomium 2:34...se vším jeho lidem. Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté...
Deuteronomium 3:2...nám s celým svým lidem vytáhl do boje u EdreiHospodin mi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho...
Deuteronomium 3:3...králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu." Hospodin, náš Bůh, tehdy vydal do našich rukou i bášanského...
Deuteronomium 3:4...jsme je, z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, již bychom...
Deuteronomium 3:11...bášanského království. (Bášanský král Og byl jediný, kdo zbyl z přežívajících Refajců. Ano, jeho lože je...
Deuteronomium 3:12...a Gádovým - území od Aroeru na potoce Arnon a polovinu pohoří Gileád s jeho městy. Zbytek Gileádu s...
Deuteronomium 4:20...Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, ale vás Hospodin vzal a vyvedl z tavicí pece, z Egypta. Tak jste se...
Deuteronomium 4:36...na zemi ti ukázal svůj veliký oheň, abys slyšel jeho slova z prostředku ohně. To proto, že miloval tvé otce...
Deuteronomium 4:40... že Hospodin je Bůh; kromě něj žádný není. Zachovávej tedy jeho pravidla a přikázání, která ti dnes...
Deuteronomium 4:47...Izraele po odchodu z Egypta porazil. Obsadili jeho zem i zem bášanského krále Oga, tedy zem obou...
Deuteronomium 5:11...a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil...
Deuteronomium 5:21...o svém bližním. Neprahni po manželce svého bližního. Nezáviď svému bližnímu jeho dům, jeho pole,...
Deuteronomium 5:24...kmenů a vaši stařešinové - a řekli jste: "HleHospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost;...
Deuteronomium 6:2... abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali...
Deuteronomium 6:13... který vyvedl z Egypta, z domu otroctvíHospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při...
Deuteronomium 6:17... jako jste jej pokoušeli v Masse. Pečlivě zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, i jeho svědectví...
Deuteronomium 6:22...rukou z Egypta vyvedl. Před našima očima přivedl Hospodin na Egypt, na faraona i na celý jeho dvůr veliká a...
Deuteronomium 7:6...jejich tesané sochy spalte. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil,...
Deuteronomium 7:9... z ruky egyptského krále faraona. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající...
Deuteronomium 8:2...tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou  Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby...
Deuteronomium 8:6...syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe. Zachovávej přikázání Hospodina, svého Boha, choď po jeho...
Deuteronomium 8:11...ti dal. Měj se však na pozoru, abys nezapoml na Hospodina a nepřestal zachovávat jeho přikázání,...
Deuteronomium 10:6...od studní Bne-jaakan do Mosery. Tam zemřel Áron a tam byl pochován. Na jeho místě pak konal kněžskou...
Deuteronomium 10:8...do Jotbaty, krajiny potoků plných vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili Truhlu Hospodinovy...
Deuteronomium 10:9...žádný podíl ani dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jeho dědictvím, jak mu to Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 10:12... že jim ji dám!" Nyní tedy, Izraeli - co od tebe Hospodin, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hospodina,...
Deuteronomium 10:20...- vždyť jste sami byli přistěhovalci v EgyptěHospodina, svého Boha, cti a jemu služ, k němu se přimkni a...
Deuteronomium 11:1... že je vás teď jako hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny zachovávej, co ti...
Deuteronomium 11:2...- jeho pravidla, přikázání a zákony. Dnešního dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové, kdo poznal a...
Deuteronomium 11:3...velikost, jeho mocnou ruku a vztaženou pažijeho znamení a skutky, které uprostřed Egypta vykonal na...
Deuteronomium 11:4...na faraonovi a celé jeho zemi. Vy víte, co Hospodin udělal s egyptským vojskem, s jeho koni i vozy -...
Deuteronomium 11:12...země hor a údolí, zavlažovaná nebeským deštěmJe to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina,...
Deuteronomium 11:22...přikázání, která vám udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Boha, kráčet po všech jeho cestách a...
Deuteronomium 12:23...či jelen; smí je jíst nečistý stejně jako čistýJen se utvrď v tom, abys nejedl krev - vždyť krev, to je...
Deuteronomium 13:4...znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo...
Deuteronomium 13:5... svého Boha, celým srdcem a celou dušíHospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho...
Deuteronomium 13:16...že ve tvém středu byla spáchána taková ohavnostmusíš obyvatele toho města pobít mečem. To město se vším,...
Deuteronomium 13:17...dobytek musíš pobít mečem. Veškerou kořistněj shromáždi doprostřed jeho náměstí a spal to město i s...
Deuteronomium 13:19...s přísahou zaslíbil tvým otcům. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, zachovávej všechna jeho přikázání,...
Deuteronomium 14:2...jizvy ani si neholte hlavu. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin vyvolil, abys byl jeho...
Deuteronomium 14:21... Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dej ji přistěhovalci, který žije ve tvých branách, ji sní, nebo ji...
Deuteronomium 15:23...gazelu či jelena, jsi čistý nebo nečistýJen nejez jeho krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. ...
Deuteronomium 17:2...Ve tvém středu, v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž nebo žena,...
Deuteronomium 17:17..."Touto cestou se nikdy nevrátíte." nemá mnoho žen, aby snad jeho srdce nezabloudilo. Také nemá...
Deuteronomium 17:20...slova tohoto Zákona a tato pravidla, aby se jeho srdce nepozdvihlo nad jeho bratry a aby se neuchýlil...
Deuteronomium 18:1...on i jeho synové uprostřed Izraele. Levitští kží, totiž celý kmen Levi, nebudou mít podíl ani dědictví...
Deuteronomium 18:5... vína a oleje a prvotiny z vlny svých ovcíJeho si totiž Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech tvých...
Deuteronomium 18:7... kdykoli se mu zachce. Bude sloužit ve jménu Hospodina, svého Boha, tak jako jeho ostatní bratři levité,...
Deuteronomium 18:18...mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá...
Deuteronomium 19:5...nenávisti), se to bude mít takto: Když například kdo půjde se svým druhem do lesa na dříví, při kácení...
Deuteronomium 19:9... která vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel po jeho cestách po všechny...
Deuteronomium 19:12...do jednoho z těchto měst, v takovém případě pro něj stařešinové jeho města pošlou, vezmou ho odtud a vydají...
Deuteronomium 19:19... křivě svědčící proti svému bratru, uděláte mu totéž, co chtěl, aby se stalo jeho bratru. Odstraň ze...
Deuteronomium 20:8...si ji někdo jiný." Správcové pak k lidu promluví ještě takto: "Kdo se bojí? Kdo je malomyslný? se vrátí...
Deuteronomium 20:9...odvahu jako on." Teprve když správcové dokončí svou řeč k lidu, postaví do jeho čela velitele oddílů....
Deuteronomium 20:19...proti Hospodinu, svému Bohu. Budeš-li ve válce které město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič...
Deuteronomium 21:17... přizná prvorozenství synu nemilované a  mu dvojnásobný díl z celého dědictví. Protože je prvotinou...
Deuteronomium 21:19...a neposlechne je, ani když ho trestají, pak ho otec s matkou vezmou a odvedou k bráně jeho města za...
Deuteronomium 21:23...zločin a bude popraven pověšením na kůl,  jeho tělo nezůstane na kůlu. Musíš je pochovat ještě téhož...
Deuteronomium 22:3...nebude ptát. Tehdy mu je vrátíš. Totéž udělášjeho oslem, s jeho pláštěm a s čímkoli, co se tvému bratru...
Deuteronomium 22:19...ho. Za to, že pomlouval izraelskou pannumu uloží pokutu sto šekelů stříbra a dají je otci dívky....
Deuteronomium 22:29...vyspí se s , pak, budou-li přistiženi, ten muž jejímu otci padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane...
Deuteronomium 23:3...muž s rozdrceným nebo uříznutým přirozením. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít bastard. Ani jeho...
Deuteronomium 23:16... u tebe nevidí žádnou nepatřičnost! Otrokaje k tobě utekl, nevydávej jeho pánu. bydlí u tebe,...
Deuteronomium 24:2...list, ho do ruky a pošle ji pryč z domuOna se po odchodu z jeho domu vdá za jiného muže, ale ten...
Deuteronomium 24:6...nesmí vzít do zástavy domácí mlýnek, ba ani jeho horní kámen - vždyť by vzal do zástavy sám život!...
Deuteronomium 24:10...Miriam na vaší cestě z Egypta. Když budeš svému bližnímu poskytovat půjčku, nevstupuj do jeho domu, aby...
Deuteronomium 24:15...města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem slunce mu vyplať mzdu. Vždyť je chudý,...
Deuteronomium 25:6... aby splnil švagrovskou povinnost. Prvorozenýjehož mu porodí, pak ponese jméno onoho zesnulého bratra,...
Deuteronomium 25:9...svém a řekne: "Nechci si ji vzít", přistoupíněmu jeho švagrová a před zraky stařešinů mu zuje z nohy...
Deuteronomium 25:10...muž, který nechce zbudovat rodinu svého bratra!" Jeho rodina pak bude v Izraeli známá pod jménem "Rodina...
Deuteronomium 26:17...dodržuj celým srdcem a celou duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho...
Deuteronomium 26:18... přikázání a zákony a že mu budeš poslušnýHospodin pak prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho...
Deuteronomium 27:10...lidem Hospodina, svého Boha. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, a dodržuj jeho přikázání a pravidla,...
Deuteronomium 28:1...odpoví: "Amen!" Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho...
Deuteronomium 28:9... tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dáváHospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal,...
Deuteronomium 28:15...bohy a nesluž jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodina, svého Boha, nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna...
Deuteronomium 28:45...na tebe přijdou, protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedodržoval jeho přikázání a...
Deuteronomium 29:1...jim: Sami jste v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin před vašima očima udělal s faraonem, se všemi jeho...
Deuteronomium 29:19...dobře!" (Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.) Hospodin nikomu takovému nikdy neodpustí - naopak, vzplane...
Deuteronomium 29:20...této knize Zákona a jeho jméno pod nebem vymažeHospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů Izraele a...
Deuteronomium 30:8... pronásledovali. Ty pak budeš znovu poslouchat Hospodina a dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes...
Deuteronomium 30:10...z blahobytu tvých otců, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dodržovat jeho přikázání a...
Deuteronomium 30:16...smrt a neštěstí. Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej...
Deuteronomium 32:4...totiž provolám - chvalte velebnost našeho BohaOn je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty...
Deuteronomium 32:5...křivdy vzdálen, on je spravedlivý a upřímnýJeho nesynové se ale zvrhli, zkažení jsou, zvrácený a...
Deuteronomium 32:9...synů Izraele hranice ostatním lidem vymezilHospodinův lid je jeho dědictví, Jákob je jeho vlastní...
Deuteronomium 32:43...a jejich vůdci." Jásejte, národy, tak jako jeho lid! On jistě pomstí krev služebníků svých, vykoná...
Deuteronomium 33:2...před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru, jako když slunce...
Deuteronomium 33:6...sešli se společně s kmeny Izraele. Ruben žije, nikdy nevymře, jeho mužů jen hrstka je!" O Judovi...
Deuteronomium 33:7...mužů jen hrstka je!" O Judovi řekl: "VyslýchejHospodine, hlas Judův, k jeho lidu jej zpět přiváděj. Když...
Deuteronomium 33:11...klást, zápaly přinášet ti na oltář. PožehnejHospodine, jeho síle, v díle jeho rukou zalíbení měj. Jeho...
Deuteronomium 33:12... nikdy nevstali!" O Benjamínovi řekl: "Hospodinův miláček to je - kéž zůstává u něj v bezpečí! On...
Deuteronomium 33:13...vždyť odpočívá v jeho náručí." O Josefovi řekl: "Jeho zemi žehná Hospodin nejlepší rosou z nebe nahoře,...
Deuteronomium 33:17... na temeni vyvoleného z bratří! Jak prvorozenému býku čest mu náleží, jeho rohy jsou rohy buvolí; národy...
Deuteronomium 33:21...utrhne! To nejlepší si nechal pro sebe, dílje je velitelům vyhrazen. V čele lidu totiž směle šel a...
Deuteronomium 34:6...služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin řekl. Pochoval jej v moábské zemi, v roklině naproti Bet-peoru, ale...
Deuteronomium 34:7... dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest...
Deuteronomium 34:11... se kterým se Hospodin znal tváří v tvář. Kolik jen znamení a divů jej Hospodin poslal vykonat v Egyptě...
Jozue 2:19... sourozence a celou rodinu svého otce. Kdyby kdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho...
Jozue 4:14...Hospodinem na jerišské pláně, aby svedli boj. Toho dne Hospodin v očích celého Izraele dodal Jozuovi na...
Jozue 6:2...úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani nevcházelHospodin ale Jozuovi řekl: "Pohleď, dal jsem ti do rukou...
Jozue 7:18... byl označen Zimri. Nechal tedy přistupovat jeho rodinu po mužích a označen byl Achan, syn Karmiho,...
Jozue 7:24...s celým Izraelem pak vzal Achana, syna Zerachova, i to stříbro, plášť a zlatou cihlu a také jeho syny a...
Jozue 8:1...dodnes jmenuje Emek-achor, Rokle neštěstí. Poté Hospodin řekl Jozuovi: "Neboj se a nestrachuj. Vezmi s...
Jozue 8:2...krále a jeho lid i s jejich městem a územím. S Ajem i s jeho králem naložíš stejně, jako jsi naložil s...
Jozue 8:10...lid a spolu se stařešiny Izraele se vydaljeho čele proti Aji. Všechen bojeschopný lid táhl s ním....
Jozue 8:29...obrátil v pustou hromadu sutin dodnes. Ajského krále pak nechal do večera viset na kůlu. Když slunce...
Jozue 10:1... A tak je tomu dodnes. Potom se doslechl jeruzalémský král Adoni-cedek, že Jozue dobyl Aj a vyhladil...
Jozue 10:2...nimi. Tehdy dostali hrozný strach, protože Gibeon bylo veliké město, jako bývají královská sídla, a...
Jozue 10:33...provedl v Libně. Na pomoc Lachiši tehdy přitáhl Horam, král Gezeru. Jozue ho ale i s jeho lidem porazil;...
Jozue 10:37...od Eglonu k Hebronu a zaútočili na něj. Dobyli ho a ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi...
Jozue 10:39...obrátil k Debiru a zaútočili na něj. Dobyli ho i s jeho vesnicemi a jeho krále zajali. Město vyhubili...
Jozue 11:10... V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl Chacorjeho krále zabil mečem. (Chacor byl předtím hlavou všech...
Jozue 15:12...k moři. Západní hranici tvoří Středozemní mořejeho pobřeží. To jsou hranice okolo synů Judových podle...
Jozue 15:45...a Mareša - celkem devět měst s osadami. Dále Ekron, jeho vesnice a osady, na západ od Ekronu celé okolí...
Jozue 15:47...celé okolí Ašdodu i s osadami, také Ašdodjeho vesnicemi a osadami a Gaza s jejími vesnicemi a...
Jozue 17:6... neboť Manasesovy dcery obdržely dědictví mezi jeho syny. Země Gileád připadla zbývajícím Manasesovým...
Jozue 17:11...připadlo Manasesovi toto: Bet-šean a Jibleamjejich vesnicemi, obyvatelé Doru, En-doru a Taanachu s...
Jozue 21:27...celkem deset měst s pastvinami. Synové Geršonovi, další z levitských rodů, dostali od poloviny...
Jozue 22:5...vám v Zajordání dal Hospodinův služebník MojžíšJen velmi pečlivě dodržujte přikázání a Zákon, jak vám...
Jozue 22:27...mezi námi a vámi i mezi našimi budoucími pokoleními, že sloužíme Hospodinu svými zápaly i pokojnými oběťmi...
Jozue 23:2... stařec pokročilého věku, svolal celý Izraeljeho stařešiny, náčelníky, soudci i správci a řekl jim:...
Jozue 24:4...Jákoba a Ezaua. Ezaua jsem nechal usadit se v pohoří Seír, ale Jákob a jeho synové odešli do Egypta. Tam...
Jozue 24:10...Balaámovi, synu Beorovu, aby vás proklínal. Nehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a tak vám žehnal a žehnal...
Jozue 24:28...svého Boha." Poté Jozue lid propustil, každého do jeho dědictví. Po těchto událostech Jozue, syn Nunův,...
Jozue 24:30... zemřel. Bylo mu sto deset let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v Timnat-serachu v Efraimských...
Jozue 24:33...v dědictví Josefových synů. Také Eleazar, syn Áronův, zemřel. Pohřbili ho ve městě Gibeat, které připadlo...
Soudců 2:9... zemřel ve věku sto deseti let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v Timnat-cheresu v Efraimských...
Soudců 3:12...Kenazův, zemřel. Potom však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. A protože v jeho očích...
Soudců 3:24...střešního pokoje za sebou zavřel na zástrčku. Po jeho odchodu přišli služebníci, a když viděli, že dveře...
Soudců 4:2...Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zleHospodin je proto vydal napospas kanaánskému králi Jabínovi...
Soudců 4:7... pak přivedu vůdce Jabínova vojska Siseru i s jeho jízdou a s jeho zástupy k potoku Kíšon a vydám ti ho...
Soudců 4:15...Barák vyrazil z hory Tábor a za ním 10 000 mužůHospodin tehdy před Barákem rozprášil celou Siserovu jízdu...
Soudců 5:2... tuto píseň: Vůdcové když vedou v Izraeli, když jeho lid je ochotný - veleben budiž Hospodin! Slyšte to,...
Soudců 5:23...hřebců trysk! "Proklejte Meroz," praví anděl Hospodinův, "jeho obyvatele vydejte prokletí, za to, že...
Soudců 5:28... za okenní mříží naříká: Proč tak dlouho jeho vůz nejede? Proč se zvuk jeho vozů tak dlouho...
Soudců 6:11...jejichž zemi bydlíte.' Ale neposlechli jste ." Hospodinův anděl přišel a posadil se pod dubem v Ofře,...
Soudců 6:13...řekl mu: "Hospodin s tebou, udatný hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiň, pane, ale jestli je Hospodin s...
Soudců 7:15...mu dal do rukou Midiánce a celý tábor!" Když Gedeon uslyšel ten sen i jeho výklad, poklonil se Bohu. Vrátil...
Soudců 8:27...ani náhrdelníky z krků jejich velbloudů. Gedeon z toho pak udělal efod a vystavil ho ve svém městě, v...
Soudců 8:30...syn Joašův, se pak vrátil domů a bydlel tam. Gedeon měl sedmdesát synů, kteří vzešli z jeho beder - měl...
Soudců 8:31...kteří vzešli z jeho beder - měl totiž mnoho ženJedna jeho družka mu v Šechemu porodila syna, kterému dal...
Soudců 9:3...Pamatujte, že jsem vaše krev a tělo." Bratři jeho matky to všechno o něm pověděli šechemským měšťanům a...
Soudců 9:16...vyšlehne, libanonské cedry sežehne! Nuže, zachovali jste se oddaně a čestně, když jste Abimelecha...
Soudců 9:18...rukou Midiánců. Vy jste ale dnes povstali proti jeho domu, povraždili jste sedmdesát jeho synů na jednom...
Soudců 9:19...je to přece váš příbuzný! Pokud jste se dnes zachovali k Jerub-baalovi a jeho domu oddaně a čestně, radujte...
Soudců 9:41...se pak vrátil do Arumy a Zebul vyhnal Gaalajeho bratry ze Šechemu. Druhého dne Šechemští vyšli do polí...
Soudců 11:1... ten bude vůdcem všech obyvatel Gileádu." Byl jeden udatný hrdina, Jiftach Gileádský. Byl to syn jedné...
Soudců 11:20...nás prosím projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho územím jen projde, a tak...
Soudců 11:21...své vojsko, utábořil se v Jahce a napadl IzraelHospodin, Bůh Izraele, však vydal Sichona i celé jeho...
Soudců 11:26...ním bojoval? tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v Aroeru a jeho vesnicích i ve všech...
Soudců 11:34... Jiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo mu vychází naproti - jeho dcera tančící za zvuku tamburín!...
Soudců 13:2...vydal na čtyřicet let do rukou Filištínů. Byl jeden muž z Coreje, z Danova rodu, a jmenoval se Manoach....
Soudců 13:5...nic nečistého. Hle, počneš a porodíš synaJeho hlavy se nesmí dotknout břitva, protože bude od...
Soudců 13:9... narodit." Bůh Manoacha vyslyšel a Boží anděl jeho ženu znovu navštívil, když byla na poli. Její muž...
Soudců 13:19...vzal kůzle a moučnou oběť a obětoval to na skále Hospodinu. Tu se před zraky Manoacha a jeho ženy stala...
Soudců 13:20...vznesl k nebi plamen, vznesl se v tom plameniHospodinův anděl, přímo před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti...
Soudců 13:21...ženy. Ti ihned padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena pak Hospodinova anděla neviděli. Tehdy si...
Soudců 13:23...své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla mu jeho žena, "nepřijal...
Soudců 14:4..." odpověděl Samson otci, "tahle se mi líbí!" (Jeho otec a matka ovšem nevěděli, že to bylo od Hospodina -...
Soudců 14:10...jim ale, že ten med nabral ze lví zdechlinyJeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco Samson chystal...
Soudců 14:20...hněvem se pak vrátil do domu svého otce. Samsonovu ženu pak dostal jeden z jeho družbů, který se s ním...
Soudců 15:6...olivy. "Kdo to udělal?" ptali se Filištíni. "Samson, zeť toho z Timny," doslechli se. "Prý za to, že mu vzal...
Soudců 15:14...novými provazy a odvedli ho ze skal. Když se Samson blížil k Lechi, Filištíni mu s křikem vyrazili naproti....
Soudců 16:5...za filištínští vládci a žádali ji: "Sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho...
Soudců 16:9...ho jimi spoutala. (V pokoji přitom měla ukryté muže.) Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na...
Soudců 16:14...jiný." Když pak usnul, Dalila vzala sedm copů na jeho hlavě, vpletla je do osnovy a utáhla kolíkem. Vtom na...
Soudců 16:19...a přinesli s sebou peníze. Potom uspala Samsona na klíně a zavolala někoho, mu z hlavy oholí těch...
Soudců 16:31...smrti více než za svého života. Potom tam přišli jeho bratři a celá jeho rodina, aby si ho vzali. Odnesli ho...
Soudců 17:2...jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti kdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel jsem,...
Soudců 17:4...modlu." Poté, co to stříbro vrátil, vzala jeho matka 200 šekelů stříbra a dala je kovotepci, který z...
Soudců 17:11...ročně a k tomu ošacení a stravu." A levitaněj ochotně zůstal; ten mladík pak byl pro Míku jako jeden...
Soudců 17:12...pak byl pro Míku jako jeden z jeho synů. Míka ho pověřil, aby mu dělal kněze, a ten levitský mladík...
Soudců 18:27...a vrátil se domů. Tak vzali ten Míkův výtvorjeho kněze a přitáhli na Laiš, na ten klidný a bezstarostný...
Soudců 19:4... a když ho její otec uviděl, radostně ho uvítalJeho tchán, dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal...
Soudců 19:9...oba pojedli, zdrželi se do odpoledne. Tehdy muž vstal, že se svou družkou a mládencem půjdou. Dívčin...
Soudců 19:12...do toho jebusejského města a přenocujme tam." Jeho pán mu odpověděl: "Nepůjdeme do cizího města, které...
Soudců 19:24...mým hostem! Neprovádějte takovou hanebnostJe tu dcera, ještě panna, a také jeho družka. Hned je...
Soudců 19:27...zůstala ležet u dveří domu, kde byl její pánJejí pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na...
Růt 1:2...syny nějaký čas bydlel v moábském kraji. Ten muž se jmenoval Elimelech, jeho žena Noemi a jeho dva...
Růt 2:22...své snaše Rút odpověděla: "Dobře, že budeš chodit s jeho děvečkami, dcero. Na jiném poli by ti někdo...
Růt 3:4... všimni si, kde leží. Potom jdi, odkryj plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám...
Růt 3:7...a udělala všechno, co tchyně poradila. Boáz pojedl, napil se a v dobré náladě si šel lehnout na kraj...
Růt 3:14... vykoupím . Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo mohl rozeznat...
Růt 4:5... získáš i Moábku Rút, vdovu po mrtvém, abys tomu mrtvému vzbudil dědice, který ponese jeho jméno." Načež...
Růt 4:10...a Machlonovi. Ano, i Moábku Rút, ženu po Machlonovi, jsem získal za manželku, abych mrtvému vzbudil...
Růt 4:13...Támar Judovi!" Boáz si tedy Rút vzal a stala se jeho ženou. Miloval se s a Hospodin dal, že počala a...
1. Samuel 1:11...a s velikým pláčem složila tento slib: "Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení své...
1. Samuel 2:20...přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovijeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin , abys měl s touto...
1. Samuel 2:22... velmi starý. Slýchával o všem, co prováděli jeho synové celému Izraeli, i o tom, jak spali se ženami...
1. Samuel 2:28...ještě byli otroci faraonova domu v Egyptě? Právě jeho jsem si ze všech izraelských kmenů vyvolil za kněze,...
1. Samuel 2:33... ve tvém rodu se nikdo nedočká stáří. I pokud koho z vás neodetnu od svého oltáře, oči mu vyhasnou a...
1. Samuel 3:12... kdo o uslyší, nepřestane znít v uších. Toho dne uvedu na Elího všechno, co jsem vyslovil proti jeho...
1. Samuel 3:13...jeho domu, od začátku do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím kvůli provinění, o kterém...
1. Samuel 3:19..."On je Hospodin; učiní, co se mu zlíbí." Samuel pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby...
1. Samuel 4:19...a těžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet letJeho snacha, Pinchasova manželka, byla těhotná a měla rodit...
1. Samuel 5:7...nádory. Když obyvatelé Ašdodu viděli, co se je, říkali: "Truhla izraelského boha u nás nemůže zůstat....
1. Samuel 6:3...odpověděli: " budete odesílat truhlu izraelského boha, neodesílejte ji s prázdnou. Rozhodně ji musíte...
1. Samuel 6:9...a pošlete ji pryč. Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí...
1. Samuel 7:1...Pojďte si ji odnést k sobě." Kiriat-jearimští přišli a Hospodinovu truhlu si odnesli. Vešli s...
1. Samuel 8:2...zestárl, ustanovil za soudce v Izraeli své synyJeho prvorozený syn se jmenoval Joel, druhý Abiáš a byli...
1. Samuel 8:11...lidu, který se na něm dožadoval krále. "Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme...
1. Samuel 8:12...vozataje a jezdce a aby běhali před jeho vozemkteré ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti,...
1. Samuel 8:17... Vaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otroky. Přijde den, kdy budete naříkat, že...
1. Samuel 9:22...rodů ten poslední. Co mi to tu říkáš?" Samuel ale Saula i s jeho mládencem vzal, přivedl je do síně...
1. Samuel 10:1... Uslyšíš ode Boží slovo." Tehdy vzal Samuel nádobku s olejem, vylil mu ji na hlavu a políbil ho....
1. Samuel 10:9...co máš dělat." Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešel, Bůh proměnil jeho srdce v jiné. Toho dne se...
1. Samuel 10:14...vytržení opustilo, odešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se Saulův strýc Saula a jeho mládence....
1. Samuel 12:3...mládí dodnes. Tady jsem. Odpovězte mi před Hospodinem a před jeho pomazaným: Vzal jsem někomu býka?...
1. Samuel 12:5...ani jsi od nikoho nic nevzal." Na to jim Samuel řekl: "Hospodin je před vámi svědkem a také jeho...
1. Samuel 12:15... svým Bohem - vy i král, který nad vámi vládneJestliže totiž nebudete poslouchat Hospodina a budete se...
1. Samuel 13:7... v rozsedlinách, vyhloubeninách a jamáchkteří Hebrejové se brodili i přes Jordán do kraje Gád a...
1. Samuel 13:14...na věky! Teď ale tvé kralování neobstojíHospodin si našel muže podle svého srdce. Jeho určil za...
1. Samuel 13:22...třetinu šekelu. Ve válce tedy všem Saulovým a Jonatanovým mužům scházely meče i kopí. Jen Saul a jeho syn...
1. Samuel 14:2...neřekl. (Saul se zatím zdržoval na okraji Gibeje pod granátovníkem u Migronu. Jeho vojsko čítalo asi 600...
1. Samuel 14:12... Hebrejové lezou z děr, do kterých se schovali." Muži z hlídky pak na Jonatana a jeho zbrojnoše zavolali:...
1. Samuel 14:13...za mnou. Hospodin je vydal Izraeli do rukou!" Jonatan šplhal po čtyřech a zbrojnoš za ním. Filištíni před...
1. Samuel 14:17...to vojsko rozbíhá do všech stran. Saul řekl svým mužům: "Nastupte a zjistěte, kdo z našich odešel." Počítali...
1. Samuel 14:20... Saul proto řekl knězi: "Nech to být." Sauljeho muži se shromáždili, vyrazili do bitvy a hle - oni se...
1. Samuel 14:50...jmenovala Achinoam, dcera Achimaacova. Velitel jeho vojska se jmenoval Abner; byl to syn Saulova strýce...
1. Samuel 15:1...a udatného, povolal ho do své služby. Samuel promluvil k Saulovi: "Hospodin kdysi poslal, abych...
1. Samuel 16:1...litoval, že Saula učinil králem Izraele.  Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad...
1. Samuel 16:5..."Ano, pokoj," odpověděl. "Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti." Také...
1. Samuel 16:7...a řekl si: "To jistě bude Hospodinův pomazaný." Hospodin ale Samuelovi řekl: "Nevšímej si jeho zevnějšku...
1. Samuel 16:8...na srdce." Jišaj pak zavolal Abinadaba a přivedl ho před Samuele. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin...
1. Samuel 16:9...si Hospodin nevybral." Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral." Tak...
1. Samuel 16:13..."To je on," řekl Hospodin. "Vstaň a pomaž ho." Samuel tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho...
1. Samuel 16:21...Saulovi. Tak přišel David k Saulovi a vstoupilněmu do služby. Saul si ho velmi oblíbil a David se stal...
1. Samuel 17:7...bronzové chrániče a na zádech bronzovou šavliJeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo a železný...
1. Samuel 17:9... Vyberte si někoho, přijde sem ke mněJestli v boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A...
1. Samuel 17:13... Ten byl v Saulově době příliš starý, ale jeho tři nejstarší synové táhli se Saulem do války....
1. Samuel 17:25...ním v hrozném strachu dali na útěk. "Vidíte toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael...
1. Samuel 17:28...jako předtím, co čeká toho, kdo by ho zabilJeho nejstarší bratr Eliab ale zaslechl, jak s nimi mluví,...
1. Samuel 17:39...přilbu a oblékl mu pancíř. David si na ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jít, jenže na to...
1. Samuel 17:51...David přiběhl a stanul nad Filištínem, chytil jeho meč, vytáhl ho z pochvy a dorazil ho; usekl mu hlavu....
1. Samuel 17:54...jejich tábořiště. David potom vzal hlavu toho Filištína, přenesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil...
1. Samuel 18:22...dvořanům přikázal: "Říkejte potají DavidoviJen se podívej, král rád a všichni jeho dvořané ...
1. Samuel 18:27...Ještě než lhůta uplynula, David vyrazil se svými muži, pobil dvě stě Filištínů, přinesl jejich předkožky a...
1. Samuel 18:28...dceru Míkal za ženu. Když si Saul uvědomil, že Hospodin je s Davidem a že ho jeho dcera Míkal miluje, bál...
1. Samuel 20:33...Jonatan svého otce Saula. "Co provedl?" Vtom po něm Saul mrštil kopím, aby ho probodl. Tak Jonatan poznal,...
1. Samuel 21:8...dne nahrazeny chlebem teplým. (Byl tam alejeden ze Saulových služebníků, který toho dne zůstával před...
1. Samuel 21:12...Saulem, dorazil k Achišovi, králi Gatu. "To je přece David, král země," řekli Achišovi jeho dvořané....
1. Samuel 22:1...do domu?" Tak odtamtud David unikl a ukryl sejeskyni Adulam. Když se to doslechli jeho bratři, vydali se...
1. Samuel 22:6...lesa. Saul se doslechl, že se David se svými muži znovu objevil. Seděl právě pod tamaryškem na výšině v...
1. Samuel 22:11...Filištína Goliáše." Král si hned nechal zavolat kze Achimelecha, syna Achitubova, i celý jeho otcovský rod...
1. Samuel 23:8..." A tak Saul nechal všechen lid svolat k válečnému tažení do Keily, aby oblehl Davida i jeho muže. David se...
1. Samuel 23:25...Maon v údolí Arava jižně od Ješimonu. Sauljeho muži se pustili do hledání, ale Davidovi to bylo...
1. Samuel 23:26...maonské poušti pronásledovat. Saul postupoval po jednom úbočí hory a David se svými muži po druhém. David se...
1. Samuel 24:3...v poušti En-gedi." Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a šel Davida s jeho muži...
1. Samuel 25:3...000 koz. Právě v Karmelu stříhal své ovce. Tento muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail....
1. Samuel 25:17... co bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže je to takový ničema, že...
1. Samuel 25:21...říkal: "To jsem tedy na poušti hlídal všechen jeho majetek zbytečně - vůbec nic se mu neztratilo, a teď...
1. Samuel 25:39...doslechl o Nábalově smrti, řekl: "Požehnán buď Hospodin, že se zastal proti Nábalovým urážkám! Hospodin...
1. Samuel 25:42...děvečkami odešla s Davidovými posly a stala se jeho ženou. David si vzal také Achinoam z Jizreelu a obě...
1. Samuel 25:43...si vzal také Achinoam z Jizreelu a obě byly jeho manželkami. Saul ale svou dceru, Davidovu manželku...
1. Samuel 26:5...tábořišti. Viděl místo, kde se uložil Sauljeho vojevůdce Abner, syn Nerův. Saul ležel uprostřed...
1. Samuel 26:10...vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného? Jakože je živ Hospodin," pokračoval David, "sám Hospodin ho raní....
1. Samuel 26:23...kopí. sem pro něj někdo z mládenců přijdeHospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost....
1. Samuel 27:3...gatskému králi Achišovi, synu Maochovu. Davidjeho muži se tedy usadili u Achiše v Gatu. Každý měl s...
1. Samuel 28:7...skrze sny, ani skrze urim, ani skrze proroky. Nakonec tedy řekl svým služebníkům: "Najděte mi nějakou...
1. Samuel 28:18...tvému bližnímu, Davidovi! Protože jsi neposlechl Hospodina a nevykonal jeho planoucí hněv proti Amalekovi,...
1. Samuel 28:23...najíš, abys měl sílu. Musíš pokračovat v cestě." On ale odmítal: "Nebudu jíst!" Jeho služebníci i ta žena...
1. Samuel 28:25... nekvašené chleby. Potom to nabídla Saulovijeho služebníkům. Pojedli, vstali a ještě noci odešli. ...
1. Samuel 29:2...u pramene v Jizreelu. Když filištínští vládci pochodovali se svými stovkami a tisíci, David a jeho muži...
1. Samuel 30:4... synové i dcery odvlečeni do zajetí! Davidjeho muži se dali do hlasitého pláče, neměli sílu...
1. Samuel 30:21...kořist." Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů, kteří zůstali u potoka Besor, protože byli příliš...
1. Samuel 31:6...on na svůj meč a zemřel s ním. Tak zahynul Sauljeho tři synové i jeho zbrojnoš; společně s ním toho dne...
1. Samuel 31:8... Pak přišli Filištíni a obsadili je. Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat...
1. Samuel 31:10...ohlásili v chrámu jejich model i mezi lidemJeho výzbroj uložili v chrámu Aštarot a tělo přibili na...
1. Samuel 31:12... co Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich bojovníci vyrazili a šli celou noc. Sňali Saulovo...
2. Samuel 1:4... "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho jich padlo a zemřelo. Také Saul a...
2. Samuel 1:5..." odpověděl muž. "Jak víš, že zemřel Sauljeho syn Jonatan?" zeptal se David mladíka, který mu to...
2. Samuel 1:12...a postili se do večera kvůli Saulovijeho synu Jonatanovi, kvůli Hospodinovu vojsku a kvůli domu...
2. Samuel 1:17...Hospodinova pomazaného." David pak nad Saulemjeho synem Jonatanem zpíval tento žalozpěv a přikázal, aby...
2. Samuel 2:3...Nábalovi Karmelském. David vzal s sebou také své muže, každého s jeho rodinou, a usadili se v Hebronu a...
2. Samuel 2:21...Asael. "Uhni napravo nebo nalevo," přemlouval ho Abner, "chop se jednoho z mých mládenců a vezmi si jeho...
2. Samuel 2:28...do rána!" Poté Joáb zatroubil na roh a všichni jeho muži přestali Izraelce pronásledovat. Boj skončil....
2. Samuel 2:32...byli s Abnerem.) Potom vzali Asaela a pohřbili ho v hrobě jeho otce v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel...
2. Samuel 3:8...otce?" Ta slova Abnera rozzuřila. "Copak jsem nějaká judská psí hlava?" odpověděl. "Doteď jsem domu tvého...
2. Samuel 3:20...za správné. Když Abner přišel s dvaceti muži za Davidem do Hebronu, David jemu i jeho mužům...
2. Samuel 3:29... syna Nerova. padne na hlavu Joába a na celý jeho otcovský rod! v Joábově domě nikdy nechybí muž...
2. Samuel 3:30...mečem nebo nemající na chleba!" Tak tedy Joábjeho bratr Abišaj zavraždili Abnera za to, že zabil jejich...
2. Samuel 3:39..., pomazaný král, jsem dnes tak bezmocný! Tito muži, synové Ceruji, jsou nad síly. Zločinci za jeho...
2. Samuel 4:4...od doby tam pobývají dodnes. (Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohy. Tenkrát, když z Jizreelu...
2. Samuel 4:6... v době, kdy kvůli horku odpočíval. Rechabjeho bratr Baana vstoupili do domu, jako by si šli pro...
2. Samuel 4:8...pláň Arava, ji přinesli k Davidovi do Hebronu. "Zde je hlava Iš-bošeta, syna Saulova, tvého nepřítele...
2. Samuel 4:9...a jeho potomstvem." David na to Rechabovijeho bratru Baanovi, synům Rimona Beerotského, řekl:...
2. Samuel 4:11...tak, že jsem ho dal zabít. Čím spíše když nějací zlosynové zavraždí nevinného člověka v jeho vlastním...
2. Samuel 5:12...Davidovi postavili palác. Tehdy David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že vyzdvihl...
2. Samuel 6:11... ale odložil ji do domu Obed-edoma GatskéhoHospodinova truhla zůstala v domě Obed-edoma Gatského tři...
2. Samuel 7:12...tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jenž vzejde z tvých beder, a jeho království...
2. Samuel 7:13...z tvých beder, a jeho království upevním. To on postaví dům mému jménu a navěky upevním trůn jeho...
2. Samuel 7:23... jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh...
2. Samuel 7:25...lidem a ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. NužeHospodine Bože, potvrď navěky slovo, které jsi dal svému...
2. Samuel 8:4...obnovil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zaje 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna...
2. Samuel 8:10...vojsko, vyslal ke králi Davidovi svého syna Jorama s pozdravem a blahopřáním k jeho vítězství...
2. Samuel 9:9...psu, jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbukdejšího Saulova sluhu, a řekl mu: "Všechno, co patřilo...
2. Samuel 9:10... Ty budeš se svými syny a služebníky obdělávat jeho půdu a sklízet úrodu, aby vnuk tvého pána měl dost...
2. Samuel 10:1...u královského stolu. Byl chromý na obě nohy. Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo nastoupil...
2. Samuel 10:2...nastoupil jeho syn Chanun. David si řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho otec...
2. Samuel 11:27... oplakávala ho. Jakmile doba truchlení skončila, David pro ni poslal a nechal si ji přivést domů....
2. Samuel 12:3...spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval. Vyrůstala u něj...
2. Samuel 12:9...přidal bych ti ještě mnohem víc! Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem? Provedl jsi, co je v jeho očích zlé....
2. Samuel 12:17...půst a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové jeho domu se postavili okolo, aby ho přiměli vstát ze země,...
2. Samuel 12:19...něco hrozného!" David si ale všiml, že si jeho služebníci šeptají, a pochopil, že chlapec zemřel....
2. Samuel 12:21... požádal o pokrm a pojedl. "Co to děláš?" řekli mu jeho služebníci. "Dokud chlapec žil, postil ses a plakal...
2. Samuel 12:31... Vyvezl z města také veliké množství kořistiJeho obyvatele odvedl a dal k pile, k železným dlátům a...
2. Samuel 13:22...David, velice se rozhněval. Abšalom pak s Amnonem vůbec nemluvil - ani po dobrém, ani po zlém. Nenáviděl...
2. Samuel 13:31... roztrhl svá roucha a vrhl se na zem. Všichni jeho služebníci stáli kolem, roucha roztržená. Pak...
2. Samuel 13:32...stáli kolem, roucha roztržená. Pak promluvil Jonadab, syn Davidova bratra Šimey: " se můj pán a král...
2. Samuel 13:36...s hlasitým pláčem. Tehdy se i král a všichni jeho služebníci dali do velmi hlasitého pláče. Abšalom...
2. Samuel 14:9... pane králi, padne na a na můj dům. Králjeho trůn jsou bez viny." Na to král odpověděl:...
2. Samuel 15:18... zastavili se u posledního domu. Všichni jeho služebníci procházeli kolem něj - všichni Kréťané a...
2. Samuel 15:25..."Vrať se s Boží truhlou do města. Najdu-liHospodina milost, přivede zpět a dovolí mi znovu spatřit...
2. Samuel 15:27...jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať se s...
2. Samuel 16:6... a jak šel, zlořečil a házel po Davidovi i všech jeho služebnících kamení, ačkoli byl král David zprava i...
2. Samuel 16:19...izraelský lid, s tím jsem a s tím zůstanu. A komu jinému bych měl sloužit než jeho synu? Jako jsem sloužil...
2. Samuel 16:23...doptávat se na Boží slovo. Takto bral všechny jeho rady jak David, tak Abšalom. Achitofel také...
2. Samuel 17:2...noci se vypravím pronásledovat Davida. Překvapím ho útokem, dokud je znavený a skleslý. Všichni jeho muži se...
2. Samuel 17:5...ten návrh líbil. Abšalom ale přikázal: "Raději ještě zavolej Chušaje Arkijského, si vyslechneme také...
2. Samuel 17:6...názor." Chušaj tedy přišel k Abšalomovi a ten mu řekl: "Toto navrhuje Achitofel. Máme se řídit jeho...
2. Samuel 17:8...rada tentokrát není dobrá. Znáš přece svého otce i jeho muže, jak jsou udatní," pokračoval Chušaj....
2. Samuel 17:10... pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní. Proto...
2. Samuel 17:12...a ty osobně je povedeš do boje. Přitáhneme na něj, se schovává kdekoli. Sneseme se na něj jako rosa na...
2. Samuel 17:16...poušti před brodem. Ihned překroč Jordán - jinak je s králem i všemi jeho muži konec!'" Jonatan a Achimaac...
2. Samuel 17:19... který měl na dvoře studnu, a spustili se do Jeho žena zakryla otvor studny plachtou a navrch nasypala...
2. Samuel 17:23... Achitofel viděl, že se nestalo podle jeho rady, a tak osedlal osla a vydal se domů do svého...
2. Samuel 17:29...a kravským sýrem. To vše přinesli pro Davidajeho muže k jídlu. Řekli si totiž: Jistě jsou na poušti...
2. Samuel 18:2...stovek. Třetinu lidu svěřil Joábovi, třetinu jeho bratru Abišajovi, synu Ceruji, a třetinu Itajovi...
2. Samuel 18:19...Joába: "Dovol mi běžet a ohlásit králi, že jej Hospodin obhájil před jeho nepřáteli." Ten mu ale...
2. Samuel 19:18...se s judskými muži přivítat krále Davida. Bylaním i tisícovka mužů z Benjamína a také Cíba, sluha ze...
2. Samuel 19:25...o své vousy a oděv si nepral ode dne králova odchodu do dne jeho vítězného návratu. Když přišel do...
2. Samuel 19:33...ním rozloučil. Barzilaj byl velmi starý, bylo mu osmdesát let. To on se o krále staral během jeho pobytu...
2. Samuel 19:42...ptali se. "Jak to, že sami přepravili králejeho dvůr a všechny Davidovy muže přes Jordán?" "Král je...
2. Samuel 20:21...ne!" zvolal Joáb. "Nechci ničit ani hubit. Jdeco jiného: Jeden muž z Efraimských hor jménem Šeba, syn...
2. Samuel 21:1...po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář. Hospodin řekl: "Na Saulovi a jeho rodině...
2. Samuel 21:4... abyste dobrořečili Hospodinovu dědictví?" Gibeonci mu odpověděli: "Nemáme právo žádat od Saula a jeho...
2. Samuel 21:6...vyhubit z celého izraelského území, chceme sedm jeho potomků. Pověsíme je před Hospodinem v Gibeji Saulově,...
2. Samuel 21:12...vzal si od měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saulajeho syna Jonatana. (Ti je totiž kdysi ukradli z...
2. Samuel 21:13...) David odtud nechal vyzvednout ostatky Saulajeho syna Jonatana a dal také posbírat ostatky oněch...
2. Samuel 21:14...ostatky oněch popravených. Ostatky Saulajeho syna Jonatana pak pochovali do hrobu jeho otce Kíše v...
2. Samuel 21:22...potomci gatských Refajců padli rukou Davidajeho služebníků. V den, kdy Hospodin Davida vysvobodil ze...
2. Samuel 22:1...rukou Davida a jeho služebníků. V den, kdy Hospodin Davida vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z...
2. Samuel 22:7...ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve...
2. Samuel 22:8... zem se chvěla, základy nebe se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho chřípí,...
2. Samuel 22:9... před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valiljeho chřípí, stravující oheň z jeho úst, plamenné blesky z...
2. Samuel 22:12...rozletěl se, vznesl se na křídlech větrných. Závojem tmy obklopil se, mrak plný deště byl jeho stan. Od žáru...
2. Samuel 22:13...se, mrak plný deště byl jeho stan. Od žáru jeho obličeje roznítily se blesky plamenné, Hospodin v nebi...
2. Samuel 22:16...byla obnažena, základy světa odkryty před řevem Hospodina, před jeho dechem zuřivým! Sehnul se z výšin,...
2. Samuel 22:23...svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem...
2. Samuel 22:25...ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svýchHospodin odměnil za moji spravedlnost, za moji čistotu...
2. Samuel 22:51...národy, tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv...
2. Samuel 23:2... líbezný pěvec izraelský. Promlouvá ze  Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi...
2. Samuel 24:2...proti nim Davida. Král tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi: "Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu...
2. Samuel 24:14...uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději padneme...
1. Královská 1:2...Nemohl se zahřát, ani když ho přikrývali pláštiJeho dvořané mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana...
1. Královská 1:6...si vozy a jízdu a běhalo před ním padesát mužůJeho otec ho ale nikdy nepokáral, neptal se: "Co to...
1. Královská 1:35...roh a volejte: ‚ žije král Šalomoun!' Pak ho doprovodíte zpět. přijde, usedne na můj trůn a bude...
1. Královská 1:37...Hospodin, Bůh mého pána a krále. Jako býval Hospodin s mým královským pánem, tak je i s Šalomounem....
1. Královská 1:41... se tím hlukem otřásala zem. Zaslechl to Adoniáš i všichni jeho hosté. Právě když končili hostinu,...
1. Královská 1:47...na královský trůn. Královi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh...
1. Královská 2:3...pozemské, ty ale jednej statečně a mužně a zachovávej, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho...
1. Královská 2:9...mu přísahal při Hospodinu, že ho nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestu. Však jsi moudrý a budeš vědět,...
1. Královská 2:19...s králem." Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a vykročil vstříc,...
1. Královská 2:32...mého otce krev, kterou Joáb bezdůvodně prolilHospodin obrátí jeho krev na jeho hlavu, protože napadl dva...
1. Královská 2:33... To krveprolití provždy padne na hlavu Joábajeho potomků. Na Davida a jeho símě, na jeho dům i jeho...
1. Královská 3:3...chrám jménu Hospodinovu. Šalomoun miloval Hospodina a řídil se vším, co mu přikázal jeho otec David,...
1. Královská 3:6...Bůh ve snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mu otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně...
1. Královská 3:27..."Nebude moje ani tvoje. Sekejte!" Král tehdy rozhodl: "Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě první ženě -...
1. Královská 4:2...Šalomoun kraloval nad celým Izraelem. Toto jsou jeho hodnostáři: Azariáš, syn Sádokův, byl knězem;...
1. Královská 4:7...dvanáct správců, kteří zásobovali králejeho palác. Každý měsíc v roce se o zásobování staral jeden...
1. Královská 5:1...Ti všichni Šalomounovi přinášeli dary a sloužili mu po celý jeho život. Denní dávka potravin pro Šalomounův...
1. Královská 5:7...krále Šalomouna i všech, kdo byli pozvánijeho stolu, a starali se o to, aby nic nechybělo. Každý ve...
1. Královská 5:11...Egypta. Moudrostí předčil všechny lidi, dokonce i Etana Ezrachejského a Macholovy syny Hemana, Kalkola...
1. Královská 5:12...okolních národech. Složil tři tisíce příslovíjeho písní bylo tisíc a pět. Hovořil o rostlinách od cedru...
1. Královská 5:14...a také o broucích. Králové všech zemí slyšelijeho moudrosti, a tak přicházeli vyslanci ze všech národů,...
1. Královská 5:24...veškeré cedrové a cypřišové dřevo podle jeho přání. Šalomoun dal Chíramovi na oplátku 20 000 korů...
1. Královská 5:25...na oplátku 20 000 korů pšenice jako stravu pro jeho dvůr a 20 000 batů panenského oleje. To pak Šalomoun...
1. Královská 6:24...z olivového dřeva. Každý byl 10 loktů vysokýJedno i druhé cherubovo křídlo měřilo 5 loktů, a tak bylo...
1. Královská 7:12...obklopeno zdí ze třech řad tesaných kvádrůjedné vrstvy cedrových trámů tak jako vnitřní nádvoří...
1. Královská 7:14...Šalomoun poslal pro Churama z Týru. Byl to syn jedné vdovy z pokolení Neftalí a jeho otec byl týrský...
1. Královská 7:26...všechny zezadu přikrývalo. Bylo na dlaň silnéjeho okraje byly vytvarovány do liliového květu jako okraj...
1. Královská 7:30...byly zavěšeny věnce. Každý stojan měl čtyři bronzová kola na bronzových nápravách. Z jeho čtyř rohových...
1. Královská 8:4...a vynesli ji i Stan setkávání se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to kněží a levité...
1. Královská 8:28...který jsem postavil! Shlédni však na modlitbu svého služebníka a na jeho prosby, Hospodine, Bože můj; vyslyš...
1. Královská 8:32...své služebníky tak, abys viníka označil za vinného a odplatil mu jeho skutky, a spravedlivého abys...
1. Královská 8:39... kde přebýváš. Odpusť, zasáhni a odplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece...
1. Královská 8:58...nezanechá, kéž naklání naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho...
1. Královská 8:61...žádného kromě něj. Kéž vaše srdce cele patří Hospodinu, našemu Bohu, abyste žili podle jeho ustanovení a...
1. Královská 9:16...vládce farao totiž vytáhl, dobyl Gezer a vypálil ho, pobil jeho kanaánské obyvatele a město dal věnem své...
1. Královská 9:19...jízdu, a cokoli se Šalomounovi zlíbilo stavětJeruzalémě, v Libanonu nebo kdekoli po celé zemi pod jeho...
1. Královská 10:5...moudrost i palác, který vystavěl, pokrmy na jeho stole, zasedání jeho dvořanů, práci jeho služebníků a...
1. Královská 10:24...všechny krále světa. Ti všichni se ucházeli o přije u Šalomouna, aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do...
1. Královská 10:27...do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů...
1. Královská 11:3... Měl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy mu odvrátily srdce. Když zestárl,...
1. Královská 11:4...ženy mu odvrátily srdce. Když zestárl, odvrátily mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak cele...
1. Královská 11:6...ohavností Molochem. Šalomoun dělal, co byloHospodinových očích zlé, a neoddal se cele Hospodinu jako...
1. Královská 11:9...ženy, které uctívaly své bohy kadidlem a oběťmiHospodin se na Šalomouna rozhněval, protože se jeho srdce...
1. Královská 11:15...rodu. Když totiž David kdysi pustošil Edomjeho vojevůdce Joáb vyrazil pohřbít padlé, nechal v Edomu...
1. Královská 11:21... že David ulehl ke svým otcům a že zemřeljeho vojevůdce Joáb. "Propusť zpět do vlasti,"...
1. Královská 11:33...kmenů Izraele. To proto, že opustil a klal se sidonské bohyni Aštartě, moábskému bohu Kemošovi a...
1. Královská 11:34... jako to dělal jeho otec David. Celé království mu ale z ruky nevezmu. Nechám ho vládnout po celý jeho...
1. Královská 11:35... přikázání a ustanovení. Království pak vezmu z ruky jeho syna. Deset kmenů dám tobě a jeden kmen...
1. Královská 11:36...vezmu z ruky jeho syna. Deset kmenů dám tobějeden kmen nechám jeho synovi. Postarám se, aby mému...
1. Královská 11:43...čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal...
1. Královská 12:6...jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel. Král Rechoboám se pak radil se starci, kteří bývali ve službách...
1. Královská 12:8...laskavou odpověď, budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s...
1. Královská 12:15...Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak zařídil Hospodin, aby se naplnilo jeho slovo, které promluvil k...
1. Královská 13:11...než kudy do Bet-elu přišel. V Bet-elu ale bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli mu o všem...
1. Královská 13:24...mu ten prorok, který ho přivedl, svého oslaon odjel. Na cestě ho ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo...
1. Královská 13:30...ho do svého města, aby ho oplakal a pohřbilJeho tělo pochoval do svého hrobu. "Ach, bratře můj!"...
1. Královská 13:31...hrobu. "Ach, bratře můj!" naříkali nad ním. Když ho pohřbil, řekl svým synům: " umřu, pochovejte do...
1. Královská 13:34...se na těch výšinách stal knězem. Toto byl hřích Jeroboámova domu, který vedl k jeho pádu a k jeho vyhlazení...
1. Královská 14:10... zahodil za hlavu, hle, uvedu na dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím Jeroboámovi v Izraeli pána i...
1. Královská 14:20...- o tom se píše v Kronice izraelských králůJeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke svým otcům...
1. Královská 14:21...kralovat jeho syn Nádab. V Judsku kraloval Rechoboám, syn Šalomounův. Stal se králem v jedenačtyřiceti...
1. Královská 14:31...a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými...
1. Královská 15:2... začal nad Judou kralovat Abiáš. KralovalJeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera...
1. Královská 15:3... Pokračoval ve všech hříších, které před ním páchal jeho otec. Jeho srdce nepatřilo tak cele...
1. Královská 15:4...jako srdce jeho otce Davida. Kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůh, nechal v Jeruzalémě zářit jeho svíci;...
1. Královská 15:8...válka. Abiáš ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě Davidově. Místo něj začal kralovat jeho syn Asa...
1. Královská 15:10...začal nad Judou kralovat Asa. KralovalJeruzalémě čtyřicet jedna let. Jeho babička se jmenovala...
1. Královská 15:11...Maaka, dcera Abšalomova. Asa dělal, co byloHospodinových očích správné, tak jako jeho otec David....
1. Královská 15:12...všechny hnusné modly, které si vyrobili jeho otcové. Dokonce svou babičku Maaku zbavil postavení...
1. Královská 15:14...u potoka Kidron. Obětní výšiny sice nebyly odstrany, ale Asovo srdce bylo po celý jeho život oddáno...
1. Královská 15:24...a byl pohřben mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Místo něj začal kralovat jeho syn Jošafat....
1. Královská 15:26... Kraloval Izraeli dva roky a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty svého otce a...
1. Královská 15:34...Achiášův. Kraloval dvacet čtyři let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel se cesty Jeroboámovy a...
1. Královská 16:3... popouzeli svými hříchy. Proto smetu Baašujeho dům, takže dopadne jako dům Jeroboáma, syna Nebatova:...
1. Královská 16:6...králů. Když Baaša ulehl ke svým otcům, pohřbili ho v Tirse a místo něj začal kralovat jeho syn Ela. Prorok...
1. Královská 16:7...a místo něj začal kralovat jeho syn Ela. Prorok Jehu, syn Chananiho, dostal slovo Hospodinovo proti Baašovi...
1. Královská 16:9...Izraelem Ela, syn Baašův, a kraloval dva rokyJeho dvořan Zimri, velitel poloviny vozů, proti němu...
1. Královská 16:13... a to kvůli všem hříchům, které páchal Baašajeho syn Ela a ke kterým svedli celý Izrael, když svými...
1. Královská 16:26...než všichni před ním. Ve všem se držel cesty Jeroboáma, syna Nebatova, a jeho hříchů, kterými svedl celý...
1. Královská 16:28...ke svým otcům a byl pohřben v Samaří. Místo něj kraloval jeho syn Achab. Osmatřicátého roku judského...
1. Královská 16:34...izraelští králové před ním. Chiel Betelskýjeho době vystavěl Jericho. Založil ho za cenu svého...
1. Královská 18:21...Karmel. Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li...
1. Královská 19:21...Elíša se obrátil, vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým...
1. Královská 20:31...ale uprchl a schoval se v nejzazším pokojíkuJeho služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu...
1. Královská 20:42...izraelský král poznal, že patří k prorokům. Poté mu řekl: "Tak praví Hospodin: Protože jsi nechal odejít...
1. Královská 21:5... otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. Když za ním přišla za ním jeho žena Jezábel, ptala se ho: "Co že...
1. Královská 21:7...jinou.' Jenže on na to: ‚Tu vinici ti nedám!'" Jeho žena Jezábel mu řekla: "No tak, jsi přece král Izraele...
1. Královská 21:8...napsala dopisy Achabovým jménem, zapečetila jeho pečetí a rozeslala je stařešinům a urozeným mužům ve...
1. Královská 21:25...Achab, kdo by se tak zaprodal, aby páchal, co je v Hospodinových očích zlé, jak ho k tomu ponoukala jeho...
1. Královská 21:29...přede mnou tak pokořil, nepřivedu to neštěstí na jeho dům za jeho dnů, ale za dnů jeho syna." Po tři...
1. Královská 22:7...Jošafat ale naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu...
1. Královská 22:19..." Michajáš ale pokračoval: "Nuže, slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a...
1. Královská 22:22...‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech...
1. Královská 22:35...raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze. Krev...
1. Královská 22:38...ho do Samaří, kde ho pohřbili. Když myli jeho vůz v samařském rybníku, kde se koupou nevěstky, jeho...
1. Královská 22:42...království v pětatřiceti letech a kralovalJeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azuba,...
1. Královská 22:47...modlářské prostituce, které přetrvaly vládu jeho otce Asy. V Edomu tehdy neměli krále, vládl tam...
1. Královská 22:51... Potom Jošafat ulehl ke svým otcům a byl pochován ke svým předkům ve městě svého otce Davida. Místo něj...
1. Královská 22:54...svedl Izrael k hříchu. Sloužil Baalovi, klal se mu a popouzel Hospodina, Boha Izraele, přesně jako...
2. Královská 1:10...mu: "Boží muži, král praví: Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak z...
2. Královská 1:12...mu: "Boží muži, tak praví král: Ihned sestup!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš, "tak z nebe...
2. Královská 1:16...se ho." A tak vstal a šel s ním ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, aby...
2. Královská 1:17...jsi ulehl, ale zemřeš!" Achaziáš pak zemřel, jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Neměl syna, a tak na jeho místě...
2. Královská 3:2... a kraloval v Samaří dvanáct let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, ačkoli ne tolik jako jeho...
2. Královská 3:26...a dobývali je. Moábský král viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů ozbrojených mečem,...
2. Královská 4:43..."Dej to lidem, se najedí." "Cože?" namítl jeho pomocník. "Tohle mám nabídnout stovce mužů?" On ale...
2. Královská 5:13...byl očištěn?" S tím se otočil a rozčilen odjelJeho služebníci ale přistoupili a řekli mu: "Otče, kdyby ti...
2. Královská 5:14... a budeš čistý." A tak sestoupil a sedmkrát se ponořil v Jordánu, jak mu Boží muž řekl, a jeho tělo se...
2. Královská 6:12... "kdo z nás tady donáší izraelskému králi?" Jeden z jeho služebníků se ozval: "Nikdo, pane můj, králi....
2. Královská 6:32... Ten zatím seděl doma se stařešiny IzraeleJeště než k němu královský posel dorazil, řekl jim: "Vidíte...
2. Královská 7:2...a stejně tak dvě míry ječmene!" Králův pobočníkjeho pravá ruka, Božímu muži namítl: "Hospodin sice otevírá...
2. Královská 7:5... přežijeme. Když nás zabijí, beztak zemřeme." Ještě za šera se tedy zvedli, že půjdou do tábora Aramejců....
2. Královská 7:13... zajmeme je živé a vpadneme dovnitř!'" Na to mu jeden z jeho dvořanů odpověděl: "Co kdybychom vyslali...
2. Královská 8:11...mi ale ukázal, že přesto zemře." Potom se na něj upřeně zadíval; jeho tvář se ani nepohnula, z toho...
2. Královská 8:19... co je v Hospodinových očích zlé. Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl Judu zničit,...
2. Královská 8:20...jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a...
2. Královská 8:21...proti judské nadvládě a ustanovil si králeJehoram proto vytáhl se všemi svými vozy do Caíru. Edomci...
2. Královská 8:24...se, jak známo, píše v Kronice judských králůJehoram pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými...
2. Královská 8:26...se králem ve dvaadvaceti letech a kralovalJeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia,...
2. Královská 9:2...a jdi do Rámot-gileádu. tam přijdeš, vyhledej Jehua, syna Jošafatova, syna Nimšiho. Jdi za ním, odveď ho...
2. Královská 9:16...uniknout z města a prozradit to v Jizreelu." Jehu pak nasedl do vozu a jel do Jizreelu, kam Jorama k...
2. Královská 9:25...a on se zhroutil na podlahu svého vozu. "Vezmi ho a pohoď na poli Nábota Jizreelského," řekl pak Jehu...
2. Královská 9:26...nad ním Hospodin vynesl ortel: ‚Za krev Nábotajeho synů, kterou jsem tu včera viděl prolévat, mi zaplatíš...
2. Královská 9:28...Jibleamu. Dojel ale do Megida, kde zemřelJeho služebníci ho převezli do Jeruzaléma a pochovali ho k...
2. Královská 9:36...lebku, nohy a ruce. Když se vrátili a oznámili mu to, odpověděl: "Tak znělo slovo Hospodinovo skrze jeho...
2. Královská 10:3...jakmile dostanete tento list, vyberte ze synů svého pána toho nejlepšího a nejschopnějšího, dosaďte ho na...
2. Královská 10:11... co řekl skrze svého služebníka Eliáše!" Pak Jehu v Jizreelu pobil všechny pozůstalé z Achabova domu a...
2. Královská 10:16...podal ruku, vytáhl ho k sobě na vůz a řekl: "Pojeď se mnou a sleduj mou horlivost pro Hospodina!" A tak...
2. Královská 10:19...málo. Jehu mu bude sloužit víc. Proto teď ke m svolejte všechny Baalovy proroky, všechny jeho ctitele a...
2. Královská 10:35...se, jak známo, píše v Kronice izraelských králůJehu pak ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na...
2. Královská 11:2...původ. Achaziášově sestře Jošebě, dceři krále Jehorama, se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše...
2. Královská 11:11...v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před chrámem. Potom k...
2. Královská 11:18... Všechen lid země pak vyrazil k Baalovu chrámu a zbořili ho. Jeho oltáře a sochy rozbili napadrť a...
2. Královská 12:2...stal králem v sedmi letech. Začal kralovat sedmého roku Jehuova a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho...
2. Královská 12:21...Kronice judských králů. Proti Joašovi se spikli jeho vlastní dvořané a zabili ho poblíž Bet-mila na cestě...
2. Královská 12:22...poblíž Bet-mila na cestě do Sily. Dvořané, kteří ho zavraždili, byli Jozabad, syn Šimeatův, a Jehozabad, syn...
2. Královská 13:3...svedl celý Izrael, a neodvrátil se od nichHospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a nadlouho je...
2. Královská 13:9... Potom Joachaz ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Jehoaš....
2. Královská 13:13...známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jeho ulehl ke svým otcům a na jeho trůn dosedl Jeroboám....
2. Královská 13:24... Aramejský král Chazael pak zemřel a na jeho místě začal kralovat jeho syn Ben-hadad. Jehoaš, syn...
2. Královská 13:25...na jeho místě začal kralovat jeho syn Ben-hadadJeho, syn Joachazův, tehdy na Ben-hadadovi, synu...
2. Královská 14:2...Stal se králem v pětadvaceti letech a kralovalJeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Joadan...
2. Královská 14:3...jmenovala Joadan a byla z Jeruzaléma. Dělal, co je v Hospodinových očích správné, ale ne tak jako jeho otec...
2. Královská 14:5...na výšinách. Jakmile měl Amaciáš království pev v rukou, nechal pobít ty své dvořany, kteří zabili jeho...
2. Královská 14:12...Bet-šemeše. Juda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal...
2. Královská 14:16...známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jeho ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří mezi...
2. Královská 14:20...za ním poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali ho v Jeruzalémě, ve Městě Davidově,...
2. Královská 14:21... Všechen judský lid pak vzal Azariáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě...
2. Královská 14:29...známo, píše v Kronice izraelských králů. Potom Jeroboám ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi...
a další...

Slova obsahující jeho: jeho (3645) jehoada (1) jehoadu (1) jehoaš (14) jehoaše (3) jehoašova (3) jehoašovi (2) jehoašovy (2) jehoašův (1) jehoram (10) jehorama (6) jehoramovi (2) jehoramovy (1) jehoramův (4) jehozabad (2) jehož (140)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |