Jehňat

Hledám varianty 'jehňat' [ jehnětem (2) jehněte (1) jehně (8) jehňaty (3) jehňata (7) jehňat (10) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 21:28...spolu do smlouvy. Když Abraham postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená...
Genesis 21:29... zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode...
Genesis 21:30...jehňat, která jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu...
Genesis 30:32...každé skvrnité a strakaté mládě, každé načernalé jehně a každé strakaté a skvrnité kůzle. To bude odměna....
Genesis 30:33... jež nebude skvrnité nebo strakaté, a každé jehně, jež nebude načernalé, počítá za krádež." Lában tedy...
Genesis 30:35... co mělo bílé skvrny, i všechna načernalá jehňata, svěřil je do rukou svých synů a vzdálil se od...
Genesis 30:40...pruhovaná, skvrnitá a strakatá mláďata. Jákob ta jehňata odděloval a v Lábanově stádě obracel dobytek směrem...
Exodus 13:13... Každého osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz. Rovněž...
Exodus 34:20...či beran. Osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz. Každého...
Leviticus 3:7...samce nebo samici bez vady. Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své...
Leviticus 4:32... Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést jehně, přivede samičku bez vady. Vloží ruku na hlavu...
Leviticus 4:35...k patě oltáře. Všechen tuk odejme (tak jako sejehněte odnímá tuk při pokojné oběti) a kněz jej nechá...
Leviticus 5:7...vykoná obřad smíření. Nemůže-li si dovolit jehně, přinese Hospodinu jako odškodnění za svůj prohřešek...
Leviticus 12:8...chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k...
Leviticus 22:27...promluvil k Mojžíšovi: "Když se narodí telejehně nebo kůzle, zůstane po sedm dní u své matky....
Deuteronomium 32:14... smetanou od krav i mlékem koz. Těmi nejlepšími jehňaty je sytil, berany i kozly z Bášanu, pšeničnou moukou...
1. Samuel 7:9...Samuel tedy vzal jedno ještě neodstavené jehně a přinesl je celé jako zápalnou oběť Hospodinu. Pak...
2. Královská 3:4...choval ovce. Odváděl izraelskému králi sto tisíc jehňat a sto tisíc beranů na vlnu. Po Achabově smrti se ale...
1. Letopisů 29:21...a zápaly - 1 000 býčků, 1 000 beranů a 1 000 jehňat s příslušnými úlitbami a s hojnými oběťmi za celý...
2. Letopisů 29:21...k oběti za hřích sedm býčků, sedm beranů, sedm jehňat a sedm kozlů. Kněžím z Áronových synů přikázal, ...
2. Letopisů 29:22... kropili oltář jejich krví, a když poráželi jehňata, kropili oltář jejich krví. Pak přivedli kozly k...
2. Letopisů 29:32... jejichž počet činil 70 býčků, 100 beranů a 200 jehňat - to vše jako zápalná oběť Hospodinu. Jako oběť také...
Ezdráš 6:9...dalšího bude potřeba - býčci, berani či jehňata k zápalným obětem Bohu nebes, pšenice, sůl, víno či...
Ezdráš 6:17...domu bylo obětováno 100 býků, 200 beranů a 400 jehňat. Jako oběť za hřích celého Izraele bylo obětováno 12...
Ezdráš 7:17...prostředky bezodkladně nakoupíš býčky, beranyjehňata jakož i příslušné dary a úlitby a obětuješ je na...
Ezdráš 8:35...oběti: 12 býčků za celý Izrael, 96 beranů, 77 jehňat, 12 kozlů jako oběť za hřích. To vše přinesli jako...
Žalmy 78:71...vzal ho od ovcí v ohradách. Povolal ho od ovcíjehňaty, aby pásl Jákoba, jeho lid, totiž Izrael, jeho...
Žalmy 114:4...se nazpátek! Hory skákaly jako beránci, jako jehňata dováděly pahorky! Pročpak ses, moře, dalo na útěk?...
Žalmy 114:6... vy hory, skákaly jak beránci, proč jste jak jehňata dováděly, pahorky? Třes se, země, před tváří Pána,...
Ezechiel 27:21...kedarští princové jsou tvými zákazníky; platí ti jehňaty, kozly a berany. Kupci ze Sáby a Raemy s tebou...
Ezechiel 39:18...chlemtat krev světových vládců - samých beranůjehňat, kozlů a býků vypasených v Bášanu. Na obětní hostině...

Slova obsahující jehňat: jehňat (10) jehňata (7) jehňaty (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |