Jedny

Hledám varianty 'jedny' [ jedny (4) jedni (45) jedněmi (1) jedněm (2) ]. Nalezeno 50 veršù.
Genesis 11:1...národy země. Celá země mluvila jednou řečíjedněmi slovy. Když lidé putovali na východ, našli planinu...
Exodus 14:20... a vstoupil mezi egyptský a izraelský táborJedněm byl oblakem a tmou, ale druhým osvěcoval noc, a tak...
2. Samuel 2:13... a setkali se s nimi u Gibeonského rybníkaJedni zůstali na jedné straně rybníka a druzí na druhé....
2. Letopisů 20:22...na Judu, obrátil jejich zálohy, takže se pustili jedni do druhých. Amonci a Moábci napadli obyvatele pohoří...
Nehemiáš 5:2...tehdy velmi naříkali na své židovské bratryJedni říkali: "Máme tolik synů a dcer, že za pořizujeme...
Žalmy 20:8...vyslyší, svou mocnou pravicí mu vítězstvíJedni ve vozy, jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš...
Izaiáš 49:12...zpevněny. Hle - přicházejí z dálky, od severu jedni, od západu další a jiní z asuánské krajiny. Jásejte,...
Jeremiáš 5:8... houfem se valí do domu nevěstky. Hřebci jedni vykrmení a vilní, po manželce bližního všichni...
Jeremiáš 13:14... naplním tak, že budou opilí. Roztříštím je jedny o druhé, rodiče i děti, praví Hospodin. Nebudu mít...
Jeremiáš 23:27...sami vymysleli. Myslí si, že těmi sny, které si jedni druhým vyprávějí, přimějí můj lid zapomenout na ...
Jeremiáš 23:30...prorokům, praví Hospodin, kteří kradou slova jedni od druhých. Hle, jsem proti těm prorokům, praví...
Jeremiáš 31:34...mým lidem. se nebudou navzájem poučovatjedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!' Všichni totiž...
Jeremiáš 46:12... tvůj nářek zemi naplní. Hrdinové klopýtnou jedni přes druhé, padnou všichni společně." Slovo, které...
Ezechiel 33:30...krajané si o tobě povídají mezi zdmi i u dveříjedni druhým říkají: ‚Pojďte, poslechneme si, jaké slovo...
Daniel 12:2... Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spíJedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu....
Zachariáš 7:9...Hospodin zástupů: ‚Prosazujte opravdové právojedni druhým projevujte soucit a laskavost. Neutlačujte...
Zachariáš 7:10... přistěhovalce ani chudáky a nevymýšlejte, jak jedni druhým ublížit.' Oni to ale odmítli vnímat; vzpurně...
Malachiáš 2:10...tedy znesvěcujeme smlouvu svých otců, když jsme jedni druhým nevěrní? Juda je nevěrný, v Izraeli a v...
Matouš 25:32...národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce...
Lukáš 7:32...Jsou jako děti, které sedí na návsi a volají jedny na druhé: ‚Pískali jsme vám, a netančili jste,...
Jan 5:44... Jak byste vůbec mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od druhých, ale chválu, která je od samotného Boha,...
Jan 12:19...lidé naproti v celých zástupech. Farizeové tehdy jedni druhým říkali: "Vidíte? Nic nezmůžete! Celý svět jde...
Jan 13:34...vy nemůžete.' Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem miloval vás....
Jan 13:35... že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým." Šimon Petr se ho zeptal: "Pane, kam jdeš?"...
Jan 15:12...aby byla dokonalá. Toto je přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem miloval vás. Nikdo nemá větší...
Jan 15:17...v mém jménu. Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé." "Když vás bude svět nenávidět, vězte, že ...
Skutky 14:4...divy a zázraky. Obyvatelstvo města se rozdělilojedni byli s Židy a druzí s apoštoly. Když se je však...
Skutky 17:18...rovněž někteří epikurejští a stoičtí filosofovéJedni říkali: "Co nám chce ten žvanil povídat?" a jiní:...
Skutky 17:32..." A jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvýchjedni se začali posmívat, ale jiní řekli: "Poslechneme si...
Skutky 19:32...vzkazovali, se neodvažuje do divadla. Tam jedni křičeli to, druzí ono, ve shromáždění vládl zmatek a...
Skutky 21:34...se ptal, kdo to je a co udělal. V davu však jedni křičeli to a druzí ono. Nemohl kvůli hluku zjistit...
Římanům 14:13...Bohu účet sám za sebe. Přestaňme proto soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím neurazit a...
1. Korintským 11:33... bratři moji, když se scházíte k jídlu, čekejte jedni na druhé. Kdo hlad, se nají doma, abyste se...
1. Korintským 12:28...a jednotlivě jeho části. Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele,...
2. Korintským 2:16... kdo jsou zachraňováni, i mezi těmi, kdo hynouJedněm jsme smrtelnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní...
Galatským 6:2... abys sám nepodlehl pokušení. Neste břemena jedni druhých - tak naplníte Kristův zákon. Kdo si myslí,...
Efeským 5:21...Ježíše Krista. Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu...
Filipským 1:16...a soupeřivosti, jiní však s dobrým úmyslemJedni hlásají Krista ze ctižádosti, neupřímně, v domnění,...
Koloským 3:9...i sprosté řeči - odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré s jeho...
1. Tesalonickým 4:9...psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé, jak to také prokazujete všem bratrům po celé...
Židům 10:24...Ten, který dal zaslíbení, je věrný. Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a...
Jakub 4:11...tváří a on vás povýší. Bratři, nepomlouvejte jedni druhé. Kdo pomlouvá nebo soudí svého bratra, pomlouvá...
Jakub 5:16... Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba...
1. Petr 1:22...k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. Nejste přece znovuzrozeni z...
1. Jan 3:11... které jste slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé. Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a...
1. Jan 3:23...věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho přikázání,...
1. Jan 4:7...poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. Milujme jedni druhé, milovaní - vždyť láska je z Boha. Každý, kdo...
1. Jan 4:11...Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme...
1. Jan 4:12... Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla...
2. Jan 1:5... ale jen to, které jsme měli od počátku: Milujme jedni druhé. V tom je láska, abychom žili podle jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |