Jednotlivé

Hledám varianty 'jednotlivé' [ jednotlivými (3) jednotlivým (1) jednotlivých (9) jednotlivý (2) jednotlivou (3) jednotlivému (1) jednotlivém (1) jednotlivé (9) jednotlivá (2) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 25:16...jejich sídlištích a osadách - dvanáctero knížat jednotlivých kmenů. Izmael se dožil 137 let. Potom vydechl...
Genesis 32:17...zvlášť, a řekl jim: "Jděte přede mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup." Tomu vepředu poručil:...
Exodus 6:25...Pinchase. To jsou vůdcové levitských rodů po jednotlivých rodinách. To je ten Áron a Mojžíš, kterým...
Jozue 7:14... Rod, který Hospodin zadrží, bude přistupovat po jednotlivých rodinách. Rodina, kterou Hospodin zadrží, bude...
Jozue 19:49...Izraele skončili s rozdělováním země podle jednotlivých území, dali mezi sebou dědictví také Jozuovi,...
1. Samuel 10:21...kmeny. Los označil kmen Benjamín. Nechal tedy po jednotlivých rodech přistupovat kmen Benjamín a označen byl...
1. Letopisů 26:13...staří losovali podle otcovských rodů o každou jednotlivou bránu: Východní bránu si vylosoval Šelemiáš....
1. Letopisů 28:11...předal svému synu Šalomounovi předlohu předsínějednotlivých budov, pokladnic, střešních komor a vnitřních...
1. Letopisů 28:14... pro zlato určil váhy zlatého náčiní pro každou jednotlivou službu, pro veškeré stříbrné náčiní určil váhu...
1. Letopisů 28:16... kolik bylo na který svícen potřeba, pro každý jednotlivý stůl předložení určil váhu zlata, pro stříbrné...
1. Letopisů 28:17...ryzí zlato, pro zlaté mísy určil váhu každé jednotlivé mísy, pro stříbrné mísy určil váhu každé...
2. Letopisů 26:11...Uziáš měl vycvičené vojsko, připravené k boji po jednotlivých oddílech, sečtených kancléřem Jehielem a...
2. Letopisů 31:15... kteří svědomitě rozdělovali příděly bratřímjednotlivých kněžských směnách, mladým stejně jako starým....
2. Letopisů 35:15...králova vidoucího Jedutuna. Také strážní u každé jednotlivé brány nesměli opouštět službu, a tak jejich...
Ester 3:12...se napsalo královým satrapům, místodržícím každé jednotlivé provincie a představitelům jednoho každého...
Ester 3:14... Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech, aby se...
Ester 4:3...nikdo oblečený v pytlovině nesměl. (V každé jednotlivé provincii, kamkoli dorazilo královské nařízení,...
Ester 8:11...a zapečetěné královským prstenem: Židům v každém jednotlivém městě král povoluje shromáždit se a bránit své...
Ester 8:13... Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech, aby Židé...
Ezechiel 34:17...Panovník Hospodin praví: Hle - budu soudit mezi jednotlivými ovcemi a mezi kozly a berany. Nestačí vám pást...
Ezechiel 34:22... aby nebyly za kořist. Budu soudit mezi jednotlivými ovcemi. Ustanovím nad nimi jednoho pastýře,...
Ezechiel 45:8...nebudou utiskovat můj lid; nechají zbytek země jednotlivým kmenům domu Izraele." Tak praví Panovník...
Lukáš 8:1... zachránila. Jdi v pokoji." Potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal a ohlašoval Boží...
Lukáš 8:4...se začal scházet veliký zástup (neboť lidéjednotlivých měst proudili za ním), promluvil v...
Římanům 12:5...je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, jíž...
1. Korintským 12:18...poděl čich? Bůh ale dal tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli jednou částí...
1. Korintským 12:25... aby v těle nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť...
Efeským 4:7...nade všechny a skrze všechny a ve všech. Každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova...
Efeským 4:16...tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který náleží. Naléhavě vás...
Efeským 5:33...však mluvím o Kristu a o církvi. ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena...

Slova obsahující jednotlivé: jednotlivé (9) jednotlivém (1) jednotlivému (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |