Jednom

Hledám pøesnì 'jednom'. Nalezeno 66 veršù. Další varianty: jednomu (18) jednom (66) jednoho (207) jedním (35) jeden (528)
Genesis 7:15...archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva přišel samec a samice,...
Genesis 41:5...probudil. Když znovu usnul, měl další sen: Na jednom stéble vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů. Náhle...
Genesis 41:22...se probudil. V dalším snu jsem viděl, jak na jednom stéble vyrostlo sedm klasů, bohatých a pěkných....
Exodus 12:46...přistěhovalec ani nádeník. Musí být snědenjednom domě - nic z jeho masa nevyneseš z domu ven....
Exodus 23:29... Kananejce i Chetejce. Nevyženu je před teboujednom roce, aby země nezpustla a nerozmnožila se proti...
Exodus 25:12...připevníš je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva...
Exodus 25:19...je z tepaného zlata na obou koncích slitovnicejednoho cheruba na jednom konci a druhého na druhém konci....
Exodus 25:33...z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu budou tři mandlovité pohárky s pupenem a...
Exodus 26:26...z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku...
Exodus 36:31...z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku...
Exodus 37:3...připevnil je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva...
Exodus 37:8...je z tepaného zlata na obou koncích slitovnicejednoho cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhém...
Exodus 37:19...z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu byly tři mandlovité pohárky s pupenem a květem...
Numeri 1:44...Áronem a s dvanácti izraelskými vůdci sečetl, po jednom z každého otcovského domu. Celkový počet všech...
Numeri 13:2... Z každého otcovského pokolení vyšlete po jednom muži. to jsou samí vůdcové." A tak je Mojžíš...
Numeri 31:30...poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber po jednom ukořistěném z padesáti, a to jak z lidí, tak ze...
Numeri 31:47...poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom z každých padesáti ukořistěných, a to jak z lidí,...
Deuteronomium 1:23...líbil, a tak jsem z vás vybral dvanáct mužů, po jednom z každého kmene. Vypravili se vzhůru do hor a přišli...
Deuteronomium 12:14... Pouze na místě, které si Hospodin vyvolíjednom z vašich kmenů, tam smíš obětovat své zápalné oběti...
Deuteronomium 13:13...zlo nespáchají. Mohl by ses doslechnoutjednom ze svých měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, k...
Jozue 3:12...kmenů vyberte dvanáct mužů, z každého kmene po jednom. Jakmile kněží nesoucí Truhlu Hospodina, Pána vší...
Jozue 3:13... takže se voda přitékající shora nahromadí na jednom místě." Když pak lid vytáhl ze svých stanů, aby...
Jozue 4:2...k Jozuovi: "Vyberte si z lidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene, a přikažte jim: ‚Odtud, zprostřed...
Jozue 4:4...mužů, které ustanovil ze synů Izraele, po jednom z každého kmene, a řekl jim: "Jděte doprostřed...
Jozue 22:14... syna kněze Eleazara, a s ním deset vůdců, po jednom z každého otcovského domu ze všech izraelských...
Soudců 9:5... Pak odešel do domu svého otce v Ofře a na jednom kameni tam povraždil svých sedmdesát nevlastních...
Soudců 9:18...domu, povraždili jste sedmdesát jeho synů na jednom kameni a králem nad Šechemskými jste udělali...
Soudců 19:13...mládence, "dojdeme do Gibeje nebo do Rámy. V jednom z těch měst přespíme." A tak šli dál. Když...
1. Samuel 17:3...se k bitvě proti Filištínům. Filištíni stáli na jednom kopci, Izraelci na protějším a mezi nimi bylo údolí....
1. Samuel 23:26...maonské poušti pronásledovat. Saul postupoval po jednom úbočí hory a David se svými muži po druhém. David se...
2. Samuel 2:25...cestou ke gibeonské poušti. Benjamínovci sejednom šiku shromáždili k Abnerovi na vrchol pahorku. Abner...
2. Samuel 12:1...poslal Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: "V jednom městě žili dva muži, jeden bohatý a jeden chudý....
1. Královská 3:17...jedna z nich. " a tahle žena bydlímejednom domě. A když jsme byly spolu doma, porodila jsem....
1. Královská 7:38... Každé umyvadlo měřilo 4 lokte a spočívalo na jednom z deseti stojanů. Pět stojanů postavil po pravé...
2. Královská 5:2...válečník ale onemocněl malomocenstvím. Při jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud...
2. Královská 5:24... Gehazi to od nich převzal a schoval to tamjednom domě. S muži se rozloučil a oni odešli. Také on...
Job 19:12...proti mně v domnění, že jsem jeho nepřítel. V jednom šiku útočí jeho armáda, proti mně vrší dobývací val,...
Žalmy 19:7...jak hrdina dychtící na cestu vyrazit. Vychází na jednom konci nebe, k druhému konci míří obloukem, před jeho...
Žalmy 38:8...den v zármutku se potácím. slabiny jsoujednom ohni, jediné zdravé místo mi v těle nezbylo....
Přísloví 30:27...kobylky sice krále nemají, všechny všakjednom šiku vyráží; pavouka sice chytíš do ruky, bydlí však...
Izaiáš 9:13...odťal hlavu i ocas, palmový kmen i rákosjednom dni. (Tou hlavou je stařec a hodnostář, ocas je...
Izaiáš 27:12...potoku a vy, synové Izraele, budete sesbíráni po jednom. V ten den se zatroubí na mocný roh a vrátí se...
Izaiáš 47:9...Přijde to ale na tebe obojí v jediné chvíli, v jednom dni: staneš se vdovou a přijdeš o děti. Všechno to...
Izaiáš 66:8...Kdo kdy viděl co podobného? Vznikne snad zemějednom dni? Narodí se národ v jeden okamžik? Jakmile však...
Jeremiáš 3:14... vždyť jsem vaším manželem. Přijmu vás, po jednom z města, po dvou z rodiny a přivedu vás na Sion. Dám...
Jeremiáš 24:2...kováři z Jeruzaléma a přivedl je do Babylonu.) V jednom koši byly velmi krásné fíky, jaké uzrávají mezi...
Ezechiel 4:6...dnů poneseš vinu domu Judy. Odpočítal jsem ti po jednom dnu za každý rok. Upři svůj zrak na obležený...
Ezechiel 10:9...cherubů byla čtyři kola, u každého cheruba po jednom kole. Napohled se ta kola třpytila jako kámen...
Zachariáš 3:9... Hle - kámen, který kladu před Jošuu, a na tom jednom kameni je sedm očí. sám na něj vyryji nápis,...
Matouš 10:23... bude zachráněn. Když vás budou pronásledovatjednom městě, utečte do jiného. Amen, říkám vám, že...
Matouš 20:9...najatí kolem páté odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že...
Matouš 20:10...si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali, začali reptat na...
Lukáš 5:12... všechno opustili a šli za ním. Jednou byljednom městě a hle, byl tam muž plný malomocenství. Když...
Lukáš 11:1...správně a to nikdo nevezme." Jednou se na jednom místě modlil, a když přestal, jeden z jeho učedníků...
Lukáš 12:52...rozdělení! Od nynějška jich bude pět rozdělenojednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Otec bude...
Lukáš 17:34...jej zachová. Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. [36] Dvě...
Lukáš 18:2...je potřeba stále se modlit a nevzdávat se: "V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a...
Skutky 28:13...Syrakusách, odkud jsme pokračovali do Regia. Po jednom dni se zvedl jižní vítr, a tak jsme dalšího dne...
Římanům 12:4...s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako mámejednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol,...
Efeským 2:16...nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem...
Efeským 2:18..." neboť skrze něj můžeme všichni přistupovatjednom Duchu k Otci. A tak již nejste cizinci a...
Filipským 1:27... alespoň o vás slyšel), že pevně stojítejednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o...
Koloským 3:15...pokoj - právě k němu jste byli povolánijednom těle. Buďte vděční. Slovo Kristovo ve vás přebývá...
Židům 2:6... o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě prohlašuje: "Co je člověk, že na něj pamatuješ...
Židům 4:4...hotové od stvoření světa. Písmo přece na jednom místě mluví o sedmém dni takto: "Sedmého dne Bůh...
Jakub 2:10...viníky. Kdo by totiž dodržoval celý Zákon, alejednom bodě selhal, provinil se ve všech. Tentýž, kdo řekl:...

Slova obsahující jednom: jednom (66) jednomu (18) jednomyslně (4) jednomyslnou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |