Jednoho

Hledám pøesnì 'jednoho'. Nalezeno 195 veršù. Další varianty: jednomu (18) jednom (66) jednoho (207) jedním (35) jeden (528)
Genesis 39:11... aby si k lehl a pobyl s , neposlechl jiJednoho dne, když přišel dělat svou práci v domě, nebyl...
Genesis 42:11...přišli nakoupit jídlo! Všichni jsme synové jednoho muže, jsme slušní lidé. Tvoji služebníci nikdy...
Genesis 42:13...služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě doma s...
Genesis 42:16... dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete...
Genesis 42:33...řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte jednoho z vás u mne, vezměte svým rodinám jídlo k zahnání...
Genesis 47:21... Všechnu zem tedy získal pro faraona a lid od jednoho konce Egypta ke druhému podrobil nevolnictví. Pouze...
Exodus 2:11...jsem ho z vody." Čas plynul a Mojžíš vyrostlJednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou...
Exodus 25:19...je z tepaného zlata na obou koncích slitovnicejednoho cheruba na jednom konci a druhého na druhém konci....
Exodus 25:36...ze svícnu a všechno to bude vytepánojednoho kusu čistého zlata. Zhotovíš k němu také sedm...
Exodus 26:19...stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy jednoho rámu a stejně tak pod každý další rám. Také pro...
Exodus 26:28...svlak pak bude procházet středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy obložíš zlatem a připevníš...
Exodus 28:21...bude mít na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti izraelských kmenů. K náprsníku vyrobíš...
Exodus 29:1... abys je posvětil pro kněžskou službu: Vezmi jednoho mladého býčka a dva berany bez vady, dále nekvašený...
Exodus 29:3...uděláš je z jemné pšeničné mouky. Vložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s tím...
Exodus 29:39...a stále obětovat na oltáři: dva roční beránkyJednoho beránka budeš obětovat ráno a druhého za soumraku....
Exodus 36:24...stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy jednoho rámu a stejně tak pod každý další rám. Také pro...
Exodus 36:33...svlak, který procházel středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy obložili zlatem a...
Exodus 37:8...je z tepaného zlata na obou koncích slitovnicejednoho cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhém...
Exodus 37:22...ze svícnu a všechno to bylo vytepánojednoho kusu čistého zlata. Ke svícnu zhotovil z čistého...
Exodus 39:14... Každý měl na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti izraelských kmenů. K náprsníku vyrobili...
Leviticus 4:27...z prostého lidu, když se proviní překročením jednoho z Hospodinových přikázání něčím, co se nesmí,...
Leviticus 14:5...dřeva, šarlatovou látku a yzop. Kněz nechá jednoho ptáka zabít nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou...
Leviticus 14:12...ke vchodu do Stanu setkávání. Potom kněz vezme jednoho beránka a bude ho obětovat s mírkou oleje jako oběť...
Leviticus 14:21...to nad jeho možnosti, poskytne pro obřad smíření jednoho beránka jako oběť odškodnění, desetinu efy jemné...
Leviticus 14:50... kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzopJednoho ptáka zabije nad hliněnou nádobou s pramenitou...
Leviticus 16:5...obce Áron přijme dva kozly k oběti za hříchjednoho berana k zápalné oběti. Přivede také svého býka k...
Leviticus 23:18...chlebem přinesete sedm ročních beránků bez vadyjednoho mladého býčka a dva berany - to bude zápalná oběť...
Leviticus 23:19...obětí příjemně vonící Hospodinu. Obětujte rovněž jednoho kozla jako oběť za hřích a dva roční beránky jako...
Leviticus 24:10...to věčné ustanovení." Syn jisté izraelské ženyjednoho Egypťana jednou vyšel mezi syny Izraele a popral se...
Leviticus 27:6...muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů. Ve věku od jednoho měsíce do pěti let bude cena za chlapce 5 a za...
Numeri 3:15...domů a rodů; sečti všechny muže od stáří jednoho měsíce." Mojžíš je tedy podle Hospodinova rozkazu...
Numeri 3:22...rody. Podle seznamu čítaly 7 500 mužů starších jednoho měsíce. Geršonské rody tábořily za Příbytkem, na...
Numeri 3:28...kehatské rody. Čítaly celkem 8 600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na starost svatyni. Rody Kehatových...
Numeri 3:34...rody. Podle seznamu čítaly 6 200 mužů starších jednoho měsíce. Vůdcem otcovského domu merarijských rodů...
Numeri 3:39...rodech, čítali celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíce. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny...
Numeri 3:40...mezi syny Izraele všechny prvorozené muže starší jednoho měsíce a pořiď jejich jmenný seznam. Namísto všech...
Numeri 3:43...syny Izraele. Všech prvorozených starších jednoho měsíce bylo na jmenném seznamu 22 273. Hospodin...
Numeri 6:14...setkávání a bude obětovat svůj dar Hospodinujednoho ročního beránka bez vady jako zápalnou oběť, jednu...
Numeri 8:12... Levité pak vloží ruce na hlavy těch býkůJednoho obětuj jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou...
Numeri 15:24...neúmyslně nedopatřením celé obce, obětuje obec jednoho mladého býčka jako zápalnou oběť příjemně vonící...
Numeri 18:16...tak prvorozené z nečistých zvířat. Od stáří jednoho měsíce se budou moci vyplatit. Necháš je vyplatit...
Numeri 26:62...bylo započteno celkem 23 000 mužů starších jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny Izraele, neboť...
Numeri 28:4...roční beránci bez vady ke stálé zápalné obětiJednoho beránka obětuj ráno a druhého za soumraku. Jako...
Numeri 28:11...jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčkyjednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako...
Numeri 28:19...Hospodinu k zápalné oběti dva mladé býčkyjednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez...
Numeri 28:22...z těch sedmi beránků po desetině. Dále přines jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán...
Numeri 28:27...oběť přineste Hospodinu dva mladé býčkyjednoho berana a sedm ročních beránků. Jako moučnou oběť k...
Numeri 28:28...mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na jednoho býčka, dvě desetiny na jednoho berana a na každého...
Numeri 28:30...z těch sedmi beránků po desetině. Přines také jednoho kozla, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše...
Numeri 29:2...příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních...
Numeri 29:5...desetinu na každého z těch sedmi beránků. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán...
Numeri 29:8...příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních...
Numeri 29:9...tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na jednoho berana a na každého z těch sedmi beránků po...
Numeri 29:11...z těch sedmi beránků po desetině. Dále přineste jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě oběti za hřích při...
Numeri 29:16...z těch čtrnácti beránků po desetině. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti...
Numeri 29:19...úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti...
Numeri 29:22...úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti...
Numeri 29:25...úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti...
Numeri 29:28...úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti...
Numeri 29:31...úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti...
Numeri 29:34...příslušných pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti...
Numeri 29:36... ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti jednoho býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez...
Numeri 29:38...úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti...
Numeri 34:18...a Jozue, syn Nunův. Z každého pokolení určete jednoho vůdce, aby jim pomáhali rozdělovat zem. A toto jsou...
Deuteronomium 4:32...dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jednoho konce nebe po druhý, zda se kdy stalo něco tak...
Deuteronomium 4:42...ho kdy předtím měl v nenávisti. Uchýlí se do jednoho z těch měst a zůstane naživu: Becer na pusté...
Deuteronomium 13:8...bohů okolních národů, blízkých či vzdálených, z jednoho konce světa či z druhého). Nesvoluj a neposlouchej...
Deuteronomium 19:5...jeho druha, bude se dotyčný moci uchýlit do jednoho z těchto měst a zachránit si život. Kdyby to bylo...
Deuteronomium 19:11...a poté, co jej smrtelně zranil, by utekl do jednoho z těchto měst, v takovém případě pro něj...
Deuteronomium 24:7...sám život! Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či...
Deuteronomium 25:11...se budou muži prát, může se stát, že manželka jednoho přistoupí, aby svého muže uchránila před tím, který...
Deuteronomium 28:64... Hospodin vás rozptýlí mezi všechny národy, od jednoho konce světa po druhý. Tam budete sloužit cizím...
Jozue 20:4...před krevní mstou. Když se provinilý uteče do jednoho z těchto měst, postaví se ke vchodu do městské...
Soudců 6:8...volali k Hospodinu, poslal k nim Hospodin jednoho proroka. Ten jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh...
Soudců 7:22...rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho muže proti druhému. Celé to vojsko se dalo na útěk...
Soudců 8:14...se vracel z boje přes průsmyk Cheres. Chytil tam jednoho mládence ze Sukotu a ten mu při výslechu vyjmenoval...
Soudců 17:5...svatyni. Vyrobil také efod a bůžky a pověřil jednoho ze svých synů, aby mu dělal kněze. Izrael byl...
Soudců 18:19...a kněze nám. Je lepší dělat domácího kněze pro jednoho muže, nebo kmenového kněze pro izraelský rod?"...
1. Samuel 9:3...proto řekl svému synu Saulovi: "Vezmi s sebou jednoho mládence a vyprav se ty oslice hledat." Prošel tedy...
1. Samuel 14:1...hlídka se zatím přesunula k průsmyku Michmas.  Jednoho dne řekl Saulův syn Jonatan svému zbrojnošovi:...
1. Samuel 14:36...Filištíny a budeme je plenit do svítání. Ani jednoho z nich nenecháme!" "Udělej, jak myslíš," odpověděli...
1. Samuel 16:1...Posílám k Jišajovi Betlémskému, neboť jsem si jednoho z jeho synů vybral za krále." "Jak bych mohl jít?"...
1. Samuel 16:18...dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát,"...
1. Samuel 30:13...se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan, otrok jednoho Amalekovce," odpověděl mladík. "Můj pán tu před...
2. Samuel 1:13...tu zprávu, zeptal: "Odkud že jsi?" "Jsem syn jednoho amalekovského přistěhovalce," odpověděl. "A to ses...
2. Samuel 1:15...řekl mu na to David. Tehdy zavolal na jednoho z mládenců: "Pojď sem, zabij ho!" A tak ho udeřil,...
2. Samuel 2:21...nebo nalevo," přemlouval ho Abner, "chop se jednoho z mých mládenců a vezmi si jeho výstroj!" Asael ho...
2. Samuel 7:9...tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli...
2. Samuel 13:3...zdálo nemožné něčeho u dosáhnout. Amnon měl jednoho přítele jménem Jonadab. Tento Jonadab, syn Davidova...
2. Samuel 17:18... Ti dva ale zatím utekli. Dorazili do domu jednoho muže v Bachurim, který měl na dvoře studnu, a...
1. Královská 6:27... Měli rozprostřená křídla, a tak se křídlo jednoho dotýkalo jedné stěny a křídlo druhého se dotýkalo...
1. Královská 18:23...sta padesát. Dejte nám dva býky. si z nich jednoho vyberou, rozporcují ho a položí na dříví, ale je...
1. Královská 18:25...lid odpověděl: "Ano, správně!" "Vyberte si jednoho býka," řekl pak Eliáš Baalovým prorokům, "a...
1. Královská 20:20...celé izraelské vojsko. Každý z nich zabil jednoho muže, a tak se Aramejci obrátili na útěk a Izrael...
1. Královská 22:9..." odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal: "Rychle, Michajáše, syna...
2. Královská 4:11...svícen, kde odpočívat, když k nám přijde." Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel odpočinout. Lehl si ve...
2. Královská 4:18...jak Elíša řekl. Když chlapec povyrostljednoho dne o žních šel za otcem na pole. Tam ale začal...
2. Královská 4:22...a odešla. Potom zavolala manžela: "Pošli mi jednoho z mládenců a oslici. Musím rychle za Božím mužem....
2. Královská 7:8... Potom dorazili k táboru ti malomocní. Vešli do jednoho stanu a dali se do jídla a pití. Nabrali si odtud...
2. Královská 8:6...a ona mu vše vyprávěla. Potom přidělil jednoho ze svých dvořanů a přikázal: "Zařiď, dostane...
2. Královská 9:1... syna Achabova, navštívil. Prorok Elíša zavolal jednoho z prorockých učedníků a řekl mu: "Přepásej se,...
2. Královská 10:21... Vešli do Baalova chrámu a naplnili ho od jednoho konce k druhému. "Vydávej roucha všem Baalovým...
2. Královská 12:6...dobrovolný dar. Každý kněz vezme stříbro od jednoho z pokladníků a opraví za něj jakoukoli škodu, která...
2. Královská 17:27..." Asyrský král proto vydal rozkaz: "Doveďte tam jednoho z kněží, které jste odtud vyhnali. Smí se tam...
1. Letopisů 16:20...cizinců. Z národu do národu když bloudili, od jednoho k jinému království, nikoho nenechal jim ublížit. I...
1. Letopisů 17:5...nebydlel v domě, ale putoval jsem s Příbytkemjednoho stanoviště na druhé. Po celou tu dobu jsem se...
1. Letopisů 17:8...tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli...
1. Letopisů 17:11...ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomkajednoho z tvých synů, a jeho království upevním. To on mi...
1. Letopisů 24:5...a syny Itamarovy do osmi. Rozdělili je losemjednoho jako druhého, protože synové Eleazarovi i synové...
2. Letopisů 18:8..." odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal: "Rychle, Michajáše, syna...
2. Letopisů 26:11...a správcem Maasejášem pod velením Chananiášejednoho z královských vojevůdců. Vůdců otcovských rodů bylo...
Ezdráš 6:20...a stejně tak levité. Když byli všichni do jednoho čistí, porazili beránka všem navrátilcům, svým...
Ezdráš 9:11...tu zemi naplnili svými špinavými ohavnostmi od jednoho konce po druhý. Nevdávejte proto své dcery za...
Ester 2:15...by si ji král oblíbil a byla zavolána jménemJednoho dne přišla na řadu Ester, dcera Abichaila, strýce...
Ester 3:12...každé jednotlivé provincie a představitelům jednoho každého národa. Do každé provincie se psalo jejich...
Job 1:6...zlořečily Bohu." Tak to Job činíval pokaždéJednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před...
Job 1:13...nedotkneš!" A s tím satan od Hospodina odešelJednoho dne, když Jobovi synové a dcery jedli a popíjeli...
Job 2:1...nezhřešil a neobvinil Boha z ničeho špatného.  Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před...
Žalmy 75:8...nikdy nepřijde. Jedině Bůh přece soudcem jejednoho povyšuje, druhého snižuje. Hospodin drží kalich v...
Žalmy 105:13...cizinců. Z národu do národu když bloudili, od jednoho k jinému království, nikoho nenechal, aby jim...
Izaiáš 4:1...a kvílet, na zemi jako vdova schoulíš se.  Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen: "Budeme jíst svůj...
Izaiáš 23:15...den se na Týr zapomene na sedmdesát let, na dobu jednoho královského života. Po sedmdesáti letech to s Týrem...
Jeremiáš 1:1...k výstraze! Slova Jeremiáše, syna Chilkiášovajednoho z kněží v Anatotu v kraji Benjamín. Ve třináctém...
Jeremiáš 2:28...tvé bídy zachránit! Máš přece tolik bohů, Judojednoho boha na každé město! Z čeho chcete obvinit?...
Jeremiáš 10:8...všech jejich královstvích není nikdo jako ty. Do jednoho jsou to nechápaví tupci a jejich nauky jsou pouhé...
Jeremiáš 11:13...v čase neštěstí. Máš přece tolik bohů, Judojednoho boha na každé město! A kolik je ulic v Jeruzalémě,...
Jeremiáš 25:26...Médie; všechny krále severu, blízké i vzdálenéjednoho po druhém - všechna království země, co jich je na...
Jeremiáš 25:33...Hospodin v onen den pobije, budou rozsety od jednoho konce světa po druhý. Nikdo je neopláče, nikdo je...
Ezechiel 33:2...zemi meč, lid země ze svého středu vybere jednoho muže a ustanoví si ho za strážce. Jakmile uvidí, že...
Ezechiel 34:23...mezi jednotlivými ovcemi. Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást - svého služebníka...
Ezechiel 40:13...vchody výklenků pak změřil strop: od zadní stěny jednoho výklenku po zadní stěnu druhého byla ta brána 25...
Ezechiel 45:23...beranů bez vady jako zápalnou oběť Hospodinujednoho kozla denně jako oběť za hřích. Jako moučnou oběť...
Ezechiel 46:4...Hospodinu jako zápalnou oběť šest beránkůjednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá k...
Ezechiel 46:6...novoluní přinese mladého býčka, šest beránkůjednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá...
Daniel 8:9...světových stran čtyři jiné velkolepé rohy. Z jednoho z nich potom vyrazil jakýsi nepatrný roh, který se...
Daniel 8:13...se mu vše, co podnikal. Potom jsem slyšel mluvit jednoho svatého a jiný svatý se ho zeptal: "Jak dlouho...
Amos 1:1... Na Sionu bydlí Hospodin! Slova Amosejednoho z tekojských pastevců. Dva roky před zemětřesením,...
Zachariáš 8:21...budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Z jednoho města půjdou k druhému se slovy: ‚Pojďme prosit...
Zachariáš 8:23...jazyky všelijakých národů chytí cípu roucha jednoho Žida se slovy: ‚Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s...
Malachiáš 2:10...výkladu zákona nejste nestranní. Nemáme všichni jednoho Otce? Nestvořil nás jeden Bůh? Proč tedy...
Matouš 6:24...Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho...
Matouš 18:6...v mém jménu, přijímá . Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro...
Matouš 18:16... Pokud neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno...
Matouš 18:24...vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím...
Matouš 21:35...její úrodu. Vinaři se těch služebníků chopilijednoho ztloukli, jiného zabili a dalšího kamenovali....
Matouš 23:15...Pokrytci, obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte,...
Matouš 24:31...jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe po druhý. Poučte se od fíkovníku...
Matouš 27:15...měl ve zvyku propouštět o svátcích na přání lidu jednoho vězně. Tehdy tam měli významného vězně jménem...
Matouš 27:32...ho odvedli k ukřižování. Když vyšli, potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona a přinutili ho nést...
Marek 7:24...vstal a odešel odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a ačkoli nechtěl, aby se to někdo dozvěděl,...
Marek 8:28...za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho z proroků." "A za koho máte vy?" zeptal se. "Ty...
Marek 9:38..." "Mistře," řekl mu na to Jan, "viděli jsme jednoho, který nechodí s námi, jak ve tvém jménu vymítá...
Marek 9:42...že nepřijde o svou odplatu. Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro...
Marek 10:37...zeptal se jich. "Nech nás sedět ve své slávějednoho po tvé pravici a druhého po tvé levici." "Nevíte, o...
Marek 15:6...měl ovšem ve zvyku propouštět na jejich žádost jednoho vězně. Tehdy byl spolu s jinými vzbouřenci, kteří...
Marek 15:27...KRÁL. [28] Spolu s ním ukřižovali dva zločincejednoho po jeho pravici a druhého po levici. Kolemjdoucí...
Lukáš 5:17...pak odcházel do pustin a modlil seJednoho dne, když vyučoval, seděli tam farizeové a...
Lukáš 8:22...bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je." Jednoho dne nastoupil se svými učedníky na loď a řekl jim:...
Lukáš 12:16...majetku." Potom jim vyprávěl podobenství: "Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel:...
Lukáš 14:1... Jednou, když v sobotu přišel jíst do domu jednoho z předních farizeů, pečlivě ho sledovali. A hle,...
Lukáš 15:15...a on začal trpět nouzi. Později se uchytiljednoho občana země a ten ho poslal na pole pást prasata...
Lukáš 15:26...blížil domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se, co to být. Ten mu řekl:...
Lukáš 16:5...lidé přijali do svých domů, budu propuštěn!' Jednoho po druhém si pak zavolal všechny dlužníky svého...
Lukáš 16:13...Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho...
Lukáš 16:22... Dokonce i psi přicházeli a lízali mu vředyJednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do...
Lukáš 17:2...mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto maličkých. Mějte se na pozoru! Kdyby tvůj...
Lukáš 17:24...se nežeňte. Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy po druhý, tak se objeví Syn člověka...
Lukáš 20:1...provést, protože všechen lid mu visel na rtech.  Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium,...
Lukáš 23:33...zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločincejednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš tehdy řekl:...
Jan 8:41...se nenarodili ze smilstva," odpověděli. "Máme jednoho Otce, Boha!" Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším Otcem...
Jan 18:39...je tu zvykem, měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězně. Chcete, abych propustil židovského krále?"...
Jan 20:12...tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchujednoho u hlavy a druhého u nohou. "Proč pláčeš, ženo?"...
Skutky 2:30...zaslíbil: přísahal mu, že na jeho trůn posadí jednoho z jeho vlastních potomků. Když říkal, že jeho duše...
Skutky 8:27...Gazy." Vydal se tedy na cestu a hle, narazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří etiopské královny Kandaky,...
Skutky 10:7...odešel, Kornelius zavolal dva své služebníkyjednoho zbožného vojáka, který patřil k jeho pobočníkům....
Skutky 13:6...ten ostrov do Páfu, kde narazili na jednoho čaroděje, židovského falešného proroka jménem...
Skutky 17:26... protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém...
Skutky 20:31...roky dnem i nocí bez přestání v slzách napomínal jednoho každého z vás. Teď vás tedy svěřuji Bohu a slovu...
Skutky 21:8...do Cesareje. Navštívili jsme evangelistu Filipa (jednoho z oněch sedmi) a zůstali u něj v domě. Filip měl...
Skutky 23:17...a pověděl mu to. Pavel pak k sobě zavolal jednoho ze setníků a řekl mu: "Vezmi toho mladíka k...
Skutky 25:14...králi vyprávěl o Pavlově při: "Felix tu zanechal jednoho vězně. Když jsem byl v Jeruzalémě, vrchní kněží a...
Skutky 27:16...se nechali unášet, jsme se dostali do závětří jednoho ostrůvku zvaného Kauda. Tam jsme s vypětím sil...
Římanům 5:15...a proviněním je ovšem rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozí propadli smrti. Boží milost je však mnohem...
Římanům 5:17...provinění jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou...
Římanům 5:19...ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také...
Římanům 14:5...obstojí - Pán jej dokáže podepřít! Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý ...
2. Korintským 8:18... že k vám jde z vlastní vůle. Posíláme s ním jednoho bratra, který si, pokud jde o evangelium, vysloužil...
2. Korintským 12:18...Požádal jsem o pomoc Tita a poslal jsem s ním jednoho bratra. Že by vás podvedl Titus? Nejednali jsme ve...
Galatským 3:20...skrze prostředníka; prostředník ovšem není pro jednoho, a Bůh je jeden. Je tedy Zákon proti Božím...
Galatským 4:22...Zákon říká? Je psáno, že Abraham měl dva synyjednoho z otrokyně a druhého ze svobodné. Ten z otrokyně se...
Efeským 2:15...a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom...
Židům 2:11...ti, kteří jsou posvěcováni, jsou totiž všichnijednoho Otce. Proto se nestydí nazývat je svými sourozenci,...
Židům 11:12...o věrnosti Toho, který dal zaslíbení. A takjednoho nemohoucího muže vzešlo bezpočet potomků, jako...
Zjevení 17:17...srdcí, aby vykonali jeho záměr, a tak budou jednoho mínění a předají své království šelmě, dokud se...
Zjevení 19:17...jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ. Potom jsem uviděl jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |