Jedno

Hledám varianty 'jedno' [ jedno ]. Nalezeno 79 veršù.
Genesis 1:9... Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a se ukáže souš!" - a stalo se. Bůh nazval...
Genesis 2:21...Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra,...
Genesis 27:38...můj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen jedno požehnání, otče? Požehnej mně! Mně také, otče!" A...
Genesis 28:11...z Beer-šeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce zapadlo....
Exodus 2:6...chlapec! Pohnuta soucitem řekla: "To musí být jedno z hebrejských dětí." Tehdy k faraonově dceři...
Leviticus 5:7...svůj prohřešek dvě hrdličky nebo dvě holoubatajedno k oběti za hřích a druhé k zápalné oběti. Přinese je...
Leviticus 12:8...jehně, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubatajedno k zápalné oběti a druhé k oběti za hřích. Kněz za ni...
Leviticus 14:22...možností také dvě hrdličky nebo dvě holoubatajedno k oběti za hřích a druhé k zápalné oběti. Osmého dne...
Leviticus 14:31...nebo holoubě. Podle svých možností přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť spolu s...
Leviticus 15:15...Stanu setkávání a je knězi. Ten bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za...
Leviticus 15:30...ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za...
Numeri 6:11...dvě hrdličky nebo dvě holoubata a kněz přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť. Tak za...
Deuteronomium 25:13...usekni dlaň. Neměj ve váčku dvojí závažíjedno těžší a jedno lehčí. Neměj doma dvojí míru, jednu...
Deuteronomium 26:13...jsem tvé přikázání, nezapomněl jsem ani na jedno. Nic z toho jsem nejedl ve svém truchlení, nic z toho...
Soudců 11:37..." Potom svého otce požádala: "Prosím jenjedno: Pusť na dva měsíce, smím chodit po horách a se...
1. Samuel 7:9...vysvobodí z ruky Filištínů!" Samuel tedy vzal jedno ještě neodstavené jehně a přinesl je celé jako...
1. Samuel 14:7... "Obrať se, kam chceš - jsem přece s tebou jedno srdce." Jonatan mu na to řekl: "Podívej se,...
1. Samuel 16:20...pase ovce." Jišaj vzal osla, chléb, měch vínajedno kůzle a po svém synu Davidovi to poslal Saulovi. Tak...
2. Samuel 20:19...pokojní, věrní Izraelci. Ty ale chceš zahubit jedno z hlavních měst v Izraeli. Proč ničíš Hospodinovo...
1. Královská 6:24...z olivového dřeva. Každý byl 10 loktů vysokýJedno i druhé cherubovo křídlo měřilo 5 loktů, a tak bylo...
1. Královská 7:44...podstavců, deset umyvadel na podstavcejedno Moře, dvanáct býků nesoucích Moře, kotlíky, lopatky a...
1. Královská 8:65...Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potokjedno veliké shromáždění před Hospodinem, naším Bohem, po...
1. Královská 12:29...je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Jedno tele postavil v Bet-elu a druhé v Danu. Způsobil tak...
2. Královská 14:9...v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženuJedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák pošlapalo....
2. Královská 25:16... co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupyjedno Moře, stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil...
2. Letopisů 4:15...podstavce, vyrobil umyvadla na podstavcejedno Moře, dvanáct býků nesoucích Moře, kotlíky, lopatky a...
2. Letopisů 7:8...od Lebo-chamátu po Egyptský potok. Bylo to jedno veliké shromáždění. Slavnost zahájili osmého dne;...
2. Letopisů 25:18...v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženuJedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák pošlapalo....
Job 9:22...na tom záleží - se mi nechce žít! Všechno je jedno, proto řekl jsem: On hubí bezúhonného spolu s...
Job 19:25...navždy vytesali do skály! Můj Vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem postaví. I kdyby ze...
Žalmy 56:10... když k tobě zavolám - v ten den. Vím totiž jedno: Bůh se mnou je! V Bohu, jehož slovo chválím, v...
Přísloví 22:2...je být oblíben. Boháč a chudák mají společné jedno: Stvořitelem obou je Hospodin. Rozvážný vidí hrozbu a...
Přísloví 29:13...za služebníky samé ničemy. Chudák a vyděrač mají jedno společné: oběma dal Hospodin vidět světlo dne....
Kazatel 1:4...to pachtění, kterým se pachtí pod sluncemJedno pokolení odchází a jiné přichází, země však nehnutě...
Kazatel 7:27... Pohleď, k čemu jsem došel, praví KazatelJedno jsem porovnával s druhým, abych našel smysl, po němž...
Kazatel 9:14...příklad moudrosti a připadá mi významný: Bylo jedno malé město a v něm hrstka lidí. Přitáhl na mocný...
Izaiáš 19:18...řečí Kanaánu a přísahat při Hospodinu zástupůjedno z nich se bude nazývat Sluneční město. V ten den bude...
Jeremiáš 2:31...jste mečem hubili jako nenasytní lvi." Vy jedno pokolení, pohleďte, co praví Hospodin: "Jsem snad...
Jeremiáš 32:39...mým lidem a budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby ctili po všechny dny -...
Jeremiáš 52:20... co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupyjedno Moře, pod ním dvanáct bronzových býků a stojany,...
Ezechiel 1:15...z těch bytostí se čtyřmi tvářemi stálo na zemi jedno kolo. Jejich vzhled a složení bylo následující:...
Ezechiel 3:13...se šelest křídel oněch bytostí, jak se otírala jedno o druhé, a rachot kol, jež se vznášela spolu s nimi -...
Ezechiel 10:10...jako kámen chrysolit. Všechna čtyři se podobala jedno druhému, jakoby vždy bylo kolo uprostřed kola. Když...
Ezechiel 11:19...odtud všechny ohavnosti a nechutnosti. Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jim z...
Ezechiel 19:3...mezi šelmami se svými lvíčaty. Když odchovala jedno z nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se...
Ezechiel 37:17...a jeho druhů z celého domu Izraele'. Pak je spoj jedno s druhým v jediné dřevo, jsou v tvé ruce jedno. ...
Ezechiel 37:19... Spojím je v jediné dřevo a budou v ruce jedno.' Podrž ta popsaná dřeva před jejich...
Ozeáš 4:2...a cizoložení - rozmáhá se to víc a vícjedno krveprolití za druhým! To proto země uvadá a každý...
Amos 4:7...vám také déšť, když do žně zbývaly tři měsíceJedno město jsem skrápěl deštěm, druhému jsem jej však...
Matouš 5:19... než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi,...
Matouš 19:5...i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo'? A tak nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh...
Matouš 19:6...dva budou jedno tělo'? A tak nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj." Namítli mu:...
Marek 9:37...je vzal do náručí se slovy: "Kdokoli přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli...
Marek 10:8...i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo.' A tak nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh...
Marek 10:21... zamiloval si ho a řekl mu: "Schází ti jen jedno - jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a...
Lukáš 8:5...rozsévač, aby rozséval své zrno. A jak rozsévaljedno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci...
Lukáš 10:42... Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to ...
Lukáš 18:22...všechno jsem dodržoval odmalička." "Chybí ti jen jedno," řekl mu Ježíš, když to uslyšel. "Prodej všechno, co...
Jan 10:16...ty musím přivést. Uslyší můj hlas, a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř. Otec miluje, protože...
Jan 10:30...nemůže vyrvat z ruky mého Otce. a Otec jsme jedno." Židé tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovali...
Jan 11:52... ale také aby shromáždil rozptýlené Boží dětijedno.) Od toho dne tedy byli rozhodnuti, že ho zabijí...
Jan 17:11...je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve...
Jan 17:21...ve uvěří skrze jejich slovo. jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a v tobě; jsou i oni...
Jan 17:22...Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno. v nich a ty ve mně, aby byli...
Jan 17:23...jedno. v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi poslal a že jsi je...
Skutky 4:32...Boží slovo. Celé to množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním...
Římanům 12:5...úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem....
1. Korintským 3:8...vzrůst. Ten, kdo sází, a ten, kdo zalévá, jsou jedno; každý však dostane svou vlastní odplatu za svou...
1. Korintským 4:2...správce Božích tajemství. Od správce se žádá jen jedno - aby byl shledán věrným. Co o mně soudíte vy anebo...
1. Korintským 6:16...nevíte, že kdo se spojuje s nevěstkou, je s  jedno tělo? Vždyť Písmo říká: "Ti dva budou jedno tělo."...
1. Korintským 10:17...Kristova těla? Jako je jeden chléb, tak jsme jedno tělo. I když je nás mnoho, sdílíme jeden chléb....
1. Korintským 12:12...i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. jsme...
1. Korintským 12:20...tělo? A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo. Oko nemůže říci ruce: "Nepotřebuji ," stejně...
Galatským 3:2...ukřižovaný! Chtěl bych se od vás dozvědět jedno: Přijali jste Ducha díky skutkům Zákona, anebo díky...
Galatským 3:28...nebo svobodný, muž nebo žena - všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě...
Efeským 2:14... On sám je náš pokoj; on spojil oba táboryjedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem...
Efeským 4:4...jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli...
Filipským 3:13... bratři, že bych to získal, ale jde mi jenjedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu,...
Zjevení 17:13...králové v jednu hodinu spolu se šelmou. Ti mají jedno mínění a svou sílu a moc dají šelmě. Ti budou bojovat...

Slova obsahující jedno: jedno (85) jednohlasně (1) jednoho (207) jednoletými (1) jednolitá (1) jednolitých (1) jednom (66) jednomu (18) jednomyslně (4) jednomyslnou (1) jednooký (2) jednorozeného (3) jednorozený (2) jednorozeným (1) jednota (3) jednotě (2) jednotkou (1) jednotky (1) jednotlivá (2) jednotlivé (9) jednotlivě (4) jednotlivec (1) jednotlivém (1) jednotlivému (1) jednotlivou (3) jednotlivý (2) jednotlivých (9) jednotlivým (1) jednotlivými (3) jednotném (1) jednotu (1) jednoty (1) jednou (133) najednou (6) sjednotí (1) zajedno (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |