Jednejte

Hledám varianty 'jednejte' [ jednejte (10) jednej (5) jednáte (2) jednat (27) jednáš (3) jednáme (1) jednám (1) jednaly (1) jednali (22) jednal (17) jednají (6) jedná (12) ]. Nalezeny 104 verše.
Genesis 4:7...zkřivenou tvář? Copak nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích...
Genesis 18:21...velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s...
Genesis 18:25...- to bys neudělal! Cožpak Soudce vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom...
Genesis 41:34...ho nad egyptskou zemí. Nechť farao začne jednat. ustaví nad zemí úředníky a během těch sedmi let...
Numeri 11:15...neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději zabij....
Deuteronomium 12:8...v němž ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Nebudete jednat, jak tu jednáme dnes - každý tak, jak sám pokládá za...
Deuteronomium 17:13...lid uslyší, přijde na bázeň a nebudou  jednat opovážlivě. přijdeš do země, kterou ti Hospodin,...
Deuteronomium 18:9... kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. se u tebe...
Deuteronomium 20:18...přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli...
Deuteronomium 34:9...vložil ruce. Synové Izraele ho poslouchalijednali, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V Izraeli ale...
Soudců 1:7...na nohou sbíralo drobty pod mým stolem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil." Odvedli ho do Jeruzaléma a...
Soudců 2:11...to, co pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak jednali v Hospodinových očích zle a sloužili baalům....
Soudců 3:7...synům a sloužili jejich bohům. Synové Izraele jednali v Hospodinových očích zle. Zapomínali na Hospodina,...
Soudců 3:12...Kenazův, zemřel. Potom však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. A protože v jeho očích...
Soudců 4:1... Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Hospodin je proto vydal...
Soudců 6:1...pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal...
Soudců 10:6...a byl pohřben v Kamonu. Synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Sloužili baalům a...
Soudců 13:1...na Amalekově pohoří. Synové Izraele pak znovu jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal...
1. Samuel 2:35...den. si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle mého srdce a podle duše. Jemu zbuduji...
1. Samuel 12:25...věci pro vás vykonal. Budete-li však přesto jednat zle, budete i se svým králem zničeni." Saul se stal...
1. Samuel 24:19...ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázal, že se mnou jednáš dobře. Hospodin vydal do tvých rukou, ale ty jsi...
1. Samuel 26:21... neboť sis dnes tolik cenil mého života! Anojednal jsem jako hlupák - hrozně jsem se zmýlil!" David na...
2. Samuel 3:18...toužili, aby vaším králem byl David. Teď tedy jednejte, neboť Hospodin o Davidovi řekl: ‚Skrze Davida...
2. Samuel 20:18...se říká: ‚V Abelu se zeptejte, pak teprve jednejte.' My jsme pokojní, věrní Izraelci. Ty ale chceš...
1. Královská 2:2..." odcházím jako všechno pozemské, ty ale jednej statečně a mužně a zachovávej, co ti svěřil Hospodin...
1. Královská 8:47...věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili sejednali jsme zle!' a kdyby se v zemi svých nepřátelských...
1. Královská 14:9...jen to, co je v mých očích správné. Tys ale jednal hůře než všichni před tebou! Zašels tak daleko, že...
2. Královská 12:16... kterým se vydávalo stříbro na výplaty dělníkůjednali tak svědomitě, že se od nich ani nežádalo...
2. Královská 17:19... svého Boha. Řídili se zvyklostmi Izraelejednali jako oni. Hospodin pak celé pokolení Izraele zavrhl...
2. Královská 17:41...jejich synové a synové jejich synů dodnes jednají tak jako předtím jejich otcové. Třetího roku...
2. Královská 22:7...od nich není třeba žádat vyúčtování, protože jednají svědomitě." Velekněz Chilkiáš tehdy ohlásil písaři...
2. Královská 25:28...judského krále Joakina a propustil ho z vězeníJednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší než...
1. Letopisů 28:10...postavil chrám pro jeho svatyni. Buď silnýjednej!" Potom David předal svému synu Šalomounovi předlohu...
2. Letopisů 6:37...věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili sejednali jsme zle!' a kdyby se ve vyhnanství v zemi svých...
2. Letopisů 12:14... Rechoboámova matka, Amonka, se jmenovala NaamaJednal zle a nijak netoužil hledat Hospodina. Rechoboámovy...
2. Letopisů 19:6... Těmto soudcům nařídil: "Dávejte pozor, jak jednáte. Nesoudíte přece jen pro člověka, ale pro Hospodina...
2. Letopisů 19:7...s vámi. vás tedy provází hrůza z HospodinaJednejte svědomitě, neboť Hospodin, náš Bůh, nestrpí...
2. Letopisů 19:9...odvolávat se do Jeruzaléma. Přikázal jim: "Tak jednejte - s úctou k Hospodinu, věrně a s upřímným srdcem....
2. Letopisů 19:10...padl nejen na vaše bratry, ale i na vás. Tak jednejte a buďte bezúhonní. Nejvyšší kněz Amariáš vám bude...
2. Letopisů 27:2...dovnitř Hospodinova chrámu). Lid ale i nadále jednal zvráceně. To on postavil Horní bránu Hospodinova...
2. Letopisů 31:20... Tak to Ezechiáš zařídil po celém JudskuJednal dobře, správně a věrně před Hospodinem, svým Bohem....
Ezdráš 10:4...a splň svůj úkol, jsme s tebou. Buď silnýjednej!" Ezdráš tedy vstal a přísahou zavázal přední kněze,...
Nehemiáš 9:33...jsi byl spravedlivý ve všem, co nás postihlo. Ty jednáš věrně, to my jsme se provinili i naši králové,...
Ester 9:13... aby v Súsách mohli podle zákona pro dnešek jednat ještě zítra. A těch deset Hamanových synů nechť...
Job 31:5...nepočítá všechny kroky? Jestli jsem v životě jednal falešně, jestli jsem kdy pospíchal konat lest - pak...
Job 34:12...jak si kdo zaslouží. Bůh v žádném případě nebude jednat zle, Všemohoucí nemůže právo převracet. Kdo mu asi...
Žalmy 15:2...smí na tvé svaté hoře? Kdo žije bezúhonnějedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem...
Žalmy 15:5...a proti nevinnému se nedá podplatit. Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá. Zlatý zpěv Davidův. Bože,...
Žalmy 64:6...vystřelí! Ve svých zlých plánech se utvrzujíjednají o tom, jak pasti nastražit. "Kdo by to viděl?"...
Žalmy 106:6...jsme jako naši otcové, zkazili jsme sejednali jsme zle. Naši otcové v Egyptě nepochopili divy...
Žalmy 119:126...služebník, abych rozuměl tvým svědectvím. Čas jednat, Hospodine, je tu - lidé porušují Zákon tvůj! ...
Žalmy 127:5...- takový nebude zahanben, bude s protivníky jednat před soudem! Poutní píseň. Blaze každému, kdo...
Přísloví 14:2... Hospodina ctí, kdo žije v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdá. Hlupákovi pýcha z pusy vyráží,...
Přísloví 17:26...jistě není dobré, natož bít urozené, když jednají poctivě. Kdo získal poznání, ten šetří slova,...
Kazatel 4:17...oběť hlupáků - ti ani nevědí, jak špatně jednají! Nespěchej mluvit, neukvapuj se, než něco řekneš...
Kazatel 8:14...zločiny, zatímco zlosynům se vede, jako by jednali spravedlivě. Říkám: I to je marnost. Proto, žijí...
Izaiáš 1:16...mi z očí zlo, jež jste páchali. Přestaňte jednat zle - jednat dobře se naučte! Prosazujte...
Izaiáš 1:17...zlo, jež jste páchali. Přestaňte jednat zlejednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte...
Izaiáš 33:7...Hle - Arielci kvílí v ulicích, hořce pláčou, kdo jednali o mír. Cesty jsou opuštěné, zmizeli poutníci,...
Izaiáš 48:3... vlastními ústy ohlásil jsem je, náhle jsem jednal a staly se. Že jsi zatvrzelý, věděl jsem, svaly tvé...
Izaiáš 56:1...nezmizí. Toto praví Hospodin: Dodržujte právojednejte spravedlivě - vždyť spása je blízko, ...
Izaiáš 56:2...spravedlnost zjeví se! Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který na to dbá: Zachovává sobotu,...
Izaiáš 64:3...okem neviděl, že by nějaký Bůh kromě tebe tak jednal s těmi, kdo čekají na něj. Zastáváš se těch, kdo...
Jeremiáš 13:23...anebo leopard své skvrny? Pak byste i vy mohli jednat dobře, kdo jste si navykli být zlí! "Rozpráším ...
Jeremiáš 22:3...vcházíte těmito branami. Tak praví HospodinJednejte poctivě a spravedlivě! Zachraňujte okrádaného z...
Jeremiáš 22:15...ostatní? Copak tvůj otec neměl co jíst a pítJednal však poctivě a spravedlivě, a tak se mu vedlo dobře....
Jeremiáš 52:32...judského krále Joakina a propustil ho z vězeníJednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší, než...
Pláč 2:5...prudký hněv na stánek Dcery sionské. Hospodin jednal jako nepřítel, pohltil celý Izrael; pohltil všechny...
Ezechiel 11:20...se řídili mými pravidly, dodržovali zákonyjednali podle nich. Tehdy budou mým lidem a budu jejich...
Ezechiel 16:50...chudým a ubohým. Naopak, chovaly se povýšenějednaly přede mnou ohavně, a proto jsem je odstranil, jak...
Ezechiel 18:5...ten, kdo hřeší. Někdo je třeba spravedlivýjedná poctivě a spravedlivě: Nehoduje v náhorních svatyních...
Ezechiel 18:14...hříchy, které jeho otec páchá, prohlédne a začne jednat jinak: Nehoduje v náhorních svatyních, k modlám...
Ezechiel 18:19... že syn nenese otcovy viny?' - Jestliže ten syn jednal poctivě a spravedlivě, dodržoval pravidla a plnil...
Ezechiel 18:21...dopustil, bude dodržovat všechna pravidlajednat poctivě a spravedlivě - takový nezemře, takový jistě...
Ezechiel 18:22...se dopustil, mu nebudou připomínány. Protože jednal spravedlivě, bude žít. Mám snad zalíbení ve smrti...
Ezechiel 18:27... Když se ničema odvrátí od své ničemnostijedná poctivě a spravedlivě, zachrání se a bude žít....
Ezechiel 20:19... Řiďte se mými pravidly, dodržujte zákonyjednejte podle nich. Svěťte soboty, jsou znamením...
Ezechiel 33:14...zemřít,' a on se od svého hříchu odvrátí a začne jednat poctivě a spravedlivě, takže ten ničema vrátí, co...
Ezechiel 33:16... jichž se dopustil, mu nebudou připomínányJednal poctivě a spravedlivě - jistěže bude žít. Tví...
Ezechiel 33:19... Když se ničema odvrátí od své ničemnostijedná poctivě a spravedlivě, smí díky tomu žít. Vy ale...
Ezechiel 36:27...se řídili mými pravidly, dodržovali zákonyjednali podle nich. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal...
Ezechiel 37:24...se řídit mými zákony, dodržovat ustanoveníjednat podle nich. Budou bydlet v zemi, kterou jsem dal...
Daniel 9:5...tvá přikázání! Zhřešili jsme, zkazili sejednali jsme zle! Vzbouřili jsme se a odvrátili se od tvých...
Daniel 9:15... které máš dodnes; my jsme však zhřešilijednali jsme zle! Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě,...
Daniel 9:16...a jednali jsme zle! Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj prudký hněv od svého...
Daniel 9:19... slyš! Ach Pane, odpusť! Ach Pane, naslouchejjednej! Kvůli sobě samému, Bože můj, neotálej, vždyť tvé...
Amos 3:10...se podívejte na ten zmatek, na to vykořisťováníJednat správně jsou neschopní, praví Hospodin. To, co...
Micheáš 3:4...je. V ten čas před nimi skryje tvář, protože jednali tak zle. Toto praví Hospodin o prorocích, kteří...
Micheáš 6:8... co je dobré a co od tebe žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivě, miloval milosrdenství a kráčel se svým...
Sofoniáš 3:13...své bezpečí. Pozůstatek Izraele nebude jednat zle, nebudou mluvit lež, lstivý jazyk se u nich...
Matouš 24:46... kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým...
Lukáš 10:37...milosrdenství," odpověděl znalec Zákona. "Jdijednej tak i ty," řekl mu Ježíš. Cestou přišel do jedné...
Lukáš 12:43... kterého jeho pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Vpravdě vám říkám, že ho ustanoví nad vším svým...
Jan 14:31...přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal. Vstaňte, pojďme odsud." "...
1. Korintským 7:36... Pokud někdo za to, že vůči své snoubence jedná nečestně, že je nejvyšší čas a není zbytí, pak ...
2. Korintským 8:11...byli připraveni chtít, tak také buďte připraveni jednat. Dávejte podle toho, co máte, vždyť to, co se počítá...
1. Tesalonickým 2:10... Vy i Bůh jste svědkové, že jsme s vámi věřícími jednali zbožně, spravedlivě a bezúhonně. Víte, že jsme se k...
Židům 13:18...svědomí, neboť se za všech okolností snažíme jednat správně. Velice vás tedy prosím o modlitby, abych se...
Jakub 2:12... ale zabíjíš, přestupuješ Zákon. Proto mluvtejednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona...
Jakub 4:17... Všechno takové chlubení je zlé. Umět jednat správně, ale nejednat je hřích. A teď vy, boháči -...
1. Petr 2:14...pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Vždyť Boží vůle je, abyste svým dobrým...
1. Petr 3:6...jako o svém pánu. I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte se ničím zastrašit. A vy, muži,...
3. Jan 1:11... neber si příklad ze zlého, ale z dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná zle, Boha vůbec neviděl....
Juda 1:23...zachraňujte jako z ohnivých plamenů. I s nimi jednejte soucitně, ale zároveň obezřetně - se vám...

Slova obsahující jednejte: jednejte (10) nejednejte (1) zjednejte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |