Jedna

Hledám varianty 'jedna' [ jednu (57) jednou (133) jedné (64) jedna (88) ]. Nalezeno 315 veršù.
Genesis 4:19...zplodil Lámecha. Lámech si vzal dvě ženyjedna se jmenovala Ada, druhá Cila. Ada porodila Jábala,...
Genesis 5:24...žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem,  jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo Metuzalémovi...
Genesis 11:1...potopě rozdělily národy země. Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. Když lidé putovali na východ,...
Genesis 11:6...si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim ...
Genesis 15:10...ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil jednu část proti druhé; ptáky však neroztínal. K mrtvým...
Genesis 18:32...se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 19:31...se svými dvěma dcerami v jeskyni. Prvorozená jednou řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji...
Genesis 24:14...dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych...
Genesis 25:29...chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila JákobaJednou, když Jákob uvařil kaši, přišel Ezau z pole celý...
Genesis 26:8...kvůli Rebece nezabili." Byla totiž velmi krásnáJednou, když tam byli dlouho, vyhlížel filištínský král...
Genesis 30:14...blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, BlaženýJednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole,...
Genesis 31:1...stád, otrokyň, otroků, velbloudů i oslů.  Jednou Jákob zaslechl, jak Lábanovi synové říkají: "Jákob...
Genesis 31:10...Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mněJednou, v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl oči a...
Genesis 34:1..." Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila Léa, si jednou vyšla navštívit domorodé dívky. Když ji uviděl kníže...
Exodus 1:15...tehdy řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua): " budete Hebrejkám...
Exodus 2:1...nechat žít!" Jeden muž z rodu Levi se oženiljednou levitskou dcerou. Ta pak počala a porodila syna....
Exodus 3:1...pásl ovce svého tchána, midiánského kněze JetraJednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel k Boží...
Exodus 6:25...rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase. To jsou...
Exodus 11:1...řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě jednu ránu a potom vás odsud propustí. Propustí vás nadobro...
Exodus 17:12...sedl. Áron a Hur mu pak podpírali ruce každýjedné strany, takže jeho ruce zůstaly na místě do západu...
Exodus 25:32...jeho boků bude vycházet šest prutů: tři prutyjedné strany svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu...
Exodus 26:8...z kozí srsti; připravíš jedenáct takových houníJedna houně bude třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká....
Exodus 26:13... Onen loket, o který budou stanové hounějedné i druhé strany delší, bude po obou stranách splývat...
Exodus 27:14...loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkamijedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi...
Exodus 29:23... jeden chlebový bochánek zadělaný olejemjednu placku. To všechno vložíš Áronovi a jeho synům do...
Exodus 30:10...moučnou oběť, nevylijete na něj ani úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po...
Exodus 36:15...kozí srsti; připravili jedenáct takových houníJedna houně byla třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká....
Exodus 37:18...boků vycházelo šest prutů: tři pruty svícnujedné strany svícnu a tři pruty z druhé. Na jednom prutu...
Exodus 38:14...loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkamijedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi...
Leviticus 5:5...pak si to uvědomí, provinil se. Když se tedy jednou z těchto věcí proviní, vyzná, v čem se prohřešil....
Leviticus 8:26... jeden chlebový bochánek zadělaný olejemjednu placku a položil je na onen tuk a pravou kýtu. To vše...
Leviticus 14:10... Osmého dne pak vezme dva beránky bez vadyjednu roční ovečku bez vady, tři desetiny efy jemné mouky...
Leviticus 14:21...jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběťjednu mírku oleje a podle svých možností také dvě hrdličky...
Leviticus 14:30...smíření. Potom podle svých možností připraví jednu hrdličku nebo holoubě. Podle svých možností přinese...
Leviticus 16:34...lid. Toto se vám stane věčným ustanovenímJednou za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech...
Leviticus 18:18...Neber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího života obcoval s tou druhou....
Leviticus 24:10..." Syn jisté izraelské ženy a jednoho Egypťana jednou vyšel mezi syny Izraele a popral se v táboře s...
Leviticus 26:26...odříznu od chleba, deset žen bude péci chlébjedné peci a odváží vám jej na příděl. budete jíst,...
Numeri 6:14...ročního beránka bez vady jako zápalnou oběťjednu roční ovečku bez vady jako oběť za hřích a jednoho...
Numeri 6:19...plece, z koše vezme jeden nekvašený bochánekjednu nekvašenou placku a poté, co si nazír oholí znamení...
Numeri 7:13... syn Aminadabův z pokolení Juda. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:19...Cuarův, vůdce pokolení Isachar. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:25...synů Eliab, syn Chelonův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:31...synů Elicur, syn Šedeurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:37...synů Šelumiel, syn Curišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:43...synů Eljasaf, syn Deuelův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:49...synů Elišama, syn Amihudův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:55...synů Gamaliel, syn Pedacurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:61...synů Abidan, syn Gideoniho. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:67...synů Achiezer, syn Amišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:73...synů Pagiel, syn Okranův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 7:79...synů Achira, syn Enanův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná...
Numeri 10:4...Stanu setkávání celá obec. Zatroubí-li se jen na jednu, sejdou se k tobě jen vůdcové, náčelníci izraelských...
Numeri 15:32...přikázání, musí být vyobcován; lpí na něm vina." Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže,...
Numeri 17:17...vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Každému vyryješ na hůl jeho jméno...
Numeri 17:18...jméno; tak připadne na každého rodového vůdce jedna hůl. Necháš je ve Stanu setkávání před Truhlou...
Numeri 17:21...a jejich vůdcové mu dali dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Mezi holemi byla i hůl Áronova....
Numeri 23:10...vyčíslí? Kéž i zemřu smrtí spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák...
Numeri 29:4...desetiny efy na býčka, dvě desetiny na beranajednu desetinu na každého z těch sedmi beránků. Dále...
Deuteronomium 21:15...zneuctil. Když někdo bude mít dvě ženy, z nichž jednu bude milovat a druhou ne, a obě mu porodí syny,...
Deuteronomium 25:14...těžší a jedno lehčí. Neměj doma dvojí mírujednu větší a jednu menší. Měj naprosto poctivé závaží a...
Deuteronomium 28:7...před tebou porazí nepřátele, kteří napadnouJednou cestou proti tobě vytáhnou, sedmi cestami před tebou...
Deuteronomium 28:25... Hospodin nechá tvé nepřátele, porazíJednou cestou vytáhneš proti nim, sedmi cestami utečeš před...
Jozue 2:1...a zvláště Jericho." Šli tedy a vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespali. Králi Jericha...
Jozue 5:13...toho roku začali jíst ze sklizně kanaánské zeměJednou, když byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hle -...
Jozue 6:3... Vy bojovníci to město všichni obklíčítejednou denně město obejdete dokola. To budeš dělat po šest...
Jozue 6:11..." Nato nechal Hospodinovu truhlu obejít město jednou kolem dokola. Pak odešli do tábora a tam přenocovali...
Jozue 6:14...za zvuku trub. I druhého dne obešli město jednou kolem dokola, načež se vrátili do tábora. Tak to...
Jozue 7:21...babylonský plášť, dvě stě šekelů stříbrajednu zlatou cihlu o váze padesát šekelů. Zatoužil jsem po...
Jozue 8:22... takže je Izrael měl uprostřed.) Pobíjeli jejedné i druhé strany, nezůstal, kdo by přežil ani kdo by...
Jozue 15:18... a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženuJednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o...
Soudců 1:14...Kenaze, a tak mu dal svou dceru Aksu za ženuJednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o...
Soudců 5:30...dokola: Jistě jdou po kořisti, jistě se dělíjedna dvě ženské pro každého hrdinu! Barevné látky - kořist...
Soudců 6:19...šel domů a připravil kůzle a nekvašené chlebyjedné efy mouky. Maso vložil do koše, vývar nalil do hrnce,...
Soudců 6:39...pak Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě jednou promluvím. Prosím, mohu to rouno zkusit ještě...
Soudců 8:24...jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu náušnici." (Našli u nich totiž zlaté náušnice, neboť...
Soudců 8:31...kteří vzešli z jeho beder - měl totiž mnoho ženJedna jeho družka mu v Šechemu porodila syna, kterému dal...
Soudců 9:8..., šechemští měšťané! A vás slyší BůhJednou se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovit....
Soudců 11:1...udatný hrdina, Jiftach Gileádský. Byl to syn jedné nevěstky a jeho otcem byl Gileád. Ten měl ovšem syny...
Soudců 14:2...svému otci a matce: "Vyhlédl jsem si v Timně jednu filištínskou dívku. Teď s ožeňte." Otec a matka...
Soudců 16:1...filištínských dobách po dvacet let. Samson se jednou vydal do Gazy. Uviděl tam jednu nevěstku a šel k ....
Soudců 16:4...a vynesl je na vrchol hory před HebronemJednou se pak zamiloval do jedné ženy v údolí Sorek....
Soudců 16:16...síla?" Těmi řečmi ho mučila den co den,  jednou měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy všechno...
Soudců 16:18...poslala pro filištínské vládce: "Přijďte ještě jednou - všechno mi prozradil!" Filištínští vládci k ...
Soudců 16:28..."Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na ! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! se Filištínům najednou...
Růt 1:4...sama se dvěma syny. Ti si vzali moábské ženyjedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Když tam bydleli asi...
Růt 2:2...rodu; jmenoval se Boáz. Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy...
1. Samuel 1:2...syna Tochuova, syna Efraimce Cufa. Měl dvě ženyjedna se jmenovala Hana a druhá Penina. Penina měla děti,...
1. Samuel 1:7...rok co rok, kdykoli šla do Hospodinovy svatyněJednou ji ponižovala tak, že se rozplakala a nemohla ani...
1. Samuel 3:2...Elí měl v době tak slabý zrak, že nevidělJednou v noci spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě...
1. Samuel 9:3...všechny ostatní. Saulovu otci Kíšovi se jednou zatoulaly oslice. Kíš proto řekl svému synu Saulovi:...
1. Samuel 14:40... Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a se svým synem Jonatanem na druhé."...
1. Samuel 17:17...dnů každé ráno i večer přicházel a předváděl seJednou řekl Jišaj svému synu Davidovi: "Vezmi svým bratřím...
1. Samuel 18:17... protože v jejich čele táhl do boje i zpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady je starší dcera Merab, dám...
1. Samuel 19:9...na tak prudce, že se před ním dali na útěkJednou, když Saul seděl ve svém domě s kopím v ruce, přišel...
1. Samuel 26:8... ho teď tím kopím probodnu do země. Stačí jedna rána, druhá nebude potřeba." David mu ale odpověděl:...
1. Samuel 28:7...věštkyni. Půjdu za a poradím se s ." "Jedna věštkyně je tamhle v En-doru," odpověděli mu jeho...
2. Samuel 2:13...s nimi u Gibeonského rybníka. Jedni zůstali na jedné straně rybníka a druzí na druhé. Abner tehdy...
2. Samuel 2:22...nechat být. Abner tedy na Asaela zavolal ještě jednou: "Nech být, jinak srazím k zemi! Jak se pak...
2. Samuel 3:13...David. "Uzavřu s tebou smlouvu. Mám ale jednu podmínku: Neukážeš se přede mnou, dokud sem...
2. Samuel 7:1...pak celý život do smrti zůstala bez dětí.  Jednou, když se král zabydlel ve svém domě a Hospodin mu...
2. Samuel 8:2...je šňůrou. Odměřil vždy dvě šňůry k zabitíjednu celou šňůru k ponechání naživu. Moábci se stali...
2. Samuel 9:1...a Pléťanů. Davidovi synové byli knížata.  Jednou se David zeptal: "Zůstal ještě někdo ze Saulova domu...
2. Samuel 11:2...tedy Rabu, ale David zůstal v JeruzaléměJednou pozdě odpoledne, když David vstal z lože a procházel...
2. Samuel 11:25..."Vyřiď Joábovi: ‚ se tím netrap. Meč si jednou vybere toho a jindy onoho. Zaútoč na město ještě...
2. Samuel 12:3...spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval. Vyrůstala u něj...
2. Samuel 12:4... v jeho klíně spala, jako by byla jeho dcerouJednou k onomu boháči přišel pocestný. Jemu ale bylo líto...
2. Samuel 14:2...Abšaloma. Poslal proto do Tekoje a přivedl odtud jednu moudrou ženu, které řekl: "Budeš dělat, že máš smutek...
2. Samuel 14:26...si stříhal vlasy (nechával si je stříhat vždy jednou za rok, protože ho tížily), potom je zvážil a...
2. Samuel 14:27...váhy! Abšalomovi se narodili tři synovéjedna dcera jménem Támar; vyrostla z překrásná žena....
2. Samuel 23:8... velitel Trojice. Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set. Další z trojice hrdinů byl...
2. Samuel 23:11...něm byl Šama, syn Agea Hararského. Filištíni se jednou shromáždili u dílu pole osetého čočkou a lid se před...
2. Samuel 23:20...zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v lva, tenkrát, když napadl...
1. Královská 2:20...ona zasedla po jeho pravici. "Chci požádatjednu maličkost," řekla. "snad neodmítneš." "Žádej,...
1. Královská 3:5...Šalomoun obětoval na tisíc zápalných obětíJednou v noci se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin....
1. Královská 3:16...oběti a všem svým dvořanům vystrojil hostinuJednou přišly ke králi dvě nevěstky a postavily se před ním...
1. Královská 3:17...se před ním. "Prosím, pane můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena bydlíme v jednom domě. A...
1. Královská 3:23...se před králem hádaly. Král je přerušil: "Takže jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj,' a...
1. Královská 3:25...to živé dítě vedví," řekl král. "Polovinu dejte jedné a polovinu druhé." Vtom ale žena, které patřil ten...
1. Královská 6:27...křídla, a tak se křídlo jednoho dotýkalo jedné stěny a křídlo druhého se dotýkalo druhé stěny,...
1. Královská 7:12...obklopeno zdí ze třech řad tesaných kvádrůjedné vrstvy cedrových trámů tak jako vnitřní nádvoří...
1. Královská 7:14...Šalomoun poslal pro Churama z Týru. Byl to syn jedné vdovy z pokolení Neftalí a jeho otec byl týrský...
1. Královská 7:17...proplétaným mřížováním a věnci z řetězů. Na jedné i druhé hlavici jich bylo po sedmi. Udělal sloupy tak...
1. Královská 10:16...nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu vynaložil 600 šekelů zlata) a 300 štítů z...
1. Královská 10:22...loďstva také zámořské lodě, které připlouvaly jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu,...
1. Královská 11:29...svěřil mu všechnu pracovní sílu z domu JosefovaJednou, když byl Jeroboám na cestě z Jeruzaléma, potkal ho...
1. Královská 15:10...kralovat Asa. Kraloval v Jeruzalémě čtyřicet jedna let. Jeho babička se jmenovala Maaka, dcera...
1. Královská 17:9...Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamější vdově, aby živila." Vstal tedy a vydal se...
2. Královská 4:1... že od nich odtáhli a vrátili se do vlasti.  Jedna z manželek prorockých učedníků před Elíšou úpěnlivě...
2. Královská 4:8... co zbude, pak budeš se svými syny žít." Když jednou Elíša procházel Šunemem, jedna místní zámožná žena...
2. Královská 4:38... Elíša se vrátil do Gilgalu. V zemi byl hladJednou, když před ním seděli proročtí učedníci, řekl svému...
2. Královská 5:3...dívku, která pak sloužila u Námanovy manželkyJednou řekla své paní: "Kdyby se tak můj pán dostal k...
2. Královská 5:18...zápaly ani oběti žádným bohům kromě HospodinaJednu věc ale kéž Hospodin tvému služebníku odpustí: Když...
2. Královská 6:26...dížky "holubího trusu" za pět šekelů stříbraJednou, když izraelský král obcházel hradby, nějaká žena na...
2. Královská 12:10...opravovat chrám sami. Kněz Jojada pak vzal jednu truhlici, udělal v jejím víku otvor a postavil ji...
2. Královská 14:23... syn Jehoašův. Kraloval v Samaří čtyřicet jedna let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé....
2. Královská 19:37...se sebral, odtáhl pryč a zůstal v NiniveJednou, když se klaněl v chrámu svého boha Nisrocha, ho...
2. Královská 22:1...v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Jeho matka se jmenovala Jedida, dcera Adajáše z...
1. Letopisů 11:11... velitel Trojice. Oháněl se kopím tak, že jich jednou pobil na tři sta. Další z trojice hrdinů byl...
1. Letopisů 11:22...zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v lva, tenkrát, když napadl...
1. Letopisů 17:1... Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům.  Jednou, když se zabydlel ve svém domě, řekl David...
1. Letopisů 24:6... a vůdců kněžských i levitských otcovských rodůJednou vždy vyšla řada na Eleazarův otcovský rod a potom na...
2. Letopisů 2:13...zručného a zkušeného člověka, Churam-abiho, syna jedné ženy z pokolení Dan. Jeho otec byl z Týru. Umí...
2. Letopisů 3:11...cherub se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal jedné stěny místnosti; druhým pětiloktovým křídlem se...
2. Letopisů 9:15...nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu vynaložil 600 šekelů tepaného zlata) a 300...
2. Letopisů 9:21...zámoří. Byly to nákladní lodě, které připlouvaly jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu,...
2. Letopisů 34:1...v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Dělal, co je v Hospodinových očích správné....
2. Letopisů 36:14... Také všichni hodnostáři, kněží i lid vršili jednu zradu za druhou. Řídili se všemožnými pohanskými...
Ezdráš 2:61...Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženiljednou z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jeho jméno)....
Nehemiáš 4:11...celý rod Judův, který stavěl hradby. Nosiči jednou rukou přenášeli stavební náklad a druhou svírali...
Nehemiáš 7:63...Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženiljednou z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jejich jméno)....
Nehemiáš 13:20...mužů, aby se v sobotu nemohl přivážet nákladJednou nebo dvakrát museli obchodníci a prodavači veškerého...
Nehemiáš 13:21...nocujete před hradbami?" říkal jsem jim. "Ještě jednou, a vztáhnu na vás ruku!" Od doby v sobotu...
Ester 1:7...víno teklo královsky štědře do zlatých číšíjedna číše za druhou a každá jiná. Dle nařízení se pilo bez...
Ester 1:22...listy do všech říšských provincií. Do každé jedné provincie vzkázal jejich vlastním písmem, každému...
Ester 8:17...vzešlo světlo a radost, jásot a sláva. V každé jedné provincii, v každičkém městě, kam dorazilo královské...
Job 9:3...jít k soudu, z tisíce otázek by nezodpověděl jednu. hlubokou moudrost a nesmírnou sílu - uspěl snad...
Job 33:14... že nedává na vše odpověď? Bůh totiž mluví jednou i podruhé, člověk to ale sotva postřehne. Ve spánku,...
Job 39:4...bolestí. Jejich mladí pak venku nabírají sil,  jednou odběhnou a se nevrátí. Kdo divokého osla pustil...
Job 40:5...ti mám říkat? Kladu si ruku na ústa. Mluvil jsem jednou nebo i dvakrát. Nemám co odpovědět ani dodávat."...
Job 41:8...nese na hřbetě, jako pečetí jsou pevně spojenéJedna přiléhá ke druhé, ani vzduch mezi nimi neprojde. Jsou...
Job 42:11...uvedl. Každý z nich mu dal stříbrnou mincijednu zlatou náušnici. Hospodin tedy Jobovi nakonec...
Job 42:14...také sedm synů a tři dceryJedné dal jméno Jemima, druhé Kesia a třetí Keren-hapuch. V...
Žalmy 2:5... jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim HospodinJednou k nim ale v hněvu promluví, ve svém rozlícení je...
Žalmy 14:5... můj lid hltají - proč by k Hospodinu volali?! Jednou je ale přepadne zděšení - Bůh je s pokolením...
Žalmy 19:3...mluví obloha. Jeden den druhému slovo udělujejedna noc druhé zjevuje poznání. Není slov a není řeči, kde...
Žalmy 53:6... můj lid hltají - pročpak by k Bohu volali?! Jednou je ale přepadne zděšení, ačkoli předtím strach...
Žalmy 62:12...vzrůstalo vaše jmění, v srdci mu místo nedejteJednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla...
Žalmy 89:36...neporuším, co vyšlo z mých úst, to nezměnímJednou jsem ve své svatosti přísahal - copak bych zklamal...
Žalmy 126:6... aby drahocenné símě rozhodil, ten se s jásotem jednou navrátí, aby své snopy shromáždil. Šalomounova...
Přísloví 7:6...cizí ženou, před svůdnicí a její řečí vábivouJednou jsem z okna svého domu skrze mřížoví ven vyhlížel....
Přísloví 14:32...ctí jej však ten, kdo nuzným pomáhá. Darebáka jednou srazí jeho vlastní zlo, jistotou spravedlivého je...
Přísloví 24:30...jak on ke mně, každému jeho skutky oplatím!" Jednou jsem šel kolem lenochova pole, kolem vinice někoho,...
Izaiáš 5:10...vinice vydá jen jeden džbán, deset měr osiva jen jednu míru zrna. Běda těm, kdo ráno vstávají a hned se...
Izaiáš 33:23...tvoje lanoví, stožár se viklá, plachty svěšenyjednou si ale rozdělíš spoustu kořisti - i chromí se toho...
Izaiáš 37:38...se sebral, odtáhl pryč a zůstal v NiniveJednou, když se klaněl v domě svého boha Nisrocha, ho jeho...
Jeremiáš 9:19...jeho úst uši otevřete. Učte své dcery bědováníjedna druhou učte žalozpěv. Vždyť se k nám smrt vyšplhala...
Jeremiáš 32:39...a budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdcejednu cestu, aby ctili po všechny dny - pak bude dobře...
Jeremiáš 33:10... vylidněných, bez obyvatel i dobytka, se jednou znovu bude ozývat hlas radosti a veselí, hlas...
Jeremiáš 35:2... syna Jošiášova: "Jdi k Rechabitům, pozvi je do jedné ze síní v Hospodinově domě a nabídni jim víno."...
Jeremiáš 51:46...odvahu, nebojte se zpráv, jež krajem zníJedna zpráva letos, jiná napřesrok - že v zemi vládne...
Ezechiel 4:9... čočku, proso a špaldu a všechno to nasyp do jedné nádoby. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku, si z...
Ezechiel 7:26...Valí se pohroma za pohromou, zlá zpráva jedna za druhou. Od proroka se budou dožadovat vidění a...
Ezechiel 23:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, byly jednou dvě sestry, dcery jedné matky. Žily v Egyptě jako...
Ezechiel 37:7...hluk: kosti se s rachotem začaly připojovat jedna ke druhé. Viděl jsem, jak se pokrývají šlachami a...
Ezechiel 40:10...straně brány. Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé straně tři výklenky a ty tři měly vždy stejné...
Ezechiel 40:12...byla 13 loktů široká. Před výklenky byla po jedné i druhé straně zídka na loket vysoká. Výklenky byly 6...
Ezechiel 40:21...brány vnějšího nádvoří. Její tři výklenky po jedné i druhé straně a rovněž pilíře a síň měly stejné...
Ezechiel 40:26...sedm schodů a na protilehlé straně měla síň. Po jedné i druhé straně měla pilíře s palmovými ornamenty. I...
Ezechiel 40:34... Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k...
Ezechiel 40:37... Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k...
Ezechiel 40:39... kde se omývaly zápalné oběti. V síni stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly, na kterých se porážely...
Ezechiel 40:40...brány, u schodů k jejímu vchodu, stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly. Celkem tam tedy stálo...
Ezechiel 40:41...tam tedy stálo osm stolů na porážení - čtyřijedné a čtyři z druhé strany. Čtyři stoly pro zápalné oběti...
Ezechiel 40:44...brány stály na vnitřním nádvoří dvě místnostiJedna přiléhala k severní bráně a byla obrácená k jihu,...
Ezechiel 40:48...k předsíni chrámu a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 5 loktů silné. Brána měla šířku...
Ezechiel 40:49...se k po deseti schodech. U pilířů stál po jedné i druhé straně vždy jeden sloup. Poté uvedl do...
Ezechiel 41:1...uvedl do chrámové lodi a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 6 loktů silné. Vchod měl šířku...
Ezechiel 41:2... Vchod měl šířku 10 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé straně 5 loktů. Změřil celou loď a byla 40...
Ezechiel 41:3...silné. Vchod měl šířku 6 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé straně 7 loktů. Změřil celou tuto místnost v...
Ezechiel 41:15...vyhrazeného prostranství: včetně ochozů po jedné i druhé straně byla 100 loktů široká. Vnitřek...
Ezechiel 41:18...vzdálenostech vyřezáni cherubové a palmy, vždy jedna palma mezi dvěma cheruby. Každý cherub měl dvě tváře:...
Ezechiel 41:19...cherub měl dvě tváře: lidskou tvář proti palmějedné strany a lví tvář proti palmě z druhé strany. Tak to...
Ezechiel 41:26...předsíně byla zužující se okna s palmami po jedné i druhé straně. Také na postranních komorách chrámu...
Ezechiel 45:15...chomer, tak také deset batů tvoří kor). Dále pak jedna z každých dvou set ovcí na svěžích izraelských...
Daniel 1:3...v Babylonii a uložil je v chrámové pokladniciJednou král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, mu...
Daniel 4:26...stalo. Uběhlo dvanáct měsíců. Když se král jednou procházel po terasách babylonského královského...
Daniel 5:1...pokořit ty, kteří žijí v pýše! Král Belšasar jednou vystrojil velikou hostinu pro tisíc svých velmožů a...
Daniel 7:5...se objevila druhá šelma, podobná medvědu. Na jedné straně byla vztyčená, v zubech držela tři žebra a...
Ozeáš 7:11...všemu. Efraim je jako holub, hloupý a bláhovýJednou volají k Egyptu, pak zas do Asýrie běhají. Kamkoli...
Amos 4:3...vás potáhnou na hácích a vaše děti na udicíchJednu za druhou vás odvedou skrz hradbu zbořenou a k...
Jonáš 2:1... Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba, a Jonáš v jejím břiše strávil tři dny a...
Jonáš 4:6...městem stane. Hospodin Bůh zařídil, aby vzešla jedna popínavá rostlina a rozprostřela se Jonášovi nad...
Ageus 2:6... Nebojte se! Tak praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší....
Zachariáš 4:3...vede po sedmi hubicích. A u něj stojí dvě olivyjedna vpravo od mísy a druhá vlevo." Tehdy jsem se zeptal...
Zachariáš 5:3...je kletba vypuštěná na celou zem," řekl mi. "Z jedné strany je napsáno: ‚Každý zloděj bude vyhlazen' a z...
Zachariáš 11:7...ty, kdo s nimi kupčili. Vzal jsem si dvě holejednu jsem nazval Náklonnost a druhou Jednota. Začal jsem...
Matouš 4:18..."Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!" Jednou se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva...
Matouš 5:41... nech mu i plášť. Když někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Tomu, kdo prosí, dej a od toho, kdo...
Matouš 6:29...ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu,...
Matouš 12:1...jho je totiž příjemné a břemeno lehké."  Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci...
Matouš 12:11..."Je snad mezi vámi takový člověk, že kdyby měl jednu ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámy, nevzal by ji...
Matouš 13:46...je, jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co , a...
Matouš 15:22...odešel a odebral se do okolí Týru a SidonuJedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a křičela:...
Matouš 18:12... Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto ovcíjedna z nich by zabloudila, nenechá těch devadesát devět na...
Matouš 20:12...reptat na hospodáře: ‚Tihle poslední pracovali jednu hodinu a tys je postavil naroveň nám, kteří jsme v...
Matouš 24:41...druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenemjedna bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť...
Matouš 25:15... Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu, každému podle jeho schopností, a odešel na cestu....
Matouš 25:18...dvě hřivny, získal jiné dvě. Ten, který dostal jednu, ale šel, zakopal ji v zemi, a tak ukryl peníze svého...
Matouš 25:24...svého pána.' Potom přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, věděl jsem, že jsi přísný...
Matouš 26:69...zatím seděl venku na dvoře. Přistoupila k němu jedna služka a řekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z...
Marek 2:23...se zničí. Nové víno se lije do nových měchů." Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali...
Marek 5:25...zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let krvácela. Mnoho vytrpěla...
Marek 7:25...se to utajit. Hned se totiž o něm doslechla jedna žena, která měla dcerku s nečistým duchem. Přišla,...
Marek 12:42...mnoho bohatých tam házelo hodně. Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je jeden...
Marek 14:66...holemi. Petr byl zatím dole na dvoře. Přišla tam jedna z veleknězových služek, a když si všimla Petra, jak...
Lukáš 1:8...byla neplodná a oba byli v pokročilém věkuJednou, když přišla řada na jeho oddíl, Zachariáš konal...
Lukáš 4:26... ale Eliáš nebyl poslán k žádné z nich - jenjedné vdově do sidonské Sarepty. A za proroka Elíšy bylo v...
Lukáš 5:1...tedy v judských synagogách.  Jednou, když stál na břehu Genezaretského jezera a lidé se...
Lukáš 5:3...lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, nastoupil a...
Lukáš 5:12...ke břehu, všechno opustili a šli za nímJednou byl v jednom městě a hle, byl tam muž plný...
Lukáš 7:37...do domu toho farizea a stoloval s ním. A hlejedna městská hříšnice se dozvěděla, že Ježíš stoluje v...
Lukáš 8:43...za ním a davy ho tiskly ze všech stran. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením. Utratila...
Lukáš 9:18...dvanáct košů nalámaných kousků, které jim zbylyJednou, když se odešel modlit do ústraní, zeptal se...
Lukáš 9:52... Vyslal před sebou posly a ti šli napřed do jedné samařské vesnice, aby pro něj vše připravili. Místní...
Lukáš 10:38...tak i ty," řekl mu Ježíš. Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem...
Lukáš 11:1...si vybrala správně a to nikdo nevezme."  Jednou se na jednom místě modlil, a když přestal, jeden z...
Lukáš 11:14...Otec Ducha svatého těm, kteří ho prosí?" Jednou Ježíš vymítal démona němoty. Když démon vyšel a ten...
Lukáš 11:27...bude hůře než na začátku." Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu, které ...
Lukáš 12:27...ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na...
Lukáš 13:10... Pokud ne, porazíš ho pak.'" V sobotu pak učiljedné synagoze. A hle, byla tam žena postižená osmnáct...
Lukáš 14:1... jenž přichází v Hospodinově jménu!'"  Jednou, když v sobotu přišel jíst do domu jednoho z...
Lukáš 15:4...podobenství: "Kdyby někdo z vás měl sto ovcíjednu z nich by ztratil, nenechá těch devadesát devět v...
Lukáš 15:8..." "Kdyby nějaká žena měla deset mincíjednu minci ztratila, nerozsvítí lampu, nevymete dům a...
Lukáš 17:12...pomezím Samaří a Galileje. Když přicházeljedné vesnici, setkalo se s ním deset malomocných. Zůstali...
Lukáš 17:20..."Vstaň a jdi. Tvá víra uzdravila." Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde Boží království,...
Lukáš 17:35...a druhý zanechán. [36] Dvě budou spolu mlítjedna bude vzata a druhá zanechána." "Kde, Pane?" zeptali...
Lukáš 18:3...a člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi právo...
Lukáš 21:2...své dary do chrámové pokladny. Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dva haléřky, a řekl:...
Lukáš 22:32...jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. se jednou obrátíš, posiluj své bratry." "Pane," zvolal Petr,...
Lukáš 22:56...se mezi i Petr. Jak seděl tváří k ohnijedna služka si ho všimla, upřeně se na něj podívala a...
Jan 4:7... se u posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji...
Skutky 3:1...denně přidával další zachráněné. Petr a Jan se jednou ve tři hodiny šli účastnit odpoledních modliteb v...
Skutky 4:32... Celé to množství věřících mělo jedno srdcejednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale...
Skutky 9:36...ho viděli, se obrátili k Pánu. V Joppě pak žila jedna učednice jménem Tabita (což je v překladu Dorkas),...
Skutky 10:3...mnoho almužen lidu a stále se modlil k BohuJednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění...
Skutky 11:5...jim to začal po pořádku vysvětlovat: "Jednou, když jsem se ve městě Joppe modlil, ve vytržení...
Skutky 12:10...se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici a vtom jej anděl opustil. Když Petr přišel k...
Skutky 13:2...vychovaný společně s tetrarchou Herodem, a SaulJednou, když uctívali Pána a postili se, Duch svatý řekl:...
Skutky 16:14... které se tam shromáždily. Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z...
Skutky 16:16... buďte hosty v mém domě." A tak nás přemluvilaJednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně...
Skutky 18:9...naslouchali Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtítJedné noci Pán řekl Pavlovi ve vidění: "Neboj se, mluv a...
Skutky 23:6...lidu nespílej.'" Pavel věděl, že ve Veleradě je jedna strana saduceů a druhá farizeů, a tak zvolal: "Bratři...
Skutky 26:12...začal pronásledovat dokonce i v jiných městechJednou jsem se s plnou mocí a pověřením od vrchních kněží...
Římanům 6:10...nezemře - smrt nad ním nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život...
Římanům 8:21...je marnosti podrobil. Chová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody...
Římanům 9:21...hlínu ve své moci? Ze stejné hroudy může udělat jednu nádobu na ozdobu a druhou na smetí. A co když Bůh,...
1. Korintským 1:10...a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem. Z domu Chloé jsem se o vás,...
1. Korintským 6:2...nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste schopní rozsoudit takové...
1. Korintským 6:13...ovládnout. "Jídlo břichu a břicho jídlu - Bůh jednou zruší obojí." Budiž, tělo však nepatří smilstvu, ale...
1. Korintským 12:14...nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládájedné části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla: "Když nejsem...
1. Korintským 12:19...jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho...
1. Korintským 12:26...navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s , a je-li jedna část...
1. Korintským 15:41...měsíce a jiná sláva hvězd, i samotné hvězdy se jedna od druhé ve slávě liší. Tak je to také se...
2. Korintským 1:13...nic než to, co čtete a čemu rozumíte. Doufám, že jednou porozumíte dokonale (tak jako nám zatím rozumíte...
2. Korintským 11:25...devětatřicet ran. Třikrát jsem byl bit holemijednou jsem byl kamenován, třikrát jsem ztroskotal, noc a...
Galatským 4:24... Je to jinotaj; ty ženy jsou dvě smlouvyJedna je z hory Sinaj a tak jako Hagar rodí své děti do...
Efeským 4:4...poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duchjedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna...
Efeským 4:5...naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pánjedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je...
Filipským 1:27...pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia. Nedejte se nijak...
Filipským 2:2...mějte ke všem stejný ohled, stejnou láskujednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí...
1. Tesalonickým 2:18...jsme k vám chtěli přijít - Pavel více než jednou - ale satan nám to překazil. Co jiného je naše...
Židům 6:4...Bůh, vydáme se dál. Pro ty, kdo byli  jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl...
Židům 7:27...hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to udělal jednou provždy, když obětoval sám sebe. Zákon ustanovuje za...
Židům 9:7... kde konají bohoslužbu. Do druhé však jen jednou za rok vchází samotný velekněz, a to ne bez krve,...
Židům 9:12...jest stánkem, který nepatří k tomuto stvořeníJednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s...
Židům 9:26... ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích. Lidem je určeno jednou zemřít,...
Židům 9:27...jednou provždy smazal hřích. Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus...
Židům 9:28... a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se...
Židům 10:2... dávno přestali přinášet, protože by byli jednou provždy očištěni od hříšného svědomí.) Těmito oběťmi...
Židům 10:10...ustanovil to druhé. A to je ta vůle, v níž jsme jednou provždy posvěceni skrze obětování těla Ježíše Krista...
Židům 12:26...tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje: "Ještě jednou otřesu nejenom zemí, ale i nebem." A to, že řekl...
Židům 12:27...nejenom zemí, ale i nebem." A to, že řekl "ještě jednou...," ukazuje na odstranění všeho, co je otřesitelné...
1. Petr 3:18...nežli za zlé. Vždyť i Kristus, sám spravedlivýjednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k...
1. Petr 4:5... je jim to divné a pomlouvají vásJednou však musí složit účty Tomu, který je připraven...
2. Petr 3:8...je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidíJednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako...
Juda 1:3... abyste ze všech sil bojovali o víru, která byla jednou provždy darována svatým. Vloudili se totiž mezi nás...
Zjevení 6:1...otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak řekla hromovým hlasem:...
Zjevení 13:3... Drak dal svou sílu, svůj trůn i velikou mocJedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale...
Zjevení 15:7...plátnem a na prsou byli přepásáni zlatými pásyJedna z těch čtyř bytostí dala těm sedmi andělům sedm...
Zjevení 17:12...kralování, ale mají přijmout moc jako královéjednu hodinu spolu se šelmou. Ti mají jedno mínění a svou...
Zjevení 18:10... Babylone, město mocné - tvůj ortel přišeljedné hodině!" I kupci země nad budou plakat a truchlit,...
Zjevení 18:17...drahokamy a perlami - takové bohatství zničenojedné hodině!" Každý kormidelník i veškeré množství těch,...
Zjevení 18:19...všichni námořní rejdaři - bylo zničenojedné hodině!" Vesel se nad tím městem, nebe, svatí...
Zjevení 21:21...bylo dvanáct perel: každá z těch bran bylajedné perly. Ulice toho města byla ze zlata, čistého jako...

Slova obsahující jedna: jedna (88) jednací (1) jednačtyřicátém (1) jednadvacátého (1) jednadvacátý (2) jednadvaceti (3) jednají (6) jednal (17) jednali (22) jednaly (1) jednat (27) nejednají (4) nejednal (1) nejednali (2) nejednaly (1) nejednat (1) projednat (2) zjednají (1) zjednal (4) zjednali (2) zjednat (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |