Jedním

Hledám pøesnì 'jedním'. Nalezen 31 verš. Další varianty: jednomu (18) jednom (66) jednoho (207) jedním (35) jeden (528)
Genesis 2:24...i matku - aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a...
Genesis 3:22...Bůh si tehdy řekl: "Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám,...
Genesis 21:15... Když voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla si sednout naproti, co by lukem...
Exodus 24:3...slova a všechny zákony, všechen lid odpověděl jedním hlasem: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" Mojžíš...
Exodus 25:35...čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, bude jeden pupen,...
Exodus 26:24...k sobě přiléhat a shora budou pevně spojeny jedním prstencem. Tak to bude s nimi oběma; budou stát v...
Exodus 26:25...jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod jedním rámem a stejně tak pod každým dalším rámem. Dále...
Exodus 36:29...k sobě přiléhaly a shora byly pevně spojeny jedním prstencem. Tak to udělali s oběma rámy v obou rozích...
Exodus 37:21...čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, byl jeden pupen,...
Leviticus 24:10...to věčné ustanovení." Syn jisté izraelské ženyjednoho Egypťana jednou vyšel mezi syny Izraele a popral se...
Jozue 10:42...těchto králů i jejich území se Jozue zmocnil jedním rázem, protože Hospodin, Bůh Izraele, bojoval za...
2. Samuel 6:19... všechno množství Izraele, muže i ženy, každého jedním pecnem chleba, jedním datlovým a jedním rozinkovým...
2. Samuel 11:17...Joábovi, někteří z Davidových vojáků padliJedním z mrtvých byl také Uriáš Chetejský. Joáb pak...
1. Královská 18:6...si tedy zem, že ji projdou. Achab vyrazil jedním směrem a Obadiáš druhým. Obadiáš šel svou cestou a...
2. Letopisů 3:11...měřila na délku celkem 20 loktů. První cherub se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal jedné stěny místnosti;...
2. Letopisů 3:12...křídla druhého cheruba. Také druhý cherub se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal stěny chrámu; druhým...
2. Letopisů 5:13...troubilo na trubky. Troubili a zpívali tenkrát jedním hlasem. Jedním hlasem chválili a oslavovali...
Ezechiel 45:7...západní hranice po východní sousedit vždyjedním z kmenových podílů. Toto území bude v Izraeli jeho...
Daniel 6:3...dvacet satrapů a nad nimi tři vezíry, z nichž jedním byl Daniel. Satrapové se zodpovídali vezírům, aby...
Zachariáš 9:7...nich zůstanou, připadnou našemu Bohu a stanou se jedním z judských rodů; Ekron pak čeká osud Jebusejců....
Malachiáš 2:15... tvá manželka podle smlouvy! Neučinil dva jedním? Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo mu o...
Lukáš 15:7...vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti...
Lukáš 15:10... že právě tak je radost před Božími anděly nad jedním hříšníkem, který činí pokání." Ježíš pokračoval:...
Lukáš 15:19...být považován za tvého syna. Udělej  jedním ze svých nádeníků.' A tak vstal a vydal se ke svému...
Lukáš 22:47...nedořekl a byl tu houf lidí v čele s Jidášemjedním z Dvanácti. Přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil,...
Jan 6:71...Iškariotského. Ten ho měl zradit, ačkoli byl jedním z Dvanácti. Potom Ježíš chodil po Galileji. Nechtěl...
Jan 12:2...večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním stolovali. Marie tehdy vzala libru...
Skutky 18:2...Pavel vydal z Athén do Korintu. Tam se setkaljedním Židem jménem Akvila, původem z Pontu, který se s...
1. Korintským 1:10...vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslíjedním záměrem. Z domu Chloé jsem se o vás, bratři moji,...
1. Korintským 12:13...či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám...
Efeským 5:31...aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem." Toto je veliké tajemství; však mluvím o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |