Jednání

Hledám varianty 'jednání' [ jednáním (3) jednání (33) ]. Nalezeno 30 veršù.
Deuteronomium 28:20... dokud nebudeš vyhlazen. Kvůli svému zlému jednání rychle zahyneš, protože jsi ho opustil. Hospodin ...
Soudců 2:19...sloužili a klaněli se jim. Svého tvrdošíjného jednání a způsobů se odmítali vzdát. Hospodin proto...
Růt 4:7...výkupu a směně tento obyčej: Ke stvrzení každého jednání si člověk zul sandál a podal ho druhému. Tak se v...
Job 27:11...snad k Bohu bez ustání? Poučil jsem vás o Božím jednání, o Všemohoucím jsem nic netajil. Vždyť jste to...
Job 37:7...tehdy ruku zadrží, aby každý smrtelník znal jeho jednání. I zvěř tehdy zalézá do skrýší a zůstává ležet v...
Jeremiáš 7:3...zástupů, Bůh Izraele: Napravte své cesty a své jednání, a vás tu nechám žít. Přestaňte spoléhat na...
Jeremiáš 7:5...chrám!' Jedině pokud napravíte své cesty a své jednání - pokud se mezi sebou budete řídit právem, pokud...
Jeremiáš 18:11...každý od své zlé cesty; napravte své cesty a své jednání.' Oni však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít...
Jeremiáš 23:22...by je od jejich zlé cesty, od jejich zlého jednání. Jsem snad Bůh, jen když jsem blízko? praví...
Jeremiáš 25:5...se každý od své zlé cesty a svého zlého jednání, můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal vám a...
Jeremiáš 26:13...jste slyšeli. Proto teď napravte své cesty a své jednání, poslechněte Hospodina, svého Boha, a Hospodin...
Jeremiáš 32:19...cest všech lidí, abys každého odměnil podle jeho jednání, tak jak si za své skutky zaslouží. Konal jsi...
Jeremiáš 35:15...se každý od své zlé cesty a napravte své jednání. Nenásledujte cizí bohy a neslužte jim, můžete...
Ezechiel 18:25...se dopustil. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Poslyš, dome izraelský: že jsem ve...
Ezechiel 18:29...žít. Dům Izraele však říká: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' že jsem ve svém jednání vrtkavý, dome...
Ezechiel 18:30...budu soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání, praví Panovník Hospodin. Obraťte se! Odvrhněte...
Ezechiel 33:17... Tví krajané ale říkají: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Jsou to však oni, kdo je vrtkavý ve svém...
Ezechiel 33:20...tomu žít. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Budu vás soudit, dome Izraele, každého...
Ezechiel 36:31... Pak si vzpomenete na své zlé cesty a nesprávné jednání a budete se sami sobě ošklivit kvůli svým vinám a...
Ozeáš 12:3... žalobu proti Judovi; Jákoba potrestá za jeho jednání, za jeho skutky mu odplatí! v lůně chytal svého...
Zachariáš 1:4...Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!' Vy jste ale neposlouchali, vůbec jste si jich...
Zachariáš 1:6...naložit, jak si zasloužíme za své cesty a za své jednání.'" Čtyřiadvacátého dne jedenáctého měsíce, totiž...
Galatským 6:4...si něco nalhává. Každý posoudí své vlastní jednání; se pak chlubí jen sám sobě a nesrovnává se s...
Filipským 1:27... se k vám vrátím. Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu,...
Titus 2:7...i mladíky. Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V učení měj poctivost a vážnost, mluv zdravé slovo...
Titus 3:8...ti, kdo věří v Boha, usilovně věnují správnému jednání. To je totiž dobré a užitečné pro lidi. Hloupým...
Titus 3:14...Ti, kdo patří k nám, se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat v nouzi a nebyli neužiteční. ...
1. Petr 2:15...dobře. Vždyť Boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomých. Žijte jako...
1. Petr 3:1...odmítají Slovo, ale mohou být získáni beze slov jednáním svých žen, když uvidí, jak čistý a uctivý život...
1. Petr 4:19...své duše věrnému Stvořiteli a pokračují v dobrém jednání. Starší mezi vámi prosím jako váš spolustarší,...

Slova obsahující jednání: jednání (33) jednáním (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |