Jedná

Hledám varianty 'jedná' [ jednejte (10) jednej (5) jednáte (2) jednat (27) jednáš (3) jednáme (1) jednám (1) jednaly (1) jednali (22) jednal (17) jednají (6) jedná (12) ]. Nalezeny 104 verše.
Genesis 4:7...zkřivenou tvář? Copak nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích...
Genesis 18:21...velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s...
Genesis 18:25...- to bys neudělal! Cožpak Soudce vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom...
Genesis 41:34...ho nad egyptskou zemí. Nechť farao začne jednat. ustaví nad zemí úředníky a během těch sedmi let...
Numeri 11:15...neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději zabij....
Deuteronomium 12:8...v němž ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Nebudete jednat, jak tu jednáme dnes - každý tak, jak sám pokládá za...
Deuteronomium 17:13...lid uslyší, přijde na bázeň a nebudou  jednat opovážlivě. přijdeš do země, kterou ti Hospodin,...
Deuteronomium 18:9... kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. se u tebe...
Deuteronomium 20:18...přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli...
Deuteronomium 34:9...vložil ruce. Synové Izraele ho poslouchalijednali, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V Izraeli ale...
Soudců 1:7...na nohou sbíralo drobty pod mým stolem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil." Odvedli ho do Jeruzaléma a...
Soudců 2:11...to, co pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak jednali v Hospodinových očích zle a sloužili baalům....
Soudců 3:7...synům a sloužili jejich bohům. Synové Izraele jednali v Hospodinových očích zle. Zapomínali na Hospodina,...
Soudců 3:12...Kenazův, zemřel. Potom však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. A protože v jeho očích...
Soudců 4:1... Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Hospodin je proto vydal...
Soudců 6:1...pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal...
Soudců 10:6...a byl pohřben v Kamonu. Synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Sloužili baalům a...
Soudců 13:1...na Amalekově pohoří. Synové Izraele pak znovu jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal...
1. Samuel 2:35...den. si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle mého srdce a podle duše. Jemu zbuduji...
1. Samuel 12:25...věci pro vás vykonal. Budete-li však přesto jednat zle, budete i se svým králem zničeni." Saul se stal...
1. Samuel 24:19...ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázal, že se mnou jednáš dobře. Hospodin vydal do tvých rukou, ale ty jsi...
1. Samuel 26:21... neboť sis dnes tolik cenil mého života! Anojednal jsem jako hlupák - hrozně jsem se zmýlil!" David na...
2. Samuel 3:18...toužili, aby vaším králem byl David. Teď tedy jednejte, neboť Hospodin o Davidovi řekl: ‚Skrze Davida...
2. Samuel 20:18...se říká: ‚V Abelu se zeptejte, pak teprve jednejte.' My jsme pokojní, věrní Izraelci. Ty ale chceš...
1. Královská 2:2..." odcházím jako všechno pozemské, ty ale jednej statečně a mužně a zachovávej, co ti svěřil Hospodin...
1. Královská 8:47...věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili sejednali jsme zle!' a kdyby se v zemi svých nepřátelských...
1. Královská 14:9...jen to, co je v mých očích správné. Tys ale jednal hůře než všichni před tebou! Zašels tak daleko, že...
2. Královská 12:16... kterým se vydávalo stříbro na výplaty dělníkůjednali tak svědomitě, že se od nich ani nežádalo...
2. Královská 17:19... svého Boha. Řídili se zvyklostmi Izraelejednali jako oni. Hospodin pak celé pokolení Izraele zavrhl...
2. Královská 17:41...jejich synové a synové jejich synů dodnes jednají tak jako předtím jejich otcové. Třetího roku...
2. Královská 22:7...od nich není třeba žádat vyúčtování, protože jednají svědomitě." Velekněz Chilkiáš tehdy ohlásil písaři...
2. Královská 25:28...judského krále Joakina a propustil ho z vězeníJednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší než...
1. Letopisů 28:10...postavil chrám pro jeho svatyni. Buď silnýjednej!" Potom David předal svému synu Šalomounovi předlohu...
2. Letopisů 6:37...věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme, zkazili sejednali jsme zle!' a kdyby se ve vyhnanství v zemi svých...
2. Letopisů 12:14... Rechoboámova matka, Amonka, se jmenovala NaamaJednal zle a nijak netoužil hledat Hospodina. Rechoboámovy...
2. Letopisů 19:6... Těmto soudcům nařídil: "Dávejte pozor, jak jednáte. Nesoudíte přece jen pro člověka, ale pro Hospodina...
2. Letopisů 19:7...s vámi. vás tedy provází hrůza z HospodinaJednejte svědomitě, neboť Hospodin, náš Bůh, nestrpí...
2. Letopisů 19:9...odvolávat se do Jeruzaléma. Přikázal jim: "Tak jednejte - s úctou k Hospodinu, věrně a s upřímným srdcem....
2. Letopisů 19:10...padl nejen na vaše bratry, ale i na vás. Tak jednejte a buďte bezúhonní. Nejvyšší kněz Amariáš vám bude...
2. Letopisů 27:2...dovnitř Hospodinova chrámu). Lid ale i nadále jednal zvráceně. To on postavil Horní bránu Hospodinova...
2. Letopisů 31:20... Tak to Ezechiáš zařídil po celém JudskuJednal dobře, správně a věrně před Hospodinem, svým Bohem....
Ezdráš 10:4...a splň svůj úkol, jsme s tebou. Buď silnýjednej!" Ezdráš tedy vstal a přísahou zavázal přední kněze,...
Nehemiáš 9:33...jsi byl spravedlivý ve všem, co nás postihlo. Ty jednáš věrně, to my jsme se provinili i naši králové,...
Ester 9:13... aby v Súsách mohli podle zákona pro dnešek jednat ještě zítra. A těch deset Hamanových synů nechť...
Job 31:5...nepočítá všechny kroky? Jestli jsem v životě jednal falešně, jestli jsem kdy pospíchal konat lest - pak...
Job 34:12...jak si kdo zaslouží. Bůh v žádném případě nebude jednat zle, Všemohoucí nemůže právo převracet. Kdo mu asi...
Žalmy 15:2...smí na tvé svaté hoře? Kdo žije bezúhonnějedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem...
Žalmy 15:5...a proti nevinnému se nedá podplatit. Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá. Zlatý zpěv Davidův. Bože,...
Žalmy 64:6...vystřelí! Ve svých zlých plánech se utvrzujíjednají o tom, jak pasti nastražit. "Kdo by to viděl?"...
Žalmy 106:6...jsme jako naši otcové, zkazili jsme sejednali jsme zle. Naši otcové v Egyptě nepochopili divy...
Žalmy 119:126...služebník, abych rozuměl tvým svědectvím. Čas jednat, Hospodine, je tu - lidé porušují Zákon tvůj! ...
Žalmy 127:5...- takový nebude zahanben, bude s protivníky jednat před soudem! Poutní píseň. Blaze každému, kdo...
Přísloví 14:2... Hospodina ctí, kdo žije v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdá. Hlupákovi pýcha z pusy vyráží,...
Přísloví 17:26...jistě není dobré, natož bít urozené, když jednají poctivě. Kdo získal poznání, ten šetří slova,...
Kazatel 4:17...oběť hlupáků - ti ani nevědí, jak špatně jednají! Nespěchej mluvit, neukvapuj se, než něco řekneš...
Kazatel 8:14...zločiny, zatímco zlosynům se vede, jako by jednali spravedlivě. Říkám: I to je marnost. Proto, žijí...
Izaiáš 1:16...mi z očí zlo, jež jste páchali. Přestaňte jednat zle - jednat dobře se naučte! Prosazujte...
Izaiáš 1:17...zlo, jež jste páchali. Přestaňte jednat zlejednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte...
Izaiáš 33:7...Hle - Arielci kvílí v ulicích, hořce pláčou, kdo jednali o mír. Cesty jsou opuštěné, zmizeli poutníci,...
Izaiáš 48:3... vlastními ústy ohlásil jsem je, náhle jsem jednal a staly se. Že jsi zatvrzelý, věděl jsem, svaly tvé...
Izaiáš 56:1...nezmizí. Toto praví Hospodin: Dodržujte právojednejte spravedlivě - vždyť spása je blízko, ...
Izaiáš 56:2...spravedlnost zjeví se! Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který na to dbá: Zachovává sobotu,...
Izaiáš 64:3...okem neviděl, že by nějaký Bůh kromě tebe tak jednal s těmi, kdo čekají na něj. Zastáváš se těch, kdo...
Jeremiáš 13:23...anebo leopard své skvrny? Pak byste i vy mohli jednat dobře, kdo jste si navykli být zlí! "Rozpráším ...
Jeremiáš 22:3...vcházíte těmito branami. Tak praví HospodinJednejte poctivě a spravedlivě! Zachraňujte okrádaného z...
Jeremiáš 22:15...ostatní? Copak tvůj otec neměl co jíst a pítJednal však poctivě a spravedlivě, a tak se mu vedlo dobře....
Jeremiáš 52:32...judského krále Joakina a propustil ho z vězeníJednal s ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší, než...
Pláč 2:5...prudký hněv na stánek Dcery sionské. Hospodin jednal jako nepřítel, pohltil celý Izrael; pohltil všechny...
Ezechiel 11:20...se řídili mými pravidly, dodržovali zákonyjednali podle nich. Tehdy budou mým lidem a budu jejich...
Ezechiel 16:50...chudým a ubohým. Naopak, chovaly se povýšenějednaly přede mnou ohavně, a proto jsem je odstranil, jak...
Ezechiel 18:5...ten, kdo hřeší. Někdo je třeba spravedlivýjedná poctivě a spravedlivě: Nehoduje v náhorních svatyních...
Ezechiel 18:14...hříchy, které jeho otec páchá, prohlédne a začne jednat jinak: Nehoduje v náhorních svatyních, k modlám...
Ezechiel 18:19... že syn nenese otcovy viny?' - Jestliže ten syn jednal poctivě a spravedlivě, dodržoval pravidla a plnil...
Ezechiel 18:21...dopustil, bude dodržovat všechna pravidlajednat poctivě a spravedlivě - takový nezemře, takový jistě...
Ezechiel 18:22...se dopustil, mu nebudou připomínány. Protože jednal spravedlivě, bude žít. Mám snad zalíbení ve smrti...
Ezechiel 18:27... Když se ničema odvrátí od své ničemnostijedná poctivě a spravedlivě, zachrání se a bude žít....
Ezechiel 20:19... Řiďte se mými pravidly, dodržujte zákonyjednejte podle nich. Svěťte soboty, jsou znamením...
Ezechiel 33:14...zemřít,' a on se od svého hříchu odvrátí a začne jednat poctivě a spravedlivě, takže ten ničema vrátí, co...
Ezechiel 33:16... jichž se dopustil, mu nebudou připomínányJednal poctivě a spravedlivě - jistěže bude žít. Tví...
Ezechiel 33:19... Když se ničema odvrátí od své ničemnostijedná poctivě a spravedlivě, smí díky tomu žít. Vy ale...
Ezechiel 36:27...se řídili mými pravidly, dodržovali zákonyjednali podle nich. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal...
Ezechiel 37:24...se řídit mými zákony, dodržovat ustanoveníjednat podle nich. Budou bydlet v zemi, kterou jsem dal...
Daniel 9:5...tvá přikázání! Zhřešili jsme, zkazili sejednali jsme zle! Vzbouřili jsme se a odvrátili se od tvých...
Daniel 9:15... které máš dodnes; my jsme však zhřešilijednali jsme zle! Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě,...
Daniel 9:16...a jednali jsme zle! Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj prudký hněv od svého...
Daniel 9:19... slyš! Ach Pane, odpusť! Ach Pane, naslouchejjednej! Kvůli sobě samému, Bože můj, neotálej, vždyť tvé...
Amos 3:10...se podívejte na ten zmatek, na to vykořisťováníJednat správně jsou neschopní, praví Hospodin. To, co...
Micheáš 3:4...je. V ten čas před nimi skryje tvář, protože jednali tak zle. Toto praví Hospodin o prorocích, kteří...
Micheáš 6:8... co je dobré a co od tebe žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivě, miloval milosrdenství a kráčel se svým...
Sofoniáš 3:13...své bezpečí. Pozůstatek Izraele nebude jednat zle, nebudou mluvit lež, lstivý jazyk se u nich...
Matouš 24:46... kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým...
Lukáš 10:37...milosrdenství," odpověděl znalec Zákona. "Jdijednej tak i ty," řekl mu Ježíš. Cestou přišel do jedné...
Lukáš 12:43... kterého jeho pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Vpravdě vám říkám, že ho ustanoví nad vším svým...
Jan 14:31...přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal. Vstaňte, pojďme odsud." "...
1. Korintským 7:36... Pokud někdo za to, že vůči své snoubence jedná nečestně, že je nejvyšší čas a není zbytí, pak ...
2. Korintským 8:11...byli připraveni chtít, tak také buďte připraveni jednat. Dávejte podle toho, co máte, vždyť to, co se počítá...
1. Tesalonickým 2:10... Vy i Bůh jste svědkové, že jsme s vámi věřícími jednali zbožně, spravedlivě a bezúhonně. Víte, že jsme se k...
Židům 13:18...svědomí, neboť se za všech okolností snažíme jednat správně. Velice vás tedy prosím o modlitby, abych se...
Jakub 2:12... ale zabíjíš, přestupuješ Zákon. Proto mluvtejednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona...
Jakub 4:17... Všechno takové chlubení je zlé. Umět jednat správně, ale nejednat je hřích. A teď vy, boháči -...
1. Petr 2:14...pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Vždyť Boží vůle je, abyste svým dobrým...
1. Petr 3:6...jako o svém pánu. I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte se ničím zastrašit. A vy, muži,...
3. Jan 1:11... neber si příklad ze zlého, ale z dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná zle, Boha vůbec neviděl....
Juda 1:23...zachraňujte jako z ohnivých plamenů. I s nimi jednejte soucitně, ale zároveň obezřetně - se vám...

Slova obsahující jedná: jedná (12) jednám (1) jednáme (1) jednání (33) jednáním (3) jednáš (3) jednáte (2) nezjedná (1) nezjednávají (1) projednány (1) sjednává (1) vyjednávat (3) zjedná (1) zjednám (5) zjednáš (1) zjednává (3) zjednával (5) zjednáváš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |