Jedině

Hledám varianty 'jedině' [ jedině ]. Nalezeny 33 verše.
Leviticus 21:2...se nesmí poskvrnit kvůli mrtvému ve svém lidujedině kvůli svému nejbližšímu příbuznému. Smí se poskvrnit...
Numeri 14:30...země, o níž jsem přísahal, že vás v usadímjedině Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Vaše děti, o...
Deuteronomium 1:36...zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcůmJedině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům...
Soudců 6:40...zemi všude kolem rosa." A Bůh to noci udělalJedině na rounu bylo sucho, ale na zemi všude kolem rosa. ...
1. Královská 17:1...stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšťjedině na slovo." Potom dostal slovo...
1. Královská 22:31...vozatajům: "Nebojujte s malým ani velkýmjedině s králem Izraele!" Když potom vozatajové uviděli...
2. Královská 3:25...zasypali, všechny ovocné stromy pokáceliJedině kamenné hradby v Kir-charešetu zůstaly stát, a tak...
2. Letopisů 18:30...svým vozatajům: "Nebojujte s malým ani s velkýmjedině s králem izraelským!" Když potom vozatajové uviděli...
Ezdráš 9:12...neusilujte o mír s nimi ani o jejich prospěchJedině tak budete moci užívat darů této země a zanecháte ji...
Job 13:16...neměl naději, své cesty chci před ním obhájitJedině tak bych se mohl zachránit - vždyť před něj nepřijde...
Žalmy 75:8... západu ani od pouště povýšení nikdy nepřijdeJedině Bůh přece soudcem je - jednoho povyšuje, druhého...
Píseň 8:7...proud. Kdo by lásku chtěl za celé jmění poříditjedině by se zesměšnil! Sestřičku malou máme, ještě je bez...
Jeremiáš 7:5...chrám, Hospodinův chrám, Hospodinův chrám!' Jedině pokud napravíte své cesty a své jednání - pokud se...
Ezechiel 44:3... protože prošel Hospodin, Bůh IzraeleJedině vládce, a pouze on, v smí sedat, aby jedl před...
Ezechiel 44:25...k mrtvému člověku, aby se neposkvrniliJedině kvůli otci nebo matce, kvůli synovi nebo dceři a...
Daniel 10:21...však se mnou nespojil síly v boji proti nimjedině Michael, váš kníže. Proto jsem v prvním roce...
Amos 3:2...celé čeládce, kterou jsem vyvedl z EgyptaJedině vás jsem vyvolil ze všech čeledí na zemi, a proto s...
Matouš 11:27...je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Synajedině Otec, a ani Otce nikdo nezná, jedině Syn a ten, komu...
Matouš 13:57... Ježíš jim řekl: "Prorok není beze ctijedině ve své vlasti a ve svém domě." A kvůli jejich nevíře...
Matouš 24:36...však nikdo nezná - ani nebeští andělé, ani Synjedině sám můj Otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak...
Marek 6:4... Ježíš jim odpověděl: "Prorok není beze ctijedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve vlastním domě...
Marek 13:32...však nikdo nezná - ani andělé v nebi, ani Synjedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten...
Lukáš 10:22...mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je Synjedině Otec, a kdo je Otec, jedině Syn a ten, komu by ho...
Lukáš 17:18...Nikdo z nich se nevrátil, aby vzdal Bohu slávujedině tento cizinec?" Potom mu řekl: "Vstaň a jdi. Tvá...
Jan 3:13...vám říkat nebeské? Nikdo nevystoupil do nebejedině ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka. Jako...
Jan 5:19... říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nicjedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to podobně...
Skutky 8:31...tomu, co čteš?" "Jak bych mohl?" odpověděl. "Jedině kdyby mi to někdo vyložil." A prosil Filipa, aby...
1. Korintským 7:5... ale manželce. Neodpírejte se jeden druhémujedině po vzájemné shodě, že se na čas uvolníte pro...
1. Korintským 12:3... tak jako nikdo nemůže prohlásit "Ježíš je Pán," jedině v Duchu svatém. Jsou různé dary, ale tentýž Duch...
2. Korintským 12:5...budu chlubit, ale sám sebou se chlubit nehodlámjedině snad svými slabostmi. I kdybych se chtěl pochlubit,...
2. Korintským 13:8... kdo selhali. Nemůžeme přece stát proti pravdějedině za pravdou. Rádi budeme slabí, jen když vy budete...
2. Tesalonickým 1:3... Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte...
1. Timoteus 5:19...svou mzdu." Obvinění proti staršímu nepřijímejjedině když s ním přijdou dva nebo tři svědkové. Ty, kteří...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |