Jediná

Hledám varianty 'jediná' [ jediným (7) jediný (93) jedinou (15) jediní (4) jedinému (10) jediném (5) jediného (24) jediné (30) jediná (16) ]. Nalezeny 193 verše.
Genesis 7:1...jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý. Ze všech čistých zvířat vezmeš k sobě...
Genesis 22:2..." odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do země Moria. Tam...
Genesis 22:12...vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného." Abraham tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou...
Genesis 22:16...tuto věc a neušetřil jsi svého syna, svého jediného: Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé...
Exodus 8:27...i jeho lid toho mračna much; nezůstala ani jediná. I tentokrát se však farao zatvrdil a lid...
Exodus 9:4...stáda od egyptských - synům Izraele nezajde jediný kus.'" Hospodin určil i dobu, když řekl: "Hospodin...
Exodus 9:6...stáda pošla, ale z izraelských stád nepošel jediný kus. Farao si to dal zjistit - a vskutku, z...
Exodus 9:16...ze země. Přesto jsem však zachoval, a tojediného důvodu - abych ti ukázal svou moc a aby jméno...
Exodus 12:46...jeho masa nevyneseš z domu ven. Nezlámete v něm jedinou kost. Tak to bude činit celá izraelská obec...
Exodus 22:26... vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou nahotu! V čem...
Exodus 33:5...Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel jedinou chvíli, musel bych vás vyhladit. Nyní se zbavte...
Numeri 9:12... z něj nenechají nic do rána a nezlámou v něm jedinou kost. slaví Hod beránka podle všech jeho...
Numeri 16:15...a řekl Hospodinu: "Nevšímej si jejich obětí! Ani jediného osla jsem si od nich nevzal, ani jedinému z nich...
Numeri 35:30... ovšem pouze na základě výpovědi svědkůJediné svědectví k popravě člověka nestačí. Vrah zaslouží...
Deuteronomium 3:3...jeho lidem. Bili jsme je, z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo...
Deuteronomium 3:11...bášanského království. (Bášanský král Og byl jediný, kdo zbyl z přežívajících Refajců. Ano, jeho lože je...
Deuteronomium 6:4... Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým...
Deuteronomium 17:6...nebo tří svědků. Nesmí být popraven na základě jediného svědectví. Svědkové na něj vztáhnou ruku jako...
Deuteronomium 19:15...Bůh, dává do vlastnictví. Proti nikomu nepostačí jediný svědek, se dotyčný jakkoli provinil či spáchal...
Deuteronomium 32:39...stanou úkrytem! Prohlédněte - , jen jsem jediný a není Boha kromě mne. dávám smrt a život daruji,...
Jozue 11:15...Mojžíš Jozuovi a Jozue tak učinil. Neopomněl jediné slovo ze všeho, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak...
Jozue 13:14...Izraele dodnes. Kmenu Levi však Mojžíš jako jedinému žádné dědictví nepřidělil. Jejich dědictvím jsou...
Jozue 17:14..."Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden losjediný příděl? Jsme početný lid, neboť nám Hospodin ...
Jozue 21:45...slov, která Hospodin řekl domu Izraele, ani jediné neselhalo; vše se splnilo. Tehdy Jozue svolal...
Jozue 22:29...oltáře pro zápalné, moučné nebo pokojné obětiJediný takový oltář stojí před příbytkem Hospodina, našeho...
Jozue 23:10...národy; dodnes před vámi nikdo neobstálJediný z vás jich zažene tisíc - vždyť za vás bojuje...
Jozue 23:14...slov, která vám řekl Hospodin, váš Bůh, ani jediné neselhalo. Všechna se vám splnila - neselhalo ani...
Soudců 4:16...Siserovo vojsko padlo ostřím meče; nezůstal ani jediný. Sisera zatím pěšky prchal ke stanu Jael, ženy...
Soudců 6:4... ke Gaze; nenechali Izraeli žádné živobytíjedinou ovci, dobytče ani osla. Přitáhli vždy se svými...
Soudců 11:34...dcera tančící za zvuku tamburín! Byla to jeho jediná. Neměl syna ani dceru kromě . Jakmile ji spatřil,...
1. Samuel 2:34...a Pinchasovi, ti bude znamením: oba zemřoujediný den. si pak vzbudím věrného kněze, který bude...
1. Samuel 3:17...potrestá a ještě ti přidá, jestliže mi zatajíš jediné slovo z toho, co ti řekl!" A tak mu to Samuel...
1. Samuel 3:19...pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu po...
1. Samuel 13:19...nad údolím Ceboim. V celé izraelské zemi nebyl jediný kovář. Filištíni si totiž řekli: "Aby si ti...
1. Samuel 25:22...ze všech, kdo k Nábalovi patří, nechám do rána jediného pacholka!") Jakmile Abigail uviděla Davida, rychle...
1. Samuel 25:34...rychle vstříc, do rozednění by Nábalovi nezůstal jediný pacholek!" Potom od David přijal, co mu přinesla,...
2. Samuel 7:23...uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izraeljediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako...
2. Samuel 14:25...krasavec jako Abšalom. Od hlavy k patě neměl jedinou vadu. Když si stříhal vlasy (nechával si je stříhat...
2. Samuel 17:3...nevěsta k ženichovi. Jde ti přece o život jediného muže - všechen lid může zůstat v pokoji."...
2. Samuel 17:22...překročil Jordán. Než se rozednilo, nezůstal jediný, kdo by Jordán nepřekročil. Achitofel viděl, že se...
2. Samuel 19:8...Hospodinu, že jinak s tebou do večera nezůstane jediný z nich. To pro tebe bude horší neštěstí než všechno,...
1. Královská 2:16...vůle připadlo mému bratrovi. Teď tedy mám k tobě jedinou prosbu, neodmítni ." "Mluv," odpověděla. "Požádej...
1. Královská 8:56...Izraeli dopřál odpočinutí, jak zaslíbil. Ani jediné ze všech těch dobrých slov, která promluvil skrze...
1. Královská 14:13...ho budou pohřbívat. On bude z Jeroboámova domu jediný, kdo bude pochován v hrobě, neboť je jediný, na kom...
1. Královská 16:11...trůn, vyhubil celý Baašův dům. Neponechal mu jediného pacholka, žádného příbuzného ani přítele. Tak...
1. Královská 18:22...to neodpověděl ani slovo. " sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův," řekl Eliáš lidu, "ale Baalových...
1. Královská 20:29...sobě a sedmého dne se strhla bitva. Izraelci za jediný den pobili na 100 000 aramejských pěšáků. Ti, kdo...
2. Královská 3:14...judského krále Jošafata, nevěnoval bych ti jediný pohled! Nuže, přiveďte mi tedy hudebníka." Když pak...
2. Královská 10:10...povraždil všechny tyhle?! Proto vězte, že ani jediné slovo, které Hospodin vyřkl proti domu Achabovu,...
2. Královská 10:21... a tak přišli všichni Baalovi ctitelé. Nebyl jediný, který by nepřišel. Vešli do Baalova chrámu a...
2. Královská 10:24...a varoval je: "Za ty lidi mi ručíte. Kdo nechá jediného z nich uniknout, zaplatí za něj životem!" Když...
2. Královská 17:36...z Egypta velikou silou a vztaženou paží, jeho jediného ctěte, jemu se klanějte a jemu obětujte. Po...
2. Královská 19:15... Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech království země! To ty jsi učinil nebesa i...
2. Královská 19:19...království země poznají, že ty, Hospodine, jsi jediný Bůh!" Izaiáš, syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal:...
1. Letopisů 17:21...uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izraeljediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako...
1. Letopisů 23:11...Beria neměli mnoho synů, a proto se počítali za jediný otcovský rod. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron...
1. Letopisů 29:1...celému shromáždění: "Můj syn Šalomoun, jehož jediného Bůh vyvolil, je mladý a nezkušený, a toto je...
2. Letopisů 21:17...v králově paláci, stejně jako jeho syny a ženyJediný, kdo mu zůstal, byl nejmladší syn Achaziáš. Po tom...
2. Letopisů 28:6...porážku. Pekach, syn Remaliášův, pobil za jediný den 120 000 judských mužů, samých udatných bojovníků...
2. Letopisů 32:12...Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před jediným oltářem se budete klanět a na něm pálit oběti!' To...
Nehemiáš 6:1... že jsme dostavěli hradby a že v nich nezůstala jediná trhlina (ačkoli tou dobou jsem ještě brány neosadil...
Ester 3:13... je třeba zničit, pobít a vyhladit, a tojediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar....
Ester 4:13...odpověď: "Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet...
Ester 8:12...se staň ve všech provinciích krále Xerxe, a tojediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar....
Job 2:10...jen dobré, a zlé ne?" V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil. Když o všem tom zlém, co Joba...
Job 2:13...viděli tu nesmírnou bolest, nikdo mu neřekl ani jediné slovo. Nakonec Job otevřel ústa a proklínal den,...
Job 14:4...ho poháníš. Kdo umí nečisté v čisté obrátit? Ani jediný! Ty jsi mu spočítal jeho dny, počet měsíců jsi mu...
Job 14:22...pak neví nic, nedozví se ani, zda budou nicotníJediné, co cítí, je bolest v těle, v duši oplakává jenom...
Job 23:13...nitru jsem uchovával výroky jeho úst. On je však Jediný - kdo ho zadrží? Co se mu zachce, to učiní. Co o mně...
Žalmy 14:3...se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí všichni ti zločinci? Jako by jedli...
Žalmy 16:2... na tebe spoléhám. Hospodinu říkám: Jsi můj Pánjediné dobro, které mám! Říkám o zbožných lidech na zemi:...
Žalmy 22:21...Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinou! Zachraň prosím před tlamou lva, vyslyš před...
Žalmy 27:4...i tehdy se budu spoléhat. Žádal jsem Hospodinajediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl...
Žalmy 34:21...ze všech vyprostí. On střeží všechny jeho kostijediná z nich se nezlomí! Ničema zahyne kvůli své zlosti,...
Žalmy 38:8...se potácím. slabiny jsou v jednom ohnijediné zdravé místo mi v těle nezbylo. Bezmocný jsem a...
Žalmy 50:6...nebesa zvěstují, vždyť Bůh je soudce - on jediný! séla "Slyš, lide můj, a promluvím, slyš, Izraeli,...
Žalmy 53:4...se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí tito zločinci? Jako by jedli chléb...
Žalmy 72:18...požehnán Hospodin Bůh, Bůh izraelský, ten, který jediný divy působí! Jeho slavné jméno je požehnané...
Žalmy 73:19...je postavil, vydals je napospas hrozné záhubě! V jediném okamžiku budou zahubeni, hrůzy dočista zničí je!...
Žalmy 74:6... sekerami kolem sebe jak v lese máchali. V jediné chvíli všechny rytiny rozbili sekerami a krumpáči....
Žalmy 83:19... samou hanbou zmírají. Tak aby poznali, že ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi nade vší zemí...
Žalmy 86:10... oslaví! Vždyť ty jsi veliký, činíš zázrakyjediný Bůh jsi ty! Svou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se...
Žalmy 106:11... Voda se zavřela nad jejich trýzniteli, ani jediný z nich neutek. Tehdy věřili jeho zaslíbením, tehdy...
Žalmy 122:3... v branách tvých! Jeruzalém je město výstavné, v jediný celek semknuté. Do něho stoupají rodiny, rodiny...
Žalmy 136:4...Pána pánů - jeho láska trvá navěky! On jediný veliké divy působí - jeho láska trvá navěky! On ve...
Žalmy 139:15...jsem udělán a že mou duši tak dobře znášJediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu...
Žalmy 142:5...k pravici, všimni si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se o ...
Žalmy 143:8...mrtvolám. Kéž ráno uslyším o lásce tvé - jsi  jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou...
Přísloví 5:17...řinout řeky tvé? Tobě patří, jen tobě jedinému, nikomu cizímu je neponech. Požehnané je tvé...
Přísloví 24:16...Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát padljediné sklouznutí ale zničí ničemu. Neraduj se, když tvůj...
Kazatel 2:10... Všechno to pachtění mi přinášelo radostjedinou odměnu za všechno pachtění. Pak jsem se ohlédl na...
Kazatel 7:20...silou než deset vládců ve městě. Na zemi není jediný spravedlivý, který by konal dobro a nehřešil....
Kazatel 7:28... ale nenašel jsem jej. Mezi tisícem jsem našel jediného muže, ženu jsem ale mezi tolika nenašel. Pohleď,...
Kazatel 7:29...mezi tolika nenašel. Pohleď, došel jsem pouzejedinému: Bůh stvořil člověka správně, oni však následovali...
Kazatel 9:18...hlupáků. Moudrost je lepší než válečné zbranějediný hříšník však zničí mnoho dobrého. Vonná mast...
Píseň 4:2...z koupadla: jak párky dvojčat kráčejí, ani jediné nechybí. Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty, tvá...
Píseň 4:9... zajalas, drahá nevěsto, srdce zajalas jediným pohledem, řetízkem jediným na hrdle svém. Ach, jak...
Píseň 6:6...z koupadla: jak párky dvojčat kráčejí, ani jediné nechybí. Jak plátky granátových jablek jsou pod...
Píseň 6:9...královen, konkubín osmdesát a panen bezpočtujediná je však holubička , dokonalá, své matky dcera...
Izaiáš 5:8... takže nezbývá místo pro jiné - copak jste jediní obyvatelé země?! Hospodin zástupů přede mnou...
Izaiáš 10:17...se stane ohněm, jejich Svatý bude plamenem; v jediném dni ten oheň pohltí jejich trní i bodláčí. Jejich...
Izaiáš 14:10...trůnů všechny krále národů. Ti všichni hlasem jediným takto osloví: "Tak i ty jsi pozbyl sil - jsi...
Izaiáš 15:1...ubohý lid najde záštitu. Ortel nad Moábem: V jediné noci vypleněn, Ar Moábský je zahuben! V jediné noci...
Izaiáš 33:20...jeho kolíky, z jeho provazů nepovolí ani jediný. Tam pro nás Hospodin bude Vznešený, budou tam...
Izaiáš 34:16... Hledejte v knize Hospodinově a čtěte! Ani jediný z nich nechybí, žádný z nich není bez družky. Jeho...
Izaiáš 37:16... Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech království země! To ty jsi učinil nebesa i...
Izaiáš 37:20...království země poznají, že ty, Hospodine, jsi jediný!" Izaiáš, syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal:...
Izaiáš 40:26...sílu, jeho moc je úžasná - nikdy mu nechybí ani jediná! Proč tedy říkáš, Jákobe, proč si, Izraeli,...
Izaiáš 41:28...posla se zprávou radostnou. Dívám se a není ani jediný, žádný z těch bohů neumí poradit; kdybych se zeptal,...
Izaiáš 45:6...k západu všichni poznali, že kromě není ani jediný; jsem Hospodin a žádný jiný není! formuji...
Izaiáš 47:9... nepřijdu o děti!" Přijde to ale na tebe obojíjediné chvíli, v jednom dni: staneš se vdovou a přijdeš o...
Izaiáš 51:2... jež vás rodila: Když jsem ho povolal, byl jen jediný, požehnal jsem ho však a rozmnožil. Ano, Hospodin...
Izaiáš 51:18...synů, které zplodila; za ruku ji nevzal ani jediný ze všech synů, které hýčkala.) Dvojí neštěstí přišlo...
Jeremiáš 23:4...nebudou bát a strachovat a nebude chybět ani jediná, praví Hospodin. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin...
Jeremiáš 26:2...domě. Vyřiď jim všechno, co ti přikazuji, ani jediné slovo nevynechej. Snad poslechnou a odvrátí se každý...
Jeremiáš 34:7...judská města - na Lachiš a Azeku. To byla totiž jediná opevněná města, která v Judsku zbyla. Slovo, které...
Jeremiáš 42:17...mečem, hladem a morem. Nepřežije z nich ani jediný; nikdo neunikne neštěstí, jež na dopustím. Tak...
Jeremiáš 51:60...všechna neštěstí, jež měla stihnout Babylon, do jediné knihy - všechna tato slova napsaná proti Babylonu....
Pláč 4:6... než co zasloužila Sodoma - ta byla vyvrácenajedinou chvíli, aniž se ruka pohnula! Zasvěcení tu bývali...
Ezechiel 16:5... Nikdo se nad tebou neslitoval, aby pro tebe jedinou z těch věcí ze soucitu udělal. Tenkrát, když ses...
Ezechiel 24:16...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíjedinou ranou zbavím potěchy tvých očí. Nesmíš však...
Ezechiel 37:17...domu Izraele'. Pak je spoj jedno s druhýmjediné dřevo, jsou v tvé ruce jedno. se tví...
Ezechiel 37:19...kmenů a přiložím je ke dřevu Judovu. Spojím jejediné dřevo a budou v ruce jedno.' Podrž ta popsaná...
Ezechiel 37:22... V zemi, na izraelských horách, je učiním jediným národem a všem jim bude kralovat jeden král. to...
Ezechiel 37:24...David bude jejich králem a všichni budou mít jediného pastýře. Budou se řídit mými zákony, dodržovat ...
Ezechiel 40:46...drží stráž u oltáře. Jsou to synové Sádokovijediní z Leviho potomků, kteří smějí přistupovat k...
Daniel 2:9...‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo, čeká vás jediný trest.' Domluvili jste se, že mi budete namlouvat...
Daniel 10:7...zněl jako burácení zástupů. Daniel jsem byl jediný, kdo to vidění spatřil. Muži, kteří byli se mnou, je...
Ozeáš 2:2..." Synové Judy a synové Izraele se sjednotí pod jediným vůdcem a povstanou ze země. Ano, veliký bude den...
Amos 5:20...den nepřinese světlo, ale tmu, černotu bez jediného paprsku! Nenávidím vaše svátky, jsou mi odporné,...
Amos 6:9...vydám v plen i se vším, co je v něm! Zbude-lijediném domě jen deset lidí, zemřou i ti. Přijde-li...
Amos 9:1...Neuteče ani jeden z nich, neunikne mi ani jediný! I kdyby se zakopali do pekla, ruka by je odtud...
Micheáš 7:2...vytoužený zralý fík! Zbožní ze země vyhynulijediný člověk není poctivý. Všichni číhají, jak by vraždili...
Sofoniáš 3:6...měst zůstaly rozvaliny, z jejich obyvatel nezbyl jediný. Myslel jsem si: ‚Teď snad budeš ctít, teď se...
Zachariáš 3:9... praví Hospodin, a hřích této země odstranímjediném dni. Toho dne, praví Hospodin zástupů, budete zvát...
Zachariáš 11:8...a druhou Jednota. Začal jsem pást ty ovce a za jediný měsíc jsem vyhnal tři pastýře. Pak mi ale s nimi...
Zachariáš 12:10...probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn; budou nad ním hořce truchlit, jako když umře...
Zachariáš 14:9...bude králem vší země. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Celý kraj od Geby na severu ...
Matouš 4:10...‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tenkrát ho ďábel opustil a hle,...
Matouš 5:18...nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli...
Matouš 5:36... Nepřísahej ani na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým nebo černým. je tedy vaše...
Matouš 6:27...někdo z vás samými starostmi prodlouží životjediný den? A proč si děláte starosti s oblečením?...
Matouš 18:14...není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých." "Kdyby tvůj bratr proti tobě...
Matouš 19:17...mu však řekl: "Proč se vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj...
Matouš 23:8...Vy si ale nenechte říkatrabbi', protože máte jediného Učitele, a vy všichni jste bratři. A nikoho si na...
Matouš 23:9...si na zemi nenazývejteotcem', protože máte jediného Otce, který je v nebi. Také si nenechte říkat...
Matouš 23:10... Také si nenechte říkatvůdcové', protože máte jediného Vůdce, Mesiáše. Kdo je z vás největší, ten bude...
Marek 10:18...dobrým?" opáčil Ježíš. "Nikdo není dobrý, jen jediný - Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď...
Marek 12:6...a jiné zabíjeli. Nakonec mu zbýval jen jediný - jeho milovaný syn. Poslal ho tedy k nim, neboť si...
Marek 12:29... Izraeli - Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým...
Marek 12:32..."Mistře, to jsi opravdu řekl dobře. Ano, Bůh je jediný a není žádný kromě něj. A milovat ho celým srdcem,...
Lukáš 4:5...člověk živ.'" Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. "Dám...
Lukáš 4:8...‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma,...
Lukáš 7:12...k městské bráně, vynášeli právě mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Doprovázela ji...
Lukáš 8:42...nohám a prosil ho, aby s ním šel domů. Měl totiž jedinou dceru, asi dvanáctiletou, a ta umírala. Šel tedy za...
Lukáš 12:25...někdo z vás samými starostmi prodlouží životjediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte...
Lukáš 15:29...se, kolik let ti sloužím! Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale tys mi nikdy nedal ani kůzle, abych...
Lukáš 16:17...však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona! Každý, kdo zapudí svou manželku a...
Lukáš 18:19..."Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý - jen jediný, Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď,...
Lukáš 24:18...nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: "Ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se tam v...
Jan 6:22...břehu jezera, uvědomil, že tam byla jen jediná loďka a že Ježíš na ni nenastoupil se svými učedníky...
Jan 6:46...něj, přichází ke mně. Ne že by někdo viděl Otcejediný, kdo viděl Otce, je ten, který je od Boha. Amen,...
Jan 17:3... A to je ten věčný život - aby poznali tebejediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše...
Jan 19:36...se stalo, aby se naplnilo Písmo: "Nezlámou mu jedinou kost." A jiné místo v Písmu říká: "Uvidí, koho...
Skutky 24:21... když jsem stál před Veleradou. Snad šlo o to jediné, co jsem mezi nimi zvolal: ‚Dnes jsem před vámi...
Římanům 3:10... Jak je psáno: "Nikdo není spravedlivý, není ani jediný; nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí...
Římanům 3:30...Není i Bohem pohanů? Jistěže i pohanů! Je přece jediný Bůh; ten ospravedlní obřezané díky víře a neobřezané...
Římanům 5:12...nás s ním usmířil. Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak...
Římanům 5:16...a následkem lidského hříchu je také rozdílJediné provinění vedlo k soudu a odsouzení, ale Boží dar...
Římanům 5:17...ospravedlnění z mnoha provinění! Kvůli provinění jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše...
Římanům 5:18...skrze toho jediného, Ježíše Krista! Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně...
Římanům 16:27...oznámeno všem národům k poslušnosti víry -  jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista...
1. Korintským 8:4...neznamená vůbec nic" a že "není žádný Bůh než jediný". Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové...
1. Korintským 8:6...a "pánů" je celá řada), pro nás je ale jen jediný Bůh - Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a...
1. Korintským 10:8...nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme...
2. Korintským 11:2...na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži - Kristu, k němuž vás chci přivést jako...
Galatským 5:14...v lásce pomáhejte. Celý Zákon je totiž obsaženjediné větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Když ale...
Filipským 4:15...nepodílela na mých výdajích a příjmech, jen vy jediní. I do Tesaloniky jste mi vícekrát poslali na ...
Koloským 4:11...přijměte jej) a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou jediní z obřezaných, kteří se mnou spolupracují pro Boží...
1. Timoteus 1:17...životu. Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnémujedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen. Timoteji...
1. Timoteus 2:5...byli spaseni a došli k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk...
1. Timoteus 6:15...nastane v pravý čas, jenž určí ten požehnanýjediný Vládce, Král kralujících a Pán panujících, který...
1. Timoteus 6:16...Vládce, Král kralujících a Pán panujících, který jediný nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle,...
2. Timoteus 4:11... Krescens do Galacie, Titus do DalmácieJediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s...
Židům 10:12...hříchy. Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť a usedl navždy po Boží pravici. Od doby...
Židům 10:14... mu budou nepřátelé položeni k nohám, neboť jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné...
Židům 11:17... Ten, který přijal zaslíbení, obětoval svého jediného syna, o němž bylo řečeno: "Tvé símě bude povoláno...
Židům 12:16...jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když potom chtěl zdědit...
Jakub 2:19...svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni - a třesou...
Juda 1:4...našeho Boha za nestydatost, a tak zapírají toho jediného Panovníka, našeho Pána Ježíše Krista. I když to...
Juda 1:25...vás do své slávy neposkvrněné a šťastné -  jedinému Bohu, našemu Spasiteli - jemu buď skrze našeho...
Zjevení 15:4... Pane, kdo by tvé jméno nechválil? Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a před tebou se...
Zjevení 18:8...královna! Nejsem vdova a nevím, co je žal.'" V jediný den proto přijdou její rány: smrt, nářek a hlad; a...

Slova obsahující jediná: jediná (16) jedináčkem (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |