Jeden

Hledám pøesnì 'jeden'. Nalezeno 467 veršù. Další varianty: jednomu (18) jednom (66) jednoho (207) jedním (35) jeden (528)
Genesis 10:25...zplodil Hebera. Heberovi se narodili dva synovéjeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla...
Genesis 11:7... Nuže, sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud rozptýlil...
Genesis 13:11...jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Abram bydlel v kanaánské zemi,...
Genesis 14:13...(neboť bydlel v Sodomě) i jeho majetek a odjeliJeden uprchlík přišel a vyprávěl to Hebreji Abramovi. Ten...
Genesis 19:17...za městem ho propustili. Když ho vedli venjeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej se a nikde na...
Genesis 25:23...dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělíJeden lid bude silnější než druhý a starší mladšímu bude...
Genesis 27:45...pošlu a vyzvednu odtamtud. Proč bych mělajeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi:...
Genesis 28:11...noc, neboť slunce zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke...
Genesis 34:16...a brát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid. Pokud nás však neposlechnete a neobřežete se,...
Genesis 34:22...jim. Vyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou: každý z nás, kdo je...
Genesis 38:28... hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni chytila a...
Genesis 39:1...odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel stráže....
Genesis 41:12...měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli...
Genesis 41:25..." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit:...
Genesis 41:26... sedm pěkných klasů je rovněž sedm let - je to jeden a tentýž sen. Sedm vyhublých a ošklivých krav...
Genesis 42:13...služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě doma s...
Genesis 42:19...Když jste tak slušní, zůstane v tomto vězení jen jeden z vás. Vy ostatní jděte a přineste svým rodinám zrní...
Genesis 42:21...vaše slova ověří a nezemřete." S tím souhlasiliJeden druhému tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se...
Genesis 42:27...zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovatjeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok,...
Genesis 42:28...v mém vaku!" Hrůzou se v nich zastavilo srdceJeden druhého se rozechvěle ptali: "Co nám to Bůh dělá?"...
Genesis 42:32...Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otceJeden není a nejmladší je právě s naším otcem doma v...
Genesis 43:33... po nejmladšího, a s úžasem hleděli jeden na druhého. Nechal jim podávat čestné porce ze svého...
Genesis 44:28...‚Sami víte, že mi manželka porodila dva synyJeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a...
Genesis 48:22...zpět do země vašich otců. Tobě pak odkazujijeden díl země víc než tvým bratrům - Šechem, který jsem...
Genesis 49:16... otrokem! Dan soudit bude lid svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě bude Dan, růžkatou...
Exodus 2:1...hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!"  Jeden muž z rodu Levi se oženil s jednou levitskou dcerou....
Exodus 2:11...jsem ho z vody." Čas plynul a Mojžíš vyrostlJednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou...
Exodus 2:19...se dívek jejich otec Reuel, když se vrátily. "Jeden Egypťan nás ochránil před pastýři," odpověděly. "Také...
Exodus 10:23...děsivá tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se nikdo neodvážil pohnout z...
Exodus 14:28...vešlo za Izraelity do moře. Nezůstal z nich ani jeden. Synové Izraele však prošli skrz moře suchou nohou a...
Exodus 16:15...na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu ("Co je to?"). Opravdu nevěděli, co...
Exodus 16:32...Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer, je to uchováno pro všechna vaše pokolení. ...
Exodus 18:7...vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se jeden druhého vyptali, jak se jim daří, vešli do stanu. Tam...
Exodus 21:18...otci nebo matce, musí zemřít." "Když při potyčce jeden muž udeří druhého kamenem nebo pěstí a ten nezemře,...
Exodus 25:10...z akáciového dřeva: bude dva a půl lokte dlouhájeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte vysoká....
Exodus 25:17... totiž slitovnici: bude dva a půl lokte dlouhájeden a půl lokte široká. Vytvoříš také dva cheruby....
Exodus 25:23...stůl z akáciového dřeva: bude dva lokte dlouhýjeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký. Obložíš jej...
Exodus 25:35...čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, bude jeden pupen,...
Exodus 26:2...necháš na umným způsobem vytkat cherubyJeden pruh bude dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte...
Exodus 26:3...mít stejné rozměry. Pět pruhů je spojenojeden kus; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž...
Exodus 26:6...ty pruhy spojíš k sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek. Pro stan nad Příbytkem připravíš houně z kozí...
Exodus 26:11... Ty spony provlékneš poutky, a tak spojíš stanjeden celek. Zbývající polovina houně bude splývat přes...
Exodus 26:16...dřeva. Každý rám bude deset loktů vysokýjeden a půl lokte široký a každý bude mít dva spojovací...
Exodus 26:21...a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní,...
Exodus 28:10...podle pořadí jejich narození: šest jmen na jeden kámen a šest zbývajících na druhý kámen. Jako...
Exodus 29:23...pečiva, který je před Hospodinem, vezmeš jeden pecen chleba, jeden chlebový bochánek zadělaný olejem...
Exodus 30:24...šekelů kasie (vše měřeno podle šekelu svatyně) a jeden hin olivového oleje. Voňavkářským způsobem pak z toho...
Exodus 36:4...zapojení do prací na stavbě svatyně tedy jeden po druhém odcházeli od svého díla a říkali Mojžíšovi:...
Exodus 36:9...a šarlatové látky s umně vetkanými cherubyJeden pruh byl dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký...
Exodus 36:13...ty pruhy spojili k sobě. Tak Příbytek tvořil jeden celek. Pro stan nad Příbytkem pak připravili houně z...
Exodus 36:18...bronzových spon ke spojení stanu, aby tvořil jeden celek. Navrch stanu zhotovili pokrývku z červeně...
Exodus 36:21...dřeva. Každý rám byl deset loktů vysokýjeden a půl lokte široký a každý měl dva spojovací čepy....
Exodus 36:26...a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. Pro zadní,...
Exodus 37:1...z akáciového dřeva: byla dva a půl lokte dlouhájeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte vysoká....
Exodus 37:6... totiž slitovnici: byla dva a půl lokte dlouhájeden a půl lokte široká. Vytvořil také dva cheruby....
Exodus 37:10...stůl z akáciového dřeva: byl dva lokte dlouhýjeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký. Obložil jej...
Exodus 37:21...čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, byl jeden pupen,...
Exodus 38:26...talentů a 1 775 šekelů, podle šekelu svatyněJeden beka z hlavy (to jest půl šekelu svatyně) - tolik...
Leviticus 7:14...chléb. Z každého z těchto darů pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek pro Hospodina. Ten připadne...
Leviticus 8:26...pečiva, který je před Hospodinem, vzal jeden nekvašený bochánek, jeden chlebový bochánek zadělaný...
Leviticus 16:8...do Stanu setkávání. Na ty dva kozly vloží losyjeden lospro Hospodina' a druhýpro Azazela'. Kozla, na...
Leviticus 25:14...budeš od svého bližního kupovat, nepoškozujte jeden druhého. Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od...
Leviticus 25:25...zajistíte právo zpětného vykoupení. Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého...
Leviticus 25:35...trvalé vlastnictví. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej...
Leviticus 25:39... abych byl vaším Bohem. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj...
Leviticus 26:37...padnou, i kdyby je nikdo nehonil. Budou klopýtat jeden přes druhého jako před mečem, i kdyby je nikdo...
Numeri 1:4...let výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou...
Numeri 1:18...domů. Všichni od dvaceti let výše byli jeden po druhém zahrnuti do jmenného seznamu, jak Mojžíšovi...
Numeri 6:19...vezme z onoho berana vařené plece, z koše vezme jeden nekvašený bochánek a jednu nekvašenou placku a poté,...
Numeri 7:3...býků (vůz za každé dva vůdce a za každého jeden býk). Když je přivedli před Příbytek, Hospodin řekl...
Numeri 7:11...řekl: " přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý vůdce v jeden den." Prvního...
Numeri 7:14...plné jemné mouky zadělané olejem k moučné obětijeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden...
Numeri 7:15...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidlajeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k...
Numeri 7:16...beran, jeden roční beránek k zápalné obětijeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět...
Numeri 7:20...plné jemné mouky zadělané olejem k moučné obětijeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden...
Numeri 7:21...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidlajeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k...
Numeri 7:22...beran, jeden roční beránek k zápalné obětijeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět...
Numeri 7:26...plné jemné mouky zadělané olejem k moučné obětijeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden...
Numeri 7:27...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidlajeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k...
Numeri 7:28...beran, jeden roční beránek k zápalné obětijeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět...
Numeri 7:32...plné jemné mouky zadělané olejem k moučné obětijeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden...
Numeri 7:33...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidlajeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k...
Numeri 7:34...beran, jeden roční beránek k zápalné obětijeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět...
Numeri 7:38...plné jemné mouky zadělané olejem k moučné obětijeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden...
Numeri 7:39...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidlajeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k...
Numeri 7:40...beran, jeden roční beránek k zápalné obětijeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět...
Numeri 7:44...plné jemné mouky zadělané olejem k moučné obětijeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden...
Numeri 7:45...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidlajeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k...
Numeri 7:46...beran, jeden roční beránek k zápalné obětijeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět...
Numeri 7:50...plné jemné mouky zadělané olejem k moučné obětijeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden...
Numeri 7:51...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidlajeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k...
Numeri 7:52...beran, jeden roční beránek k zápalné obětijeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět...
Numeri 7:56...plné jemné mouky zadělané olejem k moučné obětijeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden...
Numeri 7:57...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidlajeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k...
Numeri 7:58...beran, jeden roční beránek k zápalné obětijeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět...
Numeri 7:62...plné jemné mouky zadělané olejem k moučné obětijeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden...
Numeri 7:63...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidlajeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k...
Numeri 7:64...beran, jeden roční beránek k zápalné obětijeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět...
Numeri 7:68...plné jemné mouky zadělané olejem k moučné obětijeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden...
Numeri 7:69...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidlajeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k...
Numeri 7:70...beran, jeden roční beránek k zápalné obětijeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět...
Numeri 7:74...plné jemné mouky zadělané olejem k moučné obětijeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden...
Numeri 7:75...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidlajeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k...
Numeri 7:76...beran, jeden roční beránek k zápalné obětijeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět...
Numeri 7:80...plné jemné mouky zadělané olejem k moučné obětijeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden...
Numeri 7:81...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidlajeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k...
Numeri 7:82...beran, jeden roční beránek k zápalné obětijeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět...
Numeri 11:10... jak lid pláče, každý u vchodu do svého stanujeden rod za druhým. Hospodin vzplanul velikým hněvem....
Numeri 11:19...Hospodin vás tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale celý...
Numeri 11:26...pak nikdy. Dva muži ovšem zůstali v tábořejeden se jmenoval Eldad a druhý Medad. Protože byli na...
Numeri 11:27...nevyšli ke Stanu), a tak prorokovali v tábořeJeden mládenec přiběhl a oznámil Mojžíšovi: "Eldad a Medad...
Numeri 11:31...křepelky a zasypal jimi tábor ze všech stran, na jeden den cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů od...
Numeri 16:22...Bože, Bože duchů veškerého tvorstva!" zvolali. "Jeden muž zhřeší a ty se hněváš na celou obec?" Hospodin...
Numeri 25:6...ostatní plakali u vchodu do Stanu setkáváníjeden ze synů Izraele přišel a před očima Mojžíše i celé...
Numeri 28:15...oběti a příslušné úlitby je obětován také jeden kozel jako oběť za hřích." "Čtrnáctého dne prvního...
Numeri 31:28...do bitvy, vyber příspěvek pro Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze...
Numeri 31:49...sečetli bojovníky, jimž jsme veleli, a ani jeden nám nechybí. Proto každý z nás přinášíme Hospodinu...
Deuteronomium 24:5...do boje a není povoláván k žádné službě. Na jeden rok je uvolněn domů pro potěšení ženy, kterou si...
Deuteronomium 25:5...náhubek. Když budou bratři bydlet pospolujeden z nich zemře, aniž by měl syna, neprovdá se žena...
Deuteronomium 32:30... porozuměli by, jak dopadnou. Jak to, že jeden jich honí tisíce a dva jich obrátí deset tisíc na...
Jozue 4:5... vašeho Boha. Každý si zvedne na rameno jeden kámen, podle počtu izraelských kmenů, aby se pro vás...
Jozue 7:21... "Provedl jsem toto: Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný babylonský plášť, dvě stě šekelů stříbra a...
Jozue 12:9... Perizejců, Hivejců a Jebusejců: Král Jericha jeden, král Aje u Bet-elu jeden, král Jeruzaléma jeden,...
Jozue 12:10...jeden, král Aje u Bet-elu jeden, král Jeruzaléma jeden, král Hebronu jeden, král Jarmutu jeden, král Lachiše...
Jozue 12:11...jeden, král Hebronu jeden, král Jarmutu jeden, král Lachiše jeden, král Eglonu jeden, král Gezeru...
Jozue 12:12...Jarmutu jeden, král Lachiše jeden, král Eglonu jeden, král Gezeru jeden, král Debiru jeden, král Gederu...
Jozue 12:13...Eglonu jeden, král Gezeru jeden, král Debiru jeden, král Gederu jeden, král Chormy jeden, král Aradu...
Jozue 12:14...Debiru jeden, král Gederu jeden, král Chormy jeden, král Aradu jeden, král Libny jeden, král Adulamu...
Jozue 12:15...Chormy jeden, král Aradu jeden, král Libny jeden, král Adulamu jeden, král Makedy jeden, král Bet-elu...
Jozue 12:16...Libny jeden, král Adulamu jeden, král Makedy jeden, král Bet-elu jeden, král Tapuachu jeden, král...
Jozue 12:17...Makedy jeden, král Bet-elu jeden, král Tapuachu jeden, král Cheferu jeden, král Afeku jeden, král Šáronu...
Jozue 12:18...Tapuachu jeden, král Cheferu jeden, král Afeku jeden, král Šáronu jeden, král Madonu jeden, král Chacoru...
Jozue 12:19...Afeku jeden, král Šáronu jeden, král Madonu  jeden, král Chacoru jeden, král Šimron-meronu jeden, král...
Jozue 12:20...jeden, král Chacoru jeden, král Šimron-meronu  jeden, král Achšafu jeden, král Taanachu jeden, král Megida...
Jozue 12:21...jeden, král Achšafu jeden, král Taanachu jeden, král Megida jeden, král Kedeše jeden, král Jokneamu...
Jozue 12:22...Taanachu jeden, král Megida jeden, král Kedeše jeden, král Jokneamu u Karmelu jeden, král Doru (z...
Jozue 12:23...u Karmelu jeden, král Doru (z Náfot-dorujeden, král Gojim v Galileji jeden, král Tirsy jeden,...
Jozue 12:24...jeden, král Gojim v Galileji jeden, král Tirsy jeden, celkem jedenatřicet králů. Jozue byl stařec...
Jozue 17:14...řekli Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden los a jediný příděl? Jsme početný lid, neboť nám...
Jozue 17:17...početný lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho, a...
Jozue 22:20...dopadl na celou izraelskou obec - i když byl jen jeden, nezahynul kvůli svému hříchu sám!" Synové Rubenovi a...
Soudců 6:29...na postaveném oltáři! "Kdo to udělal?" ptali se jeden druhého. Pátrali a zjišťovali, na to přišli:...
Soudců 7:13...břehu moře. Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví druhému svůj sen: "Víš, zdál se mi...
Soudců 9:2...Jerub-baalových synů, nebo aby vám vládl jeden muž?' Pamatujte, že jsem vaše krev a tělo." Bratři...
Soudců 11:1... ten bude vůdcem všech obyvatel Gileádu." Byl jeden udatný hrdina, Jiftach Gileádský. Byl to syn jedné...
Soudců 13:2...vydal na čtyřicet let do rukou Filištínů. Byl jeden muž z Coreje, z Danova rodu, a jmenoval se Manoach....
Soudců 14:20...do domu svého otce. Samsonovu ženu pak dostal jeden z jeho družbů, který se s ním přátelil. Za nějaký...
Soudců 16:29... které držely chrám, a opřel se o , pravicíjeden a levicí o druhý. " zemřu i s těmi Filištíny"...
Soudců 17:1...Izrael dvacet let. V Efraimských horách byl jeden muž jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti...
Soudců 17:7... Každý si dělal, co chtěl. V judském Betlémě byl jeden mladý levita, který bydlel v Judově rodu. Ten muž ale...
Soudců 17:11...ochotně zůstal; ten mladík pak byl pro Míku jako jeden z jeho synů. Míka ho pověřil, aby mu dělal kněze, a...
Soudců 19:1...bez krále. Hluboko v Efraimských horách bydlel jeden levita. Našel si družku z judského Betléma, ale ta se...
Soudců 19:16...ale nikdo je na noc nepozval k sobě domů. A hlejeden stařík se večer vracel z práce na poli. Pocházel z...
Soudců 20:1...Beer-šebu i ti z gileádského kraje vyrazili jako jeden muž před Hospodina do Micpy, kde se shromáždila celá...
Soudců 20:8...místě rozhodněte." Nato všechen lid povstal jako jeden muž se slovy: "Nikdo z nás nepůjde domů, nikdo se...
Soudců 20:11...v Izraeli." Všichni Izraelci se tedy svorně jako jeden muž shromáždili proti tomu městu. Izraelské kmeny pak...
Růt 1:1... kdy rozhodovali soudcové, nastal v zemi hladJeden muž z judského Betléma proto odešel, aby se svou...
Růt 2:20...živým ani mrtvým!" A dodala: "Ten muž je jeden z našich blízkých příbuzných." Moábka Rút vyprávěla...
1. Samuel 1:1...Jišaje, Jišaj zplodil Davida. V Ramatajim byl jeden muž z Cufova rodu z Efraimských hor. Jmenoval se...
1. Samuel 6:7...stejně propustili a oni šli. Proto teď připravte jeden nový vůz a dvě otelené krávy, na něž nebylo nikdy...
1. Samuel 6:17...které Filištíni vrátili jako odškodné Hospodinujeden za Ašdod, jeden za Gazu, jeden za Aškelon, jeden za...
1. Samuel 7:12...a pobíjeli je pod Bet-kar. Tehdy vzal Samuel jeden kámen, umístil ho mezi Micpu a Šen a nazval ho...
1. Samuel 9:1...Izraelcům řekl: "Vraťte se všichni domů." Byl jeden muž z Benjamína, jmenoval se Kíš, syn Abiele, syna...
1. Samuel 10:3...potkají tři muži putující za Bohem do Bet-eluJeden ponese tři kůzlata, druhý tři pecny chleba a třetí...
1. Samuel 10:11... viděli, jak prorokuje s proroky, říkali jeden druhému: "Co se to Kíšovu synovi stalo? To i Saul...
1. Samuel 10:12...synovi stalo? To i Saul patří k prorokům?" Jeden místní k tomu řekl: "A koho mají za otce?" Tak...
1. Samuel 11:7...Hospodinův a vzplanul nesmírným hněvem. Vzal jeden pár volů, rozsekal je na kusy a rozeslal po těch...
1. Samuel 13:17...tábora vyrazily tři oddíly nájezdníkůJeden oddíl se vydal směrem k Ofře v šualském kraji. Druhý...
1. Samuel 14:4...k filištínské hlídce, byly skalní útesyJeden se jmenoval Bocec a druhý Sene; jeden se tyčil na...
1. Samuel 14:5...útesy. Jeden se jmenoval Bocec a druhý Senejeden se tyčil na severu proti Michmasu, druhý proti Gebě....
1. Samuel 14:28... Nabral ho, ochutnal a oči se mu rozjasnilyJeden z mužů mu tehdy řekl: "Tvůj otec zavázal vojsko...
1. Samuel 16:18...dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát,"...
1. Samuel 17:21...pokřikem. Izraelci i Filištíni se seřadilijeden šik proti druhému. David nechal své věci u hlídače...
1. Samuel 21:8...dne nahrazeny chlebem teplým. (Byl tam alejeden ze Saulových služebníků, který toho dne zůstával před...
1. Samuel 22:20... dobytek, osly i ovce, vše pobil mečemJeden ze synů Achimelecha, syna Achitubova, jménem Abiatar...
1. Samuel 25:2...pak rozhodl odejít na poušť Paran. V Maonu žil jeden člověk a ten měl hospodářství v Karmelu. Byl to...
1. Samuel 25:14...za Davidem. Dvě stě jich zůstalo u zásobJeden z Nábalových mládenců mezitím řekl Nábalově ženě...
2. Samuel 4:2...syn měl tenkrát dva velitele úderných oddílůJeden se jmenoval Baana a druhý Rechab; byli to synové...
2. Samuel 9:3...bych mu projevit Boží přízeň." "Zůstal ještě jeden Jonatanův syn, chromý na nohy," odpověděl králi Cíba....
2. Samuel 9:11...králi. Mefibošet pak jídal u Davidova stolu jako jeden z královských synů. Měl také malého syna jménem Míka....
2. Samuel 11:12...David tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň tu ještě jeden den. Odešlu zítra." Toho dne tedy Uriáš ještě...
2. Samuel 12:1...poslal Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: "V jednom městě žili dva muži, jeden bohatý a jeden chudý....
2. Samuel 13:30...všechny královské syny a že z nich nezůstal ani jeden. Tehdy král vstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na...
2. Samuel 14:6...nebyl tam nikdo, kdo by je od sebe odtrhl, a tak jeden druhého udeřil a zabil. Teď se ale všichni příbuzní...
2. Samuel 18:10...dál, ale on zůstal viset mezi nebem a zemíJeden z mužů to viděl a oznámil Joábovi: "Právě jsem viděl...
2. Samuel 18:11...zemi? Dlužil bych ti pak deset šekelů stříbrajeden pás!" Ten muž ale Joábovi odpověděl: "Ani kdybych...
2. Samuel 20:11...Abišajem pustil za Šebou, synem BichrihoJeden z Joábových mužů stál nad tím mrtvým tělem a volal:...
2. Samuel 20:21... "Nechci ničit ani hubit. Jde o něco jinéhoJeden muž z Efraimských hor jménem Šeba, syn Bichriho,...
2. Samuel 21:20... Také v Gatu proběhla válka s Filištíny. Byl tam jeden obr, který měl na rukou i na nohou po šesti prstech,...
2. Samuel 24:12...Hospodin - Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám." Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu:...
1. Královská 4:7...palác. Každý měsíc v roce se o zásobování staral jeden z nich. Toto jsou jejich jména: Ben-hur spravoval...
1. Královská 4:19...a bášanského krále Oga; celou zemi pak spravoval jeden místodržící. Judy a Izraele bylo takové množství,...
1. Královská 6:26... Oba cherubové měli stejný rozměr a stejný tvarJeden i druhý cherub byl 10 loktů vysoký. Tyto cheruby...
1. Královská 7:15...díla. Vytvořil dvojici bronzových sloupůJeden sloup měřil 18 loktů na výšku a 12 loktů po obvodu;...
1. Královská 7:21...dvě stě. Sloupy postavil v chrámové předsíniJeden sloup vztyčil vpravo a druhý vlevo a pojmenoval je...
1. Královská 7:31...ústí. Toto ústí bylo kruhové, o průměru jeden a půl lokte. Podobně jako na stojanu, i na ústí byly...
1. Královská 7:32...ojnicemi zapuštěnými do stojanu. Každé kolo bylo jeden a půl lokte vysoké. Kola byla provedením stejná jako...
1. Královská 10:17...šekelů zlata) a 300 štítů z tepaného zlata (na jeden štít vynaložil 3 hřivny zlata). Král je umístil v...
1. Královská 11:13... který jsem vyvolil, ponechám tvému synovi jeden kmen." Hospodin tehdy Šalomounovi vzbudil protivníka...
1. Královská 11:26... syn Nebatův, se vzbouřil proti králi. Byl to jeden z Šalomounových dvořanů, Efraimec z Ceredy, jehož...
1. Královská 11:32...Šalomounovy a tobě dám deset kmenů. Jemu zůstane jeden kmen kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli...
1. Královská 11:36...vezmu z ruky jeho syna. Deset kmenů dám tobějeden kmen nechám jeho synovi. Postarám se, aby mému...
1. Královská 13:11...než kudy do Bet-elu přišel. V Bet-elu ale bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli mu o všem...
1. Královská 19:4...cesty do pouště. Když nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít: " dost, Hospodine! Vezmi...
1. Královská 20:13... Mezitím přišel k izraelskému králi Achabovi jeden prorok se slovy: "Tak praví Hospodin: Vidíš to...
1. Královská 20:35... A tak s ním uzavřel smlouvu a propustil hoJeden z prorockých učedníků na Hospodinův rozkaz řekl svému...
1. Královská 22:8...prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze...
1. Královská 22:13...mu tedy radil: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako...
2. Královská 1:6...ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi,...
2. Královská 3:11...prorok, abychom se skrze něj zeptali Hospodina?" Jeden ze služebníků izraelského krále se ozval: "Je tu...
2. Královská 4:39..."Přistav ten velký hrnec a uvař jim polévku." Jeden z nich šel ven pro nějakou zeleninu. Našel ale divoké...
2. Královská 4:42... se najedí." A v hrnci nic špatného nebyloJeden muž přišel z Baal-šališy a přinesl Božímu muži...
2. Královská 6:2...těsné. Pojďme k Jordánu; každý odtamtud vezmeme jeden trám a postavíme si tam místo k bydlení." Odpověděl...
2. Královská 6:3..." "A nechtěl bys jít se svými služebníky?" řekl jeden z nich. "Dobrá, půjdu," odpověděl Elíša a šel s nimi....
2. Královská 6:12... "kdo z nás tady donáší izraelskému králi?" Jeden z jeho služebníků se ozval: "Nikdo, pane můj, králi....
2. Královská 7:13... zajmeme je živé a vpadneme dovnitř!'" Na to mu jeden z jeho dvořanů odpověděl: "Co kdybychom vyslali...
2. Královská 8:26...ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, vnučka...
2. Královská 9:11...v pořádku? Co ti ten blázen chtěl?" vyzvídal jeden z nich. "Sami víte, jak takoví lidé blábolí,"...
2. Královská 14:9...Jehoaš ale judskému králi Amaciášovi vzkázal: "Jeden bodlák v Libanonu vzkázal cedru v Libanonu: Dej svou...
2. Královská 15:13...Samaří stal králem Šalum, syn Jábešův. Kraloval jeden měsíc. Z Tirsy totiž vytáhl Menachem, syn Gadiho,...
2. Královská 17:28...žít tam, aby je vyučoval způsobům Boha země." Jeden z kněží odvlečených ze Samaří tedy přišel, usadil se...
2. Královská 25:17...- bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážitJeden sloup byl vysoký 18 loktů, na něm byla bronzová...
1. Letopisů 1:19...zplodil Hebera. Heberovi se narodili dva synovéjeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla...
1. Letopisů 20:6...vratidlo. K další bitvě došlo v Gatu, kde byl jeden obr, který měl po šesti prstech, celkem dvacet čtyři....
1. Letopisů 21:10...Hospodin - Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a ten ti dám.'" Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu:...
2. Letopisů 3:17...jablek. Potom sloupy vztyčil před chrámemjeden napravo, druhý nalevo. Ten pravý nazval Jachin, Opora...
2. Letopisů 9:16...tepaného zlata) a 300 štítů z tepaného zlata (na jeden štít vynaložil 300 šekelů zlata). Král je umístil v...
2. Letopisů 18:7...prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze...
2. Letopisů 18:12... mu říkal: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako...
2. Letopisů 20:23...skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli k záhubě jeden druhému. Když Judští dorazili k místu, odkud je vidět...
2. Letopisů 22:2...ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, vnučka Omriho....
2. Letopisů 25:18...utkat!" Izraelský král Jehoaš mu ale vzkázal: "Jeden bodlák v Libanonu vzkázal cedru v Libanonu: Dej svou...
2. Letopisů 28:9... kterou si odnesli do Samaří. Tam ale byl jeden Hospodinův prorok jménem Oded. Když se vojsko vracelo...
Ezdráš 3:1... byli synové Izraele usazeni ve městech. Jako jeden muž se ale shromáždili k Jeruzalému, neboť Jošua, syn...
Nehemiáš 1:2...paláci v Súsách. Tehdy přišel Chananijeden z mých bratří, s dalšími muži z Judska, a tak jsem se...
Nehemiáš 5:18...národů. Každý den se na můj účet podával jeden býk, šest vybraných ovcí a množství drůbeže. Každých...
Nehemiáš 8:1...ve svých městech. Tehdy se všechen lid jako jeden muž shromáždil na prostranství před Vodní bránou a...
Nehemiáš 13:28... zrazovali našeho Boha a ženili se s cizinkami!" Jeden ze synů Jojady, syna velekněze Eliašiba, byl zetěm...
Ester 2:5...zalíbilo a učinil tak. V paláci v Súsách byl jeden Žid. Jmenoval se Mordechaj, syn Jaira, syna Šimeiho,...
Ester 3:8...adar. Haman potom řekl králi Xerxovi: "Je tu jeden národ mezi národy všech provincií tvé říše,...
Ester 7:9... eunuchové zakryli Hamanovi tvář. Charbonajeden z nich, před králem poznamenal: "A co s tím kůlem,...
Job 12:9... poučí, ryby v moři ti to prozradí: Neví snad jeden každý z nich, že je svou rukou učinil Hospodin? V...
Job 16:14...slabin, mou žluč nechá stříkat po zemi. Dává mi jeden úder za druhým, vrhá se na jako válečník....
Job 21:23...Boha poučit? On přece soudí všechno na nebiJeden umírá v plné síle, v klidu a zcela spokojen, stehna...
Job 21:26...okusil, co je blahobyt. Do prachu však ulehnou jeden jak druhý, oba dva stejně přikryjí červi. Víte, ...
Job 31:15...v břiše Ten, který stvořil ? Nezformoval nás jeden a týž v lůně matčině? Copak jsem nevnímal potřeby...
Job 33:23...Bude-li však anděl při tom člověku, prostředníkjeden z tisíců, který prohlásí jeho nevinu, smiluje se nad...
Job 34:19...velmože před nuzáky - dílo jeho rukou jsou jeden jak druhý! Uprostřed noci náhle umírají, i mocní se...
Job 34:37...tu odpovídá jako hanebník! Vždyť jenom vrší jeden hřích na druhý, šíří mezi námi pochyby a mluví proti...
Žalmy 19:3...o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví oblohaJeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje...
Žalmy 49:8...jmění, chlubí se velikostí svého bohatstvíJeden druhého však vykoupit nedokáže, nevnutí za něj Bohu...
Žalmy 84:11... Bože, pohlédni, svého pomazaného zahrň milostíJeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V...
Žalmy 132:11...věrně přísahal co nechce nikdy odvolat: "Jeden z tvých vlastních potomků dosedne po tobě na tvůj...
Kazatel 3:19... že jsou zvěř. Lidi i zvířata čeká stejný osudjeden umírá tak jako druhý, všichni dýchají stejný vzduch....
Kazatel 4:10...jejich námaha štědrou odměnu: Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo...
Kazatel 4:12...ale zahřeje se ten, kdo spí sám? Je-li napaden jeden, dva spolu odolají; trojitý provázek se těžko...
Kazatel 9:15... navršil kolem něj mohutný val. V tom městě byl jeden chudý mudrc a ten je svou moudrostí zachránil. Potom...
Izaiáš 3:5...jim vládnout krutá sběř. Lidé budou vyhrožovat jeden druhému, bližní bude ubližovat svému bližnímu, mladí...
Izaiáš 5:10...vily se vylidní. Deset akrů vinice vydá jen jeden džbán, deset měr osiva jen jednu míru zrna. Běda těm,...
Izaiáš 6:3...tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létaliJeden ke druhému přitom volali: "Svatý, svatý, svatý je...
Izaiáš 6:6...Krále, Hospodina zástupů!" Vtom ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce žhavý uhlík vzatý kleštěmi z oltáře...
Izaiáš 13:8...úzkostí, bolestí se budou svíjet jako rodičkyJeden nad druhým bude ohromen, tváře jim vzplanou plamenem....
Izaiáš 30:17...rychle pronásledovat. Tisíc vás uteče, když vás jeden okřikne, když zakřičí pět, všichni prchnete, ...
Izaiáš 34:14...pro pštrosy. Setkají se tam příšery a hyenyjeden na druhého běsi zavřeští; noční stvůra se tam usadí a...
Izaiáš 41:6... Shromáždili se společně, podporují se navzájemjeden druhému říká: "Seber se!" Řemeslník zlatníkovi dodává...
Izaiáš 44:5...porostou jako tráva na louce a jako vrby u řekyJeden řekne: "Patřím Hospodinu" a druhý Jákobovo jméno...
Izaiáš 59:16...viděl, že tu není žádný zastánce, že tu není ani jeden, zhrozil se. Svou vlastní paží proto spásu způsobil,...
Izaiáš 66:8...Kdo kdy viděl co podobného? Vznikne snad zemějednom dni? Narodí se národ v jeden okamžik? Jakmile však...
Jeremiáš 5:5... ti vědí, co jejich Bůh nařídil. Jenže ti také jeden jako druhý své jho rozlámali, postroje ze sebe...
Jeremiáš 6:23...jak mořské vlny, ženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje, Dcero sionská, proti...
Jeremiáš 9:4...podrazáci, všichni ti bližní roznášejí pomluvyJeden druhého podvádějí, pravdu vůbec nemluví; svůj...
Jeremiáš 11:23...na muže z Anatotu neštěstí a nepřežije ani jeden z nich." Hospodine, spravedlivý jsi, kdykoli si ti...
Jeremiáš 22:8...národů procházet kolem tohoto města, budou se jeden druhého ptát: ‚Proč to Hospodin tomuto velikému městu...
Jeremiáš 23:35...od Hospodina', s takovým i s jeho domem zúčtujiJeden druhého se máte ptát: ‚Co Hospodin odpověděl? Co...
Jeremiáš 30:21...je utiskují, ale zúčtuji. Jejich vládcem bude jeden z nich, z jejich středu vzejde jejich panovník -...
Jeremiáš 36:16...uslyšeli všechna ta slova, vyděšeně se podívali jeden na druhého a řekli Baruchovi: "Musíme to všechno...
Jeremiáš 38:7...tom, že Jeremiáše dali do jímky, se ale doslechl jeden z palácových dvořanů, Habešan Ebed-melech. Král právě...
Jeremiáš 46:16...vstát, sráží je Hospodin. Budou padat zas a zasjeden přes druhého budou klopýtat. Prý: ‚Pojďme utéct zpět...
Jeremiáš 49:36...těmi vichry ho všude rozmetám, takže nezbude ani jeden národ, kam elamští utečenci nepřijdou. Vyděsím Elam...
Jeremiáš 50:42...jako mořské vlny, ženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje, Dcero babylonská, proti...
Ezechiel 4:17... protože bude takový nedostatek chleba a vodyJeden jako druhý budou zděšeni a budou skomírat svými...
Ezechiel 9:2...mužů, každý s ničivou zbraní v ruce, a s nimi jeden v plátěném rouchu a s písařským náčiním po boku....
Ezechiel 10:7...cherubů," vešel mezi a postavil se ke koluJeden z cherubů natáhl ruku k ohni mezi cheruby, nabral jej...
Ezechiel 31:14...se nestavěly nad ostatní stromy napájené vodamiJeden jak druhý přece musí umřít - směřují pod zem mezi...
Ezechiel 32:10...tváří. Strachy o život se bude třást bez ustání jeden každý z nich v den tvé záhuby. Tak totiž praví...
Ezechiel 37:22...učiním jediným národem a všem jim bude kralovat jeden král. to nebudou dva národy, se nebudou dělit...
Ezechiel 40:49... U pilířů stál po jedné i druhé straně vždy jeden sloup. Poté uvedl do chrámové lodi a změřil její...
Ezechiel 41:11...prostranství vedly vchody do postranních komorjeden ze severu a druhý z jihu. Mezi chrámem a tímto...
Daniel 8:3...berana se dvěma rohy. Oba rohy měl dlouhéjeden však byl delší než druhý, ačkoli vyrostl později....
Daniel 10:13...vyslyšeny a přicházím s odpovědí na Jedenadvacet dnů se ale proti mně stavěl kníže perského...
Daniel 11:5...a rozděleno jiným. Jižní král bude mocný, ale jeden z jeho velitelů se vzmůže ještě více, takže ovládne...
Daniel 11:18...k přímořským zemím a mnohé z nich dobudeJeden vojevůdce však jeho zpupnost ukončí, dokonce mu tu...
Daniel 12:5..." Daniel jsem pak spatřil další dva mužejeden stál na tomto břehu řeky a druhý na protějším. Ten se...
Joel 2:8...se drží každý z nich, ze své dráhy se neodchýlíJeden do druhého nevráží, každý sleduje svůj cíl, a i když...
Amos 4:7...skrápěl deštěm, druhému jsem jej však odepřeljeden díl země byl zavlažen, druhý však uschl bez deště. Ze...
Amos 9:1... Ty, kdo přežijí, mečem pobiji! Neuteče ani jeden z nich, neunikne mi ani jediný! I kdyby se zakopali...
Abdiáš 1:11... kdy o Jeruzalém losem házeli - tehdys byl jako jeden z nich! Nekochej se nad bratrem svým v den jeho...
Micheáš 7:1...sklizni - nezůstal ani hrozen k ochutnání, ani jeden vytoužený zralý fík! Zbožní ze země vyhynuli, jediný...
Zachariáš 14:13...V onen den mezi Hospodin pošle hrozný zmatekjeden druhého chytí za ruce a obrátí ruce proti sobě...
Malachiáš 2:10...výkladu zákona nejste nestranní. Nemáme všichni jednoho Otce? Nestvořil nás jeden Bůh? Proč tedy...
Matouš 5:29...je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla....
Matouš 5:30...ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Také...
Matouš 8:2...z hory, šly za ním veliké zástupy. Vtom přišel jeden malomocný a klaněl se mu se slovy: "Pane, kdybys jen...
Matouš 8:19...přeplaví na druhý břeh. Tehdy k němu přistoupil jeden znalec Písma se slovy: "Mistře, budu následovat,...
Matouš 10:29...se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám...
Matouš 12:10...odtud a přišel do jejich synagogy. Byl tu jeden člověk s ochrnutou rukou, a tak se Ježíše vyptávali:...
Matouš 17:4...jsme tu! Jestli chceš, uděláme tu tři stánkyjeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Než to...
Matouš 17:14... A když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl: "Pane, smiluj...
Matouš 19:16... ruce a pak odtud odešel. Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych...
Matouš 20:22...dva moji synové mohou sedět ve tvém království jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici." "Nevíte, o co...
Matouš 21:19...cestou zpět do města dostal hlad. Uviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než...
Matouš 21:28...to dělám," odpověděl jim Ježíš. "Co myslíteJeden člověk měl dva syny. Šel za prvním a řekl: ‚Synu, jdi...
Matouš 21:33...mu uvěříte." "Poslechněte si další podobenstvíJeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji plotem, vykopal v...
Matouš 22:5...na svatbu!' Ale oni na to nedbali a odešli jeden na svůj statek a jiný za svým obchodem. Ostatní se...
Matouš 22:35... že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tamJeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho...
Matouš 24:40...příchodu Syna člověka. Tehdy budou dva na polijeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským...
Matouš 26:14...také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš Iškariotský - tehdy...
Matouš 26:21... uprostřed jídla řekl: "Amen, říkám vám, že jeden z vás zradí." Zcela zdrceni se jeden po druhém...
Matouš 26:22...vám, že jeden z vás zradí." Zcela zdrceni se jeden po druhém ptali: "Snad to nejsem , Pane?" "Zradí ...
Matouš 26:47..." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidášjeden z Dvanácti, a s ním veliký zástup s meči a holemi,...
Matouš 26:51...Ježíše obstoupili, vrhli se na něj a zajali hoJeden z těch, kdo byli s Ježíšem, náhle vytasil meč,...
Matouš 27:38...KRÁL. Spolu s ním byli ukřižováni dva zločincijeden po pravici a druhý po levici. Kolemjdoucí pokyvovali...
Matouš 27:48... říkali: "Ten člověk volá Eliáše!" Jeden z nich rychle odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem,...
Marek 1:27... Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: "Co to znamenat? Co je to za nové učení?...
Marek 1:40...po celé Galileji a vymítal démony. Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Kdybys jen chtěl,...
Marek 4:20...Slyší Slovo, přijímají je a přinášejí úrodujeden třicetinásobnou, jiný šedesátinásobnou a jiný...
Marek 4:41...toho úplně vyděšení. "Kdo to vůbec je?" ptali se jeden druhého. "Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!" Tehdy...
Marek 5:22...se k němu u jezera veliký zástup. Přišel k němu jeden z představených synagogy jménem Jairus, a jakmile ho...
Marek 6:15..."Je to Eliáš," a další: "Je to prorok jako jeden z dávných proroků." Když to Herodes uslyšel, řekl:...
Marek 8:14...ale vzít chléb a neměli s sebou na lodi víc než jeden bochník. Ježíš jim zdůrazňoval: "Pečlivě se varujte...
Marek 9:5... dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánkyjeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Byli totiž...
Marek 9:17...zeptal se jich Ježíš. "Mistře," odpověděl mu jeden ze zástupu, "přivedl jsem k tobě svého syna, který ...
Marek 10:17...jim. Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho: "Dobrý mistře, co...
Marek 10:26...do Božího království." V naprostém ohromení se jeden druhého ptali: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš se...
Marek 12:1...Ježíš. Tehdy jim začal vyprávět podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji plotem, vykopal v...
Marek 12:22...a nezanechal potomka. Stejně tak třetí. Ani jeden z těch sedmi nezanechal potomka. Nakonec pak zemřela...
Marek 12:28...Bohem mrtvých, ale živých! Velice se mýlíte." Jeden ze znalců Písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak...
Marek 12:42...chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák). Tehdy svolal své učedníky a řekl jim: "Amen...
Marek 13:1...co měla, celé své živobytí." Cestou z chrámu mu jeden z jeho učedníků řekl: "Mistře, pohleď, jaké kameny a...
Marek 14:10...také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš Iškariotský - tehdy...
Marek 14:18...Ježíš uprostřed jídla řekl: "Amen, říkám vám, že jeden z vás, kdo se mnou, zradí." Zdrceni se jeden po...
Marek 14:19...z vás, kdo se mnou, zradí." Zdrceni se jeden po druhém začali ptát: "Snad ne ?" "Je to jeden ze...
Marek 14:20...po druhém začali ptát: "Snad ne ?" "Je to jeden ze Dvanácti," řekl jim, "ten, který se mnou namáčí...
Marek 14:43..." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidášjeden ze Dvanácti, a s ním zástup s meči a holemi, poslaný...
Marek 14:47...tu chvíli se na něj vrhli a zajali hoJeden z těch, kdo stáli kolem něj, vytasil meč, zasáhl...
Marek 14:51...ho všichni opustili a utekliJeden mladík ho ale následoval oblečen jen kusem plátna na...
Marek 14:69...znovu a začala říkat kolemstojícím: "Je to jeden z nich!" On to ale znovu zapíral. Po malé chvíli se...
Marek 14:70...znovu obrátili na Petra: "Určitě jsi jeden z nich. Vždyť jsi Galilejec!" Tehdy se začal zaklínat...
Marek 15:7... kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden muž jménem Barabáš. Dav přistoupil k Pilátovi a žádal...
Lukáš 1:5...jsi přijal. Za dnů judského krále Heroda byl jeden kněz, jménem Zachariáš, z Abiášova kněžského oddílu....
Lukáš 6:6...sobotu pak vešel do synagogy a učil. Byl tu jeden člověk s ochrnutou pravou rukou. Znalci Písma a...
Lukáš 7:2...řeč ke svým posluchačům, přišel do KafarnaumJeden setník tam měl na smrt nemocného služebníka, kterého...
Lukáš 7:36...je ale potvrzena všemi svými dětmi." Jeden z farizeů ho pozval, aby s ním pojedl. Vešel tedy do...
Lukáš 7:41...farizeus. "Jistý věřitel měl dva dlužníkyJeden dlužil pět set denárů a druhý padesát. Když ale...
Lukáš 8:25...zeptal se jich. Zděšeni a ohromeni se pak ptali jeden druhého: "Kdo to vůbec je, že přikazuje i větru a...
Lukáš 8:27... Jakmile vystoupil na zem, setkal se s ním jeden muž z toho města, který byl dlouho posedlý démony....
Lukáš 9:8...jiní, že prý se zjevil Eliáš, a další, že vstal jeden z dávných proroků. "Jana jsem sťal," říkal si Herodes...
Lukáš 9:19... "jiní za Eliáše a další říkají, že vstal jeden z dávných proroků." "A za koho máte vy?" zeptal se...
Lukáš 9:33... dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánkyjeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl ale,...
Lukáš 9:38...hory, vyšla mu naproti velká spousta lidí. Vtom jeden muž z davu vykřikl: "Mistře, prosím , smiluj se nad...
Lukáš 10:25... a slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli." A hlejeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: "Mistře, co...
Lukáš 10:30..."A kdo je můj bližní?" Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden...
Lukáš 10:31...tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně...
Lukáš 10:33... obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval; když ho uviděl, byl...
Lukáš 11:1...správně a to nikdo nevezme." Jednou se na jednom místě modlil, a když přestal, jeden z jeho učedníků...
Lukáš 11:37... lampa osvěcuje svým jasem." Když domluviljeden farizeus ho pozval k sobě na oběd. Ježíš přišel a...
Lukáš 11:45...nich chodí, ani to nevědí." "Mistře," ozval se jeden ze znalců Zákona, "když takhle mluvíš, urážíš i nás."...
Lukáš 12:6...se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou ale...
Lukáš 13:6...všichni." Potom jim vyprávěl toto podobenství: "Jeden člověk vysadil na své vinici fíkovník. Přišel a...
Lukáš 14:15...při vzkříšení spravedlivých." Když to uslyšel jeden z hostů, řekl mu: "Blaze tomu, kdo bude hodovat v...
Lukáš 14:16...hodovat v Božím království." Ježíš odpověděl: "Jeden člověk vystrojil velikou večeři a pozval mnoho hostů....
Lukáš 14:18...‚Pojďte, vše je připraveno.' Všichni se ale jeden jako druhý začali vymlouvat. První řekl: ‚Koupil jsem...
Lukáš 15:11... který činí pokání." Ježíš pokračoval: "Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej...
Lukáš 16:1...a je nalezen.'" Ježíš řekl učedníkům: "Byl jeden bohatý člověk, který zaměstnával správce. Ten byl...
Lukáš 16:19...také ten, kdo si bere zapuzenou, cizoloží." "Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a...
Lukáš 16:20...a kmentu a každého dne skvěle hodoval. Byl také jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný...
Lukáš 17:15...kněžím." A jak šli, byli očištěni. Jakmile jeden z nich uviděl, že je uzdraven, vrátil se a hlasitě...
Lukáš 17:22...řekl: "Přijdou dny, kdy zatoužíte uvidět jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte. Když vám tehdy...
Lukáš 17:34...jej zachová. Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. [36] Dvě...
Lukáš 18:2...je potřeba stále se modlit a nevzdávat se: "V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a...
Lukáš 18:10...podobenství: "Dva lidé se šli do chrámu modlitjeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se...
Lukáš 18:18...jako dítě, nikdy do něj nevejde." Tehdy se ho jeden přední muž zeptal: "Dobrý mistře, co mám udělat,...
Lukáš 18:35... o čem mluví. Když přicházel k Jerichujeden slepec tam seděl u cesty a žebral. Uslyšel...
Lukáš 19:12...se nyní zjevit Boží království. Řekl jim: "Jeden urozený člověk odešel do daleké země, aby se odtamtud...
Lukáš 20:9...k lidem a vyprávěl jim toto podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a na...
Lukáš 22:50...schyluje. "Pane," vykřikli, "máme se bít mečem?" Jeden z nich zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho...
Lukáš 22:58...Po chvilce si ho všiml jiný a řekl: "Ty jsi také jeden z nich." "Nejsem, člověče!" opakoval Petr. Když...
Lukáš 23:39...ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁLJeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval: "Když...
Lukáš 23:50...z Galileje, stáli opodál a všechno to viděliJeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef,...
Lukáš 24:18...čem si to cestou povídáte, že jste tak smutní?" Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: "Ty jsi snad...
Lukáš 24:32...oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizel. Tehdy jeden druhému řekli: "Copak nám nehořelo srdce, když s námi...
Jan 1:40...u něj zůstali. Bylo to kolem čtvrté odpoledneJeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali...
Jan 4:33..." sytí pokrm, který vy neznáte." Učedníci se jeden druhého ptali: "Přinesl mu snad někdo jídlo?" "Můj...
Jan 4:37...rozsévač i žnec. V tom je pravdivé to rčení, žejeden rozsívá a jiný žne'. jsem vás poslal sklízet, na...
Jan 4:46... kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský úředník, jehož syn byl v Kafarnaum nemocný....
Jan 5:5... slepých, chromých a ochrnutých. Byl mezi nimi jeden člověk, nemocný třicet osm let. Ježíš viděl, jak...
Jan 6:8...denárů, aby se na každého dostalo aspoň trochu!" Jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl:...
Jan 6:9... Ondřej, bratr Šimona Petra, mu řekl: "Je tu jeden chlapec, který pět ječných chlebů a dvě rybky. Ale...
Jan 6:70...jsem si vás dvanáct," řekl jim na to Ježíš; "jeden z vás je ale ďábel." A to řekl o Jidáši, synu Šimona...
Jan 7:21...chce zabít?" Ježíš jim odpověděl: "Udělal jsem jeden skutek a všichni se divíte. Mojžíš vám vydal obřízku...
Jan 7:50...ten proklatý dav, co nezná Zákon!" Jeden z nich, Nikodém (který ho předtím navštívil), jim ale...
Jan 8:9...a psal po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec...
Jan 10:16... Uslyší můj hlas, a tehdy bude jedno stádojeden pastýř. Otec miluje, protože pokládám svůj život,...
Jan 11:49...a připraví nás o toto posvátné místo i o národ!" Jeden z nich, Kaifáš, který byl toho roku veleknězem, jim...
Jan 11:50...nic nevíte! Nechápete, že je pro nás lepší, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby celý tento národ...
Jan 12:4...je svými vlasy. Dům se naplnil vůní mastiJeden z jeho učedníků, Jidáš Iškariotský, který ho měl...
Jan 13:14...Pán a Mistr, umyl nohy vám, máte i vy mýt nohy jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali,...
Jan 13:21...rozrušen prohlásil: "Amen, amen, říkám vám, že jeden z vás zradí." Učedníci se začali rozhlížet jeden...
Jan 13:22...z vás zradí." Učedníci se začali rozhlížet jeden po druhém, netušíce, o kom to mluví. Jeden z jeho...
Jan 13:23...jeden po druhém, netušíce, o kom to mluvíJeden z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš miloval, ležel u...
Jan 16:17...spatříte." Někteří z jeho učedníků se začali jeden druhého ptát: "Co tím chce říci? Prý: ‚Za okamžik ...
Jan 18:14...židovským představeným poradil, že je lepší, aby jeden člověk zemřel za lid.) Petr s dalším učedníkem šli za...
Jan 18:22...mluvit. Ti vědí, co jsem říkal." Když to řekljeden z kolemstojících strážných udeřil Ježíše do tváře:...
Jan 18:26...snad k jeho učedníkům?" "Nepatřím," zapřel PetrJeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr...
Jan 19:23...a rozpárali je na čtyři díly, pro každého vojáka jeden. Vzali mu i košili, a když zjistili, že je beze švů,...
Jan 19:34...a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohyJeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a...
Jan 20:24...jsou zadrženy." Když tehdy mezi Ježíš přišeljeden z Dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní...
Skutky 1:21...nebydlí' a dále: ‚Jeho pověření přijme jiný.' Jeden z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš...
Skutky 2:12...o tom myslet. "Co tohle znamenat?" ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali: "Opili se...
Skutky 3:2...modliteb v chrámu. Právě tam byl přinesen jeden muž, chromý od narození. Každý den ho pokládali u...
Skutky 5:1...peníze a položil je k nohám apoštolů. Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal...
Skutky 5:34...se radit, jak je zabít. Tehdy vstal ve Veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel Zákona ctěný vším...
Skutky 7:24...navštívit své bratry, syny Izraele. Uviděl, jak jeden z nich trpí bezpráví; zastal se ho, pomstil toho...
Skutky 7:26...usmířit jejich potyčku: ‚Muži, jste bratři! Proč jeden druhému ubližujete?' Ten, který ubližoval svému...
Skutky 8:9...město zažívalo velikou radost. V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. dlouho ohromoval samařský lid...
Skutky 9:10...tři dny neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil:...
Skutky 10:1...čas u jistého Šimona koželuha. V Cesareji žil jeden muž jménem Kornelius, setník praporu zvaného Italský....
Skutky 11:28...době přišli do Antiochie proroci z JeruzalémaJeden z nich jménem Agabos vstal a skrze Ducha oznamoval,...
Skutky 14:8...tam šířili evangelium. V Lystře sedával jeden muž. Nemohl na nohy, neboť byl od lůna své matky...
Skutky 16:1...církve. Přišel do Derbe a Lystry a hle, byl tu jeden učedník jménem Timoteus, syn věřící Židovky a řeckého...
Skutky 18:24...všechny učedníky. Do Efesu zatím přišel jeden Žid jménem Apollo, výmluvný muž a znalec Písma,...
Skutky 19:24...v době nastal kvůli Cestě nemalý rozruchJeden stříbrotepec jménem Demetrios totiž vyráběl stříbrné...
Skutky 20:9... kde se shromáždili, svítilo hodně lampJeden mladík jménem Eutychus seděl v okně a při Pavlově...
Skutky 21:7... Pozdravili jsme bratry a strávili s nimi jeden den. Nazítří jsme pokračovali pěšky do Cesareje....
Skutky 21:10...jsme tam strávili několik dní, dorazil z Judska jeden prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův pás a...
1. Korintským 1:12... že mezi sebou máte sváry. Mám na mysli to, že jeden z vás říká: " jsem Pavlův," jiný: " jsem Apollův...
1. Korintským 3:4... když mezi sebou máte závist a svár? Když jeden říká: " jsem Pavlův" a druhý " zas Apollův",...
1. Korintským 6:5...Říkám to k vaší hanbě. To mezi vámi není ani jeden moudrý, který by své bratry mohl rozsoudit? Ale bratr...
1. Korintským 6:17...tělo." Kdo se však spojuje s Pánem, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem! Žádný jiný lidský...
1. Korintským 7:5... nepatří jemu, ale manželce. Neodpírejte se jeden druhému - jedině po vzájemné shodě, že se na čas...
1. Korintským 7:7...jako , každý ale od Boha svůj vlastní darjeden tak a druhý jinak. Svobodným a vdovám říkám, že je...
1. Korintským 9:24...Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali....
1. Korintským 10:17...není to snad společenství Kristova těla? Jako je jeden chléb, tak jsme jedno tělo. I když je nás mnoho,...
1. Korintským 12:11...jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě,...
1. Korintským 12:12...každého jednotlivě, jak sám chce. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i když je...
1. Korintským 12:13...či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám...
1. Korintským 14:11...však někdo řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden druhému cizincem. Stejné je to s vámi. Když jste tedy...
1. Korintským 14:31...přítomných, pak ten první mlčí. Můžete přece jeden po druhém prorokovat všichni, aby se všem dostalo...
2. Korintským 5:14...láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny, a tak zemřeli všichni. On zemřel...
Galatským 3:20...skrze prostředníka; prostředník ovšem není pro jednoho, a Bůh je jeden. Je tedy Zákon proti Božím...
Galatským 5:15..."Miluj svého bližního jako sám sebe." Když ale jeden druhého koušete a žerete, pozor, se navzájem...
Efeským 4:4...Ducha, spojeni poutem pokoje. Je jedno tělojeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden...
Efeským 4:5...Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povolánijeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech,...
Efeským 4:6...Pán, jedna víra, jeden křestjeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze...
Efeským 4:25...a pravdy. Odhoďme tedy lež a každý "říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla!...
Titus 1:12...nemístným věcem a rozvracejí tak celé rodinyJeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: "Kréťané jsou...
Židům 8:11...na srdce. Pak budu jejich Bohem a oni mým lidemJeden nebude druhého poučovat, každý nebude bratra...
Jakub 2:18... víra sama o sobě, je mrtvá. Někdo na to řekne: "Jeden víru, druhý zase skutky." Nuže, ukaž mi tu svou...
Jakub 4:12...jeho soudcem. Zákonodárce a soudce je ale jen jeden! On může zachránit i zničit. Kdo vůbec jsi, že soudíš...
Jakub 5:9... Pánův příchod je blízko. Nestěžujte si, bratřijeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, Soudce ...
2. Petr 3:8...lidí. Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán...
Zjevení 5:5...byl hoden otevřít tu knihu a nahlédnout do Jeden z těch starců mi však řekl: "Neplač. Hle, zvítězil...
Zjevení 7:13...a moc i síla našemu Bohu na věky věků. Amen!" Jeden z těch starců pak promluvil a zeptal se : "Kdo jsou...
Zjevení 17:1...ta rána byla nesmírně veliká. Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a...
Zjevení 17:10...žena sedí. Je také sedm králů. Pět jich padlojeden je a další ještě nepřišel; a přijde, musí zůstat...
Zjevení 18:21...Bůh je odsoudil za to, jak odsuzovalo vás! Tehdy jeden silný anděl zvedl balvan veliký jako mlýnský kámen a...
Zjevení 21:9...- to je ta druhá smrt." Tehdy ke mně přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli těch sedm číší plných...

Slova obsahující jeden: jeden (528) jedenáct (18) jedenáctého (12) jedenácti (4) jedenáctý (6) jedenačtyřiceti (2) jedenadvacátého (1) jedenadvacet (1) jedenatřicátém (1) jedenatřicet (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |