Jede

Hledám varianty 'jede' [ jet (2) jely (1) jelo (1) jeli (4) jela (3) jel (7) jedu (2) jeďte (2) jedou (4) jedem (1) jede (1) jeď (2) jed (11) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 50:9... svůj brav a skot zanechali v gošenském krajiJely s nimi i vozy s jezdci; byl to velkolepý průvod. Když...
Numeri 22:22...proti němu, aby mu zahradil cestu. Balaám zatím jel na své oslici spolu se dvěma svými služebníky. Když...
Numeri 22:35...muži; mluv ale jen to, co ti řeknu." Balaám tedy jel s Balákovými hodnostáři dál. Když Balák uslyšel, že...
Deuteronomium 29:17...mezi vámi nevyskytne kořen plodící takový hořký jed! Kdyby takový člověk uslyšel tato přísežná slova, možná...
Deuteronomium 32:24...na pošlu zuby šelem, v prachu je potká hadí jed! V ulicích bude řádit meč, v domech zavládne hrůza nad...
Deuteronomium 32:33...plné hořkosti. Jejich víno je dračí utrejchjed zmijí, ten nejprudší. "Což není u mne dobře uloženo,...
1. Královská 10:11...ze Sáby. (K tomu ještě Chíramovo loďstvo, které jelo do Ofiru pro zlato, dovezlo odtud veliké množství...
1. Královská 18:44...mu Eliáš řekl: "Jdi vyřídit Achabovi: Zapřáhnijeď, než zastaví liják!" Mezitím nebe pozvolna zčernalo...
1. Královská 20:43...a svůj lid dáš za jeho." Izraelský král pak jel domů a dorazil do Samaří mrzutý a nevrlý. Později...
1. Královská 22:50... nabídl Jošafatovi: " spolu s tvými služebníky jedou na lodích i služebníci." Jošafat ale nechtěl....
2. Královská 4:25...Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu." A tak jela, dorazila k Božímu muži na horu Karmel. Když Boží...
2. Královská 7:14...a král je vyslal za aramejským vojskem: "Jeďte na průzkum!" Vyrazili tedy po jejich stopě k...
2. Královská 9:16...to v Jizreelu." Jehu pak nasedl do vozujel do Jizreelu, kam Jorama k jeho lůžku přijel navštívit...
2. Královská 9:20...Jehu. "Zařaď se za !" Strážný pak ohlásil: "Dojel k nim, ale nevrací se. Podle jízdy je to Jehu, syn...
2. Královská 9:25...Bidkarovi. "Jen si vzpomeň, jak jsme spolu jeli na vozech za jeho otcem Achabem, když nad ním Hospodin...
2. Královská 10:16...podal ruku, vytáhl ho k sobě na vůz a řekl: "Pojeď se mnou a sleduj mou horlivost pro Hospodina!" A tak...
2. Letopisů 9:10...také Chíramovi a Šalomounovi služebníci, kteří jeli do Ofiru pro zlato, dovezli santálové dřevo a...
Nehemiáš 2:12...Ani zvířata jsem nevzal kromě toho, na němž jsem jel sám. Tu noc jsem se vydal Údolní branou kolem Dračího...
Job 6:4... Šípy Všemohoucího se do zabodly, jejich jed se mi vpíjí do ducha, Boží hrůzy obkličují ze všech...
Job 20:14...mu ale ten pokrm zhořkne, promění se mu v hadí jed. Vše, co spolykal, musí vyzvracet, Bůh mu to bohatství...
Job 20:16...to bohatství z břicha vyžene. Bude nasávat hadí jed, jazyk zmijí ho zabije. Nikdy nezažije proudy oleje,...
Žalmy 58:5...bloudí, kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané, slova...
Žalmy 140:4...boj. Jako had bodají svými jazyky, zmijí jed skrývají pod svými rty! séla Chraň , Hospodine, od...
Jeremiáš 2:10... praví Hospodin, a ještě i vaše vnuky obvinímJeďte se podívat na středomořské ostrovy, pošlete někoho k...
Jeremiáš 9:14...Hle, nakrmím tento lid pelyňkem a k pití jim dám jed. Rozptýlím je mezi národy, které neznali oni ani jejich...
Jeremiáš 23:15..."Hle, nakrmím je pelyňkem a k pití jim dám jed, protože od proroků v Jeruzalémě se šíří bezbožnost do...
Pláč 3:15... zpívají si o mně celé dny. Nakrmil hořkým jedem, k pití mi dal pelyněk! Do zubů mi vemlel štěrk,...
Ezechiel 1:17...kolo uprostřed kola. Když se pohybovala, mohla jet na všechny čtyři strany, cestou nezatáčela. Loukotě...
Ezechiel 10:11...kolo uprostřed kola. Když se pohybovala, mohla jet na všechny čtyři strany a cestou nezatáčela. Kamkoli se...
Amos 6:12...orat moře? Vy jste však dokázali obrátit právojed a ovoce spravedlnosti v pelyněk - vy, kdo jásáte...
Matouš 14:22...Hned potom přiměl učedníky, nastoupí na loďjedou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy....
Marek 6:45...potom přiměl své učedníky, nastoupí na loďjedou napřed na druhou stranu k Betsaidě, než rozpustí...
Lukáš 5:4...zástupy z lodi. Když domluvil, řekl Šimonovi: "Jeď na hlubinu. Tam roztáhněte sítě k lovu." "Mistře," řekl...
Lukáš 5:7...proto na své společníky na druhé lodi, jim jedou na pomoc. A když připluli, naplnili obě lodi, se...
Lukáš 19:36...je svými plášti a Ježíše posadili na . A jak jel, prostírali své pláště na cestu. Když se blížil k...
Skutky 8:36...místem Písma mu zvěstoval Ježíše. [37] A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: "Pohleď...
Skutky 8:39...Duch uchvátil Filipa a komoří ho nespatřiljel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak octl v...
Římanům 3:13...hrdlo jejich, nástroje klamu jejich jazyky. Hadí jed skrývají pod svými rty, hořké kletby z úst jim tryskají...
Jakub 3:8...neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem...
Zjevení 19:14...nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a...

Slova obsahující jede: jede (1) jedem (1) jeden (528) jedenáct (18) jedenáctého (12) jedenácti (4) jedenáctý (6) jedenačtyřiceti (2) jedenadvacátého (1) jedenadvacet (1) jedenatřicátém (1) jedenatřicet (1) nejede (1) neujedeme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |