Je

Hledám pøesnì 'je'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: ony (18) ono (16) oni (240) ona (66) nimi (462) ním (650) nim (247) nich (523) němu (328) něm (348) něj (759) něho (29) (312) mu (2087) jimi (41) jim (1499) jich (208) jemu (69) jej (489) jeho (3645) je (6538) ho (2256)
Genesis 1:3...a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré,...
Genesis 1:4...světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo...
Genesis 1:6... Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh...
Genesis 1:10...a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny...
Genesis 1:11...a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!" - a stalo se. Země vydala...
Genesis 1:12...semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl...
Genesis 1:17... aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby...
Genesis 1:18...a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý...
Genesis 1:21...mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichůjimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků...
Genesis 1:25...i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu...
Genesis 1:27...lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu...
Genesis 1:29...semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také...
Genesis 2:4...od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a země, o jejich stvoření. Tenkrát, když...
Genesis 2:11...rozdělovala do čtyř hlavních toků. První se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato...
Genesis 2:12...zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato země je výborné. Je tam i vonná pryskyřice bdelium a kámen onyx....
Genesis 2:14...ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je...
Genesis 2:19...člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i...
Genesis 2:23...a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kost z mých kostí, tělo z mého těla! Bude...
Genesis 3:6...i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí...
Genesis 3:21...jest Živa), neboť ona byla matkou všech živýchHospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a...
Genesis 4:9...se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím,"...
Genesis 4:13... Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď...
Genesis 5:1... Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka...
Genesis 5:2...člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli...
Genesis 6:3...za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to...
Genesis 6:4... jeho život trvá jen sto dvacet let." (V och dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní...
Genesis 6:7... a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověkajehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek,...
Genesis 6:9...však u Hospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý...
Genesis 6:13...zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se...
Genesis 6:17... Hle, sám způsobím na zemi záplavu vodyjež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi,...
Genesis 6:20...dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu....
Genesis 7:15...a okřídlenci přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z...
Genesis 9:4...zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu...
Genesis 9:10...vaším budoucím semenem i s každou živou bytostíjež je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří -...
Genesis 9:12... jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou...
Genesis 9:17...živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem...
Genesis 9:25...syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán;  je pro své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také:...
Genesis 11:3...spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni." A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo...
Genesis 11:6...to město a tu věž, kterou lidští synové stavěliHospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu...
Genesis 11:8...jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město...
Genesis 11:9...to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech...
Genesis 11:10... Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100...
Genesis 11:27...70 let zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Toto je Terachův rod. Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana;...
Genesis 12:12...jsi žena. Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej...
Genesis 12:14...tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi...
Genesis 12:18...proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi...
Genesis 12:19...zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš...
Genesis 13:10...pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada,...
Genesis 13:18..." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u je Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář...
Genesis 14:3...jest Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct let sloužili Kedor-laomerovi,...
Genesis 14:6... Zuzejce v Hamu, Emejce na pláni Kiriatajim a Chorejce na jejich pohoří Seír k El-paranu, který je nad...
Genesis 14:7... Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na...
Genesis 14:10...- čtyři králové proti pěti. Údolí Sidim je ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a gomorský král do...
Genesis 14:15...domě, a sledoval ty krále k Danu. Abramjeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a...
Genesis 14:17...od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byliním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je...
Genesis 15:5...dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy,...
Genesis 15:10...berana, také hrdličku a holoubě." Abram mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil...
Genesis 15:11... K mrtvým tělům se snášeli dravci, ale Abram je odháněl. Když pak slunce začalo zapadat, přišel na...
Genesis 16:4...svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagarona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní...
Genesis 16:5...svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. s tebou rozsoudí...
Genesis 16:6...Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleďje to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s , co chceš."...
Genesis 17:7...s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem...
Genesis 17:10...budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete...
Genesis 17:12...smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený...
Genesis 17:13...vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dníMu být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za...
Genesis 17:18...letech porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli!...
Genesis 18:2...do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového...
Genesis 18:7...Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal připravit. Potom vzal...
Genesis 18:9...pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu,"...
Genesis 18:12...sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára...
Genesis 18:14...ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok...
Genesis 18:16...se." On ale řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s nimi,...
Genesis 18:20...aby Hospodin Abrahamovi splnil, co mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich...
Genesis 18:21...velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s...
Genesis 18:24...smeteš s ničemným také spravedlivého? Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých. Smeteš je také?...
Genesis 18:31..."Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 18:32...dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán neh, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když...
Genesis 19:1...ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské brá, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti. Poklonil...
Genesis 19:5...starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k...
Genesis 19:8...prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co...
Genesis 19:12...hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě,...
Genesis 19:13...městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničímeJejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin...
Genesis 19:20...postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech ...
Genesis 19:31...se svými dvěma dcerami v jeskyni. Prvorozená jednou řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji...
Genesis 19:37...svého otce. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských do...
Genesis 19:38...dnešního dne. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců...
Genesis 20:2...v Geraru, říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru...
Genesis 20:3...Sáru poslal a vzal si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis...
Genesis 20:5...i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr...
Genesis 20:7...jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a...
Genesis 20:12...bázeň; třeba kvůli ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu sestra. Je dcerou mého otce, ale ne ...
Genesis 20:13...A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost. Všude...
Genesis 20:14...Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otroky, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl:...
Genesis 20:15...mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle...
Genesis 21:9...velikou hostinu. Sára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, je posměvač. Řekla...
Genesis 21:13...povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně...
Genesis 21:17...hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam...
Genesis 21:22...poušti a jeho matka mu vybrala ženu z Egyptakdy v době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem...
Genesis 21:27...neslyšel." Abraham pak vzal ovce a voly, dal je Abimelechovi a vstoupili spolu do smlouvy. Když Abraham...
Genesis 22:6..." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak...
Genesis 22:7... A tak šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák svého otce Abrahama. "Ano, můj synu?" odpověděl mu. "Vidím...
Genesis 23:2...byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemi a Abraham přišel, aby nad ...
Genesis 23:9...za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. mi ji...
Genesis 23:11...pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám tijeskyni, která je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů...
Genesis 23:13...a v přítomnosti lidu země promluvil k Efronovi: "Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to...
Genesis 23:15... můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham...
Genesis 23:19...vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v jeskyni pole Makpela naproti...
Genesis 23:20...Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo od Chetejců do Abrahamova...
Genesis 24:14...dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych...
Genesis 24:44...‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro...
Genesis 24:53...vytáhl stříbrné a zlaté šperky a šaty a dal je Rebece. Také jejímu bratrovi a její matce dal vzácné...
Genesis 24:65...z velblouda. Zeptala se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán...
Genesis 25:6... Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna...
Genesis 25:10...Efrona Chetejského, syna Cocharova, na polijež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován Abraham i...
Genesis 25:12...bydlel u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila...
Genesis 25:19...zemřel v neshodě se všemi příbuznými. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham zplodil Izáka....
Genesis 25:26...kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu....
Genesis 25:32..." "Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!"...
Genesis 26:7...tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to...
Genesis 26:9...si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?"...
Genesis 26:20...s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak Izák tu studnu nazval Esek, Rozepře,...
Genesis 26:28...a vyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jas jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si...
Genesis 26:31...jim tedy hostinu a jedli a pili. Čas ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák...
Genesis 27:11...své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na můj otec...
Genesis 27:14...a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která z nich připravila otcovu...
Genesis 27:15...pochoutku. Potom Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je svému...
Genesis 27:22...syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův,...
Genesis 27:33...se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě...
Genesis 28:16..." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a jsem to nevěděl!" V posvátné...
Genesis 28:17...V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí...
Genesis 29:7...dcera Ráchel právě přichází s ovcemi." Na to jim řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není čas...
Genesis 29:12...a hlasitě se rozplakal. A když řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn, běžela to...
Genesis 29:31...pak u Lábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno....
Genesis 30:3...za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj...
Genesis 30:13...porodila Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy...
Genesis 30:14...blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, BlaženýJednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole,...
Genesis 30:34... počítá za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá,  je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a...
Genesis 30:35...tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté kozly,...
Genesis 31:5...Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako...
Genesis 31:9...pruhovaná mláďata. Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem...
Genesis 31:16...Všechno bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh...
Genesis 31:26...Odkradl ses ode a odvedl dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a...
Genesis 31:32...jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilímJestli ale u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej ...
Genesis 31:43... dcery, tyto děti jsou děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych ale...
Genesis 31:44...nyní pojď, vstupme do smlouvy - a ty -  je to pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob tedy vzal kámen...
Genesis 31:48... totiž Gal-ed. Lában řekl: "Tato mohyla  je ode dneška mým i tvým svědkem." A proto dostala jméno...
Genesis 31:50...ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď...
Genesis 31:53...se zlým úmyslem. Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nechť je naším soudcem!" Jákob tedy...
Genesis 32:3...a vtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal: "To je Boží tábor!" A tak to místo...
Genesis 32:7...pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je s ním čtyři...
Genesis 32:17... 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte...
Genesis 32:18...mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup." Tomu vepředu poručil: "Když se s tebou setká můj bratr Ezau a...
Genesis 32:24...jedenáct synů a přebrodil potok Jabok. Vzal je a převedl je přes potok; převedl všechno, co měl. Tehdy...
Genesis 33:5...pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh...
Genesis 33:8...a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl:...
Genesis 33:10...laskavě ode tento dar. Když vidím tvou tvářje přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnání...
Genesis 33:20...za sto mincí. Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi...
Genesis 34:7...synové z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přece v Izraeli...
Genesis 34:15...neobřezanému muži - to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vám, jen když budete jako my. se každý z vás, kdo...
Genesis 34:21...města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokojně. tedy bydlí v této zemi a...
Genesis 34:22...jejich dcery za ženy a své dcery dávejme jim. Vyho nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s...
Genesis 35:4...cizí bohy, které měli při sobě, i náušnicejež nosili v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem, který...
Genesis 35:19...zemřela a byla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný...
Genesis 35:20...na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na...
Genesis 35:27...narodili v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde...
Genesis 36:1... Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob. Toto je Ezauův (totiž Edomův) rod. Ezau si vzal manželky z...
Genesis 36:8...jejich stádům stačit. Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce...
Genesis 36:9...usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména...
Genesis 36:19...Oholíbamy, dcery Anovy. To jsou synové Ezaua (je je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou synové Chorejce...
Genesis 36:24...Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam. Synové Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na poušti...
Genesis 36:30...kmen Ana, kmen Dišon, kmen Ecer a kmen Dišan. To je výčet chorejských kmenů v zemi Seír. Toto jsou králové,...
Genesis 37:2...v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběh. Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal...
Genesis 37:4... Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je,...
Genesis 37:17..." odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k...
Genesis 37:27...bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na něj ruce - vždyť je...
Genesis 37:28...bratr, naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a...
Genesis 37:30...své šaty a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu...
Genesis 37:33...v tom suknici svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, Josef...
Genesis 38:14...a zahalila se. Potom si sedla u vstupu do Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je...
Genesis 38:16..."Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?"...
Genesis 38:17...mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do...
Genesis 38:21... ale nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?"...
Genesis 38:24..." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka! Dokonce je z...
Genesis 38:25...je upálena!" ji vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto...
Genesis 38:26...šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť jsem ji nechtěl...
Genesis 39:3...a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí,...
Genesis 40:3...na vrchního číšníka i na vrchního pekaře - a dal je do vězení v domě velitele stráže, na stejné místo v...
Genesis 40:4...v žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když byli ve vězení dlouho,...
Genesis 40:8..."Proč se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim...
Genesis 40:11...pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je do faraonova poháru. Pak jsem ten pohár podal faraonovi...
Genesis 40:12... Pak jsem ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři...
Genesis 40:17...košíky. V tom, který byl navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z...
Genesis 40:18...košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny...
Genesis 41:8...rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštcemudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však...
Genesis 41:12...měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli...
Genesis 41:21...těch sedm prvních, tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně...
Genesis 41:25...nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi...
Genesis 41:26...oznámil, co se chystá učinit: Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž sedm let - je to...
Genesis 41:27...Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů...
Genesis 41:32...nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá...
Genesis 41:35...všechny potraviny, uskladní obilí pod faraonovu pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají je. Tak...
Genesis 41:48...zemi shromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech. V každém městě ukládal potraviny z okolních...
Genesis 41:49...Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť ho...
Genesis 41:50...ho přestal i počítat, neboť ho bylo bezpočtuJeště než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva...
Genesis 42:1...rozmohl hlad. Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte?...
Genesis 42:2...na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, zůstaneme...
Genesis 42:13...služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě doma s...
Genesis 42:15...Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš...
Genesis 42:16... dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete...
Genesis 42:17...ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim...
Genesis 42:28...stříbro: leželo navrchu v jeho vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!"...
Genesis 42:29..."Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli mu všechno,...
Genesis 42:32...špehové! Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden není a nejmladší je právě s naším otcem...
Genesis 42:36...s penězi, dostali strach - oni i jejich otecJejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef...
Genesis 42:38...ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjdeJeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na...
Genesis 43:11...neotáleli, určitě bychom se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se...
Genesis 43:16... odešli do Egypta a stanuli před Josefem. Kdyžnimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu:...
Genesis 43:17...se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou,...
Genesis 43:18...je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal...
Genesis 43:21... otevřeli jsme své vaky a hle, stříbro každého z nás leželo navrchu v jeho vaku - naše stříbro v plné...
Genesis 43:24...v pořádku." Načež k nim přivedl Šimeona. Poté je uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na umytí nohou a...
Genesis 43:29...a klaněli se mu. On pozvedl oči a spatřil svého bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je tohle...
Genesis 43:32..."Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro něj, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťany, kteří jedli s ním...
Genesis 44:4...vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a je dostihneš,...
Genesis 44:6...Co jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj...
Genesis 44:11...tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršího a konče u...
Genesis 44:12...složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršího a konče u...
Genesis 44:20...otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve svém stáří....
Genesis 44:28...‚Sami víte, že mi manželka porodila dva synyJeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a...
Genesis 45:6...před vámi, aby vám zachránil život. dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se...
Genesis 46:5...opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce Jákoba i své děti a ženy na povozy, které farao...
Genesis 47:2...Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao....
Genesis 47:6... Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země; bydlí v kraji...
Genesis 47:8...před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet...
Genesis 47:17..." Přiváděli tedy k Josefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav, skot i za osly. Za všechen...
Genesis 48:1...se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je...
Genesis 48:7...zemřela. Byli jsme v kanaánské zemi, zbýval jen kousek cesty do Efraty, a tam jsem ji pohřbil, na cestě...
Genesis 48:8...všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové,...
Genesis 48:9...synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal...
Genesis 48:10...byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k němu přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael...
Genesis 48:18...z Efraimovy hlavy na Manasesovu, a řekl svému otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož...
Genesis 49:7...hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaru. Zlořečený jejich hněv, že je tak prudký, a jejich prchlivost, že je...
Genesis 49:9...tvého otce před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se,...
Genesis 49:14... k dalekému Sidonu se přivine. Isachar je osel houževnatý, mezi ohradami ležící. uvidí...
Genesis 49:15...ohradami ležící. uvidí odpočinek, jak dobrý je, a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosil,...
Genesis 49:21...tučný pokrm, královské lahůdky obstará. Neftalí je laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je...
Genesis 49:22...laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je ratolest plodná, plodná ratolest nad pramenem, jejíž...
Genesis 49:24... lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného...
Genesis 49:28...bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich...
Genesis 49:32...ženu Rebeku a tam jsem pochoval Léu. To pole i s jeskyní, která je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A...
Genesis 50:15...otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále...
Genesis 50:21...nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlel v...
Exodus 1:9...nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný!...
Exodus 1:11...a odejít ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid...
Exodus 1:13... Egypťany jímala z Izraelitů hrůza, a tak je začali nemilosrdně zotročovat. Ztrpčovali jim život...
Exodus 1:14...tak je začali nemilosrdně zotročovat. Ztrpčovali jim život těžkou dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou...
Exodus 2:2... Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když ho...
Exodus 2:9...dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a...
Exodus 2:17...stádo svého otce, přicházeli pastýři a odháli je. Tentokrát se však za postavil Mojžíš. Pomohl...
Exodus 2:20...ochotně načerpal vodu a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly?...
Exodus 3:5...Mojžíši!" "Zde jsem," odpověděl Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo,...
Exodus 3:8...znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z země vyvedl do...
Exodus 3:9...a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke m; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní...
Exodus 3:15...k synům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele:...
Exodus 4:14...můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám...
Exodus 4:20..." Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal...
Exodus 4:22...jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj...
Exodus 5:2...slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit...
Exodus 5:5...Zpátky k vašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy...
Exodus 5:13...zemi, aby na strništích paběrkoval slámu. Biřici je poháněli: "Odveďte svou práci - stejný denní úkol, jako...
Exodus 5:19...počet cihel!" Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: " z vašich denních...
Exodus 6:1...ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!"  Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s...
Exodus 6:26...levitských rodů po jednotlivých rodinách. To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny...
Exodus 6:27...Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést...
Exodus 7:13...hole spolykala. Farao byl ale neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 7:14... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeHospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá...
Exodus 7:22...totéž, a tak farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Farao se otočil a šel...
Exodus 7:27...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozor: Chystám se udeřit...
Exodus 8:10...v domech, dvorech i na polích pošly. Shrabali je na spoustu hromad a zemi naplnil hrozný puch. Když ale...
Exodus 8:11...ale farao pocítil úlevu, znovu se zatvrdil. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 8:15...i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však zůstal neoblomný...
Exodus 9:2...Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a chceš je nadále zadržovat,...
Exodus 9:12...totiž na sobě vředy tak jako všichni EgypťanéHospodin však posílil faraonovu hrdost. Jak Hospodin...
Exodus 9:17...bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy pozor:...
Exodus 9:27... Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je...
Exodus 9:29...vás, se tu nemusíte zdržovat." Mojžíš mu odpověděl: "Jakmile vyjdu z města a vzepnu ruce k...
Exodus 10:7...a odešel od faraona. Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pasti?...
Exodus 10:11...tedy ne! Když po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy...
Exodus 10:19...od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr, který...
Exodus 10:27... nevíme, co bude ke službě Hospodinu potřeba." Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak je nebyl...
Exodus 12:8...maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je jíst s trpkými bylinami. Nejezte z něj nic syrového nebo...
Exodus 12:11...do rána něco zbude, spálíte to v ohni. A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a...
Exodus 12:14...vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve...
Exodus 12:17...připravit, co každý potřebuje k jídlu. Budete zachovávat svátek nekvašených chlebů, neboť právě toho dne...
Exodus 12:24...domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. přijdete...
Exodus 12:27...pro vás tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy...
Exodus 12:34...říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těstoještě než vykynulo, díže zabalil do šatů a nesl je na...
Exodus 12:42... vyšly všechny Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta...
Exodus 12:48...to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe,...
Exodus 13:2...Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytkaje ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v...
Exodus 13:17...vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao koneč lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes filištínskou...
Exodus 13:18... mohl by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři....
Exodus 13:21...Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouštěHospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je...
Exodus 14:3...Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude...
Exodus 14:4...v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na...
Exodus 14:9...Izraelity, kteří se opovážili odejít. Egypťané je pronásledovali - všechny faraonovy vozy, jeho jezdci i...
Exodus 14:13...se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je ...
Exodus 14:16... Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je! Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou. sám...
Exodus 14:23...jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je pronásledovali - všichni faraonovi koně, jeho vozy i...
Exodus 14:25...a uvrhl egyptský tábor do zmatku. Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy...
Exodus 15:2...i s jezdcem smetl do moře! síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a...
Exodus 15:3...ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebitHospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin....
Exodus 15:5...z jeho jezdců v Rudém moři ztonuli. Propast je pohřbila, jako kámen klesli do hlubin. Tvá pravice,...
Exodus 15:6... jako kámen klesli do hlubin. Tvá praviceHospodine, je velkolepá v moci, tvá pravice, Hospodine,...
Exodus 15:7...své protivníky ničíš. Když vypouštíš svůj hv, jak strniště je sežehne! Dechem tvého chřípí se vody...
Exodus 15:9...moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl: ‚Stíhat je budu, doženu je, kořist uchvátím, svou chtivost jimi...
Exodus 15:10...ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako...
Exodus 15:11...přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný...
Exodus 15:12...chvalách, konající divy? Napřáhls pravici, země je pohltila. Lid, jejž jsi vykoupil, však láskou provázíš,...
Exodus 15:16...obyvatelé Kanaánu se potácí! Hrůza a strach je přepadne, pro velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než...
Exodus 15:17... než přejde lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež...
Exodus 15:19...bude kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli do moře, Hospodin je...
Exodus 16:5...žít podle mých pokynů, či nikoli. budou šestého dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho...
Exodus 16:15...na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu ("Co je to?"). Opravdu nevěděli, co...
Exodus 16:23...obce tedy přišli a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den...
Exodus 16:25...to ani v tom nebyli červi. Tehdy Mojžíš řekl: "Szte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na...
Exodus 16:32...bílý, a chutnal jako medový koláč. Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer, je to...
Exodus 16:33...na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem many...
Exodus 16:36... dokud nepřišli k hranicím kanaánské země. (Omer je desetina efy.) Celá izraelská obec potom podle...
Exodus 17:7...dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?" Potom...
Exodus 17:15...zpod nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad...
Exodus 18:8...jim daří, vešli do stanu. Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil...
Exodus 18:9...na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodilJetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli...
Exodus 18:11...Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil...
Exodus 18:18...tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úpl se vyčerpáš - ty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol...
Exodus 18:25...a udělal všechno, co mu řekl. Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu,...
Exodus 19:10..." Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova liduHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je...
Exodus 19:14...dlouhé troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupilhory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu:...
Exodus 20:10...a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu....
Exodus 20:11...ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich,...
Exodus 21:21...že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěnJestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn,...
Exodus 21:26... ránu za ránu, podlitinu za podlitinu. Když kdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že oko...
Exodus 21:27...oko poškodí, propustí je za to oko na svoboduJestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zub, propustí je...
Exodus 22:10...pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek...
Exodus 22:13...důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude. Když si kdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo...
Exodus 22:14...u toho nebude jeho majitel, musí je nahraditJestliže u toho majitel bude, k náhradě nedojde. Jestliže...
Exodus 22:24...vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotciJestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který...
Exodus 22:26...bližního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou...
Exodus 22:30... osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte je psu." ...
Exodus 23:17...plody své práce. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým...
Exodus 23:23... Chetejcům, Perizejcům, Kananejcům, HivejcůmJebusejcům. je vyhladím, nebudeš se klanět jejich bohům,...
Exodus 23:24...a Jebusejcům. je vyhladím, nebudeš se klat jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich...
Exodus 23:29...vyhnali Hivejce, Kananejce i Chetejce. Nevyženu je před tebou v jednom roce, aby země nezpustla a...
Exodus 23:30...a nerozmnožila se proti tobě divoká zvěř. Budu je před tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a...
Exodus 23:31...zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého moře ke Středozemnímu moři a od pouště k řece...
Exodus 25:12...zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem...
Exodus 25:13...jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovíš tyče a obložíš je zlatem; tyče provlékneš...
Exodus 25:18...a půl lokte široká. Vytvoříš také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice:...
Exodus 25:28... aby se stůl dal nosit. Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit....
Exodus 25:29...je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíšněmu také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš...
Exodus 26:3...pruhy budou mít stejné rozměry. Pět pruhů  je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél...
Exodus 26:37...šarlatové látky a ze soukaného kmentu. K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatem....
Exodus 27:6...tak, aby byla v polovině výšky oltáře. K oltáři zhotovíš také tyče z akáciového dřeva a obložíš je bronzem....
Exodus 27:21...zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj bude Áron se svými syny...
Exodus 28:11...kámen. Jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do...
Exodus 28:14...také zlaté obroučky a dva řetízky z čistého zlata; uděláš je točené na způsob šňůrek a ty stočené...
Exodus 28:30...před Hospodinem. Do náprsníku Božích rozhodnutí vložíš urim a tumim. Kdykoli bude Áron vstupovat...
Exodus 28:40...kmentový turban a vyšívanou šerpu. Také Áronovým synům uděláš suknice, šerpy a pokrývky hlavy;...
Exodus 28:41...hlavy; zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je,...
Exodus 28:43...budou jim sahat od beder po stehna. Áronjeho synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do Stanu...
Exodus 29:1...ustanovení pro Árona a jeho potomky." "A totonimi uděláš, abys je posvětil pro kněžskou službu: Vezmi...
Exodus 29:2...nekvašený chléb, nekvašené bochánky zadělané olejem a nekvašené placky pomazané olejem; uděláš je z jemné...
Exodus 29:3...olejem; uděláš je z jemné pšeničné mouky. Vložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s...
Exodus 29:4...s tím býčkem a oběma berany. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je...
Exodus 29:9...jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami, Árona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy....
Exodus 29:13... jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčka,...
Exodus 29:14...na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za...
Exodus 29:18...omyješ a přiložíš k ostatním dílům a hlavě. Celého berana pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť...
Exodus 29:22... jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich - a pravou kýtu, neboť je to beran pověření. Z...
Exodus 29:23... neboť je to beran pověření. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vezmeš jeden pecen...
Exodus 29:25...zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to přijmešjejich rukou a necháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou...
Exodus 29:26... Je to ohnivá oběť Hospodinu. Z berana Áronova pověření pak vezmeš hrudí a budeš je zvedáním nabízet...
Exodus 29:28...pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áronjeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od synů...
Exodus 29:30...bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se stane kzem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet...
Exodus 29:32...a jeho maso uvaříš na svatém místě. Áronjeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z...
Exodus 29:33...berana s chlebem, který je v koši. Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli pověřeni...
Exodus 29:34... Nepovolaný to jíst nebude, neboť je to svatéJestliže z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco...
Exodus 29:35... neboť je to svaté. Takto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je pověřovat...
Exodus 29:42...to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Toto  je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před...
Exodus 29:46...a budu jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych...
Exodus 30:2...dřeva zhotovíš také oltář k pálení kadidla.  je čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku ...
Exodus 30:5...aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobíš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Tento oltář postavíš před...
Exodus 30:7...Svědectví, kde se s tebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno,...
Exodus 30:8...je pálit každé ráno, když vyčistí kahany, a bude je pálit za soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před...
Exodus 30:13...půl šekelu stříbra (měřeno podle šekelu svaty, což je 20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem Hospodinu....
Exodus 30:18...promluvil k Mojžíšovi: "Zhotov bronzové umyvadlo s bronzovým podstavcem. Postav je...
Exodus 30:25...olivového oleje. Voňavkářským způsobem pak z toho připravíš olej svatého pomazání jako vonnou mast. To je...
Exodus 30:29...jeho náčiním a také umyvadlo s podstavcem. Tak je posvětíš a budou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude...
Exodus 30:30...se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou...
Exodus 30:32...svatého pomazání. Nebude se lít na tělo kteréhokoli člověka a neuděláte žádný olej podobného složení. Je...
Exodus 31:4...každého řemesla, aby vymýšlel plány a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby opracovával a osazoval...
Exodus 31:13...Mojžíšovi řekl: "Promluv k synům Izraele: Zachovávejte soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi...
Exodus 31:14...věděli, že jsem Hospodin, váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu; je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí...
Exodus 31:15...svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý,...
Exodus 31:17...jako věčnou smlouvu po všechna svá pokoleníJe to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech...
Exodus 32:1...Božím prstem. Když lid viděl, že se Mojžíšhory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. "Honem,...
Exodus 32:2...s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté...
Exodus 32:3...lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu...
Exodus 32:4...zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu...
Exodus 32:8...zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali...
Exodus 32:9...je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je...
Exodus 32:10...tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech ,  je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe...
Exodus 32:12...mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z...
Exodus 32:19... spatřil to tele a tance. Mojžíš vzplanul hvem. Desky, které měl v rukou, zahodil a roztříštil je...
Exodus 32:20... Pak vzal to tele, které si udělali, roztavil je v ohni, rozdrtil na prach, rozptýlil na hladinu vody a...
Exodus 32:21...vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do...
Exodus 32:23...‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl...
Exodus 32:24... který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když...
Exodus 32:25...do ohně, vzniklo tohle tele!" Mojžíš viděl, jak je lid zdivočelý. (Áron je totiž k posměchu jejich...
Exodus 32:26...nechal zdivočet.) Postavil se tedy k brá tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!"...
Exodus 32:34...tebou. však přijde den zúčtování, potrestám je za jejich hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že...
Exodus 33:13...osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve m zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal...
Exodus 33:21...Žádný člověk nemůže spatřit a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na...
Exodus 34:9...a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve m zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je...
Exodus 34:14...a jejich posvátné kůly skácejte. Nesmíte se klat jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý,...
Exodus 34:19...avivu jsi vyšel z Egypta. Vše, co otvírá lůnoje , včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda, ...
Exodus 34:23...na konci roku. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem...
Exodus 34:31...zářila tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a tak se k němu Áron i všichni předáci...
Exodus 35:23...nebo šarlatovou látku, kment, kozí srst, červe barvené beraní kůže či odolné usně, přinášel je. Každý,...
Exodus 35:32...každého řemesla, aby vymýšlel vzory a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby opracovával a osazoval...
Exodus 35:35... synu Achisamachovu z pokolení Dan. Obdařil je nadáním pro každé řemeslo, od rytectví přes vytkávání a...
Exodus 36:5...říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat."...
Exodus 36:36...cheruby. K udělali čtyři sloupy z akáciového dřeva, obložili je zlatem, udělali k nim zlaté háčky a...
Exodus 37:3...věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a...
Exodus 37:4...jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovil rovněž tyče a obložil je zlatem. Tyče pak...
Exodus 37:7...a půl lokte široká. Vytvořil také dva cheruby. Zhotovil je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice:...
Exodus 37:15... aby se stůl dal nosit. Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl dal nosit, a obložil je zlatem....
Exodus 37:28...aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je zlatem. Voňavkářským způsobem pak...
Exodus 38:6...jako úchyty pro tyče. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je bronzem. Pak je provlékl skrz kruhy...
Exodus 38:7...z akáciového dřeva a obložil je bronzem. Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal...
Exodus 38:21...okolo Příbytku a nádvoří byly z bronzu. Toto je soupis Příbytku, totiž Příbytku svědectví, sečtený podle...
Exodus 39:3...a ze soukaného kmentu. Vytepali zlaté plíšky a z nich nastříhali nitě, aby je umně vetkali do modré,...
Exodus 39:7... tak na nich vyryli jména synů Izraele. Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny...
Exodus 39:25...látky a ze soukaného kmentu. Prostřídali je zvonky z čistého zlata, jež připevnili mezi granátová...
Exodus 39:43... Mojžíš viděl všechno to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal...
Exodus 40:9...olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechno, co je v něm. Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš, a bude...
Exodus 40:11... a bude svatosvatý. Pomažeš i umyvadlojeho podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a...
Exodus 40:12...podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je...
Exodus 40:15...také jeho syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou...
Exodus 40:20...přikázal. Potom vzal Svědectví a vložil je do truhly. K truhle připevnil sochory a seshora ji...
Leviticus 1:2...setkávání: "Promluv k synům Izraele takto: Když kdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to...
Leviticus 1:5...jako jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho...
Leviticus 1:12... rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kz je narovná na dříví, které je na ohni na oltáři....
Leviticus 1:13...je na ohni na oltáři. Vnitřnosti a nohy se však mu omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá...
Leviticus 1:15... přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat. Kz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a...
Leviticus 1:16...krev bude vymáčknuta na stěnu oltáře. Odejme mu také vole i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře...
Leviticus 1:17...popel. Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které...
Leviticus 2:5...olejem nebo nekvašené placky pomazané olejemJe-li tvým darem moučná oběť smažená na pánvi, je z...
Leviticus 2:6... nekvašená. Rozdrob ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť...
Leviticus 2:7...ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběťJe-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, je...
Leviticus 2:12...oběť Hospodinu žádný kvas ani med. Můžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin, ale nesmíte je...
Leviticus 2:15...na ohni. Přidej k olej a polož na ni kadidloje to moučná oběť. Kněz pak část drceného zrní a oleje a...
Leviticus 2:16...olej a polož na ni kadidlo; je to moučná oběť. Kz pak část drceného zrní a oleje a všechno kadidlo nechá...
Leviticus 3:4...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 3:7...samce nebo samici bez vady. Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své...
Leviticus 3:10...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 3:12...oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je...
Leviticus 3:13...kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkávání; Áronovi...
Leviticus 3:15...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 3:17...vůni. Všechen tuk patří Hospodinu. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech...
Leviticus 4:9...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 4:12...tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví. je spálen na místě, kam se sype...
Leviticus 4:21...jim odpuštěno. Vynese býčka ven za tábor a spálí jej, jako spálil toho prvního býčka. To je oběť za hřích...
Leviticus 4:24...darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se...
Leviticus 5:2... neoznámil to. Takový ponese vinu. Také když se kdo dotkne něčeho nečistého, jako je zdechlina nečisté...
Leviticus 5:8...oběti za hřích a druhé k zápalné oběti. Přinese je ke knězi a ten bude obětovat nejprve to, které je určeno...
Leviticus 5:9...zespodu poodštípne hlavu, ale neodtrhne ji. Trochou krve oběti za hřích stříkne na stěnu oltáře a zbytek...
Leviticus 5:11...odpuštěno. Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil,...
Leviticus 5:15...promluvil k Mojžíšovi: "Zklame-li kdo a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak ...
Leviticus 5:19...se dopustil, aniž to věděl, a bude mu odpuštěnoJe to oběť odškodnění, neboť se vskutku provinil proti...
Leviticus 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům následující pokyny. Toto je zákon o...
Leviticus 6:7...stále plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před...
Leviticus 6:8...přinesou před Hospodina k přední straně oltáře. Kz z oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i všechno...
Leviticus 6:10...setkávání. Nebudou to péci s kvasem, neboť jsem jim to dal jako podíl ze svých ohnivých obětí. Je to...
Leviticus 6:11...oběť za hřích a oběť odškodnění. Každý Áronův mužský potomek smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je...
Leviticus 6:18...promluvil k Mojžíšovi: "Promluv k Áronovi a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na...
Leviticus 6:19...zabíjet i oběť za hřích. Bude svatosvatá. Kz, který ji obětuje, ji bude jíst; je snědena na...
Leviticus 6:21... vyper potřísněnou látku na svatém místě. Hli nádoba, v níž se vařilo její maso, je rozbita....
Leviticus 7:1...smíření ve svatyni. Ta musí být spálena." "Toto je zákon o oběti odškodnění: Bude svatosvatá. Oběť...
Leviticus 7:4...vnitřnosti, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který bude...
Leviticus 7:5...lalok, který bude odňat spolu s ledvinami. Kz to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť...
Leviticus 7:11...všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji...
Leviticus 7:19... který by z jedl, ponese vinu. Maso se rovž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být...
Leviticus 7:30...ze své pokojné oběti přinese Hospodinu dar. Vlastníma rukama přinese ohnivé oběti Hospodinu: přinese tuk...
Leviticus 7:34...odevzdání jsem totiž synům Izraele odebraljejich pokojných obětí a dal jsem je knězi Áronovi a jeho...
Leviticus 7:35...ustanovením přijímat od synů Izraele." Toto je podíl z Hospodinových ohnivých obětí, patřící Áronovi a...
Leviticus 7:36... kdy budou uvedeni do kněžské služby HospodinuHospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode...
Leviticus 7:37...ustanovení pro všechna jejich pokolení. Toto je zákon o zápalné oběti, moučné oběti, oběti za hřích,...
Leviticus 8:6...Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici,...
Leviticus 8:11...jím stříkl na oltář a pomazal oltář s veškerým jeho náčiním i umyvadlo s podstavcem, aby je posvětil. Část...
Leviticus 8:13...ho posvětil. Potom Mojžíš nechal přistoupit Áronovy syny, oblékl jim suknice, přepásal je šerpou a uvázal...
Leviticus 8:26...s jejich tukem) a pravou kýtu. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vzal jeden nekvašený...
Leviticus 8:29...oběť Hospodinu. Mojžíš vzal také hrudí a zvedáním je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podíl z berana...
Leviticus 8:31...ním i jeho syny a jejich roucha. Tehdy Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu...
Leviticus 9:2...Árona a jeho syny i stařešiny Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za hřích a berana k...
Leviticus 9:14...dýmat na oltář. Když omyl vnitřnosti a nohy, dal je dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Potom obětoval...
Leviticus 9:20...lalok. Tyto tučné kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři. Hrudí a pravou kýtu pak Áron...
Leviticus 10:2...oheň, jaký jim nepřikázal. Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před Hospodinem....
Leviticus 10:5...ven za tábor!" Přistoupili tedy a odnesli je v jejich suknicích ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl....
Leviticus 10:7... jež Hospodin sežehl. Vy však neodcházejte od vchodu do Stanu setkávání, abyste nezemřeli, neboť je na vás...
Leviticus 10:9...ani jiný kvašený nápoj, abyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: Rozlišujte...
Leviticus 10:12...jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl:...
Leviticus 10:13...je svatosvatá. Sníte ji na svatém místě, neboť je to stanovený příděl z Hospodinových ohnivých obětí pro...
Leviticus 10:17...syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesdli na svatém místě? Vždyť je svatosvatá a byla vám dána,...
Leviticus 11:4...sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud sice...
Leviticus 11:5...- je tedy pro vás nečistý. Daman sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý....
Leviticus 11:6...- je tedy pro vás nečistý. Zajíc sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý....
Leviticus 11:7... Prase sice rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - je tedy pro vás nečisté. Jejich maso nesmíte jíst,...
Leviticus 11:31... varan, ještěrka, mlok a chameleon. To je pro vás ze vší havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich...
Leviticus 11:32...mršiny, bude nečistý do večera. Cokoli, nač jejich mršina upadne, bude nečisté. je to předmět ze...
Leviticus 11:42...po břiše nebo leze po čtyřech či více noháchJe to ohavnost. Neposkvrňujte se jakoukoli hemžící se...
Leviticus 11:46...Bohem. Buďte svatí, neboť jsem svatý." Toto je zákon ohledně zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i...
Leviticus 12:7...oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích. Kz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad...
Leviticus 13:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Když kdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo světlou skvrnu...
Leviticus 13:3...Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Kz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud ochlupení na ráně...
Leviticus 13:4... Po prohlídce jej kněz prohlásí za nečistéhoJe-li to však jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než...
Leviticus 13:6...se po kůži, odloučí ho na dalších sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří...
Leviticus 13:8...za čistého, musí se knězi ukázat znovu. Kz ho prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej...
Leviticus 13:9...- je to malomocenství. Když se na člověku obje rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kněz ho...
Leviticus 13:10...rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo...
Leviticus 13:11...ochlupení, a na otoku je jizva živého masaje to pokročilé malomocenství kůže - kněz jej prohlásí za...
Leviticus 13:13...od hlavy k patě, kamkoli padne knězův zrak, kz ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho tělo,...
Leviticus 13:15...na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. Jakmile kz spatří živé maso, prohlásí jej za nečistého. Živé maso...
Leviticus 13:17...zmizí a místo zbělá, přijde postižený ke knězi. Kz ho prohlédne: Pokud postižené místo zbělelo, prohlásí...
Leviticus 13:20...bělavě narudlá skvrna, musí být ukázán knězi. Kz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže...
Leviticus 13:21...- je to rána malomocenství, vypukla na vředuJestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na...
Leviticus 13:22...na sedm dní. Pokud se po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud...
Leviticus 13:23... Pokud skvrna zůstane na místě a nerozšíří seje to jizva po vředu - kněz jej prohlásí za čistého. Když...
Leviticus 13:25...po vznikne bělavě narudlá nebo bílá skvrna, kz ji prohlédne: Pokud ochlupení na skvrně zbělelo a je...
Leviticus 13:26...za nečistého - je to rána malomocenstvíJestliže však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její...
Leviticus 13:27...a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne: Pokud se skvrna po kůži rozšíří,...
Leviticus 13:28...na místě, nerozšíří se po kůži a bude matnáje to otok po spálenině - kněz jej prohlásí za čistého,...
Leviticus 13:30...muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže...
Leviticus 13:36...se prašivina poté, co byl prohlášen za čistéhomu ho prohlédnout kněz: Šíří-li se prašivina po kůži, ...
Leviticus 13:37...že na vyrostlo černé ochlupení, prašivina se zhojila - je čistý a kněz jej prohlásí za čistého. Když bude...
Leviticus 13:39...bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kz je prohlédne: Jsou-li skvrny na kůži matně bělavé, je...
Leviticus 13:40...to lišej, který vypukl na kůži - je čistý. Když komu vypadají vlasy na temeni, takže pleš, je čistý....
Leviticus 13:41...na temeni, takže pleš, je čistý. Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže holé čelo, je čistý. Když...
Leviticus 13:42... takže holé čelo, je čistý. Když ale na holém čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá rána, je to...
Leviticus 13:43...bující na holém čele nebo na pleši. Kz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši...
Leviticus 13:44...narudlým otokem, podobná kožnímu malomocenstvíje ten člověk malomocný. Je nečistý - kněz jej musí...
Leviticus 13:49...koženého a ta rána bude nazelenalá nebo narudláje to rána malomocenství na oděvu, na kůži, na tkanině či...
Leviticus 13:51... nechá napadenou věc odloučit na sedm dní. Sedmého dne pak ránu prohlédne znovu. Jestliže se po oděvu,...
Leviticus 13:52...rána zhoubného malomocenství - je to nečisté.  je tedy oděv, vlněná či lněná tkanina i jakýkoli kožený...
Leviticus 13:55... a odloučí ji na dalších sedm dní. Po vyprání kz ránu prohlédne: Shledá-li, že rána nezměnila barvu (i...
Leviticus 13:56... je hniloba na líci či na rubu. Pokud však kz ránu prohlédne a uvidí, že je po vyprání matná, pak ji...
Leviticus 13:57...tkaniny odtrhne. Ukáže-li se rána na oděvu, tkani či koženém předmětu znovu, je to bující malomocenství -...
Leviticus 13:59...zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákon o ráně malomocenství na vlněném či lněném oděvu,...
Leviticus 14:13...zvedáním to nabídne Hospodinu. Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za hřích a zápalná oběť, na...
Leviticus 14:21... Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistýJe-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti,...
Leviticus 14:23...k oběti za hřích a druhé k zápalné oběti. Osmého dne svého očišťování je přinese knězi před Hospodina ke...
Leviticus 14:32...obřad smíření za toho, kdo se očišťuje." Toto je zákon o člověku, který je postižen malomocenstvím a...
Leviticus 14:35...dopustím ránu malomocenství, přijde majitel domu a oznámí knězi: ‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.'...
Leviticus 14:37...kněz přijde prohlédnout dům. Prohlédne ránuJe-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo narudlé...
Leviticus 14:44... vyškrabání a novém vymazání domu, přijde kz a ránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je na domě...
Leviticus 14:54...dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství - jde o prašivinu...
Leviticus 14:57... vyrážku či světlou skvrnu. Podle něj se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o...
Leviticus 15:14...omyje si tělo pramenitou vodou a bude čistý. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, půjde před...
Leviticus 15:29... napočítá ještě sedm dní a potom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese...
Leviticus 15:31...jejího výtoku. Tak budete Izraelity oddělovat od jejich nečistot, aby kvůli svým nečistotám nezemřeli, když...
Leviticus 15:32...můj Příbytek, který je uprostřed nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron...
Leviticus 15:33...výron semene, který jej znečišťuje, a o že při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí nějakým...
Leviticus 16:4...plátěným turbanem. Jsou to svatá roucha; než je oblékne, omyje si tělo vodou. Od izraelské obce Áron...
Leviticus 16:7...svůj dům. Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva...
Leviticus 16:18...shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krve z onoho...
Leviticus 16:21...živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny synů Izraele,...
Leviticus 16:23...do Stanu setkávání, svlékne si plátěná rouchajež si vzal, když měl vejít do nejsvětější svatyně, a nechá...
Leviticus 16:28...výkaly tam budou spáleny na ohni. Také ten, kdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak...
Leviticus 16:31...pro vás sobota všech sobot, kdy se budete pokor postit - to je věčné ustanovení. Smíření vykoná kněz,...
Leviticus 17:5...proto, aby synové Izraele přinášeli své obětijež dosud zabíjeli na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu...
Leviticus 17:9...nebo jinou oběť, aniž to zvíře přivedl ke vchodu do Stanu setkávání, aby je obětoval Hospodinu, takový...
Leviticus 17:11... krev, vyvrhnu z jeho lidu. Vždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení...
Leviticus 17:14...krev a přikrýt ji prachem. Vždyť životem každého tvora je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem...
Leviticus 18:5...a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte pravidla a zákony. Ten, kdo je plní, díky...
Leviticus 18:7...příbuznou. jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá matka...
Leviticus 18:9...bys tím svého otce! Neobcuj se svou sestrou.  je to dcera tvého otce nebo tvé matky, je zplozená ve...
Leviticus 18:10... nesmíš s obcovat! Neobcuj se svou vnučkouJe to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s obcovat....
Leviticus 18:11...bys sám sebe! Neobcuj s dcerou manželky svého otce. Je jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou,...
Leviticus 18:12... nesmíš s obcovat! Neobcuj se sestrou svého otce. Je pokrevní příbuznou tvého otce! Neobcuj se...
Leviticus 18:13...tvého otce! Neobcuj se sestrou své matkyJe přece pokrevní příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra...
Leviticus 18:14...příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá...
Leviticus 18:15...manželkou. Je to tvá teta! Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého syna, nesmíš s obcovat!...
Leviticus 18:17... Zostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženoujejí dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s obcoval,...
Leviticus 18:22...svého Boha. jsem Hospodin. Nesmíš obcovatmužem jako se ženou, je to ohavnost! Nesmíš obcovat se...
Leviticus 18:23...Ani žena se nepoddá zvířeti, aby se s pářiloJe to zvrácenost! Neposkvrňujte se žádnou z těchto věcí....
Leviticus 19:6... obětujte ji tak, abyste došli zalíbení.  je snědena v den, kdy ji budete obětovat, a v den...
Leviticus 19:8... bude to ohavnost, nedojde zalíbení. Kdo by ji jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu....
Leviticus 19:24...tak jako neobřízka - nesmí se jíst. Čtvrtého roku je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě...
Leviticus 19:31... Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. jsem...
Leviticus 20:6... Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti...
Leviticus 20:8...svatí - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte je. jsem Hospodin, váš...
Leviticus 20:14...krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženujejí matku, je to zvrhlost. ho spolu s nimi upálí -...
Leviticus 20:17...! Kdokoli by vzal svou sestru, dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s a ona s ním, je to...
Leviticus 20:21...zemřou bezdětní. Kdokoli by si vzal manželku svého bratra, je to nepřístojnost. Zostudil svého bratra -...
Leviticus 20:22... Zostudil svého bratra - budou bezdětní. Zachovávejte všechna pravidla a zákony. Plňte je, aby vás...
Leviticus 21:7...ani se zneuctěnou nebo zapuzenou ženou, neboť kz je svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatého, neboť...
Leviticus 21:9... váš Posvětitel, jsem svatý. Když se dcera kterého kněze znesvětí smilstvem, znesvětí tak svého...
Leviticus 21:10... znesvětí tak svého otce; je upálena. Kz, který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož...
Leviticus 21:12...ani kvůli otci nebo matce. Nesmí vyjít ze svaty, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm...
Leviticus 22:7...čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se však poskvrnit tím, že by jedl...
Leviticus 22:14...mládí. Žádný nepovolaný to však jíst nesmí. Když kdo nedopatřením sní, co je svaté, musí to knězi nahradit...
Leviticus 22:25...cizince nepřivedete žádné takové jako pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušení, je na nich vada -...
Leviticus 22:30... obětujte ji tak, abyste došli zalíbení.  je snědena téhož dne, nenechte z nic do rána. jsem...
Leviticus 22:31... nenechte z nic do rána. jsem Hospodin. Zachovávejte přikázání a plňte je. jsem Hospodin....
Leviticus 23:3...slavnosti: Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté shromáždění:...
Leviticus 23:13...ročního beránka bez vady. Jako moučnou oběťněmu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem....
Leviticus 23:14...čtvrtku hinu vína jako úlitbu. Nebudete ze skliz jíst chléb ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud...
Leviticus 23:20...hřích a dva roční beránky jako pokojnou oběť. Kz je pak spolu s chleby prvotin a se dvěma beránky...
Leviticus 23:21...nebudete dělat žádnou běžnou práci. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení ve všech...
Leviticus 23:28...postit a přinášet ohnivé oběti Hospodinu. Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den smíření...
Leviticus 23:31...z jeho lidu. Nebudete dělat žádnou práci - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech...
Leviticus 23:36...dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Osmého dne budete mít...
Leviticus 23:41...budete radovat před Hospodinem, svým Bohem. Tuto Hospodinovu slavnost budete slavit sedm dní v roce - to je...
Leviticus 23:43...jsem syny Izraele vyváděl z Egypta, nechal jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš...
Leviticus 24:3...zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj Áron stále pečuje před...
Leviticus 24:6...bochánků, každý ze dvou desetin efy. Potom je na stole z čistého zlata narovnej před Hospodinem do...
Leviticus 24:9...mu náleží od synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to...
Leviticus 24:16...Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje...
Leviticus 24:18...udeří kteréhokoli člověka, musí zemřít. Kdo ubije dobytče, nahradí je kus za kus. Když někdo zmrzačí svého...
Leviticus 24:21...způsobil, takové mu bude způsobeno. Kdo ubije dobytče, nahradí je, ale kdo ubije člověka, zemře. Pro...
Leviticus 25:12...vinici nebudete pořádat vinobraní. Protože je to léto milosti, bude vám svaté. Budete jíst jen to, co...
Leviticus 25:26...a vykoupí prodaný pozemek svého bratra. Nemá-li kdo vykupitele, ale později se vzmůže a získá, co je...
Leviticus 25:28...vrátí ke svému vlastnictví. Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v...
Leviticus 25:34...uprostřed synů Izraele. Polnosti přiléhajícíjejich městům se nesmí prodávat vůbec, neboť je to jejich...
Leviticus 25:40...sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě.  je u tebe jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe...
Leviticus 25:45...těch si smíte koupit otroka i děvečku. Smíte si je koupit také z potomků přistěhovalců, kteří u vás...
Leviticus 25:46...vaší zemi - ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je smíte odkázat svým synům jako dědičné vlastnictví. Je...
Leviticus 25:50...se vzmůže a vykoupí se sám. Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti....
Leviticus 26:3...a mou svatyni mějte v úctě. jsem HospodinJestliže budete následovat pravidla a zachovávat ...
Leviticus 26:16...přikázání, pak porušíte mou smlouvu a vám učiním toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnici, jež vám...
Leviticus 26:36... Těm, kdo z vás zbudou, pak v zemích jejich nepřátel přivedu do srdcí takovou ochablost, že je...
Leviticus 26:37...padnou, i kdyby je nikdo nehonil. Budou klopýtat jeden přes druhého jako před mečem, i kdyby je nikdo...
Leviticus 26:41...proti mně, takže jsem se i postavil proti nim a zavedl je do země jejich nepřátel, dokud se jejich...
Leviticus 26:44...to všechno, ačkoli budou v zemi svých nepřátelje nezavrhnu a nezošklivím si je tak, abych s nimi...
Leviticus 27:10...vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté. Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za...
Leviticus 27:19...léta milosti, takže určenou cenu sníží. Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené...
Leviticus 27:20... a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. bude to...
Leviticus 27:25... Všechny určené ceny budou v šekelech svaty. Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytče, jež patří...
Leviticus 27:26...svatyně. Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytčejež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo...
Leviticus 27:27...již Hospodinu. Půjde-li o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k ještě pětinu navíc....
Leviticus 27:32... každý desátý kus procházející pod pastýřskou ho, je svatý Hospodinu. Majitel nebude zjišťovat, zda je...
Leviticus 27:33...svatý Hospodinu. Majitel nebude zjišťovat, zda je lepší, nebo horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby jej...
Numeri 1:4...bojeschopné Izraelce od dvaceti let výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou...
Numeri 1:19...do jmenného seznamu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich...
Numeri 1:49...k Mojžíšovi: "Pokolení Levi nesčítej, nezahrnuj je do počtu synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectví...
Numeri 2:32...pochodují po svých praporech jako poslední. Toto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem...
Numeri 3:1...podle svých rodů při domě svých otců. Toto je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin mluvil s...
Numeri 3:6...k Mojžíšovi: "Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou službou při...
Numeri 3:16...všechny muže od stáří jednoho měsíce." Mojžíš je tedy podle Hospodinova rozkazu sečetl, jak mu bylo...
Numeri 3:26...do Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod do nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jeho lana...
Numeri 3:47...pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svaty; šekel je 20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a jeho...
Numeri 4:3...jejich rodů a otcovských domů. Započti každého ve věku od třiceti do padesáti let, kdo je schopen...
Numeri 4:12... které se používá ke službě ve svatyni, zabalí je do přehozu z modré látky, přikryjí je pokrývkou z...
Numeri 4:15...syny dokončí přikrývání svatých věcí a veškerého vybavení svatyně, než tábor potáhne dál, teprve tehdy...
Numeri 4:16...synů při Stanu setkávání. Eleazarovi, synu kze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z...
Numeri 4:23... Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při...
Numeri 4:25... jejich úkoly a břemena: Budou nosit plachtyhouně Příbytku, Stan setkávání, jeho pokrývku i pokrývku z...
Numeri 4:26...do Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře,...
Numeri 4:30... Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při...
Numeri 4:37...bylo jich po jejich rodech započteno 2 750. Toto je součet kehatských rodů, součet všech sloužících při...
Numeri 4:41...rodech a otcovských domech činil 2 630. Toto je součet geršonských rodů, součet všech sloužících při...
Numeri 4:45...rodech a otcovských domech činil 3 200. Toto je součet merarijských rodů, které Mojžíš s Áronem sečetl...
Numeri 5:3... kdo se poskvrnil při mrtvém. Vykažte jak muže, tak ženu, vykažte je z tábora ven, aby neposkvrnili...
Numeri 5:4...sám." Synové Izraele tak tedy učinili a vykázali je z tábora ven přesně tak, jak Hospodin pověděl Mojžíšovi....
Numeri 5:15...skutečně poskvrnila či nikoliv, přivede ji ke kzi a přinese za ni jako oběť desetinu efy ječné mouky....
Numeri 5:18...a hodí jej do vody. Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí vlasy a do rukou vloží moučnou...
Numeri 5:23...zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kz pak tyto kletby napíše na pergamen a spláchne je do...
Numeri 5:28...svém lidu kletbou. Pokud se však neposkvrnilaje čistá, bude zproštěna nařčení a bude moci počít dítě....
Numeri 5:29...zproštěna nařčení a bude moci počít dítě. Toto je zákon žárlivosti. Platí v případech, kdy se žena...
Numeri 6:13...se zruší, neboť poskvrnil své nazírství. A toto je zákon ohledně nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho...
Numeri 6:18...moučnou oběť a jeho úlitbu. Nazír si pak u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasy, znamení svého...
Numeri 6:21... Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za...
Numeri 7:3...pověření sčítáním, a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé...
Numeri 7:6...službou." Mojžíš tedy vzal vozy i býky a dal je levitům. Geršonovým synům dal vzhledem k jejich službě...
Numeri 7:10...byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své daryjeho zasvěcení a položili je před oltář. Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 8:6..."Vezmi z řad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení...
Numeri 8:7...z řad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a oni si...
Numeri 8:13...k vykoupení levitů. Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu...
Numeri 8:15...z řad synů Izraele a levité budou moji. Poté, co je očistíš a nabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do...
Numeri 8:16...z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech, kteří otvírají lůno, namísto všech...
Numeri 8:17...mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířatje . V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě,...
Numeri 8:21...se očistili od hříchu a vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za obřad...
Numeri 9:13...Hod beránka podle všech jeho ustanovení. Kdokoli je ovšem čistý a není na cestách, avšak zanedbá slavení...
Numeri 10:2...k Mojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obce a když se...
Numeri 10:29... když se vydávali na cestu. Mojžíš řekl Chobabovi, synu Midiánce Reuela, svého tchána: "Vydáváme se...
Numeri 11:12...obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid zplodil, že...
Numeri 11:14...naléhají: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám je všechny neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou...
Numeri 11:16... zabij. se nemohu dívat na své neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z izraelských...
Numeri 11:17... sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha, který je na tobě, a vložím jej na , aby nesli...
Numeri 11:20...z chřípí a zhnusí se vám, protože jste zavrhli Hospodina, který je uprostřed vás, a naříkali jste před...
Numeri 11:23... vylovit všechny ryby z moře, aby měli dost?" "Je na to snad Hospodinova ruka krátká?" odpověděl Hospodin...
Numeri 11:24... nebo ne." Mojžíš tedy vyšel ven a vyřídil Hospodinova slova lidu. Shromáždil sedmdesát stařešinů z...
Numeri 11:32...celý den a celou noc a celý následující den na nohou a sbíral křepelky. Kdo nasbíral nejméně, měl jich deset...
Numeri 12:6...A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte slovaJe-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze...
Numeri 12:7...k němu skrze sen. S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! S ním...
Numeri 12:8...je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetelně, a ne v hádankách,...
Numeri 12:10...sníh! Když se Áron otočil k Miriam a spatřil, že je malomocná, řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane! Netrestej...
Numeri 12:14...k Hospodinu: "Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby otec plivl do tváře...
Numeri 13:3...po jednom muži. to jsou samí vůdcové." A tak je Mojžíš vyslal z pouště Paran podle Hospodinova rozkazu....
Numeri 13:16... syn Makiův, z pokolení Gád. To jsou jména mužů, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem. Nunova syna...
Numeri 13:17...přejmenoval na Jozue, Hospodin je spása. Když je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zem, řekl jim:...
Numeri 13:18... potom vystupte do hor a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v bydlí. Je silný, nebo slabý? Je...
Numeri 13:19... nebo slabý? Je jich málo, nebo hodně? Jaká je země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou města,...
Numeri 13:20... v nichž sídlí? Otevřená, nebo opevněná? Jaká je to země? Úrodná, nebo chudá? Jsou v stromy, nebo ne?...
Numeri 13:27...jsme do země, do níž jsi nás poslal. Skuteč oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenže lid,...
Numeri 13:28...oplývá mlékem a medem a toto je její ovoceJenže lid, který v zemi bydlí, je silný, města jsou...
Numeri 13:31...vzhůru a obsaďme tu zem. Dokážeme ji ovládnout!" Muži, kteří šli s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu...
Numeri 14:7...obci: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumalije velmi, velmi dobrá zem! Budeme-li se Hospodinu líbit,...
Numeri 14:9...země a nám tu zem oplývající mlékem a medemJenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu země se nebojte,...
Numeri 14:10...se jich!" Celá obec se chystala ukamenovat je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu...
Numeri 14:14...to obyvatelům této země. Ti slyšeli, že tyHospodine, jsi uprostřed tohoto lidu; že ty, Hospodine, jsi...
Numeri 14:16...vybiješ, národy, které o tobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal...
Numeri 14:18...rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi laskavý, odpouštějící...
Numeri 14:45...tábor. Amalekovci a Kananejci, kteří v těch horách bydleli, tedy sestoupili, udeřili na a bili je ...
Numeri 15:10...hinu oleje a jako úlitbu půl hinu vína - to je ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Tak bude naloženo...
Numeri 15:15...stejně jako vy. Pro shromáždění i pro přistěhovalce žijícího u vás budou platit stejná pravidla. Toto...
Numeri 15:30...mít stejný zákon o neúmyslném hříchu. Pokud však kdo hřeší opovážlivě, je to rodilý Izraelita nebo...
Numeri 15:39...si připevní modrou šňůrku. Toto budou vaše třás. Když na pohlédnete, připomenete si všechna...
Numeri 15:40...smilstvu. Takto si budete připomínat všechna moje přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu. jsem...
Numeri 16:3...věhlasní muži. Srotili se proti Mojžíšovi a Áronovi a řekli jim: "Osobujete si příliš! Celá tato obec, ti...
Numeri 16:5...uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří,...
Numeri 16:7...kadidelnice, Korach a celá jeho tlupa. Zítra do nich dejte žhavé uhlí a na před Hospodinem položte...
Numeri 16:9...řekl: "Dobře poslouchejte, Leviho synovéJe vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské...
Numeri 16:11... a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu - vždyť kdo...
Numeri 16:13... syny Eliabovy, ale oni řekli: "NepůjdemeJe ti to málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem...
Numeri 16:21...a Áronovi: "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. "Ó Bože, Bože...
Numeri 16:30...stává, pak neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby je...
Numeri 16:32...nimi rozestoupila. Země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny i všechny ty, kdo byli s Korachem, i...
Numeri 17:3...se udělají tepané pláty k obložení oltáře, neboť je přinesli před Hospodina, a tak jsou posvěceny. Zůstanou...
Numeri 17:10...promluvil: "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl...
Numeri 17:19...na každého rodového vůdce jedna hůl. Necháš je ve Stanu setkávání před Truhlou svědectví, kde se s vámi...
Numeri 17:24...květy a vydala zralé mandle! Mojžíš pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédli...
Numeri 17:25... Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůlHospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před Truhlu...
Numeri 18:8...dar. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, zemře." Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil...
Numeri 18:10...to jíst jako svatosvaté, smí to jíst každý, kdo je u tebe mužského pohlaví. Co je svaté, připadne tobě....
Numeri 18:11...darují při všech obětech, které mi nabízejí zvedáním. To jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a...
Numeri 18:13...Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své zemi vypěstují a co přinesou Hospodinu,...
Numeri 18:16...tak prvorozené z nečistých zvířat. Od stáří jednoho měsíce se budou moci vyplatit. Necháš je vyplatit...
Numeri 18:17...ze skotu ani bravu ale vyplatit nenechášje to svaté. Jejich krví pokropíš oltář a jejich tuk necháš...
Numeri 18:19...příspěvky, které synové Izraele odevzdávají Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům a...
Numeri 18:23...a nezemřeli. Službu při Stanu setkávání kona jen levité, svá provinění nesou oni sami. Toto je...
Numeri 18:29...Hospodinu z nich dáte knězi Áronovi. Ze všeho, co vám bude darováno, vždy odevzdáte příspěvek...
Numeri 18:31...to moci jíst kdekoli - vy i vaše rodiny - neboť je to vaše mzda za vaši službu při Stanu setkávání. Když z...
Numeri 19:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Toto je ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni synům...
Numeri 19:9...si tělo vodou. do večera však bude nečistýkdo čistý zatím nabere popel jalovice a uloží jej na...
Numeri 19:14...nečistý, jeho nečistota zůstane na něm. Toto je zákon o člověku, který by zemřel ve stanu: Kdokoli do...
Numeri 20:13...toto shromáždění do země, kterou jim dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové Izraele svářili...
Numeri 20:25...se u Mej-meriby vzepřeli mému příkazu. Vezmi Árona i jeho syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. Svlékni...
Numeri 20:26...syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. Svlékni Áronovi roucho a obleč je jeho synu Eleazarovi. Áron pak bude...
Numeri 20:28...obce vystoupili na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl je jeho synu Eleazarovi. Tam, na...
Numeri 21:3...rukou, zničíme jejich města jako proklatá." Hospodin Izrael vyslyšel, vydal mu Kananejce a Izrael je i...
Numeri 21:16...se přimyká." Odtud pak táhli do Beéru; to je ta studna, kde Hospodin řekl Mojžíšovi: "Shromáždi lid a...
Numeri 21:30...zajatkyně Sichona, krále Emorejců. Svrhli jsme je, zničeno vše od Chešbonu k Dibonu; plenili jsme jej...
Numeri 22:3...Izrael provedl Emorejcům. Když Moáb viděl, kolik je Izraelitů, děsil se; z toho lidu ho jímala hrůza. Proto...
Numeri 22:6...přede mnou! Prosím pojď, proklej mi ten lidje na moc silný. Snad jej pak zvládnu porazit a vyhnat...
Numeri 22:12...bojovat a vyhnat jej.'" Bůh Balaámovi řekl: "Nechoď s nimi. Neproklínej ten lid, neboť je požehnaný!"...
Numeri 23:13...abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na se mnou podívat odjinud. Uvidíš...
Numeri 23:21...v Jákobovi, nejsou na dohled těžkosti v IzraeliHospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet královské...
Numeri 23:22...s ním, jsou u něj slyšet královské fanfáry! Bůhje z Egypta vyvedl je, je pro silou rohů buvolích....
Numeri 23:27...Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je...
Numeri 24:8...Agaga vyvýšen, jeho království se pozvedne. Bůhje vyvedl je z Egypta, je pro silou rohů buvolích....
Numeri 24:20... pronesl tuto průpověď: "První mezi národy je Amalek, jeho koncem je však věčná záhuba." Když spatřil...
Numeri 24:21...Kenijce, pronesl tuto průpověď: "Tvůj příbytek je pevný, na skále leží hnízdo tvé. Přesto však přijde...
Numeri 24:24...kyperských břehů porobí Ašura, porobí Hebera, i je však čeká věčná záhuba!" Nato Balaám vstal a odešel...
Numeri 25:2... začal lid smilnit s místními Moábkami. Ty je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a...
Numeri 25:4... Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvemHospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a...
Numeri 25:8...za tím Izraelcem do vnitřní části stanu a oba je probodl - onoho Izraelce i tu ženu k jejímu podbřišku...
Numeri 25:17...promluvil k Mojžíšovi: "Napadte Midiánce a bijte je, neboť oni lstivě napadli vás....
Numeri 26:2...obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských domů každého, kdo je v Izraeli schopen...
Numeri 26:10...Hospodinu. Tehdy země otevřela ústa a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa pomřela a oněch 250 mužů...
Numeri 26:51...po svých rodech. Čítaly 45 400 mužů. Toto je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužů. Hospodin...
Numeri 26:53...promluvil k Mojžíšovi:  je těmto rodům přiděleno dědičné území podle počtu...
Numeri 26:57...rozděleno losem, malému či velkému. Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z něj rod...
Numeri 27:11...jeho dědictví bratrům jeho otce. Kdyby ani jeho otec neměl bratry, přidělíte jeho dědictví nejbližšímu...
Numeri 27:14...tvůj bratr Áron. To proto, že jste se vzepřeli mu příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do...
Numeri 27:17...tvorstva! Opatři této obci někoho, kdo by před nimi vycházel i vcházel, kdo by je vyváděl i uváděl, aby...
Numeri 27:18...Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův, je muž, ve...
Numeri 28:3... mou ohnivou oběť, mou příjemnou vůni. Řekni jim: Toto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu...
Numeri 28:6...zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje. To je stálá zápalná oběť, ustanovená na hoře Sinaj jako...
Numeri 28:10...mouky zadělané olejem s příslušnou úlitbou. To je sobotní zápalná oběť - tu přinášejte kromě stálé zápalné...
Numeri 28:13...býčku, dvě desetiny k jednomu beranu a po deseti ke každému beránku. To je zápalná oběť, připravená jako...
Numeri 28:14...jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K nim náleží tyto úlitby: půl hinu vína na býčka, třetina...
Numeri 28:15... Kromě stálé zápalné oběti a příslušné úlitby  je obětován také jeden kozel jako oběť za hřích."...
Numeri 28:24...oběti, která patří ke stálé zápalné oběti. Stej tak budete po sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé...
Numeri 29:1... Rovněž tak úlitby, které k nim náleží." "Prvního dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte...
Numeri 30:13...všechny její sliby i závazky platit. Pokud by je však manžel v den, kdy o tom uslyší, zrušil, pak nic ze...
Numeri 30:15...potvrdí, anebo zruší její muž. Pokud by však k tomu do příštího dne nic nenamítal, pak tím potvrdil...
Numeri 30:16...neboť v den, kdy o nich uslyšel, mlčel. Pokud by je zrušil později, ponese vinu." Toto jsou pravidla, která...
Numeri 31:6... 12 000 mužů vyzbrojených k boji. Mojžíš je vyslal do boje po tisíci z každého pokolení a s nimi...
Numeri 31:7...s trubkami k troubení v ruce. Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili...
Numeri 31:21...z kozí srsti i každý předmět ze dřeva." Kz Eleazar pak řekl bojovníkům, kteří byli v bitvě:...
Numeri 31:54...ovšem kořistili každý pro sebe.) Mojžíš a kz Eleazar od vůdců tisíců a stovek to zlato přijali a...
Numeri 32:4... Eleale, Sebam, Nebó a Beon, země, kterou Hospodin dobyl pro izraelskou obec, je země vhodná pro...
Numeri 32:8...dal? Totéž udělali vaši otcové, když jsem je vyslal z Kádeš-barné, aby prohlédli zem. Došli k...
Numeri 32:13... a Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a nechal je...
Numeri 32:15...Hospodinův planoucí hněv proti IzraeliJestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na poušti...
Numeri 32:17...půjdeme v plné zbroji v čele synů Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich místo. Naše děti zatím zůstanou v...
Numeri 32:41... usadil. Manasesův syn Jair pak vytáhl, dobyl jejich vesnice a nazval je Chavot-jair, Jairovy vesnice....
Numeri 32:42...Jairovy vesnice. Také Noba vytáhl, dobyl Kenatjeho vesnice a nazval je svým jménem: Noba. Toto jsou...
Numeri 34:13...všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji losem! Hospodin přikázal, aby...
Numeri 35:16...každý, kdo někoho neúmyslně zabil. Udeří-li kdo někoho železným předmětem tak, že dotyčný zemře, je...
Numeri 35:17...do ruky kámen, kterým lze zabít, a udeří koho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí...
Numeri 35:18...ruky dřevěný předmět, kterým lze zabít, a udeří koho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah musí...
Numeri 35:21...něco úmyslně hodí tak, že dotyčný zemře, anebo koho z nepřátelství udeří pěstí tak, že dotyčný zemře,...
Deuteronomium 1:10...jsem vám řekl: "Nemohu vás dále nést sámHospodin, váš Bůh, vás rozmnožil. Pohleďte, dnes je vás...
Deuteronomium 1:13...ve svých kmenech moudré, rozvážné a zkušené muže, abych je učinil vašimi vůdci." Odpověděli jste mi:...
Deuteronomium 1:14...vašimi vůdci." Odpověděli jste mi: "Co navrhuješ, je dobré." Vzal jsem tedy představitele vašich kmenů,...
Deuteronomium 1:15...představitele vašich kmenů, moudré a zkušené muže, a ustanovil jsem je za vaše vůdce, za správce nad...
Deuteronomium 1:20... Tehdy jsem vám řekl: "Přišli jste k pohoří Emorejců - Hospodin, náš Bůh, nám je dává. Pohleď,...
Deuteronomium 1:25...údolí Eškol. Když prozkoumali zem, vzali s sebou co z jejího ovoce a přinesli je nám. Poté nám podali...
Deuteronomium 1:28...nás připravili o odvahu, když řekli: ‚Ten lid je silnější a vyšší než my, města jsou veliká a opevněná ...
Deuteronomium 2:7... kterou vypijete, jim proto zaplatíte stříbremHospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém...
Deuteronomium 2:11... silný a početný lid, vysoký jako Anakovci. Stej jako Anakovci se i oni počítali za Refajce, ale Moábští...
Deuteronomium 2:12...Moábští je nazývali Emejci. Na Seíru zase původ bydleli Chorejci, ale synové Ezauovi je vyhnali,...
Deuteronomium 2:15...vymřelo, jak jim Hospodin přísahal. Ruka Hospodinova byla vskutku proti nim a do posledního je...
Deuteronomium 2:20...(I toto území bývá počítáno k zemi Refajců. Původ tam bydleli Refajci - Amonci je ovšem nazývali Zamzumci...
Deuteronomium 2:21...- mohutný a početný lid, vysoký jako AnakovciHospodin je však před nimi vyhladil, takže je vyhnali a...
Deuteronomium 2:22...pro syny Ezauovy bydlící na Seíru, když před nimi vyhladil Chorejce, takže je vyhnali a usadili se na...
Deuteronomium 2:30...nám dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít svým územím. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 2:36...Gileád nebylo tvrze, která by před námi obstálaHospodin, náš Bůh, nám je všechny dal. Nepřiblížil ses ale...
Deuteronomium 3:3...králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu." Hospodin, náš Bůh, tehdy vydal do našich rukou i bášanského...
Deuteronomium 3:6...veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému králi...
Deuteronomium 3:11...bášanského království. (Bášanský král Og byl jediný, kdo zbyl z přežívajících Refajců. Ano, jeho lože je...
Deuteronomium 3:25...přejít Jordán, spatřím tu krásnou zem, která je za ním, ty krásné hory a Libanon!" Hospodin se ale na ...
Deuteronomium 4:5...všichni naživu. Pohleď, učím vás pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj Bůh, svěřil, abyste je...
Deuteronomium 4:6...v zemi, kterou přicházíte obsadit. Řiďte se jimi, dodržujte je a ostatní národy uvidí vaši moudrost a...
Deuteronomium 4:7...- který mocný národ bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A který mocný...
Deuteronomium 4:8...voláme? A který mocný národ pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je celý tento Zákon, který vám...
Deuteronomium 4:14... jež napsal na dvě kamenné desky. Tenkrát mi Hospodin přikázal, abych vás učil těmto pravidlům a zákonům...
Deuteronomium 4:19...celý nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je věnoval...
Deuteronomium 4:20...Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, ale vás Hospodin vzal a vyvedl z tavicí pece, z Egypta. Tak jste se...
Deuteronomium 4:24...podobě, což ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázalHospodin, tvůj Bůh, je stravující oheň, žárlivě milující...
Deuteronomium 4:31...k Hospodinu, svému Bohu, a budeš jej poslouchatHospodin, tvůj Bůh, je soucitný Bůh - nenechá a...
Deuteronomium 4:35...vás? Tobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal...
Deuteronomium 4:39...ji za dědictví, jak se to právě dnes děje. Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh;...
Deuteronomium 4:44...Gád a Golan v Bášanu pro pokolení Manases. Toto je Zákon, který Mojžíš předložil synům Izraele. Toto jsou...
Deuteronomium 4:48...Jordánu: od Aroeru na břehu potoka Arnon hoře Sirion (což je Hermon) a celou východní stranu...
Deuteronomium 5:1...úbočím Pisgy. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, pravidla a zákony, které vám dnes...
Deuteronomium 5:14...a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu....
Deuteronomium 5:22...svému bližnímu vůbec nic." Tato slova promluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je...
Deuteronomium 5:31...mne. Sdělím ti všechna přikázání, pravidla a zákony, jimž je budeš učit, aby je dodržovali v zemi, kterou...
Deuteronomium 6:1... A toto jsou ta přikázání, pravidla a zákony. Hospodin, váš Bůh, mi přikázal, vás jim učím,...
Deuteronomium 6:3... která ti udílím, abys byl dlouho živ. Slyš je, Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a...
Deuteronomium 6:4...to řekl Hospodin, Bůh tvých otců. Slyš, IzraeliHospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj...
Deuteronomium 6:7...ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po...
Deuteronomium 6:8...po cestě, uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je na...
Deuteronomium 6:9...jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 6:15...cizí bohy, žádné z bohů okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě...
Deuteronomium 6:18...svědectví a pravidla, která ti vydal. Čiň, co je v Hospodinových očích správné a dobré. Pak se ti povede...
Deuteronomium 6:24...s přísahou zaslíbil našim otcům. Tehdy nám Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito pravidly...
Deuteronomium 6:25...dobře a tak je tomu dnes. Naše spravedlnost je v tom, abychom před Hospodinem pečlivě dodržovali...
Deuteronomium 7:2...- sedm národů větších a mocnějších, než jsi tyHospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a tak je...
Deuteronomium 7:9... z ruky egyptského krále faraona. Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající...
Deuteronomium 7:10...jej milují a dodržují jeho přikázání. Těm, kdo jej nenávidí, však odplácí osobně, aby je vyhubil. Nebude...
Deuteronomium 7:11...- tomu, kdo jej nenávidí, odplatí osobně. Zachovávej tedy přikázání, pravidla a zákony, jež ti dnes...
Deuteronomium 7:17... Možná si v srdci řekneš: "Tyto národy jsou početnější než - jak je budu moci vyhnat?" Neboj se jich! Jen...
Deuteronomium 7:21...z těch, kdo se před tebou skryli. Nemějnich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 7:22...tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný BůhHospodin, tvůj Bůh, před tebou ty národy vytlačí postupně;...
Deuteronomium 7:23... aby se proti tobě nerozmnožila divoká zvěřHospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, a budou žít v naprosté...
Deuteronomium 7:24... dokud nebudou vyhlazeni. Vydá do tvých rukoujejich krále, takže vymažeš jejich jméno pod nebem. Žádný...
Deuteronomium 7:25...před tebou neobstojí, všechny je vyhladíš. Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu,...
Deuteronomium 8:2...tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou  Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby...
Deuteronomium 8:9...a v ničem nebudeš mít nedostatek, do zemějejíž kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď. Tam...
Deuteronomium 8:18...síle jsem se takto vzmohl," ale pamatuj na Hospodina, svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu,...
Deuteronomium 9:3..."Kdo obstojí proti synům Anakovým?" Dnešního dne tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před...
Deuteronomium 9:4...a rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin řekl.  je však Hospodin, tvůj Bůh, před tebou zažene, neříkej si v...
Deuteronomium 9:13... kterou jsem jim přikázal: odlili si modlu!" Hospodin mi tehdy řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je...
Deuteronomium 9:14...tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech ,  je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, ale z tebe...
Deuteronomium 9:17... váš Bůh! Vzal jsem ty dvě desky, oběma rukama je zahodil a před vašima očima je roztříštil. Vrhl jsem se...
Deuteronomium 9:28... Jinak v zemi, odkud jsi nás vyvedl, řeknou: ‚Hospodin je vyvedl, aby je pozabíjel na poušti, protože je...
Deuteronomium 9:29... kterou jim slíbil, a protože je nenáviděl!' Oni jsou přece tvůj lid a tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou...
Deuteronomium 10:2... na ty desky napíšu slova, která byla na och prvních deskách, jež jsi roztříštil, a ty je uložíš do...
Deuteronomium 10:4...nápis jako předtím, totiž Desatero, které vám Hospodin vyhlásil z prostředku ohně na oné hoře v den...
Deuteronomium 10:9...žádný podíl ani dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jeho dědictvím, jak mu to Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 10:14... která ti dnes udílím pro tvé dobro. HleHospodinu, tvému Bohu, patří nebe i nebesa nebes, země i...
Deuteronomium 10:15...i vše, co je na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul svou láskou. Ze všech národů vyvolil...
Deuteronomium 10:17...svá neobřezaná srdce a nebuďte tvrdošíjníHospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, veliký, mocný a...
Deuteronomium 10:21...k němu se přimkni a v jeho jménu přísahej. To on je tvou chloubou, to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi...
Deuteronomium 10:22...do Egypta v počtu sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, tak rozmnožil, že je vás teď jako...
Deuteronomium 11:4...na faraonovi a celé jeho zemi. Vy víte, co Hospodin udělal s egyptským vojskem, s jeho koni i vozy -...
Deuteronomium 11:6... syna Rubenova - země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny, jejich stany i všechno živé, co šlo za...
Deuteronomium 11:11...zelinářskou zahradu. Země, kterou jdete obsaditje země hor a údolí, zavlažovaná nebeským deštěm. Je to...
Deuteronomium 11:12...země hor a údolí, zavlažovaná nebeským deštěmJe to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina,...
Deuteronomium 11:18...si tato slova v srdci a v duši, přivažte si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Vyučujte jim...
Deuteronomium 11:20...jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Napiš je na veřejích svého domu i na svých branách. Pak budete vy...
Deuteronomium 12:12... které jste přislíbili Hospodinu. Tam se před Hospodinem, svým Bohem, radujte se svými syny a dcerami, se...
Deuteronomium 12:15... Porážet dobytek a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli...
Deuteronomium 12:18...ani obětní příspěvky z práce svých rukou. Smíš je jíst pouze před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které...
Deuteronomium 12:20...budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity.  Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a...
Deuteronomium 12:21...chuti. I když budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš...
Deuteronomium 12:22...Smíš je jíst ve svém městě podle své chuti. Smíš je jíst stejně, jako se gazela či jelen; smí je jíst...
Deuteronomium 12:23...či jelen; smí je jíst nečistý stejně jako čistýJen se utvrď v tom, abys nejedl krev - vždyť krev, to je...
Deuteronomium 12:25...krev, nech ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobě i tvým dětem se povede šťastně, když budeš...
Deuteronomium 12:28...ti udílím. Tobě i tvým dětem se povede šťast navěky, když budeš v očích Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 12:29... svého Boha, dělat, co je dobré a správnéHospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy, které jdeš...
Deuteronomium 12:30...se na pozoru i poté, co budou vyhlazeni. Nesmíš je následovat do pasti - nevyhledávej jejich bohy. Neříkej:...
Deuteronomium 13:6...se přimkněte. Takový prorok nebo vykladač snů  je popraven, neboť nabádal k odpadnutí od Hospodina, vašeho...
Deuteronomium 13:16...že ve tvém středu byla spáchána taková ohavnostmusíš obyvatele toho města pobít mečem. To město se vším,...
Deuteronomium 13:17...dobytek musíš pobít mečem. Veškerou kořistněj shromáždi doprostřed jeho náměstí a spal to město i s...
Deuteronomium 13:19...s přísahou zaslíbil tvým otcům. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha, zachovávej všechna jeho přikázání,...
Deuteronomium 14:25...toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal, můžeš je zpeněžit. Peníze zavaž, vezmi s sebou a vydej se k místu...
Deuteronomium 14:27...svou rodinou. Nezanedbávej ovšem levitu, který je ve tvém městě, neboť u tebe nemá žádný podíl ani...
Deuteronomium 14:28... Každý třetí rok vezmi všechny desátky z úrody toho roku a slož je ve svém městě. Přijde levita (jenž u tebe...
Deuteronomium 15:2...sedmý rok budeš promíjet dluhy. Promíje dluhů se bude dít takto: Každý věřitel promine svému...
Deuteronomium 15:11...nikdy nepřestanou být chudí, přikazuji ti: "Ochotně nabízej pomoc svému bratru - tomu, kdo je ve tvé zemi...
Deuteronomium 15:16...ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobře, pak vezmeš...
Deuteronomium 15:20...a prvorozeného beránka nestříhej. Každý rok je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na...
Deuteronomium 16:11...ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se...
Deuteronomium 16:16...náležitě oslav! Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým...
Deuteronomium 17:1...- to Hospodin, tvůj Bůh, nenávidí! Neobětuj Hospodinu, svému Bohu, býka ani berana, na němž by byla...
Deuteronomium 17:5...v Izraeli byla spáchána taková ohavnost, vyvedeš muže nebo ženu, kteří tu špatnost spáchali, ke svým branám...
Deuteronomium 17:6...a ukamenuješ je k smrti. Ten, kdo zemřít,  je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nesmí...
Deuteronomium 18:2... Nebudou mít dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jejich dědictvím, jak jim pověděl. Toto budou...
Deuteronomium 18:12...ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá co takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli...
Deuteronomium 19:1... Onen prorok mluvil opovážlivě. Neboj se ho.  Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření národy; Hospodin,...
Deuteronomium 20:1... ruka za ruku, noha za nohu. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš koně, vozy a více lidu,...
Deuteronomium 20:8...si ji někdo jiný." Správcové pak k lidu promluví ještě takto: "Kdo se bojí? Kdo je malomyslný? se vrátí...
Deuteronomium 20:10...velitele oddílů. Když přitáhneš k městu, abys je dobýval, nejprve mu nabídni mír. Pokud nabídnutý mír...
Deuteronomium 20:12...nepřijmou a začnou s tebou bojovat, oblehni je, a je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do tvých rukou, pobij...
Deuteronomium 20:13...a začnou s tebou bojovat, oblehni je, a  je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do tvých rukou, pobij ostřím...
Deuteronomium 20:19...proti Hospodinu, svému Bohu. Budeš-li ve válce které město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič...
Deuteronomium 21:3...k okolním městům a zjistili, které město je k mrtvému nejblíže. Stařešinové toho města vezmou...
Deuteronomium 21:5...neselo, a tam zlomí vaz. Potom přistoupí kží, Leviho synové (neboť je Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil,...
Deuteronomium 21:9...zproštěni viny za tu krev. Takto odstraníš nevin prolitou krev ze svého středu, neboť uděláš, co je v...
Deuteronomium 21:10...Hospodinových očích správné. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin ti je vydá do rukou,...
Deuteronomium 21:17... přizná prvorozenství synu nemilované a  mu dvojnásobný díl z celého dědictví. Protože je prvotinou...
Deuteronomium 21:18...mužství, náleží právo prvorozenství jemu. Když kdo bude mít svéhlavého a vzpurného syna, který...
Deuteronomium 21:20...městskými stařešiny. Těm řeknou: "Tento náš syn je svéhlavý a vzpurný. Neposlouchá nás, jen hoduje a pije."...
Deuteronomium 21:23...zločin a bude popraven pověšením na kůl,  jeho tělo nezůstane na kůlu. Musíš je pochovat ještě téhož...
Deuteronomium 22:1...tvůj Bůh, dává za dědictví! Když uvidíš bloudícího býka či ovci svého bratra, nebuď lhostejný, ale poctivě...
Deuteronomium 22:2...zpět. Pokud tvůj bratr nebydlí poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů, u tebe zůstane,...
Deuteronomium 22:5...jej pomoz zvednout. Žena se nesmí oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému...
Deuteronomium 22:17...muži. On si ji ale zprotivil a teď ji očerňuje. Prý: ‚Zjistil jsem, že tvá dcera není panna.' Zde je...
Deuteronomium 22:19...ho. Za to, že pomlouval izraelskou pannumu uloží pokutu sto šekelů stříbra a dají je otci dívky....
Deuteronomium 22:24...muži, a vyspí se s , vyveďte oba k městské brá a ukamenujte je k smrti - dívku proto, že ve městě...
Deuteronomium 22:26...ten muž. Dívku netrestej, nezaslouží si smrtJe to, jako když někdo napadne a zavraždí svého bližního....
Deuteronomium 23:15...vyhrabeš jím důlek a potom své výkaly přikryješHospodin, tvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby...
Deuteronomium 23:25... svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti,...
Deuteronomium 24:5... dává za dědictví! Kdo se nedávno oženil, necho do boje a není povoláván k žádné službě. Na jeden rok...
Deuteronomium 24:14... tvým Bohem. Nevykořisťuj nádeníka, chudého a potřebného, je to tvůj bratr anebo se do...
Deuteronomium 24:15...města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem slunce mu vyplať mzdu. Vždyť je chudý,...
Deuteronomium 24:20...ruku. Když budeš střásat své olivy, znovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci, sirotku a vdově....
Deuteronomium 24:21... Když budeš sbírat hrozny na své vinici, znovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci, sirotku a vdově....
Deuteronomium 25:1... se jdou nechat rozsoudit k soudu. Soudci zjednají právo tomu, kdo je v právu, a viníka odsoudí....
Deuteronomium 25:16...činí tyto věci, kdokoli se dopouští křivdyje před Hospodinem, tvým Bohem, ohavný! Pamatuj, co ti...
Deuteronomium 26:2...ji a usadíš se v , odděl prvotiny všech plodůjež sklidíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vlož...
Deuteronomium 26:12... co ti Hospodin, tvůj Bůh, dal. Když budeš třetího roku, v roce desátků, dokončovat odvod všech desátků ze...
Deuteronomium 26:16...- tu zemi oplývající mlékem a medem!" Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazuje, abys dodržoval...
Deuteronomium 27:4... přejdete Jordán, vztyčte tyto kameny na hoře Ebal a nabělte je vápnem. Postav tam oltář Hospodinu,...
Deuteronomium 27:7...oběti. Přineseš také pokojné oběti, budeš je tam jíst a radovat se před Hospodinem, svým Bohem. Na ty...
Deuteronomium 28:26...veškeré ptactvo i divá zvěř a nebude, kdo by je odháněl. Hospodin raní egyptskými vředy, nádory,...
Deuteronomium 28:38... pořekadlo a posměšek. I když na poli zaseješ spoustu zrní, sklidíš málo; sežerou je kobylky. I když...
Deuteronomium 28:39...je kobylky. I když vysázíš vinice a budeš je obdělávat, nebudeš mít víno k pití ani skladování;...
Deuteronomium 28:55...sevřou ve všech tvých městech, nedá nikomu ani kousek masa svých dětí. Bude je pojídat, protože mu...
Deuteronomium 28:57... tví nepřátelé sevřou ve tvých městechje tajně sní! Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova...
Deuteronomium 29:6... Když jste došli sem, vytáhl proti vám do boje chešbonský král Sichon a bášanský král Og, ale porazili...
Deuteronomium 29:8... Gádovým a polovině kmene Manasesova. Zachovávejte slova této smlouvy. Plňte je, a bude se dařit...
Deuteronomium 29:24...A dostanou odpověď: "Protože opustili smlouvu Hospodina, Boha svých otců, kterou s nimi uzavřel, když je...
Deuteronomium 29:27...na ni každé prokletí zapsané v této knizeHospodin je v zuřivém hněvu a hrozném rozlícení vyrval z...
Deuteronomium 30:1... Všechny tyto věci, požehnání i prokletíjež ti předkládám, na tebe přijdou. Kdekoli budeš mezi...
Deuteronomium 30:12...abys říkal: "Kdo z nás vystoupí na nebe, aby nám je odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?"...
Deuteronomium 30:13... abys říkal: "Kdo z nás se vydá za moře, aby nám je odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?"...
Deuteronomium 30:14...je, abychom je mohli plnit?" Naopak, to slovo je ti velmi blízké - je ve tvých ústech a ve tvém srdci....
Deuteronomium 31:2...Mojžíš domluvil tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále vycházet a...
Deuteronomium 31:5...a Ogem, které vyhladil, i s jejich zemí. ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá, naložte s nimi přesně podle...
Deuteronomium 31:17... kterou jsem s nimi uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj hněv; opustím je a skryji před nimi svou...
Deuteronomium 31:20...mi ta píseň byla svědkem proti synům Izraele.  je přivedu do země oplývající mlékem a medem, kterou jsem s...
Deuteronomium 31:21...mnou pak pohrdnou a mou smlouvu zruší.  je pak potkají hrozné pohromy a soužení, bude tato píseň...
Deuteronomium 31:26...Hospodinovy smlouvy: "Vezměte tuto knihu Zákona a uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina, našeho Boha...
Deuteronomium 31:28...vámi. Čím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke m všechny stařešiny svých kmenů a své správce, abych jim...
Deuteronomium 32:2... země, výroky úst mých. Kéž se naučení lije jako déšť, kéž se jak rosa snáší moje řeč, kéž je jak...
Deuteronomium 32:4...provolám - chvalte velebnost našeho Boha! On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé...
Deuteronomium 32:9...synů Izraele hranice ostatním lidem vymezilHospodinův lid je jeho dědictví, Jákob je jeho vlastní...
Deuteronomium 32:11...svými mladými, křídly rozpjatými v pádu chytí je a dál je nese na svých perutích. Hospodin sám je takto...
Deuteronomium 32:12...v pádu chytí je a dál je nese na svých perutíchHospodin sám je takto provázel, žádný cizí bůh nebyl s ním!...
Deuteronomium 32:13...země, úrodou pole aby sytil se. Medem ze skály je napájel, olejem ze skály přetvrdé, smetanou od krav i...
Deuteronomium 32:14... smetanou od krav i mlékem koz. Těmi nejlepšími jehňaty je sytil, berany i kozly z Bášanu, pšeničnou moukou...
Deuteronomium 32:17... Obětovali ďáblům, a ne Bohu, těm novým bohůmjež nikdy neznali, těm, co nedávno se objevili - vaši...
Deuteronomium 32:19..., na Boha, svého rodiče, jsi zapomnělHospodin to viděl! Odmítl je, na své syny a dcery dostal...
Deuteronomium 32:21... svými marnostmi. Nelidem proto vzbudím jejich žárlení, nerozumným národem je popudím. vzplanul...
Deuteronomium 32:23...i její úrodu, zapálí i horské základy! Zavalím je samým neštěstím, své šípy na vystřílím. Hladem ...
Deuteronomium 32:24...šípy na vystřílím. Hladem budou vysílenihorečkou stráveni i morem urputným, pak na pošlu zuby...
Deuteronomium 32:26...děťátkem i mužem v šedinách! Zamýšlel jsem, že je rozdrtím, jejich památku že mezi lidmi vyhladím. Děsím...
Deuteronomium 32:27... Děsím se ale zpupnosti nepřítele, jak si to jejich protivníci vyloží. Že řeknou: ‚To naše ruka přemohla...
Deuteronomium 32:28...je, to vůbec neudělal Hospodin!'" Ten národ úpl ztratil soudnost, docela cizí je mu rozumnost. S trochou...
Deuteronomium 32:30... porozuměli by, jak dopadnou. Jak to, že jeden jich honí tisíce a dva jich obrátí deset tisíc na...
Deuteronomium 32:32...Skála naše, to mohou naši nepřátelé dosvědčitJejich réva je z révy sodomské, původem z vinic Gomory....
Deuteronomium 32:33...jsou jedovaté, jejich plody plné hořkostiJejich víno je dračí utrejch, jed zmijí, ten nejprudší....
Deuteronomium 32:35... zapečetěno v mých sklepích vybraných?  je pomsta, zjednám odplatu! Noha jim uklouzne v čas...
Deuteronomium 32:36...se, jejich úděl je pro připraven!" AnoHospodin bude svůj lid hájit a nad svými služebníky se...
a další...

Slova obsahující je: abišaje (4) abišajem (5) achasbaje (1) achumaje (1) aje (9) ajem (8) amasaje (1) aramejec (2) ataje (2) báje (1) bájemi (2) bartoloměje (2) barzilaje (7) barzilajem (1) běduje (2) běduješ (1) beroje (2) bigvaje (2) bije (8) biješ (3) boje (113) bojem (4) bojeschopné (2) bojeschopní (10) bojeschopný (4) bojeschopných (9) bojeschopným (1) bojuje (11) bojujete (2) buduje (6) budujete (2) burcuje (1) cesareje (15) cestuješ (1) coreje (4) čaroděje (5) daruje (5) daruješ (2) darujete (1) děje (42) děkuje (3) děkujeme (5) děkuješ (1) dobíjel (1) dodržuje (4) dodržujeme (2) dodržuješ (1) dodržujete (1) dohaduje (1) dohadujete (4) dojedl (1) dojel (4) dojem (2) dokazuje (2) dopřeje (6) dosahuje (3) dosahujete (1) dospěje (3) dospěješ (1) dosvědčuje (6) dosvědčujete (1) doufaje (1) dozraje (1) dožijeme (1) drancujete (1) důvěřuje (3) dvoje (4) efaje (1) emorejec (2) fackuje (1) galileje (30) galilejec (3) gibeje (24) goje (1) háje (8) hájemství (1) hebreje (3) hegaje (1) hnoje (3) hoduje (4) hraje (1) hřeje (1) chaldeje (3) chaldejec (1) cheldaje (1) chušaje (3) chvěje (10) chvějete (1) chybujeme (1) idumeje (1) ije (2) itureje (1) janaje (1) je (6538) jearim (8) jearimské (1) jearimští (1) jearimu (11) jeberechiášova (1) jebus (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |