Ježíši

Hledám pøesnì 'ježíši'. Nalezeno 95 veršù. Další varianty: ježíšovi (14) ježíši (95) ježíšem (39) ježíše (261) ježíš (581)
Matouš 14:1...mnoho zázraků. V tu dobu uslyšel zprávuJežíši i tetrarcha Herodes. "To je Jan Křtitel!" řekl svým...
Matouš 14:29...vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišelJežíši. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a...
Matouš 15:1... A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven. TehdyJežíši přišli znalci Písma a farizeové z Jeruzaléma. "Proč...
Matouš 26:49...políbím. Toho se chopte." Ihned přistoupilJežíši a políbil ho se slovy: "Buď zdráv, Rabbi!" Ježíš mu...
Marek 1:1...dny do skonání světa." Počátek evangeliaJežíši Kristu, Božím Synu. Jak je psáno u proroka Izaiáše:...
Marek 1:24...nečistým duchem. Vykřikl: "Ach, co je ti do násJežíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi -...
Marek 5:7...ním na kolena. Hlasitě vykřikl: "Co je ti do Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Pro Boha zapřísahám,...
Marek 5:27...nepomohlo a bylo čím dál hůř. Když uslyšelaJežíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha....
Marek 10:47...Bartimeus, syn Timeův. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův,...
Marek 11:7...řekl, nechali je. Potom to oslátko přivedliJežíši, přikryli je svými plášti a on si na sedl. Mnozí...
Marek 14:55...u ohně. Vrchní kněží s celou Veleradou pak proti Ježíši hledali svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti,...
Lukáš 4:34...a ten hlasitě vykřikl: "Ach, co je ti do násJežíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi -...
Lukáš 7:3... kterého si velmi cenil. Když uslyšelJežíši, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel...
Lukáš 8:28...ani nebydlel v domě, ale v hrobkách. Když uviděl Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal: "Co...
Lukáš 8:35... Lidé se šli podívat, co se stalo. Když přišliJežíši a našli toho muže, z něhož vyšli démoni, jak sedí u...
Lukáš 8:41...muž jménem Jairus, představený synagogy. Padl Ježíši k nohám a prosil ho, aby s ním šel domů. Měl totiž...
Lukáš 8:44...uzdravit. Když se ale zezadu přiblížilaJežíši a dotkla se cípu jeho roucha, její krvácení ihned...
Lukáš 17:13... Zůstali stát opodál a hlasitě volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Když je uviděl, řekl...
Lukáš 18:38... že tudy jde Ježíš Nazaretský, začal křičet: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ti, kdo šli...
Lukáš 19:35...ho potřebuje," odpověděli. Odvedli oslátkoJežíši, přikryli je svými plášti a Ježíše posadili na . A...
Lukáš 24:19...těchto dnech stalo!" "O čem?" zeptal se jich. "O Ježíši Nazaretském," odvětili. "Byl to prorok mocný ve...
Jan 1:42...(což je v překladu Kristus) a přivedl hoJežíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: "Ty jsi Šimon, syn...
Jan 19:33... kteří byli ukřižováni s ním. Když ale přišliJežíši a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy. Jeden...
Skutky 4:27...a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož jsi pomazal, a provedli, co tvá ruka a tvá...
Skutky 7:59... Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha." Klesl na kolena a hlasitě...
Skutky 11:20...příchodu do Antiochie oslovili evangeliem o Pánu Ježíši také Řeky. Hospodinova ruka byla s nimi a veliké...
Skutky 18:25...cestou, a tak vroucně mluvil a přesně učilJežíši. Znal však jenom Janův křest. Když začal směle...
Skutky 25:19...toho jejich náboženství a o nějakém mrtvém Ježíši, o kterém Pavel tvrdil, že žije. Protože se v těch...
Skutky 28:23...je z Mojžíšova zákona a Proroků přesvědčovalJežíši. Někteří se jeho slovy dali přesvědčit, ale jiní...
Skutky 28:31... Kázal o Božím království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší smělostí a bez překážek. Pavel...
Římanům 1:4...ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých - o našem Pánu Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo...
Římanům 3:24...jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v...
Římanům 5:11...to; chlubíme se samotným Bohem díky našemu PánuJežíši Kristu, který nás s ním usmířil. Hřích přišel na...
Římanům 6:11...považujte za mrtvé hříchu a živé Bohu v Kristu Ježíši. Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout...
Římanům 6:23...smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Nevíte snad, bratři (mluvím přece k...
Římanům 8:1...není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši totiž...
Římanům 8:2...v Kristu Ježíši. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti. Co bylo...
Římanům 8:39...nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu! Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i ...
Římanům 14:14...bratra ničím neurazit a nepohoršit. Vím a v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o...
Římanům 15:17...svatým. Pokud jde o službu Bohu, mám se v Kristu Ježíši čím chlubit. Neodvážil bych se něco říkat, kdyby to...
Římanům 16:3...Priscillu s Akvilou, spolupracovníky v Kristu Ježíši, kteří pro nasadili vlastní krk, takže jsem jim...
1. Korintským 1:2...církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým a také všem, kdo na jakémkoli...
1. Korintským 1:4...za to, jaké Boží milosti se vám dostalo v Kristu Ježíši: byli jste v něm obohaceni v každém ohledu, každým...
1. Korintským 1:30...nikdo nechlubil. Jen díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha, naší...
1. Korintským 4:15...to , kdo vás skrze evangelium zplodil v Kristu Ježíši, a tak vás prosím, řiďte se mým příkladem...
1. Korintským 4:17...v Pánu, který vám připomene způsoby v Kristu Ježíši, jak je učím v každé církvi, kam přijdu. Někteří se...
1. Korintským 12:3...nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit "Ježíš je Pán,"...
1. Korintským 15:31...Při chloubě, kterou mám ve vás v Kristu Ježíši, našem Pánu, prohlašuji, že denně čelím smrti. K...
1. Korintským 15:57...díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a...
1. Korintským 16:24...s vámi. láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši. Pavel, podle Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a...
Galatským 2:4... aby vyslídili svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši, a aby nás zotročili. Ani na chvíli jsme jim...
Galatským 3:14... aby tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení...
Galatským 3:28... muž nebo žena - všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a...
Galatským 5:6...skrze Ducha, na základě víry. V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na...
Galatským 5:24...se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony...
Galatským 6:17... Jizvy na mém těle jsou znamením, že patřím Ježíši. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem,...
Efeským 1:1...bratři. Amen. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kristu Ježíši:...
Efeským 2:6...ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil...
Efeským 2:7...Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství...
Efeským 2:10... Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil,...
Efeským 2:13...a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky...
Efeským 3:6...těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu Ježíši. Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží...
Efeským 3:11... Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu - v něm a skrze víru v něj máme možnost...
Efeským 3:21... Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen. Jako vězeň v...
Efeským 4:21...jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která jeJežíši, odhoďte svůj dřívější způsob života i to staré...
Filipským 1:1...Amen. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech...
Filipským 1:26...s vámi všemi zůstanu, aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě vzrostla, se k vám vrátím. Jen...
Filipským 2:19...se radujte i vy - radujte se se mnou. Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea,...
Filipským 3:14...odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento...
Filipským 4:7...chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé,...
Filipským 4:19...slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků! Amen...
Filipským 4:21...věků! Amen. Pozdravte všechny svaté v Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu se mnou....
1. Tesalonickým 1:1...církvi Tesalonických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost a pokoj vám. Neustále za vás všechny...
1. Tesalonickým 1:3... práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. Víme, milovaní bratři, že vás Bůh vyvolil...
1. Tesalonickým 2:14... jste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku, neboť jste od svých krajanů...
1. Tesalonickým 4:1... Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a...
1. Tesalonickým 5:18...vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte...
2. Tesalonickým 1:1...Tesalonických v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a...
2. Tesalonickým 3:12...pletou. Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací....
1. Timoteus 1:12... Jsem vděčný Tomu, který zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu - že poctil tou výsadou, abych mu...
1. Timoteus 1:14...zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. Je to jistá pravda - kéž by ji každý přijal:...
2. Timoteus 1:1...s vámi. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, poslaný zvěstovat život zaslíbený v Kristu Ježíši,...
2. Timoteus 1:9...vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. Tato milost se nyní...
2. Timoteus 1:13... Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj...
2. Timoteus 2:1...můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode slyšel před mnoha svědky, to svěřuj...
2. Timoteus 2:10... aby i oni došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši. Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli,...
2. Timoteus 3:12...všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší -...
Filemon 1:23... Pozdravuje Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a...
Židům 8:6...podle vzoru, který jsi viděl na této hoře." Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť...
Židům 12:24... kteří došli cíle; k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova....
1. Petr 2:5...duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. V Písmu přece stojí: "Hle, pokládám na Sionu...
1. Petr 5:10... Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní,...
1. Jan 5:20...Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. ...
Zjevení 1:9... ten Všemohoucí Jan, váš bratr a společníkJežíšově soužení, království a vytrvalosti, jsem se kvůli...
Zjevení 22:20...věcech, říká: "Přijdu brzy." Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |