Ježíšem

Hledám pøesnì 'ježíšem'. Nalezeno 38 veršù. Další varianty: ježíšovi (14) ježíši (95) ježíšem (39) ježíše (261) ježíš (581)
Matouš 9:10...za mnou," a on vstal a šel za ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní...
Matouš 9:27...se roznesla po celé zemi. Cestou odtud šli za Ježíšem dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, synu...
Matouš 17:19...v tu chvíli uzdraven. Učedníci později přišli za Ježíšem a v soukromí se ho zeptali: "Proč jsme ho my...
Matouš 18:1...za i za sebe." V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou: "Kdo je v nebeském království největší?"...
Matouš 26:17... Prvního dne Svátku nekvašených chlebů přišli za Ježíšem učedníci s otázkou: "Kde ti máme připravit...
Matouš 26:51...se na něj a zajali ho. Jeden z těch, kdo byliJežíšem, náhle vytasil meč, rozmáchl se, zasáhl veleknězova...
Matouš 26:69...jedna služka a řekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Galileje." On to ale přede všemi zapřel: "Nevím,...
Matouš 26:71...jiná a řekla ostatním: "Tenhle byl také s tím Ježíšem z Nazaretu." Petr ho však znovu zapřel. "Toho...
Matouš 27:22..."Barabáše!" zvolali. "A co mám udělatJežíšem zvaným Mesiáš?" ptal se Pilát. "Ukřižovat!" zvolali...
Marek 2:15...mu: "Pojď za mnou." A on vstal a šel za nímJežíš pak stoloval v jeho domě a spolu s Ježíšem a jeho...
Marek 9:4... A uviděli Eliáše a Mojžíše, jak rozmlouvajíJežíšem. Petr na to Ježíšovi řekl: "Rabbi, dobře, že jsme...
Marek 14:67...se na něj a řekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Nazaretu." On to ale zapřel: "Nerozumím. Nevím, o...
Lukáš 5:8...ponořovaly. Když to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena. "Odejdi ode , Pane!" zvolal. "Jsem jen...
Lukáš 6:11... Vzteky bez sebe se tedy začali domlouvat, coJežíšem provést. V těch dnech pak vystoupil na horu, aby se...
Lukáš 7:4...a jeho služebníka uzdravil. Přišli tedy za Ježíšem a snažně ho prosili: "Zaslouží si, abys to pro něj...
Lukáš 7:19... Jan tehdy zavolal dva z nich a poslal je za Ježíšem s otázkou: "Jsi Ten, který přijít, nebo máme...
Lukáš 9:10...se s ním setkat. Apoštolové se potom vrátili za Ježíšem a vyprávěli mu, co všechno dělali. Tehdy je vzal s...
Lukáš 18:39...Davidův, smiluj se nade mnou!" Ti, kdo šli před Ježíšem, ho napomínali, mlčí, ale on křičel tím více:...
Lukáš 23:26...z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které...
Lukáš 23:55...soboty. Přidaly se k němu i ženy, kteréJežíšem přišly z Galileje. Viděly hrob i to, jak bylo tělo...
Jan 1:37...ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. "Co...
Jan 3:2...jménem Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: "Rabbi, víme, že jsi přišel jako...
Jan 18:15...zemřel za lid.) Petr s dalším učedníkem šli za Ježíšem. Onen učedník se znal s veleknězem, a tak mohl jít...
Jan 19:39...tělo. Přišel i Nikodém (který kdysi přišel za Ježíšem v noci) a přinesl směs myrhy a aloe, okolo sta...
Skutky 4:2...totiž snést, že učí lid a že v souvislostiJežíšem hlásají vzkříšení z mrtvých. Zatkli je, a protože...
Skutky 4:13...prostí lidé, žasli a poznali na nich, že byliJežíšem. Když se podívali na toho uzdraveného muže, jak tam...
Skutky 19:13...zaklínači se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy: "Zaklínáme vás Ježíšem...
Římanům 1:6...k poslušnosti víry; k nim patříte i vy, povolaní Ježíšem Kristem. Všem Bohem milovaným povolaným svatým v...
Římanům 15:5...daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem, tak abyste svorně a jednomyslně oslavovali Boha a...
1. Korintským 1:9...On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem! Bratři, jménem našeho Pána...
2. Korintským 4:14...mluvíme. Víme totiž, že Ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a spolu s vámi nás přivede...
Filipským 3:3... kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť právě bych mohl...
Filipským 3:12...uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to získal, ale jde...
1. Tesalonickým 4:14...nimi truchlit jako jiní, kteří nemají nadějiJežíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak...
1. Timoteus 5:21...bázeň. Zapřísahám před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez...
1. Timoteus 6:13...Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který pronesl jasné vyznání před Pontským Pilátem,...
2. Timoteus 4:1...dílu. Zapřísahám před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, přijde nastolit...
1. Jan 1:3...společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |