Ježíše

Hledám pøesnì 'ježíše'. Nalezeny 253 verše. Další varianty: ježíšovi (14) ježíši (95) ježíšem (39) ježíše (261) ježíš (581)
Matouš 1:1... přijdu, neranil zemi prokletím. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova: Abraham...
Matouš 1:18...od babylonského zajetí po Krista. Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla...
Matouš 12:10... Byl tu jeden člověk s ochrnutou rukou, a tak se Ježíše vyptávali: "Smí se v sobotu uzdravovat?" Chtěli ho...
Matouš 17:8...zvedli oči, neviděli nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim Ježíš přikázal: "Nikomu o...
Matouš 26:4...lidu, aby se poradili, jakou lstí by se mohli Ježíše zmocnit a zabít ho. Dohodli se jen, že to nebude o...
Matouš 26:50...a políbil ho se slovy: "Buď zdráv, Rabbi!" Ježíš mu řekl: "Příteli, tak proto jsi přišel?" Vtom Ježíše...
Matouš 26:57...ho všichni učedníci opustili a utekli. Ti, kdo Ježíše zatkli, ho pak odvedli k veleknězi Kaifášovi, kde se...
Matouš 27:17...chcete, abych vám propustil? Barabáše, nebo Ježíše zvaného Mesiáš?" (Věděl totiž, že mu ho vydali z...
Matouš 27:20...ale navedli dav, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše aby nechali zemřít. Prokurátor se jich zeptal:...
Matouš 27:26...naše děti!" Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování....
Matouš 27:27...ho k ukřižování. Prokurátorovi vojáci vzali Ježíše do paláce, kde se k němu sešla celá posádka. Svlékli...
Matouš 27:54...se mnoha lidem. Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo,...
Matouš 27:55...Boží Syn!" Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které Ježíše doprovázely z Galileje a pomáhaly mu. Mezi nimi také...
Matouš 28:5...řekl anděl ženám. "Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu, vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat,...
Marek 5:6...a tloukl se kamením. Jakmile z dálky uviděl Ježíše, přiběhl a padl před ním na kolena. Hlasitě vykřikl:...
Marek 7:1...Písma, kteří dorazili z Jeruzaléma, se sešliJežíše a uviděli některé jeho učedníky jíst chleby...
Marek 9:8... ale neviděli u sebe nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim přikázal, aby nikomu...
Marek 14:53...on tam to plátno nechal a utekl nahýJežíše pak odvedli k veleknězi, kde se sešli všichni vrchní...
Marek 14:60...Nato se přede všemi postavil velekněz a tázal se Ježíše: "Nic neodpovíš na jejich svědectví?" On ale mlčel a...
Marek 15:1...a znalci Písma i s celou Veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi. Pilát se ho zeptal:...
Marek 15:15...vyhovět davu, a tak jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Vojáci ho...
Marek 15:22...procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž. Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota (což v překladu...
Marek 16:1...nakoupily vonné masti, aby mohly jít a pomazat Ježíše. Za svítání prvního dne v týdnu, jakmile vyšlo...
Marek 16:6...však řekl: "Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tu. Podívejte se, kam ho...
Lukáš 2:27...tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklosti Zákona, vzal ho...
Lukáš 5:12...hle, byl tam muž plný malomocenství. Když uviděl Ježíše, padl na tvář a prosil ho: "Pane, kdybys jen chtěl,...
Lukáš 5:19...ho skrze hliněné tašky i s lehátkem rovnou před Ježíše. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl: "Člověče, tvé...
Lukáš 8:28...ani nebydlel v domě, ale v hrobkách. Když uviděl Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal: "Co...
Lukáš 8:40...veliké věci pro něj Ježíš udělal. Při návratu Ježíše vítal dav lidí; všichni na něj čekali. Vtom...
Lukáš 9:33...jeho boku. Když se od něj začali vzdalovat, Petr Ježíše oslovil: "Mistře, dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři...
Lukáš 9:36..." Když ten hlas dozněl, našli tam jen samotného Ježíše. Zůstali zticha a v těch dnech nikomu neprozradili,...
Lukáš 10:29..." On se ale chtěl nějak ospravedlnit, a tak se Ježíše zeptal: "A kdo je můj bližní?" Ježíš mu odpověděl:...
Lukáš 19:35...ho potřebuje," odpověděli. Odvedli oslátkoJežíši, přikryli je svými plášti a Ježíše posadili na . A...
Lukáš 22:63...ven a hořce se rozplakal. Ti, kdo Ježíše hlídali, se mu posmívali a tloukli ho. Zavázali mu...
Lukáš 23:8...také pobýval v Jeruzalémě. Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost. dávno se s ním toužil setkat...
Lukáš 23:20...) Pilát k nim znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustit. Oni ale křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj...
Lukáš 23:25...za vzpouru a vraždu, propustil, jak žádali, ale Ježíše na jejich přání vydal na smrt. Když ho odváděli,...
Lukáš 24:3...hrobu, a když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána Ježíše. Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom před nimi...
Jan 1:17... milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je...
Jan 1:29...Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu, a řekl: "Hle, Beránek Boží,...
Jan 1:36...stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: "Hle, Beránek Boží!"...
Jan 1:45...toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně a prorociJežíše, syna Josefova z Nazaretu!" "Co dobrého může být z...
Jan 5:16...uzdravil Ježíš. Židovští představení tedy začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu. Ježíš jim...
Jan 6:19...asi pětadvacet nebo třicet honů, spatřili Ježíše, jak kráčí po hladině a blíží se k lodi. Vyděsili se...
Jan 6:24...Pán vzdal díky.) Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho učedníci nejsou, nastoupili i oni do loděk a...
Jan 11:56...do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali tam Ježíše, a když stáli v chrámu, povídali si mezi sebou: "Co...
Jan 12:11...Židé totiž kvůli němu odcházeli a uvěřiliJežíše. Nazítří onen veliký zástup lidí, kteří přišli na...
Jan 12:21... a prosili ho: "Pane, chtěli bychom vidět Ježíše." Filip o tom šel říci Ondřejovi a společně to pak...
Jan 17:3...jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslalJežíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež...
Jan 18:5... jim vyšel vstříc se slovy: "Koho hledáte?" "Ježíše Nazaretského!" odpověděli. "To jsem ," řekl jim (a...
Jan 18:7...k zemi. "Koho hledáte?" zeptal se jich znovu. "Ježíše Nazaretského!" opakovali. " jsem vám řekl, že to...
Jan 18:12...Oddíl s velitelem a s židovskou stráží tehdy Ježíše zatkli a spoutali. Přivedli ho nejdříve k Annášovi....
Jan 18:19...se. Petr tam stál a ohříval se s nimi. Velekněz Ježíše vyslýchal ohledně jeho učedníků a jeho učení. Ježíš...
Jan 18:22...to řekl, jeden z kolemstojících strážných udeřil Ježíše do tváře: "Takhle se odpovídá veleknězi?" "Jestli...
Jan 18:28...ho však znovu zapřel. Vtom zakokrhal kohoutJežíše zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce....
Jan 18:33...zemřít.) Pilát se vrátil do paláce a zavolal si Ježíše. "Tak ty jsi židovský král?" zeptal se ho. Ježíš...
Jan 19:1...(A ten Barabáš byl zločinec.) Pilát tehdy Ježíše vzal a nechal ho zbičovat. Vojáci upletli trnovou...
Jan 19:9...větší strach. Vrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše: "Odkud jsi?" Ježíš neodpovídal. "Nemluvíš se mnou?"...
Jan 19:13...se císaři!" Když Pilát uslyšel ta slova, vyvedl Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Dlažba,...
Jan 19:16...císaře!" odpověděli vrchní kněží. Tehdy jim Ježíše vydal k ukřižování. Chopili se ho vojáci. Ježíš nesl...
Jan 19:18...ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stranJežíše uprostřed. Pilát dal napsat a připevnit na kříž...
Jan 19:23... to jsem napsal," odpověděl Pilát. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři...
Jan 19:42... A protože byl židovský den příprav, pochovali Ježíše do toho hrobu, neboť byl blízko. Ráno prvního dne v...
Jan 20:14... Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše (nevěděla ale, že je to on). "Proč pláčeš, ženo?"...
Jan 21:21... kdo zradí?") Když ho Petr uviděl, zeptal se Ježíše: "Pane, a co on?" Ježíš mu řekl: "Jestli ho tu chci...
Skutky 1:16...ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoli patřil mezi nás a měl podíl...
Skutky 2:32... předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení. A právě Ježíše Bůh vzkřísil - my všichni jsme toho svědkové! Byl...
Skutky 2:36...jist, že Bůh učinil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!" Ta slova je zasáhla do...
Skutky 2:38...Petr, "a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete...
Skutky 3:6...a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" Vzal ho za pravou...
Skutky 3:13... Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste sami vydali a zavrhli před Pilátem,...
Skutky 3:20...odpočinutí, k vám pošle ohlášeného MesiášeJežíše, který zatím musí zůstat v nebi do času nápravy...
Skutky 4:10... že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali a...
Skutky 4:30...a dej, se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!" Místo, na kterém se...
Skutky 4:33... Apoštolové vydávali svědectví o vzkříšení Pána Ježíše s velikou mocí a na všech spočívala veliká milost....
Skutky 5:30...Boha než lidi. Bůh vašich otců vzkřísil Ježíše, kterého jste vy přibili na kříž a zabili. Právě...
Skutky 5:42...v chrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše za Mesiáše. V době, když se počet učedníků stále...
Skutky 7:55... upřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávuJežíše stojícího po Boží pravici a zvolal: "Hle, vidím...
Skutky 8:12...Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít. Uvěřil...
Skutky 8:16...nesestoupil; byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.) Vkládali tedy na ruce a oni přijímali Ducha...
Skutky 8:35...slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše. [37] A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody....
Skutky 10:36...svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech. Sami víte, co se dělo...
Skutky 10:38...začalo to v Galileji, po křtu, který kázal JanJežíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli...
Skutky 11:17...Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem byl , abych bránil Bohu?" Po těch...
Skutky 13:23...Bůh vzbudil Izraeli zaslíbeného SpasiteleJežíše, před jehož příchodem kázal Jan všemu lidu Izraele...
Skutky 13:33...Bůh splnil nám, jejich potomkům, když vzkřísil Ježíše. Tak je to popsáno ve druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn,...
Skutky 15:11... že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše." Celé shromáždění zmlklo a poslouchali Barnabáše a...
Skutky 15:26...Barnabášem a Pavlem, kteří pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životy. Posíláme k vám Judu a...
Skutky 16:18...a řekl tomu duchu: "Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z !" V tu chvíli byl pryč. Když její...
Skutky 16:31... abych byl spasen?" Odpověděli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!" Potom přinesli...
Skutky 17:18...zvěstovatelem cizích božstev!" (Kázal jim totiž Ježíše a vzkříšení z mrtvých.) Chopili se ho a vyvedli na...
Skutky 19:4...je k víře v toho, který měl přijít po něm - v Ježíše." Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána...
Skutky 19:5...Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Když pak na Pavel položil ruce, sestoupil na ...
Skutky 19:13...zaklínači se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy: "Zaklínáme vás Ježíšem...
Skutky 19:15...vrchního kněze Skévy. Zlý duch jim odpověděl: "Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy?" A ten člověk,...
Skutky 19:17...v Efesu, na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké vážnosti. Mnozí z těch, kdo uvěřili,...
Skutky 20:21...svědectví o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána Ježíše. Teď ale jdu, puzen Duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co...
Skutky 20:24...svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl svědkem evangelia o Boží milosti. Teď vím...
Skutky 20:35... pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: ‚Požehnanější je dávat než dostávat.'"...
Skutky 21:13... ale také v Jeruzalémě zemřít pro jméno Pána Ježíše!" Protože se ale nedal přesvědčit, nechali jsme toho...
Skutky 26:9... že se musím všemožně stavět proti jménu Ježíše Nazaretského, což jsem také v Jeruzalémě dělal. Z...
Římanům 1:1...smělostí a bez překážek. Pavel služebník Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium,...
Římanům 1:7...vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Především za vás všechny děkuji svému Bohu...
Římanům 1:8...Především za vás všechny děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista - vždyť o vaší víře mluví celý svět! Bůh,...
Římanům 2:16...den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše. Ty si ovšem říkáš Žid, spoléháš na Zákon a chlubíš...
Římanům 3:22...dosvědčují - Boží spravedlnost, jež skrze víruJežíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Není totiž...
Římanům 3:26...je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věříJežíše. Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem?...
Římanům 4:24...v Toho, který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše...
Římanům 5:1...z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho PánaJežíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k...
Římanům 5:15...mnozí obdarováni milostí toho jednoho člověkaJežíše Krista! Mezi Božím darem a následkem lidského hříchu...
Římanům 5:17... budou vládnout v životě skrze toho jedinéhoJežíše Krista! Ano, skrze jediné provinění přišlo na...
Římanům 5:21...vládne k věčnému životu skrze našeho PánaJežíše Krista. Co na to řekneme? Budeme pokračovat v...
Římanům 6:3...snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem...
Římanům 7:25...smrtelného těla? Díky Bohu - on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí...
Římanům 8:11... Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista,...
Římanům 13:14...starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista. Přijímejte ty, kdo jsou choulostiví ve víře...
Římanům 15:6...a jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte se tedy navzájem, jako Kristus...
Římanům 15:16... komu Bůh udělil milost být služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Smyslem kněžské služby při Božím...
Římanům 15:30...s Kristovým plným požehnáním. Bratři, pro Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosím, abyste mi...
Římanům 16:20...satana pod vašima nohama. Milost našeho Pána Ježíše s vámi. Pozdravuje vás můj spolupracovník Timoteus a...
Římanům 16:25... moc vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné...
Římanům 16:27...víry - jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen. Pavel, z Boží vůle povolaný...
1. Korintským 1:1... Pavel, z Boží vůle povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sostenes církvi Boží v Korintu, posvěceným...
1. Korintským 1:2...církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým a také všem, kdo na jakémkoli...
1. Korintským 1:3...vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Stále za vás děkuji svému Bohu, totiž za to,...
1. Korintským 1:7...daru, zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. Ten vás bude posilovat do konce, aby vám...
1. Korintským 1:8...posilovat do konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout. Bůh je věrný. On sám vás...
1. Korintským 1:10...Kristem, naším Pánem! Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a...
1. Korintským 2:2... Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného. Přišel jsem mezi vás...
1. Korintským 5:4...přítomen: se shromáždíte ve jménu našeho Pána Ježíše, budu v duchu s vámi a bude s vámi moc našeho Pána...
1. Korintským 6:11... jste posvěceni a jste ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. "Všechno smím" - budiž,...
1. Korintským 9:1...snad apoštol? Neviděl jsem snad našeho Pána Ježíše? Nejste snad vy dílo v Pánu? I kdybych pro jiné...
1. Korintským 16:23...rád Pána, je proklet. Maranatha! Milost Pána Ježíše s vámi. láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši....
2. Korintským 1:1...Ježíši. Pavel, podle Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu a všem...
2. Korintským 1:2...vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše...
2. Korintským 1:3...Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení!...
2. Korintským 1:14...jako nám zatím rozumíte zčásti), že v den Pána Ježíše budeme vaší chloubou právě tak jako vy naší. V této...
2. Korintským 4:5...obrazem Božím. (Nehlásáme přece sami sebe, ale Ježíše Krista jakožto Pána, a pokud jde o nás, jsme vaši...
2. Korintským 4:6... aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Tento poklad však máme v hliněných nádobách,...
2. Korintským 4:11...těle zjeven také Ježíšův život. My živí jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném...
2. Korintským 4:14...mluvíme. Víme totiž, že Ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a spolu s vámi nás přivede...
2. Korintským 8:9...druhých. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista - kvůli vám zchudl, sám bohatý, abyste vy...
2. Korintským 11:4...Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí...
2. Korintským 11:31... pochlubím se svými slabostmi. Bůh a Otec Pána Ježíše je požehnaný navěky - on , že nelžu! Když jsem...
2. Korintským 13:14...vás všichni svatí. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého s...
Galatským 1:1...(poslaný ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých), a...
Galatským 1:3...vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás...
Galatským 1:12...ani naučené od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal...
Galatským 2:16...ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víraJežíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista,...
Galatským 3:22...věřícím nabídlo zaslíbení založené na vířeJežíše Krista. Než přišla víra, byli jsme střeženi pod...
Galatským 3:26...pod pěstounem. Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do...
Galatským 4:14... Přijali jste jako Božího anděla, jako Krista Ježíše! Kam se podělo to vaše nadšení? Mohu dosvědčit, že...
Galatským 6:14...chlubit vůbec ničím - kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován a světu....
Galatským 6:18...znamením, že patřím Ježíši. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem, bratři. Amen. Pavel, z Boží...
Efeským 1:1...bratři. Amen. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kristu Ježíši:...
Efeským 1:2...vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše...
Efeským 1:3...Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým...
Efeským 1:5...Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za...
Efeským 1:15...od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás...
Efeským 1:17...ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ducha moudrosti a zjevení,...
Efeským 3:1...v Duchu. Proto jsem Pavel vězněm Krista Ježíše - pro vás pohany. Jistě jste slyšeli o milosti,...
Efeským 5:20...všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým...
Efeským 6:23...a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují...
Efeským 6:24...a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen. Pavel a Timoteus, služebníci Krista...
Filipským 1:1...Amen. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech...
Filipským 1:2...vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat...
Filipským 1:6...dobré dílo, je dovede do konce v den Krista Ježíše. Právem takto smýšlím o vás všech, protože nosíte...
Filipským 1:8...po vás všech toužím; cítím k vám lásku Krista Ježíše! Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla...
Filipským 1:11...ryzí a bezúhonní do Kristova dne a dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a...
Filipským 1:19... neboť vím, že díky vaší modlitbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to vše povede k záchraně. se nemohu...
Filipským 2:21...si totiž hledí jen svého, a ne toho, co je Ježíše Krista. O něm ale víte, jak se osvědčil: pomáhal mi...
Filipským 3:8...vzhledem k nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a...
Filipským 3:20...v nebi, odkud očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho...
Filipským 4:23...svatí, zvláště ti z císařova dvora. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Pavel, z Boží vůle apoštol...
Koloským 1:1...vaším duchem. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus svatým a věrným bratrům v Kristu,...
Koloským 1:3...za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista...
Koloským 1:4... neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem svatým. Obojí pramení...
Koloským 2:6...vaší víry v Krista. Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm...
Koloským 3:17...či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci. Ženy, poddávejte se...
1. Tesalonickým 1:10...z nebe jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvýchJežíše, našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu. ...
1. Tesalonickým 2:15...vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a...
1. Tesalonickým 2:19...chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu? Ano, právě vy jste naše sláva a...
1. Tesalonickým 3:13...ním byli bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými. Dále vás, bratři, prosíme a...
1. Tesalonickým 4:2...Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše Krista. Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte...
1. Tesalonickým 5:9...nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom - bdíme...
1. Tesalonickým 5:23...tělo zcela bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá...
1. Tesalonickým 5:28...přečíst všem sourozencům. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi. Pavel, Silvanus a Timoteus církvi...
2. Tesalonickým 1:2...vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je...
2. Tesalonickým 1:8...Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od...
2. Tesalonickým 1:12...i každý skutek víry. Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a vy v něm díky milosti našeho Boha...
2. Tesalonickým 2:1...Krista. A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme...
2. Tesalonickým 2:14...naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista. A proto, bratři, stůjte pevně a držte se...
2. Tesalonickým 3:6...Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který...
2. Tesalonickým 3:18...MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Pavel, apoštol Krista Ježíše z...
1. Timoteus 1:1...Krista s vámi všemi. Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše,...
1. Timoteus 1:2... milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Jak jsem prosil cestou do...
1. Timoteus 3:13...a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše. Toto ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu...
1. Timoteus 4:6...sourozencům, budeš dobrý služebník Krista Ježíše, odkojený slovy víry a správného učení, které sis...
1. Timoteus 6:3...a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením, je nadut pýchou a...
1. Timoteus 6:14... Zůstaň bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, který nastane v pravý čas, jenž určí ten...
2. Timoteus 1:1...s vámi. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, poslaný zvěstovat život zaslíbený v Kristu Ježíši,...
2. Timoteus 1:2... milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž...
2. Timoteus 1:10...projevila v příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil...
2. Timoteus 2:3...učit zase další. Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. Nikdo v bojové službě se neplete do...
2. Timoteus 3:15...dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš...
Titus 1:1... Milost s vámi. Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby...
Titus 1:4...víře: Milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Spasitele. Nechal jsem na Krétě proto,...
Titus 2:13...příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z...
Titus 3:6...na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista. Jeho milostí jsme takto ospravedlněni,...
Filemon 1:1...ve víře. Milost s vámi všemi. Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milému...
Filemon 1:3...vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli zmiňuji ve svých modlitbách,...
Filemon 1:5...svému Bohu, neboť se doslýchám o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatým. Modlím se, aby se sdílení...
Filemon 1:9...- Pavel, stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. Prosím ohledně svého syna, jehož jsem zplodil ve...
Filemon 1:25...Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Mnohokrát a mnoha způsoby...
Židům 2:9...nevidíme, že by vše bylo v jeho moci. Vidíme ale Ježíše - který se stal o málo nižším než andělé - jak je...
Židům 3:1... hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznáníJežíše, který byl věrný Tomu, jenž ho ustanovil, tak jako...
Židům 4:14... Když máme tak úžasného velekněze - Božího Syna Ježíše, který vešel do nebe - držme se pevně svého...
Židům 10:10...jednou provždy posvěceni skrze obětování těla Ježíše Krista. Každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě, při...
Židům 12:2...v běhu, ležícím před námi. Nespouštějme očiJežíše, původce a završitele naší víry, který pro radost,...
Židům 13:20...věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcí, kéž vás opatří vším...
Židům 13:21...působí v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen. Prosím...
Jakub 1:1...s vámi všemi. Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví dvanáct pokolení v diaspoře. Mějte z...
Jakub 2:1...moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho...
1. Petr 1:1...smrtí a přikryje množství hříchů. Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galacii,...
1. Petr 1:2...posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a...
1. Petr 1:3...hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství...
1. Petr 1:7...bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete....
1. Petr 1:13...spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista. Poslouchejte Boha jako jeho děti;...
1. Petr 3:21...dobrého svědomí před Bohem - skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici,...
1. Petr 4:11...dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků! Amen....
2. Petr 1:1...jste v Kristu. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří dosáhli stejně vzácné víry jako...
2. Petr 1:2...Milost vám a hojný pokoj skrze poznání BohaJežíše, našeho Pána. Všechno, co potřebujeme k životu a...
2. Petr 1:8...věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám zabrání v nečinnosti a neplodnosti....
2. Petr 1:11...do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tyto věci vám chci i nadále bez přestání...
2. Petr 1:16... Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme se...
2. Petr 2:20...Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do znovu...
2. Petr 3:18...v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen. Co bylo...
1. Jan 1:7...ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu....
1. Jan 2:1... Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvceJežíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za...
1. Jan 3:23...jeho přikázání: abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo...
1. Jan 4:2...Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který...
1. Jan 4:3...přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch...
2. Jan 1:3...Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Otcova Syna, je s námi v pravdě a lásce....
2. Jan 1:7...totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a...
Juda 1:1...každého z přátel osobně. Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův, povolaným, kteří jsou...
Juda 1:4...zapírají toho jediného Panovníka, našeho Pána Ježíše Krista. I když to všechno sami víte, chci vám...
Juda 1:17... že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám, že v posledních časech se...
Juda 1:21...a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. S těmi, kdo...
Juda 1:25... našemu Spasiteli - jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista sláva a velebnost, vláda i moc přede všemi...
Zjevení 1:1...věky, nyní i po všechny věky. Amen. Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým...
Zjevení 1:2...o všem, co viděl - je to Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší...
Zjevení 1:5... a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z...
Zjevení 22:21...brzy." Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi. ...

Slova obsahující ježíše: ježíše (261) ježíšem (39)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |