Ježíš

Hledám pøesnì 'ježíš'. Nalezeny 574 verše. Další varianty: ježíšovi (14) ježíši (95) ježíšem (39) ježíše (261) ježíš (581)
Matouš 1:16...zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. Celkem tedy bylo čtrnáct pokolení od...
Matouš 1:21... je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů." To vše...
Matouš 1:25... do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále...
Matouš 2:1...doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš.  Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda....
Matouš 3:13...bude pálit neuhasitelným ohněm!" Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal...
Matouš 3:15...přicházíš za mnou?" "Nebraň tomu," odpověděl mu Ježíš. "Takto máme naplnit veškerou spravedlnost." A tak mu...
Matouš 3:16...spravedlnost." A tak mu nebránil. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu...
Matouš 4:1...Syn, kterého jsem si oblíbil." Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla....
Matouš 4:7... na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš mu řekl: "Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého...
Matouš 4:10...pokloníš se mi." "Odejdi, satane!" řekl mu na to Ježíš. "Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš...
Matouš 4:12...a hle, přistoupili andělé a sloužili mu. Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje....
Matouš 4:17...smrti světlo se zaskvělo." Od doby začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!"...
Matouš 4:23...oni hned opustili loď i svého otce a šli za nímJežíš pak procházel celou Galileu, učil v jejich synagogách...
Matouš 5:1... Jeruzaléma, Judska a Zajordánska. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu. Posadil se, a když...
Matouš 7:28...dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný." Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učením....
Matouš 8:4...jeho malomocenství bylo ihned očištěno. Potom mu Ježíš řekl: "Dej pozor, abys to nikomu neříkal. Jdi ale,...
Matouš 8:7...leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí." Ježíš mu řekl: " přijdu a uzdravím ho." Setník však...
Matouš 8:10...když řeknu svému otrokuUdělej to,' udělá to." Ježíš, překvapen tím, co uslyšel, řekl těm, kdo šli za ním:...
Matouš 8:13...bude pláč a skřípění zubů." Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi. se ti stane, jak jsi uvěřil." A v tu...
Matouš 8:14...chvíli byl jeho služebník uzdraven. Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak...
Matouš 8:18..."Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl." Když Ježíš viděl, kolik je kolem něj lidí, přikázal učedníkům,...
Matouš 8:20..."Mistře, budu následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale...
Matouš 8:22... dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat...
Matouš 8:26...umíráme!" "Proč se bojíte, malověrní?" řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý...
Matouš 9:2...přinesli ochrnutého člověka na nosítkách. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Vzchop se, synu...
Matouš 9:4...znalci Písma si řekli: "Ten člověk se rouhá!" Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak se jich zeptal: "Proč...
Matouš 9:9...Bohu, který dal lidem takovou moc. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici....
Matouš 9:10...za mnou," a on vstal a šel za ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní...
Matouš 9:12... že váš mistr s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: "Lékaře nepotřebují...
Matouš 9:15...často, ale tvoji učedníci se nepostí?" ptali seJežíš jim odpověděl: "Mohou ženichovi přátelé truchlit,...
Matouš 9:19...zemřela. Pojď ale, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci také. Náhle...
Matouš 9:22...se jen dotknu jeho roucha, budu uzdravena." Ježíš se otočil, a když ji uviděl, řekl: "Vzchop se, dcero....
Matouš 9:23... uzdravila." A od chvíle byla zdravá. Když Ježíš dorazil k domu představeného synagogy a uviděl...
Matouš 9:25...mu ale vysmívali. Když byl zástup konečně pryčJežíš vešel dovnitř, vzal ji za ruku a ta dívka vstala....
Matouš 9:28...za ním. "Věříte, že to dokážu?" zeptal se jich Ježíš. "Ano, Pane," odpověděli. Dotkl se tedy jejich očí a...
Matouš 9:30...podle vaší víry!" Vtom se jim otevřely očiJežíš je přísně napomenul: "Dejte pozor, se to nikdo...
Matouš 9:35...říkali: "Vymítá démony knížetem démonů." Takto Ježíš obcházel všechna města a vesnice, vyučoval v jejich...
Matouš 10:5... který ho potom zradil. Těchto dvanáct Ježíš vyslal s těmito pokyny: "Nechoďte na cestu pohanů,...
Matouš 11:1... říkám vám, že nepřijde o svou odplatu." Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti učedníkům, odešel...
Matouš 11:4...Ten, který přijít, anebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte Janovi, co tu...
Matouš 11:7...nade mnou nepohoršuje." Když pak ti muži odešliJežíš promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do...
Matouš 11:25...bude v soudný den lehčeji než tobě." V době Ježíš řekl: "Chválím , Otče, Pane nebe i země, že jsi...
Matouš 12:1...příjemné a břemeno lehké." Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci dostali hlad, a tak...
Matouš 12:15...se pak odešli radit, jak by ho zničiliJežíš se to ale dozvěděl a odešel odtud. Šly za ním veliké...
Matouš 12:25...démony jinak než Belzebubem, knížetem démonů!" Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé...
Matouš 13:1...to je můj bratr, sestra, matka." Toho dne Ježíš vyšel z domu a posadil se na břehu jezera. Sešly se k...
Matouš 13:34...mouky, nakonec všechno zkvasilo." To všechno Ježíš zástupům vyprávěl v podobenstvích. Jinak než v...
Matouš 13:53...vynáší ze svého pokladu nové i staré věci." Když Ježíš dokončil tato podobenství, šel odtud. Přišel do svého...
Matouš 13:57...tyto věci?" A tak se nad ním pohoršovaliJežíš jim řekl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti...
Matouš 14:13...je. Potom šli a pověděli to Ježíšovi. Když to Ježíš uslyšel, odplavil se odtud o samotě na pusté místo....
Matouš 14:16...k jídlu." "Nemusejí odcházet," odpověděl jim Ježíš. "Vy jim dejte najíst." "Nic tu nemáme," namítli,...
Matouš 14:25...vítr vál proti . Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli...
Matouš 14:27..."Vzchopte se, to jsem !" promluvil na hned Ježíš. "Nebojte se." "Pane, jestli jsi to ty," odpověděl mu...
Matouš 14:31...a začal se topit. "Pane, zachraň !" vykřiklJežíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. "Proč jsi pochyboval,...
Matouš 15:3...přestupujete Boží přikázání?" odpověděl jim Ježíš. "Bůh řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil...
Matouš 15:16...ho Petr. "Vy jste ještě tak nechápaví?" řekl Ježíš. "Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do...
Matouš 15:21... Ale jíst neumytýma rukama, to člověka nešpiní." Ježíš pak odtud odešel a odebral se do okolí Týru a Sidonu....
Matouš 15:28..."Jak velikou máš víru, ženo!" odpověděl na to Ježíš. " se ti stane, jak toužíš." A od chvíle byla...
Matouš 15:29...toužíš." A od chvíle byla její dcera zdraváJežíš se pak odtud vrátil ke Galilejskému jezeru, vystoupil...
Matouš 15:32...vidí, užasli a vzdali slávu Bohu Izraele. Potom Ježíš svolal své učedníky a řekl: "Je mi těch lidí líto....
Matouš 15:34...takový zástup?" "Kolik máte chlebů?" zeptal se Ježíš. "Sedm - a pár malých rybek," odpověděli. Ježíš tedy...
Matouš 15:35...Ježíš. "Sedm - a pár malých rybek," odpověděliJežíš tedy nechal zástupy posadit na zem, vzal těch sedm...
Matouš 16:6...druhý břeh, zjistili, že zapomněli vzít chlebaJežíš jim řekl: "Dejte pozor, varujte se kvasu farizeů a...
Matouš 16:8..."Vždyť jsme s sebou žádný chleba nevzali." Ježíš to ale věděl, a tak řekl: "Proč se spolu dohadujete,...
Matouš 16:13... ale farizejského a saducejského učení. Když Ježíš přišel do okolí Cesareje Filipovy, zeptal se svých...
Matouš 16:17...tobě, Šimone, synu Jonášův," řekl mu na to Ježíš. "Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec...
Matouš 16:21...neříkali, že on je Mesiáš. Od doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma,...
Matouš 16:24...nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, ...
Matouš 17:1...přicházet v jeho království." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl...
Matouš 17:7...uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báliJežíš přistoupil a dotkl se jich se slovy: "Vstaňte,...
Matouš 17:9...než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory jim Ježíš přikázal: "Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn...
Matouš 17:11... ‚přijde Eliáš a všechno napraví.'" odpověděl Ježíš. " vám však říkám, že Eliáš přišel, ale oni ho...
Matouš 17:17..." "Vy nevěřící a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu...
Matouš 17:18...Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi ho sem." Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v...
Matouš 17:22...nemožné." Ještě když se zdržovali v GalilejiJežíš jim řekl: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou....
Matouš 17:25..."Ale ano," odpověděl Petr. Když pak přišel domůJežíš ho předešel otázkou: "Co myslíš, Šimone, od koho...
Matouš 17:26...Petr. "Synové jsou tedy svobodní!" řekl mu Ježíš. "Ale abychom je neurazili, jdi k jezeru a nahoď...
Matouš 18:2..."Kdo je v nebeském království největší?" Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se...
Matouš 18:22...bratr zhřešit a mu mám odpustit? Sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Neříkám ti, že sedmkrát, ale...
Matouš 19:1...každý ze srdce neodpustíte svému bratru." Když Ježíš dokončil tuto řeč, odešel z Galileje a přišel do...
Matouš 19:14...ruce a modlil se, ale učedníci je okřikovaliJežíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke...
Matouš 19:18... dodržuj přikázání." "A která?" zeptal seJežíš odpověděl: "‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti...
Matouš 19:21...dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj...
Matouš 19:23... smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, říkám vám, pro boháče je...
Matouš 19:26...ohromeni. "Kdo tedy může být spasen?" ptali seJežíš se na podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u...
Matouš 19:28...opustili a šli za tebou. Co bude s námi?" Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, kteří jste ...
Matouš 20:17...první poslední." Cestou vzhůru do Jeruzaléma si Ježíš vzal dvanáct učedníků stranou a řekl jim: "Hle,...
Matouš 20:22...levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který mám pít?" "Můžeme,"...
Matouš 20:25...ostatních deset, rozhořčili se na ty dva bratryJežíš je však zavolal k sobě a řekl: "Víte, že vládcové...
Matouš 20:30...seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!"...
Matouš 20:32...více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Ježíš se zastavil, zavolal je a zeptal se: "Co pro vás mám...
Matouš 20:34... " se nám otevřou oči!" Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich očí a oni ihned prohlédli a následovali...
Matouš 21:1...a přišli do Betfagé u Olivetské hory, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi....
Matouš 21:6...hříbátku." Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici s oslátkem, položili na ...
Matouš 21:11...vzrušení. Všichni se ptali: "Kdo to je?" "Ježíš," odpovídaly zástupy, "ten prorok z galilejského...
Matouš 21:12...zástupy, "ten prorok z galilejského Nazaretu!" Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam...
Matouš 21:16... co říkají?" ptali se ho. "Ovšem," odvětil Ježíš. "Copak jste nikdy nečetli: ‚Z úst nemluvňátek a...
Matouš 21:21...se: "Jak to, že ten fíkovník tak rychle uschl?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, když budete mít víru...
Matouš 21:24..." se vás také na něco zeptám," řekl jim na to Ježíš. "Když mi odpovíte, i vám odpovím, jakým právem to...
Matouš 21:27...neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. "Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Šel za...
Matouš 21:31...dvou naplnil otcovu vůli?" "Ten první," řekliJežíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, že výběrčí daní a...
Matouš 21:42... kteří mu budou odevzdávat ovoce v čas sklizně." Ježíš jim řekl: "Nikdy jste nečetli v Písmech? ‚Kámen...
Matouš 22:1...ale zástupů, protože lidé ho měli za proroka.  Ježíš pak pokračoval dalším podobenstvím. Řekl jim:...
Matouš 22:18...myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš znal jejich podlost, a tak jim řekl: "Proč ...
Matouš 22:29... přijde vzkříšení? Měli ji přece všichni!" Ježíš jim řekl: "Mýlíte se, protože neznáte Písma ani Boží...
Matouš 22:34...nad jeho učením. Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam. Jeden z nich, znalec...
Matouš 22:37... které je největší přikázání v Zákoně?" Ježíš mu řekl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým...
Matouš 22:41...Zákon i Proroci." A když se farizeové sešliJežíš se jich zeptal: "Co si myslíte o Mesiáši? Čí je to...
Matouš 23:1...se ho nikdo neodvážil na nic zeptat. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům. Řekl: "Na...
Matouš 24:1... jenž přichází v Hospodinově jménu!'" Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho...
Matouš 24:4...bude znamení tvého příchodu a konce světa?" Ježíš jim odpověděl: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl....
Matouš 26:1...muk, ale spravedliví do věčného života." Když Ježíš domluvil všechna tato slova, řekl svým učedníkům:...
Matouš 26:6... aby mezi lidmi nevypuklo povstání. Když pak byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného,...
Matouš 26:10...se to draze prodat a rozdat chudým!" Ježíš si toho všiml. "Proč tu ženu trápíte?" řekl jim....
Matouš 26:19...Hod beránka.'" Učedníci tedy udělali, jak jim Ježíš uložil, a připravili beránka. Večer, když byl za...
Matouš 26:25...snad , Rabbi?" "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal...
Matouš 26:26...jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. Když jedliJežíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy:...
Matouš 26:31...žalm, odešli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "V tuto noc ode všichni odpadnete. Je přece...
Matouš 26:34...odpadli," prohlásil Petr, " neodpadnu nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci,...
Matouš 26:36...podobně mluvili i všichni ostatní učedníci. Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl...
Matouš 26:50...a políbil ho se slovy: "Buď zdráv, Rabbi!" Ježíš mu řekl: "Příteli, tak proto jsi přišel?" Vtom Ježíše...
Matouš 26:52...se, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu uchoJežíš mu ale řekl: "Vrať svůj meč na místo. Všichni, kdo...
Matouš 26:55...Písma, že to musí takhle být?" V oné chvíli řekl Ježíš zástupům: "Jsem snad zločinec, že jste se ...
Matouš 26:63...se ho: "Nic neodpovíš na svědectví těch mužů?" Ježíš ale mlčel. "Zapřísahám při živém Bohu, abys nám...
Matouš 26:64...velekněz. "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. "Říkám vám ale, že napříště uvidíte Syna člověka...
Matouš 27:1...všichni vrchní kněží a starší lidu usnesli, že Ježíš musí zemřít. Spoutali ho, odvedli a vydali ho...
Matouš 27:3...Pilátovi. Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to a vrátil těch třicet...
Matouš 27:11...je za hrnčířovo pole, jak mi uložil Hospodin." Ježíš zatím stanul před prokurátorem. Ten se ho zeptal:...
Matouš 27:14... z čeho všeho obviňují?" zeptal se ho PilátJežíš ale k prokurátorovu velikému překvapení vůbec na nic...
Matouš 27:37...hlavu mu dali nápis s jeho proviněním: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Spolu s ním byli ukřižováni dva...
Matouš 27:46...zemi setmělo do tří hodin. Okolo třetí pak Ježíš hlasitě vykřikl: "Eli, Eli, lama sabachtani?" to je:...
Matouš 27:50...ho, uvidíme, jestli mu přijde na pomoc Eliáš!" Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši. V chvíli se...
Matouš 28:9...jeho učedníkům. Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl. Padly před ním na kolena,...
Matouš 28:10...nohy a klaněly se mu. "Nebojte se," opakoval jim Ježíš. "Jděte vyřídit mým bratrům, jdou do Galileje. Tam...
Matouš 28:16...pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když...
Matouš 28:18... klaněli se mu, i když někteří pochybovaliJežíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na...
Marek 1:9...bude křtít Duchem svatým." V těch dnech přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a dal se od Jana pokřtít v...
Marek 1:14...a sloužili mu andělé. Poté, co byl Jan uvězněnJežíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: "Čas se...
Marek 1:17... jak házejí síť do vody (byli to totiž rybáři). Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře...
Marek 1:25... kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Nečistý duch tím mužem zalomcoval,...
Marek 1:41...jen chtěl, můžeš očistit!" Naplněn soucitemJežíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď...
Marek 1:43...ho hned opustilo a byl čistýJežíš ho pak ihned poslal pryč s přísným varováním: "Dej...
Marek 1:45...začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku...
Marek 2:5...ji a nosítka s tím ochrnutým spustili dolů. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, tvé...
Marek 2:8...Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?" Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal...
Marek 2:13...Boha: "Nic takového jsme nikdy neviděli!" Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup tam...
Marek 2:15...mu: "Pojď za mnou." A on vstal a šel za nímJežíš pak stoloval v jeho domě a spolu s Ježíšem a jeho...
Marek 2:17...to, že s výběrčími daní a hříšníky?" Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale...
Marek 2:19...farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se ženichovi přátelé postit,...
Marek 3:3...jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovatJežíš tomu muži s ochrnutou rukou řekl: "Postav se...
Marek 3:7...odešli radit s herodiány, jak by ho zničiliJežíš odešel se svými učedníky k jezeru a za ním šla velká...
Marek 5:8...Boha? Pro Boha zapřísahám, netrýzni !" (Ježíš mu totiž řekl: "Vyjdi z toho člověka, nečistý...
Marek 5:9... nečistý duchu!") "Jak se jmenuješ?" ptal se ho Ježíš. " jméno je Legie," odpověděl. "Je nás totiž hodně...
Marek 5:13..."Pusť nás do těch prasat, vejdeme do nich!" Ježíš jim to povolil, a tak ti nečistí duchové vyšli a...
Marek 5:20...začal v Dekapoli rozhlašovat, co všechno pro něj Ježíš udělal. Všichni byli ohromeni. Když se pak Ježíš...
Marek 5:21...Ježíš udělal. Všichni byli ohromeni. Když se pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý břeh, sešel se k němu...
Marek 5:30...těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravenaJežíš v nitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se...
Marek 5:34...ním padla na kolena a pověděla mu celou pravduJežíš odpověděl: "Dcero, tvá víra uzdravila. Jdi v...
Marek 5:36..."Tvá dcera umřela. Proč ještě obtěžovat mistra?" Ježíš ale jejich slova neposlouchal. "Neboj se, jenom věř,"...
Marek 6:4...tady s námi?" A tak se nad ním pohoršovaliJežíš jim odpověděl: "Prorok není beze cti; jedině ve své...
Marek 6:34...se tam ze všech měst pěšky a předstihli je. Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn...
Marek 7:31... že dívka leží na lůžku a že démon je pryčJežíš pak odešel z týrského kraje, prošel Sidon a přes...
Marek 7:36...jeho jazyka se uvolnilo a začal mluvit správněJežíš jim zakázal komukoli to říkat, ale čím více jim to...
Marek 8:1...veliké množství lidí. Když jim pak došlo jídloJežíš svolal své učedníky a řekl jim: "Je mi jich líto....
Marek 8:7...předložili zástupu. Měli také pár malých rybekJežíš je požehnal a řekl, předkládají i je. A tak se...
Marek 8:9... Bylo tam tehdy okolo čtyř tisíc lidí. Když je Ježíš propustil, ihned nastoupil s učedníky na loď a přijel...
Marek 8:12...ho. Chtěli od něj nějaké znamení z nebeJežíš si v duchu povzdychl a řekl: "Proč toto pokolení žádá...
Marek 8:15...a neměli s sebou na lodi víc než jeden bochníkJežíš jim zdůrazňoval: "Pečlivě se varujte kvasu farizeů a...
Marek 8:17...se tedy mezi sebou dohadovat, že nemají chlebaJežíš to ale věděl, a tak jim řekl: "Proč se dohadujete, že...
Marek 8:26... byl uzdraven. Viděl všechno jasně i na dálkuJežíš ho pak poslal domů se slovy: "Do vesnice ale nechoď."...
Marek 8:27...poslal domů se slovy: "Do vesnice ale nechoď." Ježíš a jeho učedníci pak vyšli do vesnic kolem Cesareje...
Marek 8:33...otevřeně, Petr ho vzal stranou a začal ho káratJežíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a okřikl...
Marek 9:2...Boží království přišlo v moci." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je samotné...
Marek 9:16...ho. "Proč se s nimi dohadujete?" zeptal se jich Ježíš. "Mistře," odpověděl mu jeden ze zástupu, "přivedl...
Marek 9:19...nedokázali to!" "Vy nevěřící pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu...
Marek 9:21... upadl a s pěnou u úst se válel po zemiJežíš se zeptal jeho otce: "Jak dlouho se mu to děje?" "Od...
Marek 9:23...se nad námi a pomoz nám!" "‚Můžeš-li'?" opáčil Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno." " věřím!" zvolal...
Marek 9:25...hned chlapcův otec. "Pomoz nevíře!" Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, okřikl nečistého ducha:...
Marek 9:27... takže mnozí říkali, že zemřel. Když ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl ho, vstal. Jakmile přišel domů,...
Marek 9:39...nechodí s námi." "Nebraňte mu!" odpověděl Ježíš. "Nikdo nemůže vykonat zázrak v mém jménu a hned nato...
Marek 10:5...kvůli tvrdosti vašeho srdce," řekl jim na to Ježíš. "Od počátku stvoření je ale Bůhučinil jako muže a...
Marek 10:14...jich dotkl, ale učedníci je okřikovali. Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: "Nechte děti...
Marek 10:18...života?" "Proč nazýváš dobrým?" opáčil Ježíš. "Nikdo není dobrý, jen jediný - Bůh. Přikázání znáš:...
Marek 10:21... "to všechno jsem dodržoval odmalička." Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl mu: "Schází...
Marek 10:23... a tak smutně odešel. Měl totiž mnoho majetkuJežíš se ohlédl a řekl svým učedníkům: "Jak nesnadno vejdou...
Marek 10:24...bohatství!" Učedníci byli z jeho slov ohromeniJežíš jim tedy zopakoval: "Synáčkové, jak těžké je vejít do...
Marek 10:27...jeden druhého ptali: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš se na podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale...
Marek 10:29... "my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou." Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, že není nikdo, kdo by...
Marek 10:32...první." Byli na cestě vzhůru do JeruzalémaJežíš šel napřed a oni ho ohromeně a se strachem...
Marek 10:38...levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl jim na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který piji, a podstoupit...
Marek 10:39...který podstupuji?" "Můžeme," odvětili. Na to jim Ježíš řekl: "Ano, budete pít kalich, který piji, a...
Marek 10:42...ostatních deset, rozhořčili se na Jakuba a JanaJežíš je ale zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že věhlasní...
Marek 10:47...Bartimeus, syn Timeův. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův,...
Marek 10:49...tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho." A tak toho slepce...
Marek 10:51...odhodil svůj plášť, zvedl se a došel k JežíšoviJežíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Rabboni, ...
Marek 10:52...udělat?" "Rabboni, vidím!" odpověděl slepecJežíš mu řekl: "Jdi, tvá víra uzdravila." A on hned...
Marek 11:6...oslátko?" Když jim ale odpověděli, jak jim Ježíš řekl, nechali je. Potom to oslátko přivedli k Ježíši,...
Marek 11:12...Betanie. Když druhého dne vycházeli z BetanieJežíš dostal hlad. Zdálky uviděl fíkovník s listím, a tak...
Marek 11:22...se, ten fíkovník, který jsi proklel, uschl!" Ježíš jim na to řekl: "Mějte Boží víru. Amen, říkám vám, že...
Marek 11:29..."Také se vás na něco zeptám," řekl jim Ježíš. "Odpovězte mi a vám pak řeknu, jakým právem to...
Marek 11:33...tedy nepovím, jakým právem to dělám," řekl jim Ježíš. Tehdy jim začal vyprávět podobenství: "Jeden člověk...
Marek 12:17... co je císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim Ježíš. Zůstali nad tím v úžasu. Potom k němu přišli...
Marek 12:24...bude mít za manželku? Vždyť ji mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Nemýlíte se proto, že neznáte Písma...
Marek 12:29..."Které přikázání je ze všech nejdůležitější?" Ježíš mu odpověděl: "Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli -...
Marek 12:34...sebe - to je nade všechny zápaly a oběti." Když Ježíš uviděl, jak moudře mu odpověděl, řekl mu: "Nejsi...
Marek 12:35...se ho neodvažoval na nic zeptat. Když potom Ježíš vyučoval v chrámu, zeptal se: "Jak mohou znalci Písma...
Marek 13:2..."Mistře, pohleď, jaké kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Vidíš ty veliké stavby? Nezůstane tu kámen...
Marek 13:5...bude znamení času, kdy se to všechno naplní?" Ježíš jim začal vysvětlovat: "Dávejte pozor, aby vás někdo...
Marek 14:3...aby mezi lidmi nevypuklo povstání." Když pak byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného,...
Marek 14:6...Mohlo se to rozdat chudým!" A hubovali jiJežíš jim ale řekl: "Nechte ji. Proč ji trápíte? Udělala...
Marek 14:17...jim řekl, a připravili beránka. Večer pak přišel Ježíš se Dvanácti. Když byli za stolem, Ježíš uprostřed...
Marek 14:18...přišel Ježíš se Dvanácti. Když byli za stolemJežíš uprostřed jídla řekl: "Amen, říkám vám, že jeden z...
Marek 14:27...žalm, vyšli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: "Všichni ode odpadnete. Je přece psáno:...
Marek 14:30...všichni odpadli," prohlásil Petr, " nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci,...
Marek 14:48...meč, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu uchoJežíš jim řekl: "Jsem snad zločinec, že jste se ...
Marek 14:62..."Jsi Mesiáš, Syn Požehnaného?" "Jsem," řekl Ježíš. "A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a...
Marek 15:2...ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Vrchní kněží ho začali obviňovat z mnoha věcí...
Marek 15:5...Neslyšíš, z čeho všeho obviňují?" Ježíš ale vůbec neodpovídal; to Piláta udivilo. O...
Marek 15:34...setmělo do tří hodin odpoledne. Ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?" což v...
Marek 15:37... jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů!" Vtom Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled. Chrámová opona se...
Marek 15:44...a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš zemřel. Zavolal setníka a ptal se ho, zda ...
Marek 16:9...neřekly, protože se bály. V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně,...
Marek 16:19...ruce na nemocné a ti se uzdraví." Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po...
Lukáš 1:31...u Boha! Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a...
Lukáš 2:21...dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho početím. Když pak...
Lukáš 2:43...svátky skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že...
Lukáš 2:52... Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdciJežíš zatím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i...
Lukáš 3:21... Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěnJežíš. Když se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj...
Lukáš 3:23...milovaný Syn, v tobě jsem našel zalíbení." Když Ježíš začínal své působení, bylo mu asi třicet let. Byl to...
Lukáš 4:1...Enoše, syna Setova, syna Adamova, syna Božího.  Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej...
Lukáš 4:4... řekni tomuto kameni, se promění v chleba." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk...
Lukáš 4:8...se mi pokloníš, bude to všechno tvoje." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se...
Lukáš 4:12... na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš mu odpověděl: "Je řečeno: ‚Nepokoušej Hospodina,...
Lukáš 4:14... opustil jej a čekal na další příležitostJežíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se...
Lukáš 4:35... kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Démon jím smýkl doprostřed a vyšel...
Lukáš 4:42... Věděli totiž, že je Mesiáš. Když se rozedniloJežíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a...
Lukáš 5:10...společníci, Zebedeovi synové Jakub a JanJežíš ale Šimonovi řekl: "Neboj se. Od nynějška budeš lovit...
Lukáš 5:13...ho: "Pane, kdybys jen chtěl, můžeš očistit." Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď...
Lukáš 5:20...tašky i s lehátkem rovnou před Ježíše. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl: "Člověče, tvé hříchy jsou...
Lukáš 5:22...Kdo jiný může odpustit hříchy než samotný Bůh?" Ježíš poznal, co si myslí, a odpověděl jim: "Jak to...
Lukáš 5:27...říkali: "Dnes jsme viděli něco neuvěřitelného!" Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní...
Lukáš 5:31... že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale...
Lukáš 6:3..."Jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí?" Ježíš jim odpověděl: "Copak jste nečetli, co udělal David,...
Lukáš 6:7... Znalci Písma a farizeové dávali pozor, zda Ježíš bude v sobotu uzdravovat, aby ho měli za co obžalovat...
Lukáš 6:9...se tam. "Na něco se vás zeptám," řekl jim Ježíš. "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit...
Lukáš 6:20...neboť z něj vycházela moc a všechny uzdravovalaJežíš se rozhlédl po svých učednících a řekl: "Blaze vám...
Lukáš 7:6...miluje náš národ, i synagogu nám postavil." Ježíš tedy šel s nimi. Když byl nedaleko jeho domu,...
Lukáš 7:9...svému otrokuUdělej to,' udělá to." Když to Ježíš uslyšel, užasl nad ním, obrátil se a řekl zástupu,...
Lukáš 7:15... vstaň!" a ten mrtvý se posadil a začal mluvitJežíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň a...
Lukáš 7:21...Ten, který přijít, nebo máme čekat jiného?" Ježíš (který právě v tu hodinu uzdravil mnoho lidí od...
Lukáš 7:37... A hle, jedna městská hříšnice se dozvěděla, že Ježíš stoluje v domě toho farizea. Přinesla alabastrovou...
Lukáš 7:40... jaká je to hříšnice?!" "Šimone," oslovil ho Ježíš, "chci ti něco říci." "Jen mluv, mistře," odpověděl...
Lukáš 7:43...víc odpustil," odpověděl Šimon. "Správně," řekl Ježíš. Otočil se k ženě a zeptal se Šimona: "Vidíš tu...
Lukáš 8:29... Synu Nejvyššího Boha? Prosím , netrýzni !" Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby z toho...
Lukáš 8:30...hnán do pouště.) "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho Ježíš. "Legie," odpověděl. Vstoupilo totiž do něj množství...
Lukáš 8:38...vyšli démoni, ho prosil, aby mohl zůstat s nímJežíš ho ale propustil. "Vrať se domů," řekl mu, "a...
Lukáš 8:39...po celém městě, jak veliké věci pro něj Ježíš udělal. Při návratu Ježíše vítal dav lidí; všichni ...
Lukáš 8:45...ihned přestalo. "Kdo se dotkl?" ptal se Ježíš. Když se nikdo nepřiznával, ozval se Petr: "Mistře,...
Lukáš 8:46..."Mistře, davy se na tebe mačkají a tlačí..." Ježíš ale opakoval: "Někdo se musel dotknout. Cítil jsem...
Lukáš 8:48...a jak byla hned uzdravena. "Dcero," odpověděl  Ježíš, "tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji." Než to dořekl...
Lukáš 8:50..."Tvá dcera umřela. Není třeba obtěžovat mistra." Ježíš to však zaslechl a řekl mu: "Neboj se, jenom věř....
Lukáš 9:1...ale on jim zakázal komukoli říkat, co se stalo.  Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět...
Lukáš 9:14..."Posaďte je ve skupinách asi po padesáti," řekl Ježíš učedníkům. Když to udělali a všechny posadili...
Lukáš 9:41..."Vy nevěřící a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi a budu vás snášet?...
Lukáš 9:42...němu došel, démon ho porazil a začal jím zmítatJežíš okřikl nečistého ducha, uzdravil chlapce a vrátil ho...
Lukáš 9:43... Zatímco všichni žasli nad vším, co udělalJežíš se obrátil ke svým učedníkům: "Dobře si pamatujte...
Lukáš 9:47...vyvstala otázka, kdo z nich je největší. Když Ježíš viděl, jaké myšlenky mají v srdci, vzal dítě,...
Lukáš 9:50...nechodí s námi." "Nebraňte mu," odpověděl Ježíš. "Kdo není proti nám, je s námi." Když se začal...
Lukáš 9:55... máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil?" Ježíš se však obrátil a okřikl je. Šli tedy do jiné vesnice...
Lukáš 9:58...řekl: "Budu následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale...
Lukáš 9:60...dovol, nejdřív odejdu a pochovám svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Nech mrtvé, pochovávají své mrtvé;...
Lukáš 9:62...dovol, se napřed rozloučím se všemi doma." Ježíš mu odpověděl: "Kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky,...
Lukáš 10:21...jména jsou zapsána v nebesích." V tu chvíli se Ježíš rozveselil v Duchu svatém a řekl: "Chválím , Otče,...
Lukáš 10:26...dělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu řekl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?"...
Lukáš 10:28...sám sebe.'" "Správně jsi odpověděl," řekl mu Ježíš. "Dělej to a budeš žít." On se ale chtěl nějak...
Lukáš 10:30... a tak se Ježíše zeptal: "A kdo je můj bližní?" Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma...
Lukáš 10:37...znalec Zákona. "Jdi a jednej tak i ty," řekl mu Ježíš. Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě...
Lukáš 11:14... Ducha svatého těm, kteří ho prosí?" Jednou Ježíš vymítal démona němoty. Když démon vyšel a ten němý...
Lukáš 11:29...a dodržují je." Zatímco kolem něj houstly davyJežíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení,...
Lukáš 11:37... jeden farizeus ho pozval k sobě na obědJežíš přišel a hned zamířil ke stolu. Farizeus se podivil,...
Lukáš 11:46...i nás." "Běda i vám znalcům Zákona!" odpověděl Ježíš. "Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta...
Lukáš 12:1...mnohatisícový dav, takže lidé po sobě šlapaliJežíš promluvil především ke svým učedníkům: "Dávejte si...
Lukáš 12:14...rozdělí o dědictví!" "Člověče," odpověděl mu Ježíš, "kdo ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím?"...
Lukáš 13:2... jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmiJežíš jim odpověděl: "Myslíte si, že se jim to stalo,...
Lukáš 13:12...tak, že se vůbec nemohla narovnat. Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě. "Ženo, tvá nemoc je pryč,"...
Lukáš 13:14...Boha. Představeného synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravoval v sobotní den, a tak řekl zástupu: "Je...
Lukáš 14:3...před ním seděl člověk postižený vodnatelnostíJežíš se přítomných znalců Zákona a farizeů zeptal: "Smí se...
Lukáš 14:16...tomu, kdo bude hodovat v Božím království." Ježíš odpověděl: "Jeden člověk vystrojil velikou večeři a...
Lukáš 14:25...mou večeři!'" Šly s ním veliké zástupy lidíJežíš se obrátil a řekl jim: "Kdo chce přijít ke mně, ale...
Lukáš 15:11...anděly nad jedním hříšníkem, který činí pokání." Ježíš pokračoval: "Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší...
Lukáš 16:1...byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen.'"  Ježíš řekl učedníkům: "Byl jeden bohatý člověk, který...
Lukáš 16:15... Měli rádi peníze, a tak se mu vysmívaliJežíš jim ale řekl: "Vy chcete před lidmi vypadat...
Lukáš 17:1...je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'"  Ježíš řekl svým učedníkům: "Není možné, aby nepřišla...
Lukáš 17:17... "Copak jich nebylo očištěno deset?" zeptal se Ježíš. "Kde je těch zbylých devět? Nikdo z nich se nevrátil...
Lukáš 18:16... Když to uviděli učedníci, okřikovali jeJežíš si je ale zavolal a řekl: "Nechte děti přicházet ke...
Lukáš 18:19...udělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu ale řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý -...
Lukáš 18:22...odmalička." "Chybí ti jen jedno," řekl mu Ježíš, když to uslyšel. "Prodej všechno, co máš, rozdej to...
Lukáš 18:24...zarmoutila. Byl totiž nesmírně bohatý. Když Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl: "Jak nesnadno...
Lukáš 18:29...jsme za tebou." "Amen, říkám vám," odpověděl jim Ježíš, "že není nikdo, kdo by opustil dům nebo ženu nebo...
Lukáš 18:37...se, co se to děje. Když mu pověděli, že tudy jde Ježíš Nazaretský, začal křičet: "Ježíši, Synu Davidův,...
Lukáš 18:40...tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a nechal ho k sobě přivést. Když...
Lukáš 18:42..."Pane, vidím!" zvolal. "Prohlédni," řekl mu Ježíš. "Tvá víra uzdravila." A on ihned prohlédl. Potom...
Lukáš 19:1...všechen lid, který to viděl, vzdal chválu Bohu.  Ježíš přišel do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž...
Lukáš 19:3...daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel...
Lukáš 19:5...fíkovník, aby ho uviděl, tudy půjde. Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu: "Zachee, pojď rychle dolů...
Lukáš 19:9...přišlo do tohoto domu spasení," řekl mu na to Ježíš. "I on je přece syn Abrahamův! Syn člověka totiž...
Lukáš 20:8...neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. Tehdy se obrátil k lidem a vyprávěl jim toto...
Lukáš 20:23...správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš poznal jejich záludnost. Řekl jim: "Ukažte mi denár....
Lukáš 20:34... přijde vzkříšení? Vždyť ji mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Synové tohoto věku se žení a vdávají....
Lukáš 20:41... se ho totiž neodvažovali na nic ptátJežíš se jich zeptal: "Jak mohou říkat, že Mesiáš je...
Lukáš 21:5...jak je chrám krásný - ty kameny, ty obětní daryJežíš na to řekl: "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte,...
Lukáš 22:8...nekvašených chlebů, kdy měl být zabit beránekJežíš poslal Petra a Jana se slovy: "Jděte nám připravit...
Lukáš 22:51...usekl mu pravé ucho. "Nechte toho!" odpověděl Ježíš. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Tehdy Ježíš řekl...
Lukáš 22:52...Ježíš. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Tehdy Ježíš řekl vrchním kněžím, velitelům stráže a starším,...
Lukáš 22:67...vám to řekl, stejně neuvěříte," odpověděl Ježíš. "A kdybych se vás zeptal, stejně mi neodpovíte...
Lukáš 22:70...řekli všichni. "Sami říkáte, že jsem," odpověděl Ježíš. Na to zvolali: "K čemu ještě potřebujeme svědectví?...
Lukáš 23:3...ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Nato Pilát řekl vrchním kněžím a zástupům: "Podle ...
Lukáš 23:9...nějaký zázrak. Kladl mu spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec neodpovídal. Stáli tam však vrchní kněží a...
Lukáš 23:28...i mnoho žen, které nad ním plakaly a naříkalyJežíš se k nim obrátil: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade...
Lukáš 23:34...- jednoho po pravici a druhého po leviciJežíš tehdy řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co...
Lukáš 23:38...král!" Visel nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli,...
Lukáš 23:43...si na , přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v...
Lukáš 23:46...se zatmělo a chrámová opona se roztrhla vpůliJežíš hlasitě zvolal: "Otče, do tvých rukou svěřuji svého...
Lukáš 24:15...stalo. Zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se přiblížil a připojil se k nim. Něco však bránilo...
Lukáš 24:17...však bránilo jejich očím, aby ho poznaliJežíš se jich zeptal: "O čem si to cestou povídáte, že jste...
Lukáš 24:36... Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. "Pokoj vám," řekl. Oni si ale v hrozném úleku...
Jan 1:38...učedníci uslyšeli, co říká, odešli za JežíšemJežíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. "Co hledáte?"...
Jan 1:42...(což je v překladu Kristus) a přivedl hoJežíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: "Ty jsi Šimon, syn...
Jan 1:43...Kéfa" (což se překládá Petr). Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Našel Filipa a řekl mu:...
Jan 1:47...Natanael. "Pojď se podívat," řekl mu Filip. Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm: "Hle,...
Jan 1:48... "Viděl jsem pod fíkovníkem," řekl mu Ježíš, "ještě než Filip zavolal." "Rabbi!" zvolal...
Jan 1:50... "Ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!" Ježíš mu odpověděl: "Věříš proto, že jsem ti řekl: Viděl...
Jan 2:2...tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova...
Jan 2:4...víno." "Ženo, co ode chceš?" odpověděl  Ježíš. " chvíle ještě nepřišla." Jeho matka pak řekla...
Jan 2:7...očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měrJežíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou." Když je...
Jan 2:11...Ty jsi zachoval nejlepší víno do konce." Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků....
Jan 2:13... Blížily se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl...
Jan 2:19...tyto věci?" "Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za tři dny ho postavím." "Ten chrám se stavěl...
Jan 2:24...v jeho jméno, neboť viděli zázraky, které dělalJežíš se jim ale nesvěřoval, protože všechny znal....
Jan 3:3...zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo...
Jan 3:5...vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?" Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí...
Jan 3:10...jsi učitel Izraele, a nevíš to?" odpověděl mu Ježíš. "Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe, a...
Jan 3:22... že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Potom Ježíš přišel se svými učedníky do judské země a tam s nimi...
Jan 4:1...život, ale zůstává na něm Boží hněv. Když se Ježíš dozvěděl, že farizeové slyšeli: "Ježíš získává a křtí...
Jan 4:2...získává a křtí více učedníků než Jan" (ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci), opustil Judsko a...
Jan 4:6...synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studnaJežíš, unaven cestou, se u posadil. Bylo okolo poledne....
Jan 4:7... Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat voduJežíš ji požádal: "Dej mi napít." (Jeho učedníci totiž...
Jan 4:10...nápoj?" (Židé se totiž se Samaritány nestýkají.) Ježíš odpověděl: "Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je...
Jan 4:13...pije tuto vodu, bude znovu žíznit," odpověděl Ježíš. "Kdo se však napije vody, kterou mu dám , nebude...
Jan 4:16..." "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem," řekl  Ježíš. "Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi řekla pravdu,...
Jan 4:17... "To jsi řekla pravdu, že nemáš muže," řekl  Ježíš. "Měla jsi totiž pět mužů a ten, kterého máš teď,...
Jan 4:21...se uctívat, je v Jeruzalémě." "Ženo," řekl  Ježíš, "věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat...
Jan 4:26... vysvětlí nám všechno." "To jsem ," řekl  Ježíš; "ten, kdo s tebou mluví!" Vtom přišli jeho učedníci....
Jan 4:34...mu snad někdo jídlo?" "Můj pokrm," řekl jim Ježíš, "je konat vůli Toho, který poslal, a dokončit...
Jan 4:44...dvou dnech pak odtud odešel do Galileje. Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti v...
Jan 4:47...syn byl v Kafarnaum nemocný. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němu a prosil ho,...
Jan 4:48...neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte," řekl mu Ježíš. "Pane, pojď, než dítě umře!" naléhal královský...
Jan 4:50... než dítě umře!" naléhal královský úředníkJežíš mu řekl: "Jdi, tvůj syn žije." Ten člověk uvěřil...
Jan 4:53..." Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn žije." Tehdy uvěřil on i celý jeho...
Jan 4:54...syn žije." Tehdy uvěřil on i celý jeho dům. Tak Ježíš po svém návratu z Judska vykonal v Galileji druhý...
Jan 5:1... Potom byl další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány...
Jan 5:6...nimi jeden člověk, nemocný třicet osm letJežíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je dlouho...
Jan 5:8..." "Vstaň, vezmi si lehátko a choď!" řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a...
Jan 5:13...ptali se ho. To ovšem ten uzdravený nevědělJežíš se totiž vmísil do okolního davu. Potom ho Ježíš...
Jan 5:14...Ježíš se totiž vmísil do okolního davu. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: "Pohleď, jsi uzdraven. ...
Jan 5:15...a oznámil židovským představeným, že ho uzdravil Ježíš. Židovští představení tedy začali Ježíše...
Jan 5:17...pronásledovat, protože to udělal v sobotuJežíš jim odpověděl: "Můj Otec pracuje i dnes; proto...
Jan 5:19...svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným BohuJežíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám...
Jan 6:1...nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?"  Ježíš potom odešel za Galilejské (neboli Tiberiadské)...
Jan 6:3...viděli zázraky, které konal na nemocnýchJežíš vystoupil na horu a posadil se tam se svými učedníky....
Jan 6:5...se židovské svátky VelikonocJežíš pozvedl oči, a když uviděl, že za ním jde takový...
Jan 6:10...a dvě rybky. Ale co je to pro tolik lidí?" Ježíš však řekl: "Zařiďte, se lidé posadí." Na tom místě...
Jan 6:11... a tak se posadili v počtu asi pěti tisíc mužůJežíš vzal ty chleby, vzdal díky a rozdával sedícím; také...
Jan 6:15...opravdu ten Prorok, který měl přijít na svět!" Ježíš poznal, že se chystají přijít a vzít ho, aby ho...
Jan 6:17...druhý břeh do Kafarnaum. Ačkoli se setměloJežíš k nim nepřišel. Jezero se začalo vzdouvat silným...
Jan 6:22... uvědomil, že tam byla jen jediná loďka a že Ježíš na ni nenastoupil se svými učedníky, ale ti odpluli...
Jan 6:24...Pán vzdal díky.) Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho učedníci nejsou, nastoupili i oni do loděk a...
Jan 6:26... ptali se ho: "Rabbi, kdy ses sem dostal?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Nehledáte ...
Jan 6:29... abychom konali Boží skutky?" zeptali se hoJežíš jim odpověděl: "Toto je ten Boží skutek - abyste...
Jan 6:32... jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.'" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Ten chléb z...
Jan 6:35... dávej nám ten chléb vždycky," řekli muJežíš jim odpověděl: " jsem chléb života. Kdo přichází ke...
Jan 6:42...sestoupil z nebe." Říkali: "Není to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i matku známe; jak tedy může...
Jan 6:43...nebe'?" "Přestaňte spolu reptat!" odpověděl jim Ježíš. "Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj...
Jan 6:53...hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Ježíš jim ale řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li...
Jan 6:61..."To jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat?" Ježíš v nitru poznal, že jeho učedníci kvůli tomu reptají,...
Jan 6:64...Duch a jsou život. Někteří z vás ale nevěří." (Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěřili a kdo ho zradí...
Jan 6:67...nic mít. "Chcete odejít i vy?" zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti. "Pane, ke komu bychom šli?"...
Jan 6:70..."Vyvolil jsem si vás dvanáct," řekl jim na to Ježíš; "jeden z vás je ale ďábel." A to řekl o Jidáši, synu...
Jan 7:1...měl zradit, ačkoli byl jedním z Dvanácti. Potom Ježíš chodil po Galileji. Nechtěl se totiž zdržovat v...
Jan 7:6...jeho bratři v něj totiž nevěřiliJežíš jim odpověděl: "Pro vás je vždycky vhodný čas, ale...
Jan 7:14...nikdo nemluvil otevřeně. Asi v polovině svátku Ježíš vešel do chrámu a začal učit. Židé jen žasli: "Jak to...
Jan 7:16...žasli: "Jak to, že zná Písma, když se neučil?" Ježíš jim odpověděl: " učení není , ale Toho, který ...
Jan 7:21...odpověděl mu zástup. "Kdo chce zabít?" Ježíš jim odpověděl: "Udělal jsem jeden skutek a všichni se...
Jan 7:28... přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je." Ježíš, který zatím vyučoval v chrámě, tehdy zvolal: "Znáte...
Jan 7:33...na něj poslali chrámovou stráž, aby ho zatkliJežíš jim řekl: "Ještě na kratičko jsem s vámi; potom...
Jan 7:37...V poslední den, když svátek vrcholilJežíš vstal a zvolal: "Kdo žízeň, pojď ke mně a pij! Kdo...
Jan 7:39...v něho; neboť Duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.) Jakmile to uslyšeli, mnozí v...
Jan 8:1...se pak vrátil domů, ale Ježíš odešel na Olivetskou horu. Za úsvitu se pak vrátil do...
Jan 8:6...Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovatJežíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však...
Jan 8:9...vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se...
Jan 8:10...Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostředJežíš se zvedl a zeptal se : "Kde jsou tvoji žalobci,...
Jan 8:11..." odpověděla. "Ani neodsuzuji," řekl  Ježíš. "Jdi a nehřeš." Ježíš k nim pak znovu promluvil:...
Jan 8:12...neodsuzuji," řekl Ježíš. "Jdi a nehřeš." Ježíš k nim pak znovu promluvil: " jsem světlo světa. Kdo...
Jan 8:14..."Svědčíš sám o sobě, tvé svědectví neplatí." Ježíš jim odpověděl: "Ačkoli svědčím sám o sobě, ...
Jan 8:19...poslal." Říkali mu tedy: "Kde je ten tvůj otec?" Ježíš odpověděl: "Neznáte ani mého Otce. Kdybyste ...
Jan 8:21...ho nezatkl, neboť jeho chvíle ještě nepřišlaJežíš k nim znovu promluvil: " odcházím. Budete hledat...
Jan 8:25...ho. "Říkám vám to od začátku," odpověděl jim Ježíš. "Mám o vás mnoho co říci a soudit. Ten, který ...
Jan 8:28...však, že s nimi mluvil o Otci. Proto jim Ježíš řekl: " vyzdvihnete Syna člověka, tehdy poznáte,...
Jan 8:31...v něj mnozí uvěřili. Židům, kteří mu uvěřiliJežíš řekl: "Když zůstanete v mém slově, budete opravdu...
Jan 8:34...neotročili. Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní'?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo...
Jan 8:39...mu. "Kdybyste byli děti Abrahama," řekl jim Ježíš, "dělali byste Abrahamovy skutky. Vy ale chcete...
Jan 8:42..." odpověděli. "Máme jednoho Otce, Boha!" Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste...
Jan 8:49...posedlý Samaritán?" "Nejsem posedlý," odpověděl Ježíš. "Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte. však...
Jan 8:54...zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála nic...
Jan 8:58...let, a viděl jsi Abrahama?" řekli mu na to ŽidéJežíš odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl...
Jan 8:59..." Tehdy vzali kamení a chtěli ho ukamenovatJežíš se ale skryl a opustil chrám. Když procházel kolem,...
Jan 9:3...on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?" Ježíš odpověděl: "Nejde o to, zda zhřešil on, nebo jeho...
Jan 9:11...oči?" ptali se ho. Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi: ‚Jdi se umýt...
Jan 9:14...slepce přivedli k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobota....
Jan 9:35...chceš nás poučovat?" A s tím ho vyhnali. Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal se: "Věříš...
Jan 9:37...v něj mohl věřit?" " jsi ho viděl," řekl mu Ježíš. "Je to ten, který s tebou mluví." "Věřím, Pane!"...
Jan 9:39... Pane!" zvolal a padl před ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby...
Jan 9:41...byli slepí, neměli byste hřích," odpověděl jim Ježíš. "Vy ale říkáte: ‚Vidíme,' a tak váš hřích trvá." ...
Jan 10:6... ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích." Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni nepochopili, co jim tím...
Jan 10:7... ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říciJežíš k nim tedy znovu promluvil: "Amen, amen, říkám vám:...
Jan 10:23...a v Jeruzalémě se konal svátek Zasvěcení chrámuJežíš se procházel v chrámě, v Šalomounově sloupoví. Tam ho...
Jan 10:25..." "Řekl jsem vám to, a nevěříte," odpověděl jim Ježíš. "Skutky, které dělám ve jménu svého Otce, o mně...
Jan 10:32...tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovaliJežíš jim řekl: "Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od...
Jan 10:34...mu Židé. "Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve vašem Zákoně psáno: ‚Řekl jsem:...
Jan 11:4... ten, koho máš tak rád, je nemocný." Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k Boží...
Jan 11:5...Boží slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn." Ježíš miloval Martu i její sestru i Lazara. Když uslyšel,...
Jan 11:9...chtěli ukamenovat! Ty tam chceš jít znovu?" Ježíš odpověděl: "Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne,...
Jan 11:13...mu prospěje, Pane," řekli mu na to učedníciJežíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o...
Jan 11:14...mysleli, že mluví o obyčejném spánku. Proto jim Ježíš řekl jasně: "Lazar zemřel. A kvůli vám jsem rád, že...
Jan 11:17...učedníkům řekl: "Pojďme také, zemřeme s ním." Ježíš dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu. Betanie byla...
Jan 11:20...bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. "Pane,...
Jan 11:23... to ti Bůh ." "Tvůj bratr vstane," řekl  Ježíš. "Vím, že vstane - při vzkříšení v poslední den,"...
Jan 11:25...Marta. " jsem vzkříšení i život," řekl  Ježíš. "Kdo věří ve , i kdyby zemřel, bude žít. A každý,...
Jan 11:30...to uslyšela, rychle vstala a šla k němu. (Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale byl na tom místě, kam...
Jan 11:32...k hrobu." Jakmile Marie přišla na místo, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám se slovy: "Pane,...
Jan 11:33..."Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel." Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s...
Jan 11:35...ho položili?" "Pojď se podívat, Pane," řekli muJežíš se rozplakal. "Podívejte, jak ho měl rád!" řekli Židé...
Jan 11:38...člověk nezemřel?" V hlubokém rozrušení přišel Ježíš k hrobu. Byla to jeskyně zavalená kamenem....
Jan 11:39...zavalená kamenem. "Odvalte ten kámen," řekl Ježíš. "Pane, zapáchá," namítla Marta, sestra mrtvého....
Jan 11:40...budeš věřit, uvidíš Boží slávu?" odpověděl  Ježíš. Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl...
Jan 11:41... Ježíš. Když pak odstranili kámen od hrobuJežíš pozvedl oči a řekl: "Otče, děkuji ti, že jsi ...
Jan 11:44...rouškou. "Rozvažte ho a nechte ho jít," řekl jim Ježíš. Mnozí z těch Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co...
Jan 11:45...z těch Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš udělal, v něj tehdy uvěřili. Někteří však odešli k...
Jan 11:46...však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš udělal. Vrchní kněží a farizeové shromáždili Veleradu...
Jan 11:51...protože byl toho roku veleknězem, prorokoval, že Ježíš zemřít za tento národ. A nejen za tento národ, ale...
Jan 11:54...toho dne tedy byli rozhodnuti, že ho zabijíJežíš proto nechodil mezi Židy veřejně, ale odešel odtud...
Jan 12:1...zatknout. Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého Ježíš vzkřísil...
Jan 12:7...a z toho, co se do dávalo, si bral pro sebeJežíš odpověděl: "Nech ji, tu mast schovávala pro den mého...
Jan 12:9...nebudete." Veliké množství Židů se dozvědělo, že Ježíš je tam, a tak přišli - nejen kvůli němu, ale také aby...
Jan 12:12...zástup lidí, kteří přišli na svátky, uslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové větve, vyšli mu...
Jan 12:14...v Hospodinově jménu!" " žije král Izraele!" Ježíš nalezl oslátko a vsedl na , jak je psáno: "Neboj se...
Jan 12:16...učedníci tomu nejdříve nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to o něm bylo psáno a...
Jan 12:23...říci Ondřejovi a společně to pak řekli JežíšoviJežíš jim odpověděl: "Přišla chvíle, kdy být Syn člověka...
Jan 12:30..." Někteří ale říkali: "Mluvil k němu anděl." Ježíš na to odpověděl: "Ten hlas nezazněl kvůli mně, ale...
Jan 12:35...musí být vyzdvižen? Kdo je ten Syn člověka?" Ježíš jim řekl: "Ještě na kratičko je světlo s vámi. Choďte...
Jan 12:36...ve světlo, abyste byli syny světla." Když to Ježíš pověděl, odešel a skryl se před nimi. Ačkoli před...
Jan 12:44...totiž lidskou slávu více než slávu BožíJežíš volal: "Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v Toho,...
Jan 13:1...jak mi řekl Otec." Před Velikonočními svátky  Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto...
Jan 13:3... syna Šimona Iškariotského, že ho zraditJežíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že...
Jan 13:7..."Teď ještě nechápeš, co dělám," odpověděl mu Ježíš, "ale později porozumíš." "Ty mi přece nemůžeš mýt...
Jan 13:8... nebudeš mít se mnou nic společného," odpověděl Ježíš. "Pane!" zvolal Šimon Petr. "Nemyj mi jen nohy, ale i...
Jan 13:10...Petr. "Nemyj mi jen nohy, ale i ruce a hlavu!" Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy,...
Jan 13:21...Toho, který poslal." Po těchto slovech Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: "Amen, amen, říkám vám,...
Jan 13:23...to mluví. Jeden z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš miloval, ležel u stolu po Ježíšově boku. Šimon Petr...
Jan 13:26..."Ten, komu podám namočené sousto," odpověděl Ježíš. Namočil sousto a podal je Jidášovi, synu Šimona...
Jan 13:27...Jidáše satan. "Co děláš, dělej rychle," řekl mu Ježíš. Nikdo ze stolujících ale nerozuměl, proč mu to řekl...
Jan 13:29...pokladnu, a tak si někteří mysleli, že mu Ježíš řekl, nakoupí, co je potřeba na svátek, nebo ...
Jan 13:31...a hned vyšel ven. Byla noc. Po jeho odchodu Ježíš řekl: "Syn člověka je teď oslaven a Bůh je oslaven v...
Jan 13:36... kam jdu, teď za mnou nemůžeš," odpověděl mu Ježíš, "ale přijdeš za mnou později." "Pane, proč za tebou...
Jan 13:38...za tebe život!" "Položíš za život?" opáčil Ježíš. "Amen, amen, říkám ti: Než zakokrhá kohout, třikrát...
Jan 14:6..." jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste ...
Jan 14:9..."stačí, když nám ukážeš Otce." "Filipe," odvětil Ježíš, "tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi ? Kdo viděl...
Jan 14:23... proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo miluje, bude zachovávat ...
Jan 16:19... když říká: ‚Za okamžik'? Nevíme, o čem mluví." Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat, a tak jim řekl:...
Jan 16:31... že jsi vyšel od Boha." "Teď věříte?" opáčil Ježíš. "Hle, přichází chvíle, a přišla, kdy se...
Jan 17:1...buďte stateční - jsem přemohl svět." Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla ta...
Jan 18:1... miloval, byla v nich a v nich." Když to Ježíš dořekl, odešel se svými učedníky za potok Kedron, kde...
Jan 18:2...však znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš s učedníky často scházel. Jidáš vzal s sebou oddíl...
Jan 18:4...a přišli tam s lucernami, pochodněmi a zbraněmiJežíš, vědom si všeho, co jej čekalo, jim vyšel vstříc se...
Jan 18:6...jeho zrádce Jidáš stál mezi nimi). Jakmile jim Ježíš řekl: "To jsem ," ucouvli a padli k zemi. "Koho...
Jan 18:8... " jsem vám řekl, že to jsem ," odpověděl Ježíš. "Když hledáte , nechte ostatní odejít." (To řekl,...
Jan 18:11...jmenoval Malchus. "Vrať ten meč do pochvy," řekl Ježíš Petrovi. "Nemám snad pít kalich, který mi dal Otec?"...
Jan 18:20...vyslýchal ohledně jeho učedníků a jeho učeníJežíš mu odpověděl: "Mluvil jsem ke světu veřejně. Vždycky...
Jan 18:23...jsem řekl něco špatného, dokaž to," odpověděl mu Ježíš. "Jestli ne, tak proč biješ?" Annáš ho tedy poslal...
Jan 18:34... "Tak ty jsi židovský král?" zeptal se hoJežíš odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně...
Jan 18:36..." království není z tohoto světa," odpověděl Ježíš. "Kdyby království bylo z tohoto světa, moji...
Jan 18:37...ho Pilát. "Sám říkáš, že jsem král," odpověděl Ježíš. "Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal...
Jan 19:5...vám," řekl jim. "Vězte, že podle je nevinný." Ježíš vyšel ven s trnovou korunou a v purpurovém plášti....
Jan 19:9...větší strach. Vrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše: "Odkud jsi?" Ježíš neodpovídal. "Nemluvíš se mnou?"...
Jan 19:11...mám moc ukřižovat, anebo propustit?" Tehdy Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti...
Jan 19:17...Ježíše vydal k ukřižování. Chopili se ho vojáciJežíš nesl svůj kříž na místo jménem Lebka, hebrejsky...
Jan 19:19...napsat a připevnit na kříž nápis tohoto zněníJEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis četlo mnoho Židů...
Jan 19:20...Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž města. A bylo to napsáno...
Jan 19:26...matky, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna. Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam...
Jan 19:28...ji od chvíle přijal k sobě. Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se...
Jan 19:30... nasadili na yzop a podali mu ji k ústům. Když Ježíš okusil ocet, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavu a...
Jan 20:2...Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam...
Jan 20:15... že je to on). "Proč pláčeš, ženo?" zeptal se  Ježíš. "Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník,...
Jan 20:16...ho dal, si ho mohu odnést." "Marie!" řekl  Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabboni!" (což...
Jan 20:17...(což znamená "Učiteli"). "Nedrž ," řekl  Ježíš. "Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým...
Jan 20:19...sešli za zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: "Pokoj vám." Po...
Jan 20:21...šťastní, že vidí Pána. "Pokoj vám," opakoval Ježíš. "Jako poslal Otec, i posílám vás." Po těch...
Jan 20:24... tomu jsou zadrženy." Když tehdy mezi  Ježíš přišel, jeden z Dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam...
Jan 20:26...uvnitř a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: "Pokoj vám...
Jan 20:29... "Uvěřil jsi, protože jsi viděl," řekl mu Ježíš. "Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili." Ježíš ovšem...
Jan 20:30...Ježíš. "Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili." Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných...
Jan 20:31... Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a abyste skrze víru měli život v...
Jan 21:1...skrze víru měli život v jeho jménu. Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiadského jezera. Stalo...
Jan 21:4...noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš (učedníci ale nevěděli, že je to on). "Nemáte něco k...
Jan 21:7...utáhnout, kolik v bylo ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile...
Jan 21:10... uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chlébJežíš jim řekl: "Přineste trochu ryb, které jste teď...
Jan 21:12... síť se neroztrhla. "Pojďte snídat," řekl jim Ježíš. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi?"...
Jan 21:13...zeptat: "Kdo jsi?" protože věděli, že je to PánJežíš přistoupil, vzal chléb a podával jim ho a podobně i...
Jan 21:14...chléb a podával jim ho a podobně i rybu. Tak se Ježíš potřetí po svém zmrtvýchvstání ukázal učedníkům....
Jan 21:15...zmrtvýchvstání ukázal učedníkům. Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: "Šimone Janův, miluješ více...
Jan 21:16...odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Tehdy mu Ježíš řekl: "Pečuj o ovce." Potom se ho zeptal potřetí:...
Jan 21:17...Janův, máš rád?" Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš potřetí zeptal: "Máš rád?" Odpověděl mu: "Pane, ty...
Jan 21:20...otočil a uviděl za sebou jít učedníka, kterého Ježíš miloval. (Byl to ten, který ho tehdy při večeři objal...
Jan 21:22...Petr uviděl, zeptal se Ježíše: "Pane, a co on?" Ježíš mu řekl: "Jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu,...
Jan 21:23...bratry se pak rozneslo, že ten učedník nezemřeJežíš mu však neřekl, že nezemře, ale: "Jestli ho tu chci...
Jan 21:25...je; a víme, že jeho svědectví je pravdivé.  Ježíš ovšem udělal i mnoho jiných věcí. Kdyby měly být...
Skutky 1:1...knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit do dne, kdy byl vzat vzhůru...
Skutky 1:11...tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak,...
Skutky 1:21...z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od Janova křtu do dne, kdy byl...
Skutky 2:22... slova, Izraelité: Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazaretský, když skrze něj mezi vámi konal divy,...
Skutky 6:14...místu a proti Zákonu. Slyšeli jsme ho říkat, že Ježíš Nazaretský zničí toto místo a změní ustanovení, která...
Skutky 9:5...se: "Kdo jsi, Pane?" Ten odpověděl: " jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň a jdi do města; tam...
Skutky 9:17... vložil na něj ruce a řekl: "Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž jsi šel, ...
Skutky 9:20...učedníky a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Boží Syn. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali:...
Skutky 9:22...Saul ale kázal stále mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, popouzel damašské Židy. Když to trvalo...
Skutky 9:34...let byl upoután na lůžko. Petr mu řekl: "EneášiJežíš Kristus uzdravuje. Vstaň a ustel si!" On hned...
Skutky 17:3...trpět a vstát z mrtvých a že "toto je MesiášJežíš, kterého vám kážu!" Někteří z nich se dali přesvědčit...
Skutky 18:5...zcela oddal kázání Slova a dokazoval Židům, že Ježíš je Mesiáš. Když mu však odporovali a rouhali se,...
Skutky 18:28...Židy, když veřejně dokazoval z Písma, že Ježíš je Mesiáš. Zatímco byl Apollo v Korintu, Pavel...
Skutky 22:8...se: ‚Kdo jsi, Pane?' a on odpověděl: ‚ jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.' Moji...
Skutky 26:15...jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?' a on řekl: ‚ jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Zvedni se však a stůj....
Římanům 8:34...ospravedlňuje! Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží...
Římanům 10:9...víry, které kážeme). Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z...
1. Korintským 3:11...základ, mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus. kdo na tom základě staví ze zlata,...
1. Korintským 8:6...z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný PánJežíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj....
1. Korintským 11:23...jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a...
1. Korintským 12:3...nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit "Ježíš je Pán,"...
2. Korintským 1:19... naše řeč k vám nebyla "ano a ne". Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás , Silvanus a Timoteus...
2. Korintským 13:5...ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali. Doufám, že...
Galatským 3:1...Vás, kterým byl přímo před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl bych se od vás dozvědět...
Efeským 2:20...a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám...
Filipským 2:5...také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním...
Filipským 2:10...nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a...
Filipským 2:11...a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji milovaní, jako jste byli...
1. Tesalonickým 3:11...bude potřeba. Kéž sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k vám. Kéž Pán bohatě rozhojní...
1. Tesalonickým 4:14...nimi truchlit jako jiní, kteří nemají nadějiJežíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak...
2. Tesalonickým 1:7...ztrápení se spolu s námi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém...
2. Tesalonickým 2:8...ta překážka. se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého...
2. Tesalonickým 2:16...vám předali, ústně nebo dopisem. Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a ze...
1. Timoteus 1:15...jistá pravda - kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. jsem z nich...
1. Timoteus 1:16...ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro...
1. Timoteus 2:5...prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi....
2. Timoteus 2:8...Pán ti , abys to všechno pochopil. Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých - to...
Židům 6:20...za oponu, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se na věky stal veleknězem podle...
Židům 7:22...a nebude litovat: Jsi knězem navěky." A tak se Ježíš stal ručitelem mnohem lepší smlouvy. A dále:...
Židům 13:8...jejich života a berte si příklad z jejich víryJežíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se...
Židům 13:12...hřích, bývají pálena venku za stany. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní...
2. Petr 1:14...těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus. Vynasnažím se tedy, abyste si i po mém...
1. Jan 2:22... Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i...
1. Jan 4:15...Syna, Spasitele světa. Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu. A my jsme...
1. Jan 5:1...Boha, miluje i bratra. Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha. Každý, kdo miluje toho,...
1. Jan 5:5... Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a...
1. Jan 5:6...Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a krevJežíš Kristus - nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev....
Zjevení 22:16...jako každý, kdo miluje a provozuje lež. " Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil...

Slova obsahující ježíš: ježíš (581) ježíše (261) ježíšem (39) ježíši (95) ježíšova (7) ježíšově (7) ježíšovi (14) ježíšovo (10) ježíšovou (1) ježíšovu (1) ježíšovy (2) ježíšových (2) ježíšovým (1) ježíšův (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |