Ještě

Hledám varianty 'ještě' [ ještě ]. Nalezeny 643 verše.
Genesis 2:5... když Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní...
Genesis 5:4... a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil celkem 930...
Genesis 5:7...let, zplodil Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912 let...
Genesis 5:10...let, zplodil Kénana. Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery. Enoš žil celkem 905...
Genesis 5:13...Mahalalela. Po zplození Mahalalela žil Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery. Kénan žil celkem 910...
Genesis 5:16...zplodil Járeda. Po zplození Járeda žil Mahalalel ještě 830 let a plodil syny a dcery. Mahalalel žil celkem...
Genesis 5:19... zplodil Enocha. Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery. Járed žil celkem 962...
Genesis 5:22... Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365...
Genesis 7:20... A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se...
Genesis 8:9... a vrátila se k němu do archy, neboť voda ještě pokrývala celý povrch země. Noe tedy vystrčil ruku,...
Genesis 8:10... chytil ji a vzal ji k sobě do archy. Počkal ještě sedm dní a znovu vypustil holubici z archy. Večer se...
Genesis 9:28... jemuž bude Kanaán otročit!" Po potopě žil Noe ještě 350 let. Noe žil celkem 950 let a potom zemřel....
Genesis 11:11...100 let Arpakšada. Sem žil po zplození Arpakšada ještě 500 let a plodil syny a dcery. Arpakšad ve věku 35...
Genesis 11:13...Šelacha. Po zplození Šelacha žil Arpakšad ještě 403 let a plodil syny a dcery. Šelach ve věku 30 let...
Genesis 11:15...zplodil Hebera. Po zplození Hebera žil Šelach ještě 403 let a plodil syny a dcery. Heber ve věku 34 let...
Genesis 11:17...let zplodil Pelega. Po zplození Pelega žil Heber ještě 430 let a plodil syny a dcery. Peleg ve věku 30 let...
Genesis 11:19...30 let zplodil Reúa. Po zplození Reúa žil Peleg ještě 209 let a plodil syny a dcery. Reú ve věku 32 let...
Genesis 11:21...let zplodil Seruga. Po zplození Seruga žil Reú ještě 207 let a plodil syny a dcery. Serug ve věku 30 let...
Genesis 11:23...zplodil Náchora. Po zplození Náchora žil Serug ještě 200 let a plodil syny a dcery. Náchor ve věku 29 let...
Genesis 11:25...zplodil Teracha. Po zplození Teracha žil Náchor ještě 119 let a plodil syny a dcery. Terach ve věku 70 let...
Genesis 15:16... čtvrté pokolení, neboť nepravost Emorejců ještě není dovršena." Když slunce zapadlo a nastala tma,...
Genesis 17:23...byli v Abrahamově domácnosti mužského pohlaví, a ještě téhož dne jim obřezal předkožky, jak mu to řekl Bůh....
Genesis 17:26...let. Abraham a jeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni jeho domácí, jak narození v domě,...
Genesis 18:13...zeptal: "Proč se Sára smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro...
Genesis 18:22...Ti muži odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham ještě zůstal před Hospodinem. Přistoupil blíž a řekl:...
Genesis 18:32... " se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 19:8...prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co...
Genesis 19:12...vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď...
Genesis 20:4...je vdaná za jiného muže!" Abimelech s ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i...
Genesis 21:34...tam jméno Hospodina, Věčného Boha. Abraham potom ještě dlouho bydlel ve filištínské zemi. Po nějaké době se...
Genesis 24:15...jsi mému pánovi prokázal milosrdenství." Vtomještě než to dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na...
Genesis 24:16...Náchora. Byla to překrásná mladá dívka, která ještě nepoznala muže. Sestoupila k prameni, naplnila si...
Genesis 24:45...Hospodin určil pro syna mého pána. A vtomještě než jsem to v duchu dořekl, vyšla z města Rebeka se...
Genesis 24:55...matka však odpověděli: " s námi dívka zůstane ještě pár dní, třeba deset; potom může jít." On jim ale...
Genesis 25:1...útěchu po smrti své matky. Abraham si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Ta mu porodila Zimrana,...
Genesis 25:6... Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna Izáka,...
Genesis 27:33...potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi jiJeště než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl. Požehnal jsem...
Genesis 29:7...s ovcemi." Na to jim řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není čas shánět dobytek. Napojte...
Genesis 29:30...ji ovšem více než Léu. Sloužil pak u Lábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je...
Genesis 30:15... žes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka, která mám od syna?" "Tak dobře,"...
Genesis 30:35...tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté kozly,...
Genesis 31:14...mu odpověděly: "Copak máme v domě našeho otce ještě nějaký podíl nebo dědictví? Copak nás nemá za cizí?...
Genesis 31:51... hle, Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten památný...
Genesis 37:8...Ty bys nám chtěl vládnout?!" A tak ho nenáviděli ještě víc, kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl...
Genesis 37:9... kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem další...
Genesis 37:18...poblíž Dotanu je našel. Spatřili ho zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Řekli...
Genesis 38:5...syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila...
Genesis 41:19... že jsem takovou ošklivost v celé egyptské zemi ještě neviděl. Ty vyhublé a ošklivé krávy pak sežraly těch...
Genesis 41:50...ho přestal i počítat, neboť ho bylo bezpočtuJeště než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva...
Genesis 43:7...podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě dalšího bratra?' Podle toho jsme...
Genesis 43:19...nás a vezme nás do otroctví i s našimi osly!" Ještě na nádvoří tedy přistoupili ke správci Josefova domu...
Genesis 43:22...jsme je teď přinesli s sebou. Přinesli jsme ještě další stříbro na nákup jídla. Nevíme, kdo nám to...
Genesis 43:27...vašemu starému otci, o němž jste vyprávěli? Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci, tvému služebníku, se daří...
Genesis 43:28..."Našemu otci, tvému služebníku, se daří dobřeještě žije." Tehdy padli na kolena a klaněli se mu. On...
Genesis 45:3..." jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzou, jak se ho lekli....
Genesis 45:6... dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh ...
Genesis 45:11... co máš. Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových let), abys netrpěl nouzí ty ani tvůj...
Genesis 48:11...Izrael Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé...
Exodus 1:10...si rozmyslet, co s nimi, aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válka, mohli by se přidat k našim...
Exodus 3:15...k synům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele:...
Exodus 4:18...zpátky za svými bratry do Egypta podívat se, zda ještě žijí." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Jetro. Hospodin...
Exodus 5:6...- a vy je chcete zdržovat od roboty?!" Ještě týž den farao přikázal biřicům a dozorcům lidu:...
Exodus 5:23...tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!" Hospodin...
Exodus 10:7... Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pasti? Propusť ty lidi, slouží...
Exodus 10:14...kraj. Byla jich taková spousta, že tolik kobylek ještě nikdy nebylo a také nikdy nebude. Pokryly každý...
Exodus 11:1...Mojžíšovi řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě jednu ránu a potom vás odsud propustí. Propustí vás...
Exodus 11:9...vás neposlechne. Proto mých divů v egyptské zemi ještě přibude." Mojžíš a Áron před faraonem vykonali...
Exodus 12:34...říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těstoještě než vykynulo, díže zabalil do šatů a nesl je na...
Exodus 12:39... pak napekli nekvašené chlebové placky, protože ještě nevykynulo. Byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli se...
Exodus 26:14...bok Příbytku, a tak jej přikrývat. Navrch stanu ještě zhotovíš pokrývku z červeně barvených beraních kůží a...
Exodus 33:21... nemůže spatřit a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. ...
Leviticus 5:16...ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě pětinu ceny a to knězi. Kněz pak za něj obětováním...
Leviticus 5:24...přísahal. Nahradí to v plné výši a přidá k tomu ještě pětinu ceny. V den své oběti odškodnění to odevzdá...
Leviticus 12:4...obřezán, ale matčino očišťování od krve potrvá ještě třicet tři dny. Dokud se nevyplní doba jejího...
Leviticus 12:5...svém krvácení a její očišťování od krve potrvá ještě šedesát šest dní. Když uplyne doba jejího očišťování...
Leviticus 14:8...čistý. Potom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj stan. Sedmého dne si znovu oholí...
Leviticus 15:13...výtoku uzdraven, napočítá po svém uzdravení ještě sedm dní. Vypere si oděv, omyje si tělo pramenitou...
Leviticus 15:28... Když bude od svého výtoku uzdravena, napočítá ještě sedm dní a potom bude čistá. Osmého dne si vezme dvě...
Leviticus 22:14...je svaté, musí to knězi nahradit a přidat k tomu ještě pětinu ceny. Svaté dary, jež synové Izraele oddělují...
Leviticus 25:22...na tři roky! budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého roku, než...
Leviticus 25:51...úměrná mzdě nádeníka za daný počet let. Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své výkupné odpovídající část...
Leviticus 26:35... protože během vašich sobot (když jste v  ještě bydleli) neodpočívala. Těm, kdo z vás zbudou, pak v...
Leviticus 27:13...chtít zvíře vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý...
Leviticus 27:15...zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc a dům bude jeho. Zasvětí-li někdo...
Leviticus 27:19...zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to...
Leviticus 27:27...zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k  ještě pětinu navíc. Nebude-li vykoupeno, prodá se za...
Leviticus 27:31... Bude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu navíc. Každý desátek ze skotu i bravu, každý...
Numeri 5:7...se dopustil, nahradí škodu v plné výši, přidá ještě pětinu navíc a odevzdá to tomu, vůči komu se provinil...
Numeri 11:33... takže si je rozprostřeli po celém tábořeJeště měli maso v zubech, ještě ho ani nerozžvýkali, když...
Numeri 16:10...bratry levity přistupovat k němu, a vy si žádáte ještě kněžství?! Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili...
Numeri 16:13...a medem, abys nás nechal pomřít na poušti? To se ještě musíš dělat naším vůdcem?! Do žádnézemě oplývající...
Numeri 22:15...Balák potom vyslal další hodnostáře - bylo jich ještě více a ještě váženějších. Když přišli k Balaámovi,...
Numeri 24:14...řekne Hospodin'? Hned odejdu domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naloží s tvým lidem...
Numeri 30:17...ženy a ohledně otce a jeho mladé dcery, která ještě žije v jeho domě. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:...
Numeri 31:18... která spala s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte...
Numeri 31:23...přepálíte ohněm, a bude to čisté. Musí se to ale ještě očistit očistnou vodou. Vše, co oheň nesnese,...
Numeri 31:35...000 oslů, 32 000 žen, které ještě nepoznaly muže. Polovina podílu těch, kteří vyšli do...
Numeri 32:14...na místo svých otců, vy plemeno hříšníků, abyste ještě více roznítili Hospodinův planoucí hněv proti...
Numeri 32:15...se od něj odvrátíte, nechá tento lid na poušti ještě déle, a tak je všechny přivedete do záhuby!"...
Deuteronomium 1:11...Kéž vás Hospodin, Bůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát více a kéž vám žehná, jak vám pověděl! Jak...
Deuteronomium 1:39... že se stanou kořistí - vaši synové, kteří dnes ještě nerozeznají dobré a zlé - ti do vejdou. Jim ji dám...
Deuteronomium 19:9...všechny dny), potom k těmto třem městům přidáš ještě další tři. To proto, aby se v zemi, kterou ti...
Deuteronomium 20:5...promluví správcové: "Kdo postavil nový důmještě se tam nenastěhoval? se vrátí domů, aby snad...
Deuteronomium 20:6...se tam někdo jiný. Kdo vysázel viniciještě neokusil její ovoce? se vrátí domů, aby snad...
Deuteronomium 20:7...někdo jiný. Kdo se zasnoubil se ženou, ale ještě si ji nevzal? se vrátí domů, aby snad nepadl v...
Deuteronomium 20:8...si ji někdo jiný." Správcové pak k lidu promluví ještě takto: "Kdo se bojí? Kdo je malomyslný? se vrátí...
Deuteronomium 21:3...Stařešinové toho města vezmou jalovici, která ještě nebyla použita k práci a ještě netahala jho. Tu...
Deuteronomium 21:23...jeho tělo nezůstane na kůlu. Musíš je pochovat ještě téhož dne, neboť ten pověšený je před Bohem prokletý....
Deuteronomium 24:15...města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem slunce mu vyplať mzdu. Vždyť je chudý,...
Deuteronomium 28:54...po manželce ve svém náručí i po dětech, které mu ještě zbyly. V tom zoufalém sevření, tví nepřátelé...
Deuteronomium 31:21... Již dnes přece znám jejich představy i skutkyještě než je uvedu do země, kterou jsem jim s přísahou...
Deuteronomium 31:22...jim s přísahou zaslíbil." Mojžíš tu píseň napsal ještě téhož dne a syny Izraele ji naučil. Nato Hospodin...
Jozue 2:8...opustili město, brána se ihned zavřela. Zvědové ještě ani neulehli, když k nim na střechu vystoupila Rachab...
Jozue 9:12...jsme se za vámi chystali, balili jsme ho doma ještě teplý - a podívejte se: je vyschlý, se drolí. Tyto...
Jozue 10:28... které tam jsou dodnes. Makedu Jozue dobyl ještě téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králem;...
Jozue 13:1... Hospodin mu řekl: "Jsi starý a sešlý věkem, ale ještě je velmi mnoho země, kterou zbývá obsadit. Toto je...
Jozue 18:2...setkávání. Země byla podmaněna, ale zbývalo ještě sedm izraelských kmenů, které se neujaly svého...
Jozue 18:3... Jozue proto synům Izraele řekl: "Jak dlouho ještě budete otálet, než obsadíte zem, kterou vám dal...
Jozue 22:10...získali podle Hospodinova rozkazu skrze MojžíšeJeště v kanaánské zemi, než překročili Jordán, postavili...
Jozue 23:7...Rozhodně se nesměšujte s národy, které tu s vámi ještě zůstávají. Jména jejich bohů nepřipomínejte ani při...
Soudců 2:19... Po smrti soudce se ale znovu zkaziliještě hůře než jejich otcové, a odcházeli za cizími bohy,...
Soudců 4:20...ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl  ještě, "a kdyby někdo přišel a vyptával se : ‚Není tu...
Soudců 6:39... Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě jednou promluvím. Prosím, mohu to rouno zkusit...
Soudců 8:20...nebyl s to vytasit meč, protože se bál; byl to ještě chlapec. Zebach a Calmuna řekli Gedeonovi: "Pojď,...
Soudců 10:15...cokoli uznáš za dobré, ale vysvoboď nás, prosímještě tentokrát!" Pak ze svého středu odstranili cizí bohy...
Soudců 16:7..."Kdyby spoutali sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, byl bych slabý jako každý jiný."...
Soudců 16:8... tedy přišli se sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, a ona ho jimi spoutala. (V pokoji přitom...
Soudců 16:11... pevně spoutali novými provazy, které se ještě na nic nepoužily, byl bych slabý jako každý jiný."...
Soudců 16:18... a tak poslala pro filištínské vládce: "Přijďte ještě jednou - všechno mi prozradil!" Filištínští vládci k...
Soudců 16:28..."Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! se Filištínům...
Soudců 19:6... Potom mu dívčin otec řekl: "Prosím, laskavě tu ještě přespi a pohov si." On se zvedal, že půjde, ale...
Soudců 19:24...Neprovádějte takovou hanebnost. Je tu dceraještě panna, a také jeho družka. Hned je vyvedu! Zneuctěte...
Soudců 20:45...skále, ale Izraelci jich na silnicích dostihli ještě pět tisíc. Hnali je ke Gidomu, kde z nich dva...
Soudců 21:12...se našlo 400 dívek, netknutých panen, které ještě nepoznaly muže. Ty přivedli do tábora v Šílu v...
Růt 1:11...Noemi. "Proč byste chodily se mnou? Copak ještě mohu porodit syny, aby se stali vašimi manžely?...
Růt 1:12... stará na vdávání. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, i kdybych se ještě tuto noc vdala a porodila...
Růt 1:14...ruka se obrátila proti mně!" Tehdy se rozplakaly ještě více. Orpa nakonec svou tchyni políbila a odešla, ale...
Růt 2:14...a když podal pražené zrní, jedla do sytostiještě zbylo. Potom šla znovu paběrkovat a Boáz svým...
Růt 3:10... dcero," řekl na to. "Teď jsi projevila ještě větší oddanost než předtím, neboť jsi nešla za...
Růt 3:12... Ano, je pravda, že jsem příbuzný; je tu ale ještě bližší příbuzný než . Zůstaň tu přes noc. Splní-li...
Růt 3:18... na to Noemi. "Ten muž nepoleví, dokud tu věc ještě dnes nedovede do konce!" Boáz mezitím šel k městské...
1. Samuel 1:24...chlapce do Hospodinovy svatyně v Šílu. Bylo to ještě malé dítě. Býčka porazili a chlapce přivedli k Elímu...
1. Samuel 2:15...do Šíla. Kněžský mládenec navíc přicházelještě než se zapálil tuk, a říkal tomu, kdo obětoval:...
1. Samuel 2:27...Cožpak jsem se neukázal rodu tvého praotce, když ještě byli otroci faraonova domu v Egyptě? Právě jeho jsem...
1. Samuel 3:3...v noci spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě nezhasla. Samuel spal v Hospodinově svatostánku, kde...
1. Samuel 3:7..." odpověděl Elí. "Jdi zase spát." Samuel totiž ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo...
1. Samuel 3:17... nic přede mnou netaj. Bůh potrestáještě ti přidá, jestliže mi zatajíš jediné slovo z toho, co...
1. Samuel 4:7...tábora! Běda nám!" Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo! Běda nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto...
1. Samuel 7:9...z ruky Filištínů!" Samuel tedy vzal jedno ještě neodstavené jehně a přinesl je celé jako zápalnou...
1. Samuel 9:24... Pro tuto chvíli, právě pro tebe to bylo určenoještě než jsem pozval ostatní." A tak Saul toho dne pojedl...
1. Samuel 9:25... Když potom sestoupili z návrší do města, Samuel ještě se Saulem pohovořil na střešní terase. Brzy ráno,...
1. Samuel 9:26...Saulem pohovořil na střešní terase. Brzy ránoještě za rozbřesku, pak Samuel na Saula na střeše zavolal:...
1. Samuel 12:19...Samuelovi. "Ke všem svým hříchům jsme přidali ještě tu zlou věc, že jsme si vyžádali krále!" "Nebojte se...
1. Samuel 13:12... teď v Gilgalu přepadnou, a jsem si ještě nenaklonil Hospodina. Proto jsem se odhodlal přinést...
1. Samuel 13:16...se svým synem Jonatanem a s muži, kteří s ním ještě zůstali, se tedy drželi v Gibeji Benjamínově, zatímco...
1. Samuel 14:30...kořisti? Nebyla by pak porážka Filištínů ještě větší?" Toho dne pobíjeli Filištíny od Michmasu po...
1. Samuel 14:44...Saul prohlásil: "Jestli ne, Bůh potrestáještě mi přidá! Musíš zemřít, Jonatane." Lid se ale proti...
1. Samuel 16:11...zeptal: "To jsou všichni tvoji chlapci?" "Ještě zbývá nejmladší," odpověděl Jišaj. "Pase někde ovce."...
1. Samuel 17:23... Když tam dorazil, ptal se bratrů, jak se majíJeště s nimi mluvil, když vtom z filištínských řad...
1. Samuel 17:33...se s tím Filištínem bít," namítl mu Saul. "Jsi ještě chlapec a on je bojovník odmalička." David mu...
1. Samuel 17:42...ho všiml, pohrdavě si ho prohlédl. Byl to přece ještě chlapec, takový pohledný zrzek. "Copak jsem pes, že...
1. Samuel 17:57...ho vzal a přivedl před Saula. Hlavu Filištína ještě držel v ruce. "Čípak jsi syn, chlapče?" zeptal se ho...
1. Samuel 18:8...desetkrát více, a mně jen tisíce. Aby mu tak ještě dali království!" Od toho dne Saul hleděl na Davida...
1. Samuel 18:26...se líbilo, že by se mohl stát královým zetěmJeště než lhůta uplynula, David vyrazil se svými muži,...
1. Samuel 18:29...a že ho jeho dcera Míkal miluje, bál se Davida ještě více a stal se navždy Davidovým nepřítelem....
1. Samuel 19:10...a kopí se zabodlo do zdi. David se dal na útěkještě noci uprchl. Saul poslal k Davidovu domu své muže,...
1. Samuel 19:11...žena Míkal ho ale varovala: "Zachraň si životještě dnes v noci uteč; jinak budeš zítra mrtev." Míkal pak...
1. Samuel 20:13...chtít ublížit, pak Hospodin potrestáještě mi přidá, kdybych ti to zatajil a nepropustil v...
1. Samuel 20:37... Jonatan na chlapce zavolal: "Ten šíp je přece ještě dál!" Potom na chlapce volal: "Rychle, pospěš si,...
1. Samuel 21:9...tu po ruce nějaké kopí nebo meč?" zeptal se ještě David Achimelecha. "Nevzal jsem si totiž s sebou meč...
1. Samuel 23:3..."Vždyť se bojíme tady v Judsku. To máme ještě ke všemu jít do Keily proti filištínským šikům?"...
1. Samuel 23:22..."Hospodin vám žehnej, že jste se mnou cítiliJeště si to ale jděte přesně ověřit a obhlédněte místo, kde...
1. Samuel 25:22...dobrotu oplácí zlem. Bůh Davida potrestáještě mu přidá, jestli ze všech, kdo k Nábalovi patří,...
1. Samuel 28:25...Saulovi a jeho služebníkům. Pojedli, vstaliještě noci odešli. Filištíni shromáždili všechna svá...
2. Samuel 1:9...a dobij . Smrt ve spárech, ale život  ještě neopouští.' A tak jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi...
2. Samuel 1:16...sem, zabij ho!" A tak ho udeřil, zemřelJeště předtím mu David řekl: "Tvá krev na tvou hlavu!...
2. Samuel 2:22...nechtěl nechat být. Abner tedy na Asaela zavolal ještě jednou: "Nech být, jinak srazím k zemi! Jak se...
2. Samuel 3:9...obviňovat kvůli téhle ženě? Bůh potrestáještě mi přidá, jestli se k Davidovi nezachovám podle toho,...
2. Samuel 3:35...to víc. Potom všichni chodili za Davidem, aby se ještě za světla najedl, ale David přísahal: " Bůh...
2. Samuel 6:22...- před ním jsem se radoval! A klidně se znevážím ještě víc, si budu i sám připadat jako nic, ale u těch -...
2. Samuel 7:19...je můj dům, žes dovedl sem? A i to se ti ještě zdálo málo, Hospodine, Pane můj, takže jsi domu svého...
2. Samuel 7:20...člověka, Hospodine, Pane můj? Co k tomu David ještě může říci? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine,...
2. Samuel 9:1...byli knížata. Jednou se David zeptal: "Zůstal ještě někdo ze Saulova domu naživu? Kvůli Jonatanovi bych...
2. Samuel 9:3...služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu ještě někdo?" zeptal se ho král. "Chtěl bych mu projevit...
2. Samuel 10:19...se jejich vazaly. Aramejci se pak báli přijít ještě někdy Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové...
2. Samuel 11:12...neudělal!" David tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň tu ještě jeden den. Odešlu zítra." Toho dne tedy Uriáš...
2. Samuel 11:25...vybere toho a jindy onoho. Zaútoč na město ještě silněji a zboř je.' Tak ho povzbuď." Když se Uriášova...
2. Samuel 12:8...a Judy. A kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti ještě mnohem víc! Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem?...
2. Samuel 12:18...se mu chlapcovu smrt báli oznámit. "Když ještě chlapec žil," říkali si, "domlouvali jsme mu, ale...
2. Samuel 13:15...ji nenávidět. Nenávist, kterou k cítil, byla ještě větší než láska, kterou ji předtím miloval. "Vstaň!...
2. Samuel 13:16.... "To ne," prosila ho. "Vyhnat by byla ještě větší špatnost, než co jsi mi udělal!" On však...
2. Samuel 13:30... každý nasedl na svého mezka a dali se na útěkJeště byli na cestě, když se Davidovi doneslo, že prý...
2. Samuel 14:12...vlas!" "Smí tvá služebnice povědět panu králi ještě něco?" zeptala se žena. "Mluv," přivolil. Tehdy mu...
2. Samuel 14:28... Abšalom byl v Jeruzalémě dva roky, ale stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi vyslat...
2. Samuel 15:27...jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať se s...
2. Samuel 17:1..."Dovol prosím, vyberu dvanáct tisíc mužůještě dnes v noci se vypravím pronásledovat Davida....
2. Samuel 17:5...ten návrh líbil. Abšalom ale přikázal: "Raději ještě zavolej Chušaje Arkijského, si vyslechneme také...
2. Samuel 18:18...rozutekl, každý tam, odkud přišel. Abšalom si ještě za svého života nechal v Královském údolí postavit...
2. Samuel 19:14...Nejsi snad krev a tělo? Bůh potrestáještě mi přidá, jestli se nestaneš natrvalo mým vojevůdcem...
2. Samuel 19:29...jíst u tvého stolu. Jaké další právo bych ještě měl chtít? Čeho bych se ještě u krále dovolával?"...
2. Samuel 19:35...tebe." Barzilaj ale namítl: "Kolik let života mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi...
2. Samuel 19:36...do Jeruzaléma? Je mi osmdesát let. Copak ještě rozeznám dobré od špatného? Copak by tvůj služebník...
2. Samuel 19:44...návratu!" A Judští muži pak Izraelcům odpovídali ještě ostřeji. Tehdy se objevil jakýsi ničema jménem Šeba,...
2. Samuel 24:18... tvá ruka dolehne na a na mou rodinu!" Ještě téhož dne k Davidovi přišel Gád se slovy: "Jdi a...
1. Královská 1:22... i můj syn Šalomoun dopadneme jako zločinci." Ještě hovořila s králem, když vtom přišel prorok Nátan. "Je...
1. Královská 1:37... tak je i s Šalomounem. jeho trůn zvelebí ještě více než trůn mého pána, krále Davida!" Kněz Sádok,...
1. Královská 1:42...rohu. "Co je to ve městě za hluk?" ptal seJeště to ani nedořekl, když vtom přišel Jonatan, syn kněze...
1. Královská 1:47... Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž jeho trůn pozvedne ještě více než...
1. Královská 2:23...přísahal při Hospodinu: " Bůh potrestáještě mi přidá, jestli Adoniáš za ta slova nezaplatí...
1. Královská 2:24...podle svého slova vybudoval dům - Adoniáš zemře ještě dnes!" Král Šalomoun pak poslal Benajáše, syna...
1. Královská 2:42... kdy odejdeš a někam se vydáš, jistě zemřeš'? Ještě jsi mi na to řekl: ‚Rozhodl jsi dobře. Poslechnu.'...
1. Královská 3:2...v době obětoval na různých výšinách, neboť ještě nebyl postaven chrám jménu Hospodinovu. Šalomoun...
1. Královská 3:20...syn téhle ženy umřel, protože ho zalehla. A tak ještě tu noc vstala a vzala mi mého syna, když tvá...
1. Královská 10:11...dala králi Šalomounovi královna ze Sáby. (K tomu ještě Chíramovo loďstvo, které jelo do Ofiru pro zlato,...
1. Královská 11:17... dokud všechny Edomce nevyhladil. Hadad, tehdy ještě chlapec, tenkrát s několika edomskými služebníky...
1. Královská 12:2...králem. Jeroboám, syn Nebatův, se o tom dozvěděl ještě v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil...
1. Královská 12:6...bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil: "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud...
1. Královská 12:11...pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, na vás vezmu...
1. Královská 12:14..."Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, na vás vezmu...
1. Královská 13:20...vrátil s ním, pojedl u něj doma a napil se vodyJeště seděli za stolem, když vtom prorok, který ho přivedl,...
1. Královská 14:14...krále, který vyhladí dům Jeroboámův, a to ještě dnes. Co dnes, právě teď! Hospodin udeří na Izrael,...
1. Královská 16:16..."Zimri zosnoval spiknutí a zabil krále," ještě téhož dne na místě prohlásili izraelským králem svého...
1. Královská 16:25...dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a to ještě horší věci než všichni před ním. Ve všem se držel...
1. Královská 18:5...a ke všem potokům v zemi - snad se někde ještě najde čerstvá tráva, abychom zachovali naživu koně i...
1. Královská 18:34...Pak řekl: "Znovu." Když to udělali znovu, řekl: "Ještě potřetí." Když to udělali potřetí, voda se roztékala...
1. Královská 19:2...poslala vzkaz: " bohové potrestajíještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou...
1. Královská 20:10...mu na to vzkázal: " bohové potrestajíještě mi přidají, jestli v Samaří bude dost prachu, aby...
1. Královská 20:14..." odpověděl prorok. "Kdo zahájí útok?" zeptal se ještě. "Ty," odpověděl prorok. Nechal tedy nastoupit...
1. Královská 20:32...služebník Ben-hadad prosí: Daruj mi život!" "On ještě žije?" podivil se Achab. "Vždyť je to můj spojenec!"...
1. Královská 21:19...mu: ‚Toto praví Hospodin: Vraždil jsi a teď ještě zabíráš?' A dodej: ‚Toto praví Hospodin: Tam, kde psi...
1. Královská 22:5... koně jako tví!" Jošafat ale izraelského krále ještě požádal: "Nejdříve se vyptej na slovo Hospodinovo."...
2. Královská 1:13...velitele i s jeho padesáti. Král tedy poslal ještě třetího velitele s padesáti muži. Když ale ten třetí...
2. Královská 3:8... koně jako tví! Kudy potáhneme?" zeptal se pak ještě. "Pouštní cestou přes Edom," odpověděl Joram. Král...
2. Královská 4:43...se najedí. Neboť tak praví Hospodin: Najedí seještě zbude." A opravdu - když jim to nabídl, najedli se a...
2. Královská 4:44..." A opravdu - když jim to nabídl, najedli seještě zbylo, přesně jak řekl Hospodin. Náman byl vojevůdce...
2. Královská 5:19...odpustí." "Jdi v pokoji," odpověděl mu ElíšaJeště ani nebyl daleko, když si Gehazi, mládenec Božího...
2. Královská 6:31...na holém těle pytlovinu. " Bůh potrestáještě mi přidá," zvolal král, "jestli ten Elíša, syn...
2. Královská 6:32... Ten zatím seděl doma se stařešiny IzraeleJeště než k němu královský posel dorazil, řekl jim: "Vidíte...
2. Královská 6:33..."Za to neštěstí může Hospodin! Proč bych v něj ještě doufal?" "Slyšte slovo Hospodinovo," řekl na to...
2. Královská 7:5... přežijeme. Když nás zabijí, beztak zemřeme." Ještě za šera se tedy zvedli, že půjdou do tábora Aramejců....
2. Královská 7:7...krále! táhnou na nás!" A tak se zvedliještě za tmy se dali na úprk. Nechali tam své stany, koně,...
2. Královská 7:12...dál, se dostala do královského paláce. Král ještě v noci vstal a řekl svým služebníkům: " vám povím,...
2. Královská 7:13...Budou na tom stejně jako všichni Izraelci, co tu ještě zbyli. Všechny Izraelce přece stejně čeká smrt." A...
2. Královská 8:16...vlády izraelského krále Jorama, syna Achabovaještě za vlády judského krále Jošafata, začal nad Judou...
2. Královská 9:23...Nato Joram prudce obrátil vůz a ujížděl pryčJeště stačil křiknout na Achaziáše: "Achaziáši, zrada!"...
2. Královská 10:17... pobil tam všechny Achabovy příbuzné, kteří ještě zbyli. Úplně je vyhladil, přesně jak Hospodin řekl...
2. Královská 12:7...škodu, která se na chrámu najde." Kněží ale ještě ani třiadvacátého roku krále Joaše škody na chrámu...
2. Královská 14:17...izraelského krále Jehoaše, syna Joachazovaještě patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou, jak...
2. Královská 16:11... které poslal král Achaz z Damašku. Stihl to ještě předtím, než se král Achaz odtamtud vrátil. Když král...
2. Královská 16:15...a obětí. Co dělat s tím bronzovým oltářem, si ještě rozmyslím." A kněz Uriáš udělal všechno přesně tak,...
2. Královská 17:32...Adramelechovi a Anamelechovi. K tomu pak ještě uctívali Hospodina; zřídili si ale své vlastní kněze...
2. Královská 19:4... Modli se proto za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k...
2. Královská 20:4...správné." A Ezechiáš plakal a plakal. Izaiáš ještě ani nevyšel z prostředního nádvoří, když dostal slovo...
2. Královská 21:9...však neposlechli. Menaše je svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy, které Hospodin před syny...
2. Královská 21:11...služebníky proroky: "Judský král Menaše napáchal ještě horší ohavnosti, než jaké před ním páchali Emorejci,...
2. Královská 25:27...na babylonský trůn král Evil-merodach. Ten ještě téhož roku, sedmadvacátého dne dvanáctého měsíce,...
1. Letopisů 3:6...Bat-šeba, dcera Amielova. Narodilo se mu tam ještě dalších devět: Jibchar, Elišua, Elpelet, Nogah, Nefeg...
1. Letopisů 3:9...byli Davidovi synové. Kromě nich měl David ještě jejich sestru Támar a další syny od svých konkubín....
1. Letopisů 12:1...ti, kdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patří k...
1. Letopisů 17:18...jako kdybych byl někdo vznešený. Co k tomu David ještě může dodat, když jsi svého služebníka zahrnul takovou...
1. Letopisů 22:5... Musím mu připravit, co bude třeba." Proto David ještě před smrtí vykonal mnoho příprav. Potom si svého syna...
1. Letopisů 22:14...ani nejde zvážit, a také dřevo a kamení. Ty to ještě rozmnožíš. Máš k ruce dělníky, lamače, kameníky,...
2. Letopisů 9:9...jako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby, se ještě nikdy neobjevily. (K tomu také Chíramovi a...
2. Letopisů 10:6...bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil. "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud...
2. Letopisů 10:11...pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, na vás vezmu...
2. Letopisů 10:14...otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj otec na vás brával bič, na vás vezmu...
2. Letopisů 13:7...synu Rechoboámovi, protože Rechoboám byl ještě mladý a nezkušený a nedokázal se jim postavit. Copak...
2. Letopisů 21:18... byl nejmladší syn Achaziáš. Po tom všem ho ještě Hospodin ranil nevyléčitelnou střevní chorobou. Po...
2. Letopisů 24:13...rukama. Obnovili Boží chrám do původního stavuještě ho zpevnili. Když byli hotovi, přinesli zbylé stříbro...
2. Letopisů 25:6...kopím a štítem. Za sto talentů stříbra pak najal ještě 100 000 bojovníků z Izraele. Přišel však za ním Boží...
2. Letopisů 25:16...milý, přestaň!" Prorok tedy přestal mluvit, jen ještě dodal: "Vím, že Bůh si s tebou poradil a zahladí...
2. Letopisů 28:10...je povraždili, ale volá do nebe! A k tomu si ještě chcete zotročit judské a jeruzalémské děti jako své...
2. Letopisů 28:13...proti Hospodinu, tak aby se naše hříchy a viny ještě rozmnožily? jsme se přece provinili dost na to,...
2. Letopisů 30:3...ho nemohli uspořádat v patřičný čas, neboť ještě nebylo posvěceno dost kněží a lid se ještě...
2. Letopisů 30:23...shromáždění se pak shodlo, že budou pokračovat ještě dalších sedm dní, a tak radostně slavili ještě sedm...
2. Letopisů 31:10...přinášet příspěvky, máme jídla do sytostiještě hodně zbývá. Hospodin požehnal svému lidu tak, že...
2. Letopisů 32:5...v městské hradbě, postavil na věže a přidal ještě vnější hradbu. Opravil také terasu Milo ve Městě...
2. Letopisů 32:16...Bohu a proti jeho služebníku Ezechiášovi ještě další řeči. Senacherib psal dopisy, jimiž haněl...
2. Letopisů 33:9...Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy, které Hospodin před syny...
2. Letopisů 33:23...před Hospodinem jako kdysi jeho otec, ale hřešil ještě mnohem víc. Jeho dvořané se proti němu spikli a...
2. Letopisů 34:3...se napravo ani nalevo. V osmém roce své vládyještě jako mladík, začal hledat Boha svého otce Davida.Ve...
Ezdráš 3:6...dne sedmého měsíce, ačkoli Hospodinův chrám ještě neměl ani základy. Podle povolení od krále Kýra pak...
Ezdráš 3:12...starších kněží, levitů a rodových vůdců, kteří ještě pamatovali původní chrám, hlasitě plakali, když na...
Ezdráš 5:16...v Jeruzalémě. Od doby se dodnes stavíještě není dokončen." Nuže, bude-li král ráčit, ...
Ezdráš 9:5...oběti jsem se ze své trýzně vzpamatoval. Stále ještě v roztrženém rouchu a plášti jsem padl na kolena a...
Ezdráš 10:2...z okolních národů. Přesto však Izrael ještě naději. Zavážeme se teď před naším Bohem, že všechny...
Nehemiáš 2:7... že vyšle. "Kdyby král ráčil," řekl jsem ještě králi, "mohl bych dostat doporučující listy pro...
Nehemiáš 5:11...a obilí. Nechme toho odírání! Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivy a domy a také úrok z...
Nehemiáš 6:1...nezůstala jediná trhlina (ačkoli tou dobou jsem ještě brány neosadil vraty), tehdy mi Sanbalat s Gešemem...
Nehemiáš 9:35...ani na výstrahy, jimiž jsi je varoval. Když ještě měli své království a hojnost tvé dobroty, kterou jsi...
Nehemiáš 13:4...z Izraele všechny, kdo se mezi přimísiliJeště předtím se ale kněz Eliašib, přidělený ke komorám...
Nehemiáš 13:15...víno, hrozny, fíky a všemožné nákladyJeště téhož sobotního dne, kdy ty potraviny prodávali, jsem...
Nehemiáš 13:21...tady nocujete před hradbami?" říkal jsem jim. "Ještě jednou, a vztáhnu na vás ruku!" Od doby v...
Ester 1:18...Xerxes poslal pro královnu Vašti, a nepřišla!' Ještě dnes se manželky perských a médských velmožů...
Ester 2:20...místo v královském kancléřství. Ester stále ještě neprozradila svůj původ a národnost, jak Mordechaj...
Ester 6:14...Nikdy ho nepřemůžeš; padneš před ním úplně." Ještě to ani nedořekli, když vtom dorazili královi...
Ester 7:8...zhrouceného na Esteřině lehátku. "Tak on se ještě u doma bude vrhat na královnu?!" zvolal král....
Ester 9:13...v Súsách mohli podle zákona pro dnešek jednat ještě zítra. A těch deset Hamanových synů nechť pověsí na...
Ester 9:15...synů bylo pověšeno. Židé v Súsách se shromáždili ještě čtrnáctého dne měsíce adaru. Pobili v Súsách tři sta...
Ester 9:18... Židé v Súsách se ale shromáždili třináctéhoještě čtrnáctého dne téhož měsíce. Klid měli patnáctého,...
Job 1:16... Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Boží blesk...
Job 1:17... Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Chaldejci se ve...
Job 1:18... Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to ani nedořekl, když dorazil další: "Tví synové a...
Job 2:9...seděl v popelu a škrábal se střepem. "Ještě se držíš své bezúhonnosti?" řekla mu manželka....
Job 6:11... Copak mám sílu, abych to vydržel? Copak  ještě něco čeká v životě? Copak je síla z kamene? Copak...
Job 8:12... kde nejsou bažiny? Daří se rákosí bez vodyJeště se zelená, není posekán, rychleji než tráva však...
Job 10:17...další svědky proti mně, tvůj hněv proti mně se ještě rozmůže, tvá vojska zas a znovu vezmou útokem....
Job 17:2...skončily, jen hřbitov zbývá mi. Jsou se mnou ale ještě ti posměvači - kvůli jejich zlobě nezamhouřím oči!...
Job 19:22...! Musíte s Bohem na pořádat ten hon, nemáte ještě mého masa dost? Kéž by slova byla sepsána, kéž by...
Job 21:32...do očí? Za to, co prováděl, kdo mu odplatíJeště mu pohřeb vystrojí, nad jeho hrobem budou bdít. Lehká...
Job 23:17... srdce ochromil, Všemohoucí vyděsilJeště jsem ale nezmlkl v temnotách, i když mi obličej...
Job 29:5...věku, kdy Bůh byl mému stanu přítelem, kdy ještě Všemohoucí býval se mnou a děti všude kolem ....
Job 34:36...není špetka soudnosti! Jen je Job zkoušen ještě víc, vždyť tu odpovídá jako hanebník! Vždyť jenom...
Job 36:2...strpení a povím ti, co lze v Boží prospěch ještě říct. Z veliké dálky přináším poznání, svého...
Job 42:16...dal dědictví mezi jejich bratry. Potom Job žil ještě sto čtyřicet let a viděl své děti a děti svých dětí...
Žalmy 6:4...hloubi duše jsem vyděšen - Hospodine, jak dlouho ještě?! Obrať se, Hospodine, život mi zachovej, pro svoji...
Žalmy 13:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Jak dlouho ještě, Hospodine? Zapomeneš na navěky? Jak dlouho ještě...
Žalmy 13:3... den co den cítit v srdci zármutek? Jak dlouho ještě můj protivník bude nade mnou vítězit? Pohleď, odpověz...
Žalmy 39:8...hromadí, nevěda ani, kdo to podědí! Na co bych ještě, Pane můj, spoléhal? Všechna naděje v tobě...
Žalmy 42:6...proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Bohaještě mu budu děkovat, on je můj Bůh, záchrana! Duše ...
Žalmy 42:12...proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Bohaještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, záchrana! Zjednej...
Žalmy 43:5...proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Bohaještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, záchrana! Pro...
Žalmy 44:24...mají nás za ovce k zabití! Probuď se, Pane, proč ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás navěky! Proč ukrýváš...
Žalmy 59:12...mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu pro očiJeště je nepobíjej, můj lid by zapomněl, mocně však jimi...
Žalmy 74:11...se tvému jménu vysmívat navěky? Proč svoji ruku ještě zdržuješ? Copak svou pravici z klína nezvedneš? Ty...
Žalmy 78:30...a hojně se nasytili, dal jim to, po čem bažiliJeště svou lačnost ani neukojili, ještě měli jídlo v ústech...
Žalmy 79:5... pro smích a zábavu jsme všem dokola! Jak dlouho ještě, Hospodine? Budeš navěky rozzloben? Bude tvé horlení...
Žalmy 90:13...zmoudřeli! Navrať se, Hospodine - jak dlouho ještě? Nad svými služebníky smiluj se! Hned za svítání svou...
Žalmy 92:15...v nádvořích našeho Boha vzkvétají. Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. Zvěstovat...
Žalmy 139:4...i jak uléhám, všemi mými cestami se zabývášJeště než mi přijde slovo na jazyk, ty to, Hospodine,...
Přísloví 8:26...zapuštěny, dříve než pahorky jsem se zrodilaještě než učinil zemi a vše kolem, dříve než světa první...
Přísloví 9:9...moudrého - bude milovat. Poděl se s moudrýmještě zmoudří, pouč spravedlivého a bude znalejší. Klíčem k...
Přísloví 11:24...z nadějí darebáků zbude vztek. Někdo rozdává - a ještě bohatne, jiný škudlí běda - k vlastní chudobě!...
Přísloví 19:19...zasluhuje potrestání; ušetříš-li ho, zkazíš ho ještě víc. Poslechni radu, přijmi poučení, abys byl příště...
Kazatel 3:16...bylo. Co bude, je. Co minulo, Bůh vyhledá. A ještě něco jsem viděl pod sluncem: Namísto práva zlo,...
Kazatel 4:3...jsou dosud naživu. Nejšťastnější je ale ten, kdo ještě nebyl a neviděl zlo, které se děje pod sluncem!...
Kazatel 5:7... Vysoce postaveného totiž chrání vyššíještě vyšší jsou nad nimi. Úrodu země si dělí všichni, na...
Kazatel 12:1...prchavá! Pamatuj na svého Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dny a roky, o kterých...
Píseň 2:17...milý je můj a jsem jeho, když pase v liliíchJeště než s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, vrať...
Píseň 4:6...je, srnčí dvojčátka, jež pasou se v liliíchJeště než s vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, na...
Píseň 8:8... jedině by se zesměšnil! Sestřičku malou mámeještě je bez prsou. Co s naší sestrou uděláme, námluvy...
Izaiáš 1:5... odvrátili se jako cizí! Proč máte být biti ještě víc? Proč se musíte stále protivit? Hlava je celá...
Izaiáš 5:25...vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit. Pozvedá korouhev pro národ zdaleka, od...
Izaiáš 7:10... jistěže neobstojíte!" Hospodin pak Achazovi ještě řekl: "Požádej Hospodina, svého Boha, o znamení, ...
Izaiáš 8:5...odvlečena k asyrskému králi." Hospodin mi pak ještě řekl: "Protože ten lid zavrhl poklidně tekoucí vody...
Izaiáš 9:11...vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Lid se však nevrátil k tomu, kdo jej...
Izaiáš 9:16...vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Zlo totiž vzplálo plameny, polyká trní...
Izaiáš 9:20...vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda těm, kdo uzákoňují zlé zákony,...
Izaiáš 10:4...vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda Asýrii, metle mého hněvu - hůl v...
Izaiáš 10:32... obyvatelé Gebimu skryli se. V Nobu se zastaví ještě dnes, proti hoře Dcery sionské zvednou pěst, pohrozí...
Izaiáš 15:9...Dimonu jsou naplněny krví, však Dimonu přidám ještě víc - pošlu lva na ty, kdo z Moábu prchli, i na ty,...
Izaiáš 17:11...a pěstuješ si révu z ciziny, i kdyby ti vypučely ještě v den sadby, ještě to ráno kdyby ti rozkvetly,...
Izaiáš 18:5...v záři sluneční, jak mlžný opar v horku žníJeště před sklizní, než vyraší pupeny, než na místě květů...
Izaiáš 28:22...se svou drzostí, vaše okovy neztěžknou ještě víc. Pán, Hospodin zástupů, mi totiž oznámil, že...
Izaiáš 37:4... Modli se proto za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k...
Izaiáš 40:17...jsou před ním jako nic, jsou pro něj nicotaještě míň! Ke komu chcete Boha přirovnat? Čemu se podle vás...
Izaiáš 41:12...ty, kdo útočili na tebe. Budou jako nicještě míň ti, kteří s tebou válčili. Neboť Hospodin jsem...
Izaiáš 41:24... Jenže vy nejste vůbec nic a vaše skutky jsou ještě míň - kdo si vás volí, je odporný! Ten, jehož vzbudím...
Izaiáš 41:29... jak jsou všichni pouhé nic a jejich skutky jsou ještě míň - vzduch a nicota jsou jejich odlitky! Hle, můj...
Izaiáš 42:9... minulé věci nastaly a teď vám povím o novýchJeště dříve než vyraší, vám je ohlásím. Zpívejte Hospodinu...
Izaiáš 49:20...obyvateli a daleko budou ti, kdo hubiliJeště ti řeknou - sama to uslyšíš - synové ve tvé...
Izaiáš 56:8...shromažďuje rozehnaný Izrael: Shromáždím k němu ještě další, k těm, kdo byli shromážděni. Všechna polní...
Izaiáš 56:12...zpít! Zítřek bude právě takový, jen toho bude ještě víc!" Spravedliví umírají a nikomu to nevadí; zbožní...
Izaiáš 65:24... kterému žehná Hospodin - oni i jejich potomciJeště než zavolají, jim odpovím; ještě než domluví, ...
Izaiáš 66:19...Tubalu a Řecka, ke vzdáleným ostrovům, kde o mně ještě nikdy neslyšeli a moji slávu nikdy neviděli. Budou...
Jeremiáš 1:5...jsem zformoval v matčině lůně, znal jsem Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem ; národům...
Jeremiáš 1:6...můj," zvolal jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě dítě!" "Neříkej, že jsi ještě dítě," odpověděl mi...
Jeremiáš 1:7...přece mluvit! Jsem ještě dítě!" "Neříkej, že jsi ještě dítě," odpověděl mi Hospodin, "ale jdi, kamkoli ...
Jeremiáš 2:9... Proto vás znovu obviňuji, praví Hospodin, a ještě i vaše vnuky obviním. Jeďte se podívat na...
Jeremiáš 2:35...lupičů, ale nevinných. A při tom všem ještě říkáš: ‚Jsem nevinná. Jeho hněv se mi vyhýbá!' Nuže,...
Jeremiáš 3:4...jako coura, odmítala ses zastydět. A teď mi ještě říkáš: ‚Otče, od mládí jsi provázel! Snad se...
Jeremiáš 4:14...zla, Jeruzaléme, a budeš zachráněn. Jak dlouho ještě budeš přemýšlet zvráceně? Hlasatel z Danu je...
Jeremiáš 8:14... Čímkoli jsem je obdařil, to ztratí." Na co tu ještě sedíme? Shromážděte se! Prchněme do opevněných měst,...
Jeremiáš 13:27...i v polích. Běda ti, Jeruzaléme! Jak dlouho ještě budeš nečistý?" Slovo Hospodinovo, které Jeremiáš...
Jeremiáš 15:15...mých pronásledovatelích! Ve své trpělivosti mi ještě dovol žít - považ, jaké kvůli tobě snáším urážky!...
Jeremiáš 16:12...opustili a můj Zákon nedodržovali. A vy jste ještě horší než vaši otcové. Hle, každý se řídíte svým...
Jeremiáš 20:17...pláč a v poledne bojový pokřik! Proč nezabil ještě v lůně, aby se mi matka stala hrobem a břicho ...
Jeremiáš 23:26... Prý: ‚Měl jsem sen! Měl jsem sen!' Jak dlouho ještě? Není snad v srdci proroků, kteří tak prorokují, samá...
Jeremiáš 27:18...domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě ještě zůstaly! Toto praví Hospodin zástupů o sloupech, o...
Jeremiáš 27:19...a ostatních cennostech, které v tomto městě ještě zůstaly (babylonský král Nabukadnezar je totiž...
Jeremiáš 27:21...zástupů, Bůh Izraele, o cennostech, které ještě zůstaly v Hospodinově domě, v paláci judského krále a...
Jeremiáš 31:22... vrať se zpátky do svých měst! Jak dlouho se ještě budeš toulat, dcero nevěrná? Hospodin stvoří na zemi...
Jeremiáš 33:1...osud, praví Hospodin." Jeremiáš byl stále ještě držen na strážním nádvoří, když znovu dostal slovo...
Jeremiáš 36:32...král Joakim spálil v ohni. A bylo k nim přidáno ještě mnoho slov jim podobných. Babylonský král...
Jeremiáš 37:4...Bohu." (Jeremiáš tehdy chodil volně mezi lidmiještě totiž nebyl uvězněn. Z Egypta mezitím vytáhlo...
Jeremiáš 38:4...řečmi jen bere odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě zbyli, i všemu lidu. Ten muž nehledá prospěch tohoto...
Jeremiáš 39:15...zůstal mezi svým lidem. Když byl Jeremiáš ještě držen na strážním nádvoří, dostal slovo Hospodinovo:...
Jeremiáš 41:4... Druhý den po zavraždění Gedaliáše, když o tom ještě nikdo nevěděl, přišlo ze Šechemu, Šíla a Samaří...
Jeremiáš 41:17...zpět a vydali se s nimi do Egypta. (Cestou se ještě zastavili v Gerut-kimhamu poblíž Betléma.) Utíkali...
Jeremiáš 47:4... Týru a Sidonu vyhubí, co jim ze spojenců ještě zbývá. Ano, Hospodin zničí Filištíny, ty pozůstatky z...
Jeremiáš 52:31...na babylonský trůn král Avel-marduk. Ten ještě téhož roku, pětadvacátého dne dvanáctého měsíce,...
Pláč 4:6... se přehrabují v odpadcích. Trest mého lidu je ještě větší, než co zasloužila Sodoma - ta byla vyvrácena v...
Ezechiel 1:23...křídla k sobě navzájem a každá z nich měla ještě dvě křídla, jimiž si přikrývala tělo. Slyšel jsem...
Ezechiel 3:10...je to banda vzbouřenců." "Synu člověčí," řekl mi ještě, "každé slovo, které ti řeknu, si vezmi k srdci a...
Ezechiel 4:16...si dělat jídlo na nich." "Synu člověčí," řekl mi ještě, "odříznu Jeruzalém od chleba. Budou jíst na příděl a...
Ezechiel 5:4...a schovej do cípu svého pláště. I z nich pak ještě odeber, hoď je do ohně a nech je tam shořet. Plamen z...
Ezechiel 5:6... On se však vzpíral mým zákonům a pravidlům ještě hůř než národy a země v jeho okolí. Zavrhli totiž ...
Ezechiel 5:7... A proto tak praví Panovník Hospodin: Bouříte se ještě víc než okolní národy. Neřídíte se mými pravidly,...
Ezechiel 8:6... takže vyhání z svatyně? Uvidíš ale ještě horší ohavnosti." Přivedl ke vchodu do nádvoří. A...
Ezechiel 8:13...nás nevidí; Hospodin zemi opustil.' Uvidíš ale ještě horší ohavnosti, které páchají." Přivedl ke vchodu...
Ezechiel 8:15... "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "Uvidíš ale ještě horší ohavnosti než tyto." Přivedl do vnitřního...
Ezechiel 15:5... Co teprve, když je ohořelé a spálené! K čemu se ještě použít? Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jako...
Ezechiel 16:21...ke strávení! To ti nestačilo smilnit? Musela jsi ještě vraždit děti? Odevzdávala jsi je jim, nechávala...
Ezechiel 16:29...Babylonii, zemi kramářů. Pořád jsi ale neměla ještě dost. Zuřím proti tobě! praví Panovník Hospodin. Co...
Ezechiel 16:47...nebylo vůbec nic, zkazila ses v každém ohledu ještě víc než ony! Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 23:8...se naučila v Egyptě, když tam s souložili ještě zamlada, když osahávali její dívčí bradavky a...
Ezechiel 23:11...viděla, ale ve svém chtíči a smilstvu byla ještě horší než její sestra. I ona se roztoužila po...
Ezechiel 23:14...stejně jako ta druhá! Ve svém smilnění ale zašla ještě dál, když uviděla nástěnné reliéfy mužů, jasně rudé...
Ezechiel 23:38...a krmily je dětmi, které mi porodily. Zároveň mi ještě prováděly to, že poskvrňovaly mou svatyni a...
Ezechiel 23:42...hluk a zábava. K nejrůznější holotě přiváděli ještě ožralce z pouště, kteří těm ženám navlékali náramky a...
Ezechiel 23:43... staré běhně pomyslel: To s budou souložit ještě teď? Souložili s jako s courou. Tak souložili s...
Ezechiel 28:9... zahyneš hroznou smrtí uprostřed moří. Budeš pak ještě říkat: ‚ jsem bůh' tváří v tvář svým katům? Budeš...
Ezechiel 33:25...ke svým hnusným modlám, proléváte krev, a ještě chcete vládnout zemi? Spoléháte se na svůj meč,...
Ezechiel 33:26... kdekdo przní manželku svého bližního, a ještě chcete vládnout zemi? Řekni jim - Tak praví Panovník...
Ezechiel 36:11... Osídlím vás jako za starodávna a budu k vám ještě štědřejší než kdysi. Tak poznáte, že jsem Hospodin...
Ezechiel 36:17...Hospodinovo: "Synu člověčí, když dům Izraele ještě žil ve vlastní zemi, svými způsoby a skutky ji...
Ezechiel 39:26...tu nevěru, jíž se vůči mně dopouštěli, když ještě žili v bezpečí ve své zemi a nikdo je neděsil. je...
Ezechiel 40:27...palmovými ornamenty. I zde na jižní straně stála ještě další brána vedoucí do vnitřního nádvoří. Od této...
Ezechiel 44:26...takto poskvrnit. se očistí, odpočítá se mu ještě sedm dní. V den, kdy pak vejde do vnitřního nádvoří...
Daniel 4:28...sídlo ke slávě své velebnosti!" Král to ještě ani nedořekl, když z nebe zazněl hlas: "Slovo pro...
Daniel 4:33...znovu nastolen na královský trůn a dostalo se mi ještě nesmírnější moci než předtím. , Nabukadnezar, teď...
Daniel 5:9...přečíst ani vyložit. To krále Belšasara vyděsilo ještě víc a byl čím dál bledší. I jeho velmoži byli zděšení...
Daniel 5:30...a prohlásí ho třetím nejmocnějším v královstvíJeště noci pak byl babylonský král Belšasar zabit. ...
Daniel 6:25...hodili je do lví jámy i s jejich ženami a dětmiJeště než dopadli na dno, lvi se na vrhli a roztrhali je...
Daniel 7:12...vydáno zkáze v plamenech. Ostatní šelmy směly ještě určitou dobu zůstat naživu, byly však zbaveny své...
Daniel 9:20... vždyť tvé město i tvůj lid nese tvé jméno!" Ještě když jsem se modlil a vyznával svůj hřích i hřích...
Daniel 9:21...Boha, o slitování nad jeho svatou horou - nuže ještě když jsem se modlil, vtom ke mně náhle přiletěl onen...
Daniel 10:20... abych bojoval s knížetem Persie, a potom přijde ještě kníže Řecka.) Nuže, musím ti oznámit, co je zapsáno v...
Daniel 11:2...)" "Teď ti tedy povím pravdu: V Persii povstanou ještě tři králové a po nich přijde čtvrtý, který bude...
Daniel 11:5...bude mocný, ale jeden z jeho velitelů se vzmůže ještě více, takže ovládne ještě větší říši nežli on. Po...
Daniel 11:13...král totiž znovu postaví obrovské vojskoještě větší než to předešlé, a po několika letech se s...
Ozeáš 8:5...Vzplanul jsem hněvem proti nim. Jak dlouho ještě budou beztrestní? To tele z Izraele pochází,...
Ozeáš 11:1...den, král Izraele bude zahuben. Když byl Izrael ještě dítětem, zamiloval jsem si jej; tehdy jsem povolal...
Joel 2:12...je Hospodinův den! Kdo jej může snést? A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem...
Amos 4:4... Jděte si do Bet-elu zahřešit, v Gilgalu hřešte ještě víc! Ráno co ráno přinášejte oběti a každé tři dny...
Amos 6:10...kdo se tam v koutku skryl, zeptá se: "Je s tebou ještě někdo?" "Nikdo," hlesne on. A tehdy řekne: "Tiše! ...
Jonáš 2:5...odehnán, že na nespočineš očima. Jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám? Voda obklopila...
Jonáš 4:2...modlil: "No prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě doma? Právě proto jsem předtím utíkal za moře: Věděl...
Nahum 3:16...žravý hmyz! I kdyby tvých kupců bylo sebevícještě víc než hvězd na nebi, jak kobylky se vylíhnou a...
Ageus 1:2..."Tak praví Hospodin zástupů - Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel ten čas; není čas budovat Hospodinův chrám...
Ageus 2:3... i ke zbývajícímu lidu: Zbývá mezi vámi ještě někdo, kdo viděl tento chrám v jeho dřívější slávě? A...
Ageus 2:6...vás. Nebojte se! Tak praví Hospodin zástupůJeště jednou, a to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší...
Ageus 2:19...zrní? Réva, fíkovník, granátovník ani oliva ještě nerodí? Ode dneška vám požehnám." Čtyřiadvacátého dne...
Zachariáš 1:15...jsem se jen trochu rozzlobil, oni to neštěstí ještě zhoršili. A proto tak praví Hospodin: Vrátím se k...
Zachariáš 7:7...takovými slovy skrze dávné proroky, když se ještě v Jeruzalémě žilo v klidu a pokoji a stejně tak ve...
Zachariáš 8:20...pravdu a pokoj! Tak praví Hospodin zástupůJeště sem budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Z...
Zachariáš 11:15...Izraelem. Tehdy mi Hospodin řekl: "Převlékni se ještě za ztřeštěného pastýře. Hle, vzbudím totiž v zemi...
Zachariáš 13:3...země také proroky a ducha nečistoty. A kdyby pak ještě někdo prorokoval, řekne mu jeho otec i matka, jeho...
Malachiáš 2:13...Hospodinu zástupů přinášel oběti! A provádíte ještě něco: Zaléváte Hospodinův oltář slzami, pláčete a...
Malachiáš 3:23...jsem mu svěřil na Orébu pro celý Izrael. Hleještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu...
Matouš 2:14...totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil." Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do...
Matouš 6:8... Nebuďte jako oni. Váš Otec , co potřebujeteještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto:...
Matouš 9:15...ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a...
Matouš 9:16... Taková výplň odtrhne i kus roucha a díra bude ještě horší. Také se nelije nové víno do starých měchů....
Matouš 12:46...tomu bude i s tímto zlým pokolením." A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli...
Matouš 13:8...padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo jeJeště jiná však padla na dobrou půdu a vydala úrodu -...
Matouš 13:33...a uhnízdí se v jeho větvích." Vyprávěl jim ještě další podobenství: "Nebeské království je jako kvas,...
Matouš 15:16...nám to podobenství," požádal ho Petr. "Vy jste ještě tak nechápaví?" řekl Ježíš. "Nerozumíte, že všechno,...
Matouš 16:9... vy malověrní, že nemáte chleba? Copak ještě nechápete? Nevzpomínáte si na těch pět chlebů pro pět...
Matouš 17:17...a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi...
Matouš 17:22...' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné." Ještě když se zdržovali v Galileji, Ježíš jim řekl: "Syn...
Matouš 18:16...jsi bratra. Pokud neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo...
Matouš 19:20...'" "To všechno dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi...
Matouš 21:36... jiného zabili a dalšího kamenovali. Poslal tedy ještě jiné služebníky, více než předtím, a těm udělali...
Matouš 22:4...na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Poslal tedy ještě jiné služebníky a řekl jim: ‚Povězte pozvaným: Hle,...
Matouš 24:6... abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a...
Matouš 26:34...nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, než zakokrhá kohout, třikrát zapřeš."...
Matouš 26:45...slovy. Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte? Pohleďte, přišla chvíle,...
Matouš 26:47... pojďme! Můj zrádce je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš, jeden z...
Matouš 26:65...roztrhl roucho a zvolal: "Rouhal se! K čemu ještě potřebujeme svědky? Právě jste slyšeli rouhání! Co o...
Matouš 27:23..."Co udělal zlého?" ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" Když tedy Pilát viděl, že nic...
Matouš 27:63...řekli mu, "vzpomněli jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl: ‚Po třech dnech vstanu.' Nařiď tedy, je...
Matouš 27:64...ho a neřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých!' To by byl ještě horší blud, než ten první!" "Máte stráž," odpověděl...
Marek 2:19...se ženichovi přátelé postit, dokud je ženich ještě s nimi? Dokud mají ženicha u sebe, nemohou se postit....
Marek 2:21...se ta nová výplň od starého utrhne a díra bude ještě horší. Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak...
Marek 4:8...trní vyrostlo, udusilo je, takže nevydala úroduJeště jiná však padla na dobrou půdu, vzešla, vzrostla a...
Marek 4:24... Jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřenoještě vám bude přidáno. Tomu, kdo , bude dáno, ale tomu,...
Marek 4:40...klid. "Proč se tak bojíte?" řekl jim pak. "Ještě pořád nemáte víru?" Byli z toho úplně vyděšení. "Kdo...
Marek 5:35... Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení." Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové z domu...
Marek 7:4...z trhu, nejedí, dokud se nevykoupou. A je ještě mnoho jiných věcí, které přijali a dodržují, jako...
Marek 8:8...předkládají i je. A tak se najedli do sytostiještě nasbírali sedm košů nalámaných kousků, které zbyly....
Marek 8:17...jim řekl: "Proč se dohadujete, že nemáte chlebaJeště nechápete a nerozumíte? Ještě máte tvrdé srdce? Máte...
Marek 8:21...nasbírali?" "Sedm," odpověděli. Na to jim řekl: "Ještě nerozumíte?" Když přišli do Betsaidy, přivedli k němu...
Marek 9:19...nevěřící pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte ho...
Marek 11:2... vejdete, najdete přivázané oslátko, na kterém ještě nikdo nikdy neseděl. Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se...
Marek 12:4...ho a poslali pryč s prázdnou. Poslal k nim tedy ještě jiného služebníka. Toho poranili na hlavě a zohavili....
Marek 12:5... Toho poranili na hlavě a zohavili. A tak poslal ještě dalšího. Toho zabili a stejně tak mnoho jiných....
Marek 13:7... nestrachujte se, protože se to musí dít. Ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a...
Marek 14:30...nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, dříve než dvakrát zakokrhá kohout, ...
Marek 14:41...to říci. Když se pak vrátil potřetí, řekl jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte? Dost ! Pohleďte, přišla...
Marek 14:43... pojďme! Můj zrádce je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš, jeden ze...
Marek 14:63...si velekněz roztrhl roucho a zvolal: "K čemu ještě potřebujeme svědky? Slyšeli jste rouhání! Co o tom...
Marek 15:14...udělal zlého?" ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!" Pilát chtěl vyhovět davu, a tak...
Marek 15:41... Ty ho následovaly a sloužily mu, když byl ještě v Galileji, a spolu s mnoha dalšími s ním přišly do...
Lukáš 1:34...to stane?" zeptala se Marie anděla. "Vždyť jsem ještě nepoznala muže." "Sestoupí na tebe Duch svatý a...
Lukáš 3:20...zlo, které napáchal, Herodes k tomu všemu přidal ještě to, že Jana vsadil do vězení. Zatímco se křtil...
Lukáš 5:34...nutit ženichovy přátele k půstu, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a...
Lukáš 5:36...tehdy, v těch dnech, se budou postit." Řekl jim ještě další podobenství: "Nikdo nepřišívá záplatu z nového...
Lukáš 9:17... Všichni se najedli do sytosti a sebralo se ještě dvanáct košů nalámaných kousků, které jim zbyly....
Lukáš 9:41...a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi a budu vás snášet? Přiveď sem svého syna...
Lukáš 13:8...zabírat místo?' Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu ještě rok, pane. Okopám ho a pohnojím, snad začne nést...
Lukáš 14:22...se slovy: ‚Pane, stalo se, jak jsi přikázal, a ještě je místo.' Pán tehdy sluhovi poručil: ‚Vyjdi na cesty...
Lukáš 14:32...Jinak totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávat o míru. Tak tedy žádný z...
Lukáš 19:30...přijdete, najdete přivázané oslátko, na kterém ještě nikdy nikdo neseděl. Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se...
Lukáš 21:9...a nepokojích, neděste se. Musí se to dít, ale to ještě není konec." Tehdy jim řekl: "Národ povstane proti...
Lukáš 22:37...si jej. Říkám vám, že se na mně musí naplnit ještě toto Písmo: ‚Byl započten mezi zločince.' Naplňuje se...
Lukáš 22:44...posiloval ho. Ve smrtelném zápasu se tedy modlil ještě vroucněji a jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve....
Lukáš 22:47...a modlete se, abyste nepodlehli pokušení." Ještě to ani nedořekl a byl tu houf lidí v čele s Jidášem,...
Lukáš 22:60...řekl: "Nevím, o čem mluvíš, člověče!" A vtomještě než to dořekl, zakokrhal kohout. Pán se obrátil a...
Lukáš 22:71...jsem," odpověděl Ježíš. Na to zvolali: "K čemu ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to sami slyšeli z...
Lukáš 23:32... co se stane se suchým?" K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané...
Lukáš 23:53...plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován. Byl den příprav a blížil se...
Lukáš 24:6...mrtvými? Není tu, vstal! Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal: ‚Syn člověka musí být vydán do...
Lukáš 24:44...jim řekl: "Právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi: Musí se naplnit všechno, co je o mně...
Jan 1:48... "Viděl jsem pod fíkovníkem," řekl mu Ježíš, "ještě než Filip zavolal." "Rabbi!" zvolal Natanael, "Ty...
Jan 1:50...ti řekl: Viděl jsem pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci." A dodal: "Amen, amen, říkám vám: Uvidíte...
Jan 2:4...co ode chceš?" odpověděl Ježíš. " chvíle ještě nepřišla." Jeho matka pak řekla služebníkům:...
Jan 3:24...lidé přicházeli a nechávali se křtít. (Jan totiž ještě nebyl vsazen do žaláře.) Tehdy mezi Janovými učedníky...
Jan 4:35...jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vám: Pozvedněte oči a...
Jan 4:41...tam tedy dva dny a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. ženě pak řekli: " nevěříme jen díky...
Jan 5:18...pracuji i ." A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval...
Jan 5:20...a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli. Neboť jako Otec křísí...
Jan 7:6..."Pro vás je vždycky vhodný čas, ale můj čas ještě nepřišel. Vás nemá svět proč nenávidět, ale ...
Jan 7:8...Jděte na slavnost sami. tam nejdu; můj čas se ještě nenaplnil." To jim řekl a zůstal v Galileji...
Jan 7:30...zatknout, ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho chvíle. Mnozí ze zástupu v něj ale...
Jan 7:33...chrámovou stráž, aby ho zatkli. Ježíš jim řekl: "Ještě na kratičko jsem s vámi; potom odejdu k Tomu, který...
Jan 7:39... kterého měli přijmout věřící v něho; neboť Duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.)...
Jan 8:20...chrámě, ale nikdo ho nezatkl, neboť jeho chvíle ještě nepřišla. Ježíš k nim znovu promluvil: " odcházím....
Jan 8:57... že uvidí můj den; uviděl ho a zaradoval se." "Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Abrahama?" řekli mu...
Jan 11:6...Lazara. Když uslyšel, že Lazar onemocněl, zůstal ještě dva dny tam, kde byl. Potom řekl svým učedníkům:...
Jan 11:30...to uslyšela, rychle vstala a šla k němu. (Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale byl na tom místě, kam mu...
Jan 12:28...Tehdy z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsemještě oslavím." Zástup, který tam stál a slyšel to, řekl:...
Jan 12:35...Kdo je ten Syn člověka?" Ježíš jim řekl: "Ještě na kratičko je světlo s vámi. Choďte, dokud máte...
Jan 12:39...paže zjevila?" Proto nemohli věřit, neboť Izaiáš ještě řekl: "Oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce,...
Jan 13:2...druhy na tomto světě, miloval je do konceJeště před večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna Šimona...
Jan 13:7...ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?!" "Teď ještě nechápeš, co dělám," odpověděl mu Ježíš, "ale později...
Jan 13:33...také oslaví sám v sobě, a to hned. Moji drazíještě na kratičko jsem s vámi. Budete hledat, ale říkám...
Jan 14:12... bude dělat skutky, které dělám . A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci. O cokoli...
Jan 14:19...vás jako sirotky, přijdu k vámJeště kratičko a svět neuvidí, ale vy uvidíte....
Jan 16:12...soud, že vládce tohoto světa je již odsouzenJeště vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. ...
Jan 17:26... poslal, a jsem jim dal poznat tvé jménoještě dám, aby láska, kterou jsi miloval, byla v nich a...
Jan 19:8...Syna." Když Pilát uslyšel ta slova, dostal ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláce a ptal se...
Jan 19:41...byla zahrada a v zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. A protože byl židovský den...
Jan 20:1... Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu,...
Jan 20:9...dorazil k hrobu jako první, uviděl a uvěřil. (Ještě totiž nerozuměli Písmu, svědčícímu, že musí vstát z...
Jan 20:17...znamená "Učiteli"). "Nedrž ," řekl Ježíš. "Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům...
Skutky 2:40...povolá Hospodin, náš Bůh." Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je: "Zachraňte se z...
Skutky 7:2...a otcové, slyšte! Když byl náš otec Abraham ještě v Mezopotámii, předtím než se usadil v Cháranu,...
Skutky 7:5...jemu a jeho semeni po něm. I když byl ještě bezdětný, Bůh mu řekl: ‚Tvoji potomci budou žít jako...
Skutky 8:16...přijali Ducha svatého. (Na nikoho z nich totiž ještě nesestoupil; byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše...
Skutky 9:1...evangelium, přišel do Cesareje. Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým učedníkům. Šel...
Skutky 10:44...přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří." Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny,...
Skutky 10:48...Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní. Apoštolové a ostatní bratři v Judsku se...
Skutky 11:24...Ducha svatého a víry.) A tak se k Pánu přidalo ještě mnoho dalších. Barnabáš proto odešel do Tarsu...
Skutky 16:33...přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl...
Skutky 17:34...i Dionýsios Areopagita, žena jménem Damarisještě další. Potom se Pavel vydal z Athén do Korintu...
Skutky 18:18...Gallio na to vůbec nedbal. Když tam Pavel pobyl ještě nějakou dobu, rozloučil se s bratry a vyrazil s...
Skutky 18:20...synagogy a hovořil se Židy. Přemlouvali ho, aby ještě nějaký čas zůstal, ale on nesvolil. Při loučení jim...
Skutky 18:26... vzali ho k sobě a vysvětlili mu Boží cestu ještě přesněji. Apollo se potom chtěl vydat do Řecka, a tak...
Skutky 19:22... tehdy poslal do Makedonie, ale sám zůstal ještě načas v Asii. Někdy v době nastal kvůli Cestě...
Skutky 20:11...Pak vystoupil nahoru, lámal chléb a po jídle ještě dlouho mluvil, do rána, kdy odešel. Toho chlapce...
Skutky 21:28...proti tomuto lidu, Zákonu i tomuto místu! Navíc ještě do chrámu přivedl Řeky, aby toto svaté místo...
Skutky 22:2...uslyšeli, že k nim mluví hebrejsky, ztišili se ještě více. Pavel pokračoval: "Jsem Žid narozený v...
Skutky 22:16...budeš svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. Na co ještě čekáš? Vstaň, pokřti se, smyj své hříchy a vzývej...
Skutky 23:15...byste chtěli jeho věc důkladněji prozkoumatJeště než k vám dojde, jsme připraveni ho zabít." O ...
Skutky 26:16...svědkem toho, co jsi viděl, i toho, v čem se ti ještě ukážu. Budu vysvobozovat od tohoto lidu i od...
Skutky 28:23...V den, který mu určili, se jich u něj doma sešlo ještě více. Vykládal jim a svědčil o Božím království a od...
Skutky 28:25...a začali se rozcházet, Pavel jim pověděl ještě toto: "Duch svatý správně řekl našim otcům skrze...
Římanům 1:32...těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují. Chceš-li však někoho soudit,...
Římanům 4:12...ve šlépějích víry, kterou měl náš otec Abraham ještě před obřízkou. Když se Abrahamovi a jeho semeni...
Římanům 5:6... jehož nám daroval. Kristus zemřel za bezbožné ještě v době, kdy jsme byli bezmocní. Sotva kdo zemře za...
Římanům 5:8...lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni,...
Římanům 5:10...zachráněni před Božím hněvem! Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna,...
Římanům 5:20...rozmnožilo, ale kde se rozmnožil hřích, tam se ještě více rozmnožila milost! Proto tak jako hřích vládl ve...
Římanům 6:19... S ohledem na vaši lidskou slabost to řeknu ještě názorněji: Jako jste své údy vydávali do služby...
Římanům 8:24...žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to...
Římanům 9:11...muže, našeho otce Izáka, počala Rebeka dva synyJeště se nenarodili a neudělali nic dobrého ani zlého - aby...
Římanům 9:19...chce, zatvrzuje. Možná mi řekneš: "Co mu tedy ještě vadí? Copak se někdo vzepřel jeho vůli?" Ale člověče,...
Římanům 9:29...učiní rázný konec, vykoná svůj soud nad zemí." A ještě předtím Izaiáš řekl: "Kdyby nám Hospodin zástupů...
Římanům 10:20...národu vás popudím k hněvu." Izaiáš to říká ještě odvážněji: "Dal jsem se najít těm, kdo nehledali,...
Římanům 13:11...neublíží - proto je naplněním Zákona láska. A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas...
Římanům 15:11...říká: "Jásejte, národy, tak jako jeho lid!" A ještě jinde: "Chvalte Hospodina, všechny národy, ho...
Římanům 15:20... Šlo mi o to, kázat evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli, abych nestavěl na cizím základě. Jak je...
1. Korintským 1:15...nikoho z vás nekřtil, kromě Krispa a Gaia, aby ještě někdo neřekl, že jste byli pokřtěni v mém jménu....
1. Korintským 1:16...i Štěpánovu rodinu, ale nevím, že bych křtil ještě někoho dalšího. Kristus totiž neposlal křtít, ale...
1. Korintským 3:2...vás mlékem, ne hutným pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snést a ani dosud nemůžete, neboť jste stále...
1. Korintským 4:4...na vlastním úsudku. svědomí je čisté, ale tím ještě nejsem ospravedlněn; mým soudcem je přece Pán....
1. Korintským 5:2...prý žije s manželkou vlastního otce! A vy jste ještě pyšní! Neměli byste raději truchlit a vyloučit toho,...
1. Korintským 5:12... S takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty...
1. Korintským 7:38... kdo se žení, dělá dobře, a kdo se nežení, dělá ještě lépe. Žena je vázána zákonem, dokud její muž žije....
1. Korintským 8:2... zatímco láska buduje. Kdo si myslí, že něco ještě neví tak, jak by vědět měl. Kdo ale miluje Boha, ten...
1. Korintským 12:2... abyste zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu...
1. Korintským 12:31...po těch nejlepších darech. Ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu: Kdybych mluvil v jazycích lidí i...
1. Korintským 14:5...bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější...
1. Korintským 15:6...najednou (někteří zesnuli, ale většina z nich ještě žije), poté se ukázal Jakubovi, potom všem...
1. Korintským 15:17...nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marnáještě jste ve svých hříších. Pak tedy i ti, kteří zesnuli v...
2. Korintským 1:10...nás z tohoto smrtelného nebezpečí vysvobodilještě vysvobodí. Máme v něm naději, že nás i nadále bude...
2. Korintským 1:23...je mi svědek - na mou duši, že jsem do Korintu ještě nepřišel jen z ohledu k vám. Nechceme panovat nad...
2. Korintským 7:13...oddanost k nám. Proto jsme velmi povzbuzeniJeště mnohem více nás ale potěšilo, jakou radost z vás měl...
2. Korintským 8:22...a v mnoha ohledech sami přesvědčili. Teď je však ještě mnohem horlivější, neboť k vám získal velikou důvěru....
2. Korintským 10:8...dal k vašemu budování, a ne k boření, chlubit ještě více a nebyl bych zahanben. Nechci ale, aby to...
2. Korintským 10:15...jak vaše víra poroste, naše působiště se rozšíří ještě daleko za vás. Pak budeme zvěstovat evangelium i tam...
2. Korintským 11:28...a nahota. Kromě toho všeho na denně doléhá ještě starost o všechny církve. Když je někdo slabý,...
Galatským 1:10...Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!...
Galatským 1:13...Krista. Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako stoupenec judaismu, jak nesmiřitelně jsem...
Galatským 4:8... ale syn, a když syn, pak také dědic. Dokud jste ještě neznali Boha, otročili jste těm, kdo přirozeně nejsou...
Galatským 5:11... jestli i dosud kážu obřízku, proč jsem tedy ještě pronásledován? Kříž by pak nebudil žádné pohoršení...
Efeským 1:4...požehnáním v nebesích! V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a...
Filipským 1:25...potřebnější kvůli vám. Proto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a radosti ve víře tu s...
Filipským 1:26... aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě vzrostla, se k vám vrátím. Jen prosím, abyste svým...
Filipským 4:18...na váš účet. Potvrzuji, že jsem vše dostalještě mi zbývá; potřeby jsou naplněny, když jsem od...
Koloským 2:20...světa, proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě: "Toho se nedotýkej, to neokoušej, na...
1. Tesalonickým 3:4...zviklat. Víte přece, že je to náš údělJeště když jsme byli u vás, říkali jsme vám předem, že nás...
2. Tesalonickým 2:5...si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání - smí se totiž objevit...
2. Tesalonickým 3:10...jsme vám dát příklad k následování. Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo...
1. Timoteus 5:24...trochu vína. Hříchy některých lidí jsou zjevnéještě než přijde soud; hříchy jiných ale potom. Stejně...
Titus 1:5... na Krétě proto, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech...
Filemon 1:22...poslušnosti a vím, že uděláš více, než žádám. A ještě něco - připrav pro pokoj. Doufám totiž, že se k...
Židům 2:8...moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci. Vidíme ale...
Židům 3:13... Raději se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono "Dnes", aby se někdo z vás nedal oklamat...
Židům 5:11...podle Melchisedechova řádu. Měli bychom o něm ještě mnoho co říci, ale je to těžké vysvětlovat, protože...
Židům 5:13... protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je ještě nemluvně. Hutný pokrm je ale pro dospělé, to jest pro...
Židům 7:10...desátek i Levi, který desátky přijímá, neboť byl ještě v otcových bedrech, když mu Melchisedech vyšel vstříc...
Židům 7:11...(kvůli níž byl lidu dán Zákon), proč by ještě bylo potřeba, aby povstal jiný kněz podle...
Židům 9:8...na to, že dokud stál ten první stánek, nebyla ještě zjevena cesta do pravé svatyně. V rámci toho...
Židům 11:5...aby nespatřil smrt: "zmizel, neboť ho Bůh vzal." Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence a bez víry...
Židům 11:7... kdo jej hledají. Vírou Noe, varován o tom, co ještě nebylo vidět, v Boží bázni postavil archu, v níž se...
Židům 11:32... a tak nezahynula s neposlušnými. Mám pokračovat ještě dál? Není dost času, abych vyprávěl o Gedeonovi,...
Židům 12:4...vydržel, abyste neochabli a neklesali na duchuJeště jste se v souboji s hříchem nevzepřeli do krve....
Židům 12:26...hlas tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje: "Ještě jednou otřesu nejenom zemí, ale i nebem." A to, že...
Židům 12:27...nejenom zemí, ale i nebem." A to, že řekl "ještě jednou...," ukazuje na odstranění všeho, co je...
1. Petr 1:8...ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy...
1. Jan 3:2...nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že se ukáže,...
2. Jan 1:12... stává se jeho spoluviníkem. Napsal bych vám ještě mnohem více, ale nechci to svěřit papíru a inkoustu....
3. Jan 1:13... že naše svědectví je pravdivé. Napsal bych ti ještě mnohem více, ale nechci ti psát inkoustem a perem....
Zjevení 6:10... jehož se drželi. Hlasitě volali: "Jak dlouho ještě, Pane, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat...
Zjevení 6:11...bílé roucho a bylo jim řečeno, odpočívají ještě krátký čas, dokud se nenaplní také počet jejich...
Zjevení 8:13...křičet: "Běda, běda, běda obyvatelům zeměJeště tři andělé mají zatroubit na své polnice!" Když...
Zjevení 14:9...svého vášnivého smilstva!" Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo...
Zjevení 14:18...anděl a také on měl ostrý srp. A od oltáře vyšel ještě další anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal...
Zjevení 17:10...sedm králů. Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a přijde, musí zůstat na krátký čas....
Zjevení 17:12...rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě neujali kralování, ale mají přijmout moc jako králové...
Zjevení 20:12...trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni...

Slova obsahující ještě: ještě (675) ještěrka (1) ještěrů (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |