Jdou

Hledám pøesnì 'jdou'. Nalezeny 42 verše. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Exodus 5:7... jim k výrobě cihel slámu jako dosud. si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné množství...
Exodus 14:15...řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele,  jdou dál. Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl...
Deuteronomium 25:1...tyto věci. Když mezi lidmi vznikne spor, se jdou nechat rozsoudit k soudu. Soudci zjednají právo...
Jozue 6:7...nosí sedm trub z beraních rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a obcházejte město. Ozbrojenci jdou před...
Jozue 7:2...u Bet-avenu východně od Bet-elu) a řekl jim,  jdou prozkoumat tu zem. Muži tedy šli a prozkoumali Aj....
Soudců 5:30...kněžny to, co si sama opakuje dokola: Jistě jdou po kořisti, jistě se dělí, jedna dvě ženské pro...
Soudců 16:9...muže.) Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" On ale ty tětivy roztrhal, jako se trhá...
Soudců 16:12...jimi. Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" (V pokoji přitom měla ukryté muže.) On si...
Soudců 16:14... Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a vytrhl kolík i se...
Soudců 16:20...ho opustila. Vtom zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a řekl si: "Z toho se...
Soudců 21:21...do vinic. Jakmile uvidíte, že dívky ze Šíla jdou tančit na veselici, vyskočte z vinic, každý si z nich...
1. Samuel 25:27...svému pánu, se rozdá mládencům, kteří jdou ve šlépějích mého pána. Odpusť prosím provinění své...
1. Samuel 30:22...nim přistoupil a pozdravil je. Mezi muži, kteří šli s Davidem, se ale ozvali všichni zlí a ničemní: "Tihle...
2. Samuel 13:9...je z pánve nabídla, ale Amnon odmítl jíst. " jdou všichni pryč!" zvolal. Když všichni odešli, požádal...
2. Samuel 13:35...množství lidí. "Vidíš," řekl Jonadab králi, "to jdou královští synové! Stalo se, jak říkal tvůj služebník."...
1. Královská 20:18...nějací muži. "Zajměte je živé," rozkázal, "  jdou vyjednávat nebo bojovat!" Za mladíky od krajských...
Ezdráš 9:2...se mísí s okolními národy a vedoucí hodnostáři jdou v nevěrnosti příkladem!" Jak jsem to uslyšel,...
Nehemiáš 4:6...nám vykládali: "Kam se obrátíte, odevšad jdou na vás." Proto jsem dole za hradbami a na otevřená...
Nehemiáš 9:15... vyvedl jsi vodu ze skály. Řekl jsi jim,  jdou obsadit zemi, o níž jsi přísahal, že jim ji dáš. Oni...
Job 31:10...- pak žena pro jiného mele, s  jdou jiní do postele! Byl by to přece zvrhlý zločin, byl by...
Žalmy 41:7...navštíví, mluví lži, podlost si v srdci hromadíjdou ven a klevetí. Všichni nepřátelé si o mně šeptají,...
Žalmy 45:15... V barevném rouchu ji vedou ke králi, za  jdou panny, družičky - k tobě přichází! Radostný jásot je...
Přísloví 9:15...výšinách. Pokřikuje na ty, kdo po cestě jdou, kdo po svých stezkách přímě kráčejí: "Kdo je zmatený,...
Přísloví 22:3...vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na to doplatí. Výsledkem pokory a úcty k...
Přísloví 27:12...vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na to doplatí. Vezmi plášť tomu, kdo ručí za...
Izaiáš 15:2...je zahuben! Dibonští do svého chrámu stoupajíjdou plakat na své výšiny. Nad osudem Nebó a Medeby Moábci...
Izaiáš 28:13... tam a sem a sem a tam - bla bla bla!" Jen si jdou - nazpátek upadnou, zraní se, chytí se do pasti, v níž...
Jeremiáš 11:12... Jen si judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou volat k bohům, kterým pálí kadidlo, jestli by je...
Jeremiáš 15:1...se naklonit k tomuto lidu. Odežeň je ode .  jdou! se zeptají: ‚Kam máme jít?' odpověz jim - Tak...
Ozeáš 5:8... na poplach v Bet-avenu zakřičte: "Benjamínejdou na tebe!" Efraim bude zpustošen v ten soudný den. Pro...
Micheáš 2:8...poctivě? Vy ale jako nepřítel proti mému lidu stojíte. Strháváte pláště těm, kdo žijí pokojně, kdo bezelstně...
Micheáš 3:5...‚Blahobyt!' Kdo je však nenakrmí, proti tomu jdou do války. A proto na vás přijde noc - žádná vidění;...
Zachariáš 2:4...mi Hospodin ukázal čtyři kováře. "Co jdou dělat?" ptal jsem se. Odpověděl mi: "Tyto rohy...
Matouš 14:15...a uzdravoval jejich nemocné. Večer pak k němu přišli učedníci a řekli: "Tohle místo je pusté a je dost...
Matouš 21:31..."Amen, říkám vám, že výběrčí daní a nevěstky jdou do Božího království před vámi. Když k vám Jan přišel...
Matouš 28:10...se mu. "Nebojte se," opakoval jim Ježíš. "Jděte vyřídit mým bratrům, jdou do Galileje. Tam ...
Marek 6:36...a je moc hodin," řekli. "Propusť je, si jdou do okolních statků a vesnic koupit jídlo. Vždyť nemají...
Jan 1:38...za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. "Co hledáte?" zeptal se jich. Řekli mu:...
Jan 10:4...jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustíjde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za...
Skutky 23:10... aby Pavla neroztrhali. Poručil tedy vojákům,  jdou dolů, vyrvou jim ho a odvedou do pevnosti. Tu noc před...
2. Korintským 9:5...považoval za nutné požádat tyto bratry, k vám jdou napřed a připraví tento váš dávno slíbený dar, aby se...
Galatským 5:12...pohoršení. se ti, kdo vás navádějí k obřízcejdou rovnou vyřezat! Ano, bratři, byli jste povoláni ke...

Slova obsahující jdou: dojdou (16) jdou (42) jdoucí (2) jdoucího (1) kolemjdoucí (5) kolemjdoucích (2) kolemjdoucímu (2) najdou (10) nedojdou (1) nejdou (5) nenajdou (6) nepřijdou (2) nepůjdou (2) nesejdou (1) nevyjdou (1) odejdou (6) projdou (4) přejdou (4) přijdou (78) půjdou (25) rozejdou (1) sejdou (6) vejdou (9) vyjdou (9) vzejdou (3) zajdou (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |