Jdi

Hledám pøesnì 'jdi'. Nalezeny 172 verše. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Genesis 12:19...za ženu! Zde máš svou manželku, vezmi si jijdi!" Farao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili...
Genesis 19:34...otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc. Potom jdi a spi s ním, abychom zachovaly símě svého otce." I ...
Genesis 22:2...syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře...
Genesis 24:51...co dodat. Hle, zde máš Rebeku, vezmi si jijdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl...
Genesis 27:9... tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknuJdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a z nich...
Genesis 27:13...můj," odpověděla mu matka. "Jen poslechnijdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl...
Genesis 28:2..."Neber si manželku z kanaánských dcer. Vstaňjdi do Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam...
Genesis 37:14...Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku...
Genesis 50:6...otce pohřbím, vrátím se zpět." Farao odpověděl: "Jdi a pohřbi svého otce podle přísahy, jíž zavázal."...
Exodus 3:16...jméno a tak budu připomínán po všechna pokoleníJdi, shromáždi izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se...
Exodus 4:18...ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta podívat se, zda ještě...
Exodus 4:19...Jetro. Hospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egypta, neboť všichni, kdo ti usilovali o...
Exodus 4:27...kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když se s ním...
Exodus 6:11...tehdy k Mojžíšovi promluvil znovu: "Jdi, mluv k egyptskému králi faraonovi, propustí syny...
Exodus 7:15..."Farao je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na...
Exodus 7:26...udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin: Propusť...
Exodus 9:1...lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh...
Exodus 10:1...nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho i jeho dvořany proto,...
Exodus 17:5... ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou některé z izraelských...
Exodus 19:10...vyřídil slova lidu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. si vyperou šaty a...
Exodus 19:21...a ten tam vystoupil. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se nepokoušejí proniknout k...
Exodus 19:24...varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu...
Exodus 32:34...vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před...
Exodus 33:1...udělal Áron. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Jdi, pokračuj odsud dál. Spolu s lidem, který jsi vyvedl z...
Numeri 22:20...mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k Balaámovi a řekl mu: "Když ti muži přišli pozvat,...
Numeri 22:35...se domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu." Balaám tedy...
Deuteronomium 5:30... aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobřeJdi a řekni jim, se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň...
Deuteronomium 26:2...ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vlož je do nůšejdi na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za...
Soudců 4:6...ho: "Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazujeJdi, vezmi s sebou deset tisíc mužů z Neftalíma a Zabulona...
Soudců 6:14...Tu se k němu Hospodin obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. ...
Soudců 11:38...a se svými družkami plakat nad mým panenstvím." "Jdi," řekl a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se...
Růt 2:2... Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí?" "Jdi,...
Růt 2:9... se ani nedotknou. Když budeš mít žízeňjdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpali...
Růt 3:3... Vykoupej se, navoň se, vezmi si nejlepší šatyjdi za ním na mlat. Nedávej mu ale o sobě vědět, dokud se...
Růt 3:4...sobě vědět, dokud se nenají a nenapije. si jde lehnout, všimni si, kde leží. Potom jdi, odkryj plášť...
1. Samuel 1:17...jsem se tu z velikého zármutku a rozrušení." "Jdi v pokoji," řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele ,...
1. Samuel 3:5...jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal jsem Jdi zase spát." A tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin...
1. Samuel 3:6...Hospodin znovu zavolal: "Samueli!" Vstal tedyšel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. "Nevolal...
1. Samuel 3:9...že chlapce volá Hospodin. Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a když zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine; tvůj...
1. Samuel 10:8... co se ti naskytne, neboť Bůh je s tebou. Potom jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za tebou,...
1. Samuel 15:3...němu postavil na jejich cestě z Egypta. Teď tedy jdi a napadni Amalekovce. Všechny, kdo k nim patří,...
1. Samuel 15:18... A Hospodin vyslal na cestu s úkolem: ‚Jdi a vyhlaď ty hříšné Amalekovce jako proklaté. Bojuj s...
1. Samuel 16:1...krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejemjdi. Posílám k Jišajovi Betlémskému, neboť jsem si...
1. Samuel 17:37...vysvobodí i ze spárů toho Filištína." "Tak tedy jdi," řekl na to Saul Davidovi. "Kéž je Hospodin s tebou!"...
1. Samuel 20:40... který ho provázel, svou zbraň a řekl mu: "Jdi, odnes to do města." Jakmile chlapec odešel, od jihu se...
1. Samuel 20:42...se navzájem a společně plakali, hlavně David. "Jdi v pokoji," řekl mu Jonatan. "Co jsme si v Hospodinově...
1. Samuel 23:2...na humnech." David se tedy ptal Hospodina: "Mám jít? Porazím Filištíny?" "Jdi," odpověděl mu Hospodin....
2. Samuel 2:1...válečná! Později se David ptal Hospodina: "Mám jít do některého judského města?" "Jdi," odpověděl Hospodin...
2. Samuel 7:3...paláci, a Boží truhla zůstává mezi plachtami." "Jdi a udělej vše, co máš na srdci," odpověděl Nátan králi....
2. Samuel 7:5...noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin -...
2. Samuel 13:15...než láska, kterou ji předtím miloval. "VstaňJdi pryč!" přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat by...
2. Samuel 14:21...pak promluvil s Joábem: "Tak dobře, udělám toJdi a přiveď mého chlapce Abšaloma zpátky." Joáb padl tváří...
2. Samuel 15:9... budu sloužit Hospodinu.'" Král mu odpověděl: "Jdi v pokoji," a tak se Abšalom vypravil do Heb-ronu. Po...
2. Samuel 19:8...byli mrtví, byl bys spokojen. Tak se vzchopjdi povzbudit své muže! Přísahám při Hospodinu, že jinak s...
2. Samuel 24:1... Hospodin znovu vzplanul hněvem proti Izraeli. "Jdi, sečti Izraele a Judu," podnítil proti nim Davida. Král...
2. Samuel 24:12...Davidův vidoucí, prorok Gád, slovo Hospodinovo: "Jdi a promluv k Davidovi: Tak praví Hospodin - Nabízím ti...
2. Samuel 24:18...a na mou rodinu!" Ještě téhož dne k Davidovi přišel Gád se slovy: "Jdi a postav Hospodinu oltář na mlatu...
1. Královská 1:13...zachráníš život sobě i svému synu ŠalomounoviJdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi,...
1. Královská 1:53...Šalomoun nechal odvést od oltáře. Adoniáš pak přišel a poklonil se Šalomounovi jakožto králi. "Jdi domů,"...
1. Královská 2:29...poslal Benajáše, syna Jojadova, se slovy: "Jdi ho zabít." Benajáš přišel k Hospodinovu stánku a řekl...
1. Královská 14:2...Jeroboámův syn Abiáš. Jeroboám řekl své ženě: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena, a vydej...
1. Královská 14:3...s sebou deset chlebů, koláče a džbán medujdi za ním. On ti oznámí, co bude s chlapcem." Jeroboámova...
1. Královská 14:7...za někoho jiného? Mám pro tebe špatnou zprávuJdi a řekni Jeroboámovi: Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
1. Královská 14:12...rozklovou! Tak promluvil Hospodin.' Teď vstaňjdi domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemře. Celý Izrael...
1. Královská 17:9...dostal slovo Hospodinovo: "Vstaňjdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem...
1. Královská 17:13... Sníme to a umřeme." "Neboj se," řekl Eliáš. "Jdi, udělej, cos řekla, ale nejdřív mi z toho připrav...
1. Královská 18:1...roce sucha, dostal Eliáš slovo Hospodinovo: "Jdi, ukaž se Achabovi. Hodlám na zemi seslat déšť." Eliáš...
1. Královská 18:8...můj pane, Eliáši?" zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'" "Co jsem komu...
1. Královská 18:11...národě přísahat, že nenašli. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe...
1. Královská 18:14...a obstarával jim chléb a vodu. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu.' Vždyť zabije!"...
1. Královská 18:43...mezi koleny. Pak řekl svému mládenci: "Vzhůrujdi se podívat na moře." Vyšel se tedy rozhlédnout. "Nic...
1. Královská 18:44... ne větší než dlaň." Tehdy mu Eliáš řekl: "Jdi vyřídit Achabovi: Zapřáhni a jeď, než zastaví...
1. Královská 20:22...králi tehdy přistoupil ten prorok a řekl mu: "Jdi, opatři si posily a dobře rozvaž, co máš dělat....
1. Královská 21:18...tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vstaňjdi do Samaří vstříc izraelskému králi Achabovi. Hle, je na...
1. Královská 22:6...na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali,...
1. Královská 22:12...A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá...
1. Královská 22:15...mluvit jen to, co mi řekne Hospodin." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do...
1. Královská 22:22...' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Na...
2. Královská 3:13...ale izraelskému králi řekl: "Co je mi do tebeJdi si za proroky svého otce nebo své matky!" "To ne,"...
2. Královská 4:3...nemá doma nic než lahvičku oleje," odpověděla. "Jdi ven," řekl, "a vypůjči si od všech sousedů prázdné...
2. Královská 4:7...další." "Další nemáme," řekl a vtom olej došelŠla to povědět Božímu muži a ten řekl: "Jdi ten olej...
2. Královská 5:10...Elíšova domu, Elíša mu po svém poslu vzkázal: "Jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu. Tak se tvé tělo uzdraví a...
2. Královská 5:19... kéž to Hospodin tvému služebníku odpustí." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Elíša. Ještě ani nebyl daleko,...
2. Královská 8:8... poručil král Chazaelovi: "Vezmi s sebou daryjdi Božímu muži naproti. Vyptej se u něj Hospodina, jestli...
2. Královská 8:10...král Ben-hadad, a ptá se: Uzdravím se?" "Anojdi mu říct, že se uzdraví," odpověděl Elíša. "Hospodin mi...
2. Královská 9:1...se, vezmi s sebou tuhle nádobku s olejemjdi do Rámot-gileádu. tam přijdeš, vyhledej Jehua, syna...
2. Královská 9:2...nádobku s olejem a jdi do Rámot-gileádu. tam přijdeš, vyhledej Jehua, syna Jošafatova, syna Nimšiho. Jdi...
2. Královská 22:4...Mešulamova, do Hospodinova chrámu s pokynem: "Jdi k nejvyššímu knězi, spočítá stříbro přinesené do...
1. Letopisů 17:4...noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin -...
1. Letopisů 21:10...tehdy promluvil k Davidovu vidoucímu Gádovi: "Jdi a promluv k Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Nabízím ti...
2. Letopisů 18:5...na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali,...
2. Letopisů 18:11...A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch! Hospodin ho králi vydá...
2. Letopisů 18:21...' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Nato...
Ezdráš 5:15...správcem. Přikázal mu: ‚Vezmi toto náčiníjdi a slož je v jeruzalémském chrámu. Nechť je Boží dům...
Ester 4:16...na to Mordechajovi odpověděla: "Jdi a shromáždi všechny Židy v Súsách. se za mne postí...
Přísloví 4:15... Varuj se a nechoď po , odvrať se od jdi pryč! Neusnou, dokud někomu neublíží, nemohou spát, než...
Přísloví 6:3... můj synu - ten někdo totiž v hrsti jdi za ním, poniž se a dotírej! Nedopřej svým očím žádný...
Přísloví 6:6...mu jako srnec lovci, vyvázni jako ptáče ze sítěJdi za mravencem, pecivále, pozoruj ho a zmoudříš hned!...
Kazatel 11:9...svého mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mládJdi, kam vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma...
Izaiáš 6:9...jsem, pošli !" odpověděl jsem. Tehdy řekl: "Jdi a vyřiď tomuto lidu: ‚Slyšte a poslouchejte, ale...
Izaiáš 20:2...promluvil skrze Izaiáše, syna Amosova. Řekl mu: "Jdi a svleč si pytlovinu z beder a zuj si obuv z nohou."...
Izaiáš 21:6...Chystejte štíty do války! Toto mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit, ohlásí, co uvidí! Spatří-li jezdce,...
Izaiáš 22:15...zástupů. Toto praví Pán, Hospodin zástupůJdi říci tomu slouhovi, správci paláce Šebnovi: Co tu...
Izaiáš 30:8...a proto ten národ nazývám "Nehybná obluda". Nyní jdi, vyryj to pro do tabulky, zaznamenej to do knihy, ...
Izaiáš 38:5...Izaiáš dostal slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Ezechiášovi: Toto praví Hospodin, Bůh tvého...
Jeremiáš 1:7... že jsi ještě dítě," odpověděl mi Hospodin, "ale jdi, kamkoli pošlu, a říkej, cokoli ti přikážu. Neboj se...
Jeremiáš 2:2...jsem slovo Hospodinovo: "Jdi a volej, to Jeruzalém slyší - Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 3:12...Izrael vypadá nevinně vedle Judy, zrádkyněJdi a volej tato slova směrem na sever: Izraeli, ty...
Jeremiáš 13:1... praví Hospodin." Hospodin ke mně promluvil: "Jdi si koupit lněný pás. Opásej se jím na bedrech, ale ve...
Jeremiáš 13:4...sis koupil a který nosíš na bedrech, vstaňjdi k Pratu a tam ho schovej ve skalní puklině." Šel jsem...
Jeremiáš 13:6... Po mnoha dnech mi pak Hospodin řekl: "Vstaňjdi k Pratu a vezmi odtud onen pás, který jsem ti tam...
Jeremiáš 17:19...ranou rozdrť je! Hospodin ke mně promluvil: "Jdi a postav se do Brány synů lidu, kterou vcházejí a...
Jeremiáš 18:2... které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Vstaňjdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova." Odešel...
Jeremiáš 19:1...hněvu zakroč proti nim! Hospodin řekl toto: "Jdi a kup od hrnčíře hliněný džbán. Vezmi s sebou několik...
Jeremiáš 28:13...Jeremiáše, dostal Jeremiáš slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Chananiášovi - Tak praví Hospodin: Rozlámal jsi...
Jeremiáš 34:2...jeho města: "Tak praví Hospodin, Bůh IzraeleJdi a řekni judskému králi Cidkiášovi: Tak praví Hospodin -...
Jeremiáš 35:2...za dnů judského krále Joakima, syna Jošiášova: "Jdi k Rechabitům, pozvi je do jedné ze síní v Hospodinově...
Jeremiáš 35:13..."Tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleJdi a řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: Nenecháte se...
Jeremiáš 36:6..."Mám zákaz vstupu do Hospodinova domu. Proto tam jdi ty a přečti lidem Hospodinova slova, která jsi zapsal...
Jeremiáš 39:16...na strážním nádvoří, dostal slovo Hospodinovo: "Jdi a řekni Habešanu Ebed-melechovi: Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 40:5...měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za vhodné." Velitel gardistů mu pak dal...
Ezechiel 3:1... co máš před sebou. Sněz tento svitek. Potom jdi a mluv k domu Izraele." Otevřel jsem tedy ústa a on mi...
Ezechiel 3:4...sladce jako med. "Synu člověčí," řekl mi, "jdi teď k domu Izraele a vyřiď jim slova. Nejsi přece...
Ezechiel 3:11...řeknu, si vezmi k srdci a dobře je poslouchejJdi teď ke svým krajanům ve vyhnanství a mluv k nim. ...
Ezechiel 3:22...na mně spočinula ruka Hospodinova. "Vstaňjdi na pláň," řekl mi. "Tam k tobě promluvím." Vstal jsem...
Ezechiel 3:24...a postavil na nohy. Tehdy ke mně promluvil. "Jdi a zavři se doma," řekl mi. "Synu člověčí, vezmou na...
Ozeáš 1:2...řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: "Jdi, vezmi si ženu oddanou smilstvu a budeš s mít děti...
Ozeáš 3:1...mi odpoví: "Můj Bůh jsi ty!" Hospodin mi řekl: "Jdi a znovu miluj svou ženu, která milence a je ti...
Amos 7:15...fíky. Hospodin ale vzal od ovcí a řekl mi: ‚Jdi, prorokuj mému lidu, Izraeli.' Proto teď slyš slovo...
Jonáš 1:2...Amitajův, dostal slovo od Hospodina: "Vstaňjdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, neboť jejich...
Jonáš 3:2...podruhé dostal slovo od Hospodina: "Vstaňjdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti sám...
Zachariáš 6:10...Jedajáše, kteří se vrátili z Babylonu. Téhož dne jdi také do domu Jošiáše, syna Cefaniášova. Vyber od nich...
Matouš 2:20...Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matkujdi do izraelské země. Ti, kdo usilovali o život dítěte,...
Matouš 5:24...proti tobě, nech svůj dar tam před oltářemjdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď...
Matouš 5:41...o košili, nech mu i plášť. Když někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Tomu, kdo prosí, dej a od...
Matouš 8:4...Ježíš řekl: "Dej pozor, abys to nikomu neříkalJdi ale, ukaž se knězi a obětuj Bohu dar, který přikázal...
Matouš 8:9...velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu jinémuPřijď,' přijde; když řeknu...
Matouš 8:13...skřípění zubů." Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi. se ti stane, jak jsi uvěřil." A v tu chvíli byl...
Matouš 9:6...pověděl ochrnutému - "Vstaň, vezmi si lehátkojdi domů." A on vstal a odešel domů...
Matouš 17:27...řekl mu Ježíš. "Ale abychom je neurazilijdi k jezeru a nahoď udici. V ústech první chycené ryby...
Matouš 18:15..." "Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešiljdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže poslechne,...
Matouš 19:21...Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalýjdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít...
Matouš 21:28...Ježíš. "Co myslíte? Jeden člověk měl dva synyŠel za prvním a řekl: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.'...
Marek 1:44...varováním: "Dej pozor, abys nikomu nic neříkalJdi se ale ukázat knězi a obětuj za své očištění dar, který...
Marek 2:11...- "říkám ti, vstaň, vezmi si lehátkojdi domů." On hned vstal, přede všemi vzal své lehátko a...
Marek 5:19...mohl zůstat. On mu to ale nedovolil. Řekl mu: "Jdi domů ke svým a vypravuj jim, jak veliké věci pro tebe...
Marek 5:34... odpověděl: "Dcero, tvá víra uzdravilaJdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení." Ještě to...
Marek 10:21...si ho a řekl mu: "Schází ti jen jednojdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít...
Marek 10:52... vidím!" odpověděl slepec. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra uzdravila." A on hned prohlédl a...
Lukáš 5:14..."Nikomu to neříkej, ale na svědectví pro se jdi ukázat knězi a obětuj za své očištění, jak přikázal...
Lukáš 5:24...- "říkám ti, vstaň, vezmi si lehátkojdi domů." A ten muž před nimi hned vstal, vzal, na čem...
Lukáš 7:8...velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu jinémuPřijď,' přijde; když řeknu...
Lukáš 7:50...On ale ženě řekl: "Tvá víra zachránilaJdi v pokoji." Potom procházel jednotlivá města a vesnice,...
Lukáš 8:48..." odpověděl Ježíš, "tvá víra uzdravilaJdi v pokoji." Než to dořekl, přišel někdo z domu...
Lukáš 10:37...milosrdenství," odpověděl znalec Zákona. "Jdi a jednej tak i ty," řekl mu Ježíš. Cestou přišel do...
Lukáš 13:31...první budou poslední." V tu chvíli za ním přišli nějací farizeové. "Odejdi odsud," říkali mu. "Jdi pryč,...
Lukáš 14:10...pak sedl úplně vzadu. Když jsi pozván, raději si jdi sednout někam dozadu. Tvůj hostitel pak může přijít a...
Lukáš 17:19... jedině tento cizinec?" Potom mu řekl: "Vstaňjdi. Tvá víra uzdravila." Když se ho jednou farizeové...
Jan 4:16... " nežízním a nemusím sem chodit čerpat." "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem," řekl Ježíš. "Nemám...
Jan 4:50...naléhal královský úředník. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvůj syn žije." Ten člověk uvěřil slovu, které mu...
Jan 8:11... "Ani neodsuzuji," řekl Ježíš. "Jdi a nehřeš." Ježíš k nim pak znovu promluvil: " jsem...
Jan 9:7...bláto a pomazal mu jím oči. Potom mu řekl: "Jdi se umýt do rybníka Siloe" (což se překládá Poslaný)....
Jan 9:11...Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi: ‚Jdi se umýt k rybníku Siloe.' A když jsem odešel a umyl se,...
Jan 20:17... Ježíš. "Ještě jsem nevystoupil ke svému OtciJdi ale k mým bratrům a vyřiď jim: ‚Vystupuji ke svému Otci...
Skutky 8:29...Izaiáše. Duch řekl Filipovi: "Dohoň ten vůzjdi vedle něj." Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte...
Skutky 9:6...jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaňjdi do města; tam se dozvíš, co máš dělat." Muži v Saulově...
Skutky 9:11..."Zde jsem, Pane." Pán mu řekl: "Vstaňjdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula z...
Skutky 9:15... kdo vzývají tvé jméno!" Pán mu však řekl: "Jdi, neboť je to vyvolená nádoba - bude přinášet ...
Skutky 22:10...‚Pane, co mám dělat?' a Pán mi řekl: ‚Vstaňjdi do Damašku; tam se dozvíš všechno, co máš dělat.' Byl...
Skutky 22:21...těch, kdo ho zabíjeli.' Na to mi Pán řekl: ‚Jen jdi. Pošlu k dalekým národům.'" po to slovo mu...
Skutky 28:26...správně řekl našim otcům skrze proroka Izaiáše: ‚Jdi k tomuto lidu a řekni: Sluchem uslyšíte, ale...
Zjevení 10:8...prorokům. Ten hlas, který jsem předtím slyšel z nebe, pak ke mně znovu promluvil: "Jdi, vezmi z ruky...

Slova obsahující jdi: jdi (173) obejdi (3) odejdi (19) projdi (3) přejdi (2) sejdi (2) vejdi (5) vyjdi (15) zajdi (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |