Jde

Hledám pøesnì 'jde'. Nalezeno 125 veršù. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Genesis 24:65...se totiž služebníka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán," odpověděl ...
Genesis 32:7...'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je...
Genesis 32:19... Posílá to jako dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří...
Genesis 32:21... ho najdete: ‚Hle, tvůj služebník Jákob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který...
Genesis 33:14...den, všechen dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak budu pokračovat...
Genesis 38:13...do Timny. Támar bylo oznámeno: "Hle, tvůj tchán jde vzhůru do Timny stříhat své ovce." Odložila tedy své...
Genesis 48:6...Potomci, které zplodíš po nich, budou tví. Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni pod jménem svých...
Exodus 4:14...Mám za to, že je výřečný dost! Podívej se, ti jde naproti. uvidí, bude mít velikou radost. Budeš k...
Exodus 24:14...a Hur budou s vámi. Kdo bude něco potřebovat,  jde za nimi." Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl...
Exodus 34:9..."Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to tvrdošíjný lid....
Leviticus 13:52...kožený předmět napadený tou ranou spálen, neboť jde o zhoubné malomocenství - musí to být spáleno. Pokud...
Leviticus 14:54...Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství -  jde o prašivinu, o malomocenství na oděvu či na domě...
Numeri 8:26...konat nebude. Takto naložíš s levity, pokud jde o jejich povinnosti." V prvním měsíci druhého roku po...
Deuteronomium 1:30...se, nemějte strach! Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude před vašima očima bojovat za vás. Učiní...
Deuteronomium 9:3...dne tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako stravující oheň. On sám je vyhladí, on...
Deuteronomium 31:6...se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůhjde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!" Nato Mojžíš...
Deuteronomium 31:8...Právě ty jim ji předáš do dědictví. Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On neopustí ani...
Soudců 4:14...Hospodin vydal Siseru do rukou. Vždyť před tebou jde sám Hospodin!" A tak Barák vyrazil z hory Tábor a za...
1. Samuel 9:14... Když vyrazíte hned, zastihnete ho právě včas." Šli tedy do města. Jakmile vešli do města, hle - proti nim...
1. Samuel 10:10...dne se také vyplnila všechna ta znamení. Když přišli ke Gibeji, hle - přímo proti nim jde průvod proroků....
1. Samuel 17:25...toho muže, co vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by ho zahrnul...
1. Samuel 17:55...ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde na Filištína, zeptal se svého vojevůdce Abnera: "Čí syn...
1. Samuel 20:39...nic netušil. Jen Jonatan a David věděli, o co jde. Jonatan pak dal chlapci, který ho provázel, svou zbraň...
2. Samuel 3:28...jsme před Hospodinem navěky nevinní, pokud jde o krev Abnera, syna Nerova. padne na hlavu Joába a...
2. Samuel 15:32...kde bylo zvykem klanět se Bohu, hle - naproti mu jde Chušaj Arkijský, roucho roztržené a na hlavě hlínu....
2. Samuel 16:1... Sotva David minul vrchol hory, hle - naproti mu jde Cíba, Mefibošetův sluha, se dvěma osedlanými osly a na...
2. Samuel 17:3...lid k tobě, jako se přivádí nevěsta k ženichoviJde ti přece o život jediného muže - všechen lid může...
2. Samuel 19:14...máte být při návratu krále poslední? A pokud jde o Amasu, tomu vyřiďte: Nejsi snad krev a tělo? ...
2. Samuel 19:39...za dobré." Na to král řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělám, co uznáš za dobré. Splním...
2. Samuel 20:21... to ne!" zvolal Joáb. "Nechci ničit ani hubitJde o něco jiného: Jeden muž z Efraimských hor jménem Šeba,...
1. Královská 6:12...Šalomoun dostal slovo Hospodinovo: "Pokud jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat zákony,...
1. Královská 8:38...ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, pak každou...
1. Královská 18:7...vyrazil jedním směrem a Obadiáš druhým. Obadiáš šel svou cestou a hle - naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho...
2. Královská 6:32...připravil o hlavu. Dávejte pozor; ten posel přijde, zavřete za ním dveře a pevně je držte. Slyším, jak...
1. Letopisů 21:18...anděl promluvil ke Gádovi: "Řekni Davidovi,  jde a postaví Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského...
2. Letopisů 6:29...ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o bolestnou ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu,...
Nehemiáš 11:25...k ruce králi ve všech záležitostech lidu. Pokud jde o venkovské usedlosti, synové Judovi bydleli v...
Job 17:9...pobouřeni: ‚Vida, bezbožník!' Spravedlivý ale jde svou cestou dál, kdo čisté ruce, se zviklat nenechá....
Žalmy 38:13...štítí, moji příbuzní se drží vpovzdálí. Ti, jimž jde o můj život, mi kladou léčky, ti, kdo mi chtějí ublížit...
Žalmy 50:3...se. Přichází náš Bůh, nebude mlčet; před ním jde oheň, všechno stravuje, kolem něj prudká vichřice!...
Žalmy 59:11... ty, Bože, jsi můj pevný hrad! Bůh ve své lásce jde mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu pro oči. Ještě je...
Žalmy 88:14...však, Hospodine, k tobě hlas pozvedám, naproti jde ti ranní modlitba. Proč jen , Hospodine, odmítáš,...
Žalmy 129:8...do náruče nevezmou. je nepozdraví, kdo tudy jde: "Hospodin vám své požehnání dej! V Hospodinově jménu...
Žalmy 145:19...touhy těch, kdo ho ctí, slyší jejich křikjde je zachránit. Hospodin chrání všechny, kdo ho milují,...
Přísloví 5:6...stezku života se nijak nezajímá, vrtkavým krokem jde, aniž tuší kam. Proto mne poslyšte, synové moji,...
Přísloví 7:23... Jak ptáče do osidla vletěl, netušil, že mu jde o život! Proto, synové, poslyšte mne, dávejte pozor na...
Přísloví 12:15...se k člověku navrátí. Hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý, si poradit. Hlupákův...
Přísloví 14:16... Moudrý je opatrný a varuje se zla, tupec jde bezstarostně dál. Unáhlený člověk dělá hlouposti,...
Přísloví 18:1...brán, rozumně vypadají ústa zavřená. Samotáři jde jen o vlastní choutky, každou rozumnou radou pohrdne....
Přísloví 21:21...vzácné poklady, tupec však všechno rozhází. Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život, spravedlnost a...
Přísloví 21:29...poslední slovo , kdo umí naslouchat. Darebák jde a na nic nedbá, poctivý však svou cestu zvažuje. Žádná...
Přísloví 28:18...pryč! Kdo žije poctivě, ten zachován bude, kdo jde křivolakou cestou, náhle upadne. Kdo obdělává pole,...
Izaiáš 35:4...váš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!" Oči slepých tehdy prohlédnou, uši hluchých...
Izaiáš 40:10...jeho paže bude vládnout s ním. Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho předchází. Jako pastýř bude své...
Izaiáš 62:11..."Řekněte Dceři sionské - hle, tvůj Spasitel  jde! Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho...
Jeremiáš 4:15...Hlasatel z Danu je slyšet, z pohoří Efraim jde zlá zvěst. Oznamte národům: ‚ jsou tu!' Ohlaste...
Jeremiáš 12:14...stihne Hospodin." Tak praví Hospodin: "Pokud jde o všechny zločinné sousedy, kteří se sápou po...
Jeremiáš 26:14...Hospodin upustí od zla, kterým vám hrozil. Pokud jde o - hle, jsem ve vašich rukou. Udělejte se mnou, co...
Jeremiáš 48:2...nejsou národem!' I ty, Madmene, budeš umlčen,  jde po tobě meč! Z Choronaim je slyšet křik: Zkáza, hrozné...
Pláč 5:9...nad námi otroci a nikdo neuvolní jejich pěstJde nám o život, když přinášíme chléb ohroženi mečem v...
Ezechiel 33:3...si ho za strážce. Jakmile uvidí, že na tu zem jde meč, zatroubí na polnici a všechny varuje. Když někdo...
Ezechiel 33:6... mohl se zachránit. Pokud však strážce uvidí, že jde meč, ale nezatroubí na polnici, aby lid varoval, a meč...
Micheáš 5:7...mladý lev mezi stády ovcí; drtí a trhá je, kudy jde, a nikdo mu je nevyrve. Tvá ruka se zvedne nad tvými...
Abakuk 3:5...paprsky - tam je zdroj jeho sil. Před jeho tváří jde Rána morová, v patách mu kráčí Nákaza! Zastavil se a...
Zachariáš 6:8...vyrazili na sever, utišili mého ducha, pokud jde o severní zem." Dostal jsem slovo...
Zachariáš 9:1... že s vámi je Bůh!'" Ortel: Slovo Hospodinovo jde proti zemi Chadraku a spočine v Damašku. (Vždyť k...
Matouš 8:9...velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu jinémuPřijď,' přijde; když řeknu...
Matouš 12:45...a nalezne ho vymetený a ozdobený, ale prázdnýjde a přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám....
Matouš 13:44... slyš! Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s...
Matouš 13:46...je, jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co , a...
Matouš 15:17... "Nerozumíte, že všechno, co vchází do ústjde do břicha a vypouští se do žumpy? Co ale z úst vychází,...
Matouš 15:18...a vypouští se do žumpy? Co ale z úst vycházíjde ze srdce a špiní to člověka. Ze srdce totiž vycházejí...
Matouš 20:30...zástup. U cesty právě seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidův,...
Matouš 22:31... ale jsou jako andělé v nebi. Ale pokud jde o vzkříšení z mrtvých - copak jste nečetli, jak vám Bůh...
Lukáš 7:8...velení a velí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu jinémuPřijď,' přijde; když řeknu...
Lukáš 11:26...přijde a nalezne jej vymetený a ozdobenýjde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak...
Lukáš 18:37...se, co se to děje. Když mu pověděli, že tudy jde Ježíš Nazaretský, začal křičet: "Ježíši, Synu Davidův,...
Jan 1:47...řekl mu Filip. Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm: "Hle, opravdový Izraelita, v němž...
Jan 3:8...jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha." "Jak se...
Jan 6:5... Ježíš pozvedl oči, a když uviděl, že za ním jde takový zástup, zeptal se Filipa: "Kde nakoupíme chleby,...
Jan 10:4...jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustíjde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za...
Jan 11:31...domě a utěšovali ji, uviděli, že rychle vstalašla ven, a tak se k přidali. Mysleli si: "Jde plakat k...
Jan 12:19...druhým říkali: "Vidíte? Nic nezmůžete! Celý svět jde za ním!" Někteří z těch, kdo se přišli o tom svátku...
Jan 12:35...tma. Kdo totiž chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste byli syny...
Jan 13:3...si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť a...
Skutky 8:20...zatraceny s tebou! To sis myslel, že Boží dar jde koupit za peníze? Nemáš podíl ani účast na téhle věci,...
Skutky 9:12...a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá na něj ruku, aby prohlédl." Ananiáš...
Skutky 10:3...jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde a říká: "Kornelie!" V úleku na něj vytřeštil oči a...
Skutky 21:13...odpověděl Pavel. "Proč mi lámete srdce? Pokud jde o , jsem připraven nejen být svázán, ale také v...
Skutky 21:25...že naopak žiješ řádně a zachováváš Zákon. Pokud jde o věřící z pohanů, těm jsme napsali rozhodnutí, se...
Římanům 1:15...i barbarů, vzdělaných i prostých, takže pokud jde o , jsem odhodlán kázat evangelium i u vás v Římě....
Římanům 12:17...neodplácejte zlo zlem. všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi...
Římanům 15:17...jako libou oběť, posvěcenou Duchem svatým. Pokud jde o službu Bohu, mám se v Kristu Ježíši čím chlubit....
Římanům 16:18...neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichuJde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním...
Římanům 16:19...radost, ale přeji si, abyste byli moudří, pokud jde o dobro, a nevinní, pokud jde o zlo. Bůh pokoje brzy...
1. Korintským 7:1...Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. Pokud jde o to, jak jste psali: "Pro muže je lepší obejít se bez...
1. Korintským 7:25...před Bohem zůstává tak, jak byl povolán. Pokud jde o neprovdané, nemám od Pána žádný příkaz, ale dám vám...
1. Korintským 8:1... A mám za to, že i mám Božího Ducha. Pokud jde o maso obětované modlám: Ano, víme, že "všichni jsme...
1. Korintským 8:4...miluje Boha, ten poznání od něj. Pokud tedy jde o požívání masa obětovaného modlám: Víme, že "modla...
1. Korintským 11:29... Kdo totiž a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový a pije své vlastní odsouzení....
1. Korintským 12:1... Ostatní pokyny vám dám, přijdu. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v...
1. Korintským 14:20... Bratři, přestaňte myslet jako malé děti. Pokud jde o zlo, buďte jako nemluvňata, myšlením však buďte...
1. Korintským 16:1... že vaše práce pro Pána není zbytečná. Pokud jde o sbírku na svaté, řiďte se stejnými pokyny, jaké jsem...
1. Korintským 16:12...za mnou, neboť tu na něj s bratry čekám. Pokud jde o bratra Apolla, velmi jsem ho prosil, aby za vámi s...
2. Korintským 4:5...sebe, ale Ježíše Krista jakožto Pána, a pokud jde o nás, jsme vaši služebníci pro Ježíše.) Tentýž Bůh,...
2. Korintským 5:9...Pána. tedy zůstáváme doma anebo odcházímejde nám o to, abychom se mu líbili. Všichni přece musíme...
2. Korintským 8:13...toho, co člověk , ne podle toho, co nemá. Nejde mi o to, aby se druhým ulehčilo a vy se octli v...
2. Korintským 8:17...naší prosbě, ale je tak horlivý, že k vám jde z vlastní vůle. Posíláme s ním jednoho bratra, který si...
2. Korintským 8:18... Posíláme s ním jednoho bratra, který si, pokud jde o evangelium, vysloužil uznání po všech církvích. Navíc...
2. Korintským 8:23... neboť k vám získal velikou důvěru. Pokud jde o Tita, je to můj společník a pomocník v práci pro vás....
2. Korintským 9:5...považoval za nutné požádat tyto bratry, k vám jdou napřed a připraví tento váš dávno slíbený dar, aby se...
2. Korintským 11:17...blázna, abych se i trochu pochlubil. Pokud jde o chlubení, nemluvím teď z Pánova pověření, ale jako...
2. Korintským 12:15...nemají vydržovat rodiče, ale rodiče děti. Pokud jde o , milerád se vydám z posledního, i sám sebe vydám...
Galatským 1:10...Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem...
Galatským 2:6...pro vás byla zachována pravda evangelia. Pokud jde o ty, kdo jsou považováni za vůdce ( jsou cokoli,...
Efeským 2:11... abychom se jim věnovali. Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k...
Efeským 2:12... oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě....
Filipským 3:13... Nemyslím si, bratři, že bych to získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou,...
Koloským 2:11... a to obřízkou, již nelze vykonat ručnějde o odložení tělesné přirozenosti, o obřízku Kristovu....
1. Timoteus 2:9...ruce ve svatosti, bez hněvu a dohadování. Pokud jde o ženy, se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně,...
1. Timoteus 3:13...získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše. Toto ti píšu v naději, že k...
Židům 11:8...z víry. Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně získat. Přestože nevěděl, kam...
1. Jan 2:11...nenávidí, zůstává ve tmě. Chodí tmou a neví, kam jde, neboť mu oči zaslepila tma. Píšu vám, drazí, že jsou...
Zjevení 14:4... To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a...
Zjevení 17:11...a přijde, musí zůstat na krátký časŠelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi...

Slova obsahující jde: dojde (17) dojdeme (2) dojdeš (4) dojdete (5) jde (129) jdeme (4) jdeš (23) jdete (11) najde (34) najdeme (1) najdeš (14) najdete (12) nedojde (13) nedojdeš (1) nedojdete (1) nejde (24) nejdeš (2) nenajde (18) nenajdeme (2) nenajdeš (5) nenajdete (4) neobejde (1) neodejde (2) neodejdete (4) neprojde (5) neprojdeš (2) neprojdete (1) nepředejdeme (1) nepřejde (1) nepřejdeme (2) nepřejdeš (2) nepřijde (34) nepřijdeš (2) nepřijdete (1) nepůjde (15) nepůjdem (1) nepůjdeme (5) nepůjdeš (1) nesejde (2) neujde (7) nevejde (7) nevejdeš (2) nevyjde (6) nevyjdeš (2) nevyjdete (1) nevzejde (3) nezajde (2) obejdete (2) odejde (21) odejdeme (1) odejdeš (4) pojde (5) popojde (1) projde (7) projdete (1) přejde (8) přejdeme (2) přejdeš (1) přejdete (5) přijde (198) přijdeme (3) přijdeš (20) přijdete (11) půjde (67) půjdem (1) půjdeme (20) půjdeš (42) půjdete (13) rozejde (2) rozejdeme (1) sejde (2) sejdeme (1) sejdete (3) ujde (1) vejde (21) vejdeme (1) vejdeš (6) vejdete (8) vyjde (38) vyjdete (1) vzejde (22) zajde (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |