Jdeš

Hledám pøesnì 'jdeš'. Nalezeny 23 verše. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Genesis 16:8... Řekl: "Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní Saraj."...
Genesis 32:18...můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí je to stádo před tebou?' odpovíš: ‚Tvého...
Exodus 34:12...nevstoupil do smlouvy s obyvateli země, do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto...
Deuteronomium 6:7...je svým synům a mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako...
Deuteronomium 11:19...jim své syny. Mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Napiš je na...
Deuteronomium 12:29... tvůj Bůh, před tebou vykoření národy, které jdeš vyhnat. je vyženeš a usadíš se v jejich zemi, měj...
Deuteronomium 23:21...ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit. Pokud Hospodinu, svému Bohu, něco slíbíš,...
Deuteronomium 28:21...morem, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou jdeš obsadit. Hospodin raní úbytěmi, zimnicí a zánětem,...
Soudců 17:9...hor a doputoval k Míkovu domu. "Odkud jdeš?" zeptal se ho Míka. "Jsem levita z judského Betléma....
Soudců 19:17...uviděl na městském prostranství pocestného. "Kam jdeš a odkud přicházíš?" zeptal se stařík. "Jsme na cestě z...
1. Samuel 17:43...takový pohledný zrzek. "Copak jsem pes, že na  jdeš s holí?" křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat...
1. Samuel 17:45...zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale jdu proti tobě ve jménu...
2. Samuel 1:3...k Davidovi, padl na zem a poklonil se. "Odkud jdeš?" zeptal se David. "Unikl jsem z izraelského tábora,"...
Job 1:7...před Hospodina, přišel s nimi i satan. "Odkud jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi...
Job 2:2...i satan, aby předstoupil před Hospodina. "Odkud jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi...
Žalmy 21:4...neodmítl jsi! séla S hojným požehnáním vstříc mu jdeš, korunou z ryzího zlata korunuješ jej. Dal jsi mu...
Kazatel 4:17...a honba za větrem. Dej pozor na své kroky, když jdeš do Božího domu. Přicházej raději naslouchat než...
Jeremiáš 31:21... vyznač ukazatele, přemýšlej o cestě, kterou jdeš. Vrať se, izraelská panno, vrať se zpátky do svých...
Zachariáš 2:6...oči a hle - muž s měřicí šňůrou v ruce. "Kam jdeš?" zeptal jsem se. "Změřit Jeruzalém," odpověděl mi....
Lukáš 12:58...proč ani sami nepoznáte, co je správné? Když jdeš se svým odpůrcem k vrchnosti, snaž se s ním cestou...
Jan 13:36...k druhým." Šimon Petr se ho zeptal: "Pane, kam jdeš?" "Tam, kam jdu, teď za mnou nemůžeš," odpověděl mu...
Jan 14:5... kam jdu, a cestu znáte." "Pane, nevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?" "...
Jan 16:5...který poslal, a nikdo z vás se neptá: ‚Kam jdeš?' Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce...

Slova obsahující jdeš: dojdeš (4) jdeš (23) najdeš (14) nedojdeš (1) nejdeš (2) nenajdeš (5) neprojdeš (2) nepřejdeš (2) nepřijdeš (2) nepůjdeš (1) nevejdeš (2) nevyjdeš (2) odejdeš (4) přejdeš (1) přijdeš (20) půjdeš (42) vejdeš (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |