Jděte

Hledám pøesnì 'jděte'. Nalezeno 100 veršù. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Genesis 29:7...přece není čas shánět dobytek. Napojte ovcejděte ještě pást." "To nejde," odpověděli. "Budeme moci...
Genesis 32:17...služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte přede mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup."...
Genesis 41:55...k faraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům: "Jděte za Josefem! Udělejte, cokoli vám řekne." Hlad...
Genesis 42:2...svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás...
Genesis 42:19...v tomto vězení jen jeden z vás. Vy ostatní jděte a přineste svým rodinám zrní k zahnání hladu....
Genesis 42:33... vezměte svým rodinám jídlo k zahnání hladujděte. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak...
Genesis 43:2... které přivezli z Egypta, řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu...
Genesis 44:25...mu slova mého pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,' odpověděli jsme:...
Exodus 5:11...lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámuJděte si ji sbírat, kde chcete, ale z práce, kterou musíte...
Exodus 8:21... Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale zůstaňte v této...
Exodus 10:8...Áronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně jít?"...
Exodus 10:11...dopadnete! To tedy ne! Když po tom tak toužítejděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od...
Exodus 10:24...měli světlo. Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš brav a...
Exodus 12:21...svolal všechny stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej...
Exodus 12:31...si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte sejděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši Izraelité!" řekl jim...
Exodus 12:32...si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen  jděte! A požehnejte i mně." Egypťané pak lid pobízeli, aby...
Numeri 12:4...Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šli. Hospodin...
Numeri 13:17...vysílal prozkoumat kanaánskou zem, řekl jim: "Jděte vzhůru do Negevu, potom vystupte do hor a podívejte...
Numeri 21:27...zem po Arnon. Proto vypravěči říkají: "Jen jděte do Chešbonu, zkuste ho vystavět, zkuste opevnit město...
Deuteronomium 1:7...jste na této hoře byli dost dlouho. Obraťte sejděte dál. Vejděte do pohoří Emorejců a ke všem jejich...
Deuteronomium 1:8...řeku, řeku Eufrat. Pohleď, tu zemi jsem vám dalJděte a obsaďte zem, o níž Hospodin přísahal vašim otcům...
Deuteronomium 2:24...z Kréty a usadili se na jejich místě.) "VzhůruJděte dál a překročte potok Arnon! Pohleď, dal jsem do tvé...
Deuteronomium 5:33... Neuchylujte se napravo ani nalevo. Vždy jděte po cestě, kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak...
Jozue 2:1...tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: "Jděte prohlédnout tu zem, a zvláště Jericho." Šli tedy a...
Jozue 3:6..." Potom řekl kněžím: "Vezměte Truhlu smlouvyjděte před lidem." Vzali tedy Truhlu smlouvy a šli před...
Jozue 4:5...Izraele, po jednom z každého kmene, a řekl jim: "Jděte doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodina, vašeho Boha...
Jozue 6:7...nosí sedm trub z beraních rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a obcházejte město. Ozbrojenci jdou před...
Jozue 6:22...kteří byli v zemi na výzvědách, ale Jozue řekl: "Jděte do domu nevěstky a vyveďte ji odtud i se všemi,...
Jozue 9:11...naší země řekli: Vezměte s sebou jídlo na cestujděte jim naproti a řekněte jim: ‚Jsme vaši služebníci;...
Jozue 17:15...jste tak početný lid," řekl jim na to Jozue, "jděte do lesů. Vykácejte si místo tam, v zemi Perizejců a...
Soudců 10:14...cizím bohům! Proto vás vysvobozovat nebuduJděte si volat k bohům, které jste si zvolili; jen vás...
Soudců 18:2... aby prozkoumali a obhlédli zem. Řekli jim: "Jděte obhlédnout zem." Dorazili do Efraimských hor, k...
Soudců 18:6...se, prosím, Boha, zda bude naše cesta úspěšná." "Jděte v pokoji," řekl jim ten kněz. "Nad vaší cestou bdí...
Soudců 20:23...místě jako prvního dne. (Izraelci totiž předtím šli a plakali před Hospodinem do večera. Ptali se...
Soudců 20:28... syna Áronova, stál před a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům, anebo...
Soudců 21:10...proto vyslala 12 000 udatných mužů s příkazem: "Jděte a pobijte obyvatele Jábeš-gileádu ostřím meče, včetně...
Soudců 21:20...a jižně od Lebony.) A tak Benjamíncům poradili: "Jděte se schovat do vinic. Jakmile uvidíte, že dívky ze...
Růt 1:8... aby se vydala na cestu zpět do judské země. "Jděte," řekla tehdy oběma svým snachám, "vraťte se domů ke...
1. Samuel 23:22...žehnej, že jste se mnou cítili. Ještě si to ale jděte přesně ověřit a obhlédněte místo, kde se zdržuje. Kdo...
1. Samuel 25:5...své ovce, poslal deset mládenců a řekl jim: "Jděte do Karmelu, navštivte Nábala a pozdravte ho mým...
1. Samuel 25:19...to na osly. Potom řekla svým mládencům: "Jděte napřed, jdu za vámi." Svému muži Nábalovi ale nic...
2. Samuel 14:30...že Joábovo pole sousedí s mým. na něm ječmenjděte a zapalte mu ho." A tak Abšalomovi služebníci to pole...
1. Královská 12:5...nám tvůj otec naložil, a budeme ti sloužit." "Jděte a vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim...
1. Královská 20:33...za slovo: "Ano, Ben-hadad je tvůj spojenec!" "Jděte pro něj," řekl na to král. Ben-hadad k němu tedy...
2. Královská 1:2...terasy a zranil se. Vyslal posly a řekl jim: "Jděte se vyptat Baal-zebuba, božstva Ekronu, jestli se z...
2. Královská 6:13...i to, co říkáš v ložnici." Král tedy rozkázal: "Jděte zjistit, kde je! Nechám ho tam zajmout." Když pak...
2. Královská 10:25... Jehu přikázal svým strážcům a pobočníkům: "Jděte a bijte je. Nikdo neunikne!" Pobili je tedy ostřím...
2. Královská 22:13...Šafanovi a královskému služebníku Asajášovi: "Jděte se za , za lid a za celé Judsko dotazovat Hospodina...
1. Letopisů 21:2... David tehdy řekl Joábovi a velitelům vojska: "Jděte, sečtěte Izrael od Beer-šeby po Dan. Potom se...
2. Letopisů 18:14..."budu mluvit jen to, co řekne můj Bůh." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do...
2. Letopisů 34:21...Šafanovi a královskému služebníku Asajášovi: "Jděte se za a za zbytek Izraele a Judy dotazovat...
Nehemiáš 8:10... vždyť dnes je svátek Hospodina, vašeho BohaJděte," řekl jim, "jezte a pijte lahodné věci a dělte se s...
Ester 5:5...pro něj připravila?" odpověděla Ester. "Hned jděte pro Hamana," král na to, " se Ester splní, co...
Job 42:8... Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranůjděte za mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe zápalnou...
Izaiáš 30:21...ušima za sebou uslyšíš: "To je ta cestajděte po ." Tehdy své postříbřené sochy i pozlacené modly...
Jeremiáš 6:16...pradávných: Kde je ta dobrá cesta? Po  jděte a vaše duše najdou odpočinutí. Vy jste však řekli:...
Jeremiáš 12:9...je mi strakatým supem s hejnem supů kolem nějJděte, sežeňte všechnu divou zvěř, přiveďte ji, se...
Jeremiáš 40:10...vás zastupoval před Babyloňany, kteří k nám přišli. Vy ale jděte sklízet víno, ovoce a olivy na olej,...
Jeremiáš 51:50...padali mrtví po vší zemi. Vy, kteří jste ušli meči, jděte a nezastavujte! Pamatujte na Hospodina v ...
Ezechiel 9:7...chrám!" řekl jim. "Naplňte nádvoří mrtvolamiJděte!" A tak vyšli do města a pobíjeli. Zatímco pobíjeli,...
Ezechiel 20:39... dome Izraele, toto vám praví Panovník HospodinJděte si každý uctívat své hnusné modly! Ale pak, i když ...
Amos 4:4...a k Harmonu vás poženou, praví HospodinJděte si do Bet-elu zahřešit, v Gilgalu hřešte ještě víc!...
Amos 6:2... celý dům Izraele chodí za vámi. Na Kalne se jděte podívat a odtud na Veliký Chamát a pak dolů na...
Micheáš 2:10...navždy okrádáte o moji nádheru. Seberte sejděte - zde odpočinek nenajdete! Co se poskvrnilo, propadne...
Matouš 2:8...ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete,...
Matouš 8:32...nás vymítáš, pošli nás do toho stáda prasat." "Jděte!" řekl jim, a tak vyšli, vstoupili do toho stáda...
Matouš 9:13...jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocníJděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne...
Matouš 10:6... nevstupujte do města Samaritánů, ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Jděte a ohlašujte:...
Matouš 10:7...raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu IzraeleJděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!' Nemocné...
Matouš 11:4... anebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: slepí...
Matouš 20:4...stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim řekl: ‚Jděte i vy na mou vinici. Dám vám spravedlivou odměnu.' A...
Matouš 20:7...nás nenajal,' odpověděli mu. Řekl jim tedy: ‚Jděte i vy na mou vinici.' Večer řekl pán vinice svému...
Matouš 21:2...hory, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi. Hned tam najdete přivázanou...
Matouš 22:9... ale ti, kdo byli pozváni, nebyli hodni. Proto jděte na nároží a zvěte na svatbu, kohokoli najdete.'...
Matouš 25:6...usnuly. O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tuJděte mu naproti!' Všechny družičky vstaly a připravily si...
Matouš 25:9...ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechnyJděte si raději nakoupit k prodavačům.' Když odešly kupovat...
Matouš 25:41...udělali pro .' Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode , vy proklatí, do věčného ohně, který je...
Matouš 26:18...připravit velikonoční večeři?" Odpověděl jim: "Jděte k jistému člověku ve městě a řekněte: ‚Mistr...
Matouš 27:65...ten první!" "Máte stráž," odpověděl jim Pilát. "Jděte a hlídejte, jak umíte." A tak šli, zapečetili kámen a...
Matouš 28:10...se mu. "Nebojte se," opakoval jim Ježíš. "Jděte vyřídit mým bratrům, jdou do Galileje. Tam ...
Matouš 28:19..."Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve...
Marek 6:38...namítli. "Kolik máte chlebů?" řekl jim. "Jděte se podívat." Když to zjistili, řekli: "Pět - a dvě...
Marek 11:2...hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi. Hned jak do vejdete, najdete...
Marek 14:13...Poslal tedy dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do města. Tam vás potká muž nesoucí džbán vody. Jděte...
Marek 16:7... Vstal, není tu. Podívejte se, kam ho položiliJděte a řekněte jeho učedníkům i Petrovi, že vás předchází...
Marek 16:15...těm, kdo ho viděli vzkříšeného. Potom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření....
Lukáš 7:22...a mnoha slepým daroval zrak) jim odpověděl: "Jděte a vyřiďte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí...
Lukáš 9:4...si ani náhradní košile. Do kteréhokoli domu vejdete, zůstaňte tam a odtud zas jděte dál. Kdekoli by vás...
Lukáš 10:3...proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeňJděte. Hle, posílám vás jako beránky mezi vlky. Neberte s...
Lukáš 13:32...pryč, Herodes chce zabít!" Odpověděl jim: "Jděte a vyřiďte lišce: Dnes i zítra budu vymítat démony...
Lukáš 17:14... smiluj se nad námi!" Když je uviděl, řekl jim: "Jděte se ukázat kněžím." A jak šli, byli očištěni. Jakmile...
Lukáš 19:30... poslal dva ze svých učedníků se slovy: "Jděte do vesnice před vámi. Jakmile tam přijdete, najdete...
Lukáš 22:8...beránek. Ježíš poslal Petra a Jana se slovy: "Jděte nám připravit beránka k velikonoční večeři." "Kde ho...
Lukáš 22:10...připravit?" zeptali se. Odpověděl: "Jen co vejdete do města, potká vás člověk nesoucí džbán vody. ...
Jan 7:8...něm vydávám svědectví, že jeho skutky jsou zléJděte na slavnost sami. tam nejdu; můj čas se ještě...
Skutky 5:20...otevřel dveře vězení a vyvedl je ven. Řekl jim: "Jděte, postavte se v chrámu a předneste lidu všechna slova...
1. Korintským 10:27...." Když vás někdo nevěřící pozve a vám se chce jít, jděte. Jezte, cokoli vám nabídnou, a na nic se kvůli...
Jakub 2:16...mít co jíst anebo co na sebe? Když jim řeknete: "Jděte v pokoji, je vám teplo a dobře se najezte," ale...
1. Petr 5:3...ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, se ukáže ten nejvyšší Pastýř...
Zjevení 16:1...sedm ran těch sedmi andělů. Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: "Jděte...

Slova obsahující jděte: jděte (102) najděte (2) obejděte (1) odejděte (7) projděte (8) rozejděte (2) sejděte (3) vejděte (3) vyjděte (15) zajděte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |