Jazykem

Hledám varianty 'jazykem' [ jazyky (25) jazykům (1) jazyků (15) jazyku (8) jazykem (25) jazyka (9) jazyk (62) jazycích (16) ]. Nalezeno 156 veršù.
Genesis 10:5...se rozdělily přímořské národy podle svých zemíjazyků, rodů a národností. Synové Chamovi jsou: Habeš,...
Genesis 10:20...k Leše. To jsou synové Chamovi podle svých rodůjazyků, zemí a národností. Semovi, otci všech Heberových...
Genesis 10:31...východě. To jsou synové Semovi podle svých rodůjazyků, zemí a národností. To jsou rody Noemových synů...
Exodus 4:10...promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech!" "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu...
Numeri 22:28...a bil oslici holí. Vtom Hospodin rozvázal oslici jazyk. Řekla Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že ...
Deuteronomium 28:49...národ, jenž přiletí jako orel, národ, jehož jazyku nerozumíš, surový národ, jenž nebere ohled na starce...
Nehemiáš 13:24...děti místo židovsky mluvily napůl ašdodsky anebo jazyky ostatních národů. Vytýkal jsem jim to, zlořečil jim,...
Ester 1:22...jejich vlastním písmem, každému národu jejich jazykem: "Každý muž je doma pánem a se mluví jeho...
Ester 3:12...jejich písmem, jednomu každému národu jejich jazykem. Psalo se jménem krále Xerxe a pečetilo se královým...
Ester 8:9...jejich písmem, jednomu každému národu jejich jazykem a Židům také jejich písmem a jejich jazykem. Po...
Job 5:21... před smrtí a z moci meče za války. Před bičem jazyka budeš skryt, nebudeš se bát, když zhouba přichází....
Job 12:11...těla. Což neumí ucho rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat? Náleží moudrost jenom kmetům, patří...
Job 20:12...zlo chutná v ústech sladce, i když je chová pod jazykem, i když je vychutnává, nemá naspěch, i když je...
Job 20:16...z břicha vyžene. Bude nasávat hadí jedjazyk zmijí ho zabije. Nikdy nezažije proudy oleje, nebude...
Job 27:4... nevypustím ze rtů žádnou podlost, nebudu mluvit jazykem falešným. V žádném případě vám nedám za pravdu, své...
Job 29:10...si kladli na ústa, hlasy hodnostářů umlkalyjazyk jim přilnul na patra. Kdo uslyšel, ten mi...
Job 33:2... ústa otvírám, slova mi začínají prouditjazyka. Z upřímného srdce řeč pramení, rty vyjevují...
Job 34:3...mi. Vždyť ucho umí rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat. Rozhodněme sami, co je správné, co je...
Job 40:25...do nozder? Vytáhneš leviatana udicí, stáhneš mu jazyk provazy? Provlečeš mu smyčku nozdrami, probodneš mu...
Žalmy 5:10...hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu jejich jazyky. Odsuď je, Bože, na svoje plány doplatí! Zavrhni...
Žalmy 10:7...Ústa jim plní kletby, lsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení, za humny číhají ve skrýších, aby...
Žalmy 12:4...konečně vymýtí všechny lstivé rty a pyšné jazyky! Prý: "V našem jazyku je naše síla, máme své rty -...
Žalmy 12:5...všechny lstivé rty a pyšné jazyky! Prý: "V našem jazyku je naše síla, máme své rty - kdo je náš pán?!" Pro...
Žalmy 15:3...spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha...
Žalmy 16:9...pravici, nezakolísám. srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také tělo v bezpečí odpočívá. Nenecháš v...
Žalmy 22:16...se v nitru mém. Patro mám suché jako střepjazyk mi přilnul k čelistem, do prachu smrti srazils !...
Žalmy 31:21... chováš je v bezpečí svého stanu před hádavými jazyky. Požehnán buď Hospodin - svou úžasnou lásku ke mně...
Žalmy 34:14...chce někdo okusit dobré dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech není žádná lest. Odmítej...
Žalmy 35:28... jenž svému služebníku pokoj dopřává!" Můj jazyk mluví o tvé spravedlnosti, zpívá tvé chvály po...
Žalmy 37:30...navždycky. Ústa spravedlivého moudře mluvíjazykem pronáší spravedlivý soud, Zákon svého Boha si nosí...
Žalmy 39:2... Řekl jsem: "Dám si pozor na své cesty, svým jazykem abych nehřešil, na uzdě svoje ústa podržím, dokud...
Žalmy 39:4...útrobách, oheň mi hořel v myšlenkách, takže můj jazyk začal promlouvat: Můj konec, Hospodine, ukaž mi,...
Žalmy 45:2...mi ze srdce plyne, králi předkládám verše své jazykem hbitým jak pero písaře: Ze všech lidí jsi...
Žalmy 50:19...ztotožnil! Svá ústa poskytuješ slovům zlým, tvůj jazyk spřádá úskoky. Sedíš si a bratra hanobíš, syna své...
Žalmy 51:16... Smrtelné viny zbav , Bože, Bože spásy,  jazyk můj zpívá o tvé spravedlnosti! Pane můj, otevři ...
Žalmy 52:4...Boží láska je tu každý den! Záhubu chystáš svým jazykem, tou ostrou břitvou pácháš lest. Zlé víc než dobré...
Žalmy 52:6...řečech si libuješ, které vypouštíš zrádným jazykem! Bůh však navždy porazí, chytne , z domova...
Žalmy 55:10...před touto smrští a vichřicí. Pohlť je, Panejazyk jim spleť, ve městě vládne krutost a rozbroje! Ve dne...
Žalmy 57:5...zuby jsou šípy, oštěpy, ostrými meči jsou jejich jazyky. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj...
Žalmy 64:4... prosím ukryj, před vzpourou tlupy zločincůJazyky si jak meče naostřili, jak šípy míří slovy krutými....
Žalmy 64:9...svým šípem střelí, upadnou náhle, plní ranJazyky svými sami se srazí, každý, kdo spatří je, se otřese...
Žalmy 66:17...Volal jsem k němu z plna hrdla a chválil ho svým jazykem. Hanebnost kdybych si v srdci choval, můj Pán by ...
Žalmy 68:24...nohy v krvi nepřátel, tví psi aby ji chlemtali jazykem!" Spatřili tvůj slavný průvod, Bože, průvod mého...
Žalmy 71:24... rty i moje duše, kterou jsi vykoupil. Můj jazyk stále bude tvou spravedlnost velebit - že byli...
Žalmy 73:9...hrozí násilím. Svými ústy po nebi lapajíjazykem smýkají po zemi. Jeho lid se proto hrne za nimi,...
Žalmy 78:36...Nejvyšší. Pochlebování pak měli plná ústa a na jazyku lži. Upřímní k němu nebyli v srdci, jeho smlouvě...
Žalmy 109:2...na otvírají zrádci zlí, pomlouvají lživými jazyky! Nenávistnými slovy zasypali, bezdůvodně proti...
Žalmy 114:1...vycházel z Egypta, dům Jákobův z lidu cizího jazyka, tehdy se Juda stal Boží svatyní, Izrael stal se...
Žalmy 119:172...z mých rtů - vždyť ty učíš svým zákonům. Kéž jazyk můj zpívá o tvých výrocích, neboť jsou spravedlivé...
Žalmy 120:2... Hospodine, zachraňuj od lživých rtů a lstivých jazyků! Jak budeš potrestán a co čeká , ty, který mluvíš...
Žalmy 120:3...potrestán a co čeká , ty, který mluvíš lstivým jazykem? Šípy bojovníka přeostré, řeřavé uhlí z...
Žalmy 126:2...to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: "Veliké věci...
Žalmy 137:6...tebe, pak mi uschne pravice! mi i k patru jazyk přiroste, pokud přestanu myslet na tebe, pokud mi...
Žalmy 139:4...cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty to, Hospodine, všechno víš! Zezadu i zpředu...
Žalmy 140:4...každý den rozněcují boj. Jako had bodají svými jazyky, zmijí jed skrývají pod svými rty! séla Chraň ,...
Přísloví 6:17... za ryzí ohavnost: povýšené oči, prolhaný jazyk, ruce mordující nevinné, srdce, jež chystá hanebné...
Přísloví 6:24...špatnou ženou budou chránit, před lichotným jazykem svůdkyně. Neprahni v srdci po její kráse, jejími...
Přísloví 10:19...slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě. Jazyk spravedlivého je ryzí stříbro, srdce...
Přísloví 10:20...neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzděJazyk spravedlivého je ryzí stříbro, srdce ničemů za nic...
Přísloví 10:31... Ústa spravedlivého plodí moudrost, proradný jazyk bude vyříznut. Rty spravedlivého znají, co se sluší,...
Přísloví 12:18...podvádí. Unáhlené řeči bodají jako mečejazyk moudrých je ale jako lék. Pravdomluvné rty obstojí...
Přísloví 12:19...lék. Pravdomluvné rty obstojí navždy, prolhaný jazyk jen krátký okamžik. Zlomyslní mají v srdci jen faleš,...
Přísloví 15:2...odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněvJazyk moudrých zpříjemňuje poznání, tupci z úst chrlí samé...
Přísloví 15:4...všude, vše zlé i dobré pozorně sledují. Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha...
Přísloví 17:4...člověk na ničemné řeči, lhář poslouchá zlé jazyky. Kdo zesměšňuje chudáka, uráží jeho Tvůrce;...
Přísloví 17:20... falešné srdce, nenajde štěstí, kdo křivý jazyk, špatně dopadne. Kdo zplodil tupce, důvod k žalu,...
Přísloví 18:21...břicho, úrodou vlastních rtů se každý nasytíJazyk moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho...
Přísloví 21:23... na niž se spolehli! Ten, kdo si hlídá ústajazyk, chrání svou duši před trápením. Nadutý domýšlivec se...
Přísloví 25:15...chyby! Trpělivostí si i vůdce nakloníš; jemný jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li med, jez ho s mírou; jinak...
Přísloví 26:28... padá; kdo valí balvan, toho zavalí. Prolhaný jazyk svou oběť nenávidí, úlisná ústa zkázu chystají. ...
Přísloví 28:23... Kdo kárá, nakonec dojde ocenění spíše než jazyk, který jen lichotí. Odírat rodiče prý žádný hřích...
Přísloví 31:26...další den. Její ústa mluví s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti. Na chod svého domu dohlíží, nesytí se...
Píseň 4:11... nevěsto, kanou nektarem, mléko a med máš pod jazykem, libanonská vůně jak šatem halí . Zahrada zamčená...
Izaiáš 28:11...tam - bla bla bla!" Nuže, koktavou řečí a cizím jazykem bude Bůh mluvit s tímto národem. Kdysi jim řekl:...
Izaiáš 30:27...se hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření, jeho jazyk jak oheň sžíravý, jeho dech jako řeka v povodni,...
Izaiáš 32:4...budou pozorné. Srdce ustrašených nabude poznáníjazyk koktavých plynně a jasně promluví. Hlupák nebude...
Izaiáš 33:19...lid, lid podivné řeči, jaká se neslyší, koktavý jazyk, jejž nelze pochopit. Pohleď na Sion, to město našich...
Izaiáš 35:6...se otevřou, chromý tehdy vyskočí jak laňjazyk němého se rozjásá. Na poušti vytrysknou vodní prameny...
Izaiáš 41:17...chlouba tvá. Chudí a ubozí marně vodu hledajíjazykem žízní vyprahlým. Hospodin je vyslyším, , Bůh...
Izaiáš 45:23...Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk bude při mně přísahat. "Jen v Hospodinu," budou o mně...
Izaiáš 50:4...je pláštěm pytlovým. Panovník Hospodin mi dal jazyk učených, abych uměl znaveného slovem posílit. Ráno za...
Izaiáš 54:17... Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří a každý jazyk, jenž obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví...
Izaiáš 57:4...se to posmíváte? Komu se pošklebujete, na koho jazyk vyplazujete? Copak nejste děti vzpoury, nejste plémě...
Izaiáš 59:3...a prsty plné vin; vaše rty mluví samé lži, váš jazyk mumlá podlosti. Nikdo nevolá po spravedlnosti,...
Izaiáš 66:18...proto přijdu, abych shromáždil všechny národyjazyky; přijdou a moji slávu uvidí! Vložím na znamení a...
Jeremiáš 5:15...Národ prastarý je to, národ odvěký, národ, jehož jazyk neznáš, a nerozumíš, co říkají. Samí udatní hrdinové,...
Jeremiáš 9:2... je to shromáždění nevěrných! "Ohýbají své jazyky jako luky, nevládnou v zemi pravdou, ale lží, ode...
Jeremiáš 9:4...druhého podvádějí, pravdu vůbec nemluví; svůj jazyk naučili mluvit lži, pro zvrácenost by se ztrhali....
Jeremiáš 9:7... Co si mám počít, když je můj lid takový? Jejich jazyky jsou smrtící šípy, svými ústy vykládají lsti; s...
Jeremiáš 18:18...mudrci a slovo prorokovi. Pojďme, ubijme ho tedy jazykem a na jeho slova vůbec nedbejme!" Všimni si ,...
Jeremiáš 23:31...proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří melou jazykem a říkají: ‚Tak praví Hospodin.' Hle, jsem proti těm...
Pláč 4:4...jako pštrosi na poušti. Kojenci na patro se lepí jazyk vyprahlý; o chleba prosí malé děti, a nikdo se s nimi...
Ezechiel 3:5...Nejsi přece poslán k lidu podivné řeči a těžkého jazyka, ale k domu Izraele - ne k velikým národům podivné...
Ezechiel 3:6...- ne k velikým národům podivné řeči a těžkého jazyka, jejichž slovům bys nerozuměl. Kdybych totiž...
Ezechiel 3:26... jimi, takže nebudeš moci vyjít mezi Jazyk ti přilepím na patro, takže budeš němý a nebudeš je...
Daniel 1:4... Takové měl učit babylonskému písemnictvíjazyku. Král jim určil každodenní příděl pokrmů a vína z...
Daniel 3:4...hlasatel mocným hlasem: "Lidé všech národůjazyků, přikazuje se vám toto: Jakmile uslyšíte roh,...
Daniel 3:7...Jakmile tedy všichni ti lidé ze všech národůjazyků uslyšeli roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál a...
Daniel 3:29...jejich Bůh. Proto nařizuji lidem všech národůjazyků: Kdokoli by se rouhal Bohu Šadrachovu, Mešachovu a...
Daniel 3:31...dařilo. Král Nabukadnezar lidem všech národůjazyků v celém obydleném světě: Hojný pokoj vám! S...
Daniel 5:19... jej s bázní a chvěním ctili lidé všech národůjazyků. Koho chtěl, zabil, a koho chtěl, ušetřil. Koho...
Daniel 6:26... Král Darjaveš pak napsal lidem všech národůjazyků: Hojný pokoj vám! Tímto nařizuji, aby všude, kam...
Daniel 7:14...království, aby jej ctili všichni lidé, národyjazyky. Jeho vláda je věčná - nikdy neskončí, jeho...
Micheáš 6:12...a vaši občané mluví lež; hovoří zrádným jazykem! Právě proto jsem ranil trápením, abych ...
Sofoniáš 3:13... nebude jednat zle, nebudou mluvit lež, lstivý jazyk se u nich nenajde. Budou se pást a odpočívat v...
Zachariáš 8:23...zástupů: V těch dnech se deset mužů mluvících jazyky všelijakých národů chytí cípu roucha jednoho Žida se...
Zachariáš 14:12...jim shnije vestoje, oči jim shnijí v lebcejazyk jim shnije v ústech! V onen den mezi Hospodin...
Matouš 12:34...dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku! Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu to...
Marek 7:33... vložil mu prsty do uší, plivl a dotkl se jeho jazyka. Potom vzhlédl k nebi, vzdychl a řekl mu: "Efatha!"...
Marek 7:35...se!" Jeho uši se ihned otevřely, pouto jeho jazyka se uvolnilo a začal mluvit správně. Ježíš jim...
Marek 16:17...budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého,...
Lukáš 1:64...a vtom se mu otevřela ústa, rozvázal se mu jazyk a on dobrořečil Bohu. Na všechny jejich sousedy...
Lukáš 6:45...ze zlého pokladu to zlé. Co na srdci, to na jazyku! Proč mi říkáte: ‚Pane, Pane,' když neděláte, co...
Lukáš 16:24... smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně trpím!' ‚Synu,'...
Skutky 2:3...dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich....
Skutky 2:4...naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy...
Skutky 2:11... Kréťané i Arabové - slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých Božích věcech!" Všichni žasli a nevěděli,...
Skutky 2:26...pravici, nezakolísám. srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také tělo v naději odpočívá. Nenecháš v...
Skutky 10:46...na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. Petr tehdy prohlásil: "Copak jim...
Skutky 19:6...na Duch svatý, takže začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat. Těch mužů bylo celkem asi dvanáct...
Římanům 3:13...hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu jejich jazyky. Hadí jed skrývají pod svými rty, hořké kletby z úst...
Římanům 14:11... každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu." Každý z nás tedy složí Bohu účet sám...
1. Korintským 12:10... jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a...
1. Korintským 12:28... pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni...
1. Korintským 12:30...všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Vykládají snad všichni? Horlete po těch nejlepších...
1. Korintským 13:1...však ještě mnohem vyšší cestu: Kdybych mluviljazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu,...
1. Korintským 13:8...nikdy neskončí. Avšak proroctví - ta zaniknoujazyky - ty umlknou, poznání - to pomine. Jen z části totiž...
1. Korintským 14:2... nejvíce však, abyste prorokovali. Kdo mluvíjazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen...
1. Korintským 14:4...aby je posílil, povzbudil a potěšil. Kdo mluvíjazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje...
1. Korintským 14:5...církev. Chtěl bych, abyste všichni mluvilijazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je...
1. Korintským 14:6... Co kdybych k vám, bratři, přišel a mluviljazycích? K čemu vám budu, pokud vám neřeknu nějaké zjevení...
1. Korintským 14:9...do boje? Stejné je to s vámi: nevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo, jak kdo poznat, co se říká?...
1. Korintským 14:13...v nich vyrůst pro posílení církve. Kdo mluvíjazycích, se proto modlí, aby je mohl vykládat. Když se...
1. Korintským 14:14... aby je mohl vykládat. Když se totiž modlímjazycích, modlí se můj duch, ale mysl zahálí. Co s tím?...
1. Korintským 14:18...ale druhým to nepomáhá. Děkuji Bohu, že mluvímjazycích více než vy všichni; v církvi bych ale pro poučení...
1. Korintským 14:19...pět slov srozumitelně než tisíce slovjazycích. Bratři, přestaňte myslet jako malé děti. Pokud...
1. Korintským 14:21...však buďte dospělí. V Zákoně je psáno: "Cizími jazyky, cizími rty k tomuto lidu promluvím, ani tak však...
1. Korintským 14:22... ani tak však neposlechnou," praví HospodinJazyky tedy nejsou znamením pro věřící, ale pro nevěřící;...
1. Korintským 14:23...společném shromáždění církve všichni mluvilijazycích? Když tam přijdou nezasvěcení nebo nevěřící,...
1. Korintským 14:26...píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. se to všechno děje k vzájemnému...
1. Korintským 14:27...k vzájemnému posílení. Chce-li někdo mluvitjazycích, mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo ...
1. Korintským 14:39...moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvitjazycích. Ve všem panuje slušnost a pořádek....
Filipským 2:11...každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je...
Jakub 1:26... že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu....
Jakub 3:5...kormidlo, kamkoli kormidelník chce. Stejně takjazyk je malý sval, ale co všechno dokáže! Považte, jak...
Jakub 3:6... jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje...
Jakub 3:8... plazů i mořských tvorů a daří se mu to, ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo,...
1. Petr 3:10...někdo okusit dobré dny? Takový chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech není žádná lest. ...
Zjevení 5:9...Bohu svou krví lidi z každého pokoleníjazyka, lidu i národa. Učinil jsi nás králi a kněžími...
Zjevení 7:9...sečíst, ze všech národů a pokolení a lidíjazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni do...
Zjevení 10:11..."Musíš znovu prorokovat mnoha lidem, národůmjazykům i králům." Byla mi dána hůl jako měřicí tyč a bylo...
Zjevení 11:9...ukřižován náš Pán. Mnoho lidí z různých kmenůjazyků a národů se bude dívat na jejich mrtvoly po tři a...
Zjevení 13:7...je. Dostala moc nad každým kmenem, lidemjazykem i národem: Budou se klanět všichni obyvatelé...
Zjevení 14:6...kázal obyvatelům země - každému národu, kmenujazyku i lidu - jak říká mocným hlasem: "Bojte se Boha a...
Zjevení 16:10...bylo zatemněno. Lidé se bolestí kousali do jazyka a rouhali se nebeskému Bohu pro své bolesti a pro...
Zjevení 17:15...ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národyjazyky. Těch deset rohů, které jsi viděl na šelmě, začne tu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |