Jakožto

Hledám varianty 'jakožto' [ jakožto ]. Nalezeno 18 veršù.
1. Královská 1:53... Adoniáš pak přišel a poklonil se Šalomounovi jakožto králi. "Jdi domů," řekl mu na to Šalomoun. Když se...
1. Letopisů 27:32...správy krále Davida. Davidův strýc Jonatan jakožto znalý člověk a písař byl rádcem. Spolu s Jechielem,...
2. Letopisů 29:11... abyste stáli před ním a sloužili mu, abyste mu jakožto jeho služebníci pálili kadidlo." Levité tedy...
Žalmy 82:7...Vy jste bohové, všichni jste Nejvyššího synovéJakožto lidé ale zemřete, tak jako každý vůdce padnete!"...
Matouš 10:41...Toho, který poslal. Kdo přijímá proroka jakožto proroka, dostane odplatu proroka. Kdo přijímá...
Skutky 16:20...správcům a řekli: "Tito lidé bouří naše městoJakožto Židé hlásají zvyky, které jsou pro nás Římany...
Skutky 24:5...jsme, že tento muž je nesmírně nebezpečnýJakožto vůdce sekty nazaretských vyvolává nepokoje mezi...
Římanům 11:24...do ušlechtilé olivy, čím spíše budou oni jakožto původní větve naroubováni do své vlastní olivy?...
1. Korintským 15:20...ze všech lidí. Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla...
2. Korintským 4:5... (Nehlásáme přece sami sebe, ale Ježíše Krista jakožto Pána, a pokud jde o nás, jsme vaši služebníci pro...
Galatským 6:16...tímto pravidlem, přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael. s tím nadále nikdo...
Efeským 5:1...navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.  Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem a žijte v...
1. Timoteus 6:2...špatnou pověst. Mají-li za pány věřící, je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak, slouží tím lépe...
Titus 1:7...prostopášnost nebo vzpouru. Představený musí být jakožto Boží správce bezúhonný: nesmí být samolibý,...
Židům 3:6...to, co mělo být řečeno později, ale Kristus byl jakožto Syn věrný nad svým domem. A jeho dům jsme my, pokud...
1. Petr 2:13...veškerému lidskému zřízení, císaři jakožto hlavě státu nebo těm, které pověřil trestat...
1. Petr 3:7...svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života,...
1. Petr 5:9...jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |