Jakož

Hledám varianty 'jakož' [ jakož ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 49:25...propasti ležící dole, požehnáním prsou jakož i lůna! Požehnání tvého otce překonala požehnání mých...
1. Letopisů 24:31... synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida jakož i Sádoka a Achimelecha a vůdců kněžských i levitských...
1. Letopisů 28:12...a vnitřních místností i prostoru pro slitovnici jakož i předlohy pro všechno ostatní, co měl na mysli: pro...
1. Letopisů 29:6...izraelských kmenů i vůdcové tisíců a stovek jakož i vůdcové královského díla a věnovali na službu...
1. Letopisů 29:24...poslouchal. Také všichni hodnostáři a hrdinové jakož i všichni synové krále Davida se poddali králi...
Ezdráš 7:17...bezodkladně nakoupíš býčky, berany a jehňata jakož i příslušné dary a úlitby a obětuješ je na oltáři...
Ezdráš 8:25...Boha věnoval král, jeho rádci a hodnostáři jakož i všechen přítomný Izrael. Navážil jsem tedy a svěřil...
Nehemiáš 12:22...Jojady, Jochanana a Jaduy v čele otcovských rodů jakož i kněží byli zapsáni během kralování Dareia Perského....
Nehemiáš 13:5... předepsaného pro levity, zpěváky a strážnéjakož i obětiny pro kněze. V době jsem nebyl v...
Ester 1:3...své velmože a dvořany, mocné Peršany a Médy jakož i přítomné hodnostáře a představitele provincií. Po...
Ester 10:2... Veškeré úspěchy jeho vládnutí i jeho moc jakož i podrobnosti o Mordechajově významu a jak ho král...
Daniel 9:8...nám, Hospodine - nám, našim králům a vůdcůmjakož i našim otcům, neboť jsme zhřešili proti tobě! Náš...

Slova obsahující jakož: jakož (12) jakože (75) jakožto (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |