Jako

Hledám varianty 'jako' [ jako ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:27...ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jejjako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim...
Genesis 3:5...z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla,...
Genesis 5:2...člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni,...
Genesis 8:21... od mládí zlé. Nikdy nepobiji vše živéjako jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy...
Genesis 9:3... vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je...
Genesis 10:9...před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: "Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem." Hlavními městy...
Genesis 13:10...rovina je k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to...
Genesis 13:16...semeni navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, půjde...
Genesis 18:25...také spravedlivého! Tak by byl spravedlivý jako ničemný - to bys neudělal! Cožpak Soudce vší země...
Genesis 19:28...celou tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny,...
Genesis 21:23... v níž jsi pobýval, budeš chovat tak přátelskyjako jsem se zachoval k tobě." Abraham řekl: "To...
Genesis 22:2...Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý den...
Genesis 22:13...Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham...
Genesis 22:17...ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símějako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě...
Genesis 23:9...uprostřed vás poskytne za plnou cenu ve stříbře jako pohřebiště." Efron Chetejský ovšem seděl mezi...
Genesis 23:20... přešlo od Chetejců do Abrahamova vlastnictví jako pohřebiště. Abraham byl stařec pokročilého věku a...
Genesis 25:25... Ten, který vyšel první, byl celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč....
Genesis 26:1... V zemi pak nastal hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který byl za dnů Abrahamových), a tak se...
Genesis 26:4...tvému otci Abrahamovi: ‚Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám všechny tyto země a...
Genesis 26:18...Filištíni zasypali, a dal jim stejná jménajako jim kdysi dal jeho otec. Izákovi služebníci v tom...
Genesis 26:29...do smlouvy, že nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a prokazovali ti pouze...
Genesis 27:12...na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe prokletí, a ne požehnání!"...
Genesis 27:23...Ezauovy." Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak mu požehnal. Potom se zeptal:...
Genesis 27:46...mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu jakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla...
Genesis 28:14... dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ, na...
Genesis 28:18... vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol olejem. To místo nazval...
Genesis 28:22...mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš,...
Genesis 29:20...sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom Jákob Lábanovi...
Genesis 29:24...své dceři Lée daroval svou otrokyni Zilpu jako děvečku.) Přišlo ráno a hle - byla to Léa! "Cos mi to...
Genesis 31:2...podíval na Lábana, viděl, že mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: "Vrať se do země...
Genesis 31:5..."Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou. Samy víte, že...
Genesis 31:26...to udělal? Odkradl ses ode a odvedl dceryjako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels...
Genesis 31:28... ani políbit syny a dcery - zachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho...
Genesis 31:45...svědectvím." Jákob tedy vzal kámen a vztyčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte kamení!"...
Genesis 32:13...ti vedlo dobře, a učiním, že tvého semene bude jako mořského písku, nespočetného pro své množství.'" A...
Genesis 32:19...odpovíš: ‚Tvého služebníka Jákoba. Posílá to jako dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také...
Genesis 33:10... tento dar. Když vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti...
Genesis 34:15...nás byla hanba! Vyhovíme vám, jen když budete jako my. se každý z vás, kdo je mužského pohlaví, ...
Genesis 34:22...jim. Vyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou: každý z nás, kdo je...
Genesis 34:31...Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej...
Genesis 38:11...i jeho. Tehdy Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela...
Genesis 38:24...oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka! Dokonce je z toho smilstva těhotná!" Juda...
Genesis 40:13...ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohárjako jsi to dělával, když jsi býval jeho číšníkem. se ti...
Genesis 41:21...to na nich vůbec znát, neboť byly stejně ošklivé jako předtím. A vtom jsem se probudil. V dalším snu jsem...
Genesis 41:27...krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů sežehlých východním větrem....
Genesis 41:38..."Cožpak najdeme někoho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal...
Genesis 41:39...toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty! Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se...
Genesis 41:43...zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat před ním: "Na kolena!" Tak...
Genesis 41:49... Tak Josef nashromáždil nesmírné množství obilíjako je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť...
Genesis 42:7...poznal na první pohled. Choval se k nim však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. "Odkud jste přišli?"...
Genesis 43:11...nejvybranější plody země a odneste je tomu muži jako dar: něco balzámu, něco medu, vonné pryskyřice a myrhy...
Genesis 44:15...se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž jako dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můj?...
Genesis 44:18...se prosím na svého služebníka - jsi přece jako sám farao! Když se můj pán zeptal svých služebníků:...
Genesis 44:33...vinu!' Prosím, pane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce, a chlapec prosím...
Genesis 46:15... které Jákobovi porodila v Padan-aramu stejně jako dceru Dínu - celkem 33 synů a dcer. Synové Gádovi:...
Genesis 47:4...Načež faraonovi řekli: "Přišli jsme do této země jako přistěhovalci, neboť v Kanaánu panuje krutý hlad a pro...
Genesis 48:5...příchodem do Egypta: Efraim a Manases mi budou jako Ruben a Šimeon. Potomci, které zplodíš po nich, budou...
Genesis 48:16...chlapcům. Nechť jméno díky nim dál zní, tak jako jméno mých otců Abrahama a Izáka, a nechť se na zemi...
Genesis 48:20...jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako Efraim a Manases!'" A tak dal Izrael přednost...
Genesis 49:9...svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil sejako lev ulehl, jako lvice - kdo přiměje ho vstát?...
Genesis 49:16...se nevolníkem, otrokem! Dan soudit bude lid svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě bude Dan,...
Genesis 49:27...přijdou, na temeno vyvoleného z bratří! Benjamín jako dravý vlk ráno úlovek bude žrát a večer svou kořist...
Genesis 49:30...poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Tam pochovali Abrahama i jeho...
Genesis 50:13...poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Po otcově pohřbu se Josef...
Exodus 1:19...báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky nejsou jako egyptské ženy - kypí životem! Než k nim porodní bába...
Exodus 2:14...naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabítjako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy dostal strach,...
Exodus 4:6...a když ji vytáhl, jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu potom....
Exodus 4:7... a když ji odtud vytáhl, byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla! "Když ti neuvěří a neposlechnou...
Exodus 5:7...lidu: "Nedávejte jim k výrobě cihel slámu jako dosud. si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od...
Exodus 5:8...Požadujte ale od nich stejné množství ciheljako vyráběli dosud. Nic jim neslevujte, vždyť zahálejí. To...
Exodus 5:13..."Odveďte svou práci - stejný denní úkoljako když byla sláma!" Izraelští předáci, ustanovení...
Exodus 5:14...ani dnes nevyrobili stanovené množství cihel jako dříve?!" Izraelští předáci tedy přišli a úpěli k...
Exodus 6:3... Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým...
Exodus 6:4...jim dám kanaánskou zemi, zemi, kterou procházeli jako poutníci. Slyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v...
Exodus 7:1..."Pohleď, způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit...
Exodus 8:6... Mojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí...
Exodus 9:11...Mojžíše postavit! Měli totiž na sobě vředy tak jako všichni Egypťané. Hospodin však posílil faraonovu...
Exodus 9:14...naplno, a poznáš, že na celé zemi není nikdo jako ! Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem...
Exodus 9:34... pokračoval zarytě ve svém hříchu, stejně jako jeho dvořané. Farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin...
Exodus 12:13...Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a...
Exodus 12:14...den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve všech svých...
Exodus 12:30...z dobytka. noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a všichni Egypťané. V Egyptě...
Exodus 12:48...může přistoupit, aby jej slavil, a bude brán jako domácí. Žádný neobřezanec ho však jíst nesmí. Pro...
Exodus 13:9... když jsem vycházel z Egypta.' A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima...
Exodus 13:16...prvorozeného ze svých synů vyplácím.' Bude to jako znamení na tvé ruce a jako pásek na tvém čele, že nás...
Exodus 15:5...v Rudém moři ztonuli. Propast je pohřbilajako kámen klesli do hlubin. Tvá pravice, Hospodine, je...
Exodus 15:8...tvého chřípí se vody nakupily, proudy vod stály jako hromady, v nitru moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl:...
Exodus 15:11... jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný ve...
Exodus 16:14...rosa přestala padat, hle, na poušti leželo cosi jako drobné lupínky, cosi jako drobné jíní na zemi. Když to...
Exodus 16:31... Dům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl jako semeno koriandru, bílý, a chutnal jako medový koláč....
Exodus 18:21... kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti....
Exodus 19:5...mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi...
Exodus 19:18...ni Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z dým jako z pece a celá hora se mohutně otřásala. Troubení rohu...
Exodus 21:7...navždy jeho otrokem. Když někdo prodá svou dceru jako děvečku, ta pak neodejde na svobodu, jako odcházejí...
Exodus 21:9...ji vybral pro svého syna, bude se k chovat jako k dceři. Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu první...
Exodus 22:24... chudákovi, který je s tebou, nechovej se k němu jako lichvář, neukládej mu úrok. Jestliže vezmeš do zástavy...
Exodus 24:5...zápalné oběti a obětovali Hospodinu býčky jako pokojné oběti. Mojžíš vzal polovinu krve, nalil ji do...
Exodus 24:10...spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové dláždění, jasné jako samo nebe. Nevztáhl však...
Exodus 24:17...vypadala Hospodinova sláva na vrcholu hory jako stravující oheň. Mojžíš vešel doprostřed oblaku a...
Exodus 25:3...od každého člověka, jehož srdce bude ochotnéJako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz,...
Exodus 25:21...sklánějí nad slitovnici. Slitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti...
Exodus 25:27...nohou. Kruhy budou upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče uděláš z...
Exodus 26:29...obložíš zlatem a připevníš k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky obložíš zlatem. Pak...
Exodus 28:11...jeden kámen a šest zbývajících na druhý kámenJako kamenorytec vyrývá pečeť, tak vyryješ na obou těch...
Exodus 28:12...a oba kameny připevníš k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit...
Exodus 28:15...náprsník Božích rozhodnutí. Zhotovíš jej podobně jako efod: ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a...
Exodus 28:21...do zlatých obrouček. Kamenů bude dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý bude mít na sobě jako na...
Exodus 28:29...rozhodnutí na svém srdci jména Izraelových synů jako stálou připomínku před Hospodinem. Do náprsníku Božích...
Exodus 28:32...pro hlavu, jenž bude mít dokola tkanou obrubujako otvor pancíře; plášť se nebude trhat. Podél celého...
Exodus 28:36...nezemře. Vyrobíš také štítek z čistého zlatajako na pečeť na něj vyryješ: Svatý Hospodinu. Modrou...
Exodus 29:28...syny Izraele vybírán z jejich pokojných obětí jako jejich příspěvek Hospodinu. Áronova svatá roucha...
Exodus 29:40...mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného olejejako úlitbu čtvrtku hinu vína. Druhého beránka budeš...
Exodus 29:41...za soumraku spolu s moučnou obětí a úlitbou tak jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu....
Exodus 30:25...pak z toho připravíš olej svatého pomazání jako vonnou mast. To je olej svatého pomazání. Pomažeš jím...
Exodus 30:37... Neuděláte si kadidlo stejného složení jako toto. Bude ti svaté; patří Hospodinu. Každý, kdo...
Exodus 31:16...Izraele zachovávají sobotu; sobotu dodržují jako věčnou smlouvu po všechna svá pokolení. Je to věčné...
Exodus 32:13...sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak...
Exodus 33:11... Hospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvářjako mluví člověk se svým přítelem. Mojžíš se potom vracel...
Exodus 34:9...lid. Odpusť naši nepravost i hřích a přijmi nás jako své vlastní!" Hospodin odpověděl: "Hle, vstupuji do...
Exodus 35:22...předměty. Každý, kdo chtěl Hospodinu poskytnout jako dar zlato, i každý, kdo u sebe měl modrou, purpurovou...
Exodus 36:34...obložili zlatem a připevnil k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky obložili zlatem....
Exodus 37:14...nohou. Kruhy byly upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče udělal z...
Exodus 37:27...dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Sloužily jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče...
Exodus 38:5...koncích bronzového roštu ulil čtyři kruhy jako úchyty pro tyče. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a...
Exodus 38:18...20 loket a v celé šířce vysoký 5 loket, tak jako zástěny nádvoří. K němu patřily čtyři sloupy se čtyřmi...
Exodus 38:24...na veškeré dílo svatyně (šlo o zlato poskytnuté jako dar) bylo celkem 29 talentů a 730 šekelů, měřeno...
Exodus 38:29...a na spojovací příčky. Bronzu poskytnutého jako dar bylo 70 talentů a 2 400 šekelů. Z něj byly...
Exodus 39:5... Tkaný pás, který jej obepínal, byl stejně jako efod ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a...
Exodus 39:6... Do zlatých obrouček zasadili onyxové kameny, a jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak na nich vyryli jména...
Exodus 39:7... Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin přikázal...
Exodus 39:8...Hospodin přikázal Mojžíšovi. Podobným způsobem jako efod byl zhotoven umně tkaný náprsník: ze zlata, z...
Exodus 39:14...do zlatých obrouček. Kamenů bylo dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý měl na sobě jako na...
Exodus 39:23...utkaný z modré látky. Uprostřed něj byl otvorjako bývá v pancíři, s tkanou obrubou, aby se netrhal....
Exodus 39:30...štítek z čistého zlata, totiž korunu svatosti, a jako na pečeť na něj vyryli: Svatý Hospodinu. Připevnili k...
Exodus 40:15...jeho syny, oblékneš jim suknice a pomažeš jejako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou službu...
Leviticus 1:4...ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před...
Leviticus 1:5... Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran oltář, který je...
Leviticus 1:9...omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou oběť příjemně vonící...
Leviticus 1:13...se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na oltáři. To je zápalná oběť,...
Leviticus 2:2... Tento památeční díl nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné...
Leviticus 2:3...moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Přinášíš-li...
Leviticus 2:9...z památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné...
Leviticus 2:10...moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí Hospodinu. Žádná...
Leviticus 2:11...Hospodinu, nesmí být kvašená. Nikdy nedáte dýmat jako ohnivou oběť Hospodinu žádný kvas ani med. Můžete je...
Leviticus 2:12...žádný kvas ani med. Můžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin, ale nesmíte je obětovat na oltáři jako...
Leviticus 2:16...zrní a oleje a všechno kadidlo nechá dýmat jako památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu." ...
Leviticus 3:5...obětí ležící na dříví, jež bude na ohnijako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li...
Leviticus 3:11...s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzle,...
Leviticus 3:16...s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti, jako příjemnou vůni. Všechen tuk...
Leviticus 4:3... obětuje Hospodinu mladého býčka bez vady jako oběť za hřích. Býčka přivede před Hospodina ke vchodu...
Leviticus 4:10...lalok, který odejme spolu s ledvinami (tak jako se odjímá tuk z dobytčete při pokojné oběti). Kněz to...
Leviticus 4:14...shromáždění mladého býčka před Stan setkávání jako oběť za hřích. Stařešinové obce vloží před Hospodinem...
Leviticus 4:21... Vynese býčka ven za tábor a spálí jejjako spálil toho prvního býčka. To je oběť za hřích...
Leviticus 4:26...oltáře. Všechen tuk nechá dýmat na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu...
Leviticus 4:28...si uvědomí hřích, jehož se dopustil, přinese jako oběť za svůj hřích kozu, samici bez vady. Vloží ruku...
Leviticus 4:31...pak vylije k patě oltáře. Všechen tuk odejmejako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na...
Leviticus 4:32...obřad smíření a bude mu odpuštěno. Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést jehně, přivede samičku...
Leviticus 4:33...ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji jako oběť za hřích na místě, kde se zabíjí zápalná oběť....
Leviticus 4:35...vylije k patě oltáře. Všechen tuk odejme (tak jako se z jehněte odnímá tuk při pokojné oběti) a kněz jej...
Leviticus 5:2... Také když se někdo dotkne něčeho nečistéhojako je zdechlina nečisté zvěře, nečistého dobytka nebo...
Leviticus 5:6...věcí proviní, vyzná, v čem se prohřešilJako odškodnění za hřích, jehož se dopustil, Hospodinu...
Leviticus 5:7... Nemůže-li si dovolit jehně, přinese Hospodinu jako odškodnění za svůj prohřešek dvě hrdličky nebo dvě...
Leviticus 5:11...jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešiljako svou oběť za hřích desetinu efy jemné mouky. Nepolije...
Leviticus 5:12...hřích. Přinese ji ke knězi a ten z vezme hrst jako památeční díl a nechá ji dýmat na oltáři jako ohnivou...
Leviticus 5:13...odpuštěno. Zbytek mouky pak připadne knězi tak jako při moučné oběti." Hospodin promluvil k...
Leviticus 5:15... co je svaté Hospodinu, pak přivede Hospodinu jako oběť odškodnění berana bez vady o patřičné ceně v...
Leviticus 5:18...tedy ke knězi berana bez vady o patřičné ceně jako oběť odškodnění. Kněz za něj vykoná obřad smíření...
Leviticus 5:25...odškodnění to odevzdá právoplatnému majiteliJako odškodnění přivede Hospodinu berana bez vady o...
Leviticus 6:8... a nechá tento památeční díl dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Áron a jeho synové budou...
Leviticus 6:10... Nebudou to péci s kvasem, neboť jsem jim to dal jako podíl ze svých ohnivých obětí. Je to svatosvaté, tak...
Leviticus 6:13...tento obětní dar: desetinu efy jemné mouky jako stálou moučnou oběť, polovinu ráno a polovinu večer....
Leviticus 6:14...na kousky ji pak přineseš, abys ji obětoval jako příjemnou vůni Hospodinu. Áronův syn, který přijme...
Leviticus 7:5...s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; je to oběť odškodnění. Každý...
Leviticus 7:12...ji někdo z vděčnosti, spolu s přinese jako oběť díkůvzdání nekvašené bochánky zadělané olejem,...
Leviticus 7:14... Z každého z těchto darů pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek pro Hospodina. Ten připadne knězi,...
Leviticus 7:16... Přináší-li se tato oběť na základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v den jejího obětování....
Leviticus 7:32... Pravou kýtu ze svých pokojných obětí odevzdáte jako obětní příspěvek knězi. Podíl pravé kýty připadne tomu...
Leviticus 9:8..." Áron tedy přistoupil k oltáři a zabil své tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové podali krev,...
Leviticus 9:15...lidu, zabil jej a obětoval jej za hřích tak jako předešlou oběť. Nechal přinést také zápalnou oběť a...
Leviticus 10:14...tvé dcery - neboť jsou tobě i tvým potomkům dány jako stanovený příděl z pokojných obětí synů Izraele. Kýtu...
Leviticus 11:22... co další členěné nožky ke skákání po zemijako jsou různé druhy kobylek, sarančat, cvrčků a koníků....
Leviticus 12:2...porodí chlapce, bude po sedm dní nečistá, stejně jako v době svého pravidelného krvácení. Osmého dne bude...
Leviticus 12:5... Porodí-li dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém krvácení a její očišťování od krve potrvá...
Leviticus 13:2...kůži otok, vyrážku nebo světlou skvrnu jevící se jako rána malomocenství, je přiveden ke knězi Áronovi...
Leviticus 13:46...Po celou dobu svého postižení zůstane nečistýJako nečistý musí bydlet o samotě, ve zvláštním příbytku...
Leviticus 14:10... tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť a jednu mírku oleje. Očišťující kněz...
Leviticus 14:12...beránka a bude ho obětovat s mírkou oleje jako oběť odškodnění; zvedáním to nabídne Hospodinu....
Leviticus 14:21... poskytne pro obřad smíření jednoho beránka jako oběť odškodnění, desetinu efy jemné mouky zadělané...
Leviticus 14:25...to nabídne Hospodinu. Potom beránka zabije jako oběť odškodnění, nabere trochu jeho krve a potře...
Leviticus 14:31...nebo holoubě. Podle svých možností přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť spolu s...
Leviticus 15:15...setkávání a je knězi. Ten bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za něj...
Leviticus 15:25...všechny dny svého nečistého výtoku nečistá tak jako v době svého běžného krvácení. Každé lůžko, na němž by...
Leviticus 15:26...němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko jejího běžného krvácení; cokoli, na čem by...
Leviticus 15:30...do Stanu setkávání. Kněz bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za ni...
Leviticus 16:9...lospro Hospodina', Áron přivede a obětuje ho jako oběť za hřích. Kozla, na něhož vyšel lospro Azazela'...
Leviticus 16:11...obřad smíření za sebe a za svůj dům, zabije ho jako oběť za hřích. Nabere plnou kadidelnici žhavého uhlí,...
Leviticus 16:15...vnese dovnitř za oponu. Naloží s jeho krví takjako naložil s krví býka: stříkne ji na slitovnici a před...
Leviticus 17:5...setkávání, ke knězi. je obětují Hospodinu jako pokojné oběti. Kněz pokropí krví oběti Hospodinův...
Leviticus 17:6...do Stanu setkávání a tuk nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Nebudou již tedy zabíjet své...
Leviticus 18:11...sebe! Neobcuj s dcerou manželky svého otce. Je jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou, nesmíš s ...
Leviticus 18:22...Boha. jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost! Nesmíš obcovat se žádným...
Leviticus 18:28... Pokud tu zem poskvrníte, vyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národ, který tam byl před vámi. Kdokoli se...
Leviticus 19:16...bližního soudit po právu. Neobcházej svůj lid jako pomlouvač. Neohrožuj život svého bližního. jsem...
Leviticus 19:18...proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. jsem Hospodin. Zachovávejte pravidla....
Leviticus 19:23...jakýkoli ovocný strom, nechte na něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro vás bude nepřijatelné tak...
Leviticus 19:34...žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám sebe - vždyť jste sami...
Leviticus 20:13...krev padne na ! Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít -...
Leviticus 22:2...se svatými dary, jež mi synové Izraele obětují jako svaté - jinak by znesvětili svaté jméno. jsem...
Leviticus 22:3...darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu vlastní nečistoty, takový člověk bude...
Leviticus 22:13...do domu svého otce, smí jíst z pokrmu svého otce jako za svého mládí. Žádný nepovolaný to však jíst nesmí....
Leviticus 22:18...zápalnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, přivede ze skotu, z ovcí nebo koz...
Leviticus 22:21...pokojnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, ze skotu nebo z bravu, musí ta...
Leviticus 22:22...lišejem. Nic takového nedáte Hospodinu na oltář jako ohnivou oběť. Býka nebo berana s pokroucenými nebo...
Leviticus 22:23...s pokroucenými nebo zakrslými údy smíš obětovat jako dobrovolný dar, jako slib však nedojde zalíbení....
Leviticus 22:25... Ani od cizince nepřivedete žádné takové jako pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušení, je na...
Leviticus 22:27...matky. Teprve počínaje osmým dnem dojde zalíbení jako dar ohnivé oběti Hospodinu. Nezabíjejte krávu ani ovci...
Leviticus 23:2...Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění; jsou to slavnosti: Šest dní se...
Leviticus 23:12...den pozvedání vašeho snopu připravíte Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Jako moučnou...
Leviticus 23:13...jako zápalnou oběť ročního beránka bez vadyJako moučnou oběť k němu přidáte dvě desetiny efy jemné...
Leviticus 23:17...novou moučnou oběť. Ze svých příbytků přinesete jako prvotiny Hospodinu dva chleby pozvedání; budou ze dvou...
Leviticus 23:19...vonící Hospodinu. Obětujte rovněž jednoho kozla jako oběť za hřích a dva roční beránky jako pokojnou oběť....
Leviticus 23:37...Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění. Při nich budete Hospodinu přinášet...
Leviticus 24:7...sloupec polož čisté kadidlo, aby bylo na chlebu jako památeční díl, jako ohnivá oběť Hospodinu. Vždy v...
Leviticus 25:35...bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe. Neber od...
Leviticus 25:40... nepodrobuj ho otrocké službě. je u tebe jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe sloužit do...
Leviticus 25:42... které jsem vyvedl z Egypta: nebudou na prodej jako otroci!) Nebudeš nad ním krutě panovat - boj se svého...
Leviticus 25:46... Po sobě je smíte odkázat svým synům jako dědičné vlastnictví. Je smíte trvale vlastnit jako...
Leviticus 25:51...počet let. Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své výkupné odpovídající část z ceny, za niž byl...
Leviticus 25:53...svého výkupného podle nich. Bude s ním nakládáno jako s nádeníkem najímaným rok po roce. Dohlédni, aby nad...
Leviticus 26:19...zatvrzelost; způsobím, že nebe nad vámi bude jako železo a země pod vámi jako mosaz. Svou sílu...
Leviticus 26:36...i šelest poletujícího listí. Dají se na útěk jako před mečem a padnou, i kdyby je nikdo nehonil. Budou...
Leviticus 26:37...nikdo nehonil. Budou klopýtat jeden přes druhého jako před mečem, i kdyby je nikdo nehonil. Neobstojíte před...
Leviticus 27:21...pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane se majetkem kněze....
Leviticus 27:23...milosti a dotyčný toho dne vyplatí určenou cenu jako svatou Hospodinu. V létě milosti bude pole vráceno...
Leviticus 27:24...vráceno tomu, od koho bylo koupeno, jemuž náleží jako dědičný pozemek. Všechny určené ceny budou v šekelech...
Numeri 2:9...Judova uskupení: 186 400 mužů. Ti pochodují jako první. Na jihu táboří po svých oddílech prapor...
Numeri 2:31...157 600 mužů. Ti pochodují po svých praporech jako poslední. Toto je součet synů Izraele podle jejich...
Numeri 3:46... neboť levité jsou moji. jsem Hospodin. A jako výplatné za těch 273 prvorozených synů Izraele, kteří...
Numeri 3:48...20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převyšují jejich počet." A tak...
Numeri 5:15...či nikoliv, přivede ji ke knězi a přinese za ni jako oběť desetinu efy ječné mouky. Nepolije ji však olejem...
Numeri 6:11...hrdličky nebo dvě holoubata a kněz přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť. Tak za něj...
Numeri 6:12...zasvětí Hospodinu. Přinese ročního beránka jako oběť odškodnění a předchozí dny se zruší, neboť...
Numeri 6:14...dar Hospodinu: jednoho ročního beránka bez vady jako zápalnou oběť, jednu roční ovečku bez vady jako oběť...
Numeri 6:17...hřích a jeho zápalnou oběť. Berana pak připraví jako pokojnou oběť Hospodinu spolu s košem nekvašeného...
Numeri 7:3...vůdcové pokolení, pověření sčítáním, a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct...
Numeri 8:11...na vloží ruce a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu....
Numeri 8:12...vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť Hospodinu k...
Numeri 8:13...postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu. Tak oddělíš levity z řad synů...
Numeri 8:15...budou moji. Poté, co je očistíš a nabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do služby při Stanu...
Numeri 8:21...od hříchu a vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za obřad smíření,...
Numeri 10:25...v čele pokolení Benjamín Abidan, syn GideonihoJako zadní voj všech uskupení táhl po svých oddílech prapor...
Numeri 11:7...krky a v dohledu nic než ta mana!" Mana byla jako semeno koriandru a barvou připomínala vonnou...
Numeri 11:8...z pekli chlebové placky. Chuť měla šťavnatou jako čerstvý olej. Když na tábor v noci padala rosa, mana...
Numeri 11:12...ten lid zplodil, že mi říkáš: ‚Nes jej v náručíjako nosí chůva nemluvně'? Jak je mám vést do země, kterou...
Numeri 11:16...izraelských stařešinů sedmdesát mužů, které znáš jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke Stanu setkávání,...
Numeri 12:10...od Stanu a hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh! Když se Áron otočil k Miriam a spatřil, že je...
Numeri 12:12...tak pošetile spáchali. Prosím, sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s tělem napůl...
Numeri 13:33...synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako kobylky a stejně tak jsme připadali i my jim!" V celé...
Numeri 14:9...Hospodinu! Lidu země se nebojte, zhltneme je jako sousto chleba! Jejich záštita je opustila, ale s námi...
Numeri 15:3...vůni - zápalnou nebo pokojnou oběť,  jako splnění slibu nebo jako dobrovolný dar nebo při vašich...
Numeri 15:5...oběti s každým beránkem obětuj čtvrtku hinu vína jako úlitbu. S beranem pak obětuj dvě desetiny efy jemné...
Numeri 15:6...efy jemné mouky zadělané třetinou hinu oleje jako moučnou oběť a třetinu hinu vína jako úlitbu - to vše...
Numeri 15:7...hinu oleje jako moučnou oběť a třetinu hinu vína jako úlitbu - to vše přineseš Hospodinu jako příjemnou vůni...
Numeri 15:8...Hospodinu jako příjemnou vůni. Připravíš-li jako zápalnou či pokojnou oběť dobytče, jako splnění...
Numeri 15:9...pokojnou oběť Hospodinu, přines s tím dobytčetem jako moučnou oběť tři desetiny efy jemné mouky zadělané...
Numeri 15:10...efy jemné mouky zadělané půlkou hinu olejejako úlitbu půl hinu vína - to je ohnivá oběť příjemně...
Numeri 15:14...Hospodinu, musí se při tom zachovat stejně jako vy. Pro shromáždění i pro přistěhovalce žijícího u vás...
Numeri 15:20... odevzdávejte z něj obětní příspěvek HospodinuJako obětní příspěvek z humna odevzdávejte bochánek ze...
Numeri 15:24...celé obce, obětuje obec jednoho mladého býčka jako zápalnou oběť příjemně vonící Hospodinu spolu s...
Numeri 15:26... Celé izraelské obci bude odpuštěno, stejně jako přistěhovalci žijícímu u vás, neboť se to celé obci...
Numeri 15:27... Pokud neúmyslně zhřeší jednotlivec, přinese jako oběť za hřích roční kůzle. Kněz pak vykoná obřad...
Numeri 17:3...a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak synům Izraele jako znamení." Kněz Eleazar tedy vzal mosazné kadidelnice,...
Numeri 17:5...a nepálil před Hospodinem kadidlo, aby nedopadl jako Korach a jeho tlupa. Stalo by se mu to, o čem Hospodin...
Numeri 17:25...hůl před Truhlu svědectví, je opatrována jako znamení pro vzbouřence. Tak ukončíš jejich reptání...
Numeri 18:7... Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co souvisí s oltářem a se službou...
Numeri 18:8...od synů Izraele. Věčným ustanovením jsem je dal jako kněžský podíl tobě a tvým synům. Ze svatosvatých darů,...
Numeri 18:9...toto: Každý jejich dar, který mi přinášejí jako svatosvatý - každá jejich moučná oběť, oběť za hřích i...
Numeri 18:10...- to připadne tobě a tvým synům. Budeš to jíst jako svatosvaté, smí to jíst každý, kdo je u tebe mužského...
Numeri 18:17...krví pokropíš oltář a jejich tuk necháš dýmat jako ohnivou oběť, jako příjemnou vůni Hospodinu. Jejich...
Numeri 18:18...vůni Hospodinu. Jejich maso připadne tobě, tak jako ti připadne hrudí pozvedání a pravá kýta. Všechny...
Numeri 18:21...jsem za jejich službu při Stanu setkávání dal jako dědictví všechny desátky v Izraeli. se synové...
Numeri 18:24...desátky, které synové Izraele odevzdávají jako příspěvek Hospodinu. To proto jsem o nich řekl:...
Numeri 18:26...vám dal za dědictví, odevzdáte z nich Hospodinu jako příspěvek desátky z desátků. To se vám bude počítat...
Numeri 18:27...desátky z desátků. To se vám bude počítat jako obětní příspěvek. Jako se to děje s obilím z humna a s...
Numeri 18:30...nejlepší díl, budou se vám levitům počítat jako úroda z humna a jako víno z lisu. Budete to moci jíst...
Numeri 19:17...dní. Tehdy vezmou trochu popela jalovice spálené jako oběť za hřích a nalijí na něj do nádoby pramenitou...
Numeri 21:2...tento lid do našich rukou, zničíme jejich města jako proklatá." Hospodin Izrael vyslyšel, vydal mu...
Numeri 21:3...Kananejce a Izrael je i s jejich městy vyhladil jako proklaté. To místo pak nazvali Chorma, Klatba. Aby se...
Numeri 21:34...s celým jeho lidem i s jeho zemí. Naložíš s nímjako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, který bydlel...
Numeri 22:4...stařešinům: "Ten dav teď spase všechno kolemjako vůl spásá trávu!" Balák, syn Ciporův, byl toho času...
Numeri 23:10... zemřu smrtí spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl...
Numeri 23:24...se dozví, co chystá Bůh. Hle, ten lid vstává jako lvice, zvedá se jako lev! Neulehne, než kořist zhltne,...
Numeri 24:1...Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat věštby jako předešle, ale vydal se k poušti. Když pak Balaám...
Numeri 24:6... ó Izraeli! Jak palmové háje se prostírajíjako nad řekou zahrady, jako aloe, jež sázel Hospodin, jak...
Numeri 24:9...ohryže, jejich šípy rozláme. Schoulil se, ulehl jako lev, jako lvice - kdo vstát ho přiměje? jsou...
Numeri 27:13...ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému lidujako byl k němu připojen tvůj bratr Áron. To proto, že jste...
Numeri 27:17...je vyváděl i uváděl, aby Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue,...
Numeri 28:5...beránka obětuj ráno a druhého za soumrakuJako moučnou oběť k němu přidej desetinu efy jemné mouky...
Numeri 28:6...je stálá zápalná oběť, ustanovená na hoře Sinaj jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K beránku patří...
Numeri 28:8...soumraku. Připrav stejnou moučnou oběť i úlitbu jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu."...
Numeri 28:9...sobotní den obětuj dva roční beránky bez vadyJako moučnou oběť k nim přidej dvě desetiny efy jemné mouky...
Numeri 28:11...sobotu." "Při začátcích vašich měsíců přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho...
Numeri 28:12... jednoho berana a sedm ročních beránků bez vadyJako moučnou oběť pak přidejte tři desetiny efy jemné mouky...
Numeri 28:13...každému beránku. To je zápalná oběť, připravená jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K nim náleží...
Numeri 28:15...příslušné úlitby je obětován také jeden kozel jako oběť za hřích." "Čtrnáctého dne prvního měsíce bude...
Numeri 28:19...shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práciJako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti dva...
Numeri 28:20...sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vadyJako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou...
Numeri 28:22...beránků po desetině. Dále přines jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření....
Numeri 28:27...shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práciJako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu dva...
Numeri 28:28...býčky, jednoho berana a sedm ročních beránkůJako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou...
Numeri 29:2...žádnou běžnou práci - je to Den troubeníJako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu...
Numeri 29:3... jednoho berana a sedm ročních beránků bez vadyJako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou...
Numeri 29:5...každého z těch sedmi beránků. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření....
Numeri 29:6...úliteb) připravíte podle příslušných pravidel jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť Hospodinu."...
Numeri 29:8...budete pokorně postit; nedělejte žádnou práciJako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu...
Numeri 29:9...sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vadyJako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou...
Numeri 29:11...beránků po desetině. Dále přineste jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě oběti za hřích při obřadu smíření...
Numeri 29:13... Po sedm dní budete slavit Hospodinovu slavnostJako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k...
Numeri 29:14...2 berany a 14 ročních beránků; jsou bez vadyJako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou...
Numeri 29:16...čtrnácti beránků po desetině. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné...
Numeri 29:19... úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné...
Numeri 29:22... úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné...
Numeri 29:25... úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné...
Numeri 29:28... úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné...
Numeri 29:31... úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné...
Numeri 29:34... úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné...
Numeri 29:36...dne mějte svátek; nedělejte žádnou běžnou práciJako příjemnou vůni, ohnivou oběť přineste Hospodinu k...
Numeri 29:38... úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné...
Numeri 31:29...z jejich poloviny odevzdej knězi Eleazarovi jako příspěvek Hospodinu. Z poloviny patřící ostatním synům...
Numeri 31:54...to zlato přijali a odnesli je do Stanu setkávání jako připomínku synů Izraele před Hospodinem. Synové...
Numeri 32:30...gileádskou zem. Pokud však s vámi nepůjdou jako ozbrojenci, připadne jim vlastnictví mezi vámi v...
Numeri 34:14...rodinami se totiž dostalo dědictví, stejně jako polovině pokolení Manasesova. Tato dvě a půl pokolení...
Numeri 35:11...země, vyberte si města, která vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do nich moci uchýlit ten, kdo někoho...
Numeri 35:12...neúmyslně zabil. Ta města vám budou sloužit jako útočiště před mstitelem, aby ten, kdo někoho zabil,...
Numeri 35:13... Určete si šest měst, která vám budou sloužit jako útočiště: tři města v Zajordání a tři města v zemi...
Numeri 35:14...a tři města v zemi Kanaán. Ta slouží jako útočištná města. Těchto šest měst synům Izraele,...
Numeri 35:16...předmětem tak, že dotyčný zemře, je to vrahjako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky kámen, kterým lze...
Numeri 35:17...udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrahjako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky dřevěný předmět,...
Numeri 35:18...udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrahjako vrah musí zemřít. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile...
Deuteronomium 1:10... váš Bůh, vás rozmnožil. Pohleďte, dnes je vás jako hvězd na nebi! Kéž vás Hospodin, Bůh vašich otců,...
Deuteronomium 1:17...soudu buďte nestranní. Vyslechněte malého stejně jako velkého; nikoho se nelekejte, neboť soud náleží Bohu....
Deuteronomium 1:31...jsi viděl, jak Hospodin, tvůj Bůh, nesljako nosí člověk svého syna, a to celou cestu, kterou jste...
Deuteronomium 1:44...bydleli, vytáhli proti vám, hnali se za vámi jako vosy a rozprášili vás po Seíru k Chormě. Když jste...
Deuteronomium 2:10...tam bydleli Emejci, silný a početný lid, vysoký jako Anakovci. Stejně jako Anakovci se i oni počítali za...
Deuteronomium 2:11...a početný lid, vysoký jako Anakovci. Stejně jako Anakovci se i oni počítali za Refajce, ale Moábští je...
Deuteronomium 2:12... vyhladili je a usadili se na jejich místějako to učinil Izrael se svou vlastní zemí, kterou jim dal...
Deuteronomium 2:21...Zamzumci - mohutný a početný lid, vysoký jako Anakovci. Hospodin je však před nimi vyhladil, takže...
Deuteronomium 2:34...všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme...
Deuteronomium 3:2...i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s nímjako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, sídlícím v...
Deuteronomium 3:6...množství venkovských osad. Vyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému králi...
Deuteronomium 3:18...vaši bojovníci však přejdou Jordán v plné zbroji jako předvoj svých bratrů, synů Izraele. Pouze vaše ženy,...
Deuteronomium 3:20... váš Bůh, pak vašim bratrům odpočinutí stejně jako vám. obsadí zem, kterou jim Hospodin, váš Bůh, dává...
Deuteronomium 4:7...vskutku - který mocný národ bohy tak blízkéjako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A který...
Deuteronomium 4:8...národ pravidla a zákony tak spravedlivéjako je celý tento Zákon, který vám dnes předkládám? Střez...
Deuteronomium 4:20...a vyvedl z tavicí pece, z Egypta. Tak jste se jako lid stali jeho dědictvím a tak je tomu dodnes. Na ...
Deuteronomium 6:8...po cestě, uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je na...
Deuteronomium 6:16...země. Nepokoušejte Hospodina, svého Bohajako jste jej pokoušeli v Masse. Pečlivě zachovávejte...
Deuteronomium 7:2... ti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako proklaté. Neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad...
Deuteronomium 7:6... abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Ne proto, že by vás bylo více...
Deuteronomium 7:26...tu ohavnost přinést domů, jinak propadneš klatbě jako ona. Budeš se štítit a pokládat ji za hnusnou...
Deuteronomium 8:5...a tvé nohy neotekly. Věz tedy ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 8:20...se jim, pak vás dnes varuji, že zcela vyhyneteJako národy, které před vámi Hospodin vyhubil, tak vyhynete...
Deuteronomium 9:3... že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako stravující oheň. On sám je vyhladí, on je před tebou...
Deuteronomium 9:18... Vrhl jsem se na zem a ležel před Hospodinem tak jako předtím - čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a...
Deuteronomium 10:1...mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné deskyjako byly ty první, a vystup ke mně na horu. Zhotov také...
Deuteronomium 10:4...na horu. On pak na ty desky napsal tentýž nápis jako předtím, totiž Desatero, které vám Hospodin vyhlásil z...
Deuteronomium 10:10...pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet nocí. I tenkrát ...
Deuteronomium 10:22... tvůj Bůh, tak rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 11:10... Země, kterou přicházíš obsadit, totiž není jako egyptská zem, z níž jste vyšli, kterou jsi osíval...
Deuteronomium 11:18...tato slova v srdci a v duši, přivažte si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Vyučujte jim své...
Deuteronomium 12:15...se ti zachce. Smí je jíst čistý i nečistý, tak jako gazelu či jelena. Nesmíte však jíst krev - nech ji...
Deuteronomium 12:16... Nesmíte však jíst krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze svého...
Deuteronomium 12:22...svém městě podle své chuti. Smíš je jíst stejnějako se gazela či jelen; smí je jíst nečistý stejně jako...
Deuteronomium 12:24...jeho život. Nejez krev, nech ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobě i tvým dětem se povede šťastně,...
Deuteronomium 13:7...ve tvém náručí nebo přítel, jehož miluješ jako sebe sama. Mohl by říkat: "Pojďme sloužit cizím bohům"...
Deuteronomium 13:10... musíš ho popravit. Sám na něj vztáhneš ruku jako první, aby zemřel, a pak se připojí všechen lid....
Deuteronomium 13:16... To město se vším, co je v něm, musíš vyhladit jako proklaté. I jeho dobytek musíš pobít mečem. Veškerou...
Deuteronomium 13:17...jeho náměstí a spal to město i s jeho kořistí jako zápalnou oběť Hospodinu, svému Bohu. je z něj...
Deuteronomium 14:2... abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Nejez žádnou ohavnost...
Deuteronomium 14:23... Desátky ze svého obilí, vína a oleje, stejně jako prvorozené ze svého skotu a bravu, budeš jíst před...
Deuteronomium 15:22... svému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu či jelena, jsi čistý nebo nečistý. Jen nejez...
Deuteronomium 15:23... Jen nejez jeho krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. Zachovávej měsíc aviv, kdy budeš Hospodinu,...
Deuteronomium 17:7...svědectví. Svědkové na něj vztáhnou ruku jako první, aby zemřel, a potom se přidá všechen lid....
Deuteronomium 17:14... Řekneš-li si: "Ustanovím nad sebou krále, tak jako všechny národy kolem mne", pak nad sebou ustanov jen...
Deuteronomium 18:7...Bude sloužit ve jménu Hospodina, svého Boha, tak jako jeho ostatní bratři levité, kteří tam stojí před...
Deuteronomium 18:15...Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí prorokajako jsem - toho poslouchejte. Přesně to jsi žádal od...
Deuteronomium 18:18... Zprostřed jejich bratrů jim vzbudím prorokajako jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše...
Deuteronomium 18:20...jsem mu nesvěřil, takový prorok zemře stejnějako kdyby mluvil jménem cizích bohů." Můžeš si říci: "Jak...
Deuteronomium 20:8...se vrátí domů, aby jeho bratři neztratili odvahu jako on." Teprve když správcové dokončí svou řeč k lidu,...
Deuteronomium 20:17... Hivejce a Jebusejce totiž musíš vyhladit jako proklaté, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by...
Deuteronomium 21:14... Nesmíš ji prodat za peníze ani s zacházet jako s otrokyní, neboť jsi ji zneuctil. Když někdo bude mít...
Deuteronomium 22:5...mu jej pomoz zvednout. Žena se nesmí oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu,...
Deuteronomium 22:26...muž. Dívku netrestej, nezaslouží si smrt. Je tojako když někdo napadne a zavraždí svého bližního. Byla...
Deuteronomium 23:8...se ani Egypťanů - vždyť jsi v jejich zemi žil jako přistěhovalec. Potomci, kteří se jim narodí ve třetím...
Deuteronomium 28:29...a pomatením mysli. I v poledne budeš tápat jako slepec v temnotách. Tvé snažení nebude mít úspěch, po...
Deuteronomium 28:49... na tebe Hospodin přivede národ, jenž přiletí jako orel, národ, jehož jazyku nerozumíš, surový národ,...
Deuteronomium 28:62... zůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako hvězd na nebi! Stane se, že tak jako vám Hospodin rád...
Deuteronomium 28:63...vás bylo jako hvězd na nebi! Stane se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní a dával vám...
Deuteronomium 29:18...jen svým zatvrzelým srdcem, budu se mít dobře!" (Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.) Hospodin nikomu...
Deuteronomium 30:9... Hospodin se bude znovu těšit z tvého blahobytujako se těšil z blahobytu tvých otců, když budeš poslouchat...
Deuteronomium 31:4... půjde před vámi Jozue. Hospodin s nimi naložíjako naložil s emorejskými králi Sichonem a Ogem, které...
Deuteronomium 31:21...pohromy a soužení, bude tato píseň vypovídat jako svědek proti nim (nebude totiž zapomenuta, ani jejich...
Deuteronomium 32:2... země, výroky úst mých. Kéž se naučení lije jako déšť, kéž se jak rosa snáší moje řeč, kéž je jak...
Deuteronomium 32:11...a pečoval o něj, jak oko v hlavě chránil jejJako když orlice bdí nad hnízdem a vznáší se nad svými...
Deuteronomium 32:43...nepřátel a jejich vůdci." Jásejte, národy, tak jako jeho lid! On jistě pomstí krev služebníků svých,...
Deuteronomium 32:50...zemřeš a budeš připojen ke svému lidu stejnějako zemřel tvůj bratr Áron na hoře Hór a byl připojen ke...
Deuteronomium 33:2... Řekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seírujako když slunce vychází, tak jim z pohoří Paran zazářil. S...
Deuteronomium 33:20...buď Ten, jenž Gáda rozšiřuje! Gád se uložil jako lvice, s ramenem i hlavu utrhne! To nejlepší si nechal...
Deuteronomium 33:26... po všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc tobě spěchá nebem, brázdí...
Deuteronomium 34:10...Mojžíšovi. V Izraeli ale nepovstal prorokjako byl Mojžíš, se kterým se Hospodin znal tváří v tvář....
Jozue 1:5...dny tvého života před tebou nikdo neobstojíjako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám ...
Jozue 1:14...Zajordání. Vy muži ale musíte jít v bojovém šiku jako udatní hrdinové před svými bratry a pomáhat jim, dokud...
Jozue 1:15... dokud Hospodin nedá vašim bratrům odpočinek tak jako vám a dokud i oni neobdrží zem, kterou jim dává...
Jozue 1:17... vykonáme, a kamkoli nás pošleš, půjdemeJako jsme poslouchali Mojžíše, budeme poslouchat i tebe....
Jozue 2:10... Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili jako proklaté. Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a...
Jozue 3:7...Izraele dodávat na vážnosti, aby věděli, že jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. A ty přikážeš...
Jozue 4:14...dodal Jozuovi na vážnosti, takže ho měli v úctějako měli v úctě Mojžíše po celý jeho život. Hospodin řekl...
Jozue 4:18...se vody Jordánu na místo a vylévaly se z břehů jako předtím. Lid vystoupil z Jordánu desátého dne prvního...
Jozue 4:23...tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli, tak jako to Hospodin, váš Bůh, provedl s Rudým mořem, které...
Jozue 6:21...dobyli. Vše, co bylo ve městě, pak vyhladili jako proklaté: muže i ženy, mladé i staré, skot, ovce i...
Jozue 7:5... Lid tehdy ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. Jozue roztrhl svůj plášť, padl před Hospodinovou...
Jozue 8:2...a územím. S Ajem i s jeho králem naložíš stejnějako jsi naložil s Jerichem a s jeho králem. Ukořistěné...
Jozue 8:5... se zatím přiblížíme k městu. Vytáhnou proti nám jako prve a my se dáme na útěk. Vydají se za námi, a tak je...
Jozue 8:6...od města. Řeknou si totiž: ‚Utíkají před námi jako prve.' Budeme tedy před nimi utíkat a vy zatím...
Jozue 8:12... Jozue vzal asi pět tisíc mužů a umístil je jako zálohu mezi Bet-elem a Ajem, na západ od města. Hlavní...
Jozue 8:26... dokud nebyli všichni obyvatelé Aje vyhlazeni jako proklatí. Izrael si pro sebe nechal jen ukořistěný...
Jozue 9:4... Vymysleli proto lest: Vypravili se na cestu jako poselstvo; na osly si naložili staré pytle a...
Jozue 10:1...Adoni-cedek, že Jozue dobyl Aj a vyhladil je jako proklaté a že stejně, jak naložil s Jerichem a jeho...
Jozue 10:2...hrozný strach, protože Gibeon bylo veliké městojako bývají královská sídla, a protože bylo větší než Aj a...
Jozue 10:11...je do Azeky zasypával z nebe kroupami velkými jako kameny. Tak jich pomřelo více od toho krupobití, než...
Jozue 10:28...i s jejím králem; všechno živé v vyhladil jako proklaté. Nikoho nenechal naživu; s králem Makedy...
Jozue 10:30...nenechal naživu; s jejím králem naložil stejnějako naložil s králem Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem...
Jozue 10:32...a ostřím meče v něm vyhubil všechno živé stejnějako to provedl v Libně. Na pomoc Lachiši tehdy přitáhl...
Jozue 10:35...meče; všechno živé v něm toho dne vyhladil jako proklaté, stejně jako to provedl s Lachišem. Potom...
Jozue 10:37...co bylo ve městě. Nikoho nenechal naživu, stejně jako to provedl v Eglonu. Město i všechno živé v něm...
Jozue 10:39...ostřím meče a všechno živé v něm vyhladili jako proklaté. Nikoho nenechal naživu. Jak naložil s...
Jozue 10:40...nenechal naživu; vše, co dýchalo, vyhladil jako proklaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Jozue...
Jozue 11:4...Hivejci. Ti vytáhli se všemi svými vojsky - lidí jako písku na mořském břehu a nesmírné množství koní a vozů...
Jozue 11:11...živé v něm pobili ostřím meče; vyhladili je jako proklaté, takže nezůstala ani živá duše. Chacor potom...
Jozue 11:12...jejich králů a pobil je ostřím meče. Vyhladil je jako proklaté, jak přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Z...
Jozue 11:20... aby válčili proti Izraeli, aby je vyhladil jako proklaté a bez milosti je vyhubil, jak Hospodin...
Jozue 11:21...judských a izraelských hor. Jozue je vyhladil jako proklaté i s jejich městy. V zemi synů Izraele nikdo z...
Jozue 13:7...jak jsem ti přikázal. Proto teď rozděl tuto zemi jako dědictví devíti kmenům a polovině kmene Manasesova."...
Jozue 13:14...Izraele dodnes. Kmenu Levi však Mojžíš jako jedinému žádné dědictví nepřidělil. Jejich dědictvím...
Jozue 13:21...který vládl v Chešbonu. Mojžíš ho porazil stejně jako midiánské prince, Sichonovy vazaly Eviho, Rekema, Cura...
Jozue 14:11...a je mi osmdesát pět let. Dodnes jsem ale silný jako tehdy, když vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl...
Jozue 21:13... syn Jefunův. Synové kněze Árona tedy dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Hebron a...
Jozue 21:21...los určil tato města: Od pokolení Efraim dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Šechem v...
Jozue 21:27...rodů, dostali od poloviny pokolení Manases jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Golan v...
Jozue 21:32...celkem čtyři města. Od pokolení Neftalí dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Kedeš v...
Jozue 21:38...- celkem čtyři města. Od pokolení Gád dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Rámot v...
Jozue 23:14... váš Bůh, dal. Hle, dnes odcházím, tak jako všichni lidé. Vězte tedy celým srdcem i duší, že ze...
Jozue 23:15...- neselhalo ani jediné z těch slov. Ale tak jako se vám splnilo každé dobré slovo, které vám řekl...
Jozue 24:2...praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši předkovéjako Terach, otec Abrahamův a Náchorův, bydleli od pradávna...
Jozue 24:20...se a naloží s vámi zle. Skoncuje s vámi takjako vám předtím prokazoval dobro." "Nikoli. Budeme sloužit...
Soudců 1:1..."Kdo z nás vytáhnout do boje proti Kananejcům jako první?" Hospodin odpověděl: " vytáhne Juda. Hle, dal...
Soudců 1:17... vybili Kananejce bydlící v Cefatu a vyhubili je jako proklaté. To město proto dostalo jméno Chorma, Klatba....
Soudců 2:22... zda usiluje chodit po Hospodinově cestějako usilovali jejich otcové, anebo ne." Hospodin tam tedy...
Soudců 5:31...tvůj nepřítel! Ti, kdo milují, jsou však jako slunce, když vychází v síle své! Země pak měla mír...
Soudců 6:5...vždy se svými stády a stany, přicházelo jich jako kobylek, jich a jejich velbloudů bylo bezpočtu....
Soudců 6:26... svému Bohu. Vezmi toho druhého býka a obětuj ho jako zápalnou oběť na dřevě z Ašeřina kůlu, který pokácíš."...
Soudců 7:5...Gedeonovi řekl: "Všechny, kdo chlemtají vodu jako pes, odděl od těch, kdo si k pití kleknou." Tři sta...
Soudců 7:12...a všech východních národů leželo v údolí jako kobylek! I jejich velbloudů bylo bezpočtu, jako je...
Soudců 8:8...tam o totéž. Penuelští mu ale odpověděli stejně jako předtím Sukotští. Gedeon proto Penuelským řekl: " se...
Soudců 8:9... Gedeon proto Penuelským řekl: " se vrátím jako vítěz, zbořím tuhle věž!" Zebach a Calmuna byli se...
Soudců 8:18...ti podobní," odpověděli. "Každý z nich vypadal jako královský syn." "To byli bratři, synové matky!"...
Soudců 9:28...Copak to není Jerub-baalův syn? A Zebula tu  jako zástupce! Služte mužům Šechemova otce Chamora. Proč...
Soudců 9:36...ale odpověděl: "To ti jen horské stíny připadají jako postavy." Gaal však pokračoval: "Podívej, z...
Soudců 10:18...vojska se spolu domluvili: "Kdo půjde jako první do boje s Amonci, ten bude vůdcem všech obyvatel...
Soudců 11:31...mi vydáš Amonce do rukou a vrátím se domů jako vítěz, první, co mi vyjde ze vrat naproti, připadne...
Soudců 13:5... protože bude od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. On začne zachraňovat Izrael z rukou Filištínů."...
Soudců 13:6...svému muži: "Přišel za mnou Boží muž, vypadal jako Boží anděl! Samou hrůzou jsem se nezeptala, odkud je....
Soudců 13:7...od matčina lůna do své smrti zasvěcen Bohu jako nazír.'" Manoach se tedy modlil k Hospodinu: "Odpusť,...
Soudců 14:6...Hospodinův, takže lva roztrhl holýma rukamajako by trhal kůzle. Svému otci ani matce ale neřekl, co...
Soudců 15:14...Hospodinův. Provazy na jeho pažích najednou byly jako hořící koudel a pouta mu spadla z rukou. Našel...
Soudců 16:7...tětivami, které ještě nevyschly, byl bych slabý jako každý jiný." Filištínští vládci za tedy přišli se...
Soudců 16:9...jdou na tebe!" On ale ty tětivy roztrhaljako se trhá koudel, když se dotkne plamen. Tajemství...
Soudců 16:11... které se ještě na nic nepoužily, byl bych slabý jako každý jiný." Dalila pak vzala nové provazy a spoutala...
Soudců 16:12...ukryté muže.) On si ale ty provazy strhal z paží jako nitě. Dalila pak Samsonovi vyčítala: " doteď jsi ...
Soudců 16:13...do osnovy a utáhla kolíkem, byl bych slabý jako každý jiný." Když pak usnul, Dalila vzala sedm copů na...
Soudců 16:17... protože jsem od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby oholili, síla by opustila a byl...
Soudců 16:20...se ze spánku a řekl si: "Z toho se dostanu jako tolikrát; setřesu to ze sebe." Nevěděl, že od něj...
Soudců 17:11...něj ochotně zůstal; ten mladík pak byl pro Míku jako jeden z jeho synů. Míka ho pověřil, aby mu dělal kněze...
Soudců 18:7...do Laiše. Viděli, že tamní lid žije v bezpečí jako Sidonci, v klidu a bezstarostně, a že je nikdo v celém...
Soudců 19:16... Pocházel z Efraimských hor a v Gibeji bydlel jako přistěhovalec (místní totiž byli Benjamínci). Když se...
Soudců 20:1...po Beer-šebu i ti z gileádského kraje vyrazili jako jeden muž před Hospodina do Micpy, kde se shromáždila...
Soudců 20:8...a na místě rozhodněte." Nato všechen lid povstal jako jeden muž se slovy: "Nikdo z nás nepůjde domů, nikdo...
Soudců 20:11...v Izraeli." Všichni Izraelci se tedy svorně jako jeden muž shromáždili proti tomu městu. Izraelské...
Soudců 20:18...z nás vytáhnout do boje proti Benjamíncům jako první?" Hospodin jim řekl: "První bude Juda." Izraelci...
Soudců 20:22... sešikovali se znovu k bitvě na stejném místě jako prvního dne. (Izraelci totiž předtím šli a plakali...
Soudců 20:30...proti Benjamíncům a sešikovali se před Gibejí jako dvakrát předtím. Benjamínci vyrazili proti nim....
Soudců 20:31...vyrazili proti nim. Vzdálili se od městajako dvakrát předtím začali pobíjet vojáky. Na bitevním...
Soudců 20:32...padlo z Izraele asi třicet mužů. "Porážíme je jako předtím!" říkali si tehdy Benjamínci. Izraelci si ale...
Soudců 20:39...mužů), a tak si řekli: "Jistě, porážíme je jako v předchozí bitvě!" Z města ale začal stoupat oblak...
Soudců 20:40...se otočili a hle - z města stoupá k nebi dým jako ze zápalné oběti! Vtom se hlavní voj Izraelců obrátil....
Růt 1:8...ke svým matkám. Kéž je k vám Hospodin laskavjako jste vy byly laskavé k našim mrtvým i ke mně. Kéž vám...
Růt 4:11..., aby žena přicházející do tvého domu byla jako Ráchel a Léa, které společně zbudovaly dům Izraele!...
Růt 4:12...tuto dívku dopřeje potomstvo, aby tvůj dům byl jako dům Perese, jehož porodila Támar Judovi!" Boáz si tedy...
1. Samuel 2:2... Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh! Přestaňte s těmi...
1. Samuel 3:10... Vtom přišel Hospodin, stanul tam a zavolal tak jako předtím: "Samueli! Samueli!" "Mluv," odpověděl Samuel,...
1. Samuel 4:9...se, Filištíni, nemusíme sloužit Hebrejůmjako oni sloužili vám. Vzmužte se a bojujte!" A Filištíni...
1. Samuel 4:20..."Neboj se, máš syna!" Ona však neodpovídalajako by nevnímala. Chlapce pojmenovala Ichabod, Nesláva,...
1. Samuel 6:6...vaší zemí. Proč byste měli zatvrzovat své srdcejako to udělali Egypťané a farao? Když se s nimi tento bůh...
1. Samuel 6:8...ji na vůz, ty zlaté předměty, které s vracíte jako odškodnění, přidejte do mošny po straně a pošlete ji...
1. Samuel 6:14...pak ten vůz rozštípali na dříví a krávy přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu. Levité hned složili Truhlu...
1. Samuel 6:17... Toto jsou zlaté nádory, které Filištíni vrátili jako odškodné Hospodinu: jeden za Ašdod, jeden za Gazu,...
1. Samuel 7:9...jedno ještě neodstavené jehně a přinesl je celé jako zápalnou oběť Hospodinu. Pak volal k Hospodinu za...
1. Samuel 8:8... ale mnou, abych nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, ...
1. Samuel 8:20...prohlásili. "Chceme mít nad sebou krále. jsme jako všechny národy; nám vládne vlastní král, nás...
1. Samuel 10:27...Pohrdli jím a nevzdali mu hold. On ale jako by to neslyšel. Potom přitáhl Nachaš Amonský a...
1. Samuel 11:7...Na lid padla hrůza z Hospodina a vytáhli jako jeden muž. Nechal je nastoupit v Bezeku: Izraelců bylo...
1. Samuel 12:15...příkazům, bude Hospodinova ruka proti vám, tak jako byla proti vašim otcům. Předstupte znovu a pohleďte,...
1. Samuel 13:5...s Izraelem - 3 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu jako písku na mořském břehu. Vytáhli a utábořili se v...
1. Samuel 13:13...se odhodlal přinést tu oběť sám." "Zachoval ses jako hlupák!" zvolal Samuel. "Nesplnil jsi rozkaz, který ti...
1. Samuel 15:3...Amalekovce. Všechny, kdo k nim patří, vyhlaďte jako proklaté. Nešetři je; pobij muže i ženy, děti i...
1. Samuel 15:8... dopadli živého, ale všechen lid vyhubili mečem jako proklatý. Saul se svým vojskem však ušetřil Agaga i...
1. Samuel 15:9...vyhladit, ale všechno podřadné a slabé vyhladili jako proklaté. Tehdy Samuel dostal slovo...
1. Samuel 15:15... tvému Bohu. Všechno ostatní jsme ale vyhladili jako proklaté." "Přestaň," zarazil Samuel Saula. "Povím ti,...
1. Samuel 15:18...s úkolem: ‚Jdi a vyhlaď ty hříšné Amalekovce jako proklaté. Bojuj s nimi, dokud s nimi neskoncuješ!'...
1. Samuel 15:20...krále Agaga a Amalekovce jsem vyhladil jako proklaté. Lid pak vzal z kořisti nejlepší brav a skot...
1. Samuel 15:22...prohlásil: "Těší snad Hospodina zápaly a obětijako když ho někdo poslušností ctí? Poslouchat je lepší...
1. Samuel 16:1...budeš truchlit nad Saulem? jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi....
1. Samuel 17:7...na zádech bronzovou šavli. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo a železný hrot o váze 600 šekelů....
1. Samuel 17:9... A jestli přemůžu a zabiju jeho, budete jako naši otroci sloužit vy nám." Potom ten Filištín dodal:...
1. Samuel 17:23...zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vykřikoval tak jako předtím a David to slyšel. Jakmile Izraelci toho muže...
1. Samuel 17:27...šiky živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká toho, kdo by ho zabil. Jeho nejstarší...
1. Samuel 17:30...stejnou otázkou a muži mu odpovídali právě tak jako předtím. To, co David říkal, se rozneslo. Ohlásili to...
1. Samuel 18:1...duší přilnul k duši Davidově a zamiloval si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do...
1. Samuel 18:3...s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho...
1. Samuel 18:10...blouznil v prorockém vytržení. David hrál tak jako vždycky, ale Saul vzal kopí a mrštil ho po něm....
1. Samuel 18:25...žádné věno, jen stovku filištínských předkožek jako pomstu nad královskými nepřáteli." (Saul totiž chtěl,...
1. Samuel 19:7...Davida přivedl k Saulovi, aby byl s ním tak jako předtím. Opět došlo k válce. David vytáhl, bojoval s...
1. Samuel 20:13...nepropustil v pokoji. je Hospodin s teboujako býval s mým otcem. Pokud budu živ, i ty mi prokazuj...
1. Samuel 20:17...zopakoval svou přísahu, neboť ho miloval jako sám sebe. Pak mu Jonatan pověděl: "Zítra je novoluní....
1. Samuel 20:20...tam u kamene Ezel. poblíž vystřelím tři šípyjako bych střílel na terč. Hned nato pošlu mládence: ‚Běž...
1. Samuel 21:6...odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani nedotklijako obvykle, když jsem na válečné výpravě. Těla mládenců...
1. Samuel 22:8...syn poštve mého služebníka, aby na číhal, tak jako dnes!" Nato se ozval Doeg Edomský, představený...
1. Samuel 22:14..."Který ze všech tvých služebníků je věrný jako David? Vždyť je to králův zeť, velitel tvé tělesné...
1. Samuel 25:16...nic neztratilo. Ve dne i v noci nás chránili jako hradba, celou tu dobu, kterou jsme s nimi strávili,...
1. Samuel 25:26... které jsi, můj pane, poslal. Teď ale, pane můjjakože je živ Hospodin a živ jsi ty - protože ti Hospodin...
1. Samuel 25:29... tvém Bohu. Život tvých nepřátel však Bůh jako z praku odmrští. A potom, Hospodin prokáže mému...
1. Samuel 25:36...k Nábalovi. Ten právě doma pořádal hody. Hodoval jako král, cítil se skvěle a byl úplně opilý. Proto mu ...
1. Samuel 25:37... V tu chvíli ho ranila mrtvice a on ztuhl jako kámen. Asi po deseti dnech Hospodin Nábala zasáhl tak,...
1. Samuel 26:19... teď vyhánějí z domova v Hospodinově dědictvíJako by řekli: ‚Běž sloužit cizím bohům!' Kéž krev...
1. Samuel 26:20...izraelský král vytáhl hledat pouhou blechuJako kdyby po horách pronásledoval koroptev." "Zhřešil jsem...
1. Samuel 26:21...dnes tolik cenil mého života! Ano, jednal jsem jako hlupák - hrozně jsem se zmýlil!" David na to řekl:...
1. Samuel 26:24...vztáhnout ruku na Hospodinova pomazanéhoJako jsem si dnes cenil tvého života, kéž je i můj život...
1. Samuel 29:9..."Vím, jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro jsi jako Boží anděl, ale filištínští velitelé řekli: ‚Nesmí s...
1. Samuel 30:24...Podíl toho, kdo zůstal u zásob, bude stejný jako podíl toho, kdo šel do bitvy. Všichni se rozdělíme." A...
1. Samuel 30:25..." A tak to od toho dne dodnes v Izraeli platí jako závazné ustanovení. Když se David vrátil do Ciklagu,...
2. Samuel 1:11..." David vzal své roucho a roztrhl je, stejně jako všichni, kdo byli s ním. Truchlili, naříkali a...
2. Samuel 2:18...Joáb, Abišaj a Asael. Tento Asael uměl běhat jako divoká gazela. Pustil se za Abnerem, neuhnul napravo...
2. Samuel 2:27...přestanou honit své bratry?" Joáb mu odpověděl: "Jako že je živ Hospodin, kdybys nepromluvil, muži by...
2. Samuel 3:33...Abnerem zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako ničema? Tvé ruce nebyly spoutány, na nohou neměls...
2. Samuel 3:36...lid si toho všiml a líbilo se jim to, tak jako se jim líbilo všechno, co král dělal. Onoho dne celé...
2. Samuel 4:6... Rechab a jeho bratr Baana vstoupili do domujako by si šli pro pšenici, bodli ho do břicha a utekli....
2. Samuel 5:20...do Baal-peracimu a porazil je tam. Tehdy řekl: "Jako proráží vodní proud, tak přede mnou Hospodin prolomil...
2. Samuel 6:20...se dnes před děvečkami svých poddanýchjako se předvádí nějaký ubožák!" "Bylo to před Hospodinem!"...
2. Samuel 6:22...se znevážím ještě víc, si budu i sám připadat jako nic, ale u těch - jak říkáš - děveček, u těch budu v...
2. Samuel 7:9...jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu...
2. Samuel 7:10...ho nerušil. jej nebudou utiskovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem...
2. Samuel 7:15...ranami. Svou laskavost ale od něj neodvrátímjako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Tvůj dům a tvé...
2. Samuel 7:22... Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní...
2. Samuel 7:23... jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh...
2. Samuel 8:11...a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato ze všech ostatních národů, které si...
2. Samuel 9:8...říkal. "Proč se obracíš k mrtvému psujako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu, někdejšího Saulova...
2. Samuel 9:11...Cíba králi. Mefibošet pak jídal u Davidova stolu jako jeden z královských synů. Měl také malého syna jménem...
2. Samuel 10:2...řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovijako jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své...
2. Samuel 12:3...jedla, z jeho poháru pila, v jeho klíně spalajako by byla jeho dcerou. Jednou k onomu boháči přišel...
2. Samuel 13:13...se svou hanbou? A co ty? Byl bys v Izraeli jako nějaký hanebník. Prosím, promluv raději s králem -...
2. Samuel 14:2...si smuteční šaty, nemaž se mastí a chovej se jako žena, která dlouho truchlí nad mrtvým. Půjdeš ke...
2. Samuel 14:13...proti Božímu lidu? Když král takto mluvíjako by obvinil sám sebe - vždyť sám nedovolil svému...
2. Samuel 14:14...se domů. Všichni jsme přece smrtelní. Jsme jako voda na zem rozlitá, která se nedá posbírat. Bůh ale...
2. Samuel 14:17...klid. Vždyť pan král rozlišuje dobro a zlo jako Boží anděl. Kéž je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou!" "Na...
2. Samuel 14:20... aby změnil stav věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; o všem, co se děje na zemi." Král pak...
2. Samuel 14:25... V celém Izraeli nebyl tak vyhlášený krasavec jako Abšalom. Od hlavy k patě neměl jedinou vadu. Když...
2. Samuel 15:20... Jsi přece cizinec, který opustil svou vlastJako bys přišel teprve včera, a dnes bych měl zase...
2. Samuel 16:19... A komu jinému bych měl sloužit než jeho synuJako jsem sloužil tvému otci, tak budu sloužit tobě."...
2. Samuel 16:23...se s Achitofelem, který byl tenkrát rádcem, bylo jako doptávat se na Boží slovo. Takto bral všechny jeho...
2. Samuel 17:3...samotného krále. Tak přivedu všechen lid k tobějako se přivádí nevěsta k ženichovi. Jde ti přece o život...
2. Samuel 17:8...jsou udatní," pokračoval Chušaj. "Jsou rozzuření jako medvědice, která v divočině přišla o mladé. A tvůj...
2. Samuel 17:10...je poraženo!' Každý bojovník, i kdyby měl srdce jako lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece , jaký je...
2. Samuel 17:11...celý Izrael od Danu po Beer-šebu; je jich jako písku v moři a ty osobně je povedeš do boje....
2. Samuel 17:12...něj, se schovává kdekoli. Sneseme se na něj jako rosa na zem, a nepřežije on ani žádný z jeho mužů....
2. Samuel 18:32...krále i všichni, kdo ti chtějí škodit, dopadnou jako ten mladík!" Král byl otřesen. S pláčem stoupal do...
2. Samuel 19:4...v nářek. Vojáci se toho dne kradli do městajako se krade vojsko, které s hanbou prchlo z boje. Král si...
2. Samuel 19:21...ale, přišel jsem dnes svému pánu a králi naproti jako první z celého domu Josefova." Abišaj, syn Ceruji, ho...
2. Samuel 19:28... u tebe pomluvil. Můj pán a král je ale jako Boží anděl. Udělej tedy, co pokládáš za dobré. Celý...
2. Samuel 20:3...nic neměl. do smrti zůstaly v ústraní a žily jako vdovy. Potom král přikázal Amasovi: "Svolej mi judské...
2. Samuel 21:19...bratra Goliáše Gatského, jehož kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo. Také v Gatu proběhla válka s...
2. Samuel 22:43...nezachránil, volali k Hospodinu - žádná odpověďJako prach na zemi rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici...
2. Samuel 22:44...jsem je rozdupal! Z různic v lidu zachránils jako vůdce národů jsi ochránil, lid, jejž jsem ani...
2. Samuel 23:4...spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje, je jako úsvit za východu slunce, jak jasné jitro bezmračné; je...
2. Samuel 23:16... Ten se ale odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Hospodin chraň," zvolal, "vždyť je to...
2. Samuel 23:18...pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona Trojice. Vskutku, mezi Třicítkou byl slavný a byl...
2. Samuel 23:20...činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v lva, tenkrát,...
2. Samuel 23:22... syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se...
2. Samuel 24:10... odpusť vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák." Ráno, když David vstal, dostal Davidův...
1. Královská 1:6...hned po Abšalomovi a byl velmi krásný, podobně jako on. Domlouval se s Joábem, synem Ceruji, a s knězem...
1. Královská 1:21...ke svým otcům, i můj syn Šalomoun dopadneme jako zločinci." Ještě hovořila s králem, když vtom přišel...
1. Královská 1:37... "Tak promluvil Hospodin, Bůh mého pána a králeJako býval Hospodin s mým královským pánem, tak je i s...
1. Královská 1:52...služebníka nenechá popravit!'" "Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne mu z hlavy...
1. Královská 2:2...svému synu Šalomounovi tyto pokyny: " odcházím jako všechno pozemské, ty ale jednej statečně a mužně a...
1. Královská 2:5... synu Jeterovu. Zavraždil je, prolil jejich krev jako ve válečné řeži, ačkoli byl mír. Prolitou krví...
1. Královská 2:7...své spolustolovníky, neboť se ke mně zachovali jako přátelé, když jsem prchal před tvým bratrem Abšalomem....
1. Královská 3:14...po mých cestách a dbát na zákony a nařízeníjako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život."...
1. Královská 4:20... Judy a Izraele bylo takové množstvíjako je písku v moři, a tak jedli, pili a veselili se. ...
1. Královská 5:9...moudrostí a důvtipem a dal mu tolik rozumujako je písku na břehu moře. Šalomounova moudrost...
1. Královská 5:20... Jak sám víš, nikdo u nás neumí kácet stromy tak jako Sidonci." Když Chíram uslyšel Šalomounova slova, byl...
1. Královská 5:25...dal Chíramovi na oplátku 20 000 korů pšenice jako stravu pro jeho dvůr a 20 000 batů panenského oleje....
1. Královská 7:8...ten stál na zvláštním nádvoří za Síní. Podobně jako Síň postavil Šalomoun také palác pro faraonovu dceru,...
1. Královská 7:12...kvádrů a jedné vrstvy cedrových trámů tak jako vnitřní nádvoří Hospodinova chrámu s jeho předsíní....
1. Královská 7:26...jeho okraje byly vytvarovány do liliového květu jako okraj poháru. Mohlo pojmout 2 000 batů. Dále vyrobil...
1. Královská 7:31...kruhové, o průměru jeden a půl lokte. Podobně jako na stojanu, i na ústí byly rytiny. Postranice ovšem...
1. Královská 7:33...a půl lokte vysoké. Kola byla provedením stejná jako kola od vozu: jejich osy, loukotě, paprsky i náboje,...
1. Královská 8:25...tví synové dbát na svou cestu a žít přede mnoujako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Bože Izraele, kéž...
1. Královská 8:43...země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno...
1. Královská 8:46...je nepříteli a jejich uchvatitelé by je odvedli jako zajatce do nepřátelské země, daleké či blízké, kdyby...
1. Královská 8:53... Pane můj, oddělil ze všech národů země jako své vlastní dědictví, jak jsi to řekl skrze svého...
1. Královská 8:57... neselhalo. Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námijako byl s našimi otci. Kéž nás neopustí, kéž nás nezanechá...
1. Královská 8:61...jeho ustanovení a dodržovali jeho přikázání tak jako dnes." Král a s ním celý Izrael pak před Hospodinem...
1. Královská 8:63...slavili obětní hody. Šalomoun obětoval jako pokojnou oběť 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a...
1. Královská 9:2... Šalomounovi se tehdy znovu ukázal Hospodin, tak jako se mu předtím ukázal v Gibeonu. Hospodin mu řekl:...
1. Královská 9:4...žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec David a budeš-li konat vše, co jsem ti...
1. Královská 9:22...Izraele ovšem Šalomoun nebral do otroctví, ale jako vojáky, úředníky, velitele, pobočníky, vozataje a...
1. Královská 10:10... nikdy se pak nedovezlo tolik vonných balzámůjako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby. (K tomu ještě...
1. Královská 10:27... Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si...
1. Královská 11:4...totiž nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohujako srdce jeho otce Davida. Šalomoun chodil za sidonskou...
1. Královská 11:6...očích zlé, a neoddal se cele Hospodinu jako jeho otec David. Na hoře východně od Jeruzaléma...
1. Královská 11:33...správné; nedbal na ustanovení a pravidlajako to dělal jeho otec David. Celé království mu ale z...
1. Královská 11:38...správné, a dodržovat ustanovení a přikázáníjako to dělal můj služebník David, pak budu s tebou a...
1. Královská 12:7...Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se dnes zachováš jako služebník lidu," řekli mu, "pokud jim vyhovíš a dáš...
1. Královská 13:6...Hospodina, král přitáhl ruku k sobě a byla zase jako dřív. Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domů,...
1. Královská 13:18...cestou, kterou jsi přišel.'" "I jsem prorok jako ty," řekl mu na to. "Na Hospodinův rozkaz ke mně...
1. Královská 14:8...od domu Davidova a dal je tobě, ale tys nebyl jako můj služebník David. On dodržoval přikázání,...
1. Královská 14:10...Izraeli pána i kmána do posledního pacholkaJako se od hnoje zametá brána, vymetu jeho dům dočista. Kdo...
1. Královská 14:15...teď! Hospodin udeří na Izrael, se rozkýve jako rákosí ve vodě, vyrve Izrael z této krásné země,...
1. Královská 15:3...srdce nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohujako srdce jeho otce Davida. Kvůli Davidovi však Hospodin,...
1. Královská 15:11... co bylo v Hospodinových očích správné, tak jako jeho otec David. Vymýtil ze země modlářskou prostituci...
1. Královská 15:19... Vzkázal mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti darem stříbro a zlato....
1. Královská 16:3... Proto smetu Baašu i jeho dům, takže dopadne jako dům Jeroboáma, syna Nebatova: Kdo Baašovi zemře ve...
1. Královská 16:7...proti Baašovi i proti jeho domu, že dopadne jako dům Jeroboámův, který sám vybil, a to kvůli všemu tomu...
1. Královská 16:31...očích horší zlo než všichni před nímJako by mu nestačilo držet se hříchů Jeroboáma, syna...
1. Královská 18:22...na to neodpověděl ani slovo. " sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův," řekl Eliáš lidu, "ale...
1. Královská 18:25...pak Eliáš Baalovým prorokům, "a připravte ho jako první, protože vás je víc. Vzývejte jméno svých bohů,...
1. Královská 19:2... jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak jako ty s nimi!" Eliáš dostal strach a utíkal o život....
1. Královská 19:21...jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše jako jeho služebník. Aramejský král Ben-hadad shromáždil...
1. Královská 20:11...vyřídit: " se ten, kdo zbroj obléká, nechlubí jako ten, kdo ji svléká!" Ben-hadad právě ve stanech...
1. Královská 20:25...a místo nich jmenuj hejtmany. Postav si vojsko jako to, které jsi ztratil, s takovou jízdou a vozy, a...
1. Královská 20:27...vyrazili jim vstříc. Izraelci proti nim tábořili jako dva houfy koziček; Aramejci zaplavili celý kraj. Vtom...
1. Královská 20:33..."Vždyť je to můj spojenec!" Ti muži to pochopili jako dobré znamení a rychle ho vzali za slovo: "Ano,...
1. Královská 20:34...tvému otci. A v Damašku si můžeš zřídit trhyjako si je zřídil můj otec v Samaří." "Za těchto podmínek...
1. Královská 21:22... do posledního pacholka! Naložím s tvým domem jako s domem Jeroboáma, syna Nebatova, a jako s domem Baašy...
1. Královská 21:25... toho ptáci rozklovou!" (Vskutku nebyl nikdo jako Achab, kdo by se tak zaprodal, aby páchal, co je v...
1. Královská 21:26...ohavnosti. Následoval hnusné modly přesně takjako to dělali Emorejci, které Hospodin vyhnal před syny...
1. Královská 22:4...to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví!" Jošafat ale izraelského krále...
1. Královská 22:13... mu tedy radil: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv...
1. Královská 22:54...se mu a popouzel Hospodina, Boha Izraele, přesně jako jeho otec. Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti...
2. Královská 3:2...co je v Hospodinových očích zlé, ačkoli ne tolik jako jeho otec a jeho matka - odstranil alespoň Baalův...
2. Královská 3:7...to, co ty," odpověděl Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví! Kudy potáhneme?" zeptal se pak...
2. Královská 3:22... Moábcům ta voda z druhého břehu připadala rudá jako krev. "To je krev!" zvolali. "Ti králové se na sebe...
2. Královská 3:27...syna, který měl kralovat po něm, a obětoval ho jako zápalnou oběť na hradbách. Izraelci byli tak zděšeni,...
2. Královská 4:1...přišel věřitel a chce si oba chlapce odvést jako otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?" ptal se Elíša....
2. Královská 5:14...muž řekl, a jeho tělo se uzdravilo - bylo čisté jako tělo malého chlapce! Hned se tedy s celým svým...
2. Královská 5:15... teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Zde, prosím, přijmi od svého služebníka...
2. Královská 5:27...A Gehazi od něj odešel malomocný - bílý jako sníh! Proročtí učedníci řekli Elíšovi: "Podívej se,...
2. Královská 7:13...koní, co ve městě zbývají. Budou na tom stejně jako všichni Izraelci, co tu ještě zbyli. Všechny Izraelce...
2. Královská 8:13...dokázat něco takového?" "Hospodin mi ukázal jako krále nad Aramem," odpověděl mu Elíša. Chazael se pak...
2. Královská 8:18...let. Řídil se ale způsoby izraelských králů, tak jako to dělali v domě Achabově, neboť se oženil s Achabovou...
2. Královská 8:27...a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Vždyť se do Achabova domu přiženil! Spolu...
2. Královská 9:9...posledního pacholka! Naložím s domem Achabovým jako s domem Jeroboáma, syna Nebatova, a jako s domem Baašy...
2. Královská 9:20...se. Podle jízdy je to Jehu, syn Nimšiho; jede jako šílený." "Zapřahej!" rozkázal na to Joram. Zapřáhl mu...
2. Královská 9:37...jizreelského okolí. Mrtvola Jezábel zůstane jako hnůj na jizreelském poli, aby nikdo nemohl říci: To...
2. Královská 10:15...který ho přicházel pozdravit. "Jsi mi oddaný tak jako tobě?" zeptal se ho. "Ano, jistěže ano," odvětil...
2. Královská 12:5...stříbro, které se přináší do Hospodinova chrámu jako dobrovolný dar. Každý kněz vezme stříbro od jednoho...
2. Královská 13:5...Aramu vymanili a mohli žít ve svém vlastním tak jako kdysi. Neodvrátili se ale od hříchů domu Jeroboámova,...
2. Královská 14:3... co je v Hospodinových očích správné, ale ne tak jako jeho otec David. Ve všem se řídil příkladem svého otce...
2. Královská 15:3... co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny...
2. Královská 15:9...a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otcové. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna...
2. Královská 15:34... co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny,...
2. Královská 16:2...však, co je v Hospodinových očích správnéjako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby...
2. Královská 16:8...královského paláce, a poslal to asyrskému králi jako úplatu. Asyrský král ho vyslyšel. Přitáhl k Damašku,...
2. Královská 17:2... co je v Hospodinových očích zlé, i když ne tak jako izraelští králové před ním. Napadl ho asyrský král...
2. Královská 17:11...kůly. Na všech těch výšinách pálili kadidlojako to dělali pohané, které před nimi Hospodin vyhnal....
2. Královská 17:14...a zatvrdili se. Byli tvrdošíjní stejně jako jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodina, svého Boha....
2. Královská 17:19...Boha. Řídili se zvyklostmi Izraele, jednali jako oni. Hospodin pak celé pokolení Izraele zavrhl....
2. Královská 17:41...a synové jejich synů dodnes jednají tak jako předtím jejich otcové. Třetího roku izraelského krále...
2. Královská 18:3... co je v Hospodinových očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. To on odstranil obětní výšiny,...
2. Královská 18:5...judskými králi před ním ani po něm nebyl nikdo jako on. Lnul k Hospodinu a neuchyloval se od něj....
2. Královská 18:27...Budou žrát svoje lejna a pít svou moč tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavil a začal hlasitě...
2. Královská 19:26... vyděšeni, zahanbeni, jak bylina polní bylijako tráva zelená, jako plevel na střechách - uschne dřív,...
2. Královská 19:29... stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo vyroste...
2. Královská 21:3...také oltáře Baalovi a vztyčil Ašeřin kůljako to dělal izraelský král Achab. Klaněl se všem nebeským...
2. Královská 21:13...znít v obou uších. Přeměřím Jeruzalém touž mírou jako Samaří a touž olovnicí jako dům Achabův. Vydrhnu...
2. Královská 21:16... že naplnil Jeruzalém od okraje po okrajjako by nebylo dost na tom, že svedl Judu k hříchu, aby...
2. Královská 21:20...on páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Ve všem se držel cest svého otce:...
2. Královská 23:10... nikdo neprovedl svého syna nebo dceru ohněm jako oběť Molochovi. Od vchodu do Hospodinova chrámu...
2. Královská 23:12...střešní terase poblíž Achazovy komnaty, stejně jako oltáře, které postavil Menaše na obou nádvořích...
2. Královská 23:19...proroka, který přišel ze Samaří. A právě takjako to udělal v Bet-elu, stejně odstranil i všechny...
2. Královská 23:24...beránka. Jošiáš vymýtil věštce a duchaře stejně jako bůžky, hnusné modly a všechny ty ohavnosti, které...
2. Královská 23:25...chrámu. Nikdy předtím ani potom nebyl žádný král jako Jošiáš, který by se obrátil k Hospodinu celým svým...
2. Královská 23:27... jimiž ho popouzel Menaše. Hospodin prohlásil: "Jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyženu i Judu...
2. Královská 23:32... Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Farao Nekó ho uvěznil v Rible v...
2. Královská 23:37...bylo v očích Hospodina, jeho Boha, zlé, přesně jako to dělali jeho otcové. Za jeho dnů přitáhl babylonský...
2. Královská 24:9... Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako jeho otec. V době vytáhli na Jeruzalém služebníci...
2. Královská 24:19... Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, přesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém a na...
2. Královská 25:11... odvlekl velitel gardistů Nebuzaradan stejně jako ty, kteří přeběhli k babylonskému králi, a jako...
1. Letopisů 4:27...synů, takže se jejich rody nerozmnožily tolik jako synové Judovi. Bydleli v Beer-šebě, Moladě,...
1. Letopisů 4:41...i na Meunity, kteří tam žili. Vyhladili je jako proklaté (jak je tomu dodnes) a usadili se tam místo...
1. Letopisů 5:1...syna Josefa; proto není v rodopisu zaznamenán jako prvorozený. Nejmocnější mezi svými bratry byl Juda - a...
1. Letopisů 9:19...rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora...
1. Letopisů 11:6...David tehdy prohlásil: "Kdo zaútočí na Jebusejce jako první, stane se vrchním velitelem." Jako první vyrazil...
1. Letopisů 11:18... Ten se však odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Chraň Bůh," zvolal. "To mám pít krev...
1. Letopisů 11:20...pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl dvojnásob slavný a byl...
1. Letopisů 11:22...činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v lva, tenkrát,...
1. Letopisů 11:23...obra pět loktů vysokého. Egypťan měl v ruce kopí jako tkalcovské vratidlo, ale on k němu přišel s holí,...
1. Letopisů 11:24... syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se...
1. Letopisů 12:2...i levicí. Pocházeli z pokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul: V čele byl Achiezer a Joaš, synové...
1. Letopisů 12:23...další pomocníci, z nich bylo veliké vojsko jako vojsko Boží. Toto je výčet ozbrojených bojovníků,...
1. Letopisů 14:11... kde je David porazil. Potom David řekl: "Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady...
1. Letopisů 15:22...vedoucí Kenaniáš byl pro své znalosti vybrán jako sbormistr. Berechiáš a Elkána byli stráže u Truhly...
1. Letopisů 15:27... David byl oblečen kmentovým pláštěm stejně jako všichni levité nesoucí Truhlu, zpěváci a sbormistr...
1. Letopisů 17:8...jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno jako jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu...
1. Letopisů 17:9...ho nerušil. ho nebudou utlačovat zlosynové jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem...
1. Letopisů 17:13...mi bude synem. Svou laskavost od něj neodvrátímjako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Ustanovím ho ve...
1. Letopisů 17:17...budoucnost! Pohlédl jsi na , Hospodine Božejako kdybych byl někdo vznešený. Co k tomu David ještě může...
1. Letopisů 17:20...tyto velkolepé věci. Hospodine, nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní...
1. Letopisů 17:21... jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh...
1. Letopisů 18:11...a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato, které ukořistil všem ostatním...
1. Letopisů 19:2...řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovijako jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své...
1. Letopisů 20:5... bratra Goliáše Gatského. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo. K další bitvě došlo v Gatu, kde...
1. Letopisů 21:8... odpusť vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný hlupák." Hospodin tehdy promluvil k Davidovu...
1. Letopisů 21:23... Pohleď, přidám býčky k zápalným obětem, smyky jako dříví a pšenici pro moučnou oběť - to vše daruji." "To...
1. Letopisů 23:31...Hospodinem a vzdávat mu díky a chválu stejně jako při všech zápalných obětech Hospodinu o sobotách,...
1. Letopisů 24:5...Itamarovy do osmi. Rozdělili je losem, jednoho jako druhého, protože synové Eleazarovi i synové Itamarovi...
1. Letopisů 24:31...svých otcovských rodů. Také oni losovali, stejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále...
1. Letopisů 25:8...mistři. Služby si rozvrhli losem, mladí stejně jako staří, mistři spolu s žáky. Výsledky losování: první:...
1. Letopisů 26:12...své povinnosti vůči Hospodinovu domu stejně jako jejich bratři. Jak mladí, tak staří losovali podle...
1. Letopisů 26:29...synové z rodu Jisharovců působili mimo chrám jako úředníci a soudci nad Izraelem. Chašabiáš a jeho...
1. Letopisů 27:7...potom velel jeho syn Amizabad.) Čtvrtý měsíc byl jako čtvrtý Asael, bratr Joábův (a po něm jeho syn...
1. Letopisů 27:9... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Šestý měsíc byl jako šestý Ira, syn Ikeše Tekojského. Jeho oddíl čítal 24...
1. Letopisů 27:10... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Sedmý měsíc byl jako sedmý Chelec Pelonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl...
1. Letopisů 27:11... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Osmý měsíc byl jako osmý Sibechaj Chušatský ze zerašských. Jeho oddíl...
1. Letopisů 27:12... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Devátý měsíc byl jako devátý Abiezer Anatotský z benjamínských. Jeho oddíl...
1. Letopisů 27:13... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Desátý měsíc byl jako desátý Mahraj Netofský ze zerašských. Jeho oddíl čítal...
1. Letopisů 27:14...oddíl čítal 24 000 mužů. Jedenáctý měsíc byl jako jedenáctý Benajáš Piratonský ze synů Efraimových. Jeho...
1. Letopisů 27:15...Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Dvanáctý měsíc byl jako dvanáctý Cheldaj Netofský z Otniela. Jeho oddíl čítal...
1. Letopisů 27:23... neboť Hospodin řekl, že rozmnoží Izrael jako hvězdy na nebi. Joáb, syn Ceruji, se sčítáním začal,...
1. Letopisů 28:4..., abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v judském rodu pak můj otcovský dům a ze synů...
1. Letopisů 28:8...tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům jako věčné dědictví. A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej...
1. Letopisů 29:15...ruky! Před tebou jsme jen poutníci a hosté tak jako všichni naši otcové; naše dny na zemi jsou prchavý...
1. Letopisů 29:30...Nátana a ve Slovech vidoucího Gáda, stejně jako celá jeho vláda, jeho hrdinství i vše, co se přihodilo...
2. Letopisů 1:9... Vždyť jsi učinil králem lidu početného jako zemský prach. Dej mi tedy moudrost a poznání, abych...
2. Letopisů 1:15... Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra i zlata jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si...
2. Letopisů 2:1...královský palác. Povolal 70 000 mužů do hor jako nosiče a 80 000 mužů jako lamače kamene. Dozíralo na...
2. Letopisů 2:10...jistě miluje svůj lid, když jim dal králejako jsi ty." Dopis dále pokračoval: "Požehnán buď Hospodin...
2. Letopisů 2:16...sečíst všechny cizince mužského pohlaví, tak jako předtím jeho otec David. Bylo jich napočítáno 153 600....
2. Letopisů 4:5...jeho okraje byly vytvarovány do liliového květu jako okraj poháru. Zcela naplněné mohlo pojmout 3 000...
2. Letopisů 6:16...dbát na svou cestu a žít podle tvého Zákonajako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Hospodine, Bože...
2. Letopisů 6:33...země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno...
2. Letopisů 6:36...je nepříteli a jejich uchvatitelé by je odvedli jako zajatce do země daleké či blízké, kdyby si to však...
2. Letopisů 7:17...tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti přikázal, a...
2. Letopisů 8:9... Syny Izraele ovšem nebral do otroctví, ale jako vojáky, pobočníky, vozataje a jezdce. Král Šalomoun...
2. Letopisů 9:9...balzámů a drahokamů. Takové vonné balzámyjako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby, se ještě...
2. Letopisů 9:27...Egyptem. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří. Koně si...
2. Letopisů 13:8... že je vás tolik? Nebo proto, že s sebou máte jako bohy zlatá telata, která vám Jeroboám vyrobil? Copak...
2. Letopisů 13:9... i levity? Copak jste si sami nepořídili knězejako to dělají pohané v cizích zemích? Kdokoli si s mladým...
2. Letopisů 16:3... Vzkázal mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti stříbro a zlato. Zruš...
2. Letopisů 16:9...mu oddáni celým srdcem. Ty ses teď ale zachoval jako hlupák, a tak budeš od nynějška čelit válkám." Asa se...
2. Letopisů 18:3...to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví! Půjdu do boje s tebou."...
2. Letopisů 18:12... mu říkal: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv...
2. Letopisů 19:11...královských. Levité vám budou sloužit jako úředníci. Buďte stateční a pusťte se do práce....
2. Letopisů 21:6...osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králůjako to dělali v domě Achabově, neboť se oženil s Achabovou...
2. Letopisů 21:13...obyvatele Jeruzaléma jsi svedl ke smilstvu, tak jako to dělal dům Achabův. Dokonce jsi povraždil vlastní...
2. Letopisů 21:17...jmění, které našli v králově paláci, stejně jako jeho syny a ženy. Jediný, kdo mu zůstal, byl nejmladší...
2. Letopisů 21:19...lid k jeho poctě ani nezažehl pohřební oheňjako to udělal jeho otci. Stal se králem ve dvaatřiceti...
2. Letopisů 22:4... Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Po smrti svého otce si totiž k vlastní...
2. Letopisů 26:4... co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Amaciáš. Hledal Boha za dnů Zachariáše,...
2. Letopisů 26:21...Uziáš pak byl do dne své smrti malomocnýjako takový bydlel v odděleném domě, protože byl vyloučen z...
2. Letopisů 27:2... co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš (na rozdíl od něj ale nevstoupil...
2. Letopisů 28:1...však, co je v Hospodinových očích správnéjako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby...
2. Letopisů 28:10...ještě chcete zotročit judské a jeruzalémské děti jako své sluhy a služky? Copak sami nemáte před Hospodinem,...
2. Letopisů 28:23... pomohou i mně." Jenomže oni ho jen sráželi, tak jako celý Izrael. Achaz také vzal náčiní Božího chrámu a...
2. Letopisů 29:2... co je v Hospodinových očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. v prvním měsíci prvního roku...
2. Letopisů 29:32...činil 70 býčků, 100 beranů a 200 jehňat - to vše jako zápalná oběť Hospodinu. Jako oběť také zasvětili 600...
2. Letopisů 29:33...200 jehňat - to vše jako zápalná oběť HospodinuJako oběť také zasvětili 600 býčků a 3 000 ovcí. Kněží ale...
2. Letopisů 30:7...uniklým z moci asyrských králů. Nebuďte jako vaši otcové a bratři, kteří zradili Hospodina, Boha...
2. Letopisů 30:8...příklad, jak sami vidíte. Nebuďte tvrdošíjní jako vaši otcové. Poddejte se Hospodinu a pojďte do jeho...
2. Letopisů 31:3...tábora. Král oddělil část svého majetku jako příspěvek na zápalné oběti jak ranní, tak večerní a...
2. Letopisů 31:15...v jednotlivých kněžských směnách, mladým stejně jako starým. Rozdělovali je všem mužům od tří let výše,...
2. Letopisů 32:17...haněl Hospodina, Boha Izraele. Říkal o něm: "Jako bohové okolních národů nevysvobodili svůj lid z ...
2. Letopisů 32:19...mohli dobýt město. Mluvili o jeruzalémském Bohu jako o bozích okolních národů, vyrobených lidskýma rukama....
2. Letopisů 32:26...Boží hněv. Potom se však z pýchy kál, stejně jako obyvatelé Jeruzaléma, a tak je za Ezechiášových dnů...
2. Letopisů 33:19... a také všechny jeho hříchy a zrady, stejně jako místa, kde předtím, než se ponížil, vystavěl obětní...
2. Letopisů 33:22...on páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Amon obětoval všem sochám, které...
2. Letopisů 33:23...a sloužil jim. Neponížil se však před Hospodinem jako kdysi jeho otec, ale hřešil ještě mnohem víc. Jeho...
2. Letopisů 34:3...ani nalevo. V osmém roce své vlády, ještě jako mladík, začal hledat Boha svého otce Davida.Ve...
2. Letopisů 35:10...podle králova rozkazu zaujali svá místa, stejně jako levité po svých oddílech. Levité pak zabíjeli beránky...
2. Letopisů 35:18...z izraelských králů neslavil takový Hod beránkajako slavil Jošiáš s kněžími, levity, obyvateli Jeruzaléma...
2. Letopisů 36:18...malé předměty, poklady Hospodinova chrámu stejně jako poklady krále a jeho velmožů, to vše bylo odvezeno do...
Ezdráš 1:5...otcovských rodů Judy a Benjamína, stejně jako kněží a levité i všichni, jejichž ducha Hospodin...
Ezdráš 2:1... kteří se vrátili ze zajetí v Babylonu, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem....
Ezdráš 3:1... byli synové Izraele usazeni ve městechJako jeden muž se ale shromáždili k Jeruzalému, neboť Jošua...
Ezdráš 3:10...rouch stáli na svých místech s trubkami stejně jako levité, synové Asafovi, s činely, aby chválili...
Ezdráš 4:2..."Budeme stavět s vámi! Ctíme vašeho Boha stejně jako vy; obětujeme mu od doby, co nás sem přesídlil...
Ezdráš 6:17...obětováno 100 býků, 200 beranů a 400 jehňatJako oběť za hřích celého Izraele bylo obětováno 12 kozlů...
Ezdráš 7:16...získáš kdekoli v babylonské provincii, stejně jako dary, jež na dům svého Boha v Jeruzalémě věnoval jeho...
Ezdráš 8:25... Navážil jsem jim stříbro, zlato i náčiní, které jako příspěvek na dům našeho Boha věnoval král, jeho rádci...
Ezdráš 8:27... 20 zlatých mis za 1 000 dareiků, 2 nádobyjakostní leštěné mosazi vzácné jako zlato. Řekl jsem jim:...
Ezdráš 8:35...za celý Izrael, 96 beranů, 77 jehňat, 12 kozlů jako oběť za hřích. To vše přinesli jako zápalnou oběť...
Ezdráš 9:12...užívat darů této země a zanecháte ji svým synům jako věčné dědictví.' Po tom všem, co nás potkalo za naše...
Nehemiáš 5:5...daň z našich polí a vinic. Nejsme snad stejní jako naši bratři? Nejsou naše děti jako jejich děti?! Vždyť...
Nehemiáš 6:11...zavraždit. V noci přijdou zavraždit!" "Člověk jako by měl utíkat?" řekl jsem na to. "A copak někdo...
Nehemiáš 7:6...krajané, kteří se vrátili ze zajetí, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem....
Nehemiáš 8:1...bydleli ve svých městech. Tehdy se všechen lid jako jeden muž shromáždil na prostranství před Vodní bránou...
Nehemiáš 9:11...pronásledovatele jsi však smetl do hlubinjako kámen v těch mocných vodách zmizeli! Ve dne jsi je...
Nehemiáš 9:23...Oga, krále Bášanu. Rozmnožil jsi jejich syny jako hvězdy na nebi a uvedl jsi je do země, o níž jsi řekl...
Nehemiáš 12:45...příkazů Davida a jeho syna Šalomouna stejně jako zpěváci a strážní. (Již dávno, za dnů Davidových a...
Nehemiáš 13:26...král Šalomoun?! Mezi tolika národy nebylo krále jako on - Boží miláček, jehož Bůh učinil králem celého...
Ester 1:18...a začnou všem královským velmožům odmlouvatJako by nebylo dost nevážnosti a hádek! Nechť král ráčí...
Ester 1:19... jež bude zapsáno mezi práva perská a médská jako nepomíjivé, a sice že Vašti nesmí přijít před krále...
Ester 2:20...Mordechaj přikázal. Poslouchala ho na slovo, tak jako kdysi, dokud byl jejím pěstounem. V době, kdy...
Ester 4:13...tuto odpověď: "Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli...
Ester 4:14...Snad jsi dosáhla království právě pro chvílijako je tato." Ester na to Mordechajovi...
Ester 7:2...královně Ester. Král se nad pohárem vína stejně jako včera Ester otázal: "Tak jaké máš přání, královno...
Ester 7:6...Haman!" Haman zůstal před králem a královnou jako omráčený. Král v návalu hněvu vstal od vína a vyšel...
Job 2:10...mu manželka. "Zlořeč Bohu a zemři!" "Mluvíš jako nějaká hloupá ženská," odpověděl . "Budeme snad od...
Job 3:16...stříbrem! Proč jsem jak potrat nebyl zahrabánjako nemluvně, jež světlo nevídá? Tam ničemové nikoho...
Job 3:24...chlebem je teď jen sténání, můj nářek proudí jako potoky. Stalo se mi to, čeho jsem se bál, potkalo ...
Job 5:7...samo nepučí - to přece člověk plodí trápení, tak jako jiskry vzhůru létají. bych se raději k Bohu obrátil...
Job 5:14...dne tma je zachvátí, v poledne budou tápat jako za noci. Před mečem jejich úst chudé zachrání,...
Job 5:26...bude jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to jsme přišli a tak to je....
Job 6:15...Všemohoucímu opouští. bratři jsou však zrádní jako bystřiny, jak řečiště, jež brzy vymizí. Když taje led...
Job 7:9...vidí teď, rozhlédneš se po mně, a nebudu tu vícJako míjejí mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten...
Job 9:32... že i svému plášti budu odporný. On není člověk jako , abych se mu postavil, abychom společně k soudu šli...
Job 10:10...jak mléko nenalil, nenechal jsi zhoustnout jako sýr? Kůží a masem jsi přioděl, kostmi a šlachami...
Job 10:16...trápením. Kdybych se narovnal, budeš honit jako lev, svou úžasnou sílu na znovu prokážeš. Postavíš...
Job 10:19...vyváděl? Kéž bych byl zhynul, než kdo uvidělJako bych nikdy nebyl, tak bych na tom byl, z klína do...
Job 10:22...odejdu do země příšeří a stínu, do země černé jako tma, kde vládne stín a není řád, kde i sám rozbřesk je...
Job 12:3...a moudrost vymře s vámi! I však mám rozum tak jako vy a nejsem v ničem za vámi, to přece každý . Jsem...
Job 12:6...klid, ti, kdo popouzejí Boha, jsou v bezpečíjako by Boha v ruce drželi. Jen se ptej dobytka, ...
Job 12:11...lidského těla. Což neumí ucho rozlišovat slovajako umí jazyk pokrm ochutnat? Náleží moudrost jenom kmetům...
Job 12:25... Bez světla tápají v temnotě, nechá vrávorat je jako opilce. To vše jsem viděl očima, slyšel ušima a...
Job 13:9...Dopadnete dobře, vás prozkoumá? Oklamete hojako klamete člověka? Budete-li někomu tajně nadržovat,...
Job 13:28...šlápoty! Člověk se rozpadá jak něco shniléhojako když roucho žere mol. Smrtelník z ženy zrozený jen...
Job 14:2...ženy zrozený jen pár dnů - a plných trápeníJako květ vzejde a uvadne, jako stín prchne, nezastaví se....
Job 14:6...svůj pohled, nech ho být, si užije život jako nádeník! Strom, ten aspoň naději: Když bude poražen...
Job 14:11...bezvládně, naposled vydechne - a kam se podějeJako se vypařuje voda z jezer, jako potok vyschne a...
Job 14:18...bys přestupky a moje viny přikryl bysJako se však hora na prach rozdrolí, jako se balvan z místa...
Job 14:19...prach rozdrolí, jako se balvan z místa odvalíjako voda omílá kamení, jako příval půdu odplaví - takto ty...
Job 15:7... usvědčují vlastní rty! Copak ses narodil jako první člověk? Přišel jsi na svět před horami? To jsi...
Job 15:16... Co potom člověk zlý a zkažený, jenž hřešíjako by vodu pil! Něco ti povím, poslouchej, to, co jsem...
Job 15:23...temnotě, neustále nad ním visí meč. Bloudí tu jako potrava pro supy, , že ho očekává den temnoty....
Job 15:24...den temnoty. Úzkost ho svírá, tíseň děsí ho, je jako král, jenž čeká na útok. To proto, že proti Bohu...
Job 15:33... Bude jak réva, jež ztrácí hrozny nezraléjako oliva, jež setřásá svůj květ. Spolek bezbožných je...
Job 16:2...to řekl: " jsem těch věcí slyšel přespřílišjako těšitelé jste ukrutní! Prý: ‚Kdy skončí to mluvení...
Job 16:4...dráždí ke tvým výlevům?' I bych uměl mluvit jako vy, kdybyste na mém místě usedli. Svými řečmi bych vás...
Job 16:14... Dává mi jeden úder za druhým, vrhá se na  jako válečník. Zjizvenou kůži pytlem zakryl jsem, svým...
Job 16:21...dívám se. Kéž by se člověk mohl s Bohem přítjako se lidé přou s přáteli! Roky mně odměřené se chýlí ke...
Job 19:9...na stezky vrhl temnotu. Mou čest ze mne strhl jako plášť a korunu mi z hlavy sňal. Boří ze všech stran...
Job 19:10...všech stran, dokud nezajdu, mou naději vyvrací jako strom z kořenů. Svým hněvem srší proti mně v domnění,...
Job 19:15...služebnice mají za cizince, dívají se na  jako na vetřelce. Když zavolám sluhu, vůbec se neozve,...
Job 20:8...- ‚Kam se poděl?' se jeho známí budou ptátJako sen odletí a bude ten tam, bude zapuzen jak noční...
Job 21:11...rodí, o tele nepřijde. Jejich mladí mají volnost jako beránci,jejich maličcí kolem skotačí. Zpívají při hře...
Job 21:18...Naděluje jim bolesti rozhněvaný Bůh? Bývají jako sláma ve větru, jako plevy, jež vichr odnesl? Řeknete:...
Job 23:10... Zato on zná cesty i zastávky; ukážu se jako zlato, vyzkouší. noha se přidržela jeho...
Job 24:5...jak divocí osli na poušti, vycházejí za pracíjako by kořist hledali; potravu pro děti shánějí na pláních...
Job 24:14... když se zešeří, aby zabíjel ubohé chudákyjako zloděj se nocí odplíží. Cizoložné oko soumrak vyhlíží,...
Job 24:19...pozemky, nikdo nezamíří k jejich vinicímJako sucho a horko pohltí rozpuštěný sníh, tak hrob...
Job 24:24...se vyvýší, a hned jsou pryč, sníženi budoujako všichni sklizeni, jako klasy budou skoseni. Což to tak...
Job 26:9...netrhá. On zahaluje úplněk, mrakem ho přikrývá jako závojem. Vykroužil obzor nad vodní hladinou, tam, kde...
Job 27:7...svědomí! Kéž by protivníci byli odhaleni jako zlosyni a ti, kdo napadají, jako zločinci! Copak ...
Job 27:19...dům, je ale chatrný jak chýše hlídačů. Ulehne jako boháč, a je to naposled; když oči otevře, nic mu...
Job 27:20...oči otevře, nic mu nezbude. Hrůzy ho postihnou jako povodeň, uprostřed noci ho vichr odnese. Východní vítr...
Job 29:2...Job pokračoval ve své promluvě: "Kéž by mi bylo jako za dávných časů, za dnů, kdy Bůh bděl nade mnou, kdy...
Job 29:4...nad mou hlavou a v jeho světle jsem chodil tmouJako tenkrát v mém nejlepším věku, kdy Bůh byl mému stanu...
Job 29:22...co dodat po mém slově, řeč je svlažovala jako krůpěje. Čekávali na jak na déšť, na jarní vláhu...
Job 29:25...jsem v jejich čele a udával jim směr, žil jsem jako král ve své družině, jako ten, kdo těší truchlivé. ...
Job 30:7...musejí, v děrách do země a v jeskyních. Hýkají jako osli ve křoví, spolu se choulí pod kopřivy - hlupáci,...
Job 30:15... Všechny ty hrůzy se na vrhly, mou důstojnost jako by vichr uchvátil, jak oblak rozplynulo se bezpečí....
Job 31:33...jsem pocestnému otvíral dokořán. Copak jsem jako Adam skrýval své přestupky? Chtěl jsem svou vinu v...
Job 31:36...budu nosit na vlastních ramenou, ozdobím se jím jako korunou! Všechny své kroky před ním rád vypovím,...
Job 31:37...kroky před ním rád vypovím, předstoupím před něj jako princ! Jestli půda křičí proti mně a její brázdy...
Job 32:14...řeči mi nebyly určeny, bych však neodpovídal jako vy. Zaraženi jsou, bez odpovědi, nemají, co by k tomu...
Job 33:25... nalezl jsem za něj výkupné!' Jeho tělo se pak jako dítě uzdraví, do dnů svého mládí se náhle navrátí....
Job 34:3...mi. Vždyť ucho umí rozlišovat slovajako umí jazyk pokrm ochutnat. Rozhodněme sami, co je...
Job 34:7...Je snad Jobovi někdo podobný? Rouhá sejako by vodu pil! Dává se do spolku se zločinci, řadí se...
Job 34:36... je Job zkoušen ještě víc, vždyť tu odpovídá jako hanebník! Vždyť jenom vrší jeden hřích na druhý, šíří...
Job 35:8...od tebe mohl vzít? Tvá ničemnost škodí člověku jako ty, tvou spravedlnost pocítí jen smrtelník! Lidé úpějí...
Job 37:1...bezpráví! Při tom pomyšlení se srdce děsíjako by mi chtělo z hrudi vyskočit. Jen si poslechněte jeho...
Job 38:3...zatemňuje záměry řečmi, v nichž není poznáníJako muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty ...
Job 38:9... když jsem je přioblékl oblakem, zahalil mračnem jako do plenek, když jsem mu vytyčil meze své, závory...
Job 38:38...nebeské džbány může vylévat, když se prach speče jako slitina, když hlína pevně drží ve hroudách? Umíš...
Job 39:13... cos vymlátil? Pštrosice křídly radostně mávájako by měla perutě s peřím čápa. Jenže svá vejce na zemi...
Job 39:16...je divá zvěř může rozdupat. Krutá je k mláďatůmjako by její nebyla; že zmaří své úsilí, o to se nestará....
Job 39:20...Umíš mu hřívou šíji ozdobit? Necháš ho skákat jako luční kobylky? Jeho hrdé ržání bázeň nahání! Rozjařen...
Job 40:7...Hospodin promluvil k Jobovi z vichru: "Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty ...
Job 40:9...Chceš odsoudit, abys byl bez viny? Máš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem jemu podobným?...
Job 40:15...pravice! Jen se na behemota podívej, stejně jako tebe jsem stvořil jej; živí se trávou jako dobytče....
Job 40:17...bedrech, jak mocné svaly na břiše! Ocasem houpe jako cedrem, šlachy na stehnech pevně spletené. Kosti ...
Job 40:18... šlachy na stehnech pevně spletené. Kosti  jako bronzové válce, končetiny jako tyče železné. On stojí...
Job 41:7...kolem šíří děs! Řady šupin si nese na hřbetějako pečetí jsou pevně spojené. Jedna přiléhá ke druhé, ani...
Job 41:10...pohromadě, nic nerozdělí je. Když si odfrknejako když třeskne blesk, úsvit se rozzáří pod jeho pohledem...
Job 41:12...jisker létá kolem něj. Dým se mu valí od nozderjako když rákos hoří pod kotlem. Svým dechem rozžhaví uhlí...
Job 41:20...ho nezaženou na útěk, kamenů z praku si všímá jako plev. Za stébla slámy považuje kyje, mávání šavlí...
Job 41:23...jak brány blátem vláčené. Hlubina kvůli němu jako v kotli vře, moře pění jak voňavkářův kelímek. Ve vodě...
Job 41:24...kelímek. Ve vodě za ním brázda třpytí sejako by šediny narostly hlubině. Nikdo na zemi mu není...
Job 42:7...přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. Proto si teď vezměte sedm býků a...
Job 42:8...nepotrestám. Nemluvili jste totiž o mně pravdivě jako můj služebník Job." Elifaz Temanský, Bildad Šuchský a...
Job 42:15...Keren-hapuch. V celé zemi nebyly tak krásné ženy jako dcery Jobovy. A otec jim dal dědictví mezi jejich...
Žalmy 1:3...- o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj...
Žalmy 5:13...žehnáš spravedlivému, svou přízní jej obklopuješ jako pancířem. Pro předního zpěváka, na strunné nástroje....
Žalmy 7:3..., všech pronásledovatelů zbav! Jinak  jako lev rozervou na kusy, rozsápají , nebude mi pomoci!...
Žalmy 9:5...zahynou, neboť ses ujal mého soudu a mých právjako spravedlivý soudce na trůn usedáš! Obořil ses na...
Žalmy 10:9...zákeřně vraždili. Bezbranné lidi očima sledujíjako lvi v houští v záloze číhají, číhají na chudáky, aby...
Žalmy 13:4...mi, Hospodine, Bože můj! Rozjasni oči,  jako mrtvý neusnu! můj sok neřekne: " jsem ho...
Žalmy 14:4...jediný! Copak nic nevědí všichni ti zločinciJako by jedli chléb, můj lid hltají - proč by k Hospodinu...
Žalmy 17:12... očima pátrají, jak by srazili. Jsou jako lev, jenž po kořisti lační, jak dravý lev, jenž číhá...
Žalmy 18:43...nezachránil, volali k Hospodinu - žádná odpověďJako prach ve větru rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici...
Žalmy 22:16... rozpustilo se v nitru mém. Patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do prachu smrti...
Žalmy 29:6...láme cedry, libanonské cedry Hospodin porážíJako telátko nechá skákat Libanon, Sirion skáče jak mládě...
Žalmy 29:10... Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude jako král trůnit navěky. Hospodin dává svému lidu sílu,...
Žalmy 31:13... prchají přede mnou! Padl jsem v zapomnění tak jako mrtvý, rozbitému hrnci se podobám. Od tolika lidí...
Žalmy 32:9... zrak k tobě obrátím: "Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být zkroceni uzdou a ohlávkou,...
Žalmy 33:22...doufáme. Kéž je s námi tvá láska, Hospodinejako je v tobě naše naděje! Žalm Davidův, když před...
Žalmy 35:12... Za dobrotu mi zlobou odplácejí, jsem opuštěný jako sirotek! přece, když oni churavěli, pytlovinou jsem...
Žalmy 35:14...jsem ve smutku jak nad přítelem či bratremjako bych oplakával matku obtížen zármutkem. Když jsem však...
Žalmy 37:2...zlosynům, nezáviď těm, kdo křivdu působí - vždyť jako tráva uschnou znenadání, jak jarní zeleň uvadnou!...
Žalmy 37:20...budou zahubeni, Hospodinovi nepřátelé vymizíjako když trávu z pastviny pohlcuje dým. Ničema dluží a...
Žalmy 38:15...neslyším, jak němý nechci ústa otevřít. Jsem jako člověk, který neslyší, z jehož úst nezaznějí žádné...
Žalmy 39:3...svoje ústa podržím, dokud je se mnou ničemník." Jako němý jsem zůstal tiše, nadobro jsem se odmlčel, svou...
Žalmy 39:6...Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára, stojí jakkoli! Séla Jak...
Žalmy 39:12...ruky umírám! Když trestáš člověka za jeho vinujako mol ničíš vše, co měl rád - člověk je pouhá marnost,...
Žalmy 39:13...mlčet, poutník a host jsem přece u tebe tak jako všichni moji otcové! Odvrať svůj pohled, se zotavím...
Žalmy 40:8...ani zápaly! Tehdy jsem řekl: "Hle, přicházímjako je o mně v Knize napsáno. Mou radostí je konat vůli...
Žalmy 42:2...předního zpěváka. Poučný žalm synů KorachovýchJako laň prahne po proudící vodě, duše prahne, Bože, po...
Žalmy 48:7... náhle utekli. Zděšením byli tenkrát přemoženijako rodička se chvěli bolestí tak jako lodě na širém moři...
Žalmy 48:8...přemoženi, jako rodička se chvěli bolestí tak jako lodě na širém moři zmítané větrem východním. O čem...
Žalmy 48:11... Bože, o tvé lásce uprostřed tvojí svatyněJako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála do všech končin země...
Žalmy 49:3... obyvatelé světa, poslyšte, obyčejní lidé tak jako důležití, jste chudí nebo bohatí. Z mých úst teď...
Žalmy 49:13... Při vší své nádheře tu lidé nezůstanou, tak jako zvířata musí zahynout! Takto dopadnou, kdo jsou si...
Žalmy 49:21... Při vší své nádheře když lidé neprohlédnou, tak jako zvířata musí zahynout. Žalm Asafův. Hospodin, Bůh...
Žalmy 52:10... posílit chtěl se skrze záhubu!" ale budu jako oliva - v Božím domě budu rozkvétat. Na Boží lásku...
Žalmy 53:5...není ani jediný! Copak nic nevědí tito zločinciJako by jedli chléb, můj lid hltají - pročpak by k Bohu...
Žalmy 58:5...odcizili, od narození bloudí, kdo mluví ležJako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši...
Žalmy 58:8...lvů, Bože, vylámej! se rozplynou, zmizí jako vody, šípy, jež vystřelili, ztratí se! jsou jak...
Žalmy 59:7...podlými zločinci! séla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Pohleď, co ústy prskají!...
Žalmy 59:8... Pohleď, co ústy prskají! Svými rty bodají jako dýkami - myslí si: "Kdo to uslyší?" Tobě jsou,...
Žalmy 59:15...vládcem Jákoba! séla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Sem a tam toulají se,...
Žalmy 62:10...nic jsou přece smrtelníci, lidští tvorové jsou jako přeludy: Budou-li spolu na váhu položeni, lehčí se...
Žalmy 66:15... berany pro tebe v dým proměním, býky i kozly ti jako oběť připravím! séla Pojďte a slyšte, ctitelé Boží,...
Žalmy 68:3...ním utečou! Jak oblak dýmu, tak je rozeženešjako vosk taje před ohněm, ničemové zhynou před Bohem!...
Žalmy 68:15...ze zlata! Všemohoucí tenkrát krále rozehnaljako by temná hora Calmon sněhem zbělala! Ó hory veliké,...
Žalmy 68:19...do výšin, zajal jsi zajatce, vzal sis lidi jako dar, dokonce i ty, kteří se bouří, že by měl Hospodin...
Žalmy 68:29... Bože, mezi námi, prokaž svou moc, Bože, tak jako dřív, ze svého chrámu nad Jeruzalémem - ti tam...
Žalmy 69:9...tobě mi hanba halí tvář. Pro vlastní bratry jsem jako cizí, pro děti své matky jsem cizincem. Horlivost...
Žalmy 69:15... před těmi, kdo nenávidí, dej mi uniknout jako před vodní hlubinou! nepřemůže vodní záplava, ...
Žalmy 72:6...trvají. je jak déšť, co na louku se snáší, a jako liják, jenž zemi napájí. v jeho dnech vzkvétá...
Žalmy 73:20...okamžiku budou zahubeni, hrůzy dočista zničí jeJako sen po probuzení, Pane,zaženeš jejich přelud, ...
Žalmy 74:2... jenž kdysi získal jsi, na kmen, jenž vykoupils jako své dědictví, na horu Sion, kde bydlel jsi! Zaveď své...
Žalmy 74:5...řev, na znamení tam nechali své korouhveJako dřevorubci se chovali, sekerami kolem sebe jak v lese...
Žalmy 77:14... Bože, je cestou svatosti, kdo z bohů je veliký jako ty? Ty jsi ten Bůh, jenž koná zázraky, svou sílu...
Žalmy 78:8... co učinil, a dodržují jeho příkazy! nejsou jako jejich otcové, pokolení vzpurné a svéhlavé, pokolení...
Žalmy 78:13... Rozdělil moře, převedl je, vody postavil jako hromady. Oblakem svým je vodil ve dne, ohnivým světlem...
Žalmy 78:27... Masem jak prachem zasypal je, množstvím ptákůjako je písku u moře. Doprostřed tábora je nechal padat, na...
Žalmy 78:52...ve stanech Chamových. Svůj lid pak vyvedl tak jako ovce, jako stádo je v poušti provázel. Vodil je...
Žalmy 78:57...Nejvyššího nedbali. Zrádně se odvrátili jako otcové jejich, tak jako křivý luk minuli cíl....
Žalmy 78:65...vdovy plakat nemohly. Tehdy Pán procitl tak jako ze snu, jako bojovník, jenž byl vínem rozjařen. Tehdy...
Žalmy 78:69...vyvolil - horu Sion, kterou si oblíbil. Svatyni jako nebesa si tam postavil a jako země, již upevnil navěky...
Žalmy 80:2... Pastýři Izraele, naslouchej, jenž vodíš Josefa jako ovce své, jenž trůníš na cherubech, zaskvěj se! Před...
Žalmy 82:7...Vy jste bohové, všichni jste Nejvyššího synovéJakožto lidé ale zemřete, tak jako každý vůdce padnete!"...
Žalmy 83:11...byli tenkrát u En-doru, na zemi leželi jako hnůj! Jejich velmoži jsou jak Oreb a Zeeb, všechna...
Žalmy 83:14...nad Božími příbytky!" Bože můj, dej, jsou jako chmýří, jsou jak stéblo větrem zmítané. Jako když...
Žalmy 83:15...jako chmýří, jsou jak stéblo větrem zmítanéJako když oheň vypaluje lesy, jako když plamen hory sežehne...
Žalmy 86:8...soužení, neboť mi odpovíš. Žádný bůh není, Panejako ty, tvým skutkům není podobných! Všechny národy,...
Žalmy 87:4... město Boží! séla "Egypt a Babylon budu uvádět jako ty, kdo poznali; právě tak Filištíny, Týrské i...
Žalmy 88:5... patřím k těm, kdo do jámy klesají, jsem jako bojovník síly zbavený! Zanechali mezi mrtvými, jsem...
Žalmy 88:6...síly zbavený! Zanechali mezi mrtvými, jsem jako mrtvoly v hrobě ležící, na něž si nevzpomeneš nikdy...
Žalmy 88:18... zdrcen jsem tvými hrůzami! Pořád obkličují jako voda, zaplavují ze všech stran. Přátele i známé jsi...
Žalmy 89:7...Hospodinu někdo v oblacích? Kdo z Božích synů je jako Hospodin? Velikou bázeň Bůh v radě svatých vzbuzuje,...
Žalmy 89:9...kolem něj. Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty - mocný Hospodin? Za všech okolností věrný jsi! Ty...
Žalmy 90:4... zpět!" Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina! Spláchneš je - jsou pouhý...
Žalmy 90:15...Naše radost trvá jak dřívější souženíjako ta léta, kdy jsme žili v neštěstí. Tvým služebníkům ...
Žalmy 92:8...člověk o tom neví nic, omezenec vůbec netuší, že jako tráva rostou ničemní a všichni zločinci že vzkvétají,...
Žalmy 92:11...budou všichni zločinci! Můj roh však pozvedneš jako roh buvolí, čerstvým olejem pokropíš. Uvidím pád...
Žalmy 95:8...Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jako v den pokušení tehdy na poušti, když...
Žalmy 102:4...! Moje dny v dýmu ztrácí se, kosti planou jako pec. zbité srdce jak tráva uvadlo, ani si...
Žalmy 102:7...kost vyhublý! Pelikánu v poušti se podobám, jsem jako sýček v pustinách. Nemohu spát a jsem sám jak vrabec...
Žalmy 102:10... za blázna mají , jsem pro nadávka! Vždyť jako chleba popel polykám, do svého nápoje slzy přidávám!...
Žalmy 102:12... abys odmrštil! Mých dnů jak stínu ubývá, tak jako tráva uvadám. Ty však, Hospodine, navěky zůstáváš, po...
Žalmy 102:27...nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí. Odložíš je jak starý plášť a budou pryč....
Žalmy 103:5...štědře naplňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi! Hospodin spravedlnost zjednává, všem utlačeným...
Žalmy 103:11...náš hřích, neodplácí nám podle našich vinJako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku k těm,...
Žalmy 103:12...nad zemí, tak velkou lásku k těm, kdo ho ctíJako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše...
Žalmy 103:13...vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupkyJako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý Hospodin k těm...
Žalmy 103:15... to, že jsme prach, si nosí v paměti. Vždyť jako tráva trvá smrtelník, jak polní kvítí kvete si....
Žalmy 104:2...Světlem jsi jak pláštěm zahalen, nebe jsi jako plachtu rozestřel! Svoje paláce jsi nad vodou postavil...
Žalmy 105:17... poslal před nimi jistého Josefa, jehož prodali jako otroka. Nohy měl sevřené v okovech, hrdlo uvězněné v...
Žalmy 106:6...se spolu s těmi, kdo ti náleží! Zhřešili jsme jako naši otcové, zkazili jsme se a jednali jsme zle....
Žalmy 106:9...moři pohrozil, a vyschlo, provedl je hlubinami jako po poušti! Zachránil je před jejich soky, vykoupil je...
a další...

Slova obsahující jako: dvojakou (2) jako (2539) jakoby (24) jakostní (1) jakou (40) jakoukoli (8) jakousi (2) jakož (12) jakože (75) jakožto (19) kdejakou (1) nějakou (23)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |