Jakkoli

Hledám varianty 'jakkoli' [ jakkoli ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 2:19...je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenujeJakkoli pak Adam nazval kterého živočicha, tak se jmenoval....
Deuteronomium 19:15...nikomu nepostačí jediný svědek, se dotyčný jakkoli provinil či spáchal jakýkoli hřích, jenž se ...
2. Letopisů 23:19...postavil stráže, aby nemohl vstoupit nikdo jakkoli nečistý. Vzal setníky, hodnostáře i vůdce lidu a...
2. Letopisů 25:8...z Efraima. Pokud vytáhneš, můžeš si v boji vést jakkoli statečně, Bůh ale před nepřítelem srazí. Bůh...
Ezdráš 7:18...Jeruzalémě. Se zbytkem stříbra a zlata naložtejakkoli se svými bratry uznáte za vhodné podle vůle vašeho...
Job 19:16...vetřelce. Když zavolám sluhu, vůbec se neozvejakkoli úpěnlivě prosím jej. Můj dech je odporný i ...
Žalmy 39:6...u tebe jako nic, člověk je pouhá pára, stojí jakkoli! Séla Jak pouhý stín člověk životem kráčí, marně se...
Kazatel 8:17...dílo! Člověk nepochopí, co se děje pod sluncemJakkoli se za tím pochopením pachtí, nikdy je ale nemůže...
Kazatel 11:8...sladké je světlo; vidět slunce je tak příjemné!  Jakkoli dlouho člověk žije, ze všech těch let se raduje...
Izaiáš 22:3...byli zajati. Všichni tví utečenci byli spoutánijakkoli daleko utekli. A proto říkám: "Nechte , abych se...
Jeremiáš 46:23...na dříví. Vykácejí jeho les, praví Hospodinjakkoli hustý předtím byl. Bude jich víc než kobylek, bude...
Jeremiáš 51:58..." Tak praví Hospodin zástupů: "Hradba Babylonujakkoli široká, bude do základů zbořena! Jeho brány,...
Ezechiel 24:6...která nechce pustit! Vyhazuj z něho kus po kusejakkoli se ti namane. To město je naskrz krvavé! Nechávalo...
Daniel 2:10...královské Výsosti sdělit, co žádá. Žádný králjakkoli veliký a mocný, nikdy nic takového od žádného...
Marek 3:28...hříchy budou lidským synům odpuštěny, i rouháníjakkoli by se rouhali. Kdo by se ale rouhal proti Duchu...
Filipským 3:11...se s ním ztotožnit i v jeho smrti, abych,  jakkoli, dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne že bych toho...
1. Tesalonickým 3:10...vás mohli znovu navštívit a posílit vaši vírujakkoli bude potřeba. Kéž sám Bůh, náš Otec, i náš Pán...
Židům 11:9...cestu. Vírou se přistěhoval do zaslíbené zemějakkoli byla cizí, a bydlel v ve stanech stejně jako...
Juda 1:3...vám a pokoj i láska v hojnosti. Milovaníjakkoli jsem toužil napsat vám o našem společném spasení,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |