Jaký

Hledám varianty 'jaký' [ jakým (14) jaký (31) jakou (40) jakému (1) jakém (2) jakého (3) jaké (72) jaká (32) jací (1) ]. Nalezeno 175 veršù.
Genesis 30:26...jsem ti sloužil, a nech odejít. Víš přecejakou službu jsem ti odvedl." Lában mu odpověděl: "Laskavě...
Genesis 30:28...kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak...
Genesis 38:29...zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak dostal jméno Peres,...
Genesis 46:33...mají.' si vás potom farao zavolá a zeptá sejaké máte zaměstnání, odpovíte: ‚Tvoji služebníci byli...
Genesis 47:3...pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji...
Genesis 49:28...jim žehnal. Každému z nich udělil požehnáníjaké mu patřilo. Potom jim přikázal: " budu připojen ke...
Exodus 1:16...Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozorjakého jsou pohlaví: když to bude syn, zabijte ho, když to...
Exodus 3:9...Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útiskjakým je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu k...
Exodus 3:13...otců.' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který...
Exodus 4:28...všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho poslaljaká všechna znamení mu přikázal konat. A tak šel Mojžíš do...
Exodus 9:18...Zítra touto dobou způsobím hrozné krupobitíjaké v Egyptě nebylo ode dne jeho založení doteď. Rychle...
Exodus 21:22...ublížení nedojde, musí pachatel zaplatit pokutujakou mu uloží manžel ženy; zaplatí podle rozhodnutí...
Exodus 32:22...Áron odpověděl: "Nehněvej se, pane můj. Sám víšjaké tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám...
Exodus 34:10...smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divyjaké se neděly v žádném národě na celé zemi. Všechen lid,...
Leviticus 10:1...a obětovali před Hospodinem nepatřičný oheňjaký jim nepřikázal. Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a...
Leviticus 24:20...zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zubJaké zmrzačení způsobil, takové mu bude způsobeno. Kdo...
Leviticus 27:12...Ten určí jeho cenu, bude lepší nebo horšíJakou cenu kněz určí, taková bude. Bude-li majitel chtít...
Numeri 4:32...příslušnou službou. Každému jmenovitě určítejaké břemeno nosit. To bude služba merarijských rodů při...
Numeri 13:18...do Negevu, potom vystupte do hor a podívejte sejaká je ta země a jaký lid v bydlí. Je silný, nebo...
Numeri 13:19... Je silný, nebo slabý? Je jich málo, nebo hodněJaká je země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou...
Numeri 13:20...města, v nichž sídlí? Otevřená, nebo opevněnáJaká je to země? Úrodná, nebo chudá? Jsou v stromy, nebo...
Numeri 22:8...jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělímjakou odpověď mi Hospodin dal." A tak moábští hodnostáři...
Jozue 5:14...jsem tu."Jozue padl tváří k zemi a poklonil se. "Jaké příkazy můj pán pro svého služebníka?" zeptal se....
Jozue 14:11...ale silný jako tehdy, když vyslal MojžíšJakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám i teď, k boji i k...
Jozue 18:9...vyrazili, prošli tu zem a zapsali na svitekjaká města připadají na sedm podílů. Potom se vrátili k...
Jozue 22:17...hřích u Peoru? Dodnes jsme se od něj neočistiliJaká rána tehdy dolehla na Hospodinovu obec! A vy se dnes...
Soudců 5:22...se proud potoka Kíšonu. Šíje silných pošlapejJaký dusot kopyt koní, prudký, prudký hřebců trysk!...
Soudců 13:17...) Tehdy se Manoach Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom poctili, dojde na tvá...
Soudců 20:34... Strhl se prudký boj. Benjamínci vůbec nevědělijaká pohroma se blíží. Hospodin tehdy Benjamína před...
Soudců 20:41...voj Izraelců obrátil. Když Benjamínci vidělijaká pohroma se blíží, zhrozili se. Dali se před Izraelci...
1. Samuel 6:4... proč se jeho ruka od vás neodvracela." "A jaké odškodnění s máme poslat zpět?" otázali se. "Pět...
1. Samuel 8:9...teď poslechni. Důrazně je ale varuj a vylož jimjakým způsobem nad nimi bude král vládnout." Samuel tedy...
1. Samuel 8:11...se na něm dožadoval krále. "Toto je způsobjakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme vám syny,...
1. Samuel 14:38... všichni vůdcové vojska! Zkoumejte a zjistětejaký hřích byl dnes spáchán. Jakože je živ Hospodin,...
1. Samuel 18:18...) David na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem jaký mám původ - co je můj otcovský rod v Izraeli, abych se...
1. Samuel 23:9...Davida i jeho muže. David se ale dozvěděljakou pohromu na něj Saul chystá, a řekl knězi Abiatarovi:...
1. Samuel 25:10... Když se odmlčeli, Nábal se na rozkřikl: "Jaký David? Jaký syn Jišajův? Všude je teď plno sluhů,...
1. Samuel 26:18...pronásleduje svého služebníka? Co jsem provedlJaký zločin jsem spáchal? Vyslechni teď prosím, můj králi a...
2. Samuel 17:10...lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní. Proto...
2. Samuel 18:5...- vždyť je to můj chlapec!" Celé vojsko slyšelojaké příkazy dal král všem velitelům ohledně Abšaloma. A...
2. Samuel 18:12...nevztáhl! Slyšeli jsme přece na vlastní ušijaké rozkazy dal král tobě, Abišajovi a Itajovi: ‚Dávejte...
2. Samuel 19:29...ale svému služebníku dovolil jíst u tvého stoluJaké další právo bych ještě měl chtít? Čeho bych se ještě u...
1. Královská 10:5...služebníků a jejich roucha, jeho číšníky i tojaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto...
1. Královská 11:41...Šalomounovy skutky - co všechno vykonaljakou měl moudrost - o tom se, jak známo, píše v Knize...
1. Královská 15:23...skutky - jak byl udatný, co všechno vykonaljaká města vystavěl - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 22:39... Ostatní Achabovy skutky - co všechno vykonaljaký postavil palác vykládaný slonovinou a jaká všechna...
2. Královská 8:12...ptal se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl, "jakého zla se dopustíš na synech Izraele. Jejich opevněná...
2. Královská 20:8...byl uzdraven. Ezechiáš se Izaiáše ptal: "Jaké dostanu znamení, že Hospodin uzdraví a že třetího...
2. Královská 21:11...král Menaše napáchal ještě horší ohavnosti, než jaké před ním páchali Emorejci, a svými hnusnými modlami...
2. Královská 21:17...Ostatní Menašemovy skutky - co všechno vykonaljaký hřích spáchal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Letopisů 16:12...síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujtejaké divy provedl, jaké zázraky, a co rozhodl. Vy, símě...
1. Letopisů 29:25... Obdařil ho takovou královskou vznešenostíjakou před ním neměl žádný izraelský král. David, syn...
2. Letopisů 9:4...roucha, jeho číšníky a jejich roucha i tojaké oběti král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto...
2. Letopisů 12:8... Stanou se ale jeho služebníky, aby poznalijaké je to sloužit mně a jaké sloužit královstvím světa."...
2. Letopisů 20:17...na vás. Stůjte na svých místech a uvidítejakou záchranu vám Hospodin přichystal. Nebojte se ani se...
2. Letopisů 28:9...Judu, a tak vám je vydal do rukou. Zuřivost, s jakou jste je povraždili, ale volá do nebe! A k tomu si...
2. Letopisů 30:22...uznání všem levitům za velikou svědomitost, s jakou sloužili Hospodinu. Po sedm dní jedli své určené...
2. Letopisů 36:8...chrámu. Ostatní Joakimovy skutky i tojaké ohavnosti páchal a čím se provinil, to vše je sepsáno...
Nehemiáš 2:18...jak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou rukujaká slova ke mně pronesl král. "Pojďme stavět!" řekli na...
Nehemiáš 9:10...věděl, jak je krutě trápili. Získal sis jménojaké dodnes máš. Moře jsi před nimi rozdělil, prostředkem...
Nehemiáš 13:7...vrátil se do Jeruzaléma. Tehdy jsem se dozvěděljakou špatnost Eliašib provedl, když Tobiášovi poskytl...
Ester 5:6... Nad pohárem vína se král Ester otázal: "Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se...
Ester 5:11...přátele, také svou ženu Zereš, a vykládal jimjaký je proslulý boháč a kolik synů a čím vším ho král...
Ester 7:2...vína stejně jako včera Ester otázal: "Tak jaké máš přání, královno Ester? Bude ti splněno. Žádej půl...
Ester 9:12...Co asi udělali v ostatních provinciích říše? Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej cokoli dalšího a...
Job 26:3...pomoci! Jak jsi bezmocného přímo zachránilJakou radu jsi bláhovému udělil! Jak hluboké pochopení jsi...
Job 26:4...jsi tu projevil! Komu chceš tyhle řeči vykládatJaký duch to z tebe promlouvá? Mrtví se před Bohem chvějí v...
Job 31:2...očima, že se nebudu dívat po dívkách. Vždyť jaký úděl Bůh z nebe udílí, jaké dává Všemohoucí shůry...
Job 40:16...živí se trávou jako dobytče. Jen se podívejjakou sílu v bedrech, jak mocné svaly na břiše! Ocasem...
Žalmy 78:40...se nevrátí. Kolikrát jen ho v poušti dráždilijakou ho v pustině trápili bolestí! Znovu a znovu Boha...
Žalmy 89:48...plát? Jak krátký je můj život - vzpomeň si! K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může žít, smrt nikdy...
Žalmy 105:5...síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujtejaké divy provedl, jaké zázraky a co rozhodl. Vy, símě...
Kazatel 6:8...lidská ústa, duše však přesto zůstává hladováJakou výhodu moudrý před hlupákem? K čemu je chudákovi,...
Izaiáš 7:17...na tvůj otcovský dům pak Hospodin přivede časyjaké nebyly ode dne, kdy se Efraim odtrhl od Judy - přivede...
Izaiáš 14:4... si zazpíváš tento posměšek o babylonském králiJaký konec potkal tyrana! Jeho hrůzovláda skončila!...
Izaiáš 33:13... dalecí, co jsem vykonal, poznejte, blízcíjakou sílu mám! Hříšníci na Sionu děsí se, zděšení jímá...
Izaiáš 33:19... neuvidíš ten drzý lid, lid podivné řečijaká se neslyší, koktavý jazyk, jejž nelze pochopit. Pohleď...
Izaiáš 38:22...ji na vřed, a bude uzdraven." Ezechiáš se ptal: "Jaké dostanu znamení, že znovu vejdu do Hospodinova domu?")...
Jeremiáš 9:18...víček nám kanou. Ze Sionu je slyšet bědováníJaká zkáza nás to potkala, jak hrozná ostuda! Musíme...
Jeremiáš 11:19...jako beránek vedený na porážku, netušil jsemjaké úklady na chystají: "Porazme strom i s ovocem, ze...
Jeremiáš 15:15...Ve své trpělivosti mi ještě dovol žít - považjaké kvůli tobě snáším urážky! Jakmile tvá slova přišla,...
Jeremiáš 23:33...někdo z lidu nebo z proroků či z kněží zeptá: ‚Jaký je ortel od Hospodina?' - odpovíš: ‚Jaký ortel?...
Jeremiáš 23:40... Uvalím na vás věčnou pohanu a věčnou potupujaká se nedá zapomenout!" Hospodin mi dal vidění: Hle -...
Jeremiáš 24:2...Babylonu.) V jednom koši byly velmi krásné fíkyjaké uzrávají mezi prvními. V druhém koši byly velmi špatné...
Jeremiáš 31:32...uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvujakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za...
Jeremiáš 42:2...Bohu, za celý tento pozůstatek lidu. Sám vidíšjaká hrstka nás z našeho množství zbyla. Kéž nám Hospodin,...
Jeremiáš 48:29...nezměrné, o tom, jak se chová pyšně a zpupnějaké srdce naduté. Znám, praví Hospodin, jeho vztek;...
Pláč 1:11...naživu. Pohleď, Hospodine, jen se podívej, v jaké jsem hrozné potupě! Není to pro vás vůbec nic, všichni...
Ezechiel 3:23...stála tam Hospodinova sláva! Právě taková slávajakou jsem viděl u průplavu Kebar. Padl jsem na tvář....
Ezechiel 8:9...se průchod. "Vejdi," řekl mi, "a podívej sejaké strašné ohavnosti tu páchají." Vešel jsem tedy a...
Ezechiel 15:4...spálení. Shoří oba jeho konce a i střed ohoří. K jakému užitku se použít? Hle - ani když bylo celé,...
Ezechiel 16:44...Každý, kdo mluví v příslovích, o tobě prohlásí: ‚Jaká matka, taková dcera!' Jsi dcerou své matky, která...
Ezechiel 20:4...Obviň je, synu člověčí, jen je obviň. Pověz jimjaké ohavnosti páchali jejich otcové. Řekni jim: Tak praví...
Ezechiel 20:29...jim vůněmi a vylévali úlitby. Ptal jsem se: K jaké výšině to šplháte? ( dodneška se říká Báma,...
Ezechiel 33:30...a jedni druhým říkají: ‚Pojďte, poslechneme sijaké slovo přišlo od Hospodina.' Přichází jich k tobě celé...
Ezechiel 42:6...byly ve třech poschodích a neměly sloupyjaké stály na nádvoří; proto se budova od země stupňovitě...
Daniel 5:11...otce prokázal jasnozřivost, důvtip a moudrostjakou mívají bohové. Král Nabukadnezar, tvůj otec, jej...
Daniel 7:11...knihy. Díval jsem se dál, neboť jsem slyšeljaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak...
Daniel 12:1...tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastanejaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom...
Joel 2:2...po horách, blíží se veliká a mocná armádajaká odpradávna nikdy nebyla a navěky nebude žádná...
Abdiáš 1:5...na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrkyJaké však bude tvé neštěstí! Jak jen Ezaua vyplení! Jak...
Jonáš 1:8...to neštěstí! Co jsi zač? Odkud cestuješ? Z jaké jsi země? Z jakého národa?" Odpověděl jim: "Jsem...
Zachariáš 9:17... Jak drahokamy v čelence pak zazáří v jeho zemiJaká krása! Jaká nádhera! Mládenci jako klasy plní sil,...
Matouš 5:46...a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivéJakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás?...
Matouš 7:2... abyste nebyli souzeniJakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou...
Matouš 21:23...k němu vrchní kněží a starší lidu se slovy: "Jakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" " se vás...
Matouš 21:24...to Ježíš. "Když mi odpovíte, i vám odpovímjakým právem to dělám. Odkud se vzal Janův křest? Z nebe,...
Matouš 21:27...mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy neřeknujakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. "Co myslíte?...
Matouš 24:3...o samotě. "Řekni nám, kdy to bude?" ptali se. "Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?" Ježíš jim...
Matouš 24:21...sobotní den. Tehdy totiž nastane velké souženíjaké do doby nebylo od počátku světa a jaké nikdy...
Matouš 26:4...vrchní kněží se staršími lidu, aby se poradilijakou lstí by se mohli Ježíše zmocnit a zabít ho. Dohodli...
Marek 3:8...a z okolí Týru a Sidonu. Když slyšelijaké věci dělal, přišla jich k němu velká spousta. Proto...
Marek 4:24...jim také: "Dávejte pozor na to, co posloucháteJakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno a ještě vám...
Marek 4:30..." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží královstvíJakým podobenstvím ho představíme? Je jako zrnko hořčice,...
Marek 11:28...kněží, znalci Písma a starší lidu se slovy: "Jakým právem to všechno děláš? Kdo k tomu zmocnil?!"...
Marek 11:29...jim Ježíš. "Odpovězte mi a vám pak řeknujakým právem to dělám. Byl Janův křest z nebe, nebo z lidí?...
Marek 11:33...mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy nepovímjakým právem to dělám," řekl jim Ježíš. Tehdy jim začal...
Marek 13:1...mu jeden z jeho učedníků řekl: "Mistře, pohleďjaké kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Vidíš ty veliké...
Marek 13:4...se ho v soukromí ptali: "Řekni nám, kdy to budeJaké bude znamení času, kdy se to všechno naplní?" Ježíš...
Marek 13:19...nebylo v zimě. Ty dny totiž budou dny souženíjaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké...
Lukáš 1:43...jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůnaJaká čest, že ke mně přišla matka mého Pána! Hle, jakmile...
Lukáš 6:32...chovali k vám. Když milujete ty, kdo milují vásjaká je to zásluha? I hříšníci přece milují ty, kdo milují...
Lukáš 6:33...se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vámjaká je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníci....
Lukáš 6:34...těm, od nichž očekáváte, že vám to vrátíjaká je to zásluha? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby totéž...
Lukáš 6:38... natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručíJakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno."...
Lukáš 7:39...je to za ženu, která se ho dotýká. Copak nevíjaká je to hříšnice?!" "Šimone," oslovil ho Ježíš, "chci ti...
Lukáš 9:47... kdo z nich je největší. Když Ježíš viděljaké myšlenky mají v srdci, vzal dítě, postavil je vedle...
Lukáš 12:39... blaze jim. Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu přijít zloděj, nedovolil by mu vloupat se...
Lukáš 12:56...úkazy na zemi i na nebi; jak to, že nerozeznátejaký je teď čas? A proč ani sami nepoznáte, co je...
Lukáš 20:2... znalci Písma a starší se slovy: "Řekni námjakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" Odpověděl...
Lukáš 20:8..."Nevíme, odkud." "Ani vám tedy neřeknujakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. Tehdy se...
Lukáš 21:7...zbořeno." "Mistře, kdy to bude?" zeptali se ho. "Jaké bude znamení času, kdy se to stát?" "Dávejte pozor,...
Jan 1:14...žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávujakou od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy....
Jan 2:18...pro tvůj dům pohltí.") Židé mu na to řekli: "Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?" "Zbořte...
Jan 6:14...zbyly po těch, kdo jedli. Když lidé vidělijaký zázrak udělal, říkali: "Je to opravdu ten Prorok,...
Jan 6:30...- abyste věřili v toho, kterého on poslal." "Jaký zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili ti?"...
Jan 7:3...a vydej se do Judska, i tvoji učedníci vidíjaké skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá...
Jan 12:33...potáhnu všechny k sobě." (Těmito slovy naznačiljakou smrtí zemřít.) Zástup mu odpověděl: "My jsme...
Jan 18:32...se naplnila Ježíšova slova, jimiž naznačovaljakou smrtí zemřít.) Pilát se vrátil do paláce a zavolal...
Jan 21:19..., kam nechceš." (To řekl, aby mu naznačiljakou smrtí oslaví Boha.) Po těch slovech mu řekl:...
Skutky 4:7...Petra s Janem doprostřed a vyslýchali je: "Jakou mocí a v čím jménu jste to udělali?" Tehdy jim Petr,...
Skutky 7:49...je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožkuJaký mi chcete stavět dům, praví Hospodin, a jaké místo,...
Skutky 15:12...poslouchali Barnabáše a Pavla, kteří vyprávělijaké divy a zázraky skrze Bůh konal mezi pohany. Když...
Skutky 17:19...na Areopag se slovy: "Mohli bychom vědětjaké nové učení to hlásáš? Zní nám to nějak zvláštně, a tak...
Skutky 24:20...tebou a žalovat . Anebo řeknou zde titojaký zločin na našli, když jsem stál před Veleradou....
Skutky 26:4... vyslechni trpělivě. Všichni Židé vědíjaký život jsem od mládí vedl, zpočátku v vlasti a potom...
Římanům 3:27...v Ježíše. Kde je tedy chlouba? Byla vyloučenaJakým zákonem? Snad skutků? Nikoli, ale zákonem víry. Máme...
Římanům 8:3...Syna, aby se vypořádal s hříchem v tělejaké hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích, aby...
Římanům 10:15...někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: "Jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých zpráv!" Ne...
Římanům 13:11...naplněním Zákona láska. A ještě něco. Rozumějtejaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku....
1. Korintským 1:4... Stále za vás děkuji svému Bohu, totiž za tojaké Boží milosti se vám dostalo v Kristu Ježíši: byli jste...
1. Korintským 5:1... že je mezi vámi smilstvo, a to takové smilstvojaké se nenajde ani mezi pohany - někdo prý žije s...
1. Korintským 15:35...Někdo ale řekne: "Jak budou mrtví vzkříšeni? A v jakém přijdou těle?" Blázne! To, co seješ, neožije, dokud...
1. Korintským 15:48...byl z prachu země, druhý člověk je z nebeJaký byl ten z prachu země, takoví jsou ti pozemští, a jaký...
1. Korintským 16:1...jde o sbírku na svaté, řiďte se stejnými pokynyjaké jsem dal církvím v Galacii: Prvního dne v týdnu ...
2. Korintským 6:14...se teď otevřete vy. Nespřahejte se s nevěřícímiJaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může...
2. Korintským 6:15...Jaký může mít vztah světlo s temnotouJaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící...
2. Korintským 6:16...s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společnéJaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece...
2. Korintským 7:11...zármutek však působí smrt. Jen se podívejtejakou ve vás ten zbožný zármutek způsobil snahu a ochotu k...
2. Korintským 7:13...povzbuzeni. Ještě mnohem více nás ale potěšilojakou radost z vás měl Titus. Všichni jste ho občerstvili...
2. Korintským 10:11...a řeč ubohá. Kdo to říká, si uvědomí, že jací jsme na dálku ve svých dopisech, takoví budeme i v...
Galatským 2:9...Jan, považovaní za sloupy církve, tedy poznalijakou jsem dostal milost, a podali mně i Barnabášovi...
Efeským 1:18... Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho...
Efeským 3:18... abyste spolu se všemi svatými mohli postihnoutjaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu...
Filipským 1:30... ale také pro něho trpěli. Svádíte stejný bojjaký jste viděli u , a jak slyšíte, vedu jej i nadále. ...
Koloským 2:1...on ve mně mocně působí. Chci, abyste vědělijaký boj svádím za vás i za ty, kteří jsou v Laodikeji, a...
1. Tesalonickým 4:2...- žijte tak, abyste se líbili Bohu. Víte přecejaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše Krista. Boží...
2. Timoteus 3:11... potkala v Antiochii, v Ikoniu a v LystřeJaká pronásledování jsem přestál! Pán ale ze všech...
Židům 8:9...a s domem Judy. Ne ovšem takovou smlouvujakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za...
Židům 12:3...a usedl po pravici Božího trůnu. Uvědomte sijaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste...
1. Petr 4:3...ale Boží vůli. máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané: života v nestydatých vášních, v...
1. Petr 4:17...dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátekjaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium? "Je-li...
1. Jan 3:1...žije spravedlivě, se narodil z něj. Pohleďtejakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími...
Zjevení 9:3...na zem kobylky, jimž byla dána moc, taková mocjakou mají pozemští štíři. Bylo jim řečeno, aby neškodily...
Zjevení 16:18...a veliké zemětřesení - tak veliké zemětřeseníjaké nebylo, co jsou lidé na zemi. To veliké město se tehdy...

Slova obsahující jaký: jaký (31) jakýkoli (7) jakým (14) jakýmkoli (5) jakýmsi (1) jakýsi (9) kdejaký (5) kdejakým (9) nějaký (49) nějakých (2) nějakým (3) nějakými (1) všelijakých (1) všelijakým (2) všelijakými (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |