Jakési

Hledám varianty 'jakési' [ jakýsi (9) jakýmsi (1) jakousi (2) jakési (2) jakéhosi (4) jakási (3) ]. Nalezeno 20 veršù.
1. Samuel 28:13... král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési božstvo," řekla žena. "Jak vypadá?" ptal se."Zvedá...
1. Samuel 30:11...příliš vyčerpáni, než aby šli dál. Našli venku jakéhosi Egypťana a vzali ho k Davidovi. Dali mu něco k...
2. Samuel 20:1...odpovídali ještě ostřeji. Tehdy se objevil jakýsi ničema jménem Šeba, syn Benjamínce Bichriho. Ten...
2. Samuel 20:16... Když celé Joábovo vojsko začalo bořit hradbujakási moudrá žena z toho města náhle zavolala: "Slyšte!...
1. Královská 17:10...se do Sarepty. Přišel k městské bráně a hlejakási vdova tam právě sbírala dříví. "Přinesla bys mi...
Job 4:16...Zastavil se, podobu ale nešlo rozeznat, jen zjev jakýsi před mýma očima, pak šepot, když zaslechl jsem hlas:...
Ezechiel 1:27...vzácného kovu; kolem dokola byl obklopen jakýmsi ohněm. Rovněž jakoby od jeho pasu dolů jsem viděl...
Ezechiel 40:17...vnější nádvoří. Kolem dokola nádvoří jsem uviděl jakési místnosti a dláždění. Po obvodu toho dláždění bylo...
Ezechiel 46:19... obráceným na sever. A hle - všiml jsem si tam jakéhosi místa na jeho západním konci. Tehdy mi řekl: "Toto...
Ezechiel 46:21...čtyř rohů, a hle - v každém rohu nádvoří byl jakýsi dvorek. Ohrazené dvorky ve čtyřech rozích nádvoří...
Daniel 2:31... Nuže, králi, měl jsi vidění a hle, spatřils jakousi velikou sochu. Byla to ohromná socha neobyčejného...
Daniel 8:3... Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem na břehu jakéhosi berana se dvěma rohy. Oba rohy měl dlouhé, jeden...
Daniel 8:9...velkolepé rohy. Z jednoho z nich potom vyrazil jakýsi nepatrný roh, který se však nesmírně rozmáhal k jihu...
Daniel 10:5...řeky Tigris. Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem jakéhosi muže oděného plátnem a přepásaného na bocích pásem...
Zachariáš 1:8...slovo Hospodinovo. V noci jsem měl vidění - hlejakýsi jezdec na rudém koni! Stál mezi myrtami v hluboké...
Zachariáš 5:1...Pánu vší země." Znovu jsem zvedl oči a hlejakýsi letící svitek! "Co vidíš?" zeptal se anděl....
Zachariáš 5:7...se zvedlo olověné víko a hle - v tom koši seděla jakási žena! "To je Ničemnost," řekl anděl. Zatlačil ji...
Skutky 27:39...se rozednilo. Nemohli tu zem poznat, ale viděli jakousi zátoku s plochým břehem. Na ten se chtěli pokusit s...
Zjevení 8:13... Potom jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet: "Běda, běda,...
Zjevení 9:13...blíží! Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |