Jakákoli

Hledám varianty 'jakákoli' [ jakýmkoli (5) jakýkoli (7) jakoukoli (8) jakémukoli (3) jakémkoli (4) jakékoli (21) jakéhokoli (5) jakákoli (3) ]. Nalezeno 55 veršù.
Exodus 22:8...o býka, osla nebo beránka, o plášť nebojakoukoli ztracenou věc, kterou by někdo označil za svou,...
Exodus 22:9...bližnímu do opatrování osla, býka, beránka nebo jakékoli zvíře a ono beze svědků pojde nebo zchromne nebo...
Exodus 22:19...se zvířetem, musí zemřít. Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného Hospodina, propadne klatbě....
Exodus 35:24...také každý, kdo měl u sebe akáciové dřevojakémukoli dílu služby. Všechny ženy zručné v tkaní...
Leviticus 5:3...provinil. Také když se dotkne lidské nečistotyjakékoli nečistoty poskvrňující člověka - a teprve pak si...
Leviticus 7:21...- lidské nečistoty, nečistého zvířete nebo jakékoli nečisté ohavnosti - a potom jedl něco z masa...
Leviticus 7:27... z ptactva nebo z dobytka. Kdokoli by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin...
Leviticus 11:32...předmět ze dřeva nebo oděv, kůže, pytlovina či jakékoli nářadí, položí se to do vody a bude nečisté do...
Leviticus 11:34...z nádoby, bude nečistý. Také každý nápojjakékoli takové nádobě bude nečistý. Cokoli, nač upadne...
Leviticus 11:37... bude nečisté. Když taková zdechlina upadne na jakékoli osivo, zůstane osivo čisté. Bylo-li však předtím,...
Leviticus 11:43...či více nohách. Je to ohavnost. Neposkvrňujte se jakoukoli hemžící se havětí. Neposkvrňujte se jimi, abyste...
Leviticus 13:52... je tedy oděv, vlněná či lněná tkaninajakýkoli kožený předmět napadený tou ranou spálen, neboť...
Leviticus 13:53...prohlédne a uvidí, že se po oděvu, tkanině nebo jakémkoli koženém předmětu nešíří, přikáže, aby napadenou...
Leviticus 13:59...na vlněném či lněném oděvu, na tkaninějakémkoli koženém předmětu. Podle něj to bude prohlášeno za...
Leviticus 14:54...obřad smíření a ten bude čistý." Toto je zákonjakékoli ráně malomocenství - jde o prašivinu, o...
Leviticus 17:10...nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by jedl jakoukoli krev, proti takovému člověku se postavím. Toho,...
Leviticus 19:23... odpuštěn. přijdete do své země a zasadíte jakýkoli ovocný strom, nechte na něm jeho ovoce jako...
Leviticus 20:25...ptactvem. Neposkvrňujte se zvířaty, ptáky nebo jakýmkoli zemským plazem, které jsem oddělil, aby pro vás...
Leviticus 23:30...ze svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal jakoukoli práci, toho vyhubím z jeho lidu. Nebudete dělat...
Leviticus 27:11...to původní i to, jímž je zaměnil. Půjde-lijakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřináší,...
Numeri 15:12... beránkem či kůzletem. jich připravíte jakékoli množství, takto naložíte s každým z nich. Takto s...
Numeri 30:9...v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak tím zrušil jakýkoli její slib i nerozvážný závazek. Hospodin slib...
Numeri 30:14... Její muž je zrušil, Hospodin je odpustíJakýkoli slib nebo přísežný závazek, jímž by se omezovala,...
Numeri 35:23...ale neúmyslně, anebo na něj z nepozornosti shodí jakýkoli kámen, který může zabít, a dotyčný zemře, ačkoli...
Deuteronomium 4:16... abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlujakékoli podobě, by to byla socha ve tvaru muže či ženy,...
Deuteronomium 4:17... by to byla socha ve tvaru muže či ženyjakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po...
Deuteronomium 4:18...po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš oči k nebi a...
Deuteronomium 4:23... kterou s vámi uzavřel, a nevytvořili si modlujakékoli podobě, což ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal....
Deuteronomium 4:25... Jestliže se pak zvrhnete a vytvoříte si modlujakékoli podobě, spácháte v očích Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 19:15... se dotyčný jakkoli provinil či spáchal jakýkoli hřích, jenž se spáchat. Výrok musí být potvrzen...
Deuteronomium 23:19...do domu Hospodina, svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před Hospodinem, tvým Bohem,...
Deuteronomium 27:21...lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcujejakýmkoli zvířetem!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
1. Královská 8:37...v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho...
2. Královská 12:6...stříbro od jednoho z pokladníků a opraví za něj jakoukoli škodu, která se na chrámu najde." Kněží ale ještě...
2. Královská 18:14...asyrskému králi do Lachiše: "Pochybil jsemJakékoli břímě mi uložíš, to ponesu, jen ode prosím...
1. Letopisů 28:21...při Božím domě. Také všichni, kdo jsou zručníjakémkoli řemesle, ti budou ochotně pomáhat s veškerou...
2. Letopisů 2:13...Dokonale zná řezbářské umění a dovede uskutečnit jakýkoli návrh. Ten se připojí ke tvým umělcům a k umělcům...
2. Letopisů 6:28...v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho...
Ester 8:11...své životy. Smějí zničit, pobít a vyhladit jakékoli ozbrojence z kteréhokoli národa či provincie,...
Kazatel 7:24...mi ale zůstala vzdálená. Vzdálená je, je jakákoli! Kdo jen ji nalezne hluboko v hlubinách? Všechno...
Píseň 3:8...mečem vládnou, k boji vycvičeni jsou, proti jakékoli hrozbě noční každý opásán mečem svým. Král...
Daniel 6:8... kdo by se v příštích třiceti dnech modliljakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen...
Daniel 6:13... kdo by se v příštích třiceti dnech modliljakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen...
Ageus 2:12...cípem by se dotkl chleba, kaše, vína, oleje nebo jakéhokoli jídla, posvětí se to?" "Ne," odpověděli kněží....
Matouš 14:7...Herodovi se tak zalíbila, že přísahal splnit jakékoli přání. Předem navedena svou matkou mu tedy řekla:...
Matouš 19:3...přišli farizeové a pokoušeli ho: "Smí člověkjakéhokoli důvodu zapudit manželku?" "Copak jste nečetli,"...
Marek 6:23... o co chceš, a dám ti to." Odpřísáhl: "Splním ti jakékoli přání do polovice mého království." Šla tedy za...
Římanům 16:2... jak se na svaté sluší, a buďte nápomocni, v jakékoli záležitosti by vás potřebovala, neboť je to...
1. Korintským 1:2...Ježíši, povolaným svatým a také všem, kdo na jakémkoli místě vzývají jméno našeho společného Pána Ježíše...
1. Korintským 9:22...abych získal slabé. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoli způsobem aspoň některé zachránil. A to všechno...
2. Korintským 1:4...našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které...
Efeským 5:27...ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony....
Filipským 1:18...evangelium. Ale co na tom! Hlavně že se jakýmkoli způsobem, naoko nebo opravdově, káže...
Titus 1:16...nesnesitelní, nepovolní a nepřipravení konat jakékoli dobro. Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení...
Zjevení 11:6... aby je obraceli v krev a aby zasáhli zemi jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít. ale dokončí své...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |