Jak

Hledám varianty 'jak' [ jak (1943) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 2:19...ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděljak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam nazval kterého živočicha...
Genesis 6:2...a rodily se jim dcery, Boží synové vidělijak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny,...
Genesis 6:5... ti muži slavné pověsti.) Hospodin viděljak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež...
Genesis 6:22...." Noe tak učinil; učinil všechno přesně takjak mu Bůh přikázal. Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s...
Genesis 7:5...smetu z povrchu země." A Noe učinil všechno takjak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena vodou, když...
Genesis 7:9...Noemovi do archy vždy dva a dva, samec a samicejak to Noemovi přikázal Bůh. Po sedmi dnech pak byla země...
Genesis 7:16... Z veškerého tvorstva přišel samec a samicejak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak...
Genesis 12:4...země dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šeljak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z...
Genesis 12:11...k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vímjak překrásná jsi žena. Egypťané uvidí, řeknou: ‚To...
Genesis 12:14..." Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané vidělijak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi...
Genesis 16:12...slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení. Bude jak divoký hřebec: on proti všem, všichni proti němu; v...
Genesis 16:14... Studnice Živého, který mne vidí." Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem. Hagar pak Abramovi...
Genesis 17:12...se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlavíjak narozený v domě, tak koupený za peníze od kteréhokoli...
Genesis 17:23... a ještě téhož dne jim obřezal předkožkyjak mu to řekl Bůh. Abrahamovo neobřezané tělo bylo...
Genesis 17:27...obřezáni ještě téhož dne a všichni jeho domácíjak narození v domě, tak koupení od cizince za peníze, byli...
Genesis 18:5...jste přece ke svému služebníkovi." "Udělejjak jsi řekl," odpověděli. Abraham odspěchal do stanu za...
Genesis 18:21... Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali takjak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s nimi konec; a...
Genesis 19:28...k Sodomě a Gomoře a na celou tu rovinu, viděljak ze země stoupá kouř jako z pece. Tenkrát, když Bůh...
Genesis 21:1...v Abimelechově domě. Hospodin navštívil Sárujak řekl, a Hospodin pro Sáru udělal, co slíbil. Sára i...
Genesis 21:4...Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezaljak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo...
Genesis 21:16...dostřelil, neboť si řekla: "Nemohu se dívatjak dítě umírá." Usedla naproti a dala se do pláče. Bůh...
Genesis 24:51...ji a jdi. se stane manželkou syna tvého pánajak řekl Hospodin." Když Abrahamův služebník uslyšel jejich...
Genesis 26:8...filištínský král Abimelech z okna a uviděljak se Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy...
Genesis 27:6...Jákobovi: "Pohleď, vyslechla jsem tvého otcejak říká tvému bratru Ezauovi: ‚Přines mi zvěřinu a připrav...
Genesis 27:20...s chutí požehnal." Izák ale svému synovi řekl: "Jak to, že jsi tak rychle našel zvěř, můj synu?" Odpověděl:...
Genesis 27:27...šatů, takto mu požehnal: "Hle, vůně mého synajak vůně pole, jemuž Hospodin žehná! Hospodin ti...
Genesis 28:17...jsem to nevěděl!" V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a...
Genesis 30:29...si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víšjak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařilo....
Genesis 31:1... velbloudů i oslů. Jednou Jákob zaslechljak Lábanovi synové říkají: "Jákob obral našeho otce o...
Genesis 32:28..., dokud mi nepožehnáš!" odpověděl Jákob. "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to...
Genesis 33:14...napřed. pak budu pokračovat zvolnajak bude moci stačit stádo, které mám před sebou, a jak...
Genesis 37:26...z toho budeme mít, když svého bratra zabijemeJak utajíme jeho vraždu? Pojďme ho prodat Izmaelitům a...
Genesis 39:9...mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho ženaJak bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti...
Genesis 39:15...ale jsem začala hlasitě křičet. Když uslyšeljak křičím, nechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty...
Genesis 40:16...být vsazen do jámy!" Když vrchní pekař viděljak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I jsem měl sen....
Genesis 40:22... ale vrchního pekaře dal pověsit na kůljak jim to Josef vyložil. Vrchní číšník ale na Josefa...
Genesis 41:13...nám je vyložil; každému dal výklad jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalo: mně byl vrácen můj úřad a...
Genesis 41:22...vtom jsem se probudil. V dalším snu jsem viděljak na jednom stéble vyrostlo sedm klasů, bohatých a...
Genesis 41:28...východním větrem. Je to sedm let hladuJak jsem řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit...
Genesis 41:54...let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladujak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl hlad, ale v...
Genesis 42:14...otcem a jeden - ten není." Josef pokračoval: "Jak jsem řekl: Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože...
Genesis 43:7...dalšího bratra?' Podle toho jsme mu odpovídaliJak jsme mohli vědět, že řekne: ‚Přiveďte svého bratra...
Genesis 43:17...Ti muži dnes budou obědvat se mnou." Ten učiniljak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Když ale...
Genesis 43:27... a klaněli se mu k zemi. Zeptal se jichjak se jim daří, a řekl: "Jak se daří vašemu starému otci,...
Genesis 44:2...se stříbrem zaplaceným za zrní." Učinil tedyjak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli muži i se svými osly...
Genesis 44:16...Juda řekl: "Co máme říci, pane můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu tvých...
Genesis 44:34... a chlapec prosím odejde se svými bratryJak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych...
Genesis 45:3... "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzoujak se ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým...
Genesis 46:34...zaměstnání, odpovíte: ‚Tvoji služebníci byli odjakživa chovateli dobytka - jak my, tak naši otcové.' To...
Genesis 47:3...pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji...
Genesis 47:18...došly. Také stáda dobytka patří našemu pánuJak pán vidí, nezbylo nám nic než naše tělo a naše půda. To...
Genesis 48:16...chlapcům. Nechť jméno díky nim dál zní, tak jako jméno mých otců Abrahama a Izáka, a nechť se na zemi...
Genesis 49:4...přední co do vznešenosti, přední co do mociJak voda vzkypěl jsi - ztratil jsi prvenství! Do ložnice...
Genesis 49:15... mezi ohradami ležící. uvidí odpočinekjak dobrý je, a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby...
Genesis 50:12...Smutek Egypta. Jákobovi synové s otcem naložilijak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské země a pochovali...
Exodus 1:17...porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednalyjak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce naživu....
Exodus 2:2... Ta pak počala a porodila syna. Když vidělajak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když ho...
Exodus 2:11...bratrům a viděl jejich těžkou dřinu. Viděl takéjak jeden Egypťan bije jednoho Hebreje, jednoho z jeho...
Exodus 3:3...přece jít, abych viděl tu velikou podívanoujak to, že ten keř neshoří!" Když Hospodin viděl, že se...
Exodus 4:28...Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho poslal a jaká všechna znamení mu přikázal konat. A...
Exodus 5:5...robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejtejak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy je chcete...
Exodus 6:12...řekl: "Pohleď, synové Izraele neposlechlijak by tedy poslechl farao? Vždyť mám neobratné rty!"...
Exodus 7:13...jejich hole spolykala. Farao byl ale neoblomnýJak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 7:20...a džbánech." Mojžíš s Áronem tedy učinilijak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když před očima...
Exodus 7:22...dokázali totéž, a tak farao zůstal neoblomnýJak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Farao se otočil a...
Exodus 8:6... Mojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí...
Exodus 8:11...Když ale farao pocítil úlevu, znovu se zatvrdilJak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 8:15...být boží prst!" Farao však zůstal neoblomnýJak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy...
Exodus 8:23...a tam budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohujak nám přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím vás,...
Exodus 8:25...odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu hnedjak od tebe odejdu. To mračno much opustí faraona, jeho...
Exodus 9:12... Hospodin však posílil faraonovu hrdostJak Hospodin Mojžíšovi předpověděl, neposlechl je. Tehdy...
Exodus 9:25...potlouklo to krupobití vše, co bylo na polijak lidi, tak dobytek. Také všechny polní rostliny to...
Exodus 9:35...jako jeho dvořané. Farao zůstal neoblomnýJak Hospodin skrze Mojžíše předpověděl, Izraelity...
Exodus 10:3...a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj...
Exodus 10:7...od faraona. Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pasti? Propusť ty lidi, ...
Exodus 12:12...zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptějak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi...
Exodus 12:25... přijdete do země, kterou vám Hospodin jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. se vás vaši...
Exodus 12:28... Synové Izraele šli a zachovali se přesně takjak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v...
Exodus 12:31...Izraelité!" řekl jim. "Jděte a služte Hospodinujak jste žádali! Vezměte si svůj brav i skot, jak jste...
Exodus 12:32... jak jste žádali! Vezměte si svůj brav i skotjak jste žádali, jen jděte! A požehnejte i mně."...
Exodus 12:50...všichni synové Izraele se zachovali přesně takjak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi. Právě toho dne...
Exodus 13:2... Všechno, co mezi Izraelci otvírá lůnojak z lidí, tak z dobytka, je ." Mojžíš tedy lidu řekl:...
Exodus 14:13..."Nebojte se! Zůstaňte stát a dívejte sejak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany,...
Exodus 14:28... Tak Hospodin vmetl Egypťany doprostřed mořeJak se vody vracely, pohřbily vozy i jezdce, celé faraonovo...
Exodus 15:7...své protivníky ničíš. Když vypouštíš svůj hněvjak strniště je sežehne! Dechem tvého chřípí se vody...
Exodus 15:10...Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylojak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy...
Exodus 15:16...je přepadne, pro velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než přejde tvůj lid, Hospodine, než přejde lid,...
Exodus 16:24...na zítřek." A tak si to nechali na zítřekjak Mojžíš přikázal, a nezasmrádlo to ani v tom nebyli...
Exodus 16:28...ale nic nenašli. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho budete odmítat zachovávat přikázání a ...
Exodus 16:34...před Truhlou svědectví, aby to bylo uchovánojak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu...
Exodus 17:10...a budu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělaljak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a...
Exodus 18:7...se a políbil ho. Když se jeden druhého vyptalijak se jim daří, vešli do stanu. Tam Mojžíš vyprávěl svému...
Exodus 18:8...i o všech útrapách, které je potkaly na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodil. Jetro se radoval ze...
Exodus 19:4...‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanůmjak jsem vás nesl na orlích křídlech, abych vás přivedl k...
Exodus 19:9...k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšeljak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil navěky." Mojžíš pak...
Exodus 23:5... Když uvidíš osla někoho, kdo nenávidíjak leží pod svým břemenem, neopouštěj ho! Ochotně mu jej...
Exodus 23:15...chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chlebyjak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v...
Exodus 27:8...jej dutý, z desek. udělají vše podle tohojak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš...
Exodus 29:35... Takto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je pověřovat kněžstvím po sedm...
Exodus 31:11...kadidlo pro svatyni. vše udělají přesně takjak jsem ti přikázal." Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 32:9...Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je zachvátí plamen mého...
Exodus 32:13... Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeňjak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno...
Exodus 32:25...do ohně, vzniklo tohle tele!" Mojžíš viděljak je lid zdivočelý. (Áron je totiž k posměchu jejich...
Exodus 33:16...námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoďJak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu...
Exodus 34:4... Brzy ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinajjak mu Hospodin přikázal, a v ruce nesl dvě kamenné desky....
Exodus 34:18...chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chlebyjak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v...
Exodus 36:1...potřebné práce na svatyni, udělají vše takjak přikázal Hospodin." A tak Mojžíš povolal Becaleela a...
Exodus 39:1...svatyni. Připravili také svatá roucha pro Áronajak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Efod byl zhotoven ze zlata...
Exodus 39:5... Tkaný pás, který jej obepínal, byl stejně jako efod ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a...
Exodus 39:7... Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin přikázal...
Exodus 39:21...na tkaném pásu efodu a neodstával od efodujak Hospodin přikázal Mojžíšovi. K efodu byl zhotoven také...
Exodus 39:26...spodním lemu pláště, v němž se koná službajak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a jeho syny...
Exodus 39:29...kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látkyjak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyrobili také štítek z...
Exodus 39:31...šňůru, aby mohl být přivázán na vrchol turbanujak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak bylo dokončeno veškeré...
Exodus 39:32... Synové Izraele udělali všechno přesně takjak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tehdy přinesli Příbytek k...
Exodus 39:42...Synové Izraele udělali všechnu práci přesně takjak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš viděl všechno to...
Exodus 39:43...všechno to dílo a hle, udělali je přesně takjak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal. Hospodin...
Exodus 40:16...kněžství." A Mojžíš udělal všechno přesně takjak mu Hospodin přikázal. Prvního dne prvního měsíce...
Exodus 40:19...stan a seshora na něj položil jeho přikrývkujak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Potom vzal Svědectví a...
Exodus 40:21...zastírající oponu. Tak zastřel Truhlu svědectvíjak mu Hospodin přikázal. Před oponou, na severní straně...
Exodus 40:23...stůl a před Hospodinem na něm uspořádal chlebyjak mu Hospodin přikázal. Naproti stolu, na jižní straně...
Exodus 40:25...svícen a zapálil před Hospodinem kahanyjak mu Hospodin přikázal. Před oponu ve Stanu setkávání...
Exodus 40:27...také zlatý oltář a zapálil na něm vonné kadidlojak mu Hospodin přikázal. Ve vchodu do Příbytku pověsil...
Exodus 40:29...oběti a obětoval na něm zápalné i moučné obětijak mu Hospodin přikázal. Mezi Stanem setkávání a oltářem...
Exodus 40:32...nebo přistupovali k oltáři, omývali sejak mu Hospodin přikázal. Okolo Příbytku a oltáře pak...
Leviticus 4:20...dýmat na oltáři. Naloží s tím býčkem přesně takjak se nakládá s býčkem oběti za hřích. Tak za kněz...
Leviticus 8:4...vchodu do Stanu setkávání." Mojžíš tedy učiniljak mu Hospodin přikázal. Když se obec shromáždila u vchodu...
Leviticus 8:9...připevnil zlatý štítek, totiž korunu svatostijak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš olej...
Leviticus 8:13... přepásal je šerpou a uvázal jim pokrývky hlavyjak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Přivedl býčka k oběti za...
Leviticus 8:17...a výkaly pak spálil na ohni venku za táboremjak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl berana k...
Leviticus 8:21...zápalná oběť, byla to ohnivá oběť Hospodinujak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl druhého berana...
Leviticus 8:29... To byl Mojžíšův podíl z berana pověřeníjak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš trochu...
Leviticus 8:31...ho snězte s chlebem, který je v koši pověřeníjak jsem přikázal: ‚Áron a jeho synové je budou jíst.' Co z...
Leviticus 8:34... aby za vás byl konán obřad smíření takjak byl vykonán dnešního dne. Zůstanete u vchodu do Stanu...
Leviticus 9:7...také dar lidu a vykonej za obřad smířeníjak přikázal Hospodin." Áron tedy přistoupil k oltáři a...
Leviticus 9:10...lalok z oběti za hřích nechal dýmat na oltářijak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Maso a kůži však spálil na...
Leviticus 9:21...pravou kýtu pak Áron zvedáním nabídl Hospodinujak Mojžíš přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal...
Leviticus 10:5...a odnesli je v jejich suknicích ven za táborjak jim Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým...
Leviticus 10:15...ustanovením to připadne tobě a tvým synůmjak Hospodin přikázal." Mojžíš pak zjišťoval, co se stalo s...
Leviticus 10:18... Proto jste ji měli sníst na svatém místějak jsem přikázal!" Áron však Mojžíšovi odpověděl: "Pohleď,...
Leviticus 14:13...oběť za hřích a zápalná oběť, na svatém místěJak oběť za hřích, tak oběť odškodnění náleží knězi - je...
Leviticus 16:34...očišťováni ode všech svých hříchů." A stalo sejak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin promluvil k...
Leviticus 20:10...s manželkou svého bližního, musí zemřítjak cizoložník, tak cizoložnice. Kdokoli by spal s...
Leviticus 24:23...tábora a ukamenovali ho. Synové Izraele učinilijak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Hospodin promluvil k...
Leviticus 25:6... co země v odpočinku urodí, ovšem smíte jístjak ty, tak tvůj otrok, tvá děvečka, tvůj nádeník i tvůj...
Numeri 1:19...jeden po druhém zahrnuti do jmenného seznamujak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské...
Numeri 1:54..." A synové Izraele udělali všechno přesně takjak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvil k...
Numeri 2:17...putuje Stan setkávání s uskupením levitůJak táboří, tak pochodují; každý na svém místě při svém...
Numeri 2:34... Synové Izraele udělali všechno přesně takjak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili po svých...
Numeri 3:13... jsem zasvětil všechny prvorozené v Izraelijak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji. jsem Hospodin."...
Numeri 3:16...Mojžíš je tedy podle Hospodinova rozkazu sečetljak mu bylo přikázáno. Toto jsou Leviho synové, jmenovitě:...
Numeri 3:51...předal výplatné stříbro Áronovi a jeho synůmjak mu Hospodin přikázal. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Numeri 4:20...břemeno. Oni sami však nesmí vejít a zahlédnoutjak jsou baleny svaté věci, aby nezemřeli." Hospodin...
Numeri 4:49...jeho služba a jeho břemeno. A tak byli sečtenijak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvil k...
Numeri 5:3...a každého, kdo se poskvrnil při mrtvém. Vykažte jak muže, tak ženu, vykažte je z tábora ven, aby...
Numeri 5:4...učinili a vykázali je z tábora ven přesně takjak Hospodin pověděl Mojžíšovi. Hospodin promluvil k...
Numeri 8:3...rozsvítil kahany směrem dopředu před svícenjak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Samotný svícen byl od...
Numeri 8:17... neboť všechno prvorozené mezi syny Izraelejak z lidí, tak ze zvířat, je . V den, kdy jsem pobil...
Numeri 8:20...synů Izraele tedy naložili s levity přesně takjak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázal; právě tak s...
Numeri 8:22...Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synůJak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi...
Numeri 9:5... Synové Izraele udělali všechno přesně takjak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyskytli se však muži,...
Numeri 11:10...rosa, mana padala s . Mojžíš tedy slyšeljak lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden rod za...
Numeri 11:12...ten lid zplodil, že mi říkáš: ‚Nes jej v náručíjako nosí chůva nemluvně'? Jak je mám vést do země, kterou...
Numeri 12:8... a ne v hádankách, spatřuje Hospodina takjak je! Jak to, že jste se nezalekli pomluvit mého...
Numeri 14:11...Hospodinova sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude...
Numeri 14:19...odpusť tomuto lidu jeho nepravost, tak jak jsi jim odpouštěl od Egypta doposud!" Hospodin...
Numeri 14:20... doposud!" Hospodin odpověděl: "Odpouštímjak jsi řekl. Avšak, jakože jsem živ a Hospodinova sláva...
Numeri 14:27...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Jak dlouho bude proti mně toto zlé srocení reptat? Slyšel...
Numeri 14:28... slyšel jsem, jak proti mně reptají! Řekni jimJakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak...
Numeri 15:32...byli synové Izraele na poušti, přistihli mužejak v sobotní den sbírá dříví. Ti, kdo ho přistihli sbírat...
Numeri 15:36...vyvedla za tábor a kamenovali jej, zemřeljak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin řekl...
Numeri 17:12...zhoubná rána!" Áron tedy vzal kadidelnicijak mu Mojžíš řekl, a běžel doprostřed shromáždění (a hle,...
Numeri 17:26...mně a nezemřou." A Mojžíš učinil přesně takjak mu Hospodin přikázal. Synové Izraele tehdy Mojžíšovi...
Numeri 18:3...vybavení svatyně ani k oltáři - jinak by zemřeli jak oni, tak vy. Připojí se k tobě, aby se starali o Stan...
Numeri 18:15... připadne tobě. Vše, co otvírá kterékoli lůnojak z lidí, tak ze zvířat, se přináší Hospodinu a připadne...
Numeri 20:27...ke svému lidu - zemře tam." Mojžíš tedy učiniljak mu Hospodin přikázal; před očima celé obce vystoupili...
Numeri 23:2...mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák učiniljak Balaám řekl, a obětoval s Balaámem na každém oltáři...
Numeri 23:8...a proklej mi Jákoba, pojď a spílej Izraeli!' Jak mám zatratit, koho nezatratil Bůh? Jak spílat, komu...
Numeri 24:5... jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkrytyJak krásné jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó Izraeli!...
Numeri 24:6...jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó IzraeliJak palmové háje se prostírají, jako nad řekou zahrady,...
Numeri 24:14...Hned odejdu domů ke svým, ale ještě ti povímjak ten lid v budoucnu naloží s tvým lidem." Tehdy Balaám...
Numeri 26:4...takto: "Sečtěte lid od dvacetiletých výšejak Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele,...
Numeri 27:11...se pro syny Izraele stalo právním ustanovenímjak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Numeri 27:22...Izraele, totiž celá obec." Mojžíš tedy učiniljak mu Hospodin přikázal. Vzal Jozuu, postavil ho před...
Numeri 27:23...obec, vložil na něj ruce a dal mu pověřeníjak o tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše. Hospodin...
Numeri 30:1...darů." Mojžíš řekl synům Izraele všechno takjak mu Hospodin přikázal. Mojžíš promluvil k náčelníkům...
Numeri 31:7...v ruce. Vytáhli tedy do boje proti Midiánujak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního...
Numeri 31:19... se budete třetího a sedmého dne očišťovatjak vy, tak vaši zajatci. Očistěte také všechny oděvy,...
Numeri 31:26...náčelníky obce pořiď soupis zajaté kořistijak z lidí, tak z dobytka. Rozděl kořist rovným dílem mezi...
Numeri 31:28... Bude to jeden život z každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i bravu. Tento podíl z...
Numeri 31:30...vyber po jednom ukořistěném z padesáti, a to jak z lidí, tak ze všeho dobytka (ze skotu, oslů i bravu)....
Numeri 31:31...Příbytek." Mojžíš a kněz Eleazar tedy učinilijak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Zbytek kořisti uchvácené...
Numeri 31:41...Hospodinu předal Mojžíš knězi Eleazarovijak mu Hospodin přikázal. Druhá polovina, patřící zbytku...
Numeri 31:47...po jednom z každých padesáti ukořistěných, a to jak z lidí, tak z dobytka. Ty odevzdal levitům pečujícím o...
Numeri 32:25...Mojžíšovi odpověděli: "Tvoji služebníci učiníjak jim náš pán přikazuje. Naše děti, naše ženy, náš...
Numeri 32:27... přejdou Jordán, aby bojovali před Hospodinemjak praví náš pán." Mojžíš tedy o nich vydal příkaz knězi...
Numeri 36:10..." Celofchadovy dcery pak učinily přesně takjak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Celofchadovy dcery Machla,...
Deuteronomium 1:11... rozhojní ještě tisíckrát více a kéž vám žehnájak vám pověděl! Jak bych však mohl sám nést vaše nesnáze,...
Deuteronomium 1:12...tisíckrát více a kéž vám žehná, jak vám povědělJak bych však mohl sám nést vaše nesnáze, vaše břemena a...
Deuteronomium 1:21...Bůh, ti dal celou tu zem; vytáhni a obsaď jijak ti Hospodin, Bůh tvých otců, řekl. Neboj se a...
Deuteronomium 1:31...učinil v Egyptě a na poušti. Tehdy jsi viděljak Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk svého...
Deuteronomium 1:41...Hospodinu! Chceme vytáhnout a bojovat, přesně jak nám přikázal Hospodin, náš Bůh." Všichni jste si...
Deuteronomium 2:1...a táhli jsme na poušť směrem k Rudému mořijak mi Hospodin řekl, a dlouhou dobu jsme obcházeli pohoří...
Deuteronomium 2:14...mezitím v táboře do posledního vymřelojak jim Hospodin přísahal. Ruka Hospodinova byla vskutku...
Deuteronomium 2:29...za peníze. Chtěl bych jen pěšky projít takjak mi to dovolili synové Ezauovi bydlící na Seíru i...
Deuteronomium 2:30...a odhodlání, aby jej pak vydal do tvé rukyjak je tomu dodnes. Hospodin mi řekl: "Pohleď, to...
Deuteronomium 4:6... uslyší o všech těchto pravidlech, řeknou: "Jak moudrý a rozumný lid! Jak znamenitý národ!" A vskutku -...
Deuteronomium 4:33...bylo o něčem takovém slýcháno. Slyšel kdy jaký lid hlas Boha mluvícího z prostředku ohně, jak jsi jej...
Deuteronomium 4:34...jsi jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy jaký bůh přijít a za velikých zkoušek, znamení a divů si...
Deuteronomium 4:38... uvedl do jejich země a dal ti ji za dědictvíjak se to právě dnes děje. Dnešního dne tedy věz a vezmi si...
Deuteronomium 5:12... Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatýjak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat...
Deuteronomium 5:16...dodržoval sobotní den. Cti svého otce i matkujak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, jsi dlouho živ a...
Deuteronomium 6:3...oplývající mlékem a medem se mocně rozmnožítejak ti to řekl Hospodin, Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli:...
Deuteronomium 6:19... obsadíš ji a zaženeš všechny své nepřátelejak ti to řekl Hospodin. se v budoucnu tvůj syn...
Deuteronomium 6:25...pečlivě dodržovali všechna tato přikázáníjak nám uložil." Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země,...
Deuteronomium 7:12...Bůh, vůči tobě dodrží svou smlouvu oddané láskyjak přísahal tvým otcům. Bude milovat, bude ti žehnat a...
Deuteronomium 7:17...řekneš: "Tyto národy jsou početnější než jak je budu moci vyhnat?" Neboj se jich! Jen si vzpomeň,...
Deuteronomium 7:18...moci vyhnat?" Neboj se jich! Jen si vzpomeňjak Hospodin, tvůj Bůh, naložil s faraonem a s celým...
Deuteronomium 9:3... že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako stravující oheň. On sám je vyhladí, on je před tebou...
Deuteronomium 9:7...přece tvrdošíjný lid! Vzpomeň si a nezapomínejjak jsi popouzel Hospodina, svého Boha, na poušti. Ode dne,...
Deuteronomium 9:13...Hospodin mi tehdy řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je vyhladím a vymažu jejich...
Deuteronomium 9:16...z hory. A hora plála ohněm. Tenkrát jsem uviděljak jste zhřešili proti Hospodinu, svému Bohu: odlili jste...
Deuteronomium 10:5...do truhly, kterou jsem vyrobil, a jsou v jak mi Hospodin přikázal. Synové Izraele táhli od studní...
Deuteronomium 10:8... sloužili mu a v jeho jménu aby žehnalijak to činí dodnes. Proto nemá Levi žádný podíl ani...
Deuteronomium 10:9...svými bratry - sám Hospodin je jeho dědictvímjak mu to Hospodin, tvůj Bůh pověděl. jsem tedy na oné...
Deuteronomium 10:21... to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi viděljak veliké a hrozné věci pro tebe vykonal. Tvoji otcové...
Deuteronomium 11:4...udělal s egyptským vojskem, s jeho koni i vozyjak ty pronásledovatele zaplavil vodami Rudého moře, a tak...
Deuteronomium 11:25...a hrůzu z vás na celou zem, kamkoli šlápnetejak vám pověděl. Pohleď, dnes vám předkládám požehnání i...
Deuteronomium 12:8...Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Nebudete jednatjak tu jednáme dnes - každý tak, jak sám pokládá za správné...
Deuteronomium 12:20... Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranicejak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych maso", protože...
Deuteronomium 12:21...svůj skot i brav, jejž ti Hospodin dal, takjak jsem ti přikázal. Smíš je jíst ve svém městě podle své...
Deuteronomium 12:30...do pasti - nevyhledávej jejich bohy. Neříkej: "Jak asi ty národy sloužily svým bohům? Chtěl bych to zkusit...
Deuteronomium 13:18...milosrdenství a ve svém smilování rozmnožíjak s přísahou zaslíbil tvým otcům. Proto poslouchej...
Deuteronomium 15:6...dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehnájak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám...
Deuteronomium 16:10...dobrovolnou oběť podle své možnosti, podle tohojak ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Na místě, které...
Deuteronomium 16:17... přinese, co si může dovolit, podle tohojak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Ve městech, která ti...
Deuteronomium 18:2...svými bratry - sám Hospodin je jejich dědictvímjak jim pověděl. Toto budou kněží právoplatně dostávat od...
Deuteronomium 18:21...mluvil jménem cizích bohů." Můžeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?" Nuže, jestliže...
Deuteronomium 20:17... Hivejce a Jebusejce totiž musíš vyhladit jako proklaté, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by...
Deuteronomium 22:4... Když uvidíš osla nebo býka svého bratrajak leží na cestě, nebuď lhostejný. Ochotně mu jej pomoz...
Deuteronomium 22:9...druhem semene. Jinak to vše propadne svatynijak úroda toho semene, tak plody vinice. Neorej volem a...
Deuteronomium 22:22...ze svého středu zlo! Když někdo bude přistiženjak spí s vdanou ženou, oba zemřou - muž, který s tou...
Deuteronomium 26:13...levitovi, přistěhovalci, sirotku a vdově, přesně jak jsi mi přikázal. Nepřestoupil jsem tvé přikázání,...
Deuteronomium 26:14...Hospodina, svého Boha; zachoval jsem se přesnějak jsi mi přikázal. Shlédni tedy ze svého svatého příbytku...
Deuteronomium 26:15...svému lidu Izraeli i zemi, kterou jsi nám daljak jsi s přísahou slíbil našim otcům - tu zemi oplývající...
Deuteronomium 26:18... že budeš jeho lidem, jeho zvláštním poklademjak ti zaslíbil. Budeš-li zachovávat všechna jeho přikázání...
Deuteronomium 26:19... a tak budeš svatým lidem Hospodina, svého Bohajak ti zaslíbil. Mojžíš tehdy se stařešiny Izraele...
Deuteronomium 28:9...ti dává. Hospodin si zbuduje ve svatý lidjak ti přísahal, budeš-li zachovávat přikázání Hospodina,...
Deuteronomium 29:12... aby si ustavil za lid a stal se tvým Bohemjak ti slíbil a jak to přísahal tvým otcům Abrahamovi,...
Deuteronomium 29:15...i s těmi, kdo tu dnes s námi nejsou. Sami vítejak jsme žili v Egyptě a jak jsme cestou sem prošli územím...
Deuteronomium 30:2...svými syny poslouchat celým srdcem a celou dušíjak ti to dnes přikazuji, potom Hospodin, tvůj Bůh, obrátí...
Deuteronomium 31:3...vyhladí ony národy, abyste obsadili jejich zemJak Hospodin řekl, půjde před vámi Jozue. Hospodin s nimi...
Deuteronomium 32:2... země, výroky úst mých. Kéž se naučení lije jako déšť, kéž se jak rosa snáší moje řeč, kéž je jak...
Deuteronomium 32:10...divé, kvílící. Obklopil jej a pečoval o nějjak oko v hlavě chránil jej. Jako když orlice bdí nad...
Deuteronomium 32:20... Řekl: "Svou tvář před nimi ukryji a uvidímjak dopadnou! Zvrácené pokolení - to jsou oni, synové,...
Deuteronomium 32:27...vyhladím. Děsím se ale zpupnosti nepřítelejak si to jejich protivníci vyloží. Že řeknou: ‚To naše...
Deuteronomium 32:29...S trochou moudrosti by pochopili, porozuměli byjak dopadnou. Jak to, že jeden jich honí tisíce a dva jich...
Deuteronomium 32:30...by pochopili, porozuměli by, jak dopadnouJak to, že jeden jich honí tisíce a dva jich obrátí deset...
Deuteronomium 32:31...musel je vydat Hospodin! Jejich skála přece není jak Skála naše, to mohou naši nepřátelé dosvědčit! Jejich...
Deuteronomium 33:3...od Kádeše, oheň Zákona vzešel z jeho pravice. Ó, jak miluješ lidi! Všechny své svaté v ruce máš. Oni se k...
Deuteronomium 33:17...nechť spočine, na temeni vyvoleného z bratříJak prvorozenému býku čest mu náleží, jeho rohy jsou rohy...
Deuteronomium 33:29...v zemi obilí a vína, kde z nebe padá rosaJak jsi, Izraeli, blažený! Kdo je ti podobný, lide, jejž...
Deuteronomium 34:5...zemi, pak Hospodinův služebník Mojžíš zemřeljak Hospodin řekl. Pochoval jej v moábské zemi, v roklině...
Deuteronomium 34:9...ruce. Synové Izraele ho poslouchali a jednalijak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V Izraeli ale nepovstal...
Deuteronomium 34:12... všem jeho služebníkům a celé jeho zemi!  Jak mocnou sílu a jak hrozné činy předvedl Mojžíš před...
Jozue 1:3...místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám daljak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat od pouště...
Jozue 2:10...země se před vámi třesou! Slyšeli jsmejak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste...
Jozue 2:11...a Ogovi, které jste vyhladili jako proklatéJak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme...
Jozue 2:21... budeme tvé přísahy zproštěni." " se stanejak jste řekli," odpověděla jim. Potom se s nimi rozloučila...
Jozue 3:3...dnů prošli táborem správcové a přikázali lidu: "Jakmile uvidíte Truhlu smlouvy Hospodina, vašeho Boha, a...
Jozue 4:8...dvanáct kamenů podle počtu izraelských kmenůjak Jozuovi uložil Hospodin, a přenesli je s sebou do...
Jozue 4:10... které Hospodin udělil pro lid Jozuovi, přesně jak to Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid spěšně přešel řeku, a...
Jozue 4:12... synové Gádovi a polovina kmene Manasesovajak jim přikázal Mojžíš. Na čtyřicet tisíc vyzbrojených...
Jozue 6:22...a vyveďte ji odtud i se všemi, kdo k patříjak jste odpřisáhli." A tak ti mladí vyzvědači šli a...
Jozue 8:27...jen ukořistěný dobytek a zboží z onoho městajak Hospodin určil Jozuovi. Tak Jozue vypálil Aj a natrvalo...
Jozue 8:31...Hospodinu, Bohu Izraele, oltář na hoře Ebaljak synům Izraele přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Jak...
Jozue 8:33...proti hoře Gerizim a polovina proti hoře Ebaljak kdysi přikázal Hospodinův služebník Mojžíš, že se ...
Jozue 8:34...slova Zákona, požehnání i zlořečení, přesně jak je to psáno v knize Zákona. Ze všeho, co Mojžíš...
Jozue 9:3...a Izraeli. Také obyvatelé Gibeonu se doslechlijak Jozue naložil s Jerichem a s Ajem. Vymysleli proto...
Jozue 9:7...odpověděli: "A co když bydlíte mezi námiJak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme tvoji...
Jozue 9:22...obec. Jozue si je potom zavolal a řekl jim: "Jak to, že jste nás podvedli?! Tvrdili jste: ‚Žijeme od vás...
Jozue 10:1...Adoni-cedek, že Jozue dobyl Aj a vyhladil je jako proklaté a že stejně, jak naložil s Jerichem a jeho...
Jozue 10:39...ostřím meče a všechno živé v něm vyhladili jako proklaté. Nikoho nenechal naživu. Jak naložil s...
Jozue 10:40...nenechal naživu; vše, co dýchalo, vyhladil jako proklaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Jozue...
Jozue 11:9...je, nikdo nepřežil. Jozue s nimi naložiljak mu řekl Hospodin: ochromil jim koně a jejich vozy...
Jozue 11:12...jejich králů a pobil je ostřím meče. Vyhladil je jako proklaté, jak přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Z...
Jozue 11:15... úplně je vyhubili. Neušetřili ani živou dušiJak přikázal Hospodin svému služebníku Mojžíšovi, tak...
Jozue 11:20... aby válčili proti Izraeli, aby je vyhladil jako proklaté a bez milosti je vyhubil, jak Hospodin...
Jozue 11:23...a v Ašdodu. Tak Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal Izraeli za...
Jozue 13:6...rozdělit tu zem Izraeli losem na dědičné podílyjak jsem ti přikázal. Proto teď rozděl tuto zemi jako...
Jozue 13:14...Izraele dodnes. Kmenu Levi však Mojžíš jako jedinému žádné dědictví nepřidělil. Jejich dědictvím...
Jozue 13:33... Jejich dědictvím je Hospodin, Bůh Izraelejak jim pověděl. A toto jsou dědictví, která synové...
Jozue 14:1... která synové Izraele získali v kanaánské zemijak jim je přidělil kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s...
Jozue 14:2...Devět a půl pokolení získalo své dědictví losemjak to Hospodin přikázal skrze Mojžíše, kdežto dvě a půl...
Jozue 14:10... mému Bohu.' A hle, Hospodin uchoval naživujak slíbil. Je tomu čtyřicet pět let od chvíle, kdy to...
Jozue 14:12...města. Bude-li Hospodin se mnou, vyženu jejak Hospodin řekl." Jozue tedy Kálebovi, synu Jefunovu,...
Jozue 17:4...jim Jozue dal dědictví mezi bratry jejich otcejak přikázal Hospodin. Manasesovi tedy připadlo deset...
Jozue 17:16...synové. "A navíc, všichni Kananejci z nížinyjak z Bet-šeanu a okolí, tak z údolí Jizreel, mají železné...
Jozue 18:3...svého dědictví. Jozue proto synům Izraele řekl: "Jak dlouho ještě budete otálet, než obsadíte zem, kterou...
Jozue 18:20...Jordán. Toto je dědictví synů Benjamínovýchjak je pro jejich rody vymezeno hranicemi kolem dokola....
Jozue 20:2..."Řekni synům Izraele: Určete si útočištná městajak jsem vám pověděl skrze Mojžíše, aby se tam uchýlil ten,...
Jozue 21:8...přidělili synové Izraele levitům losemjak přikázal Hospodin skrze Mojžíše. Z pokolení Juda a...
Jozue 21:44...jim dal odpočinout ze všech stran, přesně takjak odpřisáhl jejich otcům. Ze všech jejich nepřátel před...
Jozue 22:4...Hospodin, váš Bůh, dal vašim bratrům odpočinutíjak jim slíbil, vraťte se i vy domů do své vlastní země,...
Jozue 22:5... Jen velmi pečlivě dodržujte přikázání a Zákonjak vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte...
Jozue 22:16... řekli jim: "Tak praví celá obec HospodinovaJak jste mohli takhle zradit Boha Izraele? Odvrátili jste...
Jozue 23:5...vámi zažene a vypudí a vy obsadíte jejich zemjak vám to řekl Hospodin, váš Bůh. Buďte velmi silní,...
Jozue 23:8... Přimkněte se k Hospodinu, svému Bohujak jste to dělali dodnes. Hospodin před vámi vyhnal...
Jozue 23:10...zažene tisíc - vždyť za vás bojuje Hospodinjak vám zaslíbil! Pečlivě dbejte, abyste milovali Hospodina...
Soudců 1:7...rukou i na nohou sbíralo drobty pod mým stolemJak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil." Odvedli ho do...
Soudců 2:15...ruka byla proti nim a byli poraženi, přesně jak to Hospodin řekl a jak jim odpřisáhl. Přišlo na ...
Soudců 6:15...posílám!" On však namítl: "Promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasesovi...
Soudců 6:27...vzal deset mužů ze svých služebníků a udělaljak mu Hospodin řekl. Kvůli strachu z rodiny i kvůli lidem...
Soudců 6:36..."Chceš opravdu skrze zachránit Izraeljak jsi řekl? Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno....
Soudců 6:37...sucho, poznám, že skrze zachráníš Izraeljak jsi řekl." A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno...
Soudců 6:38...jak jsi řekl." A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rouno a vyždímal z něj rosu - plnou...
Soudců 7:13...bylo bezpočtu, jako je písku na břehu mořeJakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví...
Soudců 7:21...a křičeli: "Mečem za Hospodina a Gedeona!" A jak tam stáli seřazeni okolo tábora, celý tábor začal...
Soudců 9:16...a jeho domu? Zachovali jste se k němujak si zasloužil? Můj otec za vás bojoval, nasadil vlastní...
Soudců 9:33...se svými muži vyrazí proti tobě, naložíš s nímjak budeš moci." Abimelech se tedy v noci se svým vojskem...
Soudců 9:40... Abimelech ho ale hnal k městské bráně, a jak utíkali, padlo mnoho mrtvých. Abimelech se pak vrátil...
Soudců 13:12... Manoach mu řekl: " dojde na tvá slovajak se máme ohledně toho chlapce zařídit? Jak s ním máme...
Soudců 14:10...za tou ženou, zatímco Samson chystal hostinujak se na ženicha sluší. Když místní viděli, že je sám,...
Soudců 16:5...ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká sílajak bychom ho mohli přemoci, spoutat a zkrotit. Každý z nás...
Soudců 16:15...kolík i se stavem a osnovou. A tak mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že miluješ, když u nemáš srdce? ...
Soudců 17:2...muž jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víšjak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů stříbra? Slyšel...
Soudců 18:3...mladíka. Zašli tedy dovnitř a ptali se ho: "Jak ses sem dostal? Co tu děláš? Proč tu jsi?" Vyprávěl jim...
Soudců 18:4...Co tu děláš? Proč tu jsi?" Vyprávěl jim tedyjak se s ním Míka dohodl: "Najal , a tak mu dělám kněze."...
Soudců 18:15...mladíka (totiž do Míkova domu). Poptali se hojak se daří. Šest set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo...
Soudců 18:24...jsem si udělal, a šli jste pryč. Co mi zbudeJak se můžete ptát: Co ti je?" Danovci mu ale řekli:...
Soudců 19:22...oslům, umyli si nohy a pak jedli a pili. A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili místní ničemové....
Soudců 20:3...Benjamínci.) Synové Izraele se ptali: "Řeknětejak se ta hrozná věc stala." Onen levita, manžel ...
Soudců 21:7...celý kmen! Co si počneme s těmi, kdo zbyliJak jim opatříme ženy? Vždyť jsme přísahali při Hospodinu,...
Soudců 21:16...obce říkali: "Co si počneme s těmi, kdo zbyliJak jim opatříme ženy? Benjamínské ženy byly přece...
Růt 3:16...se Rút vrátila ke své tchyni, ta se zeptala: "Jak jsi pořídila, dcero?" A tak vyprávěla všechno, co...
Růt 3:18...nevrátíš s prázdnou.'" "Počkej, dcero, uvidíšjak to dopadne," řekla na to Noemi. "Ten muž nepoleví,...
1. Samuel 1:14... Elí si myslel, že je opilá. Proto Elí řekl: "Jak dlouho tu budeš opilá? Prober se!" Hana mu ale...
1. Samuel 1:23...ho před Hospodina a zůstane tam navždy." "Dělejjak myslíš," řekl na to Elkána. "Zůstaň tu, než ho...
1. Samuel 2:13...zápalnou oběť, přišel kněžský mládenec, a jak se vařilo maso, vzal trojzubou vidlici a vrazil ji do...
1. Samuel 2:22...prováděli jeho synové celému Izraeli, i o tomjak spali se ženami sloužícími u vchodu do Stanu setkávání....
1. Samuel 2:26... Chlapec Samuel však prospíval, rostl a byl milý jak Hospodinu, tak i lidem. Za Elím přišel Boží muž a řekl...
1. Samuel 6:2...s Hospodinovou truhlou?" ptali se. "Oznamte námjak ji máme poslat, kam patří." Ti odpověděli: " budete...
1. Samuel 9:13...na návrší obětní hostinu. Vyhledejte ho, hned jak přijdete do města, než se vydá k hostině na návrší....
1. Samuel 10:11... Když všichni, kdo ho znali z dřívějška, vidělijak prorokuje s proroky, říkali jeden druhému: "Co se to...
1. Samuel 11:10..."Zítra se vám vzdáme a vy s námi naložítejak uznáte za vhodné." Druhého dne Saul rozdělil své muže...
1. Samuel 12:12...jste bydlili v bezpečí. Potom jste uvidělijak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi:...
1. Samuel 12:16...proti vašim otcům. Předstupte znovu a pohleďtejak velikou věc Hospodin způsobí před vašima očima. Není...
1. Samuel 12:17...seslal hromobití a déšť. Tehdy jasně pochopítejak veliké zlo jste v Hospodinových očích spáchali, když...
1. Samuel 12:24...a služte mu věrně celým srdcem. Považtejak veliké věci pro vás vykonal. Budete-li však přesto...
1. Samuel 14:15...políčku. Nepřátelské vojsko zachvátila hrůzaJak v táboře, tak na poli, jak mezi hlídkami, tak v...
1. Samuel 14:16... Saulovi strážní v Gibeji Benjamínově vidělijak se to vojsko rozbíhá do všech stran. Saul řekl svým...
1. Samuel 14:29...zemi," řekl na to Jonatan. "Jen se podívejtejak se mi rozjasnily oči, sotva jsem ochutnal trochu medu....
1. Samuel 14:36...svítání. Ani jednoho z nich nenecháme!" "Udělejjak myslíš," odpověděli mu. Kněz ale řekl: "Přistupme sem k...
1. Samuel 14:40...a se svým synem Jonatanem na druhé." "Udělejjak myslíš," odpověděl Saulovi lid. Saul se pak modlil:...
1. Samuel 15:23... věnovat mu pozornost je nad tuk beraní. Hříchem jak věštění je totiž vzpoura, zlá jak modlářství je svévole...
1. Samuel 16:1...králem Izraele. Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? jsem ho přece jako...
1. Samuel 16:2...jsem si jednoho z jeho synů vybral za krále." "Jak bych mohl jít?" namítl Samuel. " se to dozví Saul,...
1. Samuel 16:4...mi toho, o kterém ti řeknu." Samuel tedy udělaljak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové...
1. Samuel 17:20... svěřil ovce hlídači, všechno to vzal a šeljak mu Jišaj přikázal. Dorazil k okraji tábora, právě když...
1. Samuel 17:22...běžel k šiku. Když tam dorazil, ptal se bratrůjak se mají. Ještě s nimi mluvil, když vtom z filištínských...
1. Samuel 17:28...zabil. Jeho nejstarší bratr Eliab ale zaslechljak s nimi mluví, a hrozně se na Davida rozhněval: "Proč...
1. Samuel 17:55...uložil ve svém stanu. Když Saul viděl Davidajak jde na Filištína, zeptal se svého vojevůdce Abnera: "Čí...
1. Samuel 18:15...úspěšně a Hospodin byl s ním. Když Saul viděljak úspěšně si vede, měl z něj hrůzu. Všichni v Izraeli i v...
1. Samuel 19:20...v Rámě." Vyslal tedy posly, aby Davida zajaliJakmile však uviděli houf proroků v čele se Samuelem, jak...
1. Samuel 20:1...ptal se: "Co jsem provedl? Čím jsem se provinilJak jsem tvému otci ublížil, že mi chce vzít život?" "Nic...
1. Samuel 20:5...budeš chtít." David tedy Jonatanovi řekl: "Jak víš, zítra je slavnost novoluní a bych měl sedět s...
1. Samuel 20:35...zostudil. Když přišlo ráno, Jonatan vyšel venjak se dohodli s Davidem. Měl s sebou malého chlapce a tomu...
1. Samuel 21:2... ale toho setkání s Davidem vylekalo. "Jak to, že jsi sám?" ptal se ho. "Proč s tebou nikdo není?"...
1. Samuel 22:3...otec s mou matkou přijít k vám, dokud nepoznámjak se mnou Bůh naloží?" Odvedl je tedy k moábskému králi a...
1. Samuel 22:9...Saulových služebníků: "Viděl jsem Jišajova synajak přišel do Nobu k Achimelechovi, synu Achitubovu. Ten se...
1. Samuel 22:13...jste se proti mně spikli - ty a Jišajův synJak to, že jsi mu poskytl chléb a meč? Radil ses o něm s...
1. Samuel 23:11... aby kvůli mně to město zničil. Přitáhne Sauljak tvůj služebník slyšel? Hospodine, Bože Izraele, oznam...
1. Samuel 24:20...po dobrém? Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za tojak ses ke mně dnes zachoval. Teď vím, že se jistě...
1. Samuel 25:7...tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co mášJak slyším, střiháš právě ovce. Víš, že tví pastýři byli s...
1. Samuel 25:9...za Nábalem a promluvili Davidovým jménem přesnějak jim řekl. Když se odmlčeli, Nábal se na rozkřikl:...
1. Samuel 25:25...Kéž si můj pán vůbec nevšímá toho ničemy NábalaJak se jmenuje, takový i je - jmenuje se Nábal, Hlupák, a...
1. Samuel 28:14...ze země vystupovat jakési božstvo," řekla žena. "Jak vypadá?" ptal se."Zvedá se nějaký stařec zahalený...
1. Samuel 28:20...vojsko do rukou Filištínů." Vtom se Sauljak byl dlouhý, skácel k zemi. Samuelova slova ho tak...
1. Samuel 28:21... Když ta žena přistoupila k Saulovi a vidělajak je vyděšený, řekla mu: "Pohleď, tvá služebnice ...
1. Samuel 29:6...více!'" Achiš si tedy Davida zavolal a řekl mu: "Jakože je živ Hospodin, jsi spolehlivý a líbí se mi, jak si...
1. Samuel 29:9...proti nepřátelům svého krále a pána?" "Vímjak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro jsi jako Boží anděl,...
2. Samuel 1:5...a jeho syn Jonatan zemřeli," odpověděl muž. "Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jonatan?" zeptal se...
2. Samuel 1:6...v pohoří Gilboa, když vtom jsem uviděl Saulajak se opírá o kopí. Vozy a jezdci ho doháněli, a tak se...
2. Samuel 1:19... tvá ozdoba zabita leží na tvých výšináchJak padli hrdinové! se to v Gatu nikdo nedozví, to...
2. Samuel 1:25...vás vzácným šarlatem a krášlil šperky ze zlataJak padli hrdinové vprostřed boje! Na tvých výšinách...
2. Samuel 1:26...Jonatan! Teskním po tobě, Jonatane, bratřejak jsem miloval! Tvá láska ke mně byla úžasná,...
2. Samuel 1:27...ke mně byla úžasná, vzácnější nežli láska ženJak padli hrdinové, jak zmařena zbroj válečná! Později se...
2. Samuel 2:22...jednou: "Nech být, jinak srazím k zemiJak se pak podívám tvému bratru Joábovi do očí?" Když ho...
2. Samuel 3:7...dcera Ajova. Saulův syn Iš-bošet řekl Abnerovi: "Jak to, že jsi spal s konkubínou mého otce?" Ta slova...
2. Samuel 3:24...provedl?" řekl mu. "Vždyť za tebou přišel AbnerJak to, žes ho propustil a on si jen tak odešel? Znáš přece...
2. Samuel 3:25...syna Nerova! Přišel oklamat - chtěl vyzvědětjak si vedeš; chtěl vyzvědět všechno, co děláš!" Jakmile...
2. Samuel 4:4...Jeho chůva ho vzala do náruče a dala se na útěkJak ale pospíchala, upustila ho a on zchroml. Jmenoval se...
2. Samuel 6:9... Toho dne dostal David z Hospodina strach. "Jak by mohla Truhla Hospodinova vejít ke mně!" řekl si....
2. Samuel 6:16... Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Vidělajak král David poskakuje a křepčí před Hospodinem, a ve...
2. Samuel 6:22...se znevážím ještě víc, si budu i sám připadat jako nic, ale u těch - jak říkáš - děveček, u těch budu v...
2. Samuel 7:22...služebníku zjevil všechny tyto velkolepé věciJak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a...
2. Samuel 7:25...jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiňjak jsi řekl. Kéž se tvé jméno navěky proslaví! Kéž se...
2. Samuel 7:29...svého služebníka, aby před tebou trval navěkyjak jsi, Hospodine, Pane můj, sám řekl. Kéž je díky tvému...
2. Samuel 10:6... Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomilijak moc Davida popudili, a tak si najali 20 000 aramejských...
2. Samuel 11:2...terase královského paláce, zahlédl ze střechy jakou ženu, jak se koupe. Ta žena byla překrásná. David...
2. Samuel 11:7... Když k němu Uriáš přišel, David se vyptávaljak se daří Joábovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji....
2. Samuel 13:29...Abšalomovi mládenci pak s Amnonem naložilijak jim Abšalom přikázal. Všichni královi synové se hned...
2. Samuel 13:34...se mladík na stráži rozhlédl do dálky, spatřiljak od západu z horského úbočí přichází množství lidí....
2. Samuel 13:35...králi, "to jdou královští synové! Stalo sejak říkal tvůj služebník." Sotva to dořekl, opravdu...
2. Samuel 14:31... Joáb pak hned přišel za Abšalomem domů. "Jak to, že mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se ho....
2. Samuel 15:26...v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naložíjak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej...
2. Samuel 16:5...David blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud jaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se Šimei, syn...
2. Samuel 16:13... Šimei ale šel podél nich po protějším svahu, a jak šel, zlořečil, házel po něm kameny a vířil prach....
2. Samuel 16:21... aby se staraly o dům. Když celý Izrael uslyšíjak ses svému otci zprotivil, posílí to odhodlání všech,...
2. Samuel 16:23...se s Achitofelem, který byl tenkrát rádcem, bylo jako doptávat se na Boží slovo. Takto bral všechny jeho...
2. Samuel 17:8...není dobrá. Znáš přece svého otce i jeho mužejak jsou udatní," pokračoval Chušaj. "Jsou rozzuření jako...
2. Samuel 17:10...je poraženo!' Každý bojovník, i kdyby měl srdce jako lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece , jaký je...
2. Samuel 18:10...a oznámil Joábovi: "Právě jsem viděl Abšalomajak visí na dubu!" "Tak tys ho viděl?" opáčil Joáb. "A proč...
2. Samuel 18:27...ten dobrou zprávu," odpověděl král. "Vidímjak běží ten první," ohlásila hlídka, "takhle běhá Achimaac...
2. Samuel 19:2...můj, synáčku můj!" Joábovi bylo oznámenojak král pláče a naříká pro Abšaloma. Když vojsko uslyšelo,...
2. Samuel 19:3...a naříká pro Abšaloma. Když vojsko uslyšelojak král truchlí nad svým synem, vítězství toho dne se všem...
2. Samuel 19:38...zde tvůj služebník Kimham. K němu se zachovejjak uznáš za dobré." Na to král řekl: " tedy se mnou jde...
2. Samuel 19:42... Vtom ke králi dorazili také ostatní Izraelci. "Jak to, že si ukradli naši judští bratři?" ptali se....
2. Samuel 19:44...větší nárok - David nám patří víc než vámJak jste námi mohli takhle pohrdnout? My jsme přece byli...
2. Samuel 20:9...mečem v pochvě. Když vykročil, meč se vysunul. "Jak se daří, bratře?" oslovil Joáb Amasu a pravou rukou ho...
2. Samuel 21:11...zvěř v noci. Když bylo Davidovi oznámenojak se Saulova družka Ricpa, dcera Ajova, zachovala, šel a...
2. Samuel 22:31...proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonámJak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin...
2. Samuel 22:35...laní, staví na výšiny. paže učíjak obstát v boji, ruce napínají i luk bronzový. Podal...
2. Samuel 22:43...nezachránil, volali k Hospodinu - žádná odpověďJako prach na zemi rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici...
2. Samuel 23:4...spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje, je jako úsvit za východu slunce, jak jasné jitro bezmračné; je...
2. Samuel 23:6... všechno to blaho by rozkvést nenechal! Darebák jak trní vyvržen bude, rukou se takového nikdo nedotkne,...
2. Samuel 24:13...ve tvé zemi tři dny mor? Teď se rozmysli a uvažjak mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!"...
2. Samuel 24:17...u mlatu Aravny Jebusejského. Když David viděljak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To přece jsem...
2. Samuel 24:19..." David tedy poslechl Gádovo slovo a šeljak Hospodin přikázal. Aravna vyhlédl ven, a když uviděl,...
1. Královská 1:12...pán David o tom ani neví! Pojď tedy, poradím tijak zachráníš život sobě i svému synu Šalomounovi. Jdi hned...
1. Královská 1:13...tvůj syn Šalomoun; na můj trůn usedne on"? Jak to, že tedy kraluje Adoniáš?' Zatímco budeš mluvit s...
1. Královská 2:9...bez trestu. Však jsi moudrý a budeš vědětjak s ním máš naložit, abys jeho šediny poslal do hrobu v...
1. Královská 2:31...tak a tak." Král na to prohlásil: "Udělejjak řekl - zabij ho. Pak ho pohřbíš a sejmeš tak ze i z...
1. Královská 2:38...pán a král rozhodl dobře. Tvůj služebník udělájak jsi řekl." Šimei pak dlouho bydlel v Jeruzalémě. Po...
1. Královská 2:44...Král tehdy Šimeimu řekl: "Sám v srdci dobře víšjak zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé zlo...
1. Královská 3:6... když jsi dal, aby jeho syn seděl na jeho trůnujak tomu dnes je. Hospodine, Bože můj, ty jsi učinil svého...
1. Královská 5:17...pak Chíramovi poslal zprávu: "Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu...
1. Královská 5:19...postavit chrám jménu Hospodina, svého Bohajak to Hospodin pověděl mému otci Davidovi: ‚Tvůj syn,...
1. Královská 5:20...pomáhat tvým a mzdu tvých služebníků ti uhradímjak si řekneš. Jak sám víš, nikdo u nás neumí kácet stromy...
1. Královská 5:26...rok co rok. Hospodin dal Šalomounovi moudrostjak mu slíbil. Mezi Chíramem a Šalomounem vládl mír a stali...
1. Královská 8:20...otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůnjak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu Hospodina,...
1. Královská 8:24...ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi tojak vidíme, splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž,...
1. Královská 8:53... Pane můj, oddělil ze všech národů země jako své vlastní dědictví, jak jsi to řekl skrze svého...
1. Královská 8:56... který svému lidu Izraeli dopřál odpočinutíjak zaslíbil. Ani jediné ze všech těch dobrých slov, která...
1. Královská 9:5...trůn tvého království nad Izraelem navěkyjak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Na izraelském trůnu...
1. Královská 11:28...byl schopný mladík, a když si Šalomoun všimljak se k dílu, svěřil mu všechnu pracovní sílu z domu...
1. Královská 11:41...Šalomounovy skutky - co všechno vykonaljakou měl moudrost - o tom se, jak známo, píše v Knize...
1. Královská 12:6...otce Šalomouna, dokud ještě žil: "Co mi radíteJak mám odpovědět lidu?" "Pokud se dnes zachováš jako...
1. Královská 12:9...jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev...
1. Královská 12:24...tedy Hospodinovo slovo a zrušili taženíjak jim řekl Hospodin. Jeroboám vystavěl město Šechem v...
1. Královská 13:14...na něj a vypravil se za Božím mužem. Zastihl hojak sedí pod dubem. "Ty jsi ten Boží muž, který přišel z...
1. Královská 13:25... mrtvoly. Vtom šli okolo nějací muži a vidělijak přes cestu leží mrtvola a u stojí lev. Přišli do...
1. Královská 13:26... Hospodin ho vydal lvu. Ten ho roztrhal a zabiljak ho Hospodin svým slovem varoval." Potom ten starý...
1. Královská 13:28...na cestu, kde našel mrtvolu a osla se lvemjak stojí u . Lev ji nesežral ani neroztrhal osla. Prorok...
1. Královská 14:4... co bude s chlapcem." Jeroboámova žena udělalajak řekl. Vypravila se do Šíla a přišla k Achiášovu domu....
1. Královská 14:18...zemřel. Pohřbili ho a celý Izrael ho oplakávaljak řekl Hospodin skrze svého služebníka, proroka Achiáše....
1. Královská 14:19... proroka Achiáše. Ostatní Jeroboámovy skutkyjak válčil a kraloval - o tom se píše v Kronice izraelských...
1. Královská 14:29...skutky - co všechno vykonal - o tom sejak známo, píše v Kronice judských králů. Mezi Rechoboámem...
1. Královská 15:7...Abiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom sejak známo, píše v Kronice judských králů. Mezi Abiášem a...
1. Královská 15:23...a Micpu. Všechny ostatní Asovy skutkyjak byl udatný, co všechno vykonal a jaká města vystavěl -...
1. Královská 15:29...roce judského krále Asy kralovat místo nějJakmile se stal králem, vyhubil celý dům Jeroboámův....
1. Královská 15:31...Nádabovy skutky - co všechno vykonal - o tom sejak známo, píše v Kronice izraelských králů. Mezi Asou a...
1. Královská 16:5...Ostatní Baašovy skutky - co všechno vykonaljak byl udatný - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 16:12...ani přítele. Tak Zimri vyhladil celý Baašův důmjak to Hospodin Baašovi uložil skrze proroka Jehua, a to...
1. Královská 16:14...Elovy skutky - co všechno vykonal - o tom sejak známo, píše v Kronice izraelských králů. Sedmadvacátého...
1. Královská 16:20...- včetně spiknutí, které zosnoval - o tom sejak známo, píše v Kronice izraelských králů. Izraelský lid...
1. Královská 16:27... Ostatní skutky Omriho - co všechno vykonaljak byl udatný - o tom všem se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 16:34...nejmladšího Seguba tam osadil bránu - přesně jak řekl Hospodin skrze Jozua, syna Nunova. Eliáš...
1. Královská 17:15...sešle na zem déšť.'" Šla tedy a udělalajak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst....
1. Královská 17:16...nedocházela a olej v láhvi neubýval, přesně jak řekl Hospodin skrze proroka Eliáše. Po nějaké době syn...
1. Královská 18:21...je na horu Karmel. Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li...
1. Královská 18:26...bohů, ale oheň nezapalujte." Vzali tedy býkajak jim navrhl, připravili ho a vzývali jméno Baalovo od...
1. Královská 18:44...Eliáš. Teprve posedmé mládenec zvolal: "Vidímjak od moře stoupá obláček, ne větší než dlaň." Tehdy mu...
1. Královská 19:1...Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem...
1. Královská 19:19...Eliáš tedy odešel a nalezl Elíšu, syna Šafatovajak oře s dvanácti páry dobytka. Jedenáct párů bylo před...
1. Královská 20:4...děti patří mně." Izraelský král mu odpověděl: "Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti i vše, co mám."...
1. Královská 20:14...do rukou, abys poznal, že jsem Hospodin." "Jak se to stane?" zeptal se Achab. "Tak praví Hospodin:...
1. Královská 21:25... toho ptáci rozklovou!" (Vskutku nebyl nikdo jako Achab, kdo by se tak zaprodal, aby páchal, co je v...
1. Královská 21:29...tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vidíšjak se přede mnou Achab pokořil? Protože se přede mnou tak...
1. Královská 22:17...mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře....
1. Královská 22:21...a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech...
1. Královská 22:38...nevěstky, jeho krev chlemtali psi, přesně takjak řekl Hospodin. Ostatní Achabovy skutky - co všechno...
1. Královská 22:39... Ostatní Achabovy skutky - co všechno vykonaljaký postavil palác vykládaný slonovinou a jaká všechna...
1. Královská 22:46...s izraelským králem. Ostatní Jošafatovy skutkyjak byl udatný a jak bojoval - o tom se, jak známo, píše v...
2. Královská 1:7...z lože, na něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" "Jak vypadal ten muž, který vám s těmi slovy vyšel naproti?"...
2. Královská 1:17...něž jsi ulehl, ale zemřeš!" Achaziáš pak zemřeljak Hospodin řekl skrze Eliáše. Neměl syna, a tak na jeho...
2. Královská 1:18...Achaziášových skutcích, které vykonal, sejak známo, píše v Kronice izraelských králů. Hospodin se...
2. Královská 2:10...nelehkou věc," řekl mu Eliáš. "Pokud ale uvidíšjak jsem od tebe vzat, tvá žádost se splní. Pokud ne,...
2. Královská 2:19... prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlíjak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná."...
2. Královská 2:22...A ty vody jsou zdravé dodnes, přesně jak Elíša řekl. Potom se odtud vydal vzhůru do Bet-elu....
2. Královská 4:1..."Tvůj služebník, můj muž, umřel. Sám víšjak tvůj služebník ctil Hospodina. Teď ale přišel věřitel a...
2. Královská 4:17...počala a za rok tou dobou porodila syna, přesně jak Elíša řekl. Když chlapec povyrostl, jednoho dne o...
2. Královská 4:25...muži na horu Karmel. Když Boží muž uviděljak k němu míří, řekl svému mládenci Gehazimu: "Podívej, to...
2. Královská 4:26...je ta Šunemitka. Utíkej naproti a zeptej seJak se ti daří? Jak se daří manželovi? Jak se daří dítěti?"...
2. Královská 4:34...něj, ústa na ústa, oči na oči, dlaně na dlaněJak na něm ležel, chlapcovo tělo se zahřálo. Potom se zvedl...
2. Královská 4:44...jim to nabídl, najedli se a ještě zbylo, přesně jak řekl Hospodin. Náman byl vojevůdce aramejského krále....
2. Královská 5:14...A tak sestoupil a sedmkrát se ponořil v Jordánujak mu Boží muž řekl, a jeho tělo se uzdravilo - bylo čisté...
2. Královská 6:18... oslep ten zástup!" A on je naráz oslepiljak Elíša řekl. Elíša pak na zavolal: "To není ta cesta!...
2. Královská 6:27... pane můj, králi!" "Když ti nepomáhá Hospodinjak ti mám pomoci ? Je libo obilí z mlatu nebo víno z...
2. Královská 6:30...král uslyšel slova ženy, roztrhl své rouchoJak obcházel hradby, lidé si všimli, že na holém těle...
2. Královská 6:32... zavřete za ním dveře a pevně je držte. Slyšímjak mu jde v patách jeho pán." Sotva to dořekl, přišel...
2. Královská 7:7... Nechali tam své stany, koně, osly i tábor takjak byl, a utíkali o život. Potom dorazili k táboru ti...
2. Královská 7:16...šekel a stejně tak dvě míry ječmene, přesně jak řekl Hospodin. Král tehdy odvelel svého pobočníka, svou...
2. Královská 7:17... k bráně. Dav ho tam ale ušlapal k smrti, přesně jak Boží muž řekl, když za ním onen posel přišel. Tak se...
2. Královská 8:2...hlad a ten potrvá sedm let." Žena se zařídilajak Boží muž řekl. Odstěhovala se s celou rodinou pryč a...
2. Královská 8:5... které Elíša vykonal!" Gehazi právě líčil králijak Elíša vzkřísil mrtvého, když vtom vešla ta žena,...
2. Královská 8:13...tvůj služebník?" řekl na to Chazael. "Pouhý pesJak by mohl dokázat něco takového?" "Hospodin mi ukázal...
2. Královská 8:23...skutky - co všechno vykonal - o tom sejak známo, píše v Kronice judských králů. Jehoram pak ulehl...
2. Královská 9:11...chtěl?" vyzvídal jeden z nich. "Sami vítejak takoví lidé blábolí," odpověděl jim. "Nelži," oni na to...
2. Královská 9:17... Když strážný na jizreelské věži uviděljak se blíží Jehuův houf, zvolal: "Vidím nějaký houf!"...
2. Královská 9:22...uviděl Jehua, zeptal se: "Jehu, je pokoj?" "Jak může být pokoj," zvolal Jehu, "dokud je tu všude kolem...
2. Královská 9:25...Jehu svému pobočníku Bidkarovi. "Jen si vzpomeňjak jsme spolu jeli na vozech za jeho otcem Achabem, když...
2. Královská 9:26...Hospodin.' Takže ho vezmi a pohoď na tom polijak řekl Hospodin." Jakmile judský král Achaziáš viděl, co...
2. Královská 10:4... Řekli si: "Když před ním neobstáli dva královéjak obstojíme my?" Správce paláce i správce města se...
2. Královská 10:17...pro Hospodina!" A tak jeli spolu v jeho vozeJakmile přijel do Samaří, pobil tam všechny Achabovy...
2. Královská 10:34... Ostatní Jehuovy skutky - co všechno vykonal, a jak byl udatný - o tom všem se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 11:9... kamkoli se pohne." Setníci to provedli přesnějak jim kněz Jojada nařídil. Každý vzal své muže, jak ty,...
2. Královská 11:13... začali tleskat a volat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali, Atalia zaslechla hluk. Vešla za...
2. Královská 12:20...Joašovy skutky - o všem, co vykonal - sejak známo, píše v Kronice judských králů. Proti Joašovi se...
2. Královská 13:8...Ostatní Joachazovy skutky - co všechno vykonaljak byl udatný - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 13:12... Ostatní Jehoašovy skutky - co všechno vykonaljak udatně bojoval s judským králem Amaciášem - o tom se,...
2. Královská 14:15... Ostatní Jehoašovy skutky - co všechno vykonaljak udatně bojoval s judským králem Amaciášem - o tom se,...
2. Královská 14:18...patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsoujak známo, sepsány v Kronice judských králů. V Jeruzalémě...
2. Královská 14:25...od Lebo-chamátu k Mrtvému moři v Aravějak to Hospodin, Bůh Izraele, řekl ústy svého služebníka...
2. Královská 14:28...Jeroboámovy skutky - co všechno vykonaljak udatně bojoval, když Izraeli navrátil Damašek i judský...
2. Královská 15:6...skutky - co všechno vykonal - o tom sejak známo, píše v Kronice judských králů. Když Azariáš...
2. Královská 15:11...místo něj. Ostatní Zachariášovy skutky jsoujak známo, sepsány v Kronice izraelských králů. Hospodin...
2. Královská 15:21...skutky - co všechno vykonal - o tom sejak známo, píše v Kronice izraelských králů. Když Menachem...
2. Královská 15:36...Jotamovy skutky - co všechno vykonal - o tom sejak známo, píše v Kronice judských králů. (V době začal...
2. Královská 16:16..." A kněz Uriáš udělal všechno přesně takjak mu Achaz přikázal. Král Achaz pak osekal postranice z...
2. Královská 16:19...Achazovy skutky - co všechno vykonal - o tom sejak známo, píše v Kronice judských králů. Achaz ulehl ke...
2. Královská 17:23...tedy Hospodin vyhnal Izrael ze své blízkostijak je varoval skrze všechny své služebníky proroky. Izrael...
2. Královská 17:28...tedy přišel, usadil se v Bet-elu a učil jejak uctívat Hospodina. Každý z těch národů si ale ve městě,...
2. Královská 18:24...dva tisíce koní, jestli si na najdeš jezdceJak se chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána...
2. Královská 18:35...těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukouJak by tedy Hospodin z ruky vysvobodil Jeruzalém?" Lid...
2. Královská 19:11...do rukou asyrského krále. Slyšel jsi alejak asyrští králové naložili se všemi zeměmi - vyhubili je!...
2. Královská 19:12...své národy? předkové je vyhladiliJak dopadl Gozan, Charan, Recef a lid Edenu v Tel-asaru?...
2. Královská 19:16...oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacheribjak urážel živého Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští...
2. Královská 19:26...Kdo v nich bydlí, vysíleni, vyděšeni, zahanbenijak bylina polní byli, jako tráva zelená, jako plevel na...
2. Královská 20:20...skutky - všechny jeho udatné činy i tojak udělal rybník a vodovod, kterým do města přivedl vodu -...
2. Královská 21:17...Ostatní Menašemovy skutky - co všechno vykonaljaký hřích spáchal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 21:25...Amonovy skutky - co všechno vykonal - o tom sejak známo, píše v Kronice judských králů. Pochovali ho do...
2. Královská 22:19...slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšeljak jsem o tomto místu a jeho obyvatelích prohlásil, že na...
2. Královská 23:16...Když se Jošiáš rozhlédl, všiml si na tom svahu jakých hrobů. Poslal z nich tedy vyzvednout kosti a ty na...
2. Královská 23:21...lidu: "Slavte Hod beránka Hospodinu, svému Bohujak je psáno v této Knize smlouvy." Takový Hod beránka se...
2. Královská 23:28...skutky - co všechno vykonal - o tom sejak známo, píše v Kronice judských králů. Za jeho dnů...
2. Královská 23:35...faraonovu příkazu tedy každý platil stříbrojak mu bylo vyměřeno. Joakim to stříbro a zlato vymáhal od...
2. Královská 24:2...nájezdníky. Ty posílal na Judu, aby ho hubilijak Hospodin Judu varoval skrze své služebníky proroky....
2. Královská 24:3...proroky. Tyto věci se pak Judovi opravdu stalyjak Hospodin předpověděl. Vyhnal je ze své blízkosti kvůli...
2. Královská 24:5...skutky - co všechno vykonal - o tom sejak známo, píše v Kronice judských králů. Joakim pak ulehl...
2. Královská 24:13...ho tedy v osmém roce své vlády zajal. Přesně jak řekl Hospodin, odnesl si všechny poklady Hospodinova...
1. Letopisů 4:41...i na Meunity, kteří tam žili. Vyhladili je jako proklaté (jak je tomu dodnes) a usadili se tam místo...
1. Letopisů 5:7...rodu vůdcem. Jeho bratři podle svých rodinjak jsou uvedeni ve svých rodopisech: Jehiel (jejich vůdce)...
1. Letopisů 12:33...velením - muži, kteří pochopili dobu a vědělijak se Izrael zachovat. Ze Zabulona vytáhlo 50 000...
1. Letopisů 13:12...trhlina. Toho dne dostal David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat k sobě!" řekl si....
1. Letopisů 14:16... aby porazil vojsko Filištínů." David učiniljak mu Bůh přikázal, a tak poráželi filištínské vojsko od...
1. Letopisů 15:13...ji nenesli vy. Nehledali jsme totiž jeho vůlijak náleží." Kněží a levité se tedy posvětili, aby přenesli...
1. Letopisů 15:15... Synové Leviho pak nesli Boží truhlu takjak přikázal Mojžíš slovem Hospodinovým: pomocí tyčí na...
1. Letopisů 15:29... Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Vidělajak král David poskakuje a křepčí, a ve svém srdci jím...
1. Letopisů 16:40...Hospodinu zápalné oběti ráno i večer přesně takjak je psáno v Zákoně, který Hospodin svěřil Izraeli. S...
1. Letopisů 17:20...tyto velkolepé věci. Hospodine, nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní...
1. Letopisů 17:23...jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiňjak jsi řekl; kéž se to potvrdí a tvé jméno se navěky...
1. Letopisů 19:6... Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomilijak moc Davida popudili, a tak společně s Chanunem poslali...
1. Letopisů 21:12...zhoubu po celé izraelské zemi.' Teď uvažjak mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!"...
1. Letopisů 21:16... David vzhlédl a spatřil Hospodinova andělajak stojí mezi nebem a zemí s taseným mečem namířeným proti...
1. Letopisů 22:11...daří a kéž vystavíš dům Hospodinu, svému Bohujak to o tobě řekl. Hlavně Hospodin, ti velet...
1. Letopisů 24:19...konali službu podle nařízení svého otce Áronajak mu je vydal Hospodin, Bůh Izraele. K ostatním Leviho...
1. Letopisů 26:13...vůči Hospodinovu domu stejně jako jejich bratřiJak mladí, tak staří losovali podle otcovských rodů o...
1. Letopisů 28:7... bude-li spolehlivě plnit přikázání a zákonyjak se to děje dnes.' Před zraky celého Izraele, před...
1. Letopisů 29:17...srdce jsem daroval toto vše a teď vidímjak tvůj lid, zde přítomný, přináší své dary s radostí....
2. Letopisů 2:3...a při slavnostech Hospodina, našeho Bohajak bylo Izraeli navěky uloženo. Chrám, který chci postavit...
2. Letopisů 2:7...a santálové dřevo z Libanonu. Vždyť vímjak tvoji služebníci v Libanonu dovedou kácet dřevo. Tvým...
2. Letopisů 2:14...svým služebníkům pšenici a ječmen, olej a vínojak řekl. My pokácíme v Libanonu tolik stromů, kolik jen...
2. Letopisů 4:20...z ryzího zlata ke svícení před svatostánkemjak náleží, k nim květy, kahany a kleště ze zlata (bylo to...
2. Letopisů 6:10...otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůnjak řekl Hospodin, a postavil jsem chrám jménu Hospodina,...
2. Letopisů 6:15...ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi tojak vidíme, splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž,...
2. Letopisů 7:3...sláva. Všichni synové Izraele vidělijak sestupuje oheň. Když spatřili Hospodinovu slávu nad...
2. Letopisů 7:18...i pravidla, potvrdím trůn tvého královstvíjak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Izrael nikdy nebude...
2. Letopisů 8:13... přinášel Šalomoun Hospodinu zápalné obětijak to Mojžíš určil pro každý den, pro soboty, novoluní a...
2. Letopisů 8:14... aby střežili, chválili a přisluhovali kněžímjak bylo určeno pro každý den, a také oddíly stráží pro...
2. Letopisů 9:29...ostatních zemí. Ostatní Šalomounovy skutky jsoujak známo, od počátku do konce sepsány ve Slovech...
2. Letopisů 10:6...otce Šalomouna, dokud ještě žil. "Co mi radíteJak mám odpovědět lidu?" "Pokud se k lidu zachováš...
2. Letopisů 10:9...jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev...
2. Letopisů 12:15...hledat Hospodina. Rechoboámovy skutky jsoujak známo, od počátku do konce sepsány spolu s rodokmeny...
2. Letopisů 18:16...mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře....
2. Letopisů 18:20...a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech...
2. Letopisů 19:6...soudce. Těmto soudcům nařídil: "Dávejte pozorjak jednáte. Nesoudíte přece jen pro člověka, ale pro...
2. Letopisů 20:11...se jim vyhnuli a nevyhladili je. A podívej sejak nám odplácejí! Přicházejí nás vyhnat z tvého dědictví,...
2. Letopisů 20:16... ale Boží. Zítra vytáhněte proti nim. Uvidítejak stoupají do svahu Cic, a střetnete se s nimi na konci...
2. Letopisů 20:29... Když se všechna okolní království doslechlajak Hospodin bojoval proti nepřátelům Izraele, padla na ...
2. Letopisů 23:8..." Levité i všichni Judští to provedli přesnějak jim kněz Jojada určil. Každý vzal své muže, jak ty,...
2. Letopisů 23:12... Když ho pomazali, začali volat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali a oslavovali krále, Atalia zaslechla...
2. Letopisů 23:18...dům a přinášeli Hospodinu zápalné obětijak je psáno v Zákoně Mojžíšově. K branám Hospodinova...
2. Letopisů 26:20...odtud vyvedli, ba on sám spěchal ven kvůli tomujak ho Hospodin ranil. Král Uziáš pak byl do dne své...
2. Letopisů 29:8...odstrašujícím příkladem pro výstrahu a výsměchjak to sami na vlastní oči vidíte. Hle, proto naši otcové...
2. Letopisů 29:15...podle králova příkazu očistit Hospodinův chrámjak řekl Hospodin. Kněží vešli dovnitř Hospodinova chrámu,...
2. Letopisů 30:5... Hod beránka. Dlouho jej totiž neslavilijak je předepsáno. Na králův rozkaz tedy do celého Izraele...
2. Letopisů 30:7...uniklým z moci asyrských králů. Nebuďte jako vaši otcové a bratři, kteří zradili Hospodina, Boha...
2. Letopisů 30:16...chrámu zápalné oběti. Zaujali svá místajak jim to určoval Zákon Božího muže Mojžíše. Kněží kropili...
2. Letopisů 31:3...tábora. Král oddělil část svého majetku jako příspěvek na zápalné oběti jak ranní, tak večerní a...
2. Letopisů 32:14... dokázal vysvobodit svůj lid z mých rukouJak by tedy váš bůh mohl z mých rukou vysvobodit vás?...
2. Letopisů 35:4... Rozdělte se do oddílů po otcovských rodechjak to předepsal izraelský král David a jeho syn Šalomoun....
2. Letopisů 35:12...podle otcovských rodů, aby obětovali Hospodinujak je předepsáno v Knize Mojžíšově. Takto naložili i s...
2. Letopisů 35:13...Takto naložili i s býčky. Beránky pekli na ohnijak je předepsáno, ale zasvěcené části vařili v hrncích,...
2. Letopisů 35:25...všichni zpěváci a pěvkyně truchlí nad Jošiášemjak se v Izraeli stalo zvykem. Jsou zahrnuty v Knize...
Ezdráš 3:2... aby na něm mohli přinášet zápalné obětijak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mojžíše. Obnovili...
Ezdráš 3:4...zápalné oběti. Slavili také Svátek stánkůjak je psáno. Den co den přinášeli předepsané zápalné oběti...
Ezdráš 4:3... Budeme stavět Hospodinu, Bohu Izraele, samijak nám přikázal perský král Kýros." Místní se pak snažili...
Ezdráš 6:14... Židovští stařešinové stavěli a dílo rostlojak prorokoval prorok Ageus a Zachariáš, syn Idův. Na pokyn...
Ezdráš 6:18...podle jejich tříd a levity podle jejich oddílůjak je psáno v Knize Mojžíšově. Čtrnáctého dne prvního...
Ezdráš 9:3...hodnostáři jdou v nevěrnosti příkladem!" Jak jsem to uslyšel, roztrhl jsem své roucho i plášť a rval...
Ezdráš 9:13...provinění, víme, Bože náš, že jsi nás netrestaljak bychom za své hříchy zasloužili, ale nechal jsi nás...
Ezdráš 9:14...hříchy zasloužili, ale nechal jsi nás vyváznoutJak bychom mohli znovu porušovat tvá přikázání a příznit se...
Ezdráš 10:3...ženy i s jejich dětmi propustíme. Zachováme sejak nám radíš, pane, ty i ti, kdo se třesou před přikázáním...
Ezdráš 10:6...chrámu do komory Jochanana, syna EliašibovaJak tam odešel, nic nejedl ani nepil, neboť truchlil nad...
Nehemiáš 2:3...jsem králi odpověděl: "Král nechť žije navěkyJak nemám mít ztrápenou tvář, když město, v němž jsou hroby...
Nehemiáš 2:6...vystavěl." Král, po boku s chotí, se zeptal: "Jak dlouho tvá cesta potrvá? Kdy se vrátíš?" Když jsem mu...
Nehemiáš 2:17...úředníkům. Teď jsem jim ale řekl: "Sami vidítejak bídně na tom jsme. Jeruzalém je zpustošený a jeho brány...
Nehemiáš 2:18... skončí naše potupa!" Potom jsem jim vyprávěljak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova...
Nehemiáš 3:36... jen co po liška přeběhne!" Slyš, Bože nášjak námi pohrdají, a obrať tu pohanu na jejich hlavu! se...
Nehemiáš 5:12...to. " od nich nebudeme nic požadovat. Udělámejak říkáš." Svolal jsem tedy kněze a zavázal knížata i...
Nehemiáš 8:15...a listnatých stromů a postavte si přístřeškyjak je předepsáno." Lidé tedy šli, přinesli větve a všichni...
Nehemiáš 8:18...svátek a osmý den měli sváteční shromážděníjak je předepsáno. Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce se...
Nehemiáš 9:10...dvořany i na všechen jeho lid, neboť jsi věděljak je krutě trápili. Získal sis jméno, jaké dodnes máš....
Nehemiáš 9:18...‚To je tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta.' Jak velice se rouhali! Ty jsi je ale ve svém nesmírném...
Nehemiáš 9:26... když je vyzývali, aby se k tobě vrátiliJak velice se rouhali! Vydával jsi je proto krutým...
Nehemiáš 10:35...aby na oltáři Hospodina, našeho Boha, plál oheňjak je psáno v Zákoně. Zavazujeme se každoročně přinášet do...
Nehemiáš 10:37...z půdy a z veškerého ovoce všech stromůJak je psáno v Zákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých...
Nehemiáš 12:47...odevzdával příspěvky na zpěváky a strážnéjak bylo stanoveno den po dni. Také levitům zasvěcovali...
Nehemiáš 13:11...ke svým polím. Vytkl jsem to hodnostářům. "Jak to že je zanedbáván Boží dům?!" ptal jsem se. Povolal...
Nehemiáš 13:15...jeho službám! V těch dnech jsem v Judsku viděljak v sobotu šlapou vinný lis, jak snášejí obilí na hromady...
Nehemiáš 13:23...se slituj nade mnou. V době jsem také viděljak si Židé berou ženy z Ašdodu a také Amonky a Moábky....
Ester 1:15...samému králi a zaujímali přední místa v říši): "Jak se podle práva naložit s královnou Vašti za to, že...
Ester 2:1... vzpomněl si na Vašti, na to, co provedlajak se proti zakročilo. Právě ho obsluhovali královští...
Ester 2:11...procházel před nádvořím harému, aby zjistiljak se Ester daří a co se s děje. Dívky přicházely před...
Ester 2:20...stále ještě neprozradila svůj původ a národnostjak Mordechaj přikázal. Poslouchala ho na slovo, tak...
Ester 5:2...na svém trůnu král. Když spatřil královnu Esterjak stojí v dvoraně, získala si jeho srdce. Ukázal na ni...
Ester 5:11...přátele, také svou ženu Zereš, a vykládal jimjaký je proslulý boháč a kolik synů a čím vším ho král...
Ester 5:13...to všechno je mi na nic, když se musím dívatjak si ten Žid Mordechaj sedí na královském dvoře!" Jeho...
Ester 6:2...z králi předčítali, narazili na zápis o tomjak jistý Mordechaj odhalil Bigtana a Tereše, dva královské...
Ester 6:3...vztáhnout ruku na krále Xerxe. Král se otázal: "Jak za to byl Mordechaj vyznamenán a povýšen?" "Vůbec nijak...
Ester 8:6... aby vyhladil Židy ve všech provinciích říšeJak bych se mohla dívat na pohromu, která potkat můj...
Ester 8:9... Přesně podle Mordechajových pokynů se napsalo jak Židům, tak satrapům, místodržícím a představitelům sto...
Ester 9:5... řeži a zhoubě naložili se svými protivníkyjak se jim zachtělo. V samotném sídelním městě Súsách Židé...
Ester 10:2... Veškeré úspěchy jeho vládnutí i jeho moc jak i podrobnosti o Mordechajově významu a jak ho král...
Job 3:16... kteří si příbytky naplnili stříbrem! Proč jsem jak potrat nebyl zahrabán, jako nemluvně, jež světlo...
Job 5:17... věru naději, že bude umlčeno násilí. ‚Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh! Trestu Všemohoucího...
Job 5:25...co je to mít mnohé potomky: Tvých ratolestí bude jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při...
Job 6:15...Všemohoucímu opouští. bratři jsou však zrádní jako bystřiny, jak řečiště, jež brzy vymizí. Když taje led...
Job 6:25... a zmlknu hned, v čem jsem pochybil, mi ukažteJak mohou zraňovat slova upřímná! Co vaše důkazy mohou...
Job 7:1...člověk na zemi jen samou robotu? Den za dnem jak nádeník žije tu. Jak otrok touží po stínu, jak nádeník...
Job 7:2...samou robotu? Den za dnem jak nádeník žije tuJak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká odměnu. I mně...
Job 7:6...a strupy pokryté, rány na kůži mám zhnisanéJak tkalcovský člunek utekly dny a bez naděje skončily....
Job 8:2...Šuchský mu na to řekl: "Jak dlouho budeš takhle mluvit? Tvé řeči jsou podobné...
Job 9:14...- před ním se musí sklonit i pomocníci netvoraJak bych se tedy před ním obhájil? Jak najdu slova,...
Job 9:26...utekly dny, šťastné nebyly, teď jsou pryčJak rákosové čluny kolem propluly, jak orel řítící se za...
Job 10:10...chceš znovu na prach obrátit? Což jsi kdysi jak mléko nenalil, nenechal jsi zhoustnout jako sýr?...
Job 11:8...Všemohoucího pochopit? Vyšší jsou nad nebejak si poradíš? Hlubší než podsvětí - co ty o tom víš?...
Job 11:11...soud, kdo mu zabrání? Podvodníky zná a vidí zlojak by mu mohlo uniknout? ‚Rozum dostane hlava dubová, ...
Job 11:16... bez vší obavy. Tehdy zapomeneš na své trápeníjak voda odplyne z tvé paměti. Tvůj život jak poledne se...
Job 11:17... jak voda odplyne z tvé paměti. Tvůj život jak poledne se rozzáří, i tma se promění v svítání. Buď...
Job 13:28... značíš si moje šlápoty! Člověk se rozpadá jak něco shnilého, jako když roucho žere mol. Smrtelník z...
Job 14:9...kmen v prachu tlel, jen ucítí vodu, vypučí zasejak mladý stromek větve vyžene. Člověk však zemře a klesne...
Job 15:33...jeho čas, jeho větve se nebudou zelenat. Bude jak réva, jež ztrácí hrozny nezralé, jako oliva, jež...
Job 18:2...Šuchský mu na to řekl: "Jak dlouho povedeš takovéhle řeči? Promluvíme si, se...
Job 18:3...takovéhle řeči? Promluvíme si, se zamyslíšJak to, že jsme tu za dobytek? To nás považuješ za tupce?...
Job 19:2...na to řekl: "Jak dlouho budete mou duši trápit a svými řečmi ubíjet?...
Job 19:23...masa dost? Kéž by slova byla sepsána, kéž by jak nápis byla vyryta olovem a rydlem železným, kéž by je...
Job 19:28... - srdce mi touhou umírá! Jenže vy říkáte: ‚Jak ho přistihnem? Příčina věci je přece v něm.' Vy sami...
Job 20:7...k nebi dosáhla a hlavou oblaků se dotýkaljak vlastní lejno zmizí napořád - ‚Kam se poděl?' se jeho...
Job 20:8...- ‚Kam se poděl?' se jeho známí budou ptátJako sen odletí a bude ten tam, bude zapuzen jak noční...
Job 21:7..., když na to pomyslím, celý se třesu zděšenímJak to, že ničemové užívají života? Zatímco stárnou, jejich...
Job 21:17...v moci nemají. Myšlenky ničemů míjejí!) Jak často alesvíce darebáků zhasíná'? Přichází na ...
Job 21:26... co je blahobyt. Do prachu však ulehnou jeden jak druhý, oba dva stejně přikryjí červi. Víte, znám ty...
Job 21:27... znám ty vaše myšlenky - hledáte způsobyjak mi ublížit. Říkáte: ‚Kam se poděly ty jejich paláce?...
Job 21:34...kráčí celé procesí a předcházejí ho nesčetníJak chcete těšit těmi nesmysly? Vaše odpovědi jsou samé...
Job 22:12... záplava. Copak Bůh není tam v nebi nahořeJak vysoko jsou hvězdy - jen se podívej! Ty ale říkáš: ‚Co...
Job 23:14... to učiní. Co o mně rozhodne, to jistě vykonájak to prokázal tolikrát. Proto jsem před ním vyděšen,...
Job 24:5... se chudí skrývají všude po kraji. Jiní jsou jak divocí osli na poušti, vycházejí za prací, jako by...
Job 24:20... nikdo nevzpomene na ty zlosyny, jsou jak stromy větrem zlomeni. obcují s neplodnou, která...
Job 26:2...na to řekl: "Jak pěkně umíš slabému pomoci! Jak jsi bezmocného přímo...
Job 26:3...pomoci! Jak jsi bezmocného přímo zachránilJakou radu jsi bláhovému udělil! Jak hluboké pochopení jsi...
Job 27:16...oplakáváni od svých vdov. I kdyby stříbra jak prachu nakupil, i kdyby šatů jak bláta navršil,...
Job 27:18...on hromadil, jeho stříbro po něm zdědí nevinnýJak pavouk buduje si svůj dům, je ale chatrný jak chýše...
Job 29:14...umírajících, vdově jsem vracel radost do srdceJak šatem jsem se halil spravedlností, právo mi bylo...
Job 29:18...si: ‚Umřu v rodinném hnízdě, mých dnů bude jak písku u moře. kořeny budou sahat k vodě, rosa...
Job 29:23...řeč je svlažovala jako krůpěje. Čekávali na  jak na déšť, na jarní vláhu čekali dychtivě. Když jsem se...
Job 30:5... Lidé je ze svého středu vyhnali, křičí za nimi jak za zloději. Ve strmých roklích bydlet musejí, v děrách...
Job 30:14...jim v tom nebrání. Širokou průrvou pronikajíjak záplava se valí troskami. Všechny ty hrůzy se na ...
Job 30:15... Všechny ty hrůzy se na vrhly, mou důstojnost jako by vichr uchvátil, jak oblak rozplynulo se bezpečí....
Job 31:18...sám a sirotkům z něj nedával? Od mého mládí u  jak u otce vyrůstal, od svého dětství jsem vdovám pomáhal....
Job 31:19...jsem vdovám pomáhal. Copak jsem přihlíželjak někdo zmírá bez šatů, jak ubožák nemá ani přikrývku?...
Job 31:25...jsem drahý kov svou jistotou? Copak těšilojak velké jmění mám a kolik toho svou rukou vydělám? Copak...
Job 32:19...slovy, duch mi roztahuje všechny vnitřnostiJak víno bez průduchu jsou útroby, jak nové měchy plné k...
Job 34:11...ovšem jeho skutky odplácí, chová se k lidemjak si kdo zaslouží. Bůh v žádném případě nebude jednat zle...
Job 34:17...tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dejJak by mohl vládnout ten, kdo právo nesnáší? Chceš snad...
Job 34:19...velmože před nuzáky - dílo jeho rukou jsou jeden jak druhý! Uprostřed noci náhle umírají, i mocní se...
Job 35:6...hřešit, co mu způsobíš? Když rozmnožíš své vinyjak mu ublížíš? Když budeš spravedlivý, jak ho tím obdaříš?...
Job 35:7...viny, jak mu ublížíš? Když budeš spravedlivýjak ho tím obdaříš? Co by si od tebe mohl vzít? Tvá...
Job 36:9...jim ukazuje, co provedli, čím se provinilijak zpyšněli. Otevírá jim uši, aby je poučil, říká jim, že...
Job 36:29...a skrápěly lidstvo v hojnosti. Což někdo rozumíjak se mračna stahují a jak z jeho stanu hřmí? Hle, jak...
Job 36:30...se mračna stahují a jak z jeho stanu hřmí? Hlejak kolem sebe šíří blesky, jak jimi pokrývá mořské...
Job 37:15... zastav se, o Božích divech přemýšlej. Rozumíšjak Bůh oblaka vede, jak na nich rozsvěcuje blesk? Rozumíš...
Job 37:18... můžeš s ním roztáhnout mraky po obloze pevné jak zrcadlo z bronzu ulité? Pouč nás tedy, co mu máme říct...
Job 38:14...a ničemy z hnala ven? Tehdy se země tvaruje jak jíl pod pečetí, jak roucho začíná hýřit barvami....
Job 40:16...živí se trávou jako dobytče. Jen se podívejjakou sílu v bedrech, jak mocné svaly na břiše! Ocasem...
Job 40:29...uzavřít, aby ti sloužil navždycky? Nebo se s ním jak s ptáčkem pomazlíš? Dáš ho na vodítko dcerkám na hraní?...
Job 41:15...ho děs. Svaly mu pevně drží na těle, tvrdé jak slitina - nezachvějí se. Srdce tvrdé na kámen, jak...
Job 41:16...- nezachvějí se. Srdce tvrdé na kámenjak spodní žernov tvrdé je. Když se zvedne, bojí se i...
Job 41:22... Ostré střepy mu rostou na břiše, stopu nechává jak brány blátem vláčené. Hlubina kvůli němu jako v kotli...
Job 41:23...jak brány blátem vláčené. Hlubina kvůli němu jako v kotli vře, moře pění jak voňavkářův kelímek. Ve vodě...
Žalmy 1:1...nasycen životem. Blaze člověku, který nechodíjak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku...
Žalmy 1:4... se podaří! Jinak se ale povede ničemným: budou jak pleva, již vítr unáší. Ničemní na soudu neobstojí,...
Žalmy 2:9... Železnou holí je rozdrtíš, roztříštíš je jak hliněné nádoby." Proto, králové, buďte rozumní,...
Žalmy 4:3...ulev mi, smiluj se nade mnou, slyš modlitbyJak dlouho, lidé, budete mou slávou pohrdat, marnost...
Žalmy 6:4...děs! Do hloubi duše jsem vyděšen - Hospodinejak dlouho ještě?! Obrať se, Hospodine, život mi zachovej,...
Žalmy 11:2..."Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!" Pohleďjak ničemové napínají luk, na tětivu kladou šípy své, z...
Žalmy 13:2...předního zpěváka. Žalm DavidůvJak dlouho ještě, Hospodine? Zapomeneš na navěky? Jak...
Žalmy 13:3...ještě budeš ukrývat přede mnou svoji tvářJak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den cítit v...
Žalmy 13:6... srdce zajásá, Hospodinu svou píseň zazpívámJak dobrotivě se ke mně zachoval! Pro předního zpěváka....
Žalmy 17:4...nic. Myšlením ani ústy jsem nehřešil, tak jak to lidé běžně dělají. Pro slovo, jež vyšlo ze tvých rtů...
Žalmy 17:8...pravicí těm, kdo před útočníky k tobě prchajíJak zřítelnici oka opatruj, ve stínu tvých křídel kéž...
Žalmy 17:11... Vystopovali , obkličují, očima pátrajíjak by srazili. Jsou jako lev, jenž po kořisti lační,...
Žalmy 17:12... očima pátrají, jak by srazili. Jsou jako lev, jenž po kořisti lační, jak dravý lev, jenž číhá...
Žalmy 18:12...se, vznesl se na křídlech větrných. Závojem tmy jak skrýší obklopil se, mrak temný deštěm byl jeho stan....
Žalmy 18:31...proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonámJak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin...
Žalmy 18:35...laní, staví na výšiny. paže učíjak obstát v boji, ruce napínají i luk bronzový. Podal...
Žalmy 18:43...nezachránil, volali k Hospodinu - žádná odpověďJako prach ve větru rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici...
Žalmy 19:6...zvěst. Bůh stan postavil slunci v nebesích a ono jak ženich vychází z komnaty, jak hrdina dychtící na cestu...
Žalmy 21:2... Ve tvé síle, Hospodine, raduje se králjak jen se veselí dík tvému spasení! Touhu jeho srdce jsi...
Žalmy 22:14... tuři bášanští. Své tlamy na otvírají jak draví řvoucí lvi! Jak voda se roztékám, všechny kosti...
Žalmy 22:15...tlamy na otvírají jak draví řvoucí lviJak voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté. srdce...
Žalmy 25:19... trápení, všechny hříchy odpusť mi. Pohleďjak mnoho je mých nepřátel, jak prudkou nenávistí nenávidí...
Žalmy 27:13...Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidímjak dobrý je Hospodin! Spoléhej na Hospodina, buď statečný...
Žalmy 29:6...láme cedry, libanonské cedry Hospodin porážíJako telátko nechá skákat Libanon, Sirion skáče jak mládě...
Žalmy 30:8...nic nestane!" Ve své přízni, Hospodine, jsi  jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář skryl,...
Žalmy 31:20...- o nevinném mluví tak tvrdě, pyšně a potupněJak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo ...
Žalmy 34:9...jeho ctitelů, aby je uhájil. Okuste a viztejak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!...
Žalmy 35:4...zpět zahnáni, se hanbí ti, kdo vymýšlejíjak mi uškodit! jsou jak větrem hnané plevy, Hospodinův...
Žalmy 35:5...hanbí ti, kdo vymýšlejí, jak mi uškodit! jsou jak větrem hnané plevy, Hospodinův anděl je dohoní!...
Žalmy 35:14...se mi však vrací do klína! Chodil jsem ve smutku jak nad přítelem či bratrem; jako bych oplakával matku...
Žalmy 35:17...mi vysmívali, samou zlostí na zuby skřípěliJak dlouho, Pane, se na to budeš dívat? Ochraň mou duši...
Žalmy 36:7... tvá věrnost sahá k oblakům. Tvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé zákony jsou hloubka nesmírná - lidem...
Žalmy 37:2...zlosynům, nezáviď těm, kdo křivdu působí - vždyť jako tráva uschnou znenadání, jak jarní zeleň uvadnou!...
Žalmy 37:32... Ničema na spravedlivého číhá, hledá způsobjak ho zahubit, Hospodin ho však nenechá v jeho rukách,...
Žalmy 37:35...vymýtí, uvidíš! Viděl jsem ničemu hrozné sílyjak rozložitý cedr se rozprostřel. Pominul ale - hle, ...
Žalmy 38:14...o zkáze, své lsti vymýšlejí každý den. ale jak hluchý neslyším, jak němý nechci ústa otevřít. Jsem...
Žalmy 39:5... ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, poznámjak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe...
Žalmy 39:7... člověk je pouhá pára, stojí jakkoli! Séla Jak pouhý stín člověk životem kráčí, marně se trápí, marně...
Žalmy 42:5...Kde je?!" Duše opouští, když na to vzpomínámjak jsem se zástupy chodíval, do Božího domu se s nimi...
Žalmy 44:12...našimi nepřáteli, naši protivníci nás obraliJak ovce na jatka jsi nás nechal jít, rozehnal jsi nás mezi...
Žalmy 44:21...v kraji šakalů, halil jsi nás šerou temnotouJak bychom na jméno svého Boha zapomněli, jak bychom k...
Žalmy 45:2...plyne, králi předkládám verše své jazykem hbitým jak pero písaře: Ze všech lidí jsi nejkrásnější, milostí...
Žalmy 46:9...séla Pojďte se podívat, co Hospodin umíjak hrozné divy činí na zemi! Ve všech koncích světa boje...
Žalmy 47:10...- jsou jeho lid! Štíty země přec Bohu náležíjak vysoko se vyvýšil! Zpívaný žalm synů Korachových...
Žalmy 49:11...nebude naživu věčně, hrobová jáma nikoho nemineJak vidno, i moudrý člověk zemře, stejně tak hyne tupec a...
Žalmy 49:15...jejich výroky. séla Do hrobu zahnáni budou jak ovce, smrt bude nakonec jejich pastýřem! Ráno pak...
Žalmy 55:22...máslo lahodnější, v srdci však válku nosil siJak jemný olej hladily jeho řeči, vskutku však byly dýkami!...
Žalmy 56:6...Každý den slova překrucují, přemýšlejí stálejak mi uškodit. Číhají tajně, sledují kroky, po mém...
Žalmy 58:5...odcizili, od narození bloudí, kdo mluví ležJako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši...
Žalmy 58:9... šípy, jež vystřelili, ztratí se! jsou jak slimák, co ve slizu se plazí, jak potracený plod, jenž...
Žalmy 62:4...moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hradJak dlouho budete v útoku pokračovat? To chcete všichni...
Žalmy 62:5... jak plot, který se rozpadá? Jen na to myslíjak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež mají rádi...
Žalmy 63:2... duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo  jak suchá země prahnoucí po vodě. Kéž bych ve svatyni...
Žalmy 64:4...ukryj, před vzpourou tlupy zločinců! Jazyky si jak meče naostřili, jak šípy míří slovy krutými. Nevinného...
Žalmy 64:6...svých zlých plánech se utvrzují, jednají o tomjak pasti nastražit. "Kdo by to viděl?" říkají si, "Kdo by...
Žalmy 66:3... jeho chválu slavně hlásejte! Řekněte BohuJak ohromné jsou skutky tvé! Tváří v tvář tvé mohutné síle...
Žalmy 66:5...jménu tvém! séla Pojďte, na Boží skutky hleďtejak ohromný je v tom, jak k lidem chová se! V pevninu kdysi...
Žalmy 66:10...Ano, prověřil jsi nás, Bože, tříbil jsi nás jak stříbro nejčistší. Zavedl jsi nás do lovcovy sítě, na...
Žalmy 68:3...prchnou, ti, kdo jej nenávidí, před ním utečouJak oblak dýmu, tak je rozeženeš - jako vosk taje před...
Žalmy 68:36...je jeho velebnost, jeho moc sahá do oblak! Božejak hrozný jsi ve své svatyni! Bůh Izraele mocí a silou...
Žalmy 71:15... celý den mluvit o tvém spasení - nevím anijak je vypočíst! Přistoupím s chválou Hospodinova hrdinství...
Žalmy 72:6...pokolení, dokud slunce a měsíc trvají. je jak déšť, co na louku se snáší, a jako liják, jenž zemi...
Žalmy 72:16... dokonce na horských vrcholcích! jeho klasy jak Libanon se vlní, jeho města kvetou jak tráva na...
Žalmy 72:17...tráva na poli! jeho jméno trvá navěky, dlouho jak slunce jeho věhlas vydrží! jsou v něm požehnány...
Žalmy 73:6...neznají, běžnými bídami nejsou stiženi. Pýchu jak náhrdelník stavějí na odiv, jak šatem se halí vlastní...
Žalmy 73:16...jsem to tedy pochopit rozumem, poznal jsem alejak je to nesnadné. když jsem vešel do Boží svatyně,...
Žalmy 73:22...bodala, nechápavý jsem byl, nic jsem neznaljak tupé zvíře jsem ti musel připadat! Vždycky jsem ale s...
Žalmy 74:5...řev, na znamení tam nechali své korouhveJako dřevorubci se chovali, sekerami kolem sebe jak v lese...
Žalmy 74:9...nevídáme, proroky nemáme, nikdo z nás nevíjak dlouho to zůstane. Jak dlouho se, Bože, smí rouhat...
Žalmy 74:10...nemáme, nikdo z nás neví, jak dlouho to zůstaneJak dlouho se, Bože, smí rouhat protivník? Bude se tvému...
Žalmy 74:18...si, Hospodine, na rouhání nepřátel, na tojak národ bláznů tvé jméno urážel! Nedávej šelmám duši své...
Žalmy 74:22...Povstaň , Bože, a veď svou při, vzpomeňjak se ti blázni denně rouhají! Nezapomínej na řev svých...
Žalmy 75:2..., Bože, oslavujeme - tvé divy ukazujíjak blízké je jméno tvé! Ty pravíš: "V čas, který určím sám...
Žalmy 76:5...ohnivé šípy, válečné zbraně, meč i štít. séla Jak oslnivý jsi, jak vznešený na horách odvěkých! Obráni o...
Žalmy 76:8...jim pohrozil, jezdec i s koněm do mrákot upadliJak hrozný jsi - ano ty - před tvojí tváří kdo obstojí,...
Žalmy 78:15...světlem za nocí. Rozlomil skály v pouštijak z hlubin bezedných dal jim pít. Ze skály nechal potoky...
Žalmy 78:27...vát nechal, vítr od jihu svou mocí hnal. Masem jak prachem zasypal je, množstvím ptáků, jako je písku u...
Žalmy 79:3...dali šelmám žrát. Jejich krev po Jeruzalémě lili jak vodu, nebylo nikoho, kdo by je pochoval. Potupě vydáni...
Žalmy 79:5...sousedů, pro smích a zábavu jsme všem dokolaJak dlouho ještě, Hospodine? Budeš navěky rozzloben? Bude...
Žalmy 79:8...staré viny, pospěš k nám se svým soucitem - achjak hluboko klesli jsme! Pomoz nám, Bože naší spásy pro...
Žalmy 80:5... buď naše záchrana! Hospodine, Bože zástupůjak dlouho budeš modlitby svého lidu s hněvem odmítat?...
Žalmy 82:2...stanul Bůh, uprostřed "bohů" soud vynesl: "Jak dlouho budete soudit převráceně, jak dlouho budete na...
Žalmy 83:3...mlčení, Bože, ze svého klidu probuď se! Pohleďjak se tví nepřátelé bouří, ti, kdo nenávidí, hlavy...
Žalmy 83:12...na zemi leželi jako hnůj! Jejich velmoži jsou jak Oreb a Zeeb, všechna jejich knížata jak Zebach a...
Žalmy 83:14...nad Božími příbytky!" Bože můj, dej, jsou jako chmýří, jsou jak stéblo větrem zmítané. Jako když...
Žalmy 84:2... Žalm synů Korachových. Hospodine zástupůjak překrásně je ve tvém příbytku! duše dychtí, toužebně...
Žalmy 87:3... které miluje nad všechny Jákobovy příbytkyJak slavné věci o tobě říkají, město Boží! séla "Egypt a...
Žalmy 89:11...jeho vln dovedeš ukrotit. Ty jsi netvora jak mrtvolu rozdrtil, svou mocnou paží jsi soky rozptýlil....
Žalmy 89:37...navěky potrvá, jeho trůn přede mnou bude jak slunce stát, bude jak měsíc upevněn navěky - ten věrný...
Žalmy 89:38... jeho trůn přede mnou bude jak slunce stát, bude jak měsíc upevněn navěky - ten věrný svědek v oblacích!"...
Žalmy 89:47...jsi ukrátil, zahalil jsi ho pláštěm ostudy! séla Jak dlouho se, Hospodine, budeš ukrývat? Napořád? Musí tvá...
Žalmy 89:48...Napořád? Musí tvá zuřivost jak oheň plátJak krátký je můj život - vzpomeň si! K jaké marnosti...
Žalmy 89:51...věrnost jsi Davidovi přísahal! Pamatuj, Panejak je tvůj služebník pohrdán! Urážky všech těch národů mi...
Žalmy 89:52...Urážky všech těch národů mi padly do klínaJak jen se, Hospodine, tví nepřátelé rouhali! Tvému...
Žalmy 90:4... zpět!" Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina! Spláchneš je - jsou pouhý...
Žalmy 90:13...v srdci zmoudřeli! Navrať se, Hospodinejak dlouho ještě? Nad svými služebníky smiluj se! Hned za...
Žalmy 90:15... zpíváme do konce života! Naše radost trvá jak dřívější soužení, jako ta léta, kdy jsme žili v...
Žalmy 92:6... proto chci zpívat o díle rukou tvýchJak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé, jak jsou tvé záměry...
Žalmy 92:13... kteří napadají, uslyším! Spravedlivý ale jak palma pokvete, jak cedr v Libanonu poroste. V...
Žalmy 94:3...země, povstaň již, dej pyšným, co si zasloužíJak dlouho, Hospodine, ničemní, jak dlouho ničemní budou...
Žalmy 97:5...svítí jeho blesky, zem to vidí, chvěje se! Hory jak vosk před Hospodinem tají, před Pánem země veškeré....
Žalmy 101:2... navštívíš? Ve vlastním domě chci žít takjak srdci velí poctivost. Nikdy nepřijde před můj zrak...
Žalmy 102:5...se, kosti planou jako pec. zbité srdce jak tráva uvadlo, ani si nevzpomenu na jídlo! Od námahy...
Žalmy 102:8...jako sýček v pustinách. Nemohu spát a jsem sám jak vrabec na střechách. Posměchu nepřátel jsem denně...
Žalmy 102:12...- pozdvihl jsi , abys odmrštil! Mých dnů jak stínu ubývá, tak jako tráva uvadám. Ty však, Hospodine,...
Žalmy 102:27...nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí. Odložíš je jak starý plášť a budou pryč....
Žalmy 103:10...výčitky, nechová zlobu navěky. Nenakládá s námijak zaslouží náš hřích, neodplácí nám podle našich vin....
Žalmy 103:15... to, že jsme prach, si nosí v paměti. Vždyť jako tráva trvá smrtelník, jak polní kvítí kvete si....
Žalmy 104:1...duše Hospodinu! Dobrořeč duše HospodinuJak jsi veliký, Hospodine, Bože můj - oděn jsi slávou a...
Žalmy 104:2...můj - oděn jsi slávou a nádherou! Světlem jsi jak pláštěm zahalen, nebe jsi jako plachtu rozestřel! Svoje...
Žalmy 104:3...rozestřel! Svoje paláce jsi nad vodou postaviljak vozy užíváš husté oblaky, vznášíš se na křídlech...
Žalmy 104:6...jejích sloupech, navěky neotřese vůbec nicJak pláštěm přikryl jsi ji oceánem, vody stály i nad horami...
Žalmy 106:13...však zapomněli na jeho činy, nechtěli čekatjak se rozhodne. Propadli lačnosti v oné poušti, Boha...
Žalmy 106:23...u Rudého moře věci předivné. Byl by je vyhladiljak rozhodl se, nebýt jeho vyvoleného Mojžíše. Ten se v ...
Žalmy 107:27...do hloubek, hrůzou se rozplynula jejich odvahaJak vratký opilec potáceli se, veškerá zkušenost byla ta...
Žalmy 107:41... Z trápení ale vyzvedl ubožáky, jejich rodinu jak ovce rozmnožil. Poctiví radují se, když to vidí, ústa...
Žalmy 109:18...ho raní, nestál o požehnání, tak ho opustíJak oděv oblékal si proklínání, jak voda se mu vsáklo do...
Žalmy 110:3...nabídne, se tvá síla ukáže ve svaté nádheřeJak rosa z lůna svítání sejdou se k tobě tvoji mladíci....
Žalmy 111:2...chválit chci ve shromáždění i v radě poctivýchJak veliké jsou skutky Hospodinovy - všichni, kdo je milují...
Žalmy 113:2...jméno Hospodin! je velebeno jméno Hospodin jak nyní, tak i navěky! Od východu slunce tam, kde...
Žalmy 114:6... obrátil nazpátek? Proč jste, vy hory, skákaly jak beránci, proč jste jak jehňata dováděly, pahorky? Třes...
Žalmy 115:13...domu Áronovu, požehná těm, kdo Hospodina ctíjak malým, tak i velikým! vás Hospodin rozmnoží, jak vás...
Žalmy 115:14...malým, tak i velikým! vás Hospodin rozmnožíjak vás, tak vaše potomky! Od Hospodina buďte požehnaní -...
Žalmy 115:18...do říše mlčení. My ale Hospodina budem velebit jak nyní, tak i navěky! Haleluja! Miluji Hospodina,...
Žalmy 116:12...řekl ve svém rozrušení: "Každý člověk je lhář!" Jak se Hospodinu odvděčím za všechno dobrodiní, jež mi...
Žalmy 118:12...obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazilJak vosy se na sesypali, jak oheň z trní ale uhasli - v...
Žalmy 119:9...zákony chci dodržet - jen prosím neopouštěj Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem...
Žalmy 119:39...ctili . Zbav potupy, z níž mám strachjak dobrá jsou nařízení tvá! Jak toužím po tvých pravidlech...
Žalmy 119:40... z níž mám strach - jak dobrá jsou nařízení tváJak toužím po tvých pravidlech - svou spravedlností obživ...
Žalmy 119:41..., Hospodine, tvá láska sestoupí a tvoje spásajak jsi zaslíbil! mám co odpovědět těm, kdo urážejí,...
Žalmy 119:58... celým srdcem svým, smiluj se nade mnoujak jsi zaslíbil! Když jsem přemýšlel nad svými cestami,...
Žalmy 119:76...jsi pokořil. Kéž tvá láska prosím potěšíjak jsi to svému služebníku zaslíbil. Kéž tvůj soucit...
Žalmy 119:84...měch dýmem svraštělý, nezapomínám na tvé zákonyJak dlouho bude žít tvůj služebník? Kdy ...
Žalmy 119:91...jsi založil, a tak zůstává. Vše je tu dodnesjak jsi nařídil, vždyť všechny věci slouží ti. Kdyby tvůj...
Žalmy 119:97...- ve tvém přikázání je však svoboda bez konceJak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o něm přemýšlím! Tvé...
Žalmy 119:103...neodvracím se, vždyť ty sám jsi můj učitel.  Jak sladce mi chutnají tvé výroky - sladší než med jsou...
Žalmy 119:116... příkazy svého Boha plnit chci! Podpírej jak jsi zaslíbil, abych žil, nedej, abych byl zklamán ve...
Žalmy 119:119...tvé zákony, vždyť jejich bludy jsou pouhé lži!  Jak smetí zavrhuješ všechny ničemy na zemi, a proto miluji...
Žalmy 119:154...na Zákon tvůj. Veď moji při a buď mi Zastáncemjak jsi zaslíbil, prosím obživ ! Ničemové jsou daleko od...
Žalmy 119:159...zrádce hnusím si, neboť nedbají na tvé výroky.  Jak miluji tvá pravidla, Hospodine, hleď, ve své lásce...
Žalmy 119:167...tvé příkazy. V duši opatruji tvá svědectvíjak velice je miluji! Tvých pravidel a svědectví držím se,...
Žalmy 119:170...mi! Kéž modlitba k tobě dorazí, vysvoboď jak jsi zaslíbil! Kéž chvála přetéká z mých rtů - vždyť ty...
Žalmy 119:176... oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé pokyny.  Jak ovce ztracená jsem zabloudil, hledej - jsem tvůj...
Žalmy 120:3... zachraňuj od lživých rtů a lstivých jazykůJak budeš potrestán a co čeká , ty, který mluvíš lstivým...
Žalmy 121:8... Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky! Davidova poutní píseň. Raduji se,...
Žalmy 122:4...rodiny Hospodinovy, aby oslavily jméno Hospodinjak je v Izraeli svědectvím. Zde přece zasedá soudní dvůr,...
Žalmy 124:7... že nás nevydal jejich tesákům napospasJak ptáče unikli jsme z pasti ptáčníka, my jsme unikli,...
Žalmy 125:2...jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin jak nyní, tak i navěky! Jistěže nezůstane žezlo zlých nad...
Žalmy 128:3...uživíš, blažený budeš a úspěšný. Tvá manželka jak réva plodící v srdci tvého domu, tvé děti jak olivové...
Žalmy 129:6...pryč všichni, kdo k Sionu mají nenávist! jsou jak tráva na střechách, co dřív, než vzroste, usychá! Ženci...
Žalmy 131:3...duše . V Hospodina, Izraeli, skládej naději jak nyní, tak i navěky! Poutní píseň. Pamatuj, Hospodine,...
Žalmy 132:14... spočinutí na věčné věky, zde budu přebývatjak toužil jsem! Štědře požehnám jeho zásoby, jeho chudé...
Žalmy 133:1...však zazáří koruna." Davidova poutní píseňJak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v...
Žalmy 133:2...jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotěJak vzácný olej na hlavě, stékající po bradě - po bradě...
Žalmy 133:3...bradě Áronově tekoucí, po jeho rouchu po cípJak rosa z hory Hermonu sestupující na hory Sionu. Tam...
Žalmy 135:3...Boha, v jeho nádvořích! Chvalte Hospodinajak dobrý je Hospodin! Jeho jméno opěvujte - jak je...
Žalmy 135:6...Panovník. Hospodin činí, cokoli se mu zachcejak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině! On...
Žalmy 137:4...nám zpívali některou z písní sionských?!" Jak bychom ale byli zpívali Hospodinovu píseň mezi cizinci?...
Žalmy 139:2... Ty , Hospodine, zkoumáš, ty znáš. Ty víšjak sedám a jak vstávám zas, zdálky rozumíš mým...
Žalmy 139:3...zas, zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješjak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš....
Žalmy 139:14... tkal. Chválím za tvá díla ohromná, za tojak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš!...
Žalmy 139:17...dny, jež mi byly určeny, než začal první z nichJak jsou mi drahé, Bože, tvé myšlenky, je jich tak mnoho,...
Žalmy 141:6...se! jejich vůdcové budou svrženi ze skályjak dobře mluvil jsem, všichni poznají. Jako když oráč...
Žalmy 143:6... Své ruce k tobě vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody! séla Pospěš, Hospodine, vyslyš dříve,...
Žalmy 144:12...svou pravicí! Naši synové jsou ve svém mládí jak sazenice zdárně rostoucí; naše dcery jsou jako...
Žalmy 147:1...Sione, po všechna pokolení! Haleluja! HalelujaJak dobré je zpívat našemu Bohu žalm, jak je to rozkošné -...
Žalmy 147:17...prostírá, jíním sype jako popelem. Své kroupy jak drobky rozhazuje, kdo obstojí, když přijde jeho mráz?...
Přísloví 1:2...nad Izraelem, k nabytí moudrosti a k poučeníjak rozumět hlubokým výrokům, jak si osvojit, co učí rozum,...
Přísloví 1:3...a k poučení, jak rozumět hlubokým výrokůmjak si osvojit, co učí rozum, spravedlnost, právo a...
Přísloví 1:4... co učí rozum, spravedlnost, právo a poctivostjak předat prostoduchým chytrost, mládeži prozíravost a...
Přísloví 1:6...rozmnoží svou znalost, rozumný si poraditjak porozumět úslovím a jinotajům, rčením mudrců a jejich...
Přísloví 2:1..." Přijmi prosím slova, synu, moje příkazy jak poklad opatruj, své ucho k moudrosti nakloň, srdce...
Přísloví 2:4...volej, přivolej k sobě rozvahu. Když ji jak stříbro vyhledávat budeš, pátrat po jak po pokladech...
Přísloví 3:12...napravuje, nezoufej; Hospodin kárá, koho milujejak otec syna, jehož v oblibě. Blaze člověku, jenž...
Přísloví 3:21... Soudnost a prozíravost nesejdou ti z očíjak vzácný poklad je, synu, opatruj. To ony darují tvé duši...
Přísloví 4:18... opájejí se vínem násilí! Stezka spravedlivých jak paprsek světla víc a víc září, se rozední. Cesta...
Přísloví 5:4... její ústa jsou jemná nad olej, pak ale zhořkne jako pelyněk, jak dvojsečný meč se zabodne. Její nohy míří...
Přísloví 5:14...učitele, proč jsem vychovatelům sluchu nedopřálJak rychle jsem se octl v nejhorší bídě na očích všem,...
Přísloví 6:9...potraviny chystá, o žních zásoby pilně ukládáJak dlouho, lenochu, budeš polehávat, kdy se konečně ze...
Přísloví 7:1... Dbej na výroky, můj synu, příkazy  jak poklad opatruj. Dbej na příkazy a najdeš život,...
Přísloví 7:2... Dbej na příkazy a najdeš život, učení  jak oko v hlavě chraň. Připoutej si je k prstům, vyryj do...
Přísloví 7:11...mu míří v nevěstčím hávu, v srdci protřelostJak jen je bujná a jak rozpustilá, její nohy doma stání...
Přísloví 7:22...jej nakonec svedla, úlisnými rty jej zlákalaJako vůl na porážku šel hned za , jak jelen, když se vrhá...
Přísloví 7:23...do pasti, než padne skolen střelou do slabinJak ptáče do osidla vletěl, netušil, že mu jde o život!...
Přísloví 10:26...konec, spravedliví však mají věčné základyJak ocet v zubech, jako oči plné kouře, takový je lajdák...
Přísloví 11:28...doufá v bohatství, takový padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou. Kdo boří vlastní domov, ten zdědí vítr,...
Přísloví 15:23...naplní. Výstižná odpověď udělá člověku radostjak dobré je slovo v pravý čas! Rozumné vede vzhůru cesta...
Přísloví 16:24...rtům dodá přesvědčivosti. Laskavá slova jsou jako plástev medu, jak balzám na duši, celému tělu lék....
Přísloví 18:19...dovede rozsoudit. Ukřivděný bratr se uzavře jak město, rozepře působí jako hradní závory. Ovocem svých...
Přísloví 19:16... dbá na vlastní duši; komu je lhostejnéjak žije, zahyne. Kdo pomáhá chudým, půjčuje Hospodinu; on...
Přísloví 20:11...hnusí obojí. I na dětech se podle chování poznájak čistá a upřímná je jejich povaha. Slyšící ucho, vidoucí...
Přísloví 21:1...do nitra. Královo srdce je v Hospodinově rucejak vodní strouhu je směruje, kam chce. Člověk všechny...
Přísloví 23:27...srdce, nespouštěj oči z cesty : Nevěstka je jak bezedná jáma, těsnou studnou se stane svůdkyně. Jak...
Přísloví 23:28...bezedná jáma, těsnou studnou se stane svůdkyněJak lupič ve skrytu na kořist číhá, řady nevěrníků spěchá...
Přísloví 23:31... kdo vyhledávají nápoje! Do vína nezahleď sejak rudé je, jak v poháru jen jiskří, jak hladce klouže do...
Přísloví 24:8...obce musí pomlčet. Kdo stále vymýšlíjak by škodil, toho pojmenují Úskočný. Výmysly hlupáků jsou...
Přísloví 24:22...si s buřiči. Vždyť jejich zkáza přijde nenadálejak budou oba trestat, kdo to ? Zde jsou další slova...
Přísloví 24:29...svými rty? Neříkej: "Zachovám se k němu jak on ke mně, každému jeho skutky oplatím!" Jednou jsem...
Přísloví 24:34... na chvilku složíš ruce a poležíš; najednou  jak tulák navštíví nouze, bída přepadne jako loupežník! ...
Přísloví 25:3...je věc tajit, slávou králů je věc prozkoumatJak výšku nebe a hlubiny země, tak srdce králů nelze...
Přísloví 25:18.... Kdo proti bližnímu křivě svědčí, je jako kyj, jak meč, jak ostrý šíp. Jak vyražený zub, jak...
Přísloví 25:19...svědčí, je jako kyj, jak meč, jak ostrý šípJak vyražený zub, jak vykloubená noha je důvěra ve zrádce v...
Přísloví 26:7...pije utrejch, kdo se zprávou tupce posílá. Chabé jak zmrzačené nohy je přísloví v ústech tupcových. Jako do...
Přísloví 28:15...opatrný, kdo zatvrzuje srdce, špatně dopadneJako lev řvoucí, jak medvěd zuřivý je ničemný panovník nad...
Přísloví 30:4...pláště? Kdo založil všechny zemské končiny? Víšjak se jmenuje? A jak jeho syn? Veškerá Boží řeč je ryzí,...
Přísloví 30:8...mi bohatství ani chudobu. Syť pokrmem takjak potřebuji, abych přesycen nezradil a nikdy neřekl:...
Přísloví 30:13... od svojí špíny však není omyté. Je pokolení - ó jak povýšeně hledí, jak vysoko zvedá svoje obočí! Je...
Kazatel 1:8... se řeky vrací, aby pak odtamtud znovu plynulyJak jen jsou úmorné všechny ty věci, člověk to ani nemůže...
Kazatel 2:16...věčně. Vše minulé se v budoucnu zapomenejak moudrého, tak hlupáka čeká smrt. Proto omrzel tento...
Kazatel 4:11...jej?! Dva lidé spolu spící lépe zahřejí sejak ale zahřeje se ten, kdo spí sám? Je-li napaden jeden,...
Kazatel 4:17...než přinášet oběť hlupáků - ti ani nevědíjak špatně jednají! Nespěchej mluvit, neukvapuj se, než...
Kazatel 5:7...slov - proto se Boha boj! Když někde uvidíšjak je utiskován chudý a jak je lidem odpíráno právo a...
Kazatel 5:14...vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejnějak přišel, zase odchází - vůbec nic si s sebou neodnese...
Kazatel 5:15...pachtění. To je právě ta hrozná bolest: Stejnějak člověk přišel, tak zase musí odejít. Co z toho bude mít...
Kazatel 6:2...těch věcí užít - nechá je užívat někomu cizímuJak je to marné a bolestné! Kdyby měl člověk třeba sto dětí...
Kazatel 6:8...lidská ústa, duše však přesto zůstává hladováJakou výhodu moudrý před hlupákem? K čemu je chudákovi,...
Kazatel 6:10...co se děje, bylo pojmenováno, dávno je známojak na tom člověk je - s tím, kdo je silnější, nemůže...
Kazatel 8:5... neokusí nic zlého, moudrý v srdci kdyjak a co. Vše svůj správný čas, jistě. Člověk ale tu...
Kazatel 8:10...panuje nad člověkem k jeho záhubě. Viděl jsemjak se strojí pohřby zlosynům, kteří opustili svatyni; na...
Kazatel 9:6... nedočkají, i pouhá vzpomínka na zaniklaJak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je...
Kazatel 11:7...zdaří to, či ono, či zda je stejně dobré obojíJak sladké je světlo; vidět slunce je tak příjemné! ...
Píseň 1:3...jsou milování tvá! Oleje tvé tolik lahodně voníjak olej se line jméno tvé - to proto panny milují....
Píseň 1:5...jsem, a jsem líbezná, dcery jeruzalémské, tak jako stany Kedarských, jak baldachýny Šalomounovy. Nehleďte...
Píseň 1:15...heny je mi milý můj na vinicích v En-gedi. Achjak jsi krásná, lásko , ach, jak krásná, oči máš jako...
Píseň 1:16... ach, jak krásná, oči máš jako holubičky! Achjak jsi krásný, milý můj, jak jsi líbezný! Naše lože se...
Píseň 4:1...svatební, v den, kdy v srdci veselí! Achjak jsi krásná, lásko , ach, jak jsi krásná! Tvé oči pod...
Píseň 4:2...koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí skvoucích, když vycházejí z koupadla: jak...
Píseň 4:3...jak párky dvojčat kráčejí, ani jediné nechybíJako karmínová šňůrka jsou tvé rty, tvá ústa tolik líbezná!...
Píseň 4:4...granátových jablek jsou pod závojem spánky tvéJako věž Davidova je tvoje šíje, jak zbrojnice se tyčící;...
Píseň 4:10...pohledem, řetízkem jediným na hrdle svém. Achjak jsou krásná milování tvá, drahá nevěsto! Nad víno...
Píseň 4:11... mléko a med máš pod jazykem, libanonská vůně jak šatem halí . Zahrada zamčená jsi, drahá nevěsto,...
Píseň 5:11...Jeho hlava je zlato nejčistší, vlnité kadeře jak černí havrani. Jeho oči jsou jako holoubci mezi vodními...
Píseň 5:13...koupají, vsazené jako klenoty. Jeho tváře jsou jak záhon koření, jak pokladnice voňavek. Jeho rty jsou...
Píseň 5:15...- mramorové sloupy na zlatých podstavcíchJako Libanon je pohledný, jak cedr ztepilý. Jeho ústa jsou...
Píseň 6:4...milému a můj milý je můj, když pase v liliíchJak Tirsa jsi krásná, lásko , jak Jeruzalém líbezná, jak...
Píseň 6:5..., vždyť jsem jimi přemožen! Tvé vlasy jsou jak stádo koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou...
Píseň 6:6...koz, jež sbíhá z gileádských hor. Tvé zuby jsou jak stádo ovcí březích, když vycházejí z koupadla: jak...
Píseň 6:7...jak párky dvojčat kráčejí, ani jediné nechybíJak plátky granátových jablek jsou pod závojem spánky tvé....
Píseň 6:10...i konkubíny chválu vzdávají: Kdopak to září jako jitřenka? Jak luna překrásná, čistá jak slunce zář,...
Píseň 7:2...vidíte na Šulamitce, když mezi námi tancujeJak krásné jsou v sandálech krůčky tvé, dcero knížecí!...
Píseň 7:5...rybníky chešbonské při bráně Bat-rabim. Tvůj nos jak libanonská věž k Damašku hledící. Tvá hlava vysoko jak...
Píseň 7:6...věž k Damašku hledící. Tvá hlava vysoko jak Karmel tyčí se, kadeře ti z hlavy jak roucho splývají -...
Píseň 7:7...splývají - král je polapen v těch pramíncíchJak krásná jsi, jak půvabná, lásko, ve svých rozkoších! Tvá...
Píseň 8:6...počala matka tvá, tam, kde počala tvá rodičkaJak pečeť na srdce si vtiskni, jak pečeť, co nosíš na...
Izaiáš 1:8...zcela zničená. Opuštěna zůstala Dcera sionská jako chýše vprostřed vinice, jako budka v poli okurek, jak...
Izaiáš 1:14...nesnáším! Ta vaše novoluní, ty vaše svátkyjak se mi z duše protiví! Jsou mi břemenem, nemohu je...
Izaiáš 1:18... praví Hospodin: Jsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat, zbělají jako sníh. Jsou-li jak purpurová látka,...
Izaiáš 1:21...mečem. Tak promluvila ústa Hospodinova. Achjak se kdysi věrné město stalo nevěstkou! Kdysi je...
Izaiáš 1:24... Hospodin zástupů, Mocný izraelský: Achjak si ulevím od svých nepřátel, svým protivníkům pomstím...
Izaiáš 3:9...Výraz jejich tváře svědčí proti nim - svůj hřích jak Sodoma stavějí na odiv. Běda jim! Přivedli na sebe...
Izaiáš 3:15...moji vinici, doma si hromadíte kořist ubohýchJak to, že utlačujete můj lid, jak to, že šlapete chudým po...
Izaiáš 5:18... Běda těm, kdo táhnou vinu za provazy lži, kdo jak vůz na laně vlečou hřích! Těm, kdo říkají: "Jen si...
Izaiáš 6:11...se, aby nebyli uzdraveni." Zeptal jsem se: "Na jak dlouho, Pane?" a on odpověděl: "Dokud se města nestanou...
Izaiáš 10:6...na kořist, aby shrábli lup, aby je pošlapali jak bahno v ulicích. Asyrský král však takto nepřemýšlí,...
Izaiáš 10:7... jiné záměry nosí na srdci - myslí jen na tojak by hubil, jak by vymýtil mnohé národy. Říká totiž:...
Izaiáš 10:12...asyrského krále za jeho zpupnou pýchu a za tojak s nadutě povýšeným pohledem říká: "Svou vlastní silou...
Izaiáš 13:1...izraelský uprostřed tebe!" Ortel nad Babylonemjak jej viděl Izaiáš, syn Amosův: Zvedněte korouhev na...
Izaiáš 14:12...postelí je hniloba a červi jsou tvá přikrývka!" Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky!...
Izaiáš 16:2... Moábské dcery jsou při arnonských brodech jak vyplašené ptáče z hnízda vyhnané. "Poraďte se a...
Izaiáš 18:3...zem, vizte na horách zdviženou korouhev, slyštejak troubí polnice! Toto mi řekl Hospodin: Ze svého místa...
Izaiáš 18:4...Hospodin: Ze svého místa se budu dívat bez hnutí jak žhavé horko v záři sluneční, jak mlžný opar v horku žní...
Izaiáš 19:11...pomatenci, faraonovi mudrci mu radí nesmyslyJak můžete říkat faraonovi: "Jsem pokračovatel moudrých,...
Izaiáš 19:14...ve všech jeho skutcích sváděli, aby se potácel jak opilec ve zvratcích. Egypt se na nic nezmůže ani hlavou...
Izaiáš 20:6...den řeknou obyvatelé tohoto pobřeží: ‚Pohleďtejak dopadli ti, na něž jsme spoléhali a k nimž jsme se...
Izaiáš 21:7...postavit, ohlásí, co uvidí! Spatří-li jezdcejak po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce na...
Izaiáš 21:11...nad Dumou: Ze Seíru slyším volání: "Strážnýjak dlouho bude noc? Strážný, jak dlouho bude noc?" A...
Izaiáš 22:17...vykutal ve skále. Jen se, ty hrdino, podívejjak Hospodin pevně popadne, jak prudce s tebou zatřese!...
Izaiáš 23:1...zničen je! Cestou ze země kyperské poznalijak to je. Zmlkněte, obyvatelé pobřeží, vy, kupci sidonští,...
Izaiáš 26:10...neučí; v zemi práva pak páchá bezpráví, nevidíjak vznešený je Hospodin. Svou rukou, Hospodine, hrozíš jim...
Izaiáš 26:11... hrozíš jim, oni to ale nevidí. vidíjak horlíš pro svůj lid! se zastydí! všechny tvé...
Izaiáš 27:10...oltáře. Opevněné město zůstalo opuštěnéjak pustá poušť jsou prázdné příbytky. Popásá se, polehává...
Izaiáš 28:2...jsou vínem zmoženi! Hle - Pánův silák udatný jako krupobití a vítr ničivý, jak vodní průtrž a mocné...
Izaiáš 28:4...nádheru, město ležící nad úrodným údolím dopadne jako první fíky před sklizní - jakmile je kdo uvidí, zhltne...
Izaiáš 28:29... Od Hospodina zástupů to všechno pocházíjak podivuhodné jsou jeho záměry, jak velkolepý je v...
Izaiáš 29:5...duchu z podzemí, z prachu bude znít tvé sípěníJak prášek ale odletí horda těch cizáků, z hordy těch...
Izaiáš 29:7... všichni, kdo oblehli jeho pevnosti, dopadnou jako sen, jak noční vidění. Jako když lačný sní o tom, jak...
Izaiáš 29:8...pevnosti, dopadnou jako sen, jak noční viděníJako když lačný sní o tom, jak , ale probudí se hladový a...
Izaiáš 30:14...ve vysoké zdi, která se náhle zřítí v okamžikJak hliněný džbán rozbita bude na kusy, bez milosti se...
Izaiáš 30:17...pět, všichni prchnete, nakonec zůstanete sami jak vlajkový stožár na vrcholu hory, jako korouhev na kopci...
Izaiáš 30:27...hustý dým. Jeho rty jsou plné zuření, jeho jazyk jak oheň sžíravý, jeho dech jako řeka v povodni, která k...
Izaiáš 30:30...bude burácet svým majestátním hlasem a ukážejak jeho paže doléhá s hrozným hněvem, s plameny...
Izaiáš 32:2... jehož knížata budou poctivá! Každý z nich bude jak skrýše před větrem a úkryt před deštěm, jako potoky...
Izaiáš 32:6...přece říká nesmysly, zlé věci v srdci vymýšlíjak by se dopustil nějaké podlosti, jak by o Hospodinu...
Izaiáš 32:7...používá podlé podvody, zamýšlí samé zvrhlostijak by lživou řečí zničil chudáky, když se dovolávají práva...
Izaiáš 35:1...poušť a suchopár, s jásotem kvete pustinaJak z růže květ rozkvete, rozezní se jásotem! Bude...
Izaiáš 35:6... uši hluchých se otevřou, chromý tehdy vyskočí jak laň, jazyk němého se rozjásá. Na poušti vytrysknou...
Izaiáš 36:9...dva tisíce koní, jestli si na najdeš jezdceJak se chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána...
Izaiáš 36:20...těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukouJak by tedy Hospodin z ruky vysvobodil Jeruzalém?" Oni...
Izaiáš 37:11...do rukou asyrského krále. Slyšel jsi alejak asyrští králové naložili se všemi zeměmi - vyhubili je!...
a další...

Slova obsahující jak: dvojakou (2) jak (1943) jaká (32) jakákoli (3) jakan (2) jakási (3) jaké (72) jakého (3) jakéhokoli (5) jakéhosi (4) jakékoli (21) jakém (2) jakémkoli (4) jakému (1) jakémukoli (3) jakési (2) jakim (2) jakin (1) jakkoli (20) jakmile (270) jako (2539) jakoby (24) jakostní (1) jakou (40) jakoukoli (8) jakousi (2) jakož (12) jakože (75) jakožto (19) jaksepatří (1) jaktěživ (1) jakub (12) jakuba (17) jakubem (1) jakubova (4) jakubovi (4) jakubův (2) jaký (31) jakýkoli (7) jakým (14) jakýmkoli (5) jakýmsi (1) jakýsi (9) jakživ (1) kdejaká (2) kdejaké (4) kdejakém (6) kdejakou (1) kdejaký (5) kdejakým (9) nějak (7) nějaká (12) nějaké (52) nějakého (2) nějakém (3) nějakou (23) nějaký (49) nějakých (2) nějakým (3) nějakými (1) nijak (28) odjakživa (3) všelijaká (1) všelijaké (6) všelijakého (1) všelijakých (1) všelijakým (2) všelijakými (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |