Jít

Hledám pøesnì 'jít'. Nalezeno 118 veršù. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Genesis 24:55...zůstane ještě pár dní, třeba deset; potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin přece...
Genesis 24:56...přece dal cestě zdar. Propusťte , mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme...
Genesis 43:8...Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, ...
Genesis 44:26...koupit něco k jídlu,' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme jít! Půjdeme, jen když s námi bude náš nejmladší bratr....
Exodus 3:3...nebyl stravován. Řekl si tedy: "Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou - jak to, že ten keř...
Exodus 4:18...ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta podívat se, zda ještě...
Exodus 10:8...Áronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně jít?"...
Exodus 13:21...noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli jít ve dne i v noci. Oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloup...
Exodus 18:20...ustanovení a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné...
Exodus 32:29...dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes...
Exodus 33:15...ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak...
Numeri 13:31...tu zem. Dokážeme ji ovládnout!" Muži, kteří šli s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu lidu. Je...
Numeri 22:13..."Vraťte se do své země. Hospodin mi nedovolil jít s vámi." Moábští hodnostáři tedy vstali a vrátili se k...
Numeri 22:14...se k Balákovi se slovy: "Balaám s námi odmítl jít." Balák potom vyslal další hodnostáře - bylo jich ještě...
Numeri 32:6...Gádovým synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč chcete syny...
Deuteronomium 1:33...k odpočinku a ukazoval vám cestu, kterou máte jít - za noci ohněm a za dne oblakem. Když Hospodin uslyšel...
Deuteronomium 13:6...chtěl strhnout z cesty, po níž ti přikázal jít Hospodin, tvůj Bůh! Mohl by tajně ponoukat tvůj...
Jozue 1:14...vám Mojžíš dal v Zajordání. Vy muži ale musíte jít v bojovém šiku jako udatní hrdinové před svými bratry a...
Jozue 3:4...dvou tisíc loket - nesmíte se k přiblížit! jdete za , abyste poznali cestu, kterou máte jít, neboť...
Jozue 18:8...cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli jít, přikázal: "Vzhůru, projděte zem, popište ji a vraťte...
Soudců 7:7...a vydám ti Midiánce do rukou. Zbytek vojska může jít domů." Gedeon tedy poslal zbytek Izraelců domů a...
Soudců 7:10...neboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše Puru. uslyšíš, co si...
Soudců 9:9...přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé ctí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy fíku: Pojď ty,...
Soudců 9:11...přestat vydávat, jež vynikají v sladkosti, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy révě: Pojď ty,...
Soudců 9:13...přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé veselí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy všechny stromy trní:...
Soudců 18:21...další pochod. Děti a dobytek s majetkem nechali jít v čele. Když byli od Míkova domu dost daleko,...
Soudců 20:23...místě jako prvního dne. (Izraelci totiž předtím šli a plakali před Hospodinem do večera. Ptali se...
Soudců 20:28... syna Áronova, stál před a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům, anebo...
Růt 1:18...Když Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla jít s , přestala ji přemlouvat. A tak šly obě spolu, ...
Růt 2:2... Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí?" "Jdi,...
Růt 2:7...s Noemi z moábského kraje. Ptala se: ‚Mohla bych jít za ženci a paběrkovat mezi snopy?' Co přišla, je na...
1. Samuel 3:15...darem!" Samuel zůstal ležet do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy svatyně. Bál se totiž...
1. Samuel 9:6...teď vydat? Třeba nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme, když...
1. Samuel 16:2...z jeho synů vybral za krále." "Jak bych mohl jít?" namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije ."...
1. Samuel 17:39...na ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jít, jenže na to nebyl zvyklý, a tak Saulovi řekl: "V tom...
1. Samuel 19:17...Míkal mu odpověděla: "On mi vyhrožoval: Nech  jít, nebo zabiju!" David mezitím utíkal pryč, dorazil...
1. Samuel 23:2...na humnech." David se tedy ptal Hospodina: "Mám jít? Porazím Filištíny?" "Jdi," odpověděl mu Hospodin....
1. Samuel 23:3...bojíme tady v Judsku. To máme ještě ke všemu jít do Keily proti filištínským šikům?" David se tedy ptal...
1. Samuel 29:8...služebníku vytknout ode dne, kdy jsem k tobě přišel, dodnes? Proč nemohu jít bojovat proti nepřátelům...
2. Samuel 2:1...válečná! Později se David ptal Hospodina: "Mám jít do některého judského města?" "Jdi," odpověděl Hospodin...
2. Samuel 3:21...hostinu. Abner pak Davidovi řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého krále a pána celý Izrael, aby s...
2. Samuel 11:11...v poli s tvými služebníky, pane - a bych měl jít domů jíst a pít a spát se svou manželkou? Na tvůj život...
2. Samuel 13:25... můj synu," odpověděl král Abšalomovi, "nemůžeme jít všichni. Byli bychom ti na obtíž." A ačkoli na něj...
2. Samuel 13:26...jít, ale požehnal mu. "A nemohl by s námi jít alespoň můj bratr Amnon?" zeptal se Abšalom. "Proč by s...
2. Samuel 14:24...do Jeruzaléma. Král však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale mi nechodí na oči." Abšalom se tedy...
2. Samuel 15:7...letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který jsem dal Hospodinu. Když...
2. Samuel 18:3...boje," řekl král vojsku. Namítli ale: "Nemůžeš jít s námi! Kdybychom museli utíkat, nebude jim záležet na...
1. Královská 8:36...jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za...
1. Královská 13:16..."Nemohu se s tebou vrátit, nemohu s tebou jít. Nebudu tu s tebou ani nic jíst, ani vody se nenapiju,...
1. Královská 22:6...na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali,...
1. Královská 22:15...mluvit jen to, co mi řekne Hospodin." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do...
2. Královská 6:2...si tam místo k bydlení." Odpověděl jim: "Můžete jít." "A nechtěl bys jít se svými služebníky?" řekl jeden z...
2. Královská 6:3..." Odpověděl jim: "Můžete jít." "A nechtěl bys jít se svými služebníky?" řekl jeden z nich. "Dobrá, půjdu...
2. Královská 7:4..."Co tu tak sedíme a čekáme na smrt? Máme snad jít do města, když je ve městě hlad? Tam bychom zemřeli....
2. Letopisů 6:27...jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za...
2. Letopisů 18:5...na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali,...
2. Letopisů 18:14..."budu mluvit jen to, co řekne můj Bůh." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do...
Nehemiáš 6:11...řekl jsem na to. "A copak někdo jako může jít do svatyně a přežít? Nepůjdu tam." Poznal jsem totiž,...
Nehemiáš 9:12...ohnivým svítils jim na cestu, po které měli jít. Na horu Sinaj jsi sestoupil, z nebe jsi s nimi...
Nehemiáš 9:19...nimi v noci, svítil jim na cestu, po které měli jít. Svého laskavého Ducha jsi jim udělil, aby je učil....
Ester 2:13...měsíců balzámy a ženskou kosmetikou. Když měla jít dívka ke králi, mohla si z harému vzít s sebou do...
Ester 4:8...Ester a všechno poví. vzkáže, že  jít za králem orodovat u něj za svůj národ a vyprosit jeho...
Ester 5:14...králi, na něj Mordechaje pověsí. Pak můžeš jít s králem vesele na hostinu." Ta rada se Hamanovi...
Job 9:3...před Bohem v právu? Kdyby s ním někdo snad chtěl jít k soudu, z tisíce otázek by nezodpověděl jednu. ...
Job 9:19...samou útrapou. Přemoci ho? Hle - je nejsilnějšíJít s ním na soud? Kdo ho předvolá? I kdybych byl nevinný,...
Žalmy 23:4...vodí pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty...
Žalmy 32:8...séla Teď poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím: "Nebuďte...
Žalmy 44:12...nás obrali! Jak ovce na jatka jsi nás nechal jít, rozehnal jsi nás mezi pohany. Za pakatel jsi svůj lid...
Žalmy 101:6... takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník. V mém domě však bydlet...
Kazatel 10:7... Viděl jsem otroky sedět na koních a velmože jít pěšky jako otroky. Kdo jámu kopá, ten do padá, kdo...
Izaiáš 3:12...jsou svůdci, zastřeli cestu, po níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby vedl při, stojí, aby soudil...
Izaiáš 48:17... učí úspěchu a vede po cestě, po níž bys jít měl. Kdybys tak poslouchal příkazy, tvůj pokoj by...
Jeremiáš 15:2...je ode . jdou! se zeptají: ‚Kam máme jít?' odpověz jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít na smrt,...
Jeremiáš 40:4...z řetězů, které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a postarám se o tebe. Pokud...
Jeremiáš 42:3... Kéž nám Hospodin, tvůj Bůh, oznámí, kam máme jít a co máme dělat." "Dobrá," odpověděl jim prorok...
Jeremiáš 42:15...zástupů, Bůh Izraele: Jestliže se rozhodnete jít do Egypta a usadit se tam, pak vás tam v Egyptě stihne...
Jeremiáš 42:17...v Egyptě zemřete. Všichni ti, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam, pomřou mečem, hladem a morem...
Jeremiáš 42:22... hladem a morem na místě, kam se vám zachtělo jít a usadit se tam!" Tak Jeremiáš dopověděl všemu lidu...
Jeremiáš 43:11...baldachýn. Přitáhne a zaútočí na Egypt. Kdo  jít na smrt, zemře, kdo do zajetí, bude odvlečen a kdo pod...
Jeremiáš 44:12... Odstraním pozůstatky Judy - ty, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam. Ti všichni v Egyptě zahynou:...
Pláč 1:18...na trápení: panny i mládenci museli jít do zajetí. Volala jsem své milence, ti však zradili....
Daniel 12:9..."Jak to všechno dopadne, můj pane?" "Musíš jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta slova zůstanou tajemstvím...
Ozeáš 5:11...bude poroben, soudem rozdrcen, neboť si usmyslel jít za Nesmyslem. Pro Efraima jsem jako vřed, pro dům Judy...
Amos 3:3...s vámi zúčtuji za všechen váš hřích! Mohou snad jít dva společně, když nejsou ve shodě? Řve snad v divočině...
Micheáš 4:10... v bolestech jako rodička, protože musíš odejít z města a budeš venku nocovat. do Babylonu musíš jít...
Nahum 3:10...spojenci. I Thébané však byli vyhnáni, museli jít do zajetí. Jejich děti byly rozráženy na každém nároží....
Matouš 2:8...ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete,...
Matouš 2:22...i jeho matku a přišel do izraelské země. Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje...
Matouš 5:41...o košili, nech mu i plášť. Když někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Tomu, kdo prosí, dej a od...
Matouš 16:21...začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních...
Matouš 16:24...Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a...
Matouš 18:27...nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha,...
Marek 6:37..." Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst." "To máme jít nakoupit chleba za dvě stě denárů a dát jim najíst?"...
Marek 7:29...zbytky po dětech." "Díky tomu, cos řekla, můžeš jít domů," odvětil na to. "Ten démon z tvé dcery...
Marek 8:34...se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a...
Marek 9:43...sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do života, než jít s oběma rukama do pekla,...
Marek 14:12...beránek, se ho učedníci zeptali: "Kam ti máme jít připravit k jídlu velikonočního beránka?" Poslal tedy...
Marek 16:1...a Salome nakoupily vonné masti, aby mohly jít a pomazat Ježíše. Za svítání prvního dne v týdnu,...
Lukáš 9:23...vstát z mrtvých." Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý...
Lukáš 9:53... Místní ho ale nepřijali, protože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan,...
Lukáš 14:18... První řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na  jít podívat. Prosím , omluv .' Druhý řekl: ‚Koupil jsem...
Lukáš 14:27...mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj křížjít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás...
Lukáš 15:28...a zdravého.' Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho,...
Lukáš 22:33..." "Pane," zvolal Petr, "s tebou jsem připraven jít i do vězení, i na smrt!" On mu však odpověděl: "Říkám...
Jan 7:35... Tam, kde jsem, se nedostanete." "Kam se chystá jít, že ho nenajdeme?" ptali se Židé mezi sebou. "Půjde...
Jan 11:8... posledně chtěli ukamenovat! Ty tam chceš jít znovu?" Ježíš odpověděl: "Nemá den dvanáct hodin? Kdo...
Jan 11:44..."Lazare, pojď ven!" A ten, který zemřel, vyšel ven. Ruce i nohy měl svázané plátny a tvář měl ovinutou...
Jan 18:15...člověk zemřel za lid.) Petr s dalším učedníkem šli za Ježíšem. Onen učedník se znal s veleknězem, a tak...
Jan 21:20..."Následuj ." Petr se otočil a uviděl za sebou jít učedníka, kterého Ježíš miloval. (Byl to ten, který ho...
Skutky 16:7...Slovo v Asii. Když se přiblížili k Mysii, pokoušeli se jít do Bitynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil....
Skutky 20:13... kde jsme měli přibrat Pavla; přál si tam totiž jít sám pěšky. Když jsme se v Assu setkali, vzali jsme ho...
Skutky 25:9...chtěl zavděčit Židům, Pavlovi odpověděl: "Chceš jít do Jeruzaléma a tam být ohledně toho přede mnou...
Skutky 25:20...věcech nevyznám, navrhl jsem mu, zda by chtěl jít do Jeruzaléma, kde by to mohl soud projednat. Pavel se...
1. Korintským 10:27...." Když vás někdo nevěřící pozve a vám se chce jít, jděte. Jezte, cokoli vám nabídnou, a na nic se kvůli...
1. Korintským 16:12...za mnou, neboť tu na něj s bratry čekám. Pokud jde o bratra Apolla, velmi jsem ho prosil, aby za vámi s...
2. Korintským 1:16...abyste přijali další milost. Přes vás jsem chtěl jít do Makedonie a z Makedonie se zase vrátit k vám, abyste...
Zjevení 13:10...někdo uši, slyš: Kdo  jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo být zabit mečem, ten...
Zjevení 17:8... která ji nese, jež sedm hlav a deset rohůŠelma, kterou jsi viděl, byla a není a vystoupit z...

Slova obsahující jít: bojíte (3) dojít (3) jít (123) jíte (8) najít (24) nebojíte (1) nejít (1) nejíte (1) nenajíte (1) neobstojíte (2) obejít (3) obstojíte (1) odejít (43) opomíjíte (1) pojíte (1) pomíjíte (1) projít (20) přejít (7) přijít (61) sejít (1) spojíte (1) stojíte (12) ujít (1) vejít (44) vyjít (11) vzejít (1) zabíjíte (3) zajít (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |