Jíst

Hledám varianty 'jíst' [ jíte (8) jíš (1) jíst (255) jíme (1) jím (73) (343) jezte (20) jezme (3) jez (18) jedlo (4) jedli (56) jedla (6) jedl (42) jedí (12) ]. Nalezen 761 verš.
Genesis 2:16..."Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť...
Genesis 2:17...jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš."...
Genesis 3:1...byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" "Ovoce stromů v zahradě...
Genesis 3:2...všech stromů v zahradě?" "Ovoce stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu...
Genesis 3:6...Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrýdlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu,...
Genesis 3:11..." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?" Adam...
Genesis 3:12...se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had ...
Genesis 3:13...Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to,...
Genesis 3:17..." Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou ženujedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená!...
Genesis 3:18...bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb,...
Genesis 3:19...a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ...
Genesis 6:21... Proto si opatři veškerou potravu, která se , a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ." Noe tak...
Genesis 7:18...země. Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle  přibývalo a archa plula po vodní hladině. Voda se na...
Genesis 9:4...dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho...
Genesis 16:9..."Utíkám od své paní Saraj." Hospodinův anděl  řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku."...
Genesis 16:10...paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl  řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že...
Genesis 16:11...ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl  řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno...
Genesis 18:8.... Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve...
Genesis 19:3...jim tedy hostinu a napekl nekvašené chleby a oni jedli. Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města,...
Genesis 20:6...mně nezhřešil, a nedovolil jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude...
Genesis 20:13...putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme, o mně...
Genesis 21:15... Odešla tedy a bloudila Beeršebskou pouští. Když  voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla...
Genesis 21:19...o něj, protože z něj učiním veliký národ." Tehdy  Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy,...
Genesis 24:17... naplnila si džbán a vydala se zpět. Služebník  přispěchal naproti a řekl: "Dej mi prosím trochu napít...
Genesis 24:33...ho doprovázeli, umyli nohy. Když mu ale nabídli dlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím svou věc." "Mluv...
Genesis 24:45... sestoupila k prameni a čerpala vodu. Když jsem  pak řekl: ‚Dej mi prosím napít,' spustila rychle džbán z...
Genesis 24:47...pil a ona napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele, syna...
Genesis 24:54...bratrovi a její matce dal vzácné dary. A tak jedli a pili, on i muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali...
Genesis 24:58...tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebeku i její chůvu...
Genesis 24:65...jde po poli naproti?" "To je můj pán," odpověděl  služebník. Vzala si tedy závoj a zahalila se. Služebník...
Genesis 25:23...děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin  řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z...
Genesis 26:30...požehnaný!" Vystrojil jim tedy hostinujedli a pili. Časně ráno pak vstali a vzájemně si přísahali...
Genesis 27:19... co jsi mi přikázal. Vstaň, prosím, posaď sejez z mého úlovku, abys mi proto s chutí požehnal." Izák...
Genesis 27:25...Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A tak...
Genesis 27:31...přinesl ji svému otci se slovy: "Vstaň, otče, a jez z úlovku svého syna, abys mi proto s chutí požehnal."...
Genesis 27:33...mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl. Požehnal jsem mu, a tak bude požehnán!" Když Ezau...
Genesis 29:12...Ráchel políbil a hlasitě se rozplakal. A když  řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn,...
Genesis 29:29...mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také  Lában daroval děvečku - svou otrokyni Bilhu.) Jákob tedy...
Genesis 30:15...těch milostných jablíček, co našel tvůj syn." Ta  však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi...
Genesis 30:21...jméno Zabulon, Úcta. Potom porodila dceru a dala  jméno Dína, Spravedlnost. Bůh však pamatoval i na...
Genesis 31:47...Jegar-sahaduta, Mohyla svědectví, a Jákob  dal stejné jméno hebrejsky, totiž Gal-ed. Lában řekl:...
Genesis 34:2... země, Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se  a spal s - znásilnil ji. Přilnul ale k Jákobově dceři...
Genesis 35:17...rodit a měla těžký porod. V nejtěžší chvíli  porodní bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít...
Genesis 38:18..."Své pečetidlo, šňůru a hůl, co máš v ruce." Dal  to, vyspal se s a ona otěhotněla. Potom vstala a...
Genesis 38:23...tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem  přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři...
Genesis 39:13...v její ruce, utekl a běžel ven. Když uviděla, že  nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo...
Genesis 43:32...něj, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťany, kteří jedli s ním. (Egypťané totiž nemohou jíst s Hebreji - je to...
Exodus 2:8...to děťátko odkojila?" "Ano, přiveď!" odpověděla  faraonova dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte....
Exodus 2:9...tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera  řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti...
Exodus 7:18... pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se  Egypťané budou štítit napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi...
Exodus 7:20... jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když  před očima faraona a jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu,...
Exodus 7:21...voda páchla tak, že Egypťané nebyli s to se  napít. Po celé egyptské zemi byla krev. Egyptští věštci...
Exodus 12:7...obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou  obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu...
Exodus 12:8...domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je jíst...
Exodus 12:11...něco zbude, spálíte to v ohni. A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce...
Exodus 12:15...- to je věčné ustanovení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte ze svých...
Exodus 12:18...večera jedenadvacátého dne téhož měsíce budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich domech...
Exodus 12:19...dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl něco kvašeného, bude vyloučen z izraelské obce, to...
Exodus 12:20...obce, to bude host anebo domácí. Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech svých příbytcích budete jíst...
Exodus 12:43..."Toto jsou ustanovení o Hodu beránka: Nesmí ho jíst žádný cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí...
Exodus 12:44...cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani...
Exodus 12:45...za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani nádeník. Musí být sněden v jednom...
Exodus 12:48...Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec ži u tebe, je u něj obřezán každý mužského pohlaví....
Exodus 13:6...tento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby a sedmého dne bude Hospodinova...
Exodus 13:7...bude Hospodinova slavnost. Po sedm dní se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u tebe nic kvašeného,...
Exodus 16:12...synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že ...
Exodus 16:35... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli...
Exodus 21:11...stravě, oděvu ani na manželském styku. Jestliže  toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmo, bez...
Exodus 21:28...být ten býk ukamenován a jeho maso se nebude jíst; majitel toho býka pak bude bez viny. Jestliže ale byl...
Exodus 23:15...Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas...
Exodus 24:11...ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na...
Exodus 29:12...zabiješ. Vezmeš trochu býčkovy krve a prstem  potřeš rohy oltáře. Všechnu zbývající krev vyliješ k...
Exodus 29:16... Berana zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš  oltář ze všech stran. Potom berana rozsekáš na díly....
Exodus 29:20...Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho krve a potřeš  lalůček Áronova ucha, lalůček pravého ucha jeho synů,...
Exodus 29:32...a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z toho berana s chlebem, který je v koši. Budou...
Exodus 29:33...toho berana s chlebem, který je v koši. Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli...
Exodus 29:34...do rána, spálíš ty zbytky na ohni. Nebude se to jíst, neboť je to svaté. Takto naložíš s Áronem a s jeho...
Exodus 30:26...mast. To je olej svatého pomazání. Pomažeš jím Stan setkávání i Truhlu svědectví, stůl s veškerým jeho...
Exodus 30:38...patří Hospodinu. Každý, kdo takové udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin...
Exodus 32:6...a pořádali obětní hody. Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyrazili. Hospodin...
Exodus 34:15...a přinášet svým bohům oběti, pozvou , abys jedl z jejich obětí. Když pak z jejich dcer vybereš...
Exodus 34:18...Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas...
Leviticus 3:17...pokolení, ve všech vašich příbytcích: Nesmíte jíst žádný tuk a žádnou krev." Hospodin promluvil k...
Leviticus 4:6...Stanu setkávání. Namočí prst v krvi a sedmkrát  stříkne před Hospodinem, před oponou svatyně. Trochou...
Leviticus 4:17...Stanu setkávání, namočí prst v krvi a sedmkrát  stříkne před Hospodinem, před oponou. Trochou krve také...
Leviticus 6:9...vůni Hospodinu. Áron a jeho synové budou jíst, co z zůstane. Budou to jíst nekvašené, a sice na...
Leviticus 6:11...oběť odškodnění. Každý Áronův mužský potomek smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení pro...
Leviticus 6:16...oběť přinášená knězem celá shoří; nebude se jíst." Hospodin promluvil k...
Leviticus 6:19...Bude svatosvatá. Kněz, který ji obětuje, ji bude jíst; je snědena na svatém místě, na nádvoří Stanu...
Leviticus 6:22...mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst; bude svatosvatá. Nesmí se však jíst žádná oběť za...
Leviticus 6:23...ji smí jíst; bude svatosvatá. Nesmí se však jíst žádná oběť za hřích, jejíž krev se vnáší do Stanu...
Leviticus 7:6...mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst. Bude se jíst na svatém místě a bude svatosvatá. Pro...
Leviticus 7:15...oběti. Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jíst v den jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána...
Leviticus 7:16...základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v den jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však...
Leviticus 7:18...dne, bude spáleno. Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde ten, kdo ji obětoval, zalíbení...
Leviticus 7:19...by z jedl, ponese vinu. Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno....
Leviticus 7:20...smí jíst každý, kdo je čistý. Kdyby však někdo jedl maso Hospodinovy pokojné oběti ve stavu vlastní...
Leviticus 7:21...nebo jakékoli nečisté ohavnosti - a potom jedl něco z masa Hospodinovy pokojné oběti, bude vyobcován...
Leviticus 7:23...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk - z hovězího dobytka nebo z ovce či...
Leviticus 7:24...zvířete se smí užívat k různým účelům, ale jíst jej rozhodně nesmíte. Každý, kdo by jedl tuk dobytčete...
Leviticus 7:25... ale jíst jej rozhodně nesmíte. Každý, kdo by jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu,...
Leviticus 7:26...svého lidu. V žádném ze svých příbytků nesmíte jíst žádnou krev - z ptactva nebo z dobytka. Kdokoli...
Leviticus 7:27...- z ptactva nebo z dobytka. Kdokoli by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu."...
Leviticus 8:11... co bylo v něm, aby to posvětil. Sedmkrát jím stříkl na oltář a pomazal oltář s veškerým jeho náčiním...
Leviticus 8:23...jej. Mojžíš pak vzal trochu jeho krve a potřel  lalůček Áronova pravého ucha, palec jeho pravé ruky a...
Leviticus 8:31... jak jsem přikázal: ‚Áron a jeho synové je budou jíst.' Co z masa a chleba zbude, spálíte...
Leviticus 9:12...zápalnou oběť. Jeho synové mu podali krev a on  pokropil oltář ze všech stran. Podali mu zápalnou oběť...
Leviticus 10:12... která zbyla z Hospodinových ohnivých obětí, a jezte ji nekvašenou poblíž oltáře, neboť je svatosvatá....
Leviticus 10:14... Také hrudí pozvedání i kýtu odevzdání budete jíst na čistém místě - ty a s tebou tvoji synové i tvé...
Leviticus 10:19...oběť, a postihly takové věci! Kdybych dnes jedl oběť za hřích, copak by s tím Hospodin souhlasil?" A...
Leviticus 11:2...synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka...
Leviticus 11:3...všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst...
Leviticus 11:4...každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci....
Leviticus 11:8...- je tedy pro vás nečisté. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Budou pro vás nečistí...
Leviticus 11:9...vás nečistí. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechny sladkovodní i mořské tvory,...
Leviticus 11:11...ohavností pro vás zůstanou. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se budete štítit. Cokoli ve vodách...
Leviticus 11:13... Toto jsou ptáci, jichž se budete štítit. Nesmě se jíst, jsou ohavní: orel, orlosup, mořský orel, luňák,...
Leviticus 11:21...čtyřech pro vás bude ohavností. Smíte z něj ale jíst to, co další členěné nožky ke skákání po zemi, jako...
Leviticus 11:39...nečisté. Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho zdechliny, nečistý do...
Leviticus 11:42...zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji. Nesmíte jíst žádnou havěť hemžící se po zemi, se plazí po...
Leviticus 14:16... namočí si v tom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Ze zbytku oleje, který v...
Leviticus 14:27...kněz trochu odlije do levé dlaně a pravým prstem jím sedmkrát stříkne před Hospodinem. Trochou oleje, který...
Leviticus 14:47... vypere svůj oděv; také ten, kdo by v tom domě jedl, vypere svůj oděv. Pokud kněz přijde, ránu prohlédne a...
Leviticus 15:19...krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se  dotkne, bude nečistý do večera. Všechno, na čem by...
Leviticus 16:6... Přivede také svého býka k oběti za hřích, aby jím vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům. Potom Áron...
Leviticus 16:10... však postaví živého před Hospodina, aby jím vykonal obřad smíření a aby jej zahnal k Azazelovi na...
Leviticus 17:10...z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří ži u vás, by jedl jakoukoli krev, proti takovému člověku se...
Leviticus 17:12...jsem synům Izraele řekl: Nikdo z vás nebude jíst krev. Ani přistěhovalec, který žije u vás, nebude jíst...
Leviticus 17:13...ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří ži u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí jíst,...
Leviticus 17:14...životem! Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného tvora, neboť životem každého tvora je...
Leviticus 17:15...vyobcován. Kdokoli, domácí nebo host, by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného, vypere si oděv, omyje...
Leviticus 18:23...Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a tak se jím poskvrňovat. Ani žena se nepoddá zvířeti, aby se s ...
Leviticus 19:7...zbude do třetího dne, je spáleno. Kdyby se jedla i třetího dne, bude to ohavnost, nedojde zalíbení....
Leviticus 19:8... bude to ohavnost, nedojde zalíbení. Kdo by ji jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu....
Leviticus 19:23...bude nepřijatelné tak jako neobřízka - nesmí se jíst. Čtvrtého roku je všechno jeho ovoce posvěceno k...
Leviticus 19:25... aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte maso s...
Leviticus 21:22... aby přinesl pokrm svého Boha. Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých...
Leviticus 22:4...by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li se...
Leviticus 22:6... každý takový bude nečistý do večera. Nebude jíst ze svatých darů, pokud si neomyje tělo vodou. Jakmile...
Leviticus 22:7... Jakmile zapadne slunce, bude čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se...
Leviticus 22:8...jeho pokrm. Nesmí se však poskvrnit tím, že by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného. jsem Hospodin. ...
Leviticus 22:10...Hospodin, jejich Posvětitel. Svaté věci nesmí jíst nikdo nepovolaný. Ani knězův host nebo nádeník nesmí...
Leviticus 22:11... Když si ale kněz koupí otroka, ten z toho jíst smí; rovněž otroci narození v jeho domě smí jíst z...
Leviticus 22:12...kněžská dcera provdá za nekněze, nebude již moci jíst ze svatých obětních příspěvků. Pokud kněžská dcera...
Leviticus 22:13...příspěvků. Pokud kněžská dcera ovdoví nebo ji je muž zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otce, smí...
Leviticus 22:16...pro Hospodina, nesmí být znesvěceny. Kdyby jedli svaté dary, uvalili by na sebe provinění vyžadující...
Leviticus 23:6...Svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Prvního dne budete mít svaté...
Leviticus 23:14...hinu vína jako úlitbu. Nebudete ze sklizně jíst chléb ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud nepřinesete...
Leviticus 24:9...pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to jeho svatosvatý podíl mezi...
Leviticus 25:6... To, co země v odpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj otrok, tvá děvečka, tvůj nádeník i...
Leviticus 25:7... Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm sobotních let,...
Leviticus 25:12...je to léto milosti, bude vám svaté. Budete jíst jen to, co se samo urodí na poli. V tomto létě milosti...
Leviticus 25:19... Země vám bude přinášet své plody, takže budete jíst do sytosti a budete v bydlet v bezpečí. Řeknete...
Leviticus 25:20...v bezpečí. Řeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého...
Leviticus 25:22... budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde nová...
Leviticus 26:5...a vinobraní do setí. Svůj chléb budete jíst do sytosti a budete ve své zemi bydlet v bezpečí....
Leviticus 26:10...tak potvrdím svou smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete muset...
Leviticus 26:26...jedné peci a odváží vám jej na příděl. budete jíst, nenasytíte se. Jestliže přesto všechno nebudete...
Leviticus 26:29...vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více: Budete jíst maso vlastních synů a maso vlastních dcer! Tehdy...
Numeri 5:18... Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí  vlasy a do rukou vloží moučnou oběť připomínky, jež...
Numeri 5:21...tu ženu zapřísahat přísežnou kletbou a řekne  - ‚pak Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou...
Numeri 6:3...se žádné šťávy z hroznů a nebude hrozny ani jíst, čerstvé nebo sušené. Po celou dobu svého...
Numeri 9:11...za soumraku čtrnáctého dne druhého měsíce.   beránka s nekvašenými chleby a s trpkými bylinami. z...
Numeri 11:5...masem? Vzpomínáme na ryby, které jsme v Egyptě jedli zadarmo, na okurky a melouny, na pórek, cibuli a...
Numeri 11:13...všechen tento lid? Vždyť na s pláčem naléha: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám je všechny neunesu, je...
Numeri 11:18...sám. Lidu řekni: Posvěťte se pro zítřek. Budete jíst maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám ...
Numeri 11:19...Hospodin vás tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale...
Numeri 11:21...pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad pro pobít všechen brav a...
Numeri 12:14...uzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby  otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? je...
Numeri 15:19... vejdete do země, do níž vás uvádím, a budete jíst její chléb, odevzdávejte z něj obětní příspěvek...
Numeri 16:9...u Hospodinova Příbytku, stát před obcí a sloužit ? Dovolil ti spolu s tvými bratry levity přistupovat k...
Numeri 18:10...- to připadne tobě a tvým synům. Budeš to jíst jako svatosvaté, smí to jíst každý, kdo je u tebe...
Numeri 18:11...Obětní příspěvek, který synové Izraele daru při všech obětech, které mi nabízejí zvedáním. To jsem...
Numeri 18:13...dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své zemi vypěstu a co přinesou Hospodinu, připadnou tobě. Smí to jíst...
Numeri 18:31...úroda z humna a jako víno z lisu. Budete to moci jíst kdekoli - vy i vaše rodiny - neboť je to vaše mzda za...
Numeri 25:2...je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s...
Numeri 28:17...dne toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm dní jezte nekvašené chleby. Prvního dne mějte svaté...
Numeri 30:6...a závazky, které na sebe vzala, platit. Pokud  to však otec v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný...
Numeri 30:9... pak budou její sliby i závazky platit. Pokud  to však manžel v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak tím...
Numeri 30:12...zaváže přísahou v domě svého muže, pak, pokud je muž nic nenamítne, o tom uslyší, a nebude bránit,...
Numeri 30:13... pak nic ze slibů a závazků, které vyšly z jech rtů, neplatí. Její muž je zrušil, Hospodin je...
Deuteronomium 6:11...a olivoví, které jsi nesázel. pak budeš jíst a nasytíš se, měj se na pozoru, abys nezapomněl na...
Deuteronomium 7:26...domů, jinak propadneš klatbě jako ona. Budeš se  štítit a pokládat ji za hnusnou ohavnost, neboť propadla...
Deuteronomium 8:9...olivového oleje a medu, do země, v níž nebudeš jíst chléb poskrovnu a v ničem nebudeš mít nedostatek, do...
Deuteronomium 8:10...a z jejíchž hor budeš těžit měď. Tam budeš jíst do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 11:15...dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek. Budeš moci jíst do sytosti. Mějte se však na pozoru, abyste se v...
Deuteronomium 12:7...ze svého skotu i bravu. Tam se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a radujte se z veškerého...
Deuteronomium 12:15...vše, co jsem ti přikázal. Porážet dobytekjíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v...
Deuteronomium 12:16...nečistý, tak jako gazelu či jelena. Nesmíte však jíst krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve...
Deuteronomium 12:17...na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obilí, vína a oleje ani prvorozené ze...
Deuteronomium 12:18...obětní příspěvky z práce svých rukou. Smíš je jíst pouze před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si...
Deuteronomium 12:20...tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych maso", protože právě dostaneš chuť na maso, smíš...
Deuteronomium 12:21...Hospodin dal, tak, jak jsem ti přikázal. Smíš je jíst ve svém městě podle své chuti. Smíš je jíst stejně,...
Deuteronomium 12:22...je jíst ve svém městě podle své chuti. Smíš je jíst stejně, jako se gazela či jelen; smí je jíst...
Deuteronomium 12:23...stejně jako čistý. Jen se utvrď v tom, abys nejedl krev - vždyť krev, to je život! Nesmíš tedy s masem...
Deuteronomium 14:4...žádnou ohavnost. Toto jsou zvířata, která smíte jíst: hovězí dobytek, ovce, koza, jelen, gazela, daněk,...
Deuteronomium 14:6... kamzík, antilopa a muflon. Ze zvířat smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst...
Deuteronomium 14:7...každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci....
Deuteronomium 14:8...- bude tedy pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Ze všech vodních...
Deuteronomium 14:9...se nedotknete. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechno, co ploutve a šupiny. ...
Deuteronomium 14:10...a šupiny. Cokoli nemá ploutve a šupiny, to jíst nesmíte - bude to pro vás nečisté. Smíte jíst všechny...
Deuteronomium 14:11...to jíst nesmíte - bude to pro vás nečisté. Smíte jíst všechny čisté ptáky. Tyto však jíst nesmíte: orla,...
Deuteronomium 14:12...jíst všechny čisté ptáky. Tyto však jíst nesmíte: orla, orlosupa, mořského orla, luňáka, sokola...
Deuteronomium 14:19...okřídlená havěť pro vás bude nečistá - nesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo však jíst smíte...
Deuteronomium 14:20...- nesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo však jíst smíte. Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dej ji...
Deuteronomium 14:21...čisté ptactvo však jíst smíte. Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dej ji přistěhovalci, který žije ve...
Deuteronomium 14:23...jako prvorozené ze svého skotu a bravu, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí...
Deuteronomium 14:26... skopové, víno, pivo nebo cokoli budeš chtítJez to tam před Hospodinem, svým Bohem, a raduj se s celou...
Deuteronomium 14:29...a vdova, kteří jsou ve tvém městě, a budou jíst do sytosti. Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná každou...
Deuteronomium 15:17...mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a zůstane ve službě navždy. Totéž uděláš...
Deuteronomium 16:3...svému Bohu, oběť z bravu či skotu. Nesmíš k němu jíst nic kvašeného. Po sedm dní jez nekvašený chléb, chléb...
Deuteronomium 16:8... a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš jíst nekvašené chleby. Sedmého dne pak bude svátek...
Deuteronomium 18:8...levité, kteří tam stojí před Hospodinem. Budou jíst stejný podíl bez ohledu na to, co kdo prodal po otcích...
Deuteronomium 20:19...nedotkni se jich sekerou. Jistě, můžeš z nich jíst, ale nesmíš je vykácet. Copak je ten polní strom...
Deuteronomium 21:4... na místo, kde se neoralo ani neselo, a tam  zlomí vaz. Potom přistoupí kněží, Leviho synové...
Deuteronomium 23:14...mít kolík. Když si půjdeš ven ulevit, vyhrabeš jím důlek a potom své výkaly přikryješ. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 23:25...vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti, ale nesmíš je sbírat...
Deuteronomium 24:1... neboť na najde nějakou nepatřičnost. Napíše  tedy rozlukový list, ho do ruky a pošle ji pryč z...
Deuteronomium 24:3...jiného muže, ale ten si ji také zprotiví, napíše  rozlukový list, ho do ruky a pošle ji z domu....
Deuteronomium 25:12...Pokud vztáhne ruku a chytí jej za přirození, pak  bez milosti usekni dlaň. Neměj ve váčku dvojí závaží,...
Deuteronomium 26:12... sirotku a vdově, aby ve tvém městě jedli do sytosti. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem,...
Deuteronomium 27:7...oběti. Přineseš také pokojné oběti, budeš je tam jíst a radovat se před Hospodinem, svým Bohem. Na ty kameny...
Deuteronomium 28:31...Tvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj jíst; tvého osla ti vezmou před nosem a nikdy se ti...
Deuteronomium 28:57...svém synu i své dceři, po plodovém lůžku, které  vyjde mezi nohama, i po děťátkách, která porodí. V tom...
Deuteronomium 31:20...proti synům Izraele. je přivedu do země oplýva mlékem a medem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich...
Deuteronomium 32:38...skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili víno jejich úliteb? Jen ...
Jozue 2:14...před smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli  ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit. nám...
Jozue 2:17...se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži  řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou jsi nás...
Jozue 5:11...na jerišských pláních Hod beránka. Druhého dne jedli nekvašené chleby a téhož dne i pražené zrní z úrody...
Jozue 5:12...i pražené zrní z úrody země. Toho dne, kdy jedli z úrody země, také ustala mana. Synové Izraele již...
Jozue 6:18...se vyvarujte toho, co propadlo klatbě, abyste  nepropadli i vy. Kdybyste si vzali něco z toho, co...
Jozue 6:22...ji odtud i se všemi, kdo k patří, jak jste  odpřisáhli." A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli...
Jozue 15:18...ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, jeho otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se ...
Jozue 15:19...poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak  dal studánky - Horní i Dolní Gulot. Toto je dědictví...
Jozue 21:43...přísahal jejich otcům, že jim ji . Zmocnili se  a usadili se v . Hospodin jim dal odpočinout ze všech...
Jozue 24:13... bydlíte ve městech, která jste nestavěli, a jíte z vinic a olivoví, které jste nesázeli.' Proto tedy...
Soudců 1:14...ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, jeho otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se ...
Soudců 1:15...poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak  dal studánky - Horní i Dolní Gulot. S Judovými syny...
Soudců 4:8...k potoku Kíšon a vydám ti ho do rukou." Barák  odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se...
Soudců 4:20...ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl  ještě, "a kdyby někdo přišel a vyptával se : ‚Není tu...
Soudců 5:27...hlavu, spánky skrz naskrz probila. K nohám  klesl, svalil se a ležel, k nohám klesl, svalil se,...
Soudců 9:27...slavili vinobraní. Přišli do chrámu svého bohajedli, pili a nadávali na Abimelecha. Gaal, syn Ebedův,...
Soudců 11:38...družkami plakat nad mým panenstvím." "Jdi," řekl  a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svými družkami...
Soudců 13:3...děti. ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl : "Hle, byla jsi neplodná a bezdětná, ale počneš a...
Soudců 13:13..." se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem  řekl: neokusí nic pocházejícího z vinné révy, ...
Soudců 13:14...všeho, o čem jsem řekl: neokusí nic pocházecího z vinné révy, nepije víno ani pivo a nejí nic...
Soudců 14:9...včelí roj a med. Nabral si ho do hrsti a šeljedl. Když se vrátil k otci a matce, dal jim ho jíst také....
Soudců 14:16...jsem ji ani svému otci a matce," řekl  na to, "a tobě ji mám prozradit?" Ona však na něj celých...
Soudců 14:17...hostiny s pláčem naléhala. Trápila ho tak, že  tu hádanku sedmého dne prozradil, a ona ji pak...
Soudců 15:1...sklizně, šel Samson navštívit svou ženu a nesl  kůzle. "Jdu za svou ženou do ložnice," řekl. Její otec...
Soudců 16:7...Čím bys mohl být spoután a zkrocen?" Samson  řekl: "Kdyby spoutali sedmi novými tětivami, které...
Soudců 16:9...ty tětivy roztrhal, jako se trhá koudel, když se  dotkne plamen. Tajemství jeho síly tedy nebylo odhaleno....
Soudců 16:11... mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl  tedy: "Kdyby pevně spoutali novými provazy, které se...
Soudců 16:13...lži! Pověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl  tedy: "Kdybys těch sedm copů, co mám na hlavě, vpletla...
Soudců 16:17... jednou měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy  všechno prozradil: " hlavy se nedotkla břitva, protože...
Soudců 16:18...bych slabý jako každý jiný." Dalila poznala, že  všechno prozradil, a tak poslala pro filištínské vládce:...
Soudců 17:3...žehnej, můj synu!" zvolala jeho matka. Jakmile  těch jedenáct set stříbrných vrátil, prohlásila: "To...
Soudců 17:4...svého syna a nechám z něj odlít modlu." Poté, co  to stříbro vrátil, vzala jeho matka 200 šekelů stříbra a...
Soudců 19:4...otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal tři dnyJedli tam, pili a nocovali. Čtvrtého dne ráno si přivstali...
Soudců 19:6... než půjdete." A tak se posadili a oba spolu jedli a pili. Potom mu dívčin otec řekl: "Prosím, laskavě...
Soudců 19:21...k sobě domů, nasypal oslům, umyli si nohy a pak jedli a pili. A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili...
Soudců 19:28...u dveří domu s rukama na prahu. "Vstávej," řekl , "jdeme." Žádná odpověď. Naložil ji tedy na osla, sebral...
Růt 1:14...svou tchyni políbila a odešla, ale Rút se  stále držela. "Pohleď, řekla Noemi, "tvá švagrová se...
Růt 1:15... ale Rút se stále držela. "Pohleď, řekla  Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým...
Růt 1:16...svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút  ale odpověděla: "Nenuť , abych opustila a odvrátila...
Růt 2:11... že se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka." Boáz  odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého...
Růt 2:14...k tvým služebným." Když pak přišel časdlu, řekl Boáz: "Pojď sem, vezmi si chleba a namáčej...
Růt 2:15...přikázal: "Nechte ji sbírat mezi snopy, nebraňte . Naopak, vytahujte klasy ze snopů a nechávejte je pro ni...
Růt 2:18...své tchyni, kolik toho nasbírala. Vzala také, co  zbylo po jídle, a nabídla . "Kde jsi dnes sbírala?"...
Růt 2:19...a nabídla . "Kde jsi dnes sbírala?" zeptala se  tchyně, "kde jsi to pracovala? je požehnán, kdo se ...
Růt 3:1...a pšenice. A zůstávala dál se svou tchyní. Je tchyně Noemi pak řekla: "Musím ti najít domov, ...
Růt 3:6...Rút. Odešla na mlat a udělala všechno, co  tchyně poradila. Boáz pojedl, napil se a v dobré náladě...
Růt 3:10...náš příbuzný." "Hospodin ti žehnej, dcero," řekl  na to. "Teď jsi projevila ještě větší oddanost než...
Růt 3:15...se nikdo nedozví, že na mlat přišla žena." Řekl  také: "Nastav pláštěnku a podrž ji." A když ji nastavila...
Růt 3:16... ta se zeptala: "Jak jsi pořídila, dcero?" A tak  vyprávěla všechno, co pro ni ten muž udělal. Nakonec...
Růt 3:18..."Počkej, dcero, uvidíš, jak to dopadne," řekla  na to Noemi. "Ten muž nepoleví, dokud tu věc ještě dnes...
1. Samuel 1:5...dvojnásobnou porci. Miloval totiž Hanu, ačkoli  Hospodin nedopřál plodnost. Její protivnice ji ale...
1. Samuel 1:6...Hanu, ačkoli Hospodin nedopřál plodnost. Je protivnice ji ale nesnesitelně ponižovala a trápila...
1. Samuel 1:7...ponižovala tak, že se rozplakala a nemohla ani jíst. Její muž Elkána řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč...
1. Samuel 1:8...tak, že se rozplakala a nemohla ani jíst. Je muž Elkána řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč...
1. Samuel 1:11...! Nezapomeneš-li na svou služebnici, ale dáš  syna, pak ho na celý život odevzdám Hospodinu a jeho...
1. Samuel 1:13...úst. Hana totiž promlouvala srdcem, rty se  chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si...
1. Samuel 1:14...nebylo slyšet, Elí si myslel, že je opilá. Proto  Elí řekl: "Jak dlouho tu budeš opilá? Prober se!" Hana...
1. Samuel 1:17...zármutku a rozrušení." "Jdi v pokoji," řekl  na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho...
1. Samuel 1:23...a zůstane tam navždy." "Dělej, jak myslíš," řekl  na to Elkána. "Zůstaň tu, než ho odkojíš, a kéž Hospodin...
1. Samuel 2:36..., prosím, někam mezi kněží, mám alespoň co jíst!'" Chlapec Samuel sloužil pod Elího dohledem...
1. Samuel 4:20...porodila, neboť ji přemohly bolesti. Ženy, které  pomáhaly, ve chvíli, kdy umírala, řekly: "Neboj se,...
1. Samuel 9:13... než se vydá k hostině na návrší. Lidé nezačnou jíst, dokud nepřijde, protože on obětní hod požehnat....
1. Samuel 9:19...Samuel. "Pojď přede mnou na návrší; dnes budete jíst se mnou. Než se s tebou ráno rozloučím, povím ti...
1. Samuel 9:24...připraveno pro tebe," řekl Samuel. "Přijmi tojez. Pro tuto chvíli, právě pro tebe to bylo určeno, ještě...
1. Samuel 10:27...ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?" Pohrdli jím a nevzdali mu hold. On ale jako by to neslyšel. Potom...
1. Samuel 14:32...ovce, dobytek i telata, na místě je poráželijedli i s krví. Saulovi bylo oznámeno: "Hle, vojsko hřeší...
1. Samuel 14:33...oznámeno: "Hle, vojsko hřeší proti Hospodinu maso s krví." "To je zrada!" prohlásil Saul. "Hned ke...
1. Samuel 14:34...býka nebo ovci ke mně a tady je porážejtejezte. Nehřešte proti Hospodinu pojídáním masa s krví!"...
1. Samuel 25:35...Potom od David přijal, co mu přinesla, a řekl : "Vrať se v pokoji domů. Uvidíš, že jsem poslechl a...
1. Samuel 25:39...hlavu." Potom David poslal pro Abigail a nabídl , že si ji vezme za ženu. Davidovi služebníci přišli za...
1. Samuel 25:40...služebníci přišli za Abigail do Karmelu a řekli : "David nás za tebou posílá, že si chce vzít za ženu...
1. Samuel 28:10...To chceš nachytat a připravit o život?" Saul  ale přísahal při Hospodinu: "Jakože je živ Hospodin,...
1. Samuel 28:13... podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl  král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési...
1. Samuel 28:23...pokračovat v cestě." On ale odmítal: "Nebudu jíst!" Jeho služebníci i ta žena ale naléhali, je...
1. Samuel 30:16...ho tedy k nim a hle - roztáhli se všude po zemijedli, pili a slavili, že ve filištínské a judské zemi...
2. Samuel 2:23...udeřil zadním koncem svého kopí do břicha. Kopí jím projelo naskrz, takže tam padl a na místě zemřel. Každý...
2. Samuel 6:16...a křepčí před Hospodinem, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Hospodinovu truhlu přinesli, umístili ji...
2. Samuel 6:21...ubožák!" "Bylo to před Hospodinem!" odpověděl  David. "Před Hospodinem, který vyvolil místo tvého...
2. Samuel 9:7...ti všechny pozemky tvého děda Saula a budeš vždy jíst u mého stolu." Mefibošet se mu začal klanět. "Co je...
2. Samuel 9:10...potravy. A Mefibošet, vnuk tvého pána, bude vždy jíst u mého stolu." (A Cíba měl patnáct synů a dvacet...
2. Samuel 11:11...odpověděl: "Boží truhla a Izrael s Judou zůstáva pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli s tvými...
2. Samuel 11:13...v Jeruzalémě. Nazítří si ho David zavolaljedl s ním a pil, dokud ho neopil. On ale večer přesto...
2. Samuel 11:27...její muž Uriáš je mrtev, oplakávala ho. Jakmile  doba truchlení skončila, David pro ni poslal a nechal si...
2. Samuel 12:3...u něj s jeho dětmi, z jeho skrovného pokrmu jedla, z jeho poháru pila, v jeho klíně spala, jako by byla...
2. Samuel 13:9... Potom mu je z pánve nabídla, ale Amnon odmítl jíst. " jdou všichni pryč!" zvolal. Když všichni odešli,...
2. Samuel 13:11...do ložnice. Když mu je podávala, aby se najedl, zmocnil se a začal ji přemlouvat: "Pojď, lehni si...
2. Samuel 13:15...ji předtím miloval. "Vstaň! Jdi pryč!" přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat by byla ještě větší...
2. Samuel 13:20... "Že s tebou byl ten tvůj bratr Amnon?" řekl  Abšalom, její bratr. "Zatím o tom ale musíš mlčet, ...
2. Samuel 14:10...dům. Král a jeho trůn jsou bez viny." Na to  král odpověděl: "Kdyby někdo tobě nebo tvému domu...
2. Samuel 14:19... "Nemá v tom všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala. "Před slovy pana...
2. Samuel 19:29...smrt. Ty jsi ale svému služebníku dovolil jíst u tvého stolu. Jaké další právo bych ještě měl chtít?...
2. Samuel 19:36...Copak by tvůj služebník vůbec věděl, co  a pije? Slyšel bych ještě hlas zpěváků a zpěvaček? Proč...
2. Samuel 20:10... nesledoval meč v Joábově druhé ruce. Joáb ho jím bodl do břicha, mu vyhřezly vnitřnosti na zem....
2. Samuel 23:16...u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se  ale odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu....
2. Samuel 23:21...kopím. On mu je ale vytrhl z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal...
1. Královská 1:29...přišla ke králi a postavila se před ním, král  přísahal: "Jakože je živ Hospodin, který vykoupil můj...
1. Královská 2:19...aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a vykročil  vstříc, poklonil se a posadil se na trůn. Také své...
1. Královská 2:22...žádáš pro Adoniáše Šunemitku Abišag?" odpověděl  král Šalomoun. "To pro něj rovnou žádej království!...
1. Královská 3:26...syn, zvolala ke králi: "Prosím, pane můj! Dejte  to živé dítě! Jen ho nezabíjejte!" Srdce se totiž...
1. Královská 4:20...takové množství, jako je písku v moři, a tak jedli, pili a veselili se. Šalomoun vládl nade všemi...
1. Královská 10:13...Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal  mnohem více darů, než králi Šalomounovi přinesla ona....
1. Královská 13:16..."Nemohu se s tebou vrátit, nemohu s tebou t. Nebudu tu s tebou ani nic jíst, ani vody se nenapiju,...
1. Královská 13:22...ti dal Hospodin, tvůj Bůh, ale vrátil sesjedl jsi pokrm a pil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti...
1. Královská 14:5...u tebe vyptala na svého syna. Je nemocný. Řekneš  to a to. přijde, bude se vydávat za někoho jiného."...
1. Královská 17:13...a synovi. Sníme to a umřeme." "Neboj se," řekl  Eliáš. "Jdi, udělej, cos řekla, ale nejdřív mi z toho...
1. Královská 17:15...'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i je dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu nedocházela...
1. Královská 17:19...a zabít mi syna?" "Podej mi svého syna," řekl . Vzal ho z náruče, vynesl ho do horní místnosti, kde...
1. Královská 17:20...tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To  chceš zabít syna?" Potom se třikrát za sebou položil na...
1. Královská 17:23...ho matce. "Podívej se, tvůj syn žije," řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi....
1. Královská 18:19...proroků a čtyři sta proroků Ašery, kteří jedí z Jezábelina stolu." Achab obeslal všechny Izraelce a...
1. Královská 18:21...jim. "Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím Baal, následujte jeho!" Lid mu na to neodpověděl ani...
1. Královská 18:41...a tam je pobil. Potom řekl Achabovi: "Vzhůrujez a pij! je slyšet hukot deště." Achab se tedy odešel...
1. Královská 19:5... Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaňjez!" Rozhlédl se tedy a hle - u hlavy chlebové placky a...
1. Královská 19:7...se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. "Vstaňjez!" řekl mu. "Máš před sebou dlouhou cestu." Vstal tedy,...
1. Královská 19:21...je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše jako jeho...
1. Královská 21:4...si do postele, otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. Když za ním přišla za ním jeho žena Jezábel, ptala se...
1. Královská 21:6...jsi tak mrzutý? Ani jsi nic nesnědl." Vyprávěl  tedy: "Ale, mluvil jsem s Nábotem Jizreelským. Říkám mu:...
2. Královská 2:8...dva. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli po suchu na...
2. Královská 2:14...na břehu Jordánu, vzal Eliášův plášť a udeřil jím do vody. "Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?" zvolal. "Kde...
2. Královská 4:2...jako otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?" ptal se  Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá...
2. Královská 4:5...za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni  podávali džbány a ona nalévala. Když byly džbány plné,...
2. Královská 4:7...olej došel. Šla to povědět Božímu muži a ten  řekl: "Jdi ten olej prodat a vyrovnej svůj dluh. Z toho,...
2. Královská 4:13...stanula před ním, Elíša mládenci řekl: "Pověz : Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu udělat?...
2. Královská 4:16...tak ji zavolal, a když stanula ve dveřích, Elíša  řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne,...
2. Královská 4:17...a za rok tou dobou porodila syna, přesně jak  Elíša řekl. Když chlapec povyrostl, jednoho dne o žních...
2. Královská 4:20... a tak ho vzal a přinesl matce. Okolo poledne  umřel v náručí. Vynesla ho nahoru a položila na lůžko...
2. Královská 4:23...vrátím." "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není přece novoluní ani sobota." "Buď klidný," řekla...
2. Královská 4:26...Gehazimu: "Podívej, to je ta Šunemitka. Utíkej  naproti a zeptej se: Jak se ti daří? Jak se daří...
2. Královská 4:36...Zavolal ji tedy, a když přišla, Elíša  řekl: "Tady máš svého syna." Vešla dovnitř, padla mu k...
2. Královská 4:40...do hrnce s tou polévkou. Tu pak všem rozlévalidlu. Jakmile ji ale okusili, začali křičet: "Boží muži! V...
2. Královská 6:27...libo obilí z mlatu nebo víno z lisu?!" odpověděl  král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala mu...
2. Královská 6:29...A tak jsme mého syna uvařily a snědly. Druhý den  povídám: ‚Dej sem svého syna, ho sníme.' Jenže ona...
2. Královská 8:6...to je ten syn, kterého Elíša vzkřísil!" Král se  hned začal vyptávat a ona mu vše vyprávěla. Potom ...
2. Královská 11:16...byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když vešla Koňskou bránou do královského paláce,...
2. Královská 19:29...budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí...
2. Královská 21:16... dodnes." Menaše prolil tolik nevinné krve, že  naplnil Jeruzalém od okraje po okraj - jako by nebylo...
2. Královská 23:9...oltáře v Jeruzalémě, přesto však směli jíst nekvašený chléb se svými kněžskými bratry. Jošiáš...
2. Královská 25:3...ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci...
2. Královská 25:29...oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od...
1. Letopisů 11:18...u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se  však odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu....
1. Letopisů 11:23...s holí, vytrhl mu to kopí z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal...
1. Letopisů 12:40...učiní králem. Zůstali u Davida a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby. Jejich...
1. Letopisů 15:29...král David poskakuje a křepčí, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Boží truhlu přinesli, postavili ji na...
1. Letopisů 16:30...rozechvěj, celá zem! Pevně je postaven svět, nic jím neotřese, jásejte, nebesa, země raduje se, národům...
1. Letopisů 29:22...úlitbami a s hojnými oběťmi za celý IzraelJedli a pili před Hospodinem s velikou radostí, neboť onoho...
2. Letopisů 9:12...Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal  mnohem více darů, než králi přinesla ona. Královna se...
2. Letopisů 23:15...byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když prošla Koňskou bránou do královského paláce,...
2. Letopisů 30:18... Isachara i Zabulona se neočistili, ale přesto jedli velikonočního beránka, ačkoli to nebylo podle...
2. Letopisů 30:22... s jakou sloužili Hospodinu. Po sedm dní jedli své určené podíly, přinášeli pokojné oběti a děkovali...
Ezdráš 2:63...z kněžství odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a...
Ezdráš 6:21...navrátilcům, svým bratřím kněžím i sobě. Beránka jedli synové Izraele navrácení ze zajetí a s nimi každý,...
Nehemiáš 5:2...dcer, že za pořizujeme obilí, abychom měli co jíst a přežili." Jiní říkali: "Musíme svá pole, vinice i...
Nehemiáš 7:65...z kněžství odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a...
Nehemiáš 8:10...Hospodina, vašeho Boha! Jděte," řekl jim, "jezte a pijte lahodné věci a dělte se s těmi, kdo nemají...
Nehemiáš 8:12... Dnes je svátek, netrapte se." A tak šli všichni jíst a pít a dělit se s ostatními. Nesmírně se radovali,...
Nehemiáš 9:25... vykopané studny, vinice, olivy i ovocné sadyJedli do sytosti, tukem se obalili, s rozkoší užívali...
Nehemiáš 9:36...v zemi, kterou jsi daroval našim otcům, aby jedli její plody a užívali její dobroty - v zemi jsme...
Ester 1:12...její krásu. A že to byla krasavice! Když  ale eunuchové vyřídili královský rozkaz, královna Vašti...
Ester 2:9...si jeho přízeň. Hned ji dal krášlit, obstaral  přednostní příděly a zařídil, aby se věnovalo sedm...
Ester 2:10...nic o své národnosti a původu, protože  Mordechaj přikázal, aby o tom mlčela. Mordechaj se denně...
Ester 2:13...měsíců balzámy a ženskou kosmetikou. Když měla t dívka ke králi, mohla si z harému vzít s sebou do...
Ester 2:17...získala jeho přízeň a lásku právě ona. Nasadil  královskou korunu a učinil ji královnou namísto Vašti....
Ester 2:20...ještě neprozradila svůj původ a národnost, jak  Mordechaj přikázal. Poslouchala ho na slovo, tak jako...
Ester 4:4...stlali v popelu a pytlovině.) Za Ester přišla je děvčata a eunuchové, aby to oznámili. Královna se...
Ester 4:5...tedy zavolala královského eunucha Hatacha, který  byl osobně přidělen. Přikázala mu, od Mordechaje...
Ester 4:8...jejich vyhubení. ho ukáže Ester a všechno  poví. vzkáže, že jít za králem orodovat u něj...
Ester 4:13...byl Mordechajovi doručen vzkaz od Ester, poslal  tuto odpověď: "Nemysli si, že v královském domě jako...
Ester 5:3...Ester? Žádej půl říše a bude ti vyhověno," řekl  král. "Kdyby král ráčil, mohl by prosím král dnes přijít...
Job 1:4...hostiny a zvali také své tři sestry, přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro...
Job 1:13...odešel. Jednoho dne, když Jobovi synové a dcery jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra,...
Job 1:18... když dorazil další: "Tví synové a dcery právě jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra,...
Job 2:10..."Mluvíš jako nějaká hloupá ženská," odpověděl . "Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?" V...
Job 6:6...trávy? Bučí snad vůl, když krmení? Copak se  mdlé jídlo bez soli? Copak nějakou chuť sliz? Tyto...
Job 8:15...se spolehli. Opřít se o ni znamená pád, kdo se  drží, ten nezůstane stát. Jiný však bují na slunci, po...
Job 28:19...nestojí, cena moudrosti je nad perly. Nevyrovna se ani africké topasy, nejryzejším zlatem se nedá...
Job 31:17... nechal jsem pohasínat oči vdovy? Copak jsem jedl svůj chléb sám a sirotkům z něj nedával? Od mého mládí...
Job 31:36...ho budu nosit na vlastních ramenou, ozdobím se jím jako korunou! Všechny své kroky před ním rád vypovím,...
Job 31:39...mně a její brázdy pláčí společně, jestli jsem je plody jedl bezplatně a mořil její nájemce - pak mi...
Job 38:41...pokrm krkavci, když jeho mláďata k Bohu vola, když bloudí kolem a nemají co jíst? Víš snad, kdy rodí...
Job 39:17...totiž moudrostí neobdaroval, ani trochu rozumu  zdědit nenechal. Když ale vyskočí a do běhu se , koni...
Žalmy 14:4...Copak nic nevědí všichni ti zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - proč by k Hospodinu volali?!...
Žalmy 22:27...pochlubím, své sliby splním před jeho ctiteliJíst budou ponížení a budou nasyceni, chválit Hospodina...
Žalmy 34:1...před Abimelechem předstíral šílenství, a když jím byl vyhnán, odešel. Velebit budu Hospodina v každém...
Žalmy 34:15...zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši...
Žalmy 46:6...příbytek Nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je ochrání v ranním svítání! Národy...
Žalmy 53:5...jediný! Copak nic nevědí tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - pročpak by k Bohu volali?!...
Žalmy 74:14... Ty jsi rozdrtil hlavy leviatana, nakrmil jsi jím smečku na poušti. Ty jsi dal průchod pramenným vodám,...
Žalmy 78:24... otevřel nebeské průduchy. Skrápěl je manou, aby jedli, dal jim nebeské obilí! Lidé okusili andělský chleba,...
Žalmy 78:29...je nechal padat, na jejich stany kolem dokolaJedli a hojně se nasytili, dal jim to, po čem bažili. Ještě...
Žalmy 96:10..."Hospodin kraluje!" Pevně je postaven svět, nic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě! Jásejte, nebesa,...
Žalmy 104:5...služebníky jsou plameny! Zemi jsi založil na jech sloupech, navěky neotřese vůbec nic. Jak pláštěm...
Žalmy 104:17...na nich hnízda postaví, čáp si nachází domov na jedli. Vysoké hory patří kamzíkům, skály jsou útočištěm...
Žalmy 106:20...Boha tenkrát vyměniliza sochu býka, co trávu ! Zapomněli na Boha, svého spasitele, jenž konal veliké...
Žalmy 106:28...rozpráší. Potom se s modlou Baal-peor spřáhlijedli oběti patřící mršinám. Boha tak popudili svými činy,...
Žalmy 127:2...vstávali a zůstávali vzhůru do noci. Proč byste jedli chléb bolesti? Bůh svoje milé spánkem obdařil! Děti...
Žalmy 129:7... co dřív, než vzroste, usychá! Ženci se  ani nedotknou, vazači snopů ji do náruče nevezmou. je...
Přísloví 3:15...zisk než stříbro, její výnosy jsou nad zlato. Je cena je nad perly vyšší, nic, v čem si libuješ, se ...
Přísloví 3:18...vedou k pokoji. Stromem života je těm, kdo se  drží, blaze je těm, kteří ji uchopí! Moudrostí založil...
Přísloví 4:8... za všechno své jmění získej rozumnost. Važ si  a ona vyvýší , poctí , když ji k sobě přivineš. Svým...
Přísloví 4:15...zkoušet, cestou zlosynů nikdy nekráčej. Varuj se  a nechoď po , odvrať se od a jdi pryč! Neusnou,...
Přísloví 6:29...tak ten, kdo s ženou bližního spí - kdo se  dotkne, trestu neujde! Zloděj nebývá haněn, když krade,...
Přísloví 6:35...ohled na žádné odškodnění, sebevětší úplatek jím nepohne! Dbej na výroky, můj synu, příkazy jak...
Přísloví 8:11...nad perly je moudrost nádherná, nic žádoucího se  vůbec nerovná! , Moudrost, spolu s rozvážností bydlím,...
Přísloví 9:5...mně!" Ty, kterým chybí rozum, vyzývá: "Pojďtejezte na mých hodech, popijte víno, jež jsem nalila....
Přísloví 14:2...ctí, kdo žije v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdá. Hlupákovi pýcha z pusy vyráží, moudré ochrání...
Přísloví 18:21... moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluvíjedí jeho ovoce. Kdo našel manželku, ten našel štěstí,...
Přísloví 22:3...je Hospodin. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na to doplatí. Výsledkem...
Přísloví 23:7... V duchu jen počítá - je takový, když říká, "Jez a pij," není upřímný. Sousta, jež snědl jsi, vyzvracíš,...
Přísloví 24:13...tvé duše o všem , každému jeho skutky odplatíJez med, můj synu, vždyť je tak dobrý, plástev je sladká na...
Přísloví 25:16...jemný jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li medjez ho s mírou; jinak se přesytíš a zvrátíš jej. Navštěvuj...
Přísloví 25:21...písničky. Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu shrneš mu tím...
Přísloví 25:27...zkažená, když spravedlivý před ničemou kolísáJíst mnoho medu nemusí být dobré, usilovat o slávu může být...
Přísloví 27:12...na cizí urážky. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na to doplatí. Vezmi plášť...
Přísloví 27:18...brousí svého přítele. Kdo pěstuje fíkovník, bude jíst fíky, kdo pečuje o pána, vyslouží si díky. Hladina...
Přísloví 31:11...pohledání, mnohem vzácnější je nad perly! Manžel  důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu chybět nebude. Je na...
Přísloví 31:28...svého domu dohlíží, nesytí se chlebem zahálky. Je synové vstoje dobrořečí, její manžel ji takto velebí:...
Přísloví 31:31... jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte  odměnu za její úsilí, její činy ji v branách velebí! ...
Kazatel 1:13...- takový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle...
Kazatel 2:24...je marnost. Je snad pro člověka něco lepšího než jíst a pít a při svém pachtění se potěšit? Vidím však, že i...
Kazatel 2:25...pochází z ruky Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho užívat? Svého oblíbence Bůh obdaří moudrostí,...
Kazatel 3:10...jsem úkol, který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil...
Kazatel 3:13...než radovat se a užívat života. Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to...
Kazatel 5:11...pastva pro oči. Kdo pracoval, ten sladce spí,  jedl málo nebo moc; boháč však nespí pro sytost. Je hrozná...
Kazatel 5:17...tak jsem viděl, v čem spočívá štěstí: Je správné jíst a pít a užít potěšení při všem tom lopotném pachtění v...
Kazatel 8:15...spravedlivě. Říkám: I to je marnost. Proto, ži radovánky! Vždyť člověk nemá pod sluncem jiné štěstí než...
Kazatel 9:2...- dobré i zlé, čisté i nečisté, ty, kteří obětu, i ty, kdo nikoli. Dobrý je na tom tak jako hříšník; kdo...
Kazatel 9:7...na ničem, co se odehrává pod sluncem. VzhůruJez radostně svůj chléb a zvesela pij víno své, vždyť Bůh...
Kazatel 10:9...zeď, toho uštkne had. Kdo láme kamení, ten se jím zraní, kdo štípá dříví, ten si tím ublíží. Když nikdo...
Píseň 5:1...svou myrhu i své koření, svou plástev medu jím, své víno i mléko popíjím. Jen jezte, přátelé, a pijte,...
Píseň 6:9..., dokonalá, své matky dcera jediná, svo rodičkou hýčkaná! Když na ni pohlédnou, dívky ...
Píseň 8:8...bez prsou. Co s naší sestrou uděláme, námluvy  započnou? Je-li hradbou, cimbuří stříbrné na ...
Izaiáš 4:1...muže se v ten den chopí sedm žen: "Budeme jíst svůj vlastní chléb a oblékat se vlastním oděvem, jen...
Izaiáš 7:15... Než se naučí odmítat zlo a volit dobro, bude jíst smetanu a med. Než se to dítě naučí odmítat zlo a...
Izaiáš 7:22...den člověku zůstane jen kravka a pár ovcí, nado mu však tolik mléka, že bude jíst smetanu. Ano, každý,...
Izaiáš 22:13... zabíjení ovcí, masné hody, vinné pitky: "Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!" Hospodin zástupů mi...
Izaiáš 23:18...hromaděn ani ukládán, ale připadne těm, kdo ži před Hospodinovou tváří, aby mohli jíst do sytosti a...
Izaiáš 27:3...ji svlažuji. Ve dne i v noci střežím ji, aby  nikdo neškodil. se nezlobím. Objeví-li se trní a...
Izaiáš 29:8...jak noční vidění. Jako když lačný sní o tom, jak , ale probudí se hladový a jako když žíznivý sní o pití,...
Izaiáš 30:32...holí ji bude bít. Ke každému úderu metly, který  Hospodin zasadí, budou hrát tamburíny a citery - pouhým...
Izaiáš 35:2...květ rozkvete, rozezní se jásotem! Bude  dána sláva libanonská, nádhera karmelská a šáronská -...
Izaiáš 37:30...budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí...
Izaiáš 44:17... modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká  svou modlitbu: "Zachraň ! Vždyť jsi můj bůh!" Vůbec...
Izaiáš 44:19...si chleba na uhlí, pekl jsem maso a nasytil se jím. To mám teď ze zbytku dělat ohavnost, před tímhle...
Izaiáš 55:1...i vy, kdo nemáte žádné peníze! Pojďte, kupujtejezte, pojďte, kupujte bez peněz víno a mléko bezplatně!...
Izaiáš 55:2...za to, co nenasycuje? Poslechněte raději jezte, co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokrmem....
Izaiáš 55:10... aby dávala zrno rozsévači a chléb tomu, kdo  - takové je i slovo, jež z mých úst vychází:...
Izaiáš 62:9...víno, s nímž ses tak namáhal. Ženci budou jíst obilí a chválit Hospodina, česáči budou víno pít na...
Izaiáš 65:4...v zahradách, kadidlo pálí na cihlách, vysedáva při hrobkách, kde v noci drží stráž a jedí maso...
Izaiáš 65:13...Panovník Hospodin: Hle, moji služebníci budou jíst, vy však budete hladoví. Hle, moji služebníci budou...
Izaiáš 65:21...a bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby...
Izaiáš 66:7...přišly bolesti; dříve než zasténala, narodil se  syn! Kdo kdy slyšel co takového? Kdo kdy viděl co...
Izaiáš 66:17...Hospodin mnohé pobije. Ti, kdo se posvěcu a očišťují pro zahrady po vzoru toho, kdo je vprostřed...
Jeremiáš 3:8... že jsem tu poběhlici Izrael kvůli všemu jejímu cizoložství propustil a dal rozlukový list. Její...
Jeremiáš 4:2...Pak by si jeho jménem žehnaly národyjím se chlubily." Toto praví Hospodin obyvatelům Judy a...
Jeremiáš 13:1...promluvil: "Jdi si koupit lněný pás. Opásej se jím na bedrech, ale ve vodě ho neper." Koupil jsem si tedy...
Jeremiáš 13:2...tedy bederní pás, jak Hospodin řekl, a opásal se jím. Znovu jsem dostal slovo...
Jeremiáš 15:9...dětí zchřadne u konce s dechem, za bílého dne  zajde slunce, v hanbě se bude stydět. Ty, kdo přežijí,...
Jeremiáš 17:11..." Jako koroptev sedící na vejcích, která  nepatří, tak je ten, kdo si hromadí nepoctivý zisk....
Jeremiáš 19:9...nad všemi ranami, jež na něj dopadly. Nechám je jíst maso jejich vlastních synů a maso jejich vlastních...
Jeremiáš 20:17...v lůně, aby se mi matka stala hrobem a břicho  zůstalo navždy těhotné? Proč jen jsem vyšel z lůna...
Jeremiáš 22:15...víc cedru než ostatní? Copak tvůj otec neměl co jíst a pít? Jednal však poctivě a spravedlivě, a tak se mu...
Jeremiáš 24:2...V jednom koši byly velmi krásné fíky, jaké uzráva mezi prvními. V druhém koši byly velmi špatné fíky, tak...
Jeremiáš 24:3...dobré, ale ty špatné jsou tak špatné, že nejdou jíst." Tehdy jsem dostal slovo...
Jeremiáš 24:8...fíky, praví Hospodin - tak špatné, že nejdou jíst. Učiním je odstrašujícím příkladem neštěstí pro...
Jeremiáš 25:17...jsem tedy kalich z Hospodinovy ruky a napojil jím všechny národy, k nimž Hospodin poslal: Jeruzalém a...
Jeremiáš 29:5...Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahradyjezte jejich plody. Berte si ženy a ploďte děti. Vybírejte...
Jeremiáš 29:17...se shnilými fíky, jež jsou tak špatné, že nejdou jíst. Budu je stíhat mečem, hladem a morem. Učiním je...
Jeremiáš 29:28... Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahradyjezte jejich plody.'" Kněz Cefaniáš ale ten dopis přečetl...
Jeremiáš 31:29...Hospodin. V těch dnech nebudou říkat: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby.' Každý totiž zemře...
Jeremiáš 31:30... Každý totiž zemře za vlastní viny; každému, kdo  trpké hrozny, budou trnout zuby. Hle, přicházejí dny,...
Jeremiáš 38:9...zachovali naprosto zločinně. Hodili ho do jímky, aby tam dole zemřel hlady; vždyť ani ve městě...
Jeremiáš 44:17...budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet  úlitby, jak jsme to dělávali my i naši otcové, naši...
Jeremiáš 44:18...přestali pálit kadidlo Královně nebes a přinášet  úlitby, máme všeho nedostatek a hyneme mečem a hladem."...
Jeremiáš 44:19...budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet  úlitby. Copak jsme pekly ty koláčky s jejím obrazem a...
Jeremiáš 44:25... Budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet  úlitby.' Nuže, tak si ty své sliby plňte! Tak si je...
Jeremiáš 50:17...lvi. Nejprve ji požíral asyrský král a teď  drtí kosti babylonský král Nabukadnezar. A proto tak...
Jeremiáš 52:6...ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci...
Jeremiáš 52:33...oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od...
Pláč 1:8...hrozně hřešila, stala se nečistou. Každý ctitel  teď pohrdá, když vidí její nahotu, a ona zatím sténá,...
Pláč 1:10... na trápení - nepřítel zvítězil! Na vše, co  bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do...
Pláč 2:20... jen pohlédni, koho jsi takto ranil! To ma ženy jíst své děti, své miláčky, jež právě zrodily? To...
Ezechiel 3:3... který ti dávám, si nasyť žaludek, naplň si jím břicho." Snědl jsem jej tedy a v ústech mi chutnal...
Ezechiel 4:9...budeš ležet na boku, si z toho budeš připravovat dlo: budeš ho jíst 390 dnů. Tvůj denní příděl stravy bude...
Ezechiel 4:10...příděl stravy bude vážit 20 šekelů a budeš ho jíst pravidelně ve stejný čas. K pití si odměříš šestinu...
Ezechiel 4:12...vody a budeš ji pít pravidelně ve stejný časJez to jako ječné placky; před jejich očima si to opékej na...
Ezechiel 4:13...lejnech. Právě tak," řekl Hospodin, "budou jíst synové Izraele svůj nečistý pokrm mezi pohany, kam je...
Ezechiel 4:16...mi ještě, "odříznu Jeruzalém od chleba. Budou jíst na příděl a v úzkostech. I vodu budou mít odměřenou a...
Ezechiel 5:1... vezmi si ostrý meč a jako holičskou břitvou si jím ohol vlasy i vousy. Potom si vezmi váhu a rozděl je na...
Ezechiel 5:10...a neprovedu nikdy víc. Rodiče v tobě budou jíst děti a děti jíst své rodiče! Vykonám nad tebou své...
Ezechiel 7:19...a na všech tvářích hanba. Své stříbro vyháze do ulic, zlato budou mít za odpadky. Jejich stříbro ani...
Ezechiel 12:18...Hospodinovo: "Synu člověčí! Třes se, když budeš jíst, a chvěj se úzkostí, když budeš pít. Řekni lidu země:...
Ezechiel 12:19...Jeruzaléma v izraelské zemi: Svůj chléb budou jíst v úzkostech a svoji vodu pít v hrůze, protože jejich...
Ezechiel 16:13...nosila šaty z kmentu, vzácných látek a výšivekjedla pokrmy z jemné mouky s medem a olejem. Stala se z...
Ezechiel 18:2...o izraelské zemi říkáte toto přísloví: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby'? Jakože jsem živ,...
Ezechiel 19:14...do pouště, do země suché a vyprahlé. Z jech větví vyšlehl oheň a její plody pohltil. Nezůstala ...
Ezechiel 20:29...se: K jaké výšině to šplháte? ( dodneška se  říká Báma, Výšina.) Proto řekni domu Izraele: Tak praví...
Ezechiel 23:10...tolik toužila. Ti ji vysvlékli donaha, vzali  syny i dcery a zabili ji mečem. Kvůli popravě se...
Ezechiel 23:17... Jakmile se však s nimi poskvrnila, hned se  znechutili. Smilnila zjevně, obnažená ve své nahotě, ...
Ezechiel 33:25...Nuže, řekni jim - Tak praví Panovník HospodinJíte maso s krví, vzhlížíte ke svým hnusným modlám,...
Ezechiel 34:3...Nemají se snad pastýři starat o ovce? Tvaroh jíte, vlnou se oblékáte, vykrmené kusy zabíjíte, ale o ovce...
Ezechiel 43:20...oběti za hřích. Vezmeš trochu jeho krve a potřeš  čtyři rohy oltáře, čtyři hrany horního stupně i obrubu...
Ezechiel 43:22...přineseš k oběti za hřích kozla bez vady, aby jím očistili oltář tak, jako jej předtím očistili býčkem....
Ezechiel 44:2..." řekl mi Hospodin. "Nebude se otevírat a nikdo  nebude procházet. Zůstane zavřená, protože prošel...
Ezechiel 44:3... Jedině vládce, a pouze on, v smí sedat, aby jedl před Hospodinem. Bude přicházet síní brány a stejnou...
Ezechiel 44:29...vlastnictví; jejich vlastnictví jsem . Budou jíst moučné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění a...
Ezechiel 44:31...aby na tvém domě spočinulo požehnání. Kněží nesmě jíst nic zdechlého ani rozsápaného, z ptactva nebo...
Ezechiel 45:19... Kněz vezme trochu krve z oběti za hřích a potře  veřeje chrámu, čtyři hrany horního stupně oltáře a...
Ezechiel 45:21...Hod beránka. Po sedm dní této slavnosti se budou jíst nekvašené chleby. Toho dne vládce přinese za sebe i za...
Daniel 1:10...a náklonnost, ale ten mu přesto odpověděl: "Bojím se svého pána. Sám král určil, co máte jíst a pít. Co...
Daniel 1:13...porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu, a ráčíš s námi naložit podle toho...
Daniel 1:15...zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. Komorník tedy odnášel jejich...
Daniel 4:22...pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak...
Daniel 4:29...pryč od lidí, budeš bydlet mezi zvířaty a budeš jíst trávu jako býk. Tak strávíš sedm období, než poznáš,...
Daniel 4:30...splnilo. Byl odehnán pryč od lidíjedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, mu...
Daniel 5:21...a dostal rozum zvířecí. Žil mezi divokými oslyjedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, než poznal,...
Daniel 7:4...lev, ale měla orlí křídla. Potom jsem viděl, jak  ta křídla byla vylomena; byla zvednuta ze země, takže...
Daniel 7:5...byla vztyčená, v zubech držela tři žebra a bylo  řečeno: "Vstaň, sežer mnoho těl!" Díval jsem se dál a...
Daniel 7:6...měla čtyři ptačí křídla. Měla čtyři hlavy a byla  dána moc. Potom to noční vidění pokračovalo a hle,...
Daniel 7:18... Království ale obdrží svatí Nejvyššího a budou jím vládnout na věky a věky věků." Potom jsem chtěl vědět,...
Daniel 11:26...nachystané proti němu. Zahubí ho ti, kteří jedí z jeho stolu; jeho vojsko bude smeteno a mnoho mužů...
Ozeáš 1:6...a porodila dceru. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej  jméno Lo-ruchama, Nemilovaná. se totiž nad domem...
Ozeáš 2:8...mi dávají vlnu i len, olej i nápoje." Proto  zatarasím cestu trním a zastavím ji zdí, aby netrefila...
Ozeáš 2:10...než teď!" dosud ale uznat nechtěla, že jsem  obilí, víno i olej dával , že jsem dával hojnost...
Ozeáš 2:17...ji po poušti, kde k láskyplně promluvím. Je vinice tehdy navrátím, Rokle neštěstí se stane...
Ozeáš 3:3...stříbra a půldruhého chomeru ječmene. Potom jsem  řekl: "Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani...
Ozeáš 4:10...způsoby, za jejich skutky jim odplatím! Budou jíst, ale nenasytí se, budou smilnit, ale nerozmnoží se,...
Ozeáš 9:3...- zpátky do Egypta půjde Efraim, v Asýrii budou jíst nečisté pokrmy! Nebudou Hospodinu přinášet úlitby,...
Ozeáš 9:4...budou jako chléb truchlících - všichni, kdo ho jedí, se poskvrní. Takový chléb jim krky nasytí, do...
Joel 2:26...vojsko, které jsem na vás vypravil. Budete jíst a jíst do sytosti a jméno Hospodina, svého Boha,...
Amos 9:14... Svůj lid Izrael přivedu zpět ze zajetí. Vystavě města, jež museli opustit, a budou v nich znovu žít....
Jonáš 1:5...bohu a vyhazovali náklad z lodi do moře, aby  odlehčili.Jonáš zatím sestoupil do podpalubí, kde si...
Jonáš 3:4...dny. Jonáš vešel do města a prvního dne, kdy jím začal procházet a volat: "Ninive bude za čtyřicet dnů...
Micheáš 6:14...trápením, abych zničil za tvůj hřích. Budeš jíst, ale nenasytíš se, bude ti kručet v břiše. Budeš...
Abakuk 3:17...i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze...
Ageus 1:6... jak se vám vede. Sejete mnoho, a sklízíte máloJíte, a nenajíte se. Pijete, a máte žízeň. Oblékáte se, a...
Zachariáš 7:6...a naříkáte - ale copak to děláte pro ? A když jíte a pijete, copak to neděláte jen sami pro sebe? Nevolal...
Zachariáš 9:15...záštitou, takže kamení z praku podupou. Budou jíst a pít a hlučet jak po víně, budou plní jak miska ke...
Zachariáš 11:16...ani zdravé krmit nebude. Ty vypasené však bude jíst; bude je rvát i s kopýtky. Běda mému ničemnému pastýři...
Malachiáš 3:10...desátky do obilnice, je v mém chrámě co jíst. Jen v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda...
Matouš 5:31...řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí  dát rozlukový list.' vám však říkám, že každý, kdo...
Matouš 6:25...starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo...
Matouš 6:31...Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?' Všechny ty věci...
Matouš 9:11...a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že váš mistr  s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš to uslyšel a...
Matouš 11:19...a oni říkají: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka a pije - a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vína,...
Matouš 12:1...dostali hlad, a tak začali trhat klasyjíst. Když to uviděli farizeové, řekli mu: "Podívej se,...
Matouš 12:4...muži dostal hlad? Jak vešel do Božího domujedl posvátné chleby předložení, které nesměl jíst on ani...
Matouš 14:7...hodovníků a Herodovi se tak zalíbila, že  přísahal splnit jakékoli přání. Předem navedena svou...
Matouš 14:9...kvůli přísaze a kvůli svým hostům poručil,   to splní. Poslal tedy kata, aby Jana ve vězení sťal...
Matouš 14:21...kousky, které zbyly: dvanáct plných košůJedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí....
Matouš 15:20...svědectví, urážky. Tyto věci špiní člověka. Ale jíst neumytýma rukama, to člověka nešpiní." Ježíš pak odtud...
Matouš 15:23...mnou! dcera je hrozně posedlá ďáblem." On  však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a...
Matouš 15:24...ji pryč, když za námi pořád křičí." Odpověděl  tedy: "Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu...
Matouš 15:27..." odvětil. Ona však řekla: "Ano, Pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů." "Jak velikou máš víru,...
Matouš 15:28...pánů." "Jak velikou máš víru, ženo!" odpověděl  na to Ježíš. " se ti stane, jak toužíš." A od ...
Matouš 15:32...mi těch lidí líto. Jsou se mnou tři dny a nema co jíst. Nechci je poslat pryč hladové, vždyť by cestou...
Matouš 15:38...nalámané kousky, které zbyly: sedm plných košůJedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. A když...
Matouš 20:21...se mu a o něco ho prosila. "Co chceš?" zeptal se . Odpověděla: "Řekni, tito dva moji synové mohou sedět...
Matouš 20:22...po tvé levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl  na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který mám pít?"...
Matouš 24:38...Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe...
Matouš 24:49...nadlouho,' a začal by bít své spoluslužebníkyjíst a pít s opilci. Jeho pán ale přijde v den, kdy to...
Matouš 26:26..."Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se...
Marek 1:6...velbloudí srstí a koženým pásem kolem bokůjedl kobylky a lesní med. Kázal: "Po mně přichází někdo...
Marek 2:16... Když znalci Písma a farizeové uviděli, že  s výběrčími daní a hříšníky, říkali jeho učedníkům: "Jak...
Marek 2:26...Jak za velekněze Abiatara vešel do Božího domujedl posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo...
Marek 5:26...mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic  nepomohlo a bylo čím dál hůř. Když uslyšela o Ježíši,...
Marek 5:34...na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježíš  odpověděl: "Dcero, tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji a...
Marek 5:41... kde bylo dítě. Vzal dívku za ruku a řekl : "Talitha kum," což se překládá: "Děvčátko, říkám ti,...
Marek 5:42...Ta dívka hned vstala a začala se procházet. Bylo  dvanáct let. Přítomných se zmocnil nesmírný úžas, ale on...
Marek 5:43... se o tom nikdo nedozví. Řekl jim také,   dají najíst. Potom odtud odešel a přišel do svého...
Marek 6:24...království." Šla tedy za svou matkou a ptala se : "O co mám žádat?" "O hlavu Jana Křtitele!" řekla ...
Marek 6:26...úzkost, ale kvůli svým přísahám a svým hostům  to nechtěl odmítnout. Hned poslal kata s příkazem, ...
Marek 6:36... si jdou do okolních statků a vesnic koupit dlo. Vždyť nemají co jíst." Odpověděl jim: "Vy jim dejte...
Marek 6:44...košů plných kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo pět tisíc mužů. Hned potom přiměl své učedníky, ...
Marek 7:2...sešli u Ježíše a uviděli některé jeho učedníky jíst chlebynečistýma' (to jest neumytýma) rukama....
Marek 7:5...ho tedy zeptali: "Proč se tvoji učedníci nechova podle tradice starších a jedí chléb nečistýma rukama?"...
Marek 7:27... Ta žena byla Řekyně, rodem Syroféničanka, a tak  řekl: "Napřed nech najíst děti. Není správné vzít chleba...
Marek 7:28...odpověděla: "Ano, Pane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech." "Díky tomu, cos řekla, můžeš jít...
Marek 7:29...zbytky po dětech." "Díky tomu, cos řekla, můžeš t domů," odvětil na to. "Ten démon z tvé dcery...
Marek 8:2..."Je mi jich líto. Jsou se mnou tři dny a nema co jíst. Když je pošlu domů hladové, padnou na cestě...
Marek 9:18... němého ducha. Kdykoli se ho zmocní, trhá jím a on pěnu u úst, skřípe zuby a celý ztuhne. Řekl...
Marek 9:20...k němu přivedli. Jakmile ho chlapec uviděl, hned jím ten duch začal zmítat, upadl a s pěnou u úst se...
Marek 14:18...Dvanácti. Když byli za stolem, Ježíš uprostřed dla řekl: "Amen, říkám vám, že jeden z vás, kdo se...
Marek 14:22...pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil." Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dal jim ho se slovy:...
Lukáš 1:30... Co to bylo za pozdrav? přemýšlela. Anděl  ale řekl: "Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u...
Lukáš 1:35...svatý a zastíní moc Nejvyššího," odpověděl  anděl. "To svaté dítě, které se narodí, proto bude...
Lukáš 1:45... Blaze , která uvěřila, neboť se naplní, co  Hospodin slíbil." Marie na to řekla: " duše velebí...
Lukáš 1:58...naplnil čas k porodu a porodila syna. Když je sousedé a příbuzní uslyšeli, jak Hospodin prokázal...
Lukáš 1:61...na to řekla: "Ne, bude se jmenovat Jan." Namítli : "Vždyť se tak ve tvém příbuzenstvu nikdo nejmenuje!"...
Lukáš 4:35..." okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil....
Lukáš 5:30...kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali: "Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš jim...
Lukáš 5:33...a modlí, stejně jako učedníci farizeů, ale tvoji jedí a pijí." Odpověděl jim: "Můžete snad nutit ženichovy...
Lukáš 6:1... Jeho učedníci trhali klasy, rukama je mnulijedli. Někteří z farizeů jim ale řekli: "Jak to, že děláte,...
Lukáš 6:4...a vzal posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě samotných kněží, a jedl a dal i svým...
Lukáš 6:48... přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. Ale ten, kdo ...
Lukáš 7:13...vdovu, byl k pohnut soucitem. "Neplač," řekl . Přistoupil a dotkl se már. Nosiči se zastavili. Tehdy...
Lukáš 7:34...a vy říkáte: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka a pije a vy říkáte: ‚Podívejte, žrout a pijan vína,...
Lukáš 7:47...ona mi pomazala nohy mastí. Proto ti říkám: Je  odpuštěno hodně hříchů, proto hodně miluje. Komu se...
Lukáš 7:48... Komu se odpouští málo, miluje málo." Tehdy  řekl: "Tvé hříchy jsou odpuštěny." Ostatní hosté si mezi...
Lukáš 8:48...a jak byla hned uzdravena. "Dcero," odpověděl  Ježíš, "tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji." Než to...
Lukáš 8:55...se do vrátil duch a ihned vstala. Nechal  tedy přinést něco k jídlu. Její rodiče byli ohromeni,...
Lukáš 9:39...napadá zlý duch a zničehonic začne křičet. Zmítá jím, pěnu u úst. Sotva ho kdy opouští a hrozně ho...
Lukáš 9:42..." Než k němu došel, démon ho porazil a začal jím zmítat. Ježíš okřikl nečistého ducha, uzdravil chlapce...
Lukáš 10:7...ne, navrátí se k vám. V tom domě zůstávejtejezte a pijte, co nabízejí - dělník si přece zaslouží svou...
Lukáš 10:8...z domu do domu. V kterémkoli městě vás přijmoujezte, co vám nabídnou. Uzdravujte v tom městě nemocné a...
Lukáš 10:40... Nakonec za ním přišla a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni ...
Lukáš 10:41...práci na mně? Řekni přece, mi pomůže!" Pán  odpověděl: "Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha...
Lukáš 10:42...je však potřeba. Marie si vybrala správně a to  nikdo nevezme." Jednou se na jednom místě modlil, a...
Lukáš 12:19... máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni sijez, pij, užívej!' Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci...
Lukáš 12:22...starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo...
Lukáš 12:29... vy malověrní?! Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci...
Lukáš 12:45...dlouho nejde' a začal by bít sluhy a služkyjíst, pít a opíjet se, pak jeho pán přijde v den, kdy to...
Lukáš 13:12...ji k sobě. "Ženo, tvá nemoc je pryč," řekl . Vložil na ni ruce, a ona se hned narovnala a oslavovala...
Lukáš 13:26...‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.' Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!' On...
Lukáš 14:1...jménu!'" Jednou, když v sobotu přišel jíst do domu jednoho z předních farizeů, pečlivě ho...
Lukáš 15:2...a znalci Písma si ale stěžovali: "On přijímá hříšníky a s nimi!" Vyprávěl jim tedy toto...
Lukáš 15:23...obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a porazte jeJezme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil,...
Lukáš 17:8...večeři, vezmi si zástěru a obsluhuj ; se najím a napiji, můžeš jíst a pít i ty'? Děkuje snad tomu...
Lukáš 17:27...dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověkaJedli a pili, ženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe...
Lukáš 17:28...všechny zahubila. Podobně bylo za dnů LotovýchJedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale...
Lukáš 18:5...nevážím, ale ta vdova mi nedává pokoj. Zjednám  právo, aby mi nakonec nezničila pověst!'" Tehdy Pán...
Lukáš 19:1...Bohu. Ježíš přišel do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní...
Lukáš 22:15...za stůl. Tehdy jim řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět. Říkám...
Lukáš 22:30...je můj Otec odkázal mně. V mém království budete jíst a pít u mého stolu; budete sedět na trůnech a soudit...
Lukáš 23:11...a znalci Písma a usilovně ho obviňovali. A tak jím Herodes se svými vojáky pohrdl. Když se mu dost...
Jan 2:4...víno." "Ženo, co ode chceš?" odpověděl  Ježíš. " chvíle ještě nepřišla." Jeho matka pak řekla...
Jan 4:10...(Židé se totiž se Samaritány nestýkají.) Ježíš  odpověděl: "Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten,...
Jan 4:16..." "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem," řekl  Ježíš. "Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi řekla...
Jan 4:17...žena. "To jsi řekla pravdu, že nemáš muže," řekl  Ježíš. "Měla jsi totiž pět mužů a ten, kterého máš teď,...
Jan 4:21...se uctívat, je v Jeruzalémě." "Ženo," řekl  Ježíš, "věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat...
Jan 4:26... vysvětlí nám všechno." "To jsem ," řekl  Ježíš; "ten, kdo s tebou mluví!" Vtom přišli jeho...
Jan 4:27...je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl: "Co  chceš?" anebo: "Proč s mluvíš?" Žena tam nechala svůj...
Jan 6:13...pěti ječných chlebů, které zbyly po těch, kdo jedli. Když lidé viděli, jaký zázrak udělal, říkali: "Je to...
Jan 6:23...připluly jiné loďky blízko k tomu místu, kde jedli chléb, když Pán vzdal díky.) Když tedy zástup uviděl,...
Jan 6:26... proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste nasyceni. Neusilujte o...
Jan 6:31...ti?" zeptali se ho. "Co děláš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z...
Jan 6:49...jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je ten chléb...
Jan 6:50...poušti manu, a zemřeli. Toto je ten chléb sestupu z nebe, aby ten, kdo z něj , nezemřel. jsem ten...
Jan 6:51... který sestoupil z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám , je tělo,...
Jan 6:52...sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Ježíš jim ale řekl: "Amen, amen, říkám vám:...
Jan 6:53...ale řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život...
Jan 6:54...a pít jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo  tělo a pije mou krev, věčný život a ho vzkřísím...
Jan 6:56...je opravdu pokrm a krev je opravdu nápoj. Kdo  tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a v něm. Jako...
Jan 6:57...živý Otec a žiji skrze Otce, tak ten, kdo  mne, bude žít skrze . Toto je ten chléb, který...
Jan 6:58... který sestoupil z nebe. Ne jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo tento chléb, bude žít navěky...
Jan 8:10...stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se : "Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo neodsoudil?"...
Jan 8:11... Pane," odpověděla. "Ani neodsuzuji," řekl  Ježíš. "Jdi a nehřeš." Ježíš k nim pak znovu...
Jan 9:6...plivl na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal mu jím oči. Potom mu řekl: "Jdi se umýt do rybníka Siloe" (což...
Jan 11:23... to ti Bůh ." "Tvůj bratr vstane," řekl  Ježíš. "Vím, že vstane - při vzkříšení v poslední den,"...
Jan 11:25...Marta. " jsem vzkříšení i život," řekl  Ježíš. "Kdo věří ve , i kdyby zemřel, bude žít. A...
Jan 11:40...když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?" odpověděl  Ježíš. Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl...
Jan 13:13...Nazýváte Mistrem a Pánem a máte pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však , váš Pán a Mistr, umyl nohy vám...
Jan 13:18...vyvolil; se ale naplní Písmo: ‚Ten, který  se mnou chléb, pozvedl patu proti mně.' Říkám vám to ...
Jan 20:13...druhého u nohou. "Proč pláčeš, ženo?" zeptali se . "Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali," odpověděla. Po...
Jan 20:15... že je to on). "Proč pláčeš, ženo?" zeptal se  Ježíš. "Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník,...
Jan 20:16...jsi ho dal, si ho mohu odnést." "Marie!" řekl  Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabboni!" (což...
Jan 20:17...(což znamená "Učiteli"). "Nedrž ," řekl  Ježíš. "Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k...
Jan 20:18...šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co  řekl. Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se...
Skutky 5:8...i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr  řekl: "Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?"...
Skutky 5:9... že budete pokoušet Hospodinova Ducha?" řekl  na to Petr. "Poslouchej! Za dveřmi se blíží kroky...
Skutky 7:11...a veliké soužení, takže naši otcové neměli co jíst. Když Jákob uslyšel, že v Egyptě je obilí, poslal tam...
Skutky 9:41...oči, a když uviděla Petra, posadila se. On  podal ruku a pomohl vstát. Potom zavolal svaté i...
Skutky 10:10...aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení....
Skutky 10:13...k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjejjez!" Petr odpověděl: "To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl...
Skutky 10:36...je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraelejím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem...
Skutky 10:41...které Bůh předem vyvolil - nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. Uložil nám, abychom...
Skutky 11:3...věřící mu vytýkali: "Šel jsi k neobřezancůmjedl jsi s nimi!" Petr jim to začal po pořádku...
Skutky 11:7...jsem uslyšel hlas: ‚Vstaň, Petře, zabíjejjez!' Odpověděl jsem: ‚To ne, Pane! Nikdy jsem nevzal do...
Skutky 12:15...se zprávou, že Petr stojí před branou. Říkali : "Blázníš?!" Když ale tvrdila, že je to pravda, řekli:...
Skutky 16:14... obchodnice s purpurem z města Thyatir. Pán  otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s...
Skutky 17:28...ho - ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak řekli někteří z vašich...
Skutky 23:12...Židé se spolčili a zapřísáhli se, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí. Těch spiklenců bylo...
Skutky 23:21...čtyřicet mužů, kteří se zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud ho nezabijí. Jsou připraveni a...
Skutky 27:21... že se zachráníme. Když dlouho ani nemohli jíst, Pavel se postavil doprostřed a řekl: "Pánové, měli...
Skutky 27:35... přede všemi vzdal díky Bohu, lámal a začal jíst. Všechny to povzbudilo a něco pojedli...
Římanům 2:28...porušuješ. Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle....
Římanům 2:29...zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový...
Římanům 5:9... Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme zachráněni před Božím hněvem! Jestliže jsme...
Římanům 9:12...o skutky, ale o Toho, který povolává), bylo  řečeno: "Starší bude sloužit mladšímu." Jak je psáno:...
Římanům 12:20...Právě naopak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš...
Římanům 14:2... a to bez hádek o názorech. Někdo věří, že smí jíst všechno, ale choulostivý jen zeleninu. Kdo ...
Římanům 14:3...všechno, ale choulostivý jen zeleninu. Kdo  všechno, nepohrdá tím, kdo nejí, a kdo nejí, ...
Římanům 14:6...názoru. Kdo drží svátek, drží ho Pánu. Kdo , Pánu, neboť děkuje Bohu, a kdo nejí, nejí Pánu a...
Římanům 14:15...nečisté. Trápí-li se tvůj bratr kvůli tomu, co jíš, pak se neřídíš láskou. Přestaň svým jídlem hubit...
Římanům 16:2...ji v Pánu, jak se na svaté sluší, a buďte  nápomocni, v jakékoli záležitosti by vás potřebovala,...
1. Korintským 7:4...jako žena svému muži. Ženino tělo nepatří , ale manželovi, stejně jako mužovo tělo nepatří jemu,...
1. Korintským 8:8...masa choulostiví a mají pak špatné svědomídlo nás ovšem k Bohu nepřiblíží. Pokud nejíme, nejsme o...
1. Korintským 8:10...- tebe, který jsi "došel poznání" - jak sedíšdla v chrámě modloslužby? Nenechá se ten slabší proti...
1. Korintským 9:2...Pánu? I kdybych pro jiné nebyl apoštolem, určitě jím jsem pro vás: pečetí mého apoštolství jste vy v Pánu....
1. Korintským 9:13... Copak nevíte, že ti, kdo slouží v chrámu, smě jíst chrámové pokrmy? Nevíte, že ti, kdo slouží u oltáře...
1. Korintským 10:3...v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli tentýž duchovní pokrm a všichni pili tentýž duchovní...
1. Korintským 10:7...z nich, jak je psáno: "Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyrazili." Také...
1. Korintským 10:18... Všimněte si tělesného Izraele: copak ti, kdo jedí z obětí, nesdílejí společenství oltáře? Co se tu...
1. Korintským 10:25...o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhéhoJezte, cokoli se prodává na masném trhu, a na nic se kvůli...
1. Korintským 10:27...." Když vás někdo nevěřící pozve a vám se chce t, jděte. Jezte, cokoli vám nabídnou, a na nic se kvůli...
1. Korintským 10:30...mělo určovat cizí svědomí? Vždyť ten pokrm jím s vděčností! Proč bych měl být odsuzován kvůli něčemu,...
1. Korintským 10:31...kvůli něčemu, za co vzdávám díky?" Nuže -  jíte nebo pijete, děláte cokoli, všechno to dělejte k...
1. Korintským 11:5...s nezahalenou hlavou, dělá ostudu tomu, který je  hlavou; je to úplně stejné, jako kdyby se oholila. Pokud...
1. Korintským 11:15...Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou  totiž dány jako pokrývka. Pokud se o tom někdo chce...
1. Korintským 11:22...pak někdo hladoví a jiný se opil. Copak nemůžete jíst a pít doma? To pohrdáte Boží církví natolik, že...
1. Korintským 11:26...z něj pijete, čiňte to na mou památku." Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu...
1. Korintským 11:27...Pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem,...
1. Korintským 11:28...tělu a krvi. každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž a...
1. Korintským 11:29...z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž  a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo,...
1. Korintským 15:32...v Efesu? Jestliže mrtví nebudou vzkříšeni, pak: "Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!" Nepleťte se: "Špatné...
1. Korintským 16:11... vždyť se věnuje Pánovu dílu tak jako ;  jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v pokoji na cestu za...
Galatským 2:12...Jeho chování bylo odsouzeníhodné: nejdříve běžně jedl s pohany, ale když dorazili Jakubovi lidé, začal se...
Efeským 4:16... když každá jednotlivá část plní úkol, který  náleží. Naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste ...
Koloským 1:16...stvoření. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády...
Koloským 1:17...a pro něj bylo stvořeno vše a on je přede všímjím všechno stojí. On je hlavou těla církve, on je počátek...
Koloským 1:20...skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho křížejím samým, pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi. I...
1. Timoteus 4:3...lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však...
Židům 12:11...příjemná, ale krušná, později však těm, kdo  prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Proto...
Židům 13:10...nijak nepomohly. Máme oltář, z něhož nema právo jíst ti, kdo slouží stánku. Těla zvířat, jejichž...
Jakub 1:23...naslouchat! Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když...
Jakub 2:15...Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe? Když jim řeknete: "Jděte v pokoji,...
Jakub 3:9... Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jeduJím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem...
1. Petr 2:2...dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse - pokud jste ovšem okusili, jak laskavý...
1. Petr 3:11...zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, uši...
2. Petr 2:20... ale potom se do znovu zapletou a podlehnou , budou na tom nakonec hůře než na začátku. Bylo by pro...
1. Jan 4:16...lásku, kterou k nám Bůh , a uvěřili jsme . Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh...
Zjevení 2:7... co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji." "Andělu církve ve...
Zjevení 2:17... co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku...
Zjevení 2:21...ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem  čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce...
Zjevení 9:1...jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl  dán klíč od bezedné propasti. Když tu bezednou propast...
Zjevení 13:2...kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale je nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak...
Zjevení 13:5...ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla  dána moc působit dvaačtyřicet měsíců. Ta ústa otvírala,...
Zjevení 13:7... jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo  dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala...
Zjevení 13:8...kmenem, lidem, jazykem i národem: Budou se  klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není...
Zjevení 13:14...sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které  bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na...
Zjevení 13:15...šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo  dáno, aby obrazu šelmy vdechla život, takže obraz...
Zjevení 18:6...nebi a Bůh si připomenul její zločiny. Odplaťte  tak, jak sama splácela, a podle jejích skutků dejte...
Zjevení 18:7...Nakolik se chlubila, nakolik hýřila, tolik  dejte muk a kvílení. Myslí si o sobě: ‚Trůním, jsem...
Zjevení 19:8...Beránkova! Jeho manželka se připravila, a bylo  dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment." (A ten kment...
Zjevení 19:15...kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám...
Zjevení 19:18... shromážděte se k hostině velikého Boha, abyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných, těla koní i...

Slova obsahující jíst: jíst (255) najíst (16) nejíst (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |