Jím

Hledám varianty 'jím' [ jíte (8) jíš (1) jíst (255) jíme (1) jím (73) (343) jezte (20) jezme (3) jez (18) jedlo (4) jedli (56) jedla (6) jedl (42) jedí (12) ]. Nalezen 761 verš.
Genesis 2:16..."Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť...
Genesis 2:17...jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš."...
Genesis 3:1...byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" "Ovoce stromů v zahradě...
Genesis 3:2...všech stromů v zahradě?" "Ovoce stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu...
Genesis 3:6...Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrýdlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu,...
Genesis 3:11..." "Kdo ti řekl, že jsi nahý?" tázal se Bůh. "Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?" Adam...
Genesis 3:12...se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had ...
Genesis 3:13...Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to,...
Genesis 3:17..." Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou ženujedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená!...
Genesis 3:18...bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb,...
Genesis 3:19...a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ...
Genesis 6:21... Proto si opatři veškerou potravu, která se , a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ." Noe tak...
Genesis 7:18...země. Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle  přibývalo a archa plula po vodní hladině. Voda se na...
Genesis 9:4...dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho...
Genesis 16:9..."Utíkám od své paní Saraj." Hospodinův anděl  řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku."...
Genesis 16:10...paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl  řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že...
Genesis 16:11...ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl  řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno...
Genesis 18:8.... Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve...
Genesis 19:3...jim tedy hostinu a napekl nekvašené chleby a oni jedli. Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města,...
Genesis 20:6...mně nezhřešil, a nedovolil jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude...
Genesis 20:13...putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme, o mně...
Genesis 21:15... Odešla tedy a bloudila Beeršebskou pouští. Když  voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla...
Genesis 21:19...o něj, protože z něj učiním veliký národ." Tehdy  Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy,...
Genesis 24:17... naplnila si džbán a vydala se zpět. Služebník  přispěchal naproti a řekl: "Dej mi prosím trochu napít...
Genesis 24:33...ho doprovázeli, umyli nohy. Když mu ale nabídli dlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím svou věc." "Mluv...
Genesis 24:45... sestoupila k prameni a čerpala vodu. Když jsem  pak řekl: ‚Dej mi prosím napít,' spustila rychle džbán z...
Genesis 24:47...pil a ona napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele, syna...
Genesis 24:54...bratrovi a její matce dal vzácné dary. A tak jedli a pili, on i muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali...
Genesis 24:58...tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebeku i její chůvu...
Genesis 24:65...jde po poli naproti?" "To je můj pán," odpověděl  služebník. Vzala si tedy závoj a zahalila se. Služebník...
Genesis 25:23...děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin  řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z...
Genesis 26:30...požehnaný!" Vystrojil jim tedy hostinujedli a pili. Časně ráno pak vstali a vzájemně si přísahali...
Genesis 27:19... co jsi mi přikázal. Vstaň, prosím, posaď sejez z mého úlovku, abys mi proto s chutí požehnal." Izák...
Genesis 27:25...Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí požehnal." A tak...
Genesis 27:31...přinesl ji svému otci se slovy: "Vstaň, otče, a jez z úlovku svého syna, abys mi proto s chutí požehnal."...
Genesis 27:33...mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl. Požehnal jsem mu, a tak bude požehnán!" Když Ezau...
Genesis 29:12...Ráchel políbil a hlasitě se rozplakal. A když  řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn,...
Genesis 29:29...mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také  Lában daroval děvečku - svou otrokyni Bilhu.) Jákob tedy...
Genesis 30:15...těch milostných jablíček, co našel tvůj syn." Ta  však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi...
Genesis 30:21...jméno Zabulon, Úcta. Potom porodila dceru a dala  jméno Dína, Spravedlnost. Bůh však pamatoval i na...
Genesis 31:47...Jegar-sahaduta, Mohyla svědectví, a Jákob  dal stejné jméno hebrejsky, totiž Gal-ed. Lában řekl:...
Genesis 34:2... země, Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se  a spal s - znásilnil ji. Přilnul ale k Jákobově dceři...
Genesis 35:17...rodit a měla těžký porod. V nejtěžší chvíli  porodní bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít...
Genesis 38:18..."Své pečetidlo, šňůru a hůl, co máš v ruce." Dal  to, vyspal se s a ona otěhotněla. Potom vstala a...
Genesis 38:23...tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem  přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři...
Genesis 39:13...v její ruce, utekl a běžel ven. Když uviděla, že  nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo...
Genesis 43:32...něj, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťany, kteří jedli s ním. (Egypťané totiž nemohou jíst s Hebreji - je to...
Exodus 2:8...to děťátko odkojila?" "Ano, přiveď!" odpověděla  faraonova dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte....
Exodus 2:9...tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera  řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti...
Exodus 7:18... pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se  Egypťané budou štítit napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi...
Exodus 7:20... jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když  před očima faraona a jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu,...
Exodus 7:21...voda páchla tak, že Egypťané nebyli s to se  napít. Po celé egyptské zemi byla krev. Egyptští věštci...
Exodus 12:7...obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou  obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu...
Exodus 12:8...domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je jíst...
Exodus 12:11...něco zbude, spálíte to v ohni. A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce...
Exodus 12:15...- to je věčné ustanovení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte ze svých...
Exodus 12:18...večera jedenadvacátého dne téhož měsíce budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich domech...
Exodus 12:19...dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl něco kvašeného, bude vyloučen z izraelské obce, to...
Exodus 12:20...obce, to bude host anebo domácí. Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech svých příbytcích budete jíst...
Exodus 12:43..."Toto jsou ustanovení o Hodu beránka: Nesmí ho jíst žádný cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí...
Exodus 12:44...cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani...
Exodus 12:45...za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani nádeník. Musí být sněden v jednom...
Exodus 12:48...Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec ži u tebe, je u něj obřezán každý mužského pohlaví....
Exodus 13:6...tento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby a sedmého dne bude Hospodinova...
Exodus 13:7...bude Hospodinova slavnost. Po sedm dní se budou jíst nekvašené chleby. Nevyskytne se u tebe nic kvašeného,...
Exodus 16:12...synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že ...
Exodus 16:35... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli...
Exodus 21:11...stravě, oděvu ani na manželském styku. Jestliže  toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmo, bez...
Exodus 21:28...být ten býk ukamenován a jeho maso se nebude jíst; majitel toho býka pak bude bez viny. Jestliže ale byl...
Exodus 23:15...Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas...
Exodus 24:11...ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na...
Exodus 29:12...zabiješ. Vezmeš trochu býčkovy krve a prstem  potřeš rohy oltáře. Všechnu zbývající krev vyliješ k...
Exodus 29:16... Berana zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš  oltář ze všech stran. Potom berana rozsekáš na díly....
Exodus 29:20...Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho krve a potřeš  lalůček Áronova ucha, lalůček pravého ucha jeho synů,...
Exodus 29:32...a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z toho berana s chlebem, který je v koši. Budou...
Exodus 29:33...toho berana s chlebem, který je v koši. Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli...
Exodus 29:34...do rána, spálíš ty zbytky na ohni. Nebude se to jíst, neboť je to svaté. Takto naložíš s Áronem a s jeho...
Exodus 30:26...mast. To je olej svatého pomazání. Pomažeš jím Stan setkávání i Truhlu svědectví, stůl s veškerým jeho...
Exodus 30:38...patří Hospodinu. Každý, kdo takové udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin...
Exodus 32:6...a pořádali obětní hody. Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyrazili. Hospodin...
Exodus 34:15...a přinášet svým bohům oběti, pozvou , abys jedl z jejich obětí. Když pak z jejich dcer vybereš...
Exodus 34:18...Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas...
Leviticus 3:17...pokolení, ve všech vašich příbytcích: Nesmíte jíst žádný tuk a žádnou krev." Hospodin promluvil k...
Leviticus 4:6...Stanu setkávání. Namočí prst v krvi a sedmkrát  stříkne před Hospodinem, před oponou svatyně. Trochou...
Leviticus 4:17...Stanu setkávání, namočí prst v krvi a sedmkrát  stříkne před Hospodinem, před oponou. Trochou krve také...
Leviticus 6:9...vůni Hospodinu. Áron a jeho synové budou jíst, co z zůstane. Budou to jíst nekvašené, a sice na...
Leviticus 6:11...oběť odškodnění. Každý Áronův mužský potomek smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení pro...
Leviticus 6:16...oběť přinášená knězem celá shoří; nebude se jíst." Hospodin promluvil k...
Leviticus 6:19...Bude svatosvatá. Kněz, který ji obětuje, ji bude jíst; je snědena na svatém místě, na nádvoří Stanu...
Leviticus 6:22...mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst; bude svatosvatá. Nesmí se však jíst žádná oběť za...
Leviticus 6:23...ji smí jíst; bude svatosvatá. Nesmí se však jíst žádná oběť za hřích, jejíž krev se vnáší do Stanu...
Leviticus 7:6...mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst. Bude se jíst na svatém místě a bude svatosvatá. Pro...
Leviticus 7:15...oběti. Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jíst v den jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána...
Leviticus 7:16...základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v den jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však...
Leviticus 7:18...dne, bude spáleno. Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde ten, kdo ji obětoval, zalíbení...
Leviticus 7:19...by z jedl, ponese vinu. Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno....
Leviticus 7:20...smí jíst každý, kdo je čistý. Kdyby však někdo jedl maso Hospodinovy pokojné oběti ve stavu vlastní...
Leviticus 7:21...nebo jakékoli nečisté ohavnosti - a potom jedl něco z masa Hospodinovy pokojné oběti, bude vyobcován...
Leviticus 7:23...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk - z hovězího dobytka nebo z ovce či...
Leviticus 7:24...zvířete se smí užívat k různým účelům, ale jíst jej rozhodně nesmíte. Každý, kdo by jedl tuk dobytčete...
Leviticus 7:25... ale jíst jej rozhodně nesmíte. Každý, kdo by jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu,...
Leviticus 7:26...svého lidu. V žádném ze svých příbytků nesmíte jíst žádnou krev - z ptactva nebo z dobytka. Kdokoli...
Leviticus 7:27...- z ptactva nebo z dobytka. Kdokoli by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu."...
Leviticus 8:11... co bylo v něm, aby to posvětil. Sedmkrát jím stříkl na oltář a pomazal oltář s veškerým jeho náčiním...
Leviticus 8:23...jej. Mojžíš pak vzal trochu jeho krve a potřel  lalůček Áronova pravého ucha, palec jeho pravé ruky a...
Leviticus 8:31... jak jsem přikázal: ‚Áron a jeho synové je budou jíst.' Co z masa a chleba zbude, spálíte...
Leviticus 9:12...zápalnou oběť. Jeho synové mu podali krev a on  pokropil oltář ze všech stran. Podali mu zápalnou oběť...
Leviticus 10:12... která zbyla z Hospodinových ohnivých obětí, a jezte ji nekvašenou poblíž oltáře, neboť je svatosvatá....
Leviticus 10:14... Také hrudí pozvedání i kýtu odevzdání budete jíst na čistém místě - ty a s tebou tvoji synové i tvé...
Leviticus 10:19...oběť, a postihly takové věci! Kdybych dnes jedl oběť za hřích, copak by s tím Hospodin souhlasil?" A...
Leviticus 11:2...synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka...
Leviticus 11:3...všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst...
Leviticus 11:4...každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci....
Leviticus 11:8...- je tedy pro vás nečisté. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Budou pro vás nečistí...
Leviticus 11:9...vás nečistí. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechny sladkovodní i mořské tvory,...
Leviticus 11:11...ohavností pro vás zůstanou. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se budete štítit. Cokoli ve vodách...
Leviticus 11:13... Toto jsou ptáci, jichž se budete štítit. Nesmě se jíst, jsou ohavní: orel, orlosup, mořský orel, luňák,...
Leviticus 11:21...čtyřech pro vás bude ohavností. Smíte z něj ale jíst to, co další členěné nožky ke skákání po zemi, jako...
Leviticus 11:39...nečisté. Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho zdechliny, nečistý do...
Leviticus 11:42...zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji. Nesmíte jíst žádnou havěť hemžící se po zemi, se plazí po...
Leviticus 14:16... namočí si v tom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Ze zbytku oleje, který v...
Leviticus 14:27...kněz trochu odlije do levé dlaně a pravým prstem jím sedmkrát stříkne před Hospodinem. Trochou oleje, který...
Leviticus 14:47... vypere svůj oděv; také ten, kdo by v tom domě jedl, vypere svůj oděv. Pokud kněz přijde, ránu prohlédne a...
Leviticus 15:19...krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se  dotkne, bude nečistý do večera. Všechno, na čem by...
Leviticus 16:6... Přivede také svého býka k oběti za hřích, aby jím vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům. Potom Áron...
Leviticus 16:10... však postaví živého před Hospodina, aby jím vykonal obřad smíření a aby jej zahnal k Azazelovi na...
Leviticus 17:10...z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří ži u vás, by jedl jakoukoli krev, proti takovému člověku se...
Leviticus 17:12...jsem synům Izraele řekl: Nikdo z vás nebude jíst krev. Ani přistěhovalec, který žije u vás, nebude jíst...
Leviticus 17:13...ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří ži u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí jíst,...
Leviticus 17:14...životem! Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného tvora, neboť životem každého tvora je...
Leviticus 17:15...vyobcován. Kdokoli, domácí nebo host, by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného, vypere si oděv, omyje...
Leviticus 18:23...Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a tak se jím poskvrňovat. Ani žena se nepoddá zvířeti, aby se s ...
Leviticus 19:7...zbude do třetího dne, je spáleno. Kdyby se jedla i třetího dne, bude to ohavnost, nedojde zalíbení....
Leviticus 19:8... bude to ohavnost, nedojde zalíbení. Kdo by ji jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu....
Leviticus 19:23...bude nepřijatelné tak jako neobřízka - nesmí se jíst. Čtvrtého roku je všechno jeho ovoce posvěceno k...
Leviticus 19:25... aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte maso s...
Leviticus 21:22... aby přinesl pokrm svého Boha. Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých...
Leviticus 22:4...by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li se...
Leviticus 22:6... každý takový bude nečistý do večera. Nebude jíst ze svatých darů, pokud si neomyje tělo vodou. Jakmile...
Leviticus 22:7... Jakmile zapadne slunce, bude čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se...
Leviticus 22:8...jeho pokrm. Nesmí se však poskvrnit tím, že by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného. jsem Hospodin. ...
Leviticus 22:10...Hospodin, jejich Posvětitel. Svaté věci nesmí jíst nikdo nepovolaný. Ani knězův host nebo nádeník nesmí...
Leviticus 22:11... Když si ale kněz koupí otroka, ten z toho jíst smí; rovněž otroci narození v jeho domě smí jíst z...
Leviticus 22:12...kněžská dcera provdá za nekněze, nebude již moci jíst ze svatých obětních příspěvků. Pokud kněžská dcera...
Leviticus 22:13...příspěvků. Pokud kněžská dcera ovdoví nebo ji je muž zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otce, smí...
Leviticus 22:16...pro Hospodina, nesmí být znesvěceny. Kdyby jedli svaté dary, uvalili by na sebe provinění vyžadující...
Leviticus 23:6...Svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Prvního dne budete mít svaté...
Leviticus 23:14...hinu vína jako úlitbu. Nebudete ze sklizně jíst chléb ani pražené nebo čerstvé zrní, dokud nepřinesete...
Leviticus 24:9...pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to jeho svatosvatý podíl mezi...
Leviticus 25:6... To, co země v odpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj otrok, tvá děvečka, tvůj nádeník i...
Leviticus 25:7... Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm sobotních let,...
Leviticus 25:12...je to léto milosti, bude vám svaté. Budete jíst jen to, co se samo urodí na poli. V tomto létě milosti...
Leviticus 25:19... Země vám bude přinášet své plody, takže budete jíst do sytosti a budete v bydlet v bezpečí. Řeknete...
Leviticus 25:20...v bezpečí. Řeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého...
Leviticus 25:22... budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde nová...
Leviticus 26:5...a vinobraní do setí. Svůj chléb budete jíst do sytosti a budete ve své zemi bydlet v bezpečí....
Leviticus 26:10...tak potvrdím svou smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete muset...
Leviticus 26:26...jedné peci a odváží vám jej na příděl. budete jíst, nenasytíte se. Jestliže přesto všechno nebudete...
Leviticus 26:29...vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více: Budete jíst maso vlastních synů a maso vlastních dcer! Tehdy...
Numeri 5:18... Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí  vlasy a do rukou vloží moučnou oběť připomínky, jež...
Numeri 5:21...tu ženu zapřísahat přísežnou kletbou a řekne  - ‚pak Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou...
Numeri 6:3...se žádné šťávy z hroznů a nebude hrozny ani jíst, čerstvé nebo sušené. Po celou dobu svého...
Numeri 9:11...za soumraku čtrnáctého dne druhého měsíce.   beránka s nekvašenými chleby a s trpkými bylinami. z...
Numeri 11:5...masem? Vzpomínáme na ryby, které jsme v Egyptě jedli zadarmo, na okurky a melouny, na pórek, cibuli a...
Numeri 11:13...všechen tento lid? Vždyť na s pláčem naléha: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám je všechny neunesu, je...
Numeri 11:18...sám. Lidu řekni: Posvěťte se pro zítřek. Budete jíst maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám ...
Numeri 11:19...Hospodin vás tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst jeden nebo dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale...
Numeri 11:21...pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad pro pobít všechen brav a...
Numeri 12:14...uzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby  otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? je...
Numeri 15:19... vejdete do země, do níž vás uvádím, a budete jíst její chléb, odevzdávejte z něj obětní příspěvek...
Numeri 16:9...u Hospodinova Příbytku, stát před obcí a sloužit ? Dovolil ti spolu s tvými bratry levity přistupovat k...
Numeri 18:10...- to připadne tobě a tvým synům. Budeš to jíst jako svatosvaté, smí to jíst každý, kdo je u tebe...
Numeri 18:11...Obětní příspěvek, který synové Izraele daru při všech obětech, které mi nabízejí zvedáním. To jsem...
Numeri 18:13...dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své zemi vypěstu a co přinesou Hospodinu, připadnou tobě. Smí to jíst...
Numeri 18:31...úroda z humna a jako víno z lisu. Budete to moci jíst kdekoli - vy i vaše rodiny - neboť je to vaše mzda za...
Numeri 25:2...je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s...
Numeri 28:17...dne toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm dní jezte nekvašené chleby. Prvního dne mějte svaté...
Numeri 30:6...a závazky, které na sebe vzala, platit. Pokud  to však otec v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak žádný...
Numeri 30:9... pak budou její sliby i závazky platit. Pokud  to však manžel v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak tím...
Numeri 30:12...zaváže přísahou v domě svého muže, pak, pokud je muž nic nenamítne, o tom uslyší, a nebude bránit,...
Numeri 30:13... pak nic ze slibů a závazků, které vyšly z jech rtů, neplatí. Její muž je zrušil, Hospodin je...
Deuteronomium 6:11...a olivoví, které jsi nesázel. pak budeš jíst a nasytíš se, měj se na pozoru, abys nezapomněl na...
Deuteronomium 7:26...domů, jinak propadneš klatbě jako ona. Budeš se  štítit a pokládat ji za hnusnou ohavnost, neboť propadla...
Deuteronomium 8:9...olivového oleje a medu, do země, v níž nebudeš jíst chléb poskrovnu a v ničem nebudeš mít nedostatek, do...
Deuteronomium 8:10...a z jejíchž hor budeš těžit měď. Tam budeš jíst do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 11:15...dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek. Budeš moci jíst do sytosti. Mějte se však na pozoru, abyste se v...
Deuteronomium 12:7...ze svého skotu i bravu. Tam se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a radujte se z veškerého...
Deuteronomium 12:15...vše, co jsem ti přikázal. Porážet dobytekjíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v...
Deuteronomium 12:16...nečistý, tak jako gazelu či jelena. Nesmíte však jíst krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve...
Deuteronomium 12:17...na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obilí, vína a oleje ani prvorozené ze...
Deuteronomium 12:18...obětní příspěvky z práce svých rukou. Smíš je jíst pouze před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si...
Deuteronomium 12:20...tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych maso", protože právě dostaneš chuť na maso, smíš...
Deuteronomium 12:21...Hospodin dal, tak, jak jsem ti přikázal. Smíš je jíst ve svém městě podle své chuti. Smíš je jíst stejně,...
Deuteronomium 12:22...je jíst ve svém městě podle své chuti. Smíš je jíst stejně, jako se gazela či jelen; smí je jíst...
Deuteronomium 12:23...stejně jako čistý. Jen se utvrď v tom, abys nejedl krev - vždyť krev, to je život! Nesmíš tedy s masem...
Deuteronomium 14:4...žádnou ohavnost. Toto jsou zvířata, která smíte jíst: hovězí dobytek, ovce, koza, jelen, gazela, daněk,...
Deuteronomium 14:6... kamzík, antilopa a muflon. Ze zvířat smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst...
Deuteronomium 14:7...každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci....
Deuteronomium 14:8...- bude tedy pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Ze všech vodních...
Deuteronomium 14:9...se nedotknete. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechno, co ploutve a šupiny. ...
Deuteronomium 14:10...a šupiny. Cokoli nemá ploutve a šupiny, to jíst nesmíte - bude to pro vás nečisté. Smíte jíst všechny...
Deuteronomium 14:11...to jíst nesmíte - bude to pro vás nečisté. Smíte jíst všechny čisté ptáky. Tyto však jíst nesmíte: orla,...
Deuteronomium 14:12...jíst všechny čisté ptáky. Tyto však jíst nesmíte: orla, orlosupa, mořského orla, luňáka, sokola...
Deuteronomium 14:19...okřídlená havěť pro vás bude nečistá - nesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo však jíst smíte...
Deuteronomium 14:20...- nesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo však jíst smíte. Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dej ji...
Deuteronomium 14:21...čisté ptactvo však jíst smíte. Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dej ji přistěhovalci, který žije ve...
Deuteronomium 14:23...jako prvorozené ze svého skotu a bravu, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí...
Deuteronomium 14:26... skopové, víno, pivo nebo cokoli budeš chtítJez to tam před Hospodinem, svým Bohem, a raduj se s celou...
Deuteronomium 14:29...a vdova, kteří jsou ve tvém městě, a budou jíst do sytosti. Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná každou...
Deuteronomium 15:17...mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a zůstane ve službě navždy. Totéž uděláš...
Deuteronomium 16:3...svému Bohu, oběť z bravu či skotu. Nesmíš k němu jíst nic kvašeného. Po sedm dní jez nekvašený chléb, chléb...
Deuteronomium 16:8... a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš jíst nekvašené chleby. Sedmého dne pak bude svátek...
Deuteronomium 18:8...levité, kteří tam stojí před Hospodinem. Budou jíst stejný podíl bez ohledu na to, co kdo prodal po otcích...
Deuteronomium 20:19...nedotkni se jich sekerou. Jistě, můžeš z nich jíst, ale nesmíš je vykácet. Copak je ten polní strom...
Deuteronomium 21:4... na místo, kde se neoralo ani neselo, a tam  zlomí vaz. Potom přistoupí kněží, Leviho synové...
Deuteronomium 23:14...mít kolík. Když si půjdeš ven ulevit, vyhrabeš jím důlek a potom své výkaly přikryješ. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 23:25...vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti, ale nesmíš je sbírat...
Deuteronomium 24:1... neboť na najde nějakou nepatřičnost. Napíše  tedy rozlukový list, ho do ruky a pošle ji pryč z...
Deuteronomium 24:3...jiného muže, ale ten si ji také zprotiví, napíše  rozlukový list, ho do ruky a pošle ji z domu....
Deuteronomium 25:12...Pokud vztáhne ruku a chytí jej za přirození, pak  bez milosti usekni dlaň. Neměj ve váčku dvojí závaží,...
Deuteronomium 26:12... sirotku a vdově, aby ve tvém městě jedli do sytosti. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem,...
Deuteronomium 27:7...oběti. Přineseš také pokojné oběti, budeš je tam jíst a radovat se před Hospodinem, svým Bohem. Na ty kameny...
Deuteronomium 28:31...Tvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj jíst; tvého osla ti vezmou před nosem a nikdy se ti...
Deuteronomium 28:57...svém synu i své dceři, po plodovém lůžku, které  vyjde mezi nohama, i po děťátkách, která porodí. V tom...
Deuteronomium 31:20...proti synům Izraele. je přivedu do země oplýva mlékem a medem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich...
Deuteronomium 32:38...skála, v níž útočiště hledali? Kde jsou ti, kdo jedli tuk jejich obětí, kdo pili víno jejich úliteb? Jen ...
Jozue 2:14...před smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli  ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit. nám...
Jozue 2:17...se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži  řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou jsi nás...
Jozue 5:11...na jerišských pláních Hod beránka. Druhého dne jedli nekvašené chleby a téhož dne i pražené zrní z úrody...
Jozue 5:12...i pražené zrní z úrody země. Toho dne, kdy jedli z úrody země, také ustala mana. Synové Izraele již...
Jozue 6:18...se vyvarujte toho, co propadlo klatbě, abyste  nepropadli i vy. Kdybyste si vzali něco z toho, co...
Jozue 6:22...ji odtud i se všemi, kdo k patří, jak jste  odpřisáhli." A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli...
Jozue 15:18...ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, jeho otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se ...
Jozue 15:19...poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak  dal studánky - Horní i Dolní Gulot. Toto je dědictví...
Jozue 21:43...přísahal jejich otcům, že jim ji . Zmocnili se  a usadili se v . Hospodin jim dal odpočinout ze všech...
Jozue 24:13... bydlíte ve městech, která jste nestavěli, a jíte z vinic a olivoví, které jste nesázeli.' Proto tedy...
Soudců 1:14...ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, jeho otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se ...
Soudců 1:15...poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak  dal studánky - Horní i Dolní Gulot. S Judovými syny...
Soudců 4:8...k potoku Kíšon a vydám ti ho do rukou." Barák  odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se...
Soudců 4:20...ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl  ještě, "a kdyby někdo přišel a vyptával se : ‚Není tu...
Soudců 5:27...hlavu, spánky skrz naskrz probila. K nohám  klesl, svalil se a ležel, k nohám klesl, svalil se,...
Soudců 9:27...slavili vinobraní. Přišli do chrámu svého bohajedli, pili a nadávali na Abimelecha. Gaal, syn Ebedův,...
Soudců 11:38...družkami plakat nad mým panenstvím." "Jdi," řekl  a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svými družkami...
Soudců 13:3...děti. ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl : "Hle, byla jsi neplodná a bezdětná, ale počneš a...
Soudců 13:13..." se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem  řekl: neokusí nic pocházejícího z vinné révy, ...
Soudců 13:14...všeho, o čem jsem řekl: neokusí nic pocházecího z vinné révy, nepije víno ani pivo a nejí nic...
Soudců 14:9...včelí roj a med. Nabral si ho do hrsti a šeljedl. Když se vrátil k otci a matce, dal jim ho jíst také....
Soudců 14:16...jsem ji ani svému otci a matce," řekl  na to, "a tobě ji mám prozradit?" Ona však na něj celých...
Soudců 14:17...hostiny s pláčem naléhala. Trápila ho tak, že  tu hádanku sedmého dne prozradil, a ona ji pak...
Soudců 15:1...sklizně, šel Samson navštívit svou ženu a nesl  kůzle. "Jdu za svou ženou do ložnice," řekl. Její otec...
Soudců 16:7...Čím bys mohl být spoután a zkrocen?" Samson  řekl: "Kdyby spoutali sedmi novými tětivami, které...
Soudců 16:9...ty tětivy roztrhal, jako se trhá koudel, když se  dotkne plamen. Tajemství jeho síly tedy nebylo odhaleno....
Soudců 16:11... mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl  tedy: "Kdyby pevně spoutali novými provazy, které se...
Soudců 16:13...lži! Pověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl  tedy: "Kdybys těch sedm copů, co mám na hlavě, vpletla...
Soudců 16:17... jednou měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy  všechno prozradil: " hlavy se nedotkla břitva, protože...
Soudců 16:18...bych slabý jako každý jiný." Dalila poznala, že  všechno prozradil, a tak poslala pro filištínské vládce:...
Soudců 17:3...žehnej, můj synu!" zvolala jeho matka. Jakmile  těch jedenáct set stříbrných vrátil, prohlásila: "To...
Soudců 17:4...svého syna a nechám z něj odlít modlu." Poté, co  to stříbro vrátil, vzala jeho matka 200 šekelů stříbra a...
Soudců 19:4...otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal tři dnyJedli tam, pili a nocovali. Čtvrtého dne ráno si přivstali...
Soudců 19:6... než půjdete." A tak se posadili a oba spolu jedli a pili. Potom mu dívčin otec řekl: "Prosím, laskavě...
Soudců 19:21...k sobě domů, nasypal oslům, umyli si nohy a pak jedli a pili. A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili...
Soudců 19:28...u dveří domu s rukama na prahu. "Vstávej," řekl , "jdeme." Žádná odpověď. Naložil ji tedy na osla, sebral...
Růt 1:14...svou tchyni políbila a odešla, ale Rút se  stále držela. "Pohleď, řekla Noemi, "tvá švagrová se...
Růt 1:15... ale Rút se stále držela. "Pohleď, řekla  Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým...
Růt 1:16...svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút  ale odpověděla: "Nenuť , abych opustila a odvrátila...
Růt 2:11... že se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka." Boáz  odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého...
Růt 2:14...k tvým služebným." Když pak přišel časdlu, řekl Boáz: "Pojď sem, vezmi si chleba a namáčej...
Růt 2:15...přikázal: "Nechte ji sbírat mezi snopy, nebraňte . Naopak, vytahujte klasy ze snopů a nechávejte je pro ni...
Růt 2:18...své tchyni, kolik toho nasbírala. Vzala také, co  zbylo po jídle, a nabídla . "Kde jsi dnes sbírala?"...
Růt 2:19...a nabídla . "Kde jsi dnes sbírala?" zeptala se  tchyně, "kde jsi to pracovala? je požehnán, kdo se ...
Růt 3:1...a pšenice. A zůstávala dál se svou tchyní. Je tchyně Noemi pak řekla: "Musím ti najít domov, ...
Růt 3:6...Rút. Odešla na mlat a udělala všechno, co  tchyně poradila. Boáz pojedl, napil se a v dobré náladě...
Růt 3:10...náš příbuzný." "Hospodin ti žehnej, dcero," řekl  na to. "Teď jsi projevila ještě větší oddanost než...
Růt 3:15...se nikdo nedozví, že na mlat přišla žena." Řekl  také: "Nastav pláštěnku a podrž ji." A když ji nastavila...
Růt 3:16... ta se zeptala: "Jak jsi pořídila, dcero?" A tak  vyprávěla všechno, co pro ni ten muž udělal. Nakonec...
Růt 3:18..."Počkej, dcero, uvidíš, jak to dopadne," řekla  na to Noemi. "Ten muž nepoleví, dokud tu věc ještě dnes...
1. Samuel 1:5...dvojnásobnou porci. Miloval totiž Hanu, ačkoli  Hospodin nedopřál plodnost. Její protivnice ji ale...
1. Samuel 1:6...Hanu, ačkoli Hospodin nedopřál plodnost. Je protivnice ji ale nesnesitelně ponižovala a trápila...
1. Samuel 1:7...ponižovala tak, že se rozplakala a nemohla ani jíst. Její muž Elkána řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč...
1. Samuel 1:8...tak, že se rozplakala a nemohla ani jíst. Je muž Elkána řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč...
1. Samuel 1:11...! Nezapomeneš-li na svou služebnici, ale dáš  syna, pak ho na celý život odevzdám Hospodinu a jeho...
1. Samuel 1:13...úst. Hana totiž promlouvala srdcem, rty se  chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Elí si...
1. Samuel 1:14...nebylo slyšet, Elí si myslel, že je opilá. Proto  Elí řekl: "Jak dlouho tu budeš opilá? Prober se!" Hana...
1. Samuel 1:17...zármutku a rozrušení." "Jdi v pokoji," řekl  na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho...
1. Samuel 1:23...a zůstane tam navždy." "Dělej, jak myslíš," řekl  na to Elkána. "Zůstaň tu, než ho odkojíš, a kéž Hospodin...
1. Samuel 2:36..., prosím, někam mezi kněží, mám alespoň co jíst!'" Chlapec Samuel sloužil pod Elího dohledem...
1. Samuel 4:20...porodila, neboť ji přemohly bolesti. Ženy, které  pomáhaly, ve chvíli, kdy umírala, řekly: "Neboj se,...
1. Samuel 9:13... než se vydá k hostině na návrší. Lidé nezačnou jíst, dokud nepřijde, protože on obětní hod požehnat....
1. Samuel 9:19...Samuel. "Pojď přede mnou na návrší; dnes budete jíst se mnou. Než se s tebou ráno rozloučím, povím ti...
1. Samuel 9:24...připraveno pro tebe," řekl Samuel. "Přijmi tojez. Pro tuto chvíli, právě pro tebe to bylo určeno, ještě...
1. Samuel 10:27...ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?" Pohrdli jím a nevzdali mu hold. On ale jako by to neslyšel. Potom...
1. Samuel 14:32...ovce, dobytek i telata, na místě je poráželijedli i s krví. Saulovi bylo oznámeno: "Hle, vojsko hřeší...
1. Samuel 14:33...oznámeno: "Hle, vojsko hřeší proti Hospodinu maso s krví." "To je zrada!" prohlásil Saul. "Hned ke...
1. Samuel 14:34...býka nebo ovci ke mně a tady je porážejtejezte. Nehřešte proti Hospodinu pojídáním masa s krví!"...
1. Samuel 25:35...Potom od David přijal, co mu přinesla, a řekl : "Vrať se v pokoji domů. Uvidíš, že jsem poslechl a...
1. Samuel 25:39...hlavu." Potom David poslal pro Abigail a nabídl , že si ji vezme za ženu. Davidovi služebníci přišli za...
1. Samuel 25:40...služebníci přišli za Abigail do Karmelu a řekli : "David nás za tebou posílá, že si chce vzít za ženu...
1. Samuel 28:10...To chceš nachytat a připravit o život?" Saul  ale přísahal při Hospodinu: "Jakože je živ Hospodin,...
1. Samuel 28:13... podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl  král. "Co vidíš?" "Vidím ze země vystupovat jakési...
1. Samuel 28:23...pokračovat v cestě." On ale odmítal: "Nebudu jíst!" Jeho služebníci i ta žena ale naléhali, je...
1. Samuel 30:16...ho tedy k nim a hle - roztáhli se všude po zemijedli, pili a slavili, že ve filištínské a judské zemi...
2. Samuel 2:23...udeřil zadním koncem svého kopí do břicha. Kopí jím projelo naskrz, takže tam padl a na místě zemřel. Každý...
2. Samuel 6:16...a křepčí před Hospodinem, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Hospodinovu truhlu přinesli, umístili ji...
2. Samuel 6:21...ubožák!" "Bylo to před Hospodinem!" odpověděl  David. "Před Hospodinem, který vyvolil místo tvého...
2. Samuel 9:7...ti všechny pozemky tvého děda Saula a budeš vždy jíst u mého stolu." Mefibošet se mu začal klanět. "Co je...
2. Samuel 9:10...potravy. A Mefibošet, vnuk tvého pána, bude vždy jíst u mého stolu." (A Cíba měl patnáct synů a dvacet...
2. Samuel 11:11...odpověděl: "Boží truhla a Izrael s Judou zůstáva pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli s tvými...
2. Samuel 11:13...v Jeruzalémě. Nazítří si ho David zavolaljedl s ním a pil, dokud ho neopil. On ale večer přesto...
2. Samuel 11:27...její muž Uriáš je mrtev, oplakávala ho. Jakmile  doba truchlení skončila, David pro ni poslal a nechal si...
2. Samuel 12:3...u něj s jeho dětmi, z jeho skrovného pokrmu jedla, z jeho poháru pila, v jeho klíně spala, jako by byla...
2. Samuel 13:9... Potom mu je z pánve nabídla, ale Amnon odmítl jíst. " jdou všichni pryč!" zvolal. Když všichni odešli,...
2. Samuel 13:11...do ložnice. Když mu je podávala, aby se najedl, zmocnil se a začal ji přemlouvat: "Pojď, lehni si...
2. Samuel 13:15...ji předtím miloval. "Vstaň! Jdi pryč!" přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat by byla ještě větší...
2. Samuel 13:20... "Že s tebou byl ten tvůj bratr Amnon?" řekl  Abšalom, její bratr. "Zatím o tom ale musíš mlčet, ...
2. Samuel 14:10...dům. Král a jeho trůn jsou bez viny." Na to  král odpověděl: "Kdyby někdo tobě nebo tvému domu...
2. Samuel 14:19... "Nemá v tom všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala. "Před slovy pana...
2. Samuel 19:29...smrt. Ty jsi ale svému služebníku dovolil jíst u tvého stolu. Jaké další právo bych ještě měl chtít?...
2. Samuel 19:36...Copak by tvůj služebník vůbec věděl, co  a pije? Slyšel bych ještě hlas zpěváků a zpěvaček? Proč...
2. Samuel 20:10... nesledoval meč v Joábově druhé ruce. Joáb ho jím bodl do břicha, mu vyhřezly vnitřnosti na zem....
2. Samuel 23:16...u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se  ale odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu....
2. Samuel 23:21...kopím. On mu je ale vytrhl z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal...
1. Královská 1:29...přišla ke králi a postavila se před ním, král  přísahal: "Jakože je živ Hospodin, který vykoupil můj...
1. Královská 2:19...aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a vykročil  vstříc, poklonil se a posadil se na trůn. Také své...
1. Královská 2:22...žádáš pro Adoniáše Šunemitku Abišag?" odpověděl  král Šalomoun. "To pro něj rovnou žádej království!...
1. Královská 3:26...syn, zvolala ke králi: "Prosím, pane můj! Dejte  to živé dítě! Jen ho nezabíjejte!" Srdce se totiž...
1. Královská 4:20...takové množství, jako je písku v moři, a tak jedli, pili a veselili se. Šalomoun vládl nade všemi...
1. Královská 10:13...Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal  mnohem více darů, než králi Šalomounovi přinesla ona....
1. Královská 13:16..."Nemohu se s tebou vrátit, nemohu s tebou t. Nebudu tu s tebou ani nic jíst, ani vody se nenapiju,...
1. Královská 13:22...ti dal Hospodin, tvůj Bůh, ale vrátil sesjedl jsi pokrm a pil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti...
1. Královská 14:5...u tebe vyptala na svého syna. Je nemocný. Řekneš  to a to. přijde, bude se vydávat za někoho jiného."...
1. Královská 17:13...a synovi. Sníme to a umřeme." "Neboj se," řekl  Eliáš. "Jdi, udělej, cos řekla, ale nejdřív mi z toho...
1. Královská 17:15...'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i je dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu nedocházela...
1. Královská 17:19...a zabít mi syna?" "Podej mi svého syna," řekl . Vzal ho z náruče, vynesl ho do horní místnosti, kde...
1. Královská 17:20...tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To  chceš zabít syna?" Potom se třikrát za sebou položil na...
1. Královská 17:23...ho matce. "Podívej se, tvůj syn žije," řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi....
1. Královská 18:19...proroků a čtyři sta proroků Ašery, kteří jedí z Jezábelina stolu." Achab obeslal všechny Izraelce a...
1. Královská 18:21...jim. "Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím Baal, následujte jeho!" Lid mu na to neodpověděl ani...
1. Královská 18:41...a tam je pobil. Potom řekl Achabovi: "Vzhůrujez a pij! je slyšet hukot deště." Achab se tedy odešel...
1. Královská 19:5... Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaňjez!" Rozhlédl se tedy a hle - u hlavy chlebové placky a...
1. Královská 19:7...se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. "Vstaňjez!" řekl mu. "Máš před sebou dlouhou cestu." Vstal tedy,...
1. Královská 19:21...je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše jako jeho...
1. Královská 21:4...si do postele, otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. Když za ním přišla za ním jeho žena Jezábel, ptala se...
1. Královská 21:6...jsi tak mrzutý? Ani jsi nic nesnědl." Vyprávěl  tedy: "Ale, mluvil jsem s Nábotem Jizreelským. Říkám mu:...
2. Královská 2:8...dva. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli po suchu na...
2. Královská 2:14...na břehu Jordánu, vzal Eliášův plášť a udeřil jím do vody. "Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?" zvolal. "Kde...
2. Královská 4:2...jako otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?" ptal se  Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá...
2. Královská 4:5...za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni  podávali džbány a ona nalévala. Když byly džbány plné,...
2. Královská 4:7...olej došel. Šla to povědět Božímu muži a ten  řekl: "Jdi ten olej prodat a vyrovnej svůj dluh. Z toho,...
2. Královská 4:13...stanula před ním, Elíša mládenci řekl: "Pověz : Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu udělat?...
2. Královská 4:16...tak ji zavolal, a když stanula ve dveřích, Elíša  řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne,...
2. Královská 4:17...a za rok tou dobou porodila syna, přesně jak  Elíša řekl. Když chlapec povyrostl, jednoho dne o žních...
2. Královská 4:20... a tak ho vzal a přinesl matce. Okolo poledne  umřel v náručí. Vynesla ho nahoru a položila na lůžko...
2. Královská 4:23...vrátím." "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není přece novoluní ani sobota." "Buď klidný," řekla...
2. Královská 4:26...Gehazimu: "Podívej, to je ta Šunemitka. Utíkej  naproti a zeptej se: Jak se ti daří? Jak se daří...
2. Královská 4:36...Zavolal ji tedy, a když přišla, Elíša  řekl: "Tady máš svého syna." Vešla dovnitř, padla mu k...
2. Královská 4:40...do hrnce s tou polévkou. Tu pak všem rozlévalidlu. Jakmile ji ale okusili, začali křičet: "Boží muži! V...
2. Královská 6:27...libo obilí z mlatu nebo víno z lisu?!" odpověděl  král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala mu...
2. Královská 6:29...A tak jsme mého syna uvařily a snědly. Druhý den  povídám: ‚Dej sem svého syna, ho sníme.' Jenže ona...
2. Královská 8:6...to je ten syn, kterého Elíša vzkřísil!" Král se  hned začal vyptávat a ona mu vše vyprávěla. Potom ...
2. Královská 11:16...byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když vešla Koňskou bránou do královského paláce,...
2. Královská 19:29...budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí...
2. Královská 21:16... dodnes." Menaše prolil tolik nevinné krve, že  naplnil Jeruzalém od okraje po okraj - jako by nebylo...
2. Královská 23:9...oltáře v Jeruzalémě, přesto však směli jíst nekvašený chléb se svými kněžskými bratry. Jošiáš...
2. Královská 25:3...ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci...
2. Královská 25:29...oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od...
1. Letopisů 11:18...u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se  však odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu....
1. Letopisů 11:23...s holí, vytrhl mu to kopí z ruky a zabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal...
1. Letopisů 12:40...učiní králem. Zůstali u Davida a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby. Jejich...
1. Letopisů 15:29...král David poskakuje a křepčí, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Boží truhlu přinesli, postavili ji na...
1. Letopisů 16:30...rozechvěj, celá zem! Pevně je postaven svět, nic jím neotřese, jásejte, nebesa, země raduje se, národům...
1. Letopisů 29:22...úlitbami a s hojnými oběťmi za celý IzraelJedli a pili před Hospodinem s velikou radostí, neboť onoho...
2. Letopisů 9:12...Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal  mnohem více darů, než králi přinesla ona. Královna se...
2. Letopisů 23:15...byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když prošla Koňskou bránou do královského paláce,...
2. Letopisů 30:18... Isachara i Zabulona se neočistili, ale přesto jedli velikonočního beránka, ačkoli to nebylo podle...
2. Letopisů 30:22... s jakou sloužili Hospodinu. Po sedm dní jedli své určené podíly, přinášeli pokojné oběti a děkovali...
Ezdráš 2:63...z kněžství odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a...
Ezdráš 6:21...navrátilcům, svým bratřím kněžím i sobě. Beránka jedli synové Izraele navrácení ze zajetí a s nimi každý,...
Nehemiáš 5:2...dcer, že za pořizujeme obilí, abychom měli co jíst a přežili." Jiní říkali: "Musíme svá pole, vinice i...
Nehemiáš 7:65...z kněžství odsvěceni. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a...
Nehemiáš 8:10...Hospodina, vašeho Boha! Jděte," řekl jim, "jezte a pijte lahodné věci a dělte se s těmi, kdo nemají...
Nehemiáš 8:12... Dnes je svátek, netrapte se." A tak šli všichni jíst a pít a dělit se s ostatními. Nesmírně se radovali,...
Nehemiáš 9:25... vykopané studny, vinice, olivy i ovocné sadyJedli do sytosti, tukem se obalili, s rozkoší užívali...
Nehemiáš 9:36...v zemi, kterou jsi daroval našim otcům, aby jedli její plody a užívali její dobroty - v zemi jsme...
Ester 1:12...její krásu. A že to byla krasavice! Když  ale eunuchové vyřídili královský rozkaz, královna Vašti...
Ester 2:9...si jeho přízeň. Hned ji dal krášlit, obstaral  přednostní příděly a zařídil, aby se věnovalo sedm...
Ester 2:10...nic o své národnosti a původu, protože  Mordechaj přikázal, aby o tom mlčela. Mordechaj se denně...
Ester 2:13...měsíců balzámy a ženskou kosmetikou. Když měla t dívka ke králi, mohla si z harému vzít s sebou do...
Ester 2:17...získala jeho přízeň a lásku právě ona. Nasadil  královskou korunu a učinil ji královnou namísto Vašti....
Ester 2:20...ještě neprozradila svůj původ a národnost, jak  Mordechaj přikázal. Poslouchala ho na slovo, tak jako...
Ester 4:4...stlali v popelu a pytlovině.) Za Ester přišla je děvčata a eunuchové, aby to oznámili. Královna se...
Ester 4:5...tedy zavolala královského eunucha Hatacha, který  byl osobně přidělen. Přikázala mu, od Mordechaje...
Ester 4:8...jejich vyhubení. ho ukáže Ester a všechno  poví. vzkáže, že jít za králem orodovat u něj...
Ester 4:13...byl Mordechajovi doručen vzkaz od Ester, poslal  tuto odpověď: "Nemysli si, že v královském domě jako...
Ester 5:3...Ester? Žádej půl říše a bude ti vyhověno," řekl  král. "Kdyby král ráčil, mohl by prosím král dnes přijít...
Job 1:4...hostiny a zvali také své tři sestry, přijdou jíst a pít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro...
Job 1:13...odešel. Jednoho dne, když Jobovi synové a dcery jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra,...
Job 1:18... když dorazil další: "Tví synové a dcery právě jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra,...
Job 2:10..."Mluvíš jako nějaká hloupá ženská," odpověděl . "Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?" V...
Job 6:6...trávy? Bučí snad vůl, když krmení? Copak se  mdlé jídlo bez soli? Copak nějakou chuť sliz? Tyto...
Job 8:15...se spolehli. Opřít se o ni znamená pád, kdo se  drží, ten nezůstane stát. Jiný však bují na slunci, po...
Job 28:19...nestojí, cena moudrosti je nad perly. Nevyrovna se ani africké topasy, nejryzejším zlatem se nedá...
Job 31:17... nechal jsem pohasínat oči vdovy? Copak jsem jedl svůj chléb sám a sirotkům z něj nedával? Od mého mládí...
Job 31:36...ho budu nosit na vlastních ramenou, ozdobím se jím jako korunou! Všechny své kroky před ním rád vypovím,...
Job 31:39...mně a její brázdy pláčí společně, jestli jsem je plody jedl bezplatně a mořil její nájemce - pak mi...
Job 38:41...pokrm krkavci, když jeho mláďata k Bohu vola, když bloudí kolem a nemají co jíst? Víš snad, kdy rodí...
Job 39:17...totiž moudrostí neobdaroval, ani trochu rozumu  zdědit nenechal. Když ale vyskočí a do běhu se , koni...
Žalmy 14:4...Copak nic nevědí všichni ti zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - proč by k Hospodinu volali?!...
Žalmy 22:27...pochlubím, své sliby splním před jeho ctiteliJíst budou ponížení a budou nasyceni, chválit Hospodina...
Žalmy 34:1...před Abimelechem předstíral šílenství, a když jím byl vyhnán, odešel. Velebit budu Hospodina v každém...
Žalmy 34:15...zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši...
Žalmy 46:6...příbytek Nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je ochrání v ranním svítání! Národy...
Žalmy 53:5...jediný! Copak nic nevědí tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - pročpak by k Bohu volali?!...
Žalmy 74:14... Ty jsi rozdrtil hlavy leviatana, nakrmil jsi jím smečku na poušti. Ty jsi dal průchod pramenným vodám,...
Žalmy 78:24... otevřel nebeské průduchy. Skrápěl je manou, aby jedli, dal jim nebeské obilí! Lidé okusili andělský chleba,...
Žalmy 78:29...je nechal padat, na jejich stany kolem dokolaJedli a hojně se nasytili, dal jim to, po čem bažili. Ještě...
Žalmy 96:10..."Hospodin kraluje!" Pevně je postaven svět, nic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě! Jásejte, nebesa,...
Žalmy 104:5...služebníky jsou plameny! Zemi jsi založil na jech sloupech, navěky neotřese vůbec nic. Jak pláštěm...
Žalmy 104:17...na nich hnízda postaví, čáp si nachází domov na jedli. Vysoké hory patří kamzíkům, skály jsou útočištěm...
Žalmy 106:20...Boha tenkrát vyměniliza sochu býka, co trávu ! Zapomněli na Boha, svého spasitele, jenž konal veliké...
Žalmy 106:28...rozpráší. Potom se s modlou Baal-peor spřáhlijedli oběti patřící mršinám. Boha tak popudili svými činy,...
Žalmy 127:2...vstávali a zůstávali vzhůru do noci. Proč byste jedli chléb bolesti? Bůh svoje milé spánkem obdařil! Děti...
Žalmy 129:7... co dřív, než vzroste, usychá! Ženci se  ani nedotknou, vazači snopů ji do náruče nevezmou. je...
Přísloví 3:15...zisk než stříbro, její výnosy jsou nad zlato. Je cena je nad perly vyšší, nic, v čem si libuješ, se ...
Přísloví 3:18...vedou k pokoji. Stromem života je těm, kdo se  drží, blaze je těm, kteří ji uchopí! Moudrostí založil...
Přísloví 4:8... za všechno své jmění získej rozumnost. Važ si  a ona vyvýší , poctí , když ji k sobě přivineš. Svým...
Přísloví 4:15...zkoušet, cestou zlosynů nikdy nekráčej. Varuj se  a nechoď po , odvrať se od a jdi pryč! Neusnou,...
Přísloví 6:29...tak ten, kdo s ženou bližního spí - kdo se  dotkne, trestu neujde! Zloděj nebývá haněn, když krade,...
Přísloví 6:35...ohled na žádné odškodnění, sebevětší úplatek jím nepohne! Dbej na výroky, můj synu, příkazy jak...
Přísloví 8:11...nad perly je moudrost nádherná, nic žádoucího se  vůbec nerovná! , Moudrost, spolu s rozvážností bydlím,...
Přísloví 9:5...mně!" Ty, kterým chybí rozum, vyzývá: "Pojďtejezte na mých hodech, popijte víno, jež jsem nalila....
Přísloví 14:2...ctí, kdo žije v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdá. Hlupákovi pýcha z pusy vyráží, moudré ochrání...
Přísloví 18:21... moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluvíjedí jeho ovoce. Kdo našel manželku, ten našel štěstí,...
Přísloví 22:3...je Hospodin. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na to doplatí. Výsledkem...
Přísloví 23:7... V duchu jen počítá - je takový, když říká, "Jez a pij," není upřímný. Sousta, jež snědl jsi, vyzvracíš,...
Přísloví 24:13...tvé duše o všem , každému jeho skutky odplatíJez med, můj synu, vždyť je tak dobrý, plástev je sladká na...
Přísloví 25:16...jemný jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li medjez ho s mírou; jinak se přesytíš a zvrátíš jej. Navštěvuj...
Přísloví 25:21...písničky. Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu shrneš mu tím...
Přísloví 25:27...zkažená, když spravedlivý před ničemou kolísáJíst mnoho medu nemusí být dobré, usilovat o slávu může být...
Přísloví 27:12...na cizí urážky. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál, na to doplatí. Vezmi plášť...
Přísloví 27:18...brousí svého přítele. Kdo pěstuje fíkovník, bude jíst fíky, kdo pečuje o pána, vyslouží si díky. Hladina...
Přísloví 31:11...pohledání, mnohem vzácnější je nad perly! Manžel  důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu chybět nebude. Je na...
Přísloví 31:28...svého domu dohlíží, nesytí se chlebem zahálky. Je synové vstoje dobrořečí, její manžel ji takto velebí:...
Přísloví 31:31... jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte  odměnu za její úsilí, její činy ji v branách velebí! ...
Kazatel 1:13...- takový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle...
Kazatel 2:24...je marnost. Je snad pro člověka něco lepšího než jíst a pít a při svém pachtění se potěšit? Vidím však, že i...
Kazatel 2:25...pochází z ruky Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho užívat? Svého oblíbence Bůh obdaří moudrostí,...
Kazatel 3:10...jsem úkol, který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil...
Kazatel 3:13...než radovat se a užívat života. Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to...
Kazatel 5:11...pastva pro oči. Kdo pracoval, ten sladce spí,  jedl málo nebo moc; boháč však nespí pro sytost. Je hrozná...
Kazatel 5:17...tak jsem viděl, v čem spočívá štěstí: Je správné jíst a pít a užít potěšení při všem tom lopotném pachtění v...
Kazatel 8:15...spravedlivě. Říkám: I to je marnost. Proto, ži radovánky! Vždyť člověk nemá pod sluncem jiné štěstí než...
Kazatel 9:2...- dobré i zlé, čisté i nečisté, ty, kteří obětu, i ty, kdo nikoli. Dobrý je na tom tak jako hříšník; kdo...
Kazatel 9:7...na ničem, co se odehrává pod sluncem. VzhůruJez radostně svůj chléb a zvesela pij víno své, vždyť Bůh...
Kazatel 10:9...zeď, toho uštkne had. Kdo láme kamení, ten se jím zraní, kdo štípá dříví, ten si tím ublíží. Když nikdo...
Píseň 5:1...svou myrhu i své koření, svou plástev medu jím, své víno i mléko popíjím. Jen jezte, přátelé, a pijte,...
Píseň 6:9..., dokonalá, své matky dcera jediná, svo rodičkou hýčkaná! Když na ni pohlédnou, dívky ...
Píseň 8:8...bez prsou. Co s naší sestrou uděláme, námluvy  započnou? Je-li hradbou, cimbuří stříbrné na ...
Izaiáš 4:1...muže se v ten den chopí sedm žen: "Budeme jíst svůj vlastní chléb a oblékat se vlastním oděvem, jen...
Izaiáš 7:15... Než se naučí odmítat zlo a volit dobro, bude jíst smetanu a med. Než se to dítě naučí odmítat zlo a...
Izaiáš 7:22...den člověku zůstane jen kravka a pár ovcí, nado mu však tolik mléka, že bude jíst smetanu. Ano, každý,...
Izaiáš 22:13... zabíjení ovcí, masné hody, vinné pitky: "Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!" Hospodin zástupů mi...
Izaiáš 23:18...hromaděn ani ukládán, ale připadne těm, kdo ži před Hospodinovou tváří, aby mohli jíst do sytosti a...
Izaiáš 27:3...ji svlažuji. Ve dne i v noci střežím ji, aby  nikdo neškodil. se nezlobím. Objeví-li se trní a...
Izaiáš 29:8...jak noční vidění. Jako když lačný sní o tom, jak , ale probudí se hladový a jako když žíznivý sní o pití,...
Izaiáš 30:32...holí ji bude bít. Ke každému úderu metly, který  Hospodin zasadí, budou hrát tamburíny a citery - pouhým...
Izaiáš 35:2...květ rozkvete, rozezní se jásotem! Bude  dána sláva libanonská, nádhera karmelská a šáronská -...
Izaiáš 37:30...budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí...
Izaiáš 44:17... modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká  svou modlitbu: "Zachraň ! Vždyť jsi můj bůh!" Vůbec...
Izaiáš 44:19...si chleba na uhlí, pekl jsem maso a nasytil se jím. To mám teď ze zbytku dělat ohavnost, před tímhle...
Izaiáš 55:1...i vy, kdo nemáte žádné peníze! Pojďte, kupujtejezte, pojďte, kupujte bez peněz víno a mléko bezplatně!...
Izaiáš 55:2...za to, co nenasycuje? Poslechněte raději jezte, co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokrmem....
Izaiáš 55:10... aby dávala zrno rozsévači a chléb tomu, kdo  - takové je i slovo, jež z mých úst vychází:...
Izaiáš 62:9...víno, s nímž ses tak namáhal. Ženci budou jíst obilí a chválit Hospodina, česáči budou víno pít na...
Izaiáš 65:4...v zahradách, kadidlo pálí na cihlách, vysedáva při hrobkách, kde v noci drží stráž a jedí maso...
Izaiáš 65:13...Panovník Hospodin: Hle, moji služebníci budou jíst, vy však budete hladoví. Hle, moji služebníci budou...
Izaiáš 65:21...a bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby...
Izaiáš 66:7...přišly bolesti; dříve než zasténala, narodil se  syn! Kdo kdy slyšel co takového? Kdo kdy viděl co...
Izaiáš 66:17...Hospodin mnohé pobije. Ti, kdo se posvěcu a očišťují pro zahrady po vzoru toho, kdo je vprostřed...
Jeremiáš 3:8... že jsem tu poběhlici Izrael kvůli všemu jejímu cizoložství propustil a dal rozlukový list. Její...
Jeremiáš 4:2...Pak by si jeho jménem žehnaly národyjím se chlubily." Toto praví Hospodin obyvatelům Judy a...
Jeremiáš 13:1...promluvil: "Jdi si koupit lněný pás. Opásej se jím na bedrech, ale ve vodě ho neper." Koupil jsem si tedy...
Jeremiáš 13:2...tedy bederní pás, jak Hospodin řekl, a opásal se jím. Znovu jsem dostal slovo...
Jeremiáš 15:9...dětí zchřadne u konce s dechem, za bílého dne  zajde slunce, v hanbě se bude stydět. Ty, kdo přežijí,...
Jeremiáš 17:11..." Jako koroptev sedící na vejcích, která  nepatří, tak je ten, kdo si hromadí nepoctivý zisk....
Jeremiáš 19:9...nad všemi ranami, jež na něj dopadly. Nechám je jíst maso jejich vlastních synů a maso jejich vlastních...
Jeremiáš 20:17...v lůně, aby se mi matka stala hrobem a břicho  zůstalo navždy těhotné? Proč jen jsem vyšel z lůna...
Jeremiáš 22:15...víc cedru než ostatní? Copak tvůj otec neměl co jíst a pít? Jednal však poctivě a spravedlivě, a tak se mu...
Jeremiáš 24:2...V jednom koši byly velmi krásné fíky, jaké uzráva mezi prvními. V druhém koši byly velmi špatné fíky, tak...
Jeremiáš 24:3...dobré, ale ty špatné jsou tak špatné, že nejdou jíst." Tehdy jsem dostal slovo...
Jeremiáš 24:8...fíky, praví Hospodin - tak špatné, že nejdou jíst. Učiním je odstrašujícím příkladem neštěstí pro...
Jeremiáš 25:17...jsem tedy kalich z Hospodinovy ruky a napojil jím všechny národy, k nimž Hospodin poslal: Jeruzalém a...
Jeremiáš 29:5...Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahradyjezte jejich plody. Berte si ženy a ploďte děti. Vybírejte...
Jeremiáš 29:17...se shnilými fíky, jež jsou tak špatné, že nejdou jíst. Budu je stíhat mečem, hladem a morem. Učiním je...
Jeremiáš 29:28... Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahradyjezte jejich plody.'" Kněz Cefaniáš ale ten dopis přečetl...
Jeremiáš 31:29...Hospodin. V těch dnech nebudou říkat: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby.' Každý totiž zemře...
Jeremiáš 31:30... Každý totiž zemře za vlastní viny; každému, kdo  trpké hrozny, budou trnout zuby. Hle, přicházejí dny,...
Jeremiáš 38:9...zachovali naprosto zločinně. Hodili ho do jímky, aby tam dole zemřel hlady; vždyť ani ve městě...
Jeremiáš 44:17...budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet  úlitby, jak jsme to dělávali my i naši otcové, naši...
Jeremiáš 44:18...přestali pálit kadidlo Královně nebes a přinášet  úlitby, máme všeho nedostatek a hyneme mečem a hladem."...
Jeremiáš 44:19...budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet  úlitby. Copak jsme pekly ty koláčky s jejím obrazem a...
Jeremiáš 44:25... Budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet  úlitby.' Nuže, tak si ty své sliby plňte! Tak si je...
Jeremiáš 50:17...lvi. Nejprve ji požíral asyrský král a teď  drtí kosti babylonský král Nabukadnezar. A proto tak...
Jeremiáš 52:6...ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci...
Jeremiáš 52:33...oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od...
Pláč 1:8...hrozně hřešila, stala se nečistou. Každý ctitel  teď pohrdá, když vidí její nahotu, a ona zatím sténá,...
Pláč 1:10... na trápení - nepřítel zvítězil! Na vše, co  bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do...
Pláč 2:20... jen pohlédni, koho jsi takto ranil! To ma ženy jíst své děti, své miláčky, jež právě zrodily? To...
Ezechiel 3:3... který ti dávám, si nasyť žaludek, naplň si jím břicho." Snědl jsem jej tedy a v ústech mi chutnal...
Ezechiel 4:9...budeš ležet na boku, si z toho budeš připravovat dlo: budeš ho jíst 390 dnů. Tvůj denní příděl stravy bude...
Ezechiel 4:10...příděl stravy bude vážit 20 šekelů a budeš ho jíst pravidelně ve stejný čas. K pití si odměříš šestinu...
Ezechiel 4:12...vody a budeš ji pít pravidelně ve stejný časJez to jako ječné placky; před jejich očima si to opékej na...
Ezechiel 4:13...lejnech. Právě tak," řekl Hospodin, "budou jíst synové Izraele svůj nečistý pokrm mezi pohany, kam je...
Ezechiel 4:16...mi ještě, "odříznu Jeruzalém od chleba. Budou jíst na příděl a v úzkostech. I vodu budou mít odměřenou a...
Ezechiel 5:1... vezmi si ostrý meč a jako holičskou břitvou si jím ohol vlasy i vousy. Potom si vezmi váhu a rozděl je na...
Ezechiel 5:10...a neprovedu nikdy víc. Rodiče v tobě budou jíst děti a děti jíst své rodiče! Vykonám nad tebou své...
Ezechiel 7:19...a na všech tvářích hanba. Své stříbro vyháze do ulic, zlato budou mít za odpadky. Jejich stříbro ani...
Ezechiel 12:18...Hospodinovo: "Synu člověčí! Třes se, když budeš jíst, a chvěj se úzkostí, když budeš pít. Řekni lidu země:...
Ezechiel 12:19...Jeruzaléma v izraelské zemi: Svůj chléb budou jíst v úzkostech a svoji vodu pít v hrůze, protože jejich...
Ezechiel 16:13...nosila šaty z kmentu, vzácných látek a výšivekjedla pokrmy z jemné mouky s medem a olejem. Stala se z...
Ezechiel 18:2...o izraelské zemi říkáte toto přísloví: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby'? Jakože jsem živ,...
Ezechiel 19:14...do pouště, do země suché a vyprahlé. Z jech větví vyšlehl oheň a její plody pohltil. Nezůstala ...
Ezechiel 20:29...se: K jaké výšině to šplháte? ( dodneška se  říká Báma, Výšina.) Proto řekni domu Izraele: Tak praví...
Ezechiel 23:10...tolik toužila. Ti ji vysvlékli donaha, vzali  syny i dcery a zabili ji mečem. Kvůli popravě se...
Ezechiel 23:17... Jakmile se však s nimi poskvrnila, hned se  znechutili. Smilnila zjevně, obnažená ve své nahotě, ...
Ezechiel 33:25...Nuže, řekni jim - Tak praví Panovník HospodinJíte maso s krví, vzhlížíte ke svým hnusným modlám,...
Ezechiel 34:3...Nemají se snad pastýři starat o ovce? Tvaroh jíte, vlnou se oblékáte, vykrmené kusy zabíjíte, ale o ovce...
Ezechiel 43:20...oběti za hřích. Vezmeš trochu jeho krve a potřeš  čtyři rohy oltáře, čtyři hrany horního stupně i obrubu...
Ezechiel 43:22...přineseš k oběti za hřích kozla bez vady, aby jím očistili oltář tak, jako jej předtím očistili býčkem....
Ezechiel 44:2..." řekl mi Hospodin. "Nebude se otevírat a nikdo  nebude procházet. Zůstane zavřená, protože prošel...
Ezechiel 44:3... Jedině vládce, a pouze on, v smí sedat, aby jedl před Hospodinem. Bude přicházet síní brány a stejnou...
Ezechiel 44:29...vlastnictví; jejich vlastnictví jsem . Budou jíst moučné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění a...
Ezechiel 44:31...aby na tvém domě spočinulo požehnání. Kněží nesmě jíst nic zdechlého ani rozsápaného, z ptactva nebo...
Ezechiel 45:19... Kněz vezme trochu krve z oběti za hřích a potře  veřeje chrámu, čtyři hrany horního stupně oltáře a...
Ezechiel 45:21...Hod beránka. Po sedm dní této slavnosti se budou jíst nekvašené chleby. Toho dne vládce přinese za sebe i za...
Daniel 1:10...a náklonnost, ale ten mu přesto odpověděl: "Bojím se svého pána. Sám král určil, co máte jíst a pít. Co...
Daniel 1:13...porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu, a ráčíš s námi naložit podle toho...
Daniel 1:15...zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. Komorník tedy odnášel jejich...
Daniel 4:22...pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak...
Daniel 4:29...pryč od lidí, budeš bydlet mezi zvířaty a budeš jíst trávu jako býk. Tak strávíš sedm období, než poznáš,...
Daniel 4:30...splnilo. Byl odehnán pryč od lidíjedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, mu...
Daniel 5:21...a dostal rozum zvířecí. Žil mezi divokými oslyjedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, než poznal,...
Daniel 7:4...lev, ale měla orlí křídla. Potom jsem viděl, jak  ta křídla byla vylomena; byla zvednuta ze země, takže...
Daniel 7:5...byla vztyčená, v zubech držela tři žebra a bylo  řečeno: "Vstaň, sežer mnoho těl!" Díval jsem se dál a...
Daniel 7:6...měla čtyři ptačí křídla. Měla čtyři hlavy a byla  dána moc. Potom to noční vidění pokračovalo a hle,...
Daniel 7:18... Království ale obdrží svatí Nejvyššího a budou jím vládnout na věky a věky věků." Potom jsem chtěl vědět,...
Daniel 11:26...nachystané proti němu. Zahubí ho ti, kteří jedí z jeho stolu; jeho vojsko bude smeteno a mnoho mužů...
Ozeáš 1:6...a porodila dceru. Hospodin Ozeášovi řekl: "Dej  jméno Lo-ruchama, Nemilovaná. se totiž nad domem...
Ozeáš 2:8...mi dávají vlnu i len, olej i nápoje." Proto  zatarasím cestu trním a zastavím ji zdí, aby netrefila...
Ozeáš 2:10...než teď!" dosud ale uznat nechtěla, že jsem  obilí, víno i olej dával , že jsem dával hojnost...
Ozeáš 2:17...ji po poušti, kde k láskyplně promluvím. Je vinice tehdy navrátím, Rokle neštěstí se stane...
Ozeáš 3:3...stříbra a půldruhého chomeru ječmene. Potom jsem  řekl: "Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani...
Ozeáš 4:10...způsoby, za jejich skutky jim odplatím! Budou jíst, ale nenasytí se, budou smilnit, ale nerozmnoží se,...
Ozeáš 9:3...- zpátky do Egypta půjde Efraim, v Asýrii budou jíst nečisté pokrmy! Nebudou Hospodinu přinášet úlitby,...
Ozeáš 9:4...budou jako chléb truchlících - všichni, kdo ho jedí, se poskvrní. Takový chléb jim krky nasytí, do...
Joel 2:26...vojsko, které jsem na vás vypravil. Budete jíst a jíst do sytosti a jméno Hospodina, svého Boha,...
Amos 9:14... Svůj lid Izrael přivedu zpět ze zajetí. Vystavě města, jež museli opustit, a budou v nich znovu žít....
Jonáš 1:5...bohu a vyhazovali náklad z lodi do moře, aby  odlehčili.Jonáš zatím sestoupil do podpalubí, kde si...
Jonáš 3:4...dny. Jonáš vešel do města a prvního dne, kdy jím začal procházet a volat: "Ninive bude za čtyřicet dnů...
Micheáš 6:14...trápením, abych zničil za tvůj hřích. Budeš jíst, ale nenasytíš se, bude ti kručet v břiše. Budeš...
Abakuk 3:17...i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze...
Ageus 1:6... jak se vám vede. Sejete mnoho, a sklízíte máloJíte, a nenajíte se. Pijete, a máte žízeň. Oblékáte se, a...
Zachariáš 7:6...a naříkáte - ale copak to děláte pro ? A když jíte a pijete, copak to neděláte jen sami pro sebe? Nevolal...
Zachariáš 9:15...záštitou, takže kamení z praku podupou. Budou jíst a pít a hlučet jak po víně, budou plní jak miska ke...
Zachariáš 11:16...ani zdravé krmit nebude. Ty vypasené však bude jíst; bude je rvát i s kopýtky. Běda mému ničemnému pastýři...
Malachiáš 3:10...desátky do obilnice, je v mém chrámě co jíst. Jen v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda...
Matouš 5:31...řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí  dát rozlukový list.' vám však říkám, že každý, kdo...
Matouš 6:25...starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo...
Matouš 6:31...Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?' Všechny ty věci...
Matouš 9:11...a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že váš mistr  s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš to uslyšel a...
Matouš 11:19...a oni říkají: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka a pije - a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vína,...
Matouš 12:1...dostali hlad, a tak začali trhat klasyjíst. Když to uviděli farizeové, řekli mu: "Podívej se,...
Matouš 12:4...muži dostal hlad? Jak vešel do Božího domujedl posvátné chleby předložení, které nesměl jíst on ani...
Matouš 14:7...hodovníků a Herodovi se tak zalíbila, že  přísahal splnit jakékoli přání. Předem navedena svou...
Matouš 14:9...kvůli přísaze a kvůli svým hostům poručil,   to splní. Poslal tedy kata, aby Jana ve vězení sťal...
Matouš 14:21...kousky, které zbyly: dvanáct plných košůJedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí....
Matouš 15:20...svědectví, urážky. Tyto věci špiní člověka. Ale jíst neumytýma rukama, to člověka nešpiní." Ježíš pak odtud...
Matouš 15:23...mnou! dcera je hrozně posedlá ďáblem." On  však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a...
Matouš 15:24...ji pryč, když za námi pořád křičí." Odpověděl  tedy: "Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu...
Matouš 15:27..." odvětil. Ona však řekla: "Ano, Pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů." "Jak velikou máš víru,...
Matouš 15:28...pánů." "Jak velikou máš víru, ženo!" odpověděl  na to Ježíš. " se ti stane, jak toužíš." A od ...
Matouš 15:32...mi těch lidí líto. Jsou se mnou tři dny a nema co jíst. Nechci je poslat pryč hladové, vždyť by cestou...
Matouš 15:38...nalámané kousky, které zbyly: sedm plných košůJedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. A když...
Matouš 20:21...se mu a o něco ho prosila. "Co chceš?" zeptal se . Odpověděla: "Řekni, tito dva moji synové mohou sedět...
Matouš 20:22...po tvé levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl  na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který mám pít?"...
Matouš 24:38...Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe...
Matouš 24:49...nadlouho,' a začal by bít své spoluslužebníkyjíst a pít s opilci. Jeho pán ale přijde v den, kdy to...
Matouš 26:26..."Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se...
Marek 1:6...velbloudí srstí a koženým pásem kolem bokůjedl kobylky a lesní med. Kázal: "Po mně přichází někdo...
Marek 2:16... Když znalci Písma a farizeové uviděli, že  s výběrčími daní a hříšníky, říkali jeho učedníkům: "Jak...
Marek 2:26...Jak za velekněze Abiatara vešel do Božího domujedl posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo...
Marek 5:26...mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic  nepomohlo a bylo čím dál hůř. Když uslyšela o Ježíši,...
Marek 5:34...na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježíš  odpověděl: "Dcero, tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji a...
Marek 5:41... kde bylo dítě. Vzal dívku za ruku a řekl : "Talitha kum," což se překládá: "Děvčátko, říkám ti,...
Marek 5:42...Ta dívka hned vstala a začala se procházet. Bylo  dvanáct let. Přítomných se zmocnil nesmírný úžas, ale on...
Marek 5:43... se o tom nikdo nedozví. Řekl jim také,   dají najíst. Potom odtud odešel a přišel do svého...
Marek 6:24...království." Šla tedy za svou matkou a ptala se : "O co mám žádat?" "O hlavu Jana Křtitele!" řekla ...
Marek 6:26...úzkost, ale kvůli svým přísahám a svým hostům  to nechtěl odmítnout. Hned poslal kata s příkazem, ...
Marek 6:36... si jdou do okolních statků a vesnic koupit dlo. Vždyť nemají co jíst." Odpověděl jim: "Vy jim dejte...
Marek 6:44...košů plných kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo pět tisíc mužů. Hned potom přiměl své učedníky, ...
Marek 7:2...sešli u Ježíše a uviděli některé jeho učedníky jíst chlebynečistýma' (to jest neumytýma) rukama....
Marek 7:5...ho tedy zeptali: "Proč se tvoji učedníci nechova podle tradice starších a jedí chléb nečistýma rukama?"...
Marek 7:27... Ta žena byla Řekyně, rodem Syroféničanka, a tak  řekl: "Napřed nech najíst děti. Není správné vzít chleba...
Marek 7:28...odpověděla: "Ano, Pane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech." "Díky tomu, cos řekla, můžeš jít...
Marek 7:29...zbytky po dětech." "Díky tomu, cos řekla, můžeš t domů," odvětil na to. "Ten démon z tvé dcery...
Marek 8:2..."Je mi jich líto. Jsou se mnou tři dny a nema co jíst. Když je pošlu domů hladové, padnou na cestě...
Marek 9:18... němého ducha. Kdykoli se ho zmocní, trhá jím a on pěnu u úst, skřípe zuby a celý ztuhne. Řekl...
Marek 9:20...k němu přivedli. Jakmile ho chlapec uviděl, hned jím ten duch začal zmítat, upadl a s pěnou u úst se...
Marek 14:18...Dvanácti. Když byli za stolem, Ježíš uprostřed dla řekl: "Amen, říkám vám, že jeden z vás, kdo se...
Marek 14:22...pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil." Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dal jim ho se slovy:...
Lukáš 1:30... Co to bylo za pozdrav? přemýšlela. Anděl  ale řekl: "Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u...
Lukáš 1:35...svatý a zastíní moc Nejvyššího," odpověděl  anděl. "To svaté dítě, které se narodí, proto bude...
Lukáš 1:45... Blaze , která uvěřila, neboť se naplní, co  Hospodin slíbil." Marie na to řekla: " duše velebí...
Lukáš 1:58...naplnil čas k porodu a porodila syna. Když je sousedé a příbuzní uslyšeli, jak Hospodin prokázal...
Lukáš 1:61...na to řekla: "Ne, bude se jmenovat Jan." Namítli : "Vždyť se tak ve tvém příbuzenstvu nikdo nejmenuje!"...
Lukáš 4:35..." okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil....
Lukáš 5:30...kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali: "Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš jim...
Lukáš 5:33...a modlí, stejně jako učedníci farizeů, ale tvoji jedí a pijí." Odpověděl jim: "Můžete snad nutit ženichovy...
Lukáš 6:1... Jeho učedníci trhali klasy, rukama je mnulijedli. Někteří z farizeů jim ale řekli: "Jak to, že děláte,...
Lukáš 6:4...a vzal posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě samotných kněží, a jedl a dal i svým...
Lukáš 6:48... přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. Ale ten, kdo ...
Lukáš 7:13...vdovu, byl k pohnut soucitem. "Neplač," řekl . Přistoupil a dotkl se már. Nosiči se zastavili. Tehdy...
Lukáš 7:34...a vy říkáte: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka a pije a vy říkáte: ‚Podívejte, žrout a pijan vína,...
Lukáš 7:47...ona mi pomazala nohy mastí. Proto ti říkám: Je  odpuštěno hodně hříchů, proto hodně miluje. Komu se...
Lukáš 7:48... Komu se odpouští málo, miluje málo." Tehdy  řekl: "Tvé hříchy jsou odpuštěny." Ostatní hosté si mezi...
Lukáš 8:48...a jak byla hned uzdravena. "Dcero," odpověděl  Ježíš, "tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji." Než to...
Lukáš 8:55...se do vrátil duch a ihned vstala. Nechal  tedy přinést něco k jídlu. Její rodiče byli ohromeni,...
Lukáš 9:39...napadá zlý duch a zničehonic začne křičet. Zmítá jím, pěnu u úst. Sotva ho kdy opouští a hrozně ho...
Lukáš 9:42..." Než k němu došel, démon ho porazil a začal jím zmítat. Ježíš okřikl nečistého ducha, uzdravil chlapce...
Lukáš 10:7...ne, navrátí se k vám. V tom domě zůstávejtejezte a pijte, co nabízejí - dělník si přece zaslouží svou...
Lukáš 10:8...z domu do domu. V kterémkoli městě vás přijmoujezte, co vám nabídnou. Uzdravujte v tom městě nemocné a...
Lukáš 10:40... Nakonec za ním přišla a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni ...
Lukáš 10:41...práci na mně? Řekni přece, mi pomůže!" Pán  odpověděl: "Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha...
Lukáš 10:42...je však potřeba. Marie si vybrala správně a to  nikdo nevezme." Jednou se na jednom místě modlil, a...
Lukáš 12:19... máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni sijez, pij, užívej!' Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci...
Lukáš 12:22...starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo...
Lukáš 12:29... vy malověrní?! Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci...
Lukáš 12:45...dlouho nejde' a začal by bít sluhy a služkyjíst, pít a opíjet se, pak jeho pán přijde v den, kdy to...
Lukáš 13:12...ji k sobě. "Ženo, tvá nemoc je pryč," řekl . Vložil na ni ruce, a ona se hned narovnala a oslavovala...
Lukáš 13:26...‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.' Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!' On...
Lukáš 14:1...jménu!'" Jednou, když v sobotu přišel jíst do domu jednoho z předních farizeů, pečlivě ho...
Lukáš 15:2...a znalci Písma si ale stěžovali: "On přijímá hříšníky a s nimi!" Vyprávěl jim tedy toto...
Lukáš 15:23...obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a porazte jeJezme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil,...
Lukáš 17:8...večeři, vezmi si zástěru a obsluhuj ; se najím a napiji, můžeš jíst a pít i ty'? Děkuje snad tomu...
Lukáš 17:27...dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověkaJedli a pili, ženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe...
Lukáš 17:28...všechny zahubila. Podobně bylo za dnů LotovýchJedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale...
Lukáš 18:5...nevážím, ale ta vdova mi nedává pokoj. Zjednám  právo, aby mi nakonec nezničila pověst!'" Tehdy Pán...
Lukáš 19:1...Bohu. Ježíš přišel do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní...
Lukáš 22:15...za stůl. Tehdy jim řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět. Říkám...
Lukáš 22:30...je můj Otec odkázal mně. V mém království budete jíst a pít u mého stolu; budete sedět na trůnech a soudit...
Lukáš 23:11...a znalci Písma a usilovně ho obviňovali. A tak jím Herodes se svými vojáky pohrdl. Když se mu dost...
Jan 2:4...víno." "Ženo, co ode chceš?" odpověděl  Ježíš. " chvíle ještě nepřišla." Jeho matka pak řekla...
Jan 4:10...(Židé se totiž se Samaritány nestýkají.) Ježíš  odpověděl: "Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten,...
Jan 4:16..." "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem," řekl  Ježíš. "Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi řekla...
Jan 4:17...žena. "To jsi řekla pravdu, že nemáš muže," řekl  Ježíš. "Měla jsi totiž pět mužů a ten, kterého máš teď,...
Jan 4:21...se uctívat, je v Jeruzalémě." "Ženo," řekl  Ježíš, "věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat...
Jan 4:26... vysvětlí nám všechno." "To jsem ," řekl  Ježíš; "ten, kdo s tebou mluví!" Vtom přišli jeho...
Jan 4:27...je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl: "Co  chceš?" anebo: "Proč s mluvíš?" Žena tam nechala svůj...
Jan 6:13...pěti ječných chlebů, které zbyly po těch, kdo jedli. Když lidé viděli, jaký zázrak udělal, říkali: "Je to...
Jan 6:23...připluly jiné loďky blízko k tomu místu, kde jedli chléb, když Pán vzdal díky.) Když tedy zástup uviděl,...
Jan 6:26... proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste nasyceni. Neusilujte o...
Jan 6:31...ti?" zeptali se ho. "Co děláš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z...
Jan 6:49...jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je ten chléb...
Jan 6:50...poušti manu, a zemřeli. Toto je ten chléb sestupu z nebe, aby ten, kdo z něj , nezemřel. jsem ten...
Jan 6:51... který sestoupil z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám , je tělo,...
Jan 6:52...sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Ježíš jim ale řekl: "Amen, amen, říkám vám:...
Jan 6:53...ale řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život...
Jan 6:54...a pít jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo  tělo a pije mou krev, věčný život a ho vzkřísím...
Jan 6:56...je opravdu pokrm a krev je opravdu nápoj. Kdo  tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a v něm. Jako...
Jan 6:57...živý Otec a žiji skrze Otce, tak ten, kdo  mne, bude žít skrze . Toto je ten chléb, který...
Jan 6:58... který sestoupil z nebe. Ne jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo tento chléb, bude žít navěky...
Jan 8:10...stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se : "Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo neodsoudil?"...
Jan 8:11... Pane," odpověděla. "Ani neodsuzuji," řekl  Ježíš. "Jdi a nehřeš." Ježíš k nim pak znovu...
Jan 9:6...plivl na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal mu jím oči. Potom mu řekl: "Jdi se umýt do rybníka Siloe" (což...
Jan 11:23... to ti Bůh ." "Tvůj bratr vstane," řekl  Ježíš. "Vím, že vstane - při vzkříšení v poslední den,"...
Jan 11:25...Marta. " jsem vzkříšení i život," řekl  Ježíš. "Kdo věří ve , i kdyby zemřel, bude žít. A...
Jan 11:40...když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?" odpověděl  Ježíš. Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl...
Jan 13:13...Nazýváte Mistrem a Pánem a máte pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však , váš Pán a Mistr, umyl nohy vám...
Jan 13:18...vyvolil; se ale naplní Písmo: ‚Ten, který  se mnou chléb, pozvedl patu proti mně.' Říkám vám to ...
Jan 20:13...druhého u nohou. "Proč pláčeš, ženo?" zeptali se . "Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali," odpověděla. Po...
Jan 20:15... že je to on). "Proč pláčeš, ženo?" zeptal se  Ježíš. "Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník,...
Jan 20:16...jsi ho dal, si ho mohu odnést." "Marie!" řekl  Ježíš. Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabboni!" (což...
Jan 20:17...(což znamená "Učiteli"). "Nedrž ," řekl  Ježíš. "Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k...
Jan 20:18...šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co  řekl. Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se...
Skutky 5:8...i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr  řekl: "Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?"...
Skutky 5:9... že budete pokoušet Hospodinova Ducha?" řekl  na to Petr. "Poslouchej! Za dveřmi se blíží kroky...
Skutky 7:11...a veliké soužení, takže naši otcové neměli co jíst. Když Jákob uslyšel, že v Egyptě je obilí, poslal tam...
Skutky 9:41...oči, a když uviděla Petra, posadila se. On  podal ruku a pomohl vstát. Potom zavolal svaté i...
Skutky 10:10...aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení....
Skutky 10:13...k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjejjez!" Petr odpověděl: "To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl...
Skutky 10:36...je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraelejím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem...
Skutky 10:41...které Bůh předem vyvolil - nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. Uložil nám, abychom...
Skutky 11:3...věřící mu vytýkali: "Šel jsi k neobřezancůmjedl jsi s nimi!" Petr jim to začal po pořádku...
Skutky 11:7...jsem uslyšel hlas: ‚Vstaň, Petře, zabíjejjez!' Odpověděl jsem: ‚To ne, Pane! Nikdy jsem nevzal do...
Skutky 12:15...se zprávou, že Petr stojí před branou. Říkali : "Blázníš?!" Když ale tvrdila, že je to pravda, řekli:...
Skutky 16:14... obchodnice s purpurem z města Thyatir. Pán  otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s...
Skutky 17:28...ho - ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak řekli někteří z vašich...
Skutky 23:12...Židé se spolčili a zapřísáhli se, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí. Těch spiklenců bylo...
Skutky 23:21...čtyřicet mužů, kteří se zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud ho nezabijí. Jsou připraveni a...
Skutky 27:21... že se zachráníme. Když dlouho ani nemohli jíst, Pavel se postavil doprostřed a řekl: "Pánové, měli...
Skutky 27:35... přede všemi vzdal díky Bohu, lámal a začal jíst. Všechny to povzbudilo a něco pojedli...
Římanům 2:28...porušuješ. Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle....
Římanům 2:29...zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový...
Římanům 5:9... Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme zachráněni před Božím hněvem! Jestliže jsme...
Římanům 9:12...o skutky, ale o Toho, který povolává), bylo  řečeno: "Starší bude sloužit mladšímu." Jak je psáno:...
Římanům 12:20...Právě naopak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš...
Římanům 14:2... a to bez hádek o názorech. Někdo věří, že smí jíst všechno, ale choulostivý jen zeleninu. Kdo ...
Římanům 14:3...všechno, ale choulostivý jen zeleninu. Kdo  všechno, nepohrdá tím, kdo nejí, a kdo nejí, ...
Římanům 14:6...názoru. Kdo drží svátek, drží ho Pánu. Kdo , Pánu, neboť děkuje Bohu, a kdo nejí, nejí Pánu a...
Římanům 14:15...nečisté. Trápí-li se tvůj bratr kvůli tomu, co jíš, pak se neřídíš láskou. Přestaň svým jídlem hubit...
Římanům 16:2...ji v Pánu, jak se na svaté sluší, a buďte  nápomocni, v jakékoli záležitosti by vás potřebovala,...
1. Korintským 7:4...jako žena svému muži. Ženino tělo nepatří , ale manželovi, stejně jako mužovo tělo nepatří jemu,...
1. Korintským 8:8...masa choulostiví a mají pak špatné svědomídlo nás ovšem k Bohu nepřiblíží. Pokud nejíme, nejsme o...
1. Korintským 8:10...- tebe, který jsi "došel poznání" - jak sedíšdla v chrámě modloslužby? Nenechá se ten slabší proti...
1. Korintským 9:2...Pánu? I kdybych pro jiné nebyl apoštolem, určitě jím jsem pro vás: pečetí mého apoštolství jste vy v Pánu....
1. Korintským 9:13... Copak nevíte, že ti, kdo slouží v chrámu, smě jíst chrámové pokrmy? Nevíte, že ti, kdo slouží u oltáře...
1. Korintským 10:3...v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli tentýž duchovní pokrm a všichni pili tentýž duchovní...
1. Korintským 10:7...z nich, jak je psáno: "Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyrazili." Také...
1. Korintským 10:18... Všimněte si tělesného Izraele: copak ti, kdo jedí z obětí, nesdílejí společenství oltáře? Co se tu...
1. Korintským 10:25...o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhéhoJezte, cokoli se prodává na masném trhu, a na nic se kvůli...
1. Korintským 10:27...." Když vás někdo nevěřící pozve a vám se chce t, jděte. Jezte, cokoli vám nabídnou, a na nic se kvůli...
1. Korintským 10:30...mělo určovat cizí svědomí? Vždyť ten pokrm jím s vděčností! Proč bych měl být odsuzován kvůli něčemu,...
1. Korintským 10:31...kvůli něčemu, za co vzdávám díky?" Nuže -  jíte nebo pijete, děláte cokoli, všechno to dělejte k...
1. Korintským 11:5...s nezahalenou hlavou, dělá ostudu tomu, který je  hlavou; je to úplně stejné, jako kdyby se oholila. Pokud...
1. Korintským 11:15...Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou  totiž dány jako pokrývka. Pokud se o tom někdo chce...
1. Korintským 11:22...pak někdo hladoví a jiný se opil. Copak nemůžete jíst a pít doma? To pohrdáte Boží církví natolik, že...
1. Korintským 11:26...z něj pijete, čiňte to na mou památku." Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu...
1. Korintským 11:27...Pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem,...
1. Korintským 11:28...tělu a krvi. každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž a...
1. Korintským 11:29...z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž  a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo,...
1. Korintským 15:32...v Efesu? Jestliže mrtví nebudou vzkříšeni, pak: "Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!" Nepleťte se: "Špatné...
1. Korintským 16:11... vždyť se věnuje Pánovu dílu tak jako ;  jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v pokoji na cestu za...
Galatským 2:12...Jeho chování bylo odsouzeníhodné: nejdříve běžně jedl s pohany, ale když dorazili Jakubovi lidé, začal se...
Efeským 4:16... když každá jednotlivá část plní úkol, který  náleží. Naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste ...
Koloským 1:16...stvoření. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády...
Koloským 1:17...a pro něj bylo stvořeno vše a on je přede všímjím všechno stojí. On je hlavou těla církve, on je počátek...
Koloským 1:20...skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho křížejím samým, pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi. I...
1. Timoteus 4:3...lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však...
Židům 12:11...příjemná, ale krušná, později však těm, kdo  prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Proto...
Židům 13:10...nijak nepomohly. Máme oltář, z něhož nema právo jíst ti, kdo slouží stánku. Těla zvířat, jejichž...
Jakub 1:23...naslouchat! Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když...
Jakub 2:15...Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe? Když jim řeknete: "Jděte v pokoji,...
Jakub 3:9... Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jeduJím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem...
1. Petr 2:2...dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse - pokud jste ovšem okusili, jak laskavý...
1. Petr 3:11...zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, uši...
2. Petr 2:20... ale potom se do znovu zapletou a podlehnou , budou na tom nakonec hůře než na začátku. Bylo by pro...
1. Jan 4:16...lásku, kterou k nám Bůh , a uvěřili jsme . Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh...
Zjevení 2:7... co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji." "Andělu církve ve...
Zjevení 2:17... co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku...
Zjevení 2:21...ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem  čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce...
Zjevení 9:1...jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl  dán klíč od bezedné propasti. Když tu bezednou propast...
Zjevení 13:2...kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale je nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak...
Zjevení 13:5...ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla  dána moc působit dvaačtyřicet měsíců. Ta ústa otvírala,...
Zjevení 13:7... jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo  dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala...
Zjevení 13:8...kmenem, lidem, jazykem i národem: Budou se  klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není...
Zjevení 13:14...sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které  bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na...
Zjevení 13:15...šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo  dáno, aby obrazu šelmy vdechla život, takže obraz...
Zjevení 18:6...nebi a Bůh si připomenul její zločiny. Odplaťte  tak, jak sama splácela, a podle jejích skutků dejte...
Zjevení 18:7...Nakolik se chlubila, nakolik hýřila, tolik  dejte muk a kvílení. Myslí si o sobě: ‚Trůním, jsem...
Zjevení 19:8...Beránkova! Jeho manželka se připravila, a bylo  dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment." (A ten kment...
Zjevení 19:15...kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám...
Zjevení 19:18... shromážděte se k hostině velikého Boha, abyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných, těla koní i...

Slova obsahující jím: bájím (1) bojím (9) bojíme (1) dostojím (1) dvojím (1) hájíme (1) jejím (54) jejíma (1) jejími (10) jejímu (16) jejímž (1) jím (73) jímá (3) jímala (2) jímce (1) jíme (1) jímka (2) jímky (8) jímž (19) najím (2) najímá (1) najímají (1) najímali (2) najímaným (1) nakojím (1) napojím (3) nebojím (5) nejíme (1) neobhájím (1) nepřijímá (5) nepřijímají (2) nepřijímali (1) nepřijímám (2) nepřijímáte (3) nepřijímej (2) nepřijímejte (3) nestojím (2) neujímá (1) nezajímá (3) nezajímají (1) nezatajíme (1) obhájím (2) objímá (1) objímal (2) objímali (1) objímaly (1) objímání (1) objímat (1) obstojíme (1) odjímá (1) odjímáš (1) odkojím (1) pohnojím (1) pomíjím (1) popíjím (1) přejímají (1) přijímá (28) přijímají (6) přijímal (1) přijímala (1) přijímali (2) přijímám (1) přijímáme (5) přijímáno (1) přijímat (7) přijímáte (2) přijímejte (3) připojím (2) rozjímám (1) rozjímáme (1) rozjímání (1) spojím (2) stojím (15) stojíme (3) svíjím (2) šlépějím (2) ujímá (1) utajíme (1) vyjímá (2) vystrojím (1) vyzbrojím (1) zajímá (3) zajímají (1) zajímáš (1) zajímat (1) zapíjím (1) zatajím (1) zaujímal (1) zaujímali (1) zaujímám (1) zhojím (1) znepokojím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |