Jídlo

Hledám varianty 'jídlo' [ jídlu (39) jídlo (57) jídlem (8) jídle (3) jídla (20) ]. Nalezeny 124 verše.
Genesis 2:9...všelijaké stromy lákavé na pohled a dobréjídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu...
Genesis 3:6...Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrýjídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu,...
Genesis 6:21...veškerou potravu, která se , a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ." Noe tak učinil; učinil všechno...
Genesis 24:33...ho doprovázeli, umyli nohy. Když mu ale nabídli jídlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím svou věc." "Mluv...
Genesis 25:30...mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný!" (A proto se mu říká Edom,...
Genesis 28:20...mnou, ochrání-li mne na cestě a mi chlébjídlu a šaty k oblékání, takže se v pokoji vrátím do svého...
Genesis 37:25...jáma byla prázdná, bez vody. Potom se posadilijídlu. Pozvedli oči a hle, spatřili od Gileádu přicházet...
Genesis 39:6... Když měl doma jeho, nestaral se o nic než o své jídlo.Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké...
Genesis 41:36...a hlídají je. Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě nastane, a...
Genesis 42:7...kanaánské země," odpověděli, "abychom nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali...
Genesis 42:10..."Nikoli, pane, tvoji služebníci přišli nakoupit jídlo! Všichni jsme synové jednoho muže, jsme slušní lidé....
Genesis 42:25... do pytle vrátí jeho stříbro a dají jim také jídlo na cestu. Tak se k nim zachoval. Naložili tedy zrní...
Genesis 42:33...Nechte jednoho z vás u mne, vezměte svým rodinám jídlo k zahnání hladu a jděte. Přiveďte však ke mně svého...
Genesis 43:2...jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něcojídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval:...
Genesis 43:4...s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl:...
Genesis 43:20... pane, opravdu jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Když jsme cestou zpět měli nocovat, otevřeli jsme...
Genesis 43:22... Přinesli jsme ještě další stříbro na nákup jídla. Nevíme, kdo nám to stříbro dal do vaků!" On však...
Genesis 43:31...tvář, vyšel ven a s přemáháním řekl: "Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro něj, zvlášť pro a...
Genesis 44:1...správci svého domu: "Naplň vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou, a vlož stříbro každého z nich...
Genesis 44:25...náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něcojídlu,' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme jít! Půjdeme, jen když s...
Genesis 45:21... Josef jim podle faraonova pokynu dal povozyjídlo na cestu. Všem jim dal také sváteční pláště, ale...
Genesis 47:24... Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své rodiny a své děti." Tehdy zvolali:...
Exodus 2:20...dcer. "Proč jste ho tam nechaly? Pozvěte hojídlu!" Mojžíš svolil, že u něj zůstane. Ten muž mu pak dal...
Exodus 12:16...smíte pouze připravit, co každý potřebujejídlu. Budete zachovávat svátek nekvašených chlebů, neboť...
Exodus 12:39...a nemohli se zdržovat, takže si ani nepřipravili jídlo na cestu. Pobyt synů Izraele v Egyptě trval 430 let...
Exodus 16:8...Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin večerjídlu maso a ráno chléb do sytosti, poznáte, že Hospodin...
Exodus 16:16...toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo potřebujejídlu, omer na osobu. Vezměte pro každého, koho máte ve...
Exodus 16:18...nedostatek. Každý nasbíral, kolik potřebovaljídlu. Mojžíš jim řekl: " si z toho nikdo nenechává na...
Exodus 16:21...to sbírali každé ráno, kolik kdo potřebovaljídlu (ve slunečním žáru se to totiž rozpouštělo). Šestého...
Leviticus 25:37...tebe. Nechtěj úrok na peníze ani přirážku na jídlo, jež mu poskytneš. jsem Hospodin, váš Bůh, který...
Deuteronomium 2:6...Seír jsem totiž dal do vlastnictví Ezauovi. Za jídlo, které sníte, i za vodu, kterou vypijete, jim proto...
Deuteronomium 2:28...neuchýlím se od napravo ani nalevo. Potravujídlu i vodu k pití od tebe koupím za peníze. Chtěl bych...
Jozue 1:11..."Projděte táborem a přikažte lidu: Připravte si jídlo na cestu, neboť po třech dnech zde překročíte Jordán,...
Jozue 9:11...obyvatelé naší země řekli: Vezměte s sebou jídlo na cestu, jděte jim naproti a řekněte jim: ‚Jsme vaši...
Soudců 13:16..."I kdybys tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť, obětuj ji...
Soudců 19:5... Dívčin otec mu ale řekl: "Posilni se trochou jídla, než půjdete." A tak se posadili a oba spolu jedli a...
Růt 2:14...k tvým služebným." Když pak přišel časjídlu, řekl Boáz: "Pojď sem, vezmi si chleba a namáčej...
Růt 2:18...kolik toho nasbírala. Vzala také, co zbylo po jídle, a nabídla . "Kde jsi dnes sbírala?" zeptala se ...
1. Samuel 9:7...ale tomu muži přineseme, když za ním půjdemeJídlo nám v mošnách došlo. Nemáme pro Božího muže žádnou...
1. Samuel 9:13...hod požehnat. Teprve pak se pozvaní dají do jídla. Když vyrazíte hned, zastihnete ho právě včas." Šli...
1. Samuel 20:5...slavnost novoluní a bych měl sedět s králemjídla. Nech ale odejít a skrýt se venku na poli do...
1. Samuel 20:27..."Proč Jišajův syn včera ani dnes nepřišeljídlu?" "David prosil o svolení, aby směl do Betléma,"...
1. Samuel 22:10... Ten se o něm radil s Hospodinem a dal mu jídlo na cestu, dokonce mu dal meč Filištína Goliáše." Král...
1. Samuel 28:22...vyslechni ty svou služebnici. Nabídnu ti něcojídlu a ty se najíš, abys měl sílu. Musíš pokračovat v...
1. Samuel 30:11...Egypťana a vzali ho k Davidovi. Dali mu něcojídlu, vodu k pití, hroudu fíků a dva trsy rozinek. Když se...
2. Samuel 12:21... ale jakmile zemřel, vstal jsi a dal ses do jídla!" "Dokud chlapec žil," odpověděl jim, "postil jsem se...
2. Samuel 13:5... sestra Támar a nakrmila . Připravila by jídlo tady u , abych se díval, a pak by krmila." Amnon...
2. Samuel 13:7...prosím do domu svého bratra Amnona a připrav mu jídlo." Támar tedy šla do domu svého bratra Amnona. Zatímco...
2. Samuel 13:10... Když všichni odešli, požádal Támar: "Přines mi jídlo do ložnice a nakrm ." Támar tedy vzala srdíčka,...
2. Samuel 16:2...dům," odpověděl Cíba, "chleba s ovocem jejídlu pro mládence a víno je k pití, budete na poušti...
2. Samuel 17:29...sýrem. To vše přinesli pro Davida a jeho mužejídlu. Řekli si totiž: Jistě jsou na poušti hladoví,...
1. Královská 17:13...chlebovou placku a dones mi ji. Potom připravíš jídlo sobě a synovi. Neboť toto praví Hospodin, Bůh...
1. Královská 18:4...po padesáti ve dvou jeskyních a obstarával jim jídlo a vodu.) Achab Obadiášovi řekl: "Pojďme ke všem...
2. Královská 4:8...Šunemem, jedna místní zámožná žena ho pozvalajídlu. Od doby se pokaždé, když tudy procházel, zastavil...
2. Královská 4:40...do hrnce s tou polévkou. Tu pak všem rozlévalijídlu. Jakmile ji ale okusili, začali křičet: "Boží muži! V...
2. Královská 6:22...a lukem, a teď bys je chtěl pobíjet? Dej jim jídlo a vodu, se najedí a napijí a pak se vrátí ke...
2. Královská 7:8...malomocní. Vešli do jednoho stanu a dali se do jídla a pití. Nabrali si odtud stříbro, zlato a oděvy a...
1. Letopisů 12:41... z Isachara, Zabulona a Neftalíma přiváželi jídlo na oslech, velbloudech, mezcích a volech: zásoby...
2. Letopisů 31:10...do Hospodinova chrámu přinášet příspěvky, máme jídla do sytosti a ještě hodně zbývá. Hospodin požehnal...
Ezdráš 3:7...Kýra pak dali peníze kameníkům a tesařům a za jídlo, pití a olej najali Sidonské a Týrské, aby po moři...
Nehemiáš 5:15...lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra na jídlo a víno. Také jejich mládenci lid utiskovali. jsem...
Job 6:6...Bučí snad vůl, když krmení? Copak se mdlé jídlo bez soli? Copak nějakou chuť sliz? Tyto věci se mi...
Job 6:7...sliz? Tyto věci se mi z duše protiví, z takového jídla je mi k zvracení! Kéž by se přání konečně splnilo,...
Job 36:16...do nekonečné svobody, ke stolu obtíženému jídlem nejlepším. Ty jsi však obtížen soudem ničemných,...
Žalmy 69:22... zbytečně, hledal jsem utěšitele, ale nenašel. K jídlu mi dali okusit žluče, ocet mi dali pít, když žíznil...
Žalmy 78:25...obilí! Lidé okusili andělský chleba, poslal jim jídla dosyta! Východní vítr na nebi vát nechal, vítr od...
Žalmy 78:30... Ještě svou lačnost ani neukojili, ještě měli jídlo v ústech svých, když Boží hněv vzkypěl proti nim!...
Žalmy 102:5...srdce jak tráva uvadlo, ani si nevzpomenu na jídlo! Od námahy mého kvílení jsem na kost...
Přísloví 23:1...lidem sloužit nebude. Když s mocným člověkemjídlu sedáš si, dobře si uvědom, co se ti nabízí....
Přísloví 30:22...služebník začne kralovat, když se hlupák může jídlem cpát, když se nepříjemná žena vdá a když služka svou...
Přísloví 31:15... Ráno vstává, než se rozední, celé své rodině jídlo připraví, také svým služebným rozdělí úkoly. Posoudí...
Izaiáš 21:5...se mi v zděšení! Plné stoly. Prostřené ubrusyJídlo. Pití. - Vstávejte, velitelé! Chystejte štíty do...
Izaiáš 44:16... Půlku dřeva spálí na ohni, na němž si masojídlu připraví, peče si pečeni a tou se nasytí. Když se...
Jeremiáš 40:5...uznáš za vhodné." Velitel gardistů mu pak dal jídlo na cestu a s čestným darem jej propustil. Jeremiáš...
Jeremiáš 44:17...a v ulicích Jeruzaléma. Tenkrát jsme měli jídla dosyta, bylo nám dobře a nic zlého se nám nedělo. Ale...
Pláč 1:11...sténá a žebrá o chleba. Své drahé dali za něcojídlu, aby se udrželi naživu. Pohleď, Hospodine, jen se...
Pláč 1:19...ve městě pomřeli, když žebrali o něcojídlu, aby se udrželi naživu. Pohleď, Hospodine, na ...
Pláč 2:12...v městských ulicích. Svým matkám říkají: "Kde je jídlo? Kde je pití?" Hroutí se jako zranění na městských...
Ezechiel 4:9...budeš ležet na boku, si z toho budeš připravovat jídlo: budeš ho jíst 390 dnů. Tvůj denní příděl stravy bude...
Ezechiel 4:15...lidských lejn použít kravince. Budeš si dělat jídlo na nich." "Synu člověčí," řekl mi ještě, "odříznu...
Daniel 1:12...to prosím s námi na deset dní. nám dávajíjídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. Potom porovnáš, jak...
Daniel 6:19...změnit. Potom se král odebral do paláce. Odmítl jídlo i obvyklé radovánky a celou noc nespal. Ráno hned za...
Ozeáš 2:7... Říkala: "Půjdu za svými milenci, kteří mi jídlo i vodu dávají, kteří mi dávají vlnu i len, olej i...
Ageus 2:12...dotkl chleba, kaše, vína, oleje nebo jakéhokoli jídla, posvětí se to?" "Ne," odpověděli kněží. "A kdyby se...
Matouš 6:25...a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na...
Matouš 14:15...zástupy, si jdou do vesnic koupit něcojídlu." "Nemusejí odcházet," odpověděl jim Ježíš. "Vy jim...
Matouš 15:2...tradici starších?" říkali. "Vždyť si před jídlem neumývají ruce!" "A proč vy kvůli své tradici...
Matouš 26:21... když byl za stolem s Dvanácti, uprostřed jídla řekl: "Amen, říkám vám, že jeden z vás zradí."...
Marek 6:31... bylo totiž tolik, že neměli ani chvilku na jídlo. Odpluli tedy lodí o samotě na pusté místo...
Marek 6:36... si jdou do okolních statků a vesnic koupit jídlo. Vždyť nemají co jíst." Odpověděl jim: "Vy jim dejte...
Marek 8:1...sešlo veliké množství lidí. Když jim pak došlo jídlo, Ježíš svolal své učedníky a řekl jim: "Je mi jich...
Marek 14:12...učedníci zeptali: "Kam ti máme jít připravitjídlu velikonočního beránka?" Poslal tedy dva ze svých...
Marek 14:18...Dvanácti. Když byli za stolem, Ježíš uprostřed jídla řekl: "Amen, říkám vám, že jeden z vás, kdo se...
Lukáš 3:11...tím, kdo nemá žádnou," odpověděl jim, "a kdo  jídlo, udělá totéž." Dokonce i výběrčí daní se...
Lukáš 8:55...a ihned vstala. Nechal tedy přinést něcojídlu. Její rodiče byli ohromeni, ale on jim zakázal...
Lukáš 9:13..." namítli. "Ledaže bychom šli a všem těm lidem jídlo koupili." (Jen mužů tam bylo kolem pěti tisíc.)...
Lukáš 12:23...jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany....
Lukáš 15:17...k sobě. Řekl si: ‚Kolik nádeníků u mého otce jídla nazbyt, a tu umírám hlady! Vstanu, půjdu k otci a...
Lukáš 22:12...pak ukáže velikou horní místnost prostřenoujídlu. Tam připravte večeři." Odešli tedy, nalezli všechno...
Lukáš 24:41...a jen se divili, zeptal se jich: "Máte tu něcojídlu?" Podali mu tedy kus pečené ryby...
Jan 4:8..." (Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo.) Samařská žena se ho zeptala: "Jak to, že ty, Žid,...
Jan 4:33...se jeden druhého ptali: "Přinesl mu snad někdo jídlo?" "Můj pokrm," řekl jim Ježíš, "je konat vůli Toho,...
Jan 21:5...ale nevěděli, že je to on). "Nemáte něcojídlu, hoši?" zavolal na . "Nemáme," odpověděli. "Hoďte...
Skutky 2:46...a ve svých domech lámali chléb a dělili sejídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem...
Skutky 6:1...oproti hebrejským kráceny na denních přídělech jídla. Dvanáct apoštolů proto svolalo shromáždění všech...
Skutky 10:10...dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe a něco jako...
Skutky 14:17...nám dává déšť i časy úrody a naše nitro sytí jídlem a radostí." A těmi slovy taktak upokojili davy, aby...
Skutky 20:11...život!" Pak vystoupil nahoru, lámal chléb a po jídle ještě dlouho mluvil, do rána, kdy odešel. Toho...
Skutky 23:14...a řekli: "Složili jsme přísahu, že se nedotkneme jídla, dokud nezabijeme Pavla. Vy teď spolu s Veleradou...
Skutky 27:38...lodi nás bylo celkem 276 osob.) Posilněni jídlem pak sypali pšenici do moře, aby odlehčili loď....
Římanům 14:15... co jíš, pak se neřídíš láskou. Přestaň svým jídlem hubit člověka, za kterého zemřel Kristus! se o...
Římanům 14:17... nemluví zle. V Božím království přece nejdejídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu...
Římanům 14:20...a vzájemnému budování. Nenič Boží dílo kvůli jídlu! Jistě, "všechno je čisté," ale je špatné pohoršovat...
Římanům 14:23...neodsuzuje za to, co schvaluje. Kdo ale při jídle pochybnosti, je odsouzen, protože se nechová podle...
1. Korintským 6:13...smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout. "Jídlo břichu a břicho jídlu - Bůh jednou zruší obojí."...
1. Korintským 8:8...masa choulostiví a mají pak špatné svědomíJídlo nás ovšem k Bohu nepřiblíží. Pokud nejíme, nejsme o...
1. Korintským 8:10...- tebe, který jsi "došel poznání" - jak sedíšjídla v chrámě modloslužby? Nenechá se ten slabší proti...
1. Korintským 8:13...nim, ale proti Kristu! Pokud mého bratra svádí jídlo k hříchu, nedotknu se masa nikdy v životě, abych...
1. Korintským 9:4...před těmi, kdo soudí: Nemáme snad právo na jídlo a pití? Nemáme snad právo mít s sebou věřící manželku...
1. Korintským 11:21... není žádná večeře Páně. Každý jídlu svou vlastní večeři, a pak někdo hladoví a jiný se...
1. Korintským 11:33...se světem. Nuže, bratři moji, když se scházítejídlu, čekejte jedni na druhé. Kdo hlad, se nají doma...
2. Korintským 9:10..." Ten, který dává zrno k rozsévání i chlébjídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dozrát plodům vaší...
Koloským 2:16...Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Ty...
1. Timoteus 6:8...a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |